Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20060906 enquesta gesop

Plus De Contenu Connexe

20060906 enquesta gesop

 1. 1. 1 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública INFORME DE RESULTATS Juliol de 2006 E N Q U E S T A Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat
 2. 2. 2 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Í n d e x Presentació i Fitxa tècnica 3 Població entrevistada 5 Posicionament polític de la població 8 Viure a Sant Feliu 13 Mitjans d’informació 25 La gestió municipal 40 El soterrament de la via del tren 53 El govern municipal 58 Expectatives electorals 63 Conclusions 68
 3. 3. 3 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Presentació i Fitxa tècnica
 4. 4. 4 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública El següent document presenta l’informe de resultats de l’enquesta d’Imatge Municipal realitzada a Sant Feliu de Llobregat amb l’objectiu de conèixer l’opinió que els ciutadans tenen del seu municipi i de la gestió municipal. A més del comentari dels resultats relatius al conjunt de la ciutat l’informe posa especial èmfasi en l’explicació de les diferències detectades entre els diferents segments de població entrevistats, així com les existents entre els districtes de la ciutat. L’informe s’ha estructurat en diferents apartats. El primer fa una presentació gràfica de les característiques sociodemògrafiques dels entrevistats i el seu posicionament polític. A continuació, un apartat en el que es comenten els resultats relatius a la satisfacció dels ciutadans de viure a Sant Feliu i quins són els principals aspectes positius i negatius que en destaquen. Després, un capítol dedicat als hàbits informatius dels ciutadans de Sant Feliu, on es recull el seguiment de mitjans d’informació locals. Segueix la valoració de la gestió municipal, tant en general com per a certs àmbits d’actuació, a més de la consulta entorn de projectes i activitats, inclòs el soterrament de la via del tren. El següent capítol tracta el govern de la ciutat, on hi apareix la valoració i nivell de coneixement de l’alcalde i el grau d’identificació d’altres polítics. Finalment, un darrer apartat on es comenten les expectatives electorals o simpaties partidàries que es manifesten en l’actualitat. Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Sant Feliu de Llobregat. Univers: Població de 18 i més anys empadronada a Sant Feliu. Número d’entrevistes: 400 entrevistes. Error de la mostra: ± 5,0% per un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. Tipus de mostreig: Estratificat per districtes. Selecció aleatòria de les llars i selecció de la persona a entrevistar per quotes creuades de sexe i edat d’acord a la distribució real de la població. El treball de camp s’ha dut a terme entre els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2006. FITXA TÈCNICA:
 5. 5. 5 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Població entrevistada
 6. 6. 6 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Un 16,3% dels entrevistats ha nascut a Sant Feliu i el 49,5% porta més de 20 anys vivint-hi. El castellà és la llengua d’ús majoritària. ○ D’entre els habitants de Sant Feliu de 18 i més anys, un 49% són homes i el 51% dones. ○ Es tracta d’una població jove, ja que més de la meitat dels ciutadans de Sant Feliu tenen menys de 45 anys. ○ Només un 16% dels entrevistats ha nascut a Sant Feliu, però gairebé la meitat fa més de 20 anys que hi viu. Una quarta part hi ha arribat en els darrers 10 anys. ○ El castellà és la llengua més emprada a Sant Feliu de manera habitual (59,5%). El 23,5% fan servir el català i un 17% les dues per igual. ○ Un 20,8% dels enquestats té estudis universitaris, especialment la població de 30 a 44 anys i els arribats els darrers 10 anys.
 7. 7. 7 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Sexe Edat Nivell d’estudis Lloc de naixement Temps de residència Llengua habitual Dones; 51,0 Homes; 49,0 16,3 44,0 36,8 3,0 0 10 20 30 40 50 Sant Feliu Resta Catalunya Resta d'Espanya Estranger 23,5 59,5 17,0 0 10 20 30 40 50 60 Català Castellà Ambdues 40,5 38,8 20,8 0 10 20 30 40 50 Baix Mitjà Alt 25,1 9,5 49,5 16,0 0 10 20 30 40 50 Menys de 10 anys De 10 a 20 anys Més de 20 anys Tota la vida 21,8 33,0 23,3 22,0 0 10 20 30 40 De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més
 8. 8. 8 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Posicionament polític de la població
 9. 9. 9 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La majoria dels entrevistats es considera ideològicament d’esquerres i tan català com espanyol ○ El 36,8% dels ciutadans de Sant Feliu es senten d’esquerra i el 13% de centre esquerra. Un 11,8% es considera de centre i el 6,8% se sent de centre dreta (3,8%) o dreta (3%). Al voltant del 30% no s’ubica dins de l’espectre polític. ○ Quant al sentiment nacional, més de la meitat dels ciutadans es declara tant espanyol com català. Un 17,5% expressa majors afinitats espanyolistes, i una mica més d’una quarta part es manifesta més aviat o del tot catalanista. ○ Independentment del tipus d’elecció, el PSC és la formació preferida. El major avantatge l’aconsegueix en les eleccions generals. ○ Les diverses intencions de vot reprodueixen, a grans trets, el perfil del comportament electoral en els diferents tipus d’eleccions. ○ El record de vot socialista es troba, però, força sobrerepresentat respecte als resultats reals de les eleccions municipals de 2003. En canvi, respecte a ICV el record de vot està 10 punts per sota dels resultats que efectivament van obtenir. ○ Les eleccions més competides són les autonòmiques. ○ Representant els partits en els eixos ideològic i de pertinença s’observa que la mitjana de la població de Sant Feliu està força prop de l’abstenció i els socialistes en les diverses eleccions.
 10. 10. 10 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Escala ideològica Sentiment de pertinença 36,8 13,0 11,8 3,8 3,0 13,5 18,3 0 10 20 30 40 Esquerra Centre esquerra Centre Centre dreta Dreta Apolític NS-NC 11,5 6,0 52,3 14,8 10,5 2,0 3,0 0 10 20 30 40 50 60 Únicament espanyol Més espanyol que català Tan espanyol com català Més català que espanyol Únicament català Ni català ni espanyol NS-NC
 11. 11. 11 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Eleccions Autonòmiques Eleccions Generals Eleccions Municipals PP 8,2 3,0 2,8 CiU 14,2 7,8 10,8 ERC 7,5 8,5 5,3 PSC (PSOE) 25,1 30,5 27,0 ICV/EUiA (IU) 7,1 5,8 6,5 Altres 0,8 0,5 En blanc 1,0 3,5 3,8 No va votar 36,0 18,0 9,5 No sap/ No recorda 9,3 20,5 No contesta 13,8 13,5 Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot PP 12,0 2,8 3,3 CiU 12,4 5,5 7,3 ERC 8,1 5,3 3,8 PSC (PSOE) 38,9 38,3 36,5 ICV/EUiA (IU) 7,0 5,5 5,5 Altres 1,4 0,3 En blanc 1,3 2,8 4,3 No va votar 19,0 17,0 8,0 No sap/ No recorda 9,5 17,8 No contesta 13,5 13,5 Record de vot Intenció de vot Resultats reals (% cens) PP 7,6 2,0 2,8 CiU 9,6 7,3 6,3 ERC 5,0 5,5 3,8 PSC (PSOE) 18,9 28,5 24,8 ICV/EUiA 20,2 10,8 9,5 Altres 0,0 0,5 0,8 En blanc 1,4 2,8 3,5 No va votar 37,2 23,8 11,5 No sap/ No recorda 7,5 26,0 No contesta 11,5 11,3 Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot
 12. 12. 12 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública POSICIONAMENT ELECTORATS (*) Mitjanapertinença Mitjana ideologia Record Generals 2004 Record Autonòmiques 2003 Record Municipals 2003 ESQUERRA DRETA ÚNICAMENT CATALÀ ÚNICAMENT ESPANYOL (*) Mitjanes de les respostes dels mateixos enquestats segons record de vot a les Eleccions Municipals, Autonòmiques i Generals
 13. 13. 13 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Viure a Sant Feliu
 14. 14. 14 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La majoria creu que el municipi ha millorat en l’últim any i es manté optimista de cara al futur ○ La gran majoria dels ciutadans de Sant Feliu està molt o bastant satisfet de viure al municipi. Aquest sentiment és compartit en tots els grups de població analitzats. ○ Gairebé la meitat dels enquestats creu que Sant Feliu ha millorat respecte l’any anterior. Un 32% creu que s’ha mantingut igual i un 18,8% que ha empitjorat. ○ Augmenten les crítiques, sense arribar a superar a les valoracions positives, entre les persones de 45 a 59 anys i quins tenen un nivell formatiu i estatus socioeconòmic menors. Per altra banda, creixen les valoracions negatives al 4t. districte*. Així mateix, mostren major disconformitat amb l’evolució recent del municipi els votans d’ICV**. ○ Les expectatives de futur també són positives, donat que el 70,5% pensa que Sant Feliu millorarà. Un 11% creu que la ciutat anirà a pitjor i un 6,8% creu que continuarà igual. Hi ha un 11,8% que no ha donat cap resposta ○ En general, els col·lectius esmentats abans persisteixen sent els més pessimistes a l’hora de fer previsió, a més de les dones. * S’han realitzat 60 entrevistes al districte 1, 96 al districte 2, 78 al districte 3, 54 al districte 4, 21 al districte 5, 48 al districte 6 i 43 al districte 7, que tot i ser les que corresponen pel número de residents, conviden, pel seu volum, a considerar els resultats de manera més qualitativa que quantitativa. **Alguns col·lectius de votants presenten un nombre d’electors relativament reduït, així doncs s’han entrevistat 8 persones que han dit haver votat PP, 29 CiU, 22 ERC, 114 PSC i 43 ICV. A l’igual que amb el districtes, convé prendre els resultats per record de vot com orientatius més que estadísticament significatius
 15. 15. 15 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Em podria dir si vostè se sent molt, bastant, poc o gens satisfet de viure a Sant Feliu de Llobregat? 25,8 63,3 9,8 1,3 0 10 20 30 40 50 60 70 Molt Bastant Poc Gens Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Alt / Mig- Alt Mig Mig-baix/ Baix (n=400) (n=196) (n=204) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=162) (n=155) (n=83) (n=69) (n=141) (n=190) Molt satisfet 25,8 21,4 29,9 14,9 24,2 35,5 28,4 27,8 24,5 24,1 27,5 28,4 23,2 Bastant satisfet 63,3 71,4 55,4 71,3 64,4 58,1 59,1 58,0 65,2 69,9 59,4 63,1 64,7 Poc satisfet 9,8 6,1 13,2 12,6 9,8 5,4 11,4 11,7 10,3 4,8 11,6 7,8 10,5 Gens satisfet 1,3 1,0 1,5 1,1 1,5 1,1 1,1 2,5 0,0 1,2 1,4 0,7 1,6 EDAT FORMACIÓ ESTATUS Total SEXE
 16. 16. 16 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública En el darrer any, vostè creu que Sant Feliu ha millorat o ha empitjorat? 47,8 32,0 18,8 1,5 0 10 20 30 40 50 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS/NC De cara al futur, vostè creu que Sant Feliu millorarà o empitjorarà? 70,5 6,8 11,0 11,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millorarà Continuarà igual Empitjorarà NS/NC De cara al futur, vostè creu que Sant Feliu: Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Alt / Mig- Alt Mig Mig-baix/ Baix (n=400) (n=196) (n=204) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=162) (n=155) (n=83) (n=69) (n=141) (n=190) Ha millorat 47,8 45,4 50,0 64,4 44,7 38,7 45,5 44,4 48,4 53,0 40,6 56,0 44,2 Està igual 32,0 38,3 26,0 21,8 34,1 37,6 33,0 32,1 32,9 30,1 42,0 28,4 31,1 Ha empitjorat 18,8 15,3 22,1 10,3 19,7 23,7 20,5 22,2 16,8 15,7 15,9 14,9 22,6 NS / NC 1,5 1,0 2,0 3,4 1,5 0,0 1,1 1,2 1,9 1,2 1,4 0,7 2,1 Total FORMACIÓ ESTATUSSEXE EDAT Millorarà 70,5 73,0 68,1 78,2 70,5 68,8 64,8 63,0 76,8 73,5 72,5 74,5 66,8 Continuarà igual 6,8 8,2 5,4 2,3 10,6 6,5 5,7 6,2 6,5 8,4 7,2 7,8 5,8 Empitjorarà 11,0 6,1 15,7 11,5 8,3 14,0 11,4 16,7 8,4 4,8 5,8 8,5 14,7 NS 11,8 12,8 10,8 8,0 10,6 10,8 18,2 14,2 8,4 13,3 14,5 9,2 12,6 En el darrer any, vostè creu que Sant Feliu:
 17. 17. 17 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La qualitat de vida i les comunicacions són els aspectes més valorats pels habitants de Sant Feliu ○ Quan es demana als enquestats que assenyalin els aspectes més positius de Sant Feliu, la qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat és l’aspecte més positiu de Sant Feliu a parer dels enquestats (25,3%). Altres aspectes relacionats a aquest són les mesures relatives a l’ambient o gent (8,5%) i el caràcter de ciutat petita (“és com un poble”, 8,3%; amb un augment respecte a l’anterior consulta). ○ Per altra banda, els enquestats situen com a segon atribut positiu la bona comunicació (transports) (14,8%), al qual s’hi pot referir també la proximitat a Barcelona (9%) i el soterrament de la via del tren (5%). ○ Els parcs i zones verdes (12,8%) són el tercer aspecte més esmentat com a positiu. Amb una certa relació també han citat la proximitat amb el medi natural (2,3%) i la situació geogràfica (2,3%). ○ Altres aspectes esmentats són: que té de tot, bons serveis en general (7,5%), obres noves (6,3%) i l’oci i cultura (3,8%) i les instal·lacions esportives (3,3%; especialment la piscina municipal), per citar els que els santfeliuencs han citat per damunt del 3%. ○ Alguns veïns de Sant Feliu consideren positius l’habitatge, les millores en la neteja, alguns barris i zones concretes, els serveis socials, el comerç, l’urbanisme, la seguretat i el creixement. ○ Un 3% citen altres aspectes d’abast marginal. Un 18,6% no esmenta cap aspecte concret. ○ La qualitat de vida, és l’aspecte més esmentat per tots els segments de població, amb excepció dels més joves i els veïns del 5è districte (que es refereixen més a la bona comunicació i els transports).
 18. 18. 18 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –totes les respostes- 25,3 14,8 12,8 9,0 8,5 8,3 7,5 6,3 5,0 3,8 3,5 3,3 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 1,8 1,5 1,3 1,0 0,5 3,0 0 5 10 15 20 25 30 Qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat Ben comunicada (transports) Parcs i zones verdes, espais oberts Proximitat Barcelona Ambient, la gent Ciutat petita ("és com un poble") Té de tot / bons serveis en general Obres noves/ canvis i millores Soterrament via Oci i cultura Li agrada Instal·lacions esportives Ciutat neta Habitatge Barris o zones concretes Proximitat medi natural Situació geogràfica Serveis socials (sanitat, joves, gent gran) Comerç Urbanisme Seguretat Creixement, ciutat gran Altres Cap /Tot/ NS / NC 18,5%
 19. 19. 19 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Quin considera que és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Resultats per segments de població, total de respostes - Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Alt / Mig- Alt Mig Mig-baix/ Baix (n=400) (n=196) (n=204) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=162) (n=155) (n=83) (n=69) (n=141) (n=190) Qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat 25,3 27,6 23,0 18,4 28,8 28,0 23,9 22,2 25,8 30,1 36,2 23,4 22,6 Ben comunicada (transports) 14,8 17,3 12,3 23,0 14,4 16,1 5,7 9,9 19,4 15,7 14,5 19,1 11,6 Parcs i zones verdes, espais oberts 12,8 11,2 14,2 14,9 10,6 16,1 10,2 16,0 9,7 12,0 4,3 13,5 15,3 Proximitat Barcelona 9,0 12,2 5,9 4,6 11,4 14,0 4,5 1,9 11,6 18,1 20,3 10,6 3,7 Ambient, la gent 8,5 6,1 10,8 10,3 3,0 11,8 11,4 10,5 5,8 9,6 4,3 9,9 8,9 Ciutat petita ("és com un poble") 8,3 10,2 6,4 8,0 11,4 7,5 4,5 3,1 9,0 16,9 17,4 9,2 4,2 Té de tot / bons serveis en general 7,5 7,1 7,8 9,2 9,1 7,5 3,4 4,9 9,7 8,4 8,7 7,8 6,8 Obres noves / canvis i millores 6,3 6,6 5,9 5,7 4,5 6,5 9,1 7,4 7,1 2,4 5,8 7,1 5,8 Soterrament via 5,0 6,6 3,4 4,6 5,3 4,3 5,7 4,9 5,8 3,6 5,8 5,0 4,7 Oci i cultura 3,8 4,1 3,4 6,9 3,0 2,2 3,4 1,9 5,2 4,8 1,4 5,0 3,7 Li agrada 3,5 2,0 4,9 1,1 3,0 5,4 4,5 4,3 3,2 2,4 2,9 2,8 4,2 Instal·lacions esportives 3,3 3,6 2,9 2,3 2,3 7,5 1,1 2,5 4,5 2,4 2,9 4,3 2,6 Habitatge 2,8 2,6 2,9 6,9 1,5 3,4 1,9 3,9 2,4 2,9 2,1 3,2 Ciutat neta 2,8 3,1 2,5 3,4 2,3 4,3 1,1 2,5 1,9 4,8 2,9 2,8 2,6 Barris o zones concretes 2,5 2,0 2,9 4,6 0,8 2,2 3,4 3,7 1,3 2,4 1,4 2,8 2,6 Proximitat medi natural 2,3 3,6 1,0 2,3 1,5 2,2 3,4 2,5 1,3 3,6 4,3 0,7 2,6 Situació geogràfica 2,3 3,1 1,5 1,1 1,5 5,4 1,1 1,2 1,3 6,0 4,3 1,4 2,1 Serveis socials (sanitat, joves, gent gran) 1,8 0,5 2,9 1,1 1,5 2,2 2,3 3,1 1,3 1,4 0,7 2,6 Comerç 1,5 1,0 2,0 2,3 1,5 2,2 0,6 1,3 3,6 4,3 1,4 0,5 Urbanisme 1,3 1,0 1,5 1,1 1,5 1,1 1,1 1,9 1,3 2,1 1,1 Seguretat 1,0 1,5 0,5 1,5 2,3 0,6 1,3 1,2 2,1 0,5 Creixement, ciutat gran 0,5 0,5 0,5 1,1 0,8 1,3 1,4 Altres 3,0 2,0 3,9 4,6 3,0 2,2 2,3 1,9 1,9 7,2 1,4 6,4 1,1 Tot 2,0 1,5 2,5 0,8 3,2 4,5 4,3 0,6 0,7 3,7 Cap 5,8 5,1 6,4 5,7 6,1 5,4 5,7 8,6 3,9 3,6 4,3 4,3 7,4 NS/NC 10,8 9,7 11,8 10,3 11,4 6,5 14,8 14,2 9,7 6,0 5,8 9,2 13,7 Total SEXE EDAT ESTATUSFORMACIÓ
 20. 20. 20 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Quin considera que és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Resultats per districtes, total de respostes - Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=60) (n=96) (n=78) (n=54) (n=21) (n=48) (n=43) Qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat 25,3 26,7 20,8 19,2 35,2 4,8 29,2 37,2 Ben comunicada (transports) 14,8 15,0 9,4 14,1 13,0 28,6 18,8 18,6 Parcs i zones verdes, espais oberts 12,8 13,3 17,7 9,0 9,3 23,8 12,5 7,0 Proximitat Barcelona 9,0 18,3 6,3 9,0 3,7 4,8 6,3 14,0 Ambient, la gent 8,5 16,7 7,3 6,4 9,3 9,5 4,2 7,0 Ciutat petita ("és com un poble") 8,3 11,7 6,3 10,3 7,4 9,5 14,0 Té de tot / bons serveis en general 7,5 8,3 9,4 5,1 9,3 4,8 2,1 11,6 Obres noves / canvis i millores 6,3 6,7 3,1 11,5 5,6 9,5 6,3 2,3 Soterrament via 5,0 3,3 5,2 5,1 9,3 6,3 2,3 Oci i cultura 3,8 1,7 3,1 6,4 3,7 4,2 4,7 Li agrada 3,5 5,0 2,1 6,4 3,7 4,8 2,1 Instal·lacions esportives 3,3 1,7 4,2 3,8 1,9 6,3 2,3 Habitatge 2,8 1,7 3,1 3,8 1,9 4,8 4,7 Ciutat neta 2,8 5,2 3,8 4,8 2,1 2,3 Barris o zones concretes 2,5 1,0 2,6 1,9 8,3 4,7 Proximitat medi natural 2,3 3,3 1,3 3,7 4,8 2,1 4,7 Situació geogràfica 2,3 3,1 2,6 1,9 2,1 4,7 Serveis socials (sanitat, joves, gent gran) 1,8 3,1 1,3 1,9 4,8 2,3 Comerç 1,5 1,7 1,3 1,9 9,5 2,3 Urbanisme 1,3 2,1 1,3 1,9 2,1 Seguretat 1,0 2,1 2,6 Creixement, ciutat gran 0,5 4,8 2,1 Altres 3,0 6,7 3,1 2,6 3,7 4,8 Tot 2,0 3,3 4,2 1,3 2,1 Cap 5,8 8,3 4,2 5,1 5,6 4,8 10,4 2,3 NS/NC 10,8 5,0 15,6 11,5 11,1 9,5 10,4 7,0 Total Districtes
 21. 21. 21 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La neteja i el soterrament de la via del tren són els problemes més importants ○ La neteja o, més aviat, la brutícia (21,5%) i el soterrament de la via del tren (20%) són les qüestions que més enquestats consideren com problemàtiques. Relacionat amb la manca de neteja de la ciutat, un 1,3% ha esmentat la brutícia dels gossos. ○ Transports (metro i trambaix), que era la segona problemàtica més citada en l’anterior enquesta, continua perdent rellevància (cal recordar que fa dos anys era el problema més important; el citen el 16,8%). Altres temes relacionats amb la mobilitat són: l’aparcament (7,3%), les comunicacions i accessos (4,8%) i la circulació (3,8%). ○ En relació a la seguretat ciutadana han citat: la inseguretat ciutadana (6,5%), la manca de policia o vigilància (3,8%), les bandes juvenils (3,3%) i la drogoaddicció. ○ La manca d’equipaments i serveis en general (7%) com d’alguns en particular (instal·lacions esportives, serveis sanitaris, equipaments educatius, per a gent gran i destinats als joves) també són vistos com a problemàtics pels ciutadans. Passa el mateix amb algunes qüestions referents a l’urbanisme: urbanisme i obres (5,8%), parcs i zones verdes (5%) i infraestructures. ○ L’habitatge (10,8%), la massificació (4%), els impostos i preus (3,8%), la immigració (3,5%), qüestions relacionades amb l’incivisme (incivisme; 3,3% i soroll 3%), ciutat i barris descuidats, la manca de comerç i l’atur també han estat citat com a problemàtiques del municipi. ○ Un 6,3% esmenta altres aspectes marginals: qüestions de gestió de l’Ajuntament, pol·lució, pèrdua de qualitat de vida, etc. Un 8,8% no en cita cap. ○ Segons grups de població, la neteja és citada especialment per les dones, els més grans, persones amb baix nivell formatiu i els residents dels districtes 3r. i 4t. Del soterrament de la via en parlen més els homes i els veïns del districte 4t. ○ Entre els més joves, el problema més important és l’habitatge. ○ Per altra banda, la problemàtica de transports (metro i trambaix), apareix citada en major grau pels que tenen entre 45 i 59 anys i quins tenen estudis superiors. A aquests també els preocupa més la inseguretat ciutadana ○ Per altres problemàtiques, es detecten també diferències segons territori. El transport, les comunicacions i els accessos preocupen més als habitants del districte 7è, l’habitatge als veïns del 5è, l’urbanisme i obres, i la manca de vigilància als del 1r. i la circulació als del 6è.
 22. 22. 22 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –totes les respostes- 21,5 20,0 16,8 10,8 7,3 7,0 6,5 5,8 5,0 4,8 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,3 3,3 3,0 3,0 2,3 1,8 1,5 1,5 1,3 1,3 1,0 1,0 0,5 0,3 6,3 0 5 10 15 20 25 30 Neteja Tren (soterrament via) Transports (metro i trambaix) Habitatge Aparcament Manca d'altres equipaments i serveis Seguretat ciutadana Urbanisme i obres Parcs i zones verdes Comunicacions i accessos Instal·lacions esportives Massificació Policia(vigilància) Circulació Impostos, preus Immigració Serveis sanitaris Bandes juvenils / grups de skins Incivisme de la gent Soroll Cultura, educació, escoles Ciutat i barri descuidats Infraestructures Manca de comerç Atenció / Equipaments Gent gran Brutícia gossos Atur (manca de feina) Atenció joventut (equipaments) Guardaries Piscina Drogoadicció Altres Cap /NS / NC: 8,8%
 23. 23. 23 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Resultats per segments de població, total de respostes - Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Alt / Mig- Alt Mig Mig-baix/ Baix (n=400) (n=196) (n=204) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=162) (n=155) (n=83) (n=69) (n=141) (n=190) Neteja 21,5 17,9 25,0 10,3 25,0 23,7 25,0 25,3 20,0 16,9 18,8 21,3 22,6 Tren (soterrament via) 20,0 24,5 15,7 20,7 20,5 18,3 20,5 18,5 21,3 20,5 18,8 24,1 17,4 Transports (metro i trambaix) 16,8 15,3 18,1 17,2 16,7 22,6 10,2 13,0 18,1 21,7 18,8 19,9 13,7 Habitatge 10,8 11,2 10,3 21,8 9,1 7,5 5,7 8,0 13,5 10,8 7,2 10,6 12,1 Aparcament 7,3 8,7 5,9 8,0 12,1 6,5 6,8 8,4 6,0 7,2 8,5 6,3 Manca d'altres equipaments i serveis 7,0 6,6 7,4 10,3 5,3 7,5 5,7 4,3 9,0 8,4 8,7 9,2 4,7 Seguretat ciutadana 6,5 6,6 6,4 4,6 4,5 10,8 6,8 7,4 3,2 10,8 11,6 5,0 5,8 Urbanisme i obres 5,8 4,1 7,4 4,6 3,8 9,7 5,7 6,2 5,2 6,0 4,3 6,4 5,8 Parcs i zones verdes 5,0 3,6 6,4 3,4 7,6 4,3 3,4 4,9 5,8 3,6 4,3 7,1 3,7 Comunicacions i accessos 4,8 5,6 3,9 1,1 8,3 7,5 1,2 3,2 14,5 14,5 4,3 1,6 Instal·lacions esportives 4,0 6,1 2,0 5,7 5,3 4,3 1,9 3,9 8,4 8,7 3,5 2,6 Massificació 4,0 4,1 3,9 2,3 4,5 4,3 4,5 1,2 5,8 6,0 7,2 5,7 1,6 Policia (vigilància) 3,8 3,6 3,9 3,4 3,8 4,3 3,4 4,9 3,9 1,2 5,8 3,5 3,2 Circulació 3,8 5,1 2,5 3,4 3,8 2,2 5,7 4,3 3,2 3,6 2,9 3,5 4,2 Impostos, preus 3,8 5,1 2,5 1,1 4,5 4,3 4,5 2,5 5,2 3,6 1,4 3,5 4,7 Serveis sanitaris 3,5 3,1 3,9 1,1 4,5 5,4 2,3 2,5 5,8 1,2 4,3 3,5 3,2 Immigració 3,5 2,6 4,4 1,1 2,3 6,5 4,5 5,6 2,6 1,2 1,4 3,5 4,2 Bandes juvenils / grups skins 3,3 3,6 2,9 4,6 1,5 3,2 4,5 3,7 2,6 3,6 2,9 2,1 4,2 Incivisme de la gent 3,3 2,6 3,9 2,3 3,0 3,2 4,5 4,3 2,6 2,4 2,9 2,1 4,2 Soroll 3,0 4,1 2,0 1,1 2,3 5,4 3,4 4,3 0,6 4,8 7,2 0,7 3,2 Cultura, educació, escoles 3,0 1,0 4,9 2,3 5,3 1,1 2,3 1,9 3,9 3,6 1,4 5,0 2,1 Ciutat i barri descuidats 2,3 2,0 2,5 3,0 4,3 1,1 1,2 3,9 1,2 2,9 2,1 2,1 Infraestructures 1,8 2,0 1,5 3,4 2,3 1,1 0,6 3,2 1,2 1,4 2,8 1,1 Manca de comerç 1,5 0,5 2,5 2,3 1,5 2,2 3,2 1,2 3,5 0,5 Atenció / Equipaments gent gran 1,5 2,9 3,2 3,4 3,1 0,6 0,7 2,6 Brutícia gossos 1,3 0,5 2,0 1,5 1,1 2,3 3,1 1,4 1,6 Atur (manca de feina) 1,3 2,0 0,5 2,3 3,2 1,2 1,9 1,4 1,6 Atenció joventut (equipaments) 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 Guarderies 1,0 1,0 1,0 2,3 1,1 1,3 2,4 2,9 1,4 Piscina 0,5 1,0 1,1 1,1 0,6 0,6 0,7 0,5 Drogoaddicció 0,3 0,5 1,1 0,6 0,7 Altres 6,3 6,1 6,4 5,7 6,1 6,5 6,8 4,3 7,7 7,2 10,1 6,4 4,7 Cap 3,5 2,0 4,9 1,1 2,3 2,2 9,1 6,8 1,3 1,2 4,3 1,4 4,7 NS/NC 5,3 6,1 4,4 5,7 3,8 2,2 10,2 6,2 3,2 7,2 4,3 2,8 7,4 Total SEXE EDAT FORMACIÓ ESTATUS
 24. 24. 24 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Resultats per districtes, total de respostes - Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=60) (n=96) (n=78) (n=54) (n=21) (n=48) (n=43) Neteja 21,5 23,3 24,0 25,6 25,9 14,3 14,6 11,6 Tren (soterrament via) 20,0 18,3 10,4 21,8 31,5 23,8 22,9 20,9 Transports (metro i trambaix) 16,8 20,0 17,7 7,7 20,4 19,0 12,5 25,6 Habitatge 10,8 6,7 10,4 12,8 7,4 23,8 12,5 9,3 Aparcament 7,3 11,7 7,3 7,7 1,9 9,5 8,3 4,7 Manca d'altres equipaments i serveis 7,0 10,0 8,3 5,1 3,7 9,5 2,1 11,6 Seguretat ciutadana 6,5 8,3 3,1 6,4 11,1 9,5 2,1 9,3 Urbanisme i obres 5,8 15,0 3,1 3,8 4,8 10,4 4,7 Parcs i zones verdes 5,0 6,7 6,3 3,8 1,9 4,2 9,3 Comunicacions i accessos 4,8 4,2 5,1 3,7 4,2 16,3 Instal·lacions esportives 4,0 8,3 5,2 3,8 2,1 4,7 Massificació 4,0 3,3 4,2 2,6 9,3 2,1 4,7 Policia (vigilància) 3,8 13,3 1,3 3,7 4,8 6,3 Circulació 3,8 5,0 1,0 6,4 12,5 Impostos, preus 3,8 1,7 6,3 3,8 3,7 4,8 2,1 2,3 Serveis sanitaris 3,5 5,0 4,2 2,6 3,7 4,8 4,2 Immigració 3,5 3,1 2,6 9,3 8,3 Bandes juvenils / grups skins 3,3 3,3 1,0 3,8 7,4 4,8 2,1 2,3 Incivisme de la gent 3,3 6,7 2,1 3,8 9,5 2,1 2,3 Soroll 3,0 3,3 4,2 3,8 1,9 4,7 Cultura, educació, escoles 3,0 3,1 2,6 5,6 6,3 2,3 Ciutat i barri descuidats 2,3 1,7 4,2 5,6 2,1 Infraestructures 1,8 5,0 1,3 1,9 4,8 2,1 Manca de comerç 1,5 1,0 2,6 7,0 Atenció / Equipaments gent gran 1,5 1,7 4,2 1,3 Brutícia gossos 1,3 1,7 3,1 2,3 Atur (manca de feina) 1,3 1,7 1,0 1,9 9,5 Atenció joventut (equipaments) 1,0 1,7 1,3 1,9 2,3 Guarderies 1,0 1,0 1,3 4,7 Piscina 0,5 1,0 1,9 Drogoaddicció 0,3 1,7 Altres 6,3 6,7 3,1 12,8 7,4 4,8 6,3 Cap 3,5 6,7 5,2 2,6 2,1 4,7 NS/NC 5,3 3,3 3,1 11,5 1,9 4,8 8,3 2,3 Total Districtes
 25. 25. 25 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Mitjans d’informació
 26. 26. 26 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública El Butlletí és el mitjà d’informació més habitual per informar-se del què passa a Sant Feliu ○ El Butlletí és clarament el mitjà de comunicació més emprat a Sant Feliu per assabentar-se del que hi passa. El 72% dels enquestats el cita. ○ A força distància, el segon mitjà d’informació que més han esmentat els entrevistats és parlant amb la gent (27%). A certa distància, segueix el diari Sant Feliu Ciutat (15,8%)*. ○ Ja per sota del 10%, els enquestats han mencionat el Diari de Sant Feliu (8,5%), Ràdio Sant Feliu (7,3%), la premsa en general (7,3%), Llobregat televisió (6%), la web municipal santfeliu.org (4,8%) i l’agenda d’activitats “On anem” (3%). ○ La resta de mitjans obtenen percentatges inferiors, i hi apareixen la altres televisions (2,3%), al carrer (2%), fulletons (1,5%) i santfeliu.net (0,5%). ○ Un 2% ha citat altres mitjans de comunicació (plens a l’Ajuntament, per correu electrònic,...) i un 2% no ha donat cap resposta. ○ El Butlletí és esmentat especialment pels homes, els que tenen entre 30 i 45 anys i aquells que tenen un nivell formatiu i un estatus mitjans. En contraposició, les dones, els més grans i quins tenen un nivell formatiu baix han esmentat en major proporció el parlar amb la gent com a mitjà d’informació. ○ La web municipal la citen els més joves i les capes amb un nivell formatiu més alt. * No es pot descartar alguna confusió dels entrevistats entre el diari Sant Feliu Ciutat i el Diari de Sant Feliu.
 27. 27. 27 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? (espontània) –total respostes i 1ª resposta- 72,0 27,0 15,8 8,5 7,3 7,3 6,0 4,8 3,0 2,3 2,0 1,5 0,5 2,0 61,3 9,8 9,3 4,0 4,0 2,3 2,0 1,5 1,0 1,0 0,3 0,5 0,3 1,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 El Butlletí Parlant amb la gent Diari Sant Feliu Ciutat Diari de Sant Feliu Ràdio Sant Feliu Premsa general ETV-Llobregat televisió Web municipal (santfeliu.org) L'agenda d'activitats "On anem" Altres TV Al carrer (cartells, plafons) Fulletons, revistes diversos Santfeliu.net Altres Total 1ª resposta NS / NC: 2%
 28. 28. 28 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? (espontània) –Resultats per segments de població, total de respostes- Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Alt / Mig- Alt Mig Mig-baix/ Baix (n=400) (n=196) (n=204) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=162) (n=155) (n=83) (n=69) (n=141) (n=190) El Butlletí 72,0 75,5 68,6 72,4 81,8 72,0 56,8 68,5 76,8 69,9 76,8 77,3 66,3 Parlant amb la gent 27,0 20,4 33,3 23,0 28,0 24,7 31,8 33,3 25,2 18,1 11,6 31,2 29,5 Diari Sant Feliu Ciutat 15,8 16,8 14,7 18,4 9,8 17,2 20,5 17,3 14,8 14,5 8,7 14,2 19,5 Diari de Sant Feliu 8,5 9,7 7,4 6,9 8,3 11,8 6,8 6,2 9,0 12,0 14,5 7,8 6,8 Ràdio Sant Feliu 7,3 8,2 6,4 6,9 6,1 8,6 8,0 6,8 7,7 7,2 5,8 7,8 7,4 Premsa general 7,3 9,2 5,4 5,7 3,8 10,8 10,2 4,3 5,8 15,7 18,8 6,4 3,7 ETV-Llobregat televisió 6,0 6,1 5,9 5,7 3,0 9,7 6,8 6,2 6,5 4,8 4,3 9,9 3,7 Web municipal (santfeliu.org) 4,8 4,6 4,9 9,2 5,3 3,2 1,1 1,9 6,5 7,2 7,2 5,0 3,7 L'agenda d'activitats "On anem" 3,0 3,6 2,5 2,3 2,3 2,2 5,7 1,9 2,6 6,0 5,8 2,8 2,1 Altres TV 2,3 1,0 3,4 1,1 2,3 2,2 3,4 4,3 1,3 1,4 0,7 3,7 Al carrer (cartells, plafons) 2,0 2,6 1,5 1,1 3,8 1,1 1,1 1,2 1,9 3,6 5,8 1,4 1,1 Fulletons, revistes diverses 1,5 3,1 2,3 3,0 3,2 1,2 2,9 1,4 1,1 Santfeliu.net 0,5 0,5 0,5 1,5 0,6 0,6 1,4 Altres 2,0 1,0 2,9 3,4 2,3 2,2 3,9 2,4 2,9 2,8 1,1 NS/NC 2,0 2,0 2,0 2,3 0,8 1,1 4,5 3,1 1,9 4,2 ESTATUS Total SEXE EDAT FORMACIÓ
 29. 29. 29 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Els cartells són el canal de comunicació pel que la gent s’assabenta més de les activitats que hi ha a Sant Feliu ○ Un terç dels enquestats diu que els cartells són el canal pel que s’assabenten de les activitats que es fan a Sant Feliu. ○ Un 23,3% ha esmentat l’agenda d’activitats “On anem”, un 17,3% el correu postal, un 15,5% les pantalles digitals i un 13,8% la web municipal santfeliu.org. ○ Per sota del 5%, els enquestats han dit que se n’assabenten parlant amb la gent (4,8%), pel correu electrònic (2,5%) i pels missatges de mòbil (2%). ○ Un 7,8% ha esmentat altres canals com: el Butlletí, anant a l’Ajuntament, premsa, ràdio o televisió. Un 19% no ha donat una opció concreta de resposta. ○ Els cartells se’ls miren més els joves i els que tenen un nivell formatiu alt. ○ Les dones han destacat més els mitjans postals, tant el correu com l’agenda d’activitats “On anem”, en tant que els homes opten més per la web municipal. ○ El correu postal l’han dit més els més grans i aquells que tenen un nivell formatiu baix. ○ La pàgina de l’ajuntament l’han esmentat més els que tenen menys de 45 anys i quins tenen estudis superiors. ○ En els col·lectius on el nivell de no resposta és més alt és entre els més grans, els que tenen un nivell formatiu menor i tenen un estatus més baix.
 30. 30. 30 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública De la llista de canals de comunicació que li llegiré a continuació, quin utilitza per assabentar-se de les activitats que hi ha a Sant Feliu? I el segon? (espontània) - Total respostes i 1ª resposta- 33,8 23,3 17,3 15,5 13,8 4,8 2,5 2,0 7,8 22,8 17,3 12,3 7,5 10,3 3,8 0,8 1,3 5,3 0 5 10 15 20 25 30 35 Cartells L'agenda d'activitats "On anem" Correu postal Pantalles digitals Web municipal (santfeliu.org) Parlant amb la gent Correu electrònic SMS-missatge mòbil Altres Total 1ª resposta NS / NC: 19%
 31. 31. 31 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública De la llista de canals de comunicació que li llegiré a continuació, quin utilitza per assabentar-se de les activitats que hi ha a Sant Feliu? I el segon? (espontània) - Resultats per segments de població, total de respostes- Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Alt / Mig- Alt Mig Mig-baix/ Baix (n=400) (n=196) (n=204) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=162) (n=155) (n=83) (n=69) (n=141) (n=190) Cartells 33,8 32,1 35,3 48,3 30,3 32,3 26,1 29,6 36,1 37,3 37,7 37,6 29,5 L'agenda d'activitats "On anem" 23,3 20,4 26,0 25,3 29,5 21,5 13,6 15,4 28,4 28,9 40,6 23,4 16,8 Correu postal 17,3 12,2 22,1 14,9 16,7 19,4 18,2 19,1 18,1 12,0 8,7 22,7 16,3 Pantalles digitals 15,5 16,3 14,7 18,4 15,9 19,4 8,0 14,8 16,1 15,7 11,6 17,0 15,8 Web municipal (santfeliu.org) 13,8 19,4 8,3 19,5 18,2 12,9 2,3 3,1 19,4 24,1 20,3 19,9 6,8 Parlant amb la gent 4,8 4,6 4,9 4,6 3,0 5,4 6,8 6,8 3,9 2,4 2,9 4,3 5,8 Correu electrònic 2,5 1,0 3,9 6,9 2,3 1,1 0,6 4,5 2,4 2,9 2,1 2,6 SMS-missatge mòbil 2,0 1,5 2,5 3,4 2,3 2,2 0,6 1,9 4,8 4,3 2,1 1,1 Altres 7,8 7,7 7,8 4,6 5,3 14,0 8,0 9,3 7,1 6,0 10,1 6,4 7,9 NS/NC 19,0 19,9 18,1 11,5 18,9 14,0 31,8 25,9 14,8 13,3 11,6 12,1 26,8 Total SEXE EDAT FORMACIÓ ESTATUS
 32. 32. 32 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La gran majoria de la població diu rebre regularment el Butlletí i el valora amb un 7,2 en una escala de 0 a 10 ○ Pel que fa al Butlletí Municipal, la gran majoria dels enquestats han manifestat rebre’l sempre (82,8%), i una mica més d’un 10% diu rebre’l a vegades. Un 3,3% no el rep, i un 0,3% no dóna una resposta. ○ Encara que els valors de difusió són relativament alts en tots els col·lectius de població, en alguns augmenta el número d’enquestats que respon no rebre’l. És el cas dels més joves i dels veïns del districte 5è. En canvi, entre els de 30 a 44 i els que viuen al 4t. districte diuen rebre’l sempre per sobre del 92%. ○ Aquells que han dit rebre el Butlletí Municipal amb alguna freqüència li atorguen una mitjana de 7,2 en una escala de 0 a 10. Concretament, prop de la meitat li dóna un notable, un 25,7% l’aprova i un 19,4% li dóna l’excel·lent. Només un 3,4 el suspèn. ○ Les valoracions positives són generals a tots els col·lectius enquestats. Valoren amb una mitjana per sota de 7 aquells que tenen major nivell formatiu i estatus socioeconòmic i els residents al districte 1er.
 33. 33. 33 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública 82,8 11,5 5,3 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sí, sempre Sí, a vegades No el rebo NS / NC En una escala de 0 a 10 com valora el Butlletí Municipal de Sant Feliu? Vostè rep el Butlletí Municipal a casa seva? 0,3 0,3 0,5 0,5 1,9 12,2 13,5 22,5 26,3 10,9 8,5 2,1 0,5 0 5 10 15 20 25 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC Mitjana: 7,2
 34. 34. 34 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública El 41,8% rep regularment l’agenda “On anem”. Els que la reben la valoren amb un 7,2 ○ Més de la meitat diu que rep sempre (41,8%) o a vegades (15,8%) l’agenda d’activitats ”On anem”. Un 39,3% diu que no la rep i un 4,3% no dóna resposta. ○ Les persones de 30 a 44 anys, enquestats amb estudis superiors i els veïns dels districtes 1er. i 4è., esdevenen els col·lectius que més identifiquen aquesta publicació i que més diuen que la reben. Els enquestats de més edat, els que tenen un menor nivell formatiu i que viuen als districtes 2n. i 5è., són els col·lectius que diuen més que no reben aquesta publicació. ○ Aquells que la reben amb alguna freqüència fan una valoració mitjana d’un 7,2. Un 47,4% li atorga un notable, prop del 25% dóna valoracions d’aprovat i un 17,8% d’excel·lent. Només un 3,5% la suspèn. ○ En general, en tots els grups de població prevalen les valoracions positives, encara que són relativament més crítics els homes, els que tenen de 45 a 59 anys, amb un nivell formatiu i un estatus més alts i que viuen als districtes 1er. i 5è.
 35. 35. 35 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Vostè rep l’agenda d’activitats “On anem”? En una escala de 0 a 10 com valora l’agenda d’activitats “On anem”? 41,8 15,8 39,3 3,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Sí, sempre Sí, a vegades No el rebo NS / NC 0,9 0,9 1,7 10,4 14,3 23,5 23,9 10,4 7,4 6,1 0,4 0 5 10 15 20 25 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC Mitjana: 7,2
 36. 36. 36 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Gairebé el 15% visita la pàgina santfeliu.org amb certa regularitat. Els usuaris la valoren amb un 7 ○ Gairebé un 15% dels entrevistats visita almenys una vegada al mes la pàgina web de l’Ajuntament santfeliu.org i un 9% la visita amb menor freqüència. El 75% diu no visitar-la mai i un 1,5% no dóna cap resposta. ○ La majoria dels majors de 44 anys no en fa ús mai o quasi mai, així com és també poc freqüent entre les capes baixes i els residents al districte 7è. ○ Al contrari, com més jove s’és, més freqüentment s’usa aquest mitjà, com també és més emprat entre les persones que tenen estudis universitaris. ○ Els que la visiten amb alguna freqüència en fa una valoració de 7,0. Més de la meitat dóna notes de notable, i un terç d’aprovat. El 10,6% li assigna 9 o 10, i poc més d’un 1% la suspèn. ○ Per al cas de la pàgina web són els més joves els que tendeixen a valorar-la millor*. * Malgrat tot, cal tenir present que el nombre de persones que la valoren és relativament baix.
 37. 37. 37 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública 0,5 4,5 9,5 9,0 75,0 1,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Cada dia Algunes vegades a la setmana Algunes vegades al mes Menor freqüència Mai / quasi mai NS / NC En una escala de 0 a 10 com valora la pàgina web de l’Ajuntament santfeliu.org?Amb quina freqüència visita la pàgina web de l’Ajuntament santfeliu.org? 1,1 9,6 23,4 30,9 22,3 5,3 5,3 2,1 0 5 10 15 20 25 30 35 3 5 6 7 8 9 10 NS Mitjana: 7,0
 38. 38. 38 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Més del 20% dels entrevistats escolta Ràdio Sant Feliu amb alguna freqüència. Els usuaris la valoren amb un 6,7 ○ Al voltant del 10% dels enquestats diu que escolta Ràdio Sant Feliu almenys una vegada a la setmana i un 9,5% diu que ho fa menys d’un cop per setmana. ○ Gairebé set de cada 10 enquestats diu no escoltar-la mai o quasi mai i el 7,5% no dóna resposta. ○ El percentatge d’enquestats que diuen no fer-ne cap seguiment, és extens en tots els col·lectius, però especialment entre els menors de 45 anys i entre quins tenen estudis superiors i estatus alt. En canvi, els enquestats de més edat es destaquen per ser- ne més oïdors. ○ Els que escolten amb alguna freqüència Ràdio Sant Feliu li donen 6,7 en una escala de 0 a 10. Les notes més comunes són un l’aprovat (38%) i el notable (35,9%). Un 13% li dóna un 9 o un 10 i un 6,5% la suspèn. ○ Totes les valoracions són relativament positives, però entre els homes, els més joves, quins tenen estudis universitaris i un estatus socioeconòmic alt són relativament més crítics.
 39. 39. 39 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública 3,5 8,5 11,0 69,5 7,5 0 10 20 30 40 50 60 70 Cada dia Algunes vegades a la setmana Menys d'una vegada a la setmana Mai / quasi mai NS / NC En una escala de 0 a 10 com valora Ràdio Sant Feliu?Amb quina freqüència escolta Ràdio Sant Feliu? 2,2 3,3 1,1 20,7 17,4 16,3 19,6 5,4 7,6 6,5 0 5 10 15 20 25 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS Mitjana: 6,7
 40. 40. 40 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La gestió municipal
 41. 41. 41 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Més de la meitat dels entrevistats valora positivament la gestió de l’actual Ajuntament. En una escala de 0 a 10 obté una mitjana de 5,8 ○ Un 54,3% dels entrevistats consideren que la gestió de l’actual consistori és bona (52,8%) o molt bona (1,5%). Per a un 26,8% no és ni bona ni dolenta i un 16,8% creu que és dolenta (13,8%) o molt dolenta (3%). Un 2,3% no dóna cap resposta. ○ Els joves són quins més creuen que la gestió de l’Ajuntament és bona o molt bona (66,7% ho pensa). També es detecta una percepció més positiva entre els que tenen un nivell formatiu mitjà o baix i els veïns dels districtes 5è i 6è. ○ Per contra, les persones de 45 a 59 anys i els enquestats d’alta extracció es mostren més crítics. Als districtes 1r. i 7è. hi ha més residents que perceben negativament la gestió municipal. ○ Segons grups de votants, al voltant del 60% de l’electorat d’ERC i PSC valora positivament la gestió. Entre els d’ICV, en canvi, el 30,2% la troba dolenta. ○ En una escala de 0 a 10 els enquestats assignen un 5,8 de mitjana a la gestió de l’actual Ajuntament. Un 49,8% atorga un aprovat i un 30,5% un notable. Un 2,8% li dóna un excel·lent, mentre que un 13% la suspèn. El 4% no en fa valoració. ○ Els diferents segments de població aproven la gestió municipal, per bé que hi ha diferències. Joves i més grans, persones de les capes baixes i veïns del districte 6è., donen notes més altes. Entre els de 30 a 44 anys i quins tenen un estatus socioeconòmic més alt, la gestió obté un 5,5, així com entre els veïns dels districtes 1r. i 7è. ○ Segons votants, els d’ICV es reiteren com els més crítics. Els votants de CiU (6,2), ERC (6,1) i el PSC (6,1) són els més satisfets. 1,5 52,8 26,8 13,8 3,0 2,3 0 10 20 30 40 50 60 Molt bona Bona Ni bona ni dolenta Dolenta Molt dolenta NS/NC Com qualificaria la gestió de l’actual Ajuntament de Sant Feliu?
 42. 42. 42 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública 54,3 55,6 52,9 66,7 56,8 48,4 44,3 48,1 58,1 59,0 55,1 53,9 54,2 50,0 55,2 63,6 61,4 39,5 48,3 54,2 56,4 55,6 61,9 58,3 48,8 26,8 26,0 27,5 21,8 22,7 28,0 36,4 33,3 23,2 20,5 20,3 27,0 28,9 37,5 27,6 22,7 23,7 27,9 23,3 29,2 26,9 25,9 23,8 25,0 30,2 16,8 16,8 16,7 9,2 18,9 21,5 15,9 14,8 18,1 18,1 23,2 17,0 14,2 12,5 13,8 13,6 14,0 30,2 23,3 13,5 15,4 16,7 14,3 14,6 20,9 2,3 3,4 3,7 3,4 5,0 3,1 2,1 1,9 1,3 2,3 0,9 2,6 2,1 1,4 2,4 0,6 2,2 1,5 2,3 2,9 1,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=196) Dona (n=204) 18-29 (n=87) 30-44 (n=132) 45-59 (n=93) 60 i més (n=88) Alt (n=83) Mig (n=156) Baix (n=162) Alt/Mig-alt (n=69) Mig (n=141) Mig-baix/Baix (n=190) PP (n=8) CiU (n=29) ERC (n=22) PSC (n=114) ICV (n=43) Districte 1 (n=60) Districte 2 (n=96) Districte 3 (n=78) Districte 4 (n=54) Districte 5 (n=21) Districte 6 (n=48) Districte 7 (n=43) Molt bona + bona Ni bona ni dolenta Molt dolenta + dolenta NS/NC Com qualificaria la gestió de l’actual Ajuntament de Sant Feliu: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte residència Record vot municipals Nivell estudis
 43. 43. 43 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública En una escala del 0 al 10 com valoraria la gestió de l’actual Ajuntament? 5,8 5,9 5,8 6,1 5,5 5,7 6,3 5,8 5,7 6,0 5,5 5,9 5,9 5,6 6,2 6,1 6,1 5,5 5,5 6,0 5,9 5,9 5,7 6,2 5,5 Total (n=400) Home (n=196) Dona (n=204) 18-29 (n=87) 30-44 (n=132) 45-59 (n=93) 60 i més (n=88) Alt (n=83) Mig (n=156) Baix (n=162) Alt/Mig-alt (n=69) Mig (n=141) Mig-baix/Baix (n=190) PP (n=8) CiU (n=29) ERC (n=22) PSC (n=114) ICV (n=43) Districte 1 (n=60) Districte 2 (n=96) Districte 3 (n=78) Districte 4 (n=54) Districte 5 (n=21) Districte 6 (n=48) Districte 7 (n=43) Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte residència Record vot municipals Nivell estudis 2,5 0,5 1,5 2,8 5,8 22,3 27,5 20,5 10,0 1,0 1,8 3,5 0,5 0 5 10 15 20 25 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC Mitjana: 5,8
 44. 44. 44 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública S’aprova la gestió en la majoria de serveis ○ La majoria dels ciutadans aproven la gestió municipal en els diferents serveis. Només els serveis als joves i l’aparcament suspenen. ○ La millor valoració els enquestats li donen al bus urbà (6,8), al qual segueixen els serveis a la gent gran (6,4), els equipaments culturals (6) i la informació i tràmits administratius (5,7). A continuació hi ha les instal·lacions esportives (5,5), manteniment de zones verdes (5,5) i la policia municipal (5,4). ○ Les escoles bressol són valorades amb un 5,2, a l’igual que la recollida d’escombraries, la protecció del medi ambient i la neteja reben ambdues un 5 (la neteja és considerada el problema més important quan es pregunta en espontani). ○ Els enquestats suspenen els serveis per als joves (4,6), i l’aparcament (3,3). ○ Segons zones, els veïns del 6è. districte, són quins fan valoracions més favorables, amb excepció de les escoles bressol que suspenen. Les opinions més crítiques estan més repartides. ○ Segons àmbits de gestió, les instal·lacions esportives continuen suspenent al 7è districte, les escoles bressol ho estan als districtes 3r. i 4t., la recollida d’escombraries al 6è, 3r i 4t. La protecció del medi ambient al 5è i 1r, i la neteja al 5è, 4t i 2n. Els serveis als joves només estan aprovats al districte 6è i l’aparcament suspèn a tots els districtes.
 45. 45. 45 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública En una escala de 0 a 10, valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu Suspès (0-4) Aprovat (5-6) Notable (7-8) Excel·lent (9-10) NS/NC 21,0 35,8 24,5 35,0 28,5 61,3 23,5 28,5 37,8 35,8 24,0 26,3 13,3 29,0 18,8 23,8 15,5 8,3 4,5 6,5 2,8 4,0 1,3 1,3 37,8 0,3 16,3 1,5 30,8 3,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Escoles bressol Recollida d'escombraries Protecció del medi ambient Neteja i manteniment d'espais públics Serveis per als joves Aparcament Mitjana 5,0 Mitjana 5,2 Mitjana 5,2 Mitjana 5,0 Mitjana 3,3 Mitjana 4,6 8,8 10,3 13,8 17,0 24,3 26,5 23,022,0 21,0 38,5 38,8 34,8 39,0 41,0 38,0 30,3 31,5 25,3 25,5 25,8 24,5 11,0 9,0 4,5 4,0 4,5 6,3 5,3 20,3 29,5 11,8 15,0 11,0 2,5 6,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Bus urbà Serveis a la gent gran Equipaments culturals Informació i tràmits informatius Instal·lacions esportives Manteniment zones verdes Policia municipal Mitjana 6,0 Mitjana 6,8 Mitjana 6,4 Mitjana 5,7 Mitjana 5,5 Mitjana 5,5 Mitjana 5,4
 46. 46. 46 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública En una escala de 0 a 10, valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu* * S’ha ombrejat les valoracions màximes i mínimes als diferents districtes per a cada servei. Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=60) (n=96) (n=78) (n=54) (n=21) (n=48) (n=43) Manteniment zones verdes 5,5 5,7 5,3 5,6 5,6 5,2 5,3 5,2 Bus urbà 6,8 6,3 6,9 6,7 7,0 7,3 7,4 5,9 Serveis a la gent gran 6,4 6,2 6,3 6,6 6,3 6,9 6,9 6,2 Equipaments culturals 6,0 6,0 6,3 5,8 5,8 6,2 6,3 5,2 Informació i tràmits administratius 5,7 5,6 5,8 5,5 5,6 6,0 5,8 6,0 Instal·lacions esportives 5,5 5,1 5,7 5,5 5,3 6,0 6,1 4,6 Policia Municipal 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 6,0 5,8 5,4 Escoles Bressol 5,2 5,6 5,5 4,5 4,6 5,7 4,3 6,1 Recollida d'escombraries 5,2 5,5 5,0 5,1 4,5 4,6 5,8 5,6 Protecció del medi ambient 5,0 4,7 5,0 5,1 5,2 4,5 5,5 4,9 Neteja i manteniment d'espais públics 5,0 5,1 4,8 5,0 4,9 4,7 5,6 5,5 Serveis per als joves 4,6 4,3 4,4 4,9 4,6 4,7 5,1 4,6 Aparcament 3,3 3,0 2,9 3,3 2,6 3,8 4,1 4,6 Districtes Total
 47. 47. 47 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Els projectes i activitats pels quals s’ha demanat la importància mereixen valoracions per damunt de 5. L’Exposició Nacional de Roses és el que té més importància pels entrevistats ○ Es va demanar als enquestats que es pronunciessin en una escala de 0 a 10 sobre la importància d’una sèrie de projectes i activitats de Sant Feliu. Tots enregistren valoracions per damunt de 5. D’altra banda, en alguns casos el nivell de no resposta és força elevat, arribant gairebé al 30% en el cas de la Setmana de la Gent Gran. ○ A parer dels enquestats, l’Exposició Nacional de Roses (7,2) és el projecte que mereix la més alta puntuació en importància. La resta d’activitats o projectes pels que es demanen resten entre el 5,8 i el 6,7 en quant a la valoració de la seva importància. Les Festes de la Tardor rep un 6,7, la Setmana de la Gent Gran un 6,6, la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat un 6,2. Per sota del 6, la construcció d’habitatge social (5,9) i la urbanització de la zona de Mas Lluhí (5,8). ○ En general, les dones li donen més importància a aquests projectes. ○ Entre els més joves es destaquen les festes de la tardor, la construcció d’habitatge social (7,3) i en menor mesura, la urbanització de Mas Lluhí. Els més grans, li han donat més importància a l’Exposició Nacional de Roses i quins tenen de 45 a 59 anys a la Setmana de la Gent Gran. A la Fira Comercial i Industrial, no hi ha diferències importants per edat. ○ Per districtes, quins donen menys importància a aquestes activitats són els veïns del 5è districte. ○ Al 7è districte li donen més importància a la construcció d’habitatge social i la urbanització de la Zona de Mas Lluhí, que està en aquest districte.
 48. 48. 48 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Dels projectes i activitats de Sant Feliu que li llegiré a continuació, valori’ls en una escala de 0 a 10 segons el grau d’importància que tenen per vostè (sent 0 gens important i 10 molt importants) 7,3 9,8 7,5 13,5 25,0 20,3 21,8 26,5 22,8 31,5 23,0 27,0 44,3 44,8 30,3 32,5 23,5 28,8 21,8 13,0 9,8 9,5 19,0 10,3 5,0 6,0 29,8 13,0 9,5 13,8 0 10 20 30 40 50 Exposició Nacional de Roses Festes de la Tardor Setmana de la Gent Gran Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat Construcció d'habitatge social Urbanització de la zona de Mas Lluhí Poca o gens d'importància (0-4) Regular importància (5-6) Bastant importància (7-8) Molta importància (9-10) NS / NC Mitjana 6,6Mitjana 7,2 Mitjana 6,7 Mitjana 6,2 Mitjana 5,9 Mitjana 5,8
 49. 49. 49 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Dels projectes i activitats de Sant Feliu que li llegiré a continuació, valori’ls en una escala de 0 a 10 segons el grau d’importància que tenen per vostè (sent 0 gens important i 10 molt importants)* * S’ha ombrejat les valoracions màximes i mínimes als diferents districtes per a cada projecte o activitat. Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=60) (n=96) (n=78) (n=54) (n=21) (n=48) (n=43) Exposició Nacional de Roses 7,2 7,3 7,4 7,0 7,5 6,5 7,5 6,6 Festes de la Tardor 6,7 6,7 6,6 6,7 6,8 6,5 6,8 7,0 Setmana de la Gent Gran 6,6 6,7 6,7 6,7 5,9 5,5 7,1 6,6 Fira Comercial i Industrial Baix Llobregat 6,2 6,0 6,5 6,0 6,4 6,5 6,4 6,0 Construcció d'habitatge social 5,9 6,0 5,6 6,2 5,4 5,2 5,6 6,7 Urbanització de la Zona de Mas Lluhí 5,8 5,5 5,5 5,8 5,9 5,5 6,2 6,5 Total Districtes
 50. 50. 50 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La recollida d’escombraries, neteja i manteniment de zones verdes han millorat en l’últim any. El medi ambient genera opinions més crítiques, sobretot en contaminació i soroll. ○ Els enquestats consideren que quatre dels sis aspectes concrets pels que es va preguntar han millorat en el darrer any. ○ Un 43% dels entrevistats creu que la recollida d’escombraries ha millorat a Sant Feliu, per un 31,3% que creu que està pitjor. El manteniment de zones verdes és el segon aspecte que més persones creuen que ha millorat (40%). ○ Per sota del 40%, un 38,5% creu que la neteja dels carrers ha millorat al darrer any. ○ Hi ha major divisió d’opinions quan es pregunta per la protecció del medi ambient, un 31% considera que és millor en aquests moments, davant d’un 22,8% que creu que ha empitjorat. ○ Quan es concreta preguntant pel soroll i la contaminació, un 50% creu que el soroll ha empitjorat en el darrer any i un 38% considera que la contaminació enguany està pitjor. ○ Els veïns dels districtes 4t i 5è són més crítics amb aquests temes. ○ Els entrevistats del 5è districte consideren més que la resta del municipi que ha empitjorat la recollida d’escombraries, la contaminació i el soroll*. ○ Al 4t districte, els enquestats, creuen més que a la resta de zones que el manteniment de les zones verdes, la neteja dels carrers i la protecció del medi ambient ha empitjorat. També tenen una percepció negativa de l’evolució de la contaminació. ○ Entre els veïns del 7è districte, on es troba la zona de Mas Lluhí, hi ha una proporció més gran de persones que creuen que ha millorat la protecció del medi ambient i és el segon districte que veu més favorablement el manteniment de zones verdes durant el darrer any. ○ Els aspectes de neteja, recollida d’escombraries i neteja dels carrers, els veuen més positivament als districtes 6è i 7è. * Recordar que el número d’entrevistes realitzades per districte recomana interpretar els resultats de manera més qualitativa que quantitativa. S’han realitzat 60 entrevistes al districte 1, 96 al districte 2, 78 al districte 3, 54 al districte 4, 21 al districte 5, 48 al districte 6 i 43 al districte 7.
 51. 51. 51 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... Recollida d'escombraries 43,0 31,3 24,3 1,5 0 10 20 30 40 50 Ha millorat Ha empitjorat Igual No sap Manteniment de zones verdes 40,0 26,8 30,3 3,0 0 10 20 30 40 50 Ha millorat Ha empitjorat Igual No sap Neteja dels carrers 38,5 33,3 27,8 0,5 0 10 20 30 40 50 Ha millorat Ha empitjorat Igual No sap Protecció del medi ambient 31,0 22,8 30,5 15,8 0 10 20 30 40 50 Ha millorat Ha empitjorat Igual No sap Contaminació 19,8 38,0 34,0 8,3 0 10 20 30 40 50 Ha millorat Ha empitjorat Igual No sap Soroll 18,0 50,0 30,0 2,0 0 10 20 30 40 50 Ha millorat Ha empitjorat Igual No sap
 52. 52. 52 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... -Segmentació per districtes- Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=60) (n=96) (n=78) (n=54) (n=21) (n=48) (n=43) Millorat 43,0 40,0 44,8 37,2 40,7 42,9 52,1 46,5 Emptjorat 31,3 26,7 34,4 35,9 37,0 42,9 18,8 23,3 Millorat 40,0 41,7 37,5 41,0 35,2 52,4 37,5 44,2 Emptjorat 26,8 28,3 30,2 20,5 33,3 14,3 29,2 23,3 Millorat 38,5 33,3 34,4 41,0 27,8 42,9 43,8 55,8 Emptjorat 33,3 38,3 39,6 30,8 40,7 38,1 27,1 11,6 Millorat 31,0 28,3 31,3 29,5 35,2 33,3 25,0 37,2 Emptjorat 22,8 23,3 18,8 17,9 31,5 28,6 29,2 18,6 Millorat 19,8 21,7 26,0 14,1 18,5 14,3 18,8 18,6 Emptjorat 38,0 33,3 35,4 39,7 42,6 57,1 39,6 30,2 Millorat 18,0 20,0 19,8 15,4 20,4 9,5 20,8 14,0 Emptjorat 50,0 46,7 53,1 47,4 48,1 81,0 43,8 46,5 Total Districtes Contaminació Soroll Recollida d'escombraries Manteniment de zones verdes Neteja dels carrers Protecció del medi ambient
 53. 53. 53 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Soterrament de la via del tren
 54. 54. 54 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Un 61,6% dels entrevistats confia en que s’acabaran soterrant les vies del tren ○ La majoria té molta (24,3%) o bastant (37,3%) confiança en que s’acabi soterrant el tren. Un 37,1% té poca (25,3%) o cap (11,8%) confiança en que s’acabi realitzant aquest projecte i un 1,5% no dóna cap resposta. ○ La confiança en que s’acabaran soterrant les vies del tren és més gran entre els homes, quins tenen edats intermèdies, amb estudis superiors i un estatus socioeconòmic alt. També són més optimistes al respecte els veïns dels districtes 3r. i 7è. 24,3 37,3 25,3 11,8 1,5 0 10 20 30 40 Molta confiança Bastant confiança Poca confiança Cap confiança NS/NC Vostè té molta, bastant, poca o cap confiança en que s’acabi soterrant el tren?
 55. 55. 55 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública La gran majoria sap que el passat 15 de juny es va signar el conveni per soterrar les vies del tren ○ El 85,8% dels entrevistats sap que Ajuntament, Generalitat i Ministeri van signar el conveni per al soterrament de la via del tren el passat 15 de juny, per un 14,3% que no ho sabia. ○ N’estan més informats els homes, quins tenen entre 30 i 44 anys i amb un nivell formatiu mitjà. També ho saben més els veïns dels districtes 1r. i 7è. ○ Gairebé el 80% està d’acord amb el que coneix del conveni. Un 8,3% no hi està d’acord, a un 3% li és indiferent i un 10,3% no ha donat cap resposta. ○ Quan es pregunta el motiu pel que estan d’acord, el 40,8% ha esmentat la seguretat (menor risc d’accidents). Un 16,2% creu que és positiu per la ciutat i un 12,7% que aquesta via divideix la ciutat. Un 6,4% creu que és necessari i el 6,1% recorda que es tracta d’una reivindicació de fa temps. Altres aspectes esmentats per sota del 5% dels entrevistats són: per treure les vies, l’acord entre les administracions, hi haurà menys soroll, millora en accessos i comunicacions i l’augment d’espai públic. ○ Els quins no estan d’acord amb el conveni (molt minoritaris; 33 entrevistats), també se’ls hi ha demanat el motiu. Un 36,4% diu que hi anirà el tramvia. Un 18,2% es mostra desconfiat amb que s’acabi realitzant. El cost econòmic pel municipi i considerar que no és necessari (causarà incomoditats) els han citat el 12,1% de quins no hi estan d’acord. Gairebé un 20% ha esmentat altres qüestions: només afecta al centre, que desapareix alguna zona esportiva, etc. Un 3% no dóna cap resposta.
 56. 56. 56 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Pel que vostè coneix d’aquest conveni, vostè hi està més aviat d’acord o en desacord? Sí; 85,8 No; 14,3 Sabia que el 15 de juny l’Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri van signar el conveni per al soterrament de la via del tren? 78,5 8,3 3,0 10,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Acord Desacord Indiferent NS Pel que vostè coneix d’aquest conveni, vostè hi està més aviat d’acord o en desacord? De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=60) (n=96) (n=78) (n=54) (n=21) (n=48) (n=43) Més aviat d'acord 78,5 73,6 78,8 77,4 84,1 83,3 83,3 83,3 68,5 57,1 83,3 69,8 Més aviat en desacord 8,3 8,0 5,3 12,9 8,0 10,0 5,2 5,1 13,0 14,3 8,3 9,3 Indiferent 3,0 4,6 3,0 0,0 4,5 0,0 5,2 1,3 3,7 0,0 0,0 9,3 No sap 10,3 13,8 12,9 9,7 3,4 6,7 6,3 10,3 14,8 28,6 8,3 11,6 Districtes Total EDAT
 57. 57. 57 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Per quin motiu hi està més aviat d’acord? (n=314) Per quin motiu hi està més aviat en desacord? (n=33) 40,8 16,2 12,7 6,4 6,1 4,5 3,2 2,2 2,2 1,6 1,6 2,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Seguretat, menys risc d'accidents Millora, positiu per la ciutat Dividia Sant Feliu Era necessari Era reivindicació de fa anys Perquè cobreixen/treuen vies Acord entre administracions Menys soroll Millora accessibilitat, comunicacions Més espai públic Altres No sap 36,4 18,2 12,1 12,1 18,2 3,0 0 10 20 30 40 Hi anirà el tramvia No creu que ho compleixin Cost econòmic pel municipi/els veïns No és necessari, causarà incomoditats Altres No sap
 58. 58. 58 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública El govern municipal
 59. 59. 59 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública L’alcalde Juan Antonio Vázquez rep una valoració de 5,9 ○ Gairebé el 40% dels enquestats sap dir espontàniament el nom de l’alcalde quan és preguntat. ○ Entre les dones, els més joves, els que tenen un menor nivell formatiu, baix estatus socioeconòmic i residents als districtes 2n. i 5è. hi ha més que desconeixen el nom. ○ El nivell de coneixement de l’alcalde és més reduït entre els votants de CiU. ○ Quan es demana per la valoració de l’alcalde, obté una valoració mitjana de 5,9. En concret, un 39,3% l’aproven, un 29,8% li donen un notable, i un 3% l’excel·lent. Els que el suspenen sumen un 12,3%. En consonància amb el grau de coneixement espontani, hi ha un 15,8% que no el valora. ○ En general, tots els col·lectius de població aproven Juan Antonio Vázquez. Entre aquells més joves i la gent gran, les persones amb nivell formatiu baix i un estatus mitjà rep valoracions més altes. ○ Per territoris, Juan Antonio Vázquez obté les valoracions més altes als districtes 2n, 3r i 4t. ○ L’alcalde rep les millors valoracions entre els seus propis simpatitzants i els d’ERC (també entre els 8 entrevistats que recorden haver votat al PP).
 60. 60. 60 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Em podria dir el nom de l’alcalde de Sant Feliu? En una escala del 0 al 10 com valora l’actuació de l’actual alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez? 39,8 2,0 58,3 0 10 20 30 40 50 60 Correcte Incorrecte NS/NC 2,0 0,8 1,8 2,0 5,8 23,0 16,3 18,8 11,0 2,0 1,0 12,8 0,5 2,5 0 5 10 15 20 25 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC No coneix Mitjana: 5,9
 61. 61. 61 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública En una escala del 0 al 10 com valora l’actuació de l’actual alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez? 5,9 5,9 5,8 6,1 5,6 5,7 6,1 5,8 5,8 6,0 5,4 6,0 5,9 6,4 5,5 6,0 6,1 5,2 5,5 6,0 6,0 6,1 5,7 5,8 5,5 Total (n=400) Home (n=196) Dona (n=204) 18-29 (n=87) 30-44 (n=132) 45-59 (n=93) 60 i més (n=88) Alt (n=83) Mig (n=156) Baix (n=162) Alt/Mig-alt (n=69) Mig (n=141) Mig-baix/Baix (n=190) PP (n=8) CiU (n=29) ERC (n=22) PSC (n=114) ICV (n=43) Districte 1 (n=60) Districte 2 (n=96) Districte 3 (n=78) Districte 4 (n=54) Districte 5 (n=21) Districte 6 (n=48) Districte 7 (n=43) Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte residència Record vot municipals Nivell estudis
 62. 62. 62 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Mª Luisa Sáez (PP) i Àngel Merino (ICV) són els portaveus municipals més identificats amb llurs partits ○ Es va preguntar als enquestats els partits de pertinença d’una sèrie de polítics municipals, d’entre els quals Mª Luisa Sáez i Àngel Merino són els més identificats. Un 42,3% associa a la portaveu popular i un 38,5% al líder d’ICV a les seves respectives formacions. ○ De Fernández Burgui, un 21,3% sap que pertany a CiU, Carles Soriano un 9,5% sap que és d’ERC i a Ferran Alberdi un 4,5% el relaciona amb el PSC. ○ De les respostes es desprèn que dones, enquestats més joves, amb menor nivell formatiu i un estatus socioeconòmic més baix tenen més dificultats per relacionar cada polític amb el partit respectiu. Em sabria dir a quins grups polítics pertanyen els següents portaveus municipals? 4,5 9,5 21,3 38,5 42,3 Maria Luisa Sáez (PP) Angel Merino (ICV) Josep Lluís Fernández Burgui (CiU) Joan Massegué / Carles Soriano (ERC) Ferran Alberdi (PSC)
 63. 63. 63 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Expectatives electorals
 64. 64. 64 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública El PSC es manté com a partit preferit a Sant Feliu ○ El PSC és el partit preferit en intenció directa de vot, gairebé una quarta part votaria als socialistes. ○ El següent partit en les preferències dels santfeliuencs és ICV (9,5%), seguit de CiU (6,3%). ERC obtindria un 3,8% i el PP es quedaria amb el 2,8%. ○ El número d’indecisos supera el 30% (si es tenen en compte aquells que no han donat resposta). ○ Els socialistes s’imposen en tots els col·lectius de població excepte entre els que tenen un estatus socioeconòmic més alt, en que els votants estan indecisos entre socialistes i ICV. ○ Entre els joves i quins tenen estudis superiors, ICV retalla distàncies, a l’igual que CiU ho fa entre els més grans. ○ En relació a la fidelitat de vot, amb l’excepció del PP (només 8 entrevistats), els nivells de fidelitat són relativament baixos (no hi ha cap partit que obtingui valors per sobre del 64%). ○ Entre els votants del PSC i CiU hi ha una proporció molt alta d’indecisos, en tant que entre els d’ERC s’aprecia un major canvi en l’opció de vot. ○ Entre els votants d’ICV, la formació més votada a les darreres municipals, a més d’una gran quantitat d’indecisos (27,9%), hi ha un 14% que actualment diu que votaria a altres partits, majoritàriament al PSC.
 65. 65. 65 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Si en aquests moments es celebressin eleccions municipals a Sant Feliu, a quin partit votaria? Matriu de transvasament: intenció directa de vot segons record de vot a les eleccions municipals de 2003 PP CiU ERC PSC ICV No votà (n=400) (n=8) (n=29) (n=22) (n=114) (n=43) (n=95) PP 2,8 100,0 0,9 2,1 CiU 6,3 58,6 4,5 2,6 2,3 2,1 ERC 3,8 3,4 45,5 2,3 3,2 PSC (PSOE) 24,8 3,4 13,6 63,2 9,3 15,8 ICV 9,5 13,6 2,6 58,1 6,3 Altres 0,8 4,5 1,1 Blanc / No votaria / NS / NC 52,3 34,5 18,2 30,7 27,9 69,5 Fidelitat 100,0 58,6 45,5 63,2 58,1 Canvi de vot 6,9 36,4 6,1 14,0 No es defineix 34,5 18,2 30,7 27,9 Total Record de vot municipals '03 24,8 9,5 6,3 3,8 2,8 0,8 3,5 11,5 26,0 11,3 PSC-PSOE ICV/EUiA/IU CiU ERC PP Altres En blanc No votaria No sap No contesta
 66. 66. 66 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Intenció directa de vot -Segments de població- Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Alt / Mig-Alt Mig Mig-baix/ Baix (n=400) (n=196) (n=204) (n=87) (n=132) (n=93) (n=88) (n=162) (n=155) (n=83) (n=69) (n=141) (n=190) PP 2,8 3,1 2,5 2,3 2,3 1,1 5,7 3,1 2,6 2,4 2,9 2,8 2,6 CiU 6,3 6,1 6,4 4,6 3,8 5,4 12,5 8,0 2,6 9,6 8,7 3,5 7,4 ERC 3,8 5,1 2,5 3,4 3,0 7,5 1,1 1,9 5,8 3,6 5,8 5,0 2,1 PSC (PSOE) 24,8 26,0 23,5 24,1 21,2 31,2 23,9 31,5 21,3 18,1 15,9 25,5 27,4 ICV 9,5 11,2 7,8 13,8 11,4 8,6 3,4 4,9 12,3 13,3 15,9 9,2 7,4 Altres 0,8 1,5 1,1 0,8 1,1 0,6 2,4 1,4 0,7 0,5 Blanc 3,5 3,1 3,9 2,3 5,3 3,2 2,3 3,7 2,6 4,8 5,8 3,5 2,6 No votaria 11,5 9,7 13,2 11,5 11,4 10,8 12,5 13,0 12,9 6,0 7,2 12,8 12,1 NS 26,0 24,0 27,9 32,2 28,8 18,3 23,9 24,1 24,5 32,5 27,5 25,5 25,8 NC 11,3 10,2 12,3 4,6 12,1 14,0 13,6 9,9 14,8 7,2 8,7 11,3 12,1 Total ESTATUSSEXE EDAT FORMACIÓ
 67. 67. 67 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Estimació de vot El PSC millora resultats i ICV retrocedeix ○ L’estimació de vot reprodueix la rivalitat entre PSC i ICV per bé que el PSC seria el més votat, guanyant un regidor respecte als darrers comicis, que perdria ICV. La resta de partits obtindrien resultats molt similars. ○ Malgrat tot és molt important tenir present que aquesta estimació es produeix fora de context electoral i amb un notable increment de la no resposta. Tot plegat convida a prendre els resultats amb certa prudència. Vots % Cens % Votants Regidors Record Intenció Estimació vot Estimació Regidors Total Cens 33.035 100,0 Participació 20.731 62,8 100,0 Abstenció 12.304 37,2 23,8 11,5 Blancs 406 1,2 2,0 2,8 3,5 Nuls 77 0,2 0,4 NS 7,5 26,0 NC 11,5 11,3 PP 2.513 7,6 12,1 3 2,0 2,8 12,5 - 13,5 3 CiU 3.179 9,6 15,3 3 7,3 6,3 14,5 - 15,5 3 ERC 1.636 5,0 7,9 1 5,5 3,8 5,5 - 6,5 1 PSC-PSOE 6.249 18,9 30,1 7 28,5 24,8 34,0 - 35,0 8 ICV/EUiA 6.671 20,2 32,2 7 10,8 9,5 27,5 - 28,5 6 Altres (*) 0,5 0,8 2,5 - 3,5 (*) En l'estimació els blancs i nuls estan incorporats als altres Resultats eleccions Municipals 2003 Enquesta Imatge Sant Feliu. Juliol 2006
 68. 68. 68 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Conclusions
 69. 69. 69 Enquesta d’Imatge Municipal a Sant Feliu de Llobregat Juliol de 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública ○ La majoria dels entrevistats estan satisfets de viure a Sant Feliu de Llobregat i creuen que la ciutat ha millorat en l’últim any i que ho continuarà fent en el futur. ○ La qualitat de vida (amb els parcs i zones verdes), les bones comunicacions i proximitat a Barcelona són els aspectes més apreciats per la població de Sant Feliu. ○ La qüestió de la neteja i recollida d’escombraries lidera les preocupacions dels ciutadans de Sant Feliu. ○ Ampli coneixement i reconeixement de la solució a que s’ha arribat en la qüestió del soterrament de les vies del tren, que és també un dels problemes que més preocupen als santfeliuencs. ○ La valoració de la gestió municipal és aprovada per la majoria. També l’alcalde, que obté una valoració similar a la de la gestió. ○ La gestió aprova en la majoria d’àrees. Per sota de l’aprovat només hi ha els serveis als joves i l’aparcament. També s’aprecia un cert descontent en la recollida d’escombraries, la neteja dels espais públics i la protecció del medi ambient. ○ Les simpaties de vot afavoreixen al partit socialista que millora les seves expectatives electorals en detriment d’ICV que retrocediria i perdria un regidor. La resta mantindria la mateixa representació al consistori.

×