Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20190306 presentacio del pla_d_accessibilitat

Plus De Contenu Connexe

20190306 presentacio del pla_d_accessibilitat

 1. 1. El Pla d’Accessibilitat Municipal Mobilitat i Transport Públic 25 de febrer de 2019
 2. 2. Índex  Els antecedents  La normativa vigent  El significat i els objectius del Pla d’Accessibilitat  Els resultats – Estat Actual  Les propostes  Annex: Ampliació dels resultats
 3. 3. Els antecedents 3
 4. 4. El Pla d’Accessibilitat de 1999 • Sant Feliu de Llobregat va elaborar un primer Pla d’Accessibilitat l’any 1999 en col·laboració amb el Consorci de Recursos i Documentació per a l’Autonomia Personal (CRID). Portada del Pla d’Accessibilitat de l’any 1999 (capítol de via pública) • El Pla del 99 presenta un grau d’execució del 96 %. Grau d’execució del Pla d’accessibilitat de 1999 • Es tracta d’un document molt complet i exhaustiu que incorpora 4 grans capítols:  Pla d’accessibilitat a la via pública  Pla d’accessibilitat en els edificis  Pla d’accessibilitat en els transport  Pla d’accessibilitat en la comunicació • Aquest Pla tenia una vigència de 10 anys, i per tant era necessari iniciar la seva actualització. 4
 5. 5. 5 El Pla d’Actuació del Mandat (PAM 2016 -2019) • El Pla d’Actuació de Mandat (PAM) és una eina de planificació estratègica que marca les actuacions a seguir per l’Equip de Govern durant el mandat i que té com a base l’acord de govern entre ICV- EUiA-ISF i PSC. • El PAM 16-19 s’estructura en quatre nivells partint de quatre grans objectius de ciutat que determinen la direcció estratègica i clarifiquen la visió del municipi. EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 Fomentar la igualtat de drets, deures i oportunitats Impulsar el desenvolupament econòmic i vetllar pel dret al treball Consolidar l'entorn urbà i natural, adequant-lo a les persones i les seves necessitats Aprofundir en un model obert i participatiu de govern
 6. 6. 6 El Pla d’Actuació del Mandat (PAM 2016 -2019) • L’eix 3.2 inclou l’objectiu de “Millorar la qualitat dels espais i equipaments de la ciutat
 7. 7. 7 Sol·licituds de suport a la Diputació de Barcelona • Els anys 2016 i 2017, sol·licitem a la Diputació de Barcelona suport tècnic, a través del seu Catàleg de Serveis, per procedir a l’actualització del Pla d’Accessibilitat a la Via Pública. Sol·licitud que vam cursar a la Diputació de Barcelona els anys 2016 i 2017 per requerir el seu suport tècnic • Després de la denegació del recurs l’any 2016, al 2017 la Diputació accepta donar suport a l’Ajuntament de Sant Feliu. • S’estableix un sistema de cofinançament del Pla. Amb un import total de 42.000 €, l’Ajuntament assumeix la despesa de 14.700 € (exercici 2018). • La Diputació es fa responsable de la contractació d’una empresa externa per a la redacció de Pla. Aquest encàrrec recau en l’Estudi d’Arquitectura MºMercè Corominas Noguera.
 8. 8. 8 L’Estudi de caracterització dels encreuaments (2016) ASPECTES AVALUATS A CADA CRUÏLLA • Un dels objectius de l’Estudi va ser esdevenir una eina de detecció de disfuncionalitats als encreuaments (paviments tàctils i encaminaments, ressalts, senyalització, ...).
 9. 9. 9 Integració de la informació en el Gis municipal • Nova eina de consulta per als tècnics municipals.
 10. 10. La normativa 10
 11. 11. 11 La redacció del Pla d’Accessibilitat és d’obligat compliment d’acord amb la Llei 13/2014 • Entorn normatiu bàsic que s’aplica i dona forma als continguts del Pla: Legislació estatal:  Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la “Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”  Reial Decret 505/2007 (BOE 113 del 11/05/2007). Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització d’espais públics urbanitzats i edificacions.  Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.  Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat.  Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais bpúblics urbanitzats.  Código Técnico de la Edificación. Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, modificat per successius RD, especialment pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. Legislació catalana:  Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. Fins que no s’aprovi el decret de desplegament d’aquesta nova llei, encara és vigent el desplegament tècnic de la llei precedent, la Llei 20/1991:  Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de la accessibilitat i de supressió de barrares arquitectòniques, i de aprovació del  Codi d’accessibilitat.
 12. 12. Significat i objectius del Pla 12
 13. 13. 13 Què és el Pla d’Accessibilitat i quins són els seus objectius? • El Pla d’Accessibilitat és un instrument de promoció de l’accessibilitat que identifica les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d'una manera racional i planificada. • Les propostes d’intervenció del Pla han d’afavorir l’autonomia i la socialització dels col·lectius amb més restriccions de mobilitat: Persones que pateixen una discapacitat permanent • Limitacions motrius • Limitacions sensorials • Limitacions psíquiques, intel·lectuals o cognitives Persones amb limitacions transitòries Persones que cuiden i envolten a les persones amb limitacions Benefici per a la resta de la població • Els objectius del Pla són:  Acomplir la normativa. La redacció del Pla d’accessibilitat és d’obligat compliment (Llei 13/2014).  Dur a terme una actualització del Pla d’Accessibilitat de 1999, pel que fa a l’àmbit de la Via Pública.  Sobre l’inventari d’infraestructures del municipi, donar consciència municipal del que ja hi ha adaptat i el que manca per fer.  Oferir informació tècnica que pot servir per a futures intervencions. Actuar com a Pla de PREVENCIÓ de barreres.  Establir les bases del Protocol per l’Accessibilitat, eina que ha de permetre una tasca col·laborativa i continuada entre les associacions i entitats de persones amb discapacitat i l’Ajuntament, pel que fa a les actuacions més representatives que es duen a terme a l’espai públic. El Pla representa un compromís tècnic i polític envers la transformació de la ciutat cap a la plena accessibilitat en benefici de tothom.
 14. 14. Resultats del Pla – Estat Actual 14
 15. 15. • Àmbit d’actuació comprèn tots els carrers de Sant Feliu, amb 3 nivells d’anàlisi:  Anàlisi en zona d’estudi detallat: Diagnosi de màxims de tots els paràmetres d’accessibilitat + propostes d’intervenció.  Anàlisi en zona d’estudi general: Diagnosi de paràmetres bàsics d’accessibilitat + descripció general de la resta d’aspectes d’accessibilitat.  Elements de tractament especial (ETE): Espais de la via pública amb una casuística especial (morfologia o grau de detall que requereixen per ser analitzats:  Parcs i zones enjardinades  Passos a nivell • La unitat de gestió de l’anàlisi de l’accessibilitat és el TRAM (porció o fragment de la via compresa entre dos cruïlles). • A nivell de presentació de resultats, el Pla ha diferenciat segons es tracti de l’àmbit residencial o de l’àmbit industrial. 15 Àmbit d’actuació del Pla
 16. 16. 16 Àmbit d’actuació del Pla
 17. 17. 17 Àmbit d’actuació del Pla
 18. 18. 18 Resultats del Pla – Estat Actual • El 96% de la longitud dels trams de carrer analitzats pel Pla és accessible o bé ho poden ser amb petites intervencions. • El 100% dels elements de tractament especial presenta garantides les condicions bàsiques d’accessibilitat, si bé caldrà fer petites actuacions de millora.
 19. 19. 19 Resultats del Pla – Estat Actual
 20. 20. 20 Resultats del Pla – Estat Actual (participació ciutadana) • El mes d’abril de 2018 es va endegar un procés de participació ciutadana que va consistir en la presentació dels treballs del Pla d’Accessibilitat i en la realització d’una enquesta d’opinió vers l’estat actual de l’accessibilitat (diagnosi subjectiva) (58 enquestes obtingudes). Actuacions prioritàries per millorar l’accessibilitat Aspectes que dificulten la mobilitat i accessibilitat
 21. 21. Les propostes del Pla 21
 22. 22. 22 • Per a cada tram de la zona d’estudi detallat o ETE el Pla presenta una proposta d’intervenció. • Les propostes d’intervenció s’articulen a partir de fitxes tram per tram. • El Pla estableix un pla d’etapes (5 etapes) de les intervencions pressupostades. • El pressupost total d’execució material del Pla és de 1.234.028,96 €. • El Pla també preveu l’establiment d’un Protocol d’Accessibilitat, on es defineixin els criteris a seguir a l’hora d’efectuar obres a la via pública, el qual tingui un consens entre entitats i associacions de discapacitats i els tècnics municipals de l’Ajuntament. Les propostes del Pla L’objectiu de les propostes del Pla és garantir la plena accessibilitat a tots els trams de carrer analitzats, tret d’aquells casos en que el supòsit d’inaccessibilitat és conseqüència del pendent del carrer
 23. 23. 23 Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
 24. 24. 24 Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
 25. 25. 25 Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
 26. 26. 26 Les propostes del Pla – Prioritat d’intervenció
 27. 27. 27 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 28. 28. 28 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 29. 29. 29 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 30. 30. 30 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 31. 31. 31 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 32. 32. 32 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 33. 33. 33 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 34. 34. 34 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 35. 35. Annex: Ampliació dels resultats 35
 36. 36. Resultats: Tipologia i amplades de carrer 36
 37. 37. Resultats: Tipologia i amplades de carrer 37
 38. 38. Resultats: Pendents longitudinals 38
 39. 39. Resultats: Pendents longitudinals 39
 40. 40. Resultats: Tipologia i amplada de les voreres 40
 41. 41. Resultats: Tipologia i amplada de les voreres 41
 42. 42. Resultats: Amplada lliure d’obstacles 42
 43. 43. Resultats: Amplada lliure d’obstacles 43
 44. 44. Resultats: Amplada lliure d’obstacles 44
 45. 45. Resultats: Tipologies de passos i guals de vianants 45
 46. 46. Resultats: Tipologies de passos i guals de vianants 46
 47. 47. Resultats: Irregularitats en el paviment de la vorera de la zona d’estudi detallada i singularitats 47
 48. 48. Resultats: Disseny no accessible del mobiliari i dels elements urbans 48

×