Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Qualitat en un centre educatiu(20)

Publicité

Qualitat en un centre educatiu

 1. Introducció a la qualitat en un centre educatiu Octubre 2007 Objectius Curs 2007/08 XARXA Q-11 QiMC Presentació
 2. Objectius QiMC 10. Elaborar el Manual del servei ( Pla de qualitat del servei principal del centre): l’ensenyament /aprenentatge . 9. Elaborar fitxes de processos adaptades al centre segons el Manual del CIDEM 8. Identificar i conèixer els processos del centre 7. Revisar tota la documentació bàsica del centre i convertir-la en una documentació viva amb format adequat per complir la norma ISO 6. Crear Equips de millora en el propi centre per tal de treballar en els punts del Pla de Millora.
 3. Conceptes de Qualitat QiMC Qualitat com la totalitat dels trets i característiques d’un producte, procés o servei que incideix en la seva capacitat de satisfer necessitats regulades o implícites
 4. MILLORA CONTÍNUA Planificar Fer Avaluar Millorar PROCESSOS, PROCEDIMENTS I ACTIVITATS CENTRE EDUCATIU AUDITORIA DE QUALITAT Qualitat i Millora Contínua P1
 5.   RESENTACIÓ Canvi de paradigma   INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT EN UN CENTRE EDUCATIU Octubre 2007 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 6. Veure sempre igual No es pot millorar! Què poden fer per mi? Veure d’una altra manera Com puc millorar? Què puc fer jo? Important: no equivocar-me Important: resoldre Rebre Donar El moment El procés   Canvi de paradigma Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 7. (+) I M P O R T A N T (-) (+) URGENT (-) I IV III II En els problemes urgents, importants o no. Els assumptes molt importants, que no solen ser urgents, són relegats pel dia a dia. INTERRUPCIONS Fer de conserge ACTIVITATS AGRADABLES Perdre temps PUNYENTS PROBLEMES Apagar focs,estrès VISIÓ ESTRATÈGICA perspectiva, equilibri   On trancorre el teu temps? Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 8. Orientar la millora cap a processos significa millorar la nostra manera de fer les coses que fem . Si continuem fent el mateix Obtindrem els mateixos resultats   Orientació per processos Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 9. Quin és el problema? Qui és el culpable? Quin és el problema? Quina és la causa? Si tenim la causa tenim la solució.   Canvi de mentalitat Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 10.   Canvi de mentalitat Hi ha una queixa? Hi ha un problema. Amaguem-lo . Hi ha una queixa? Hi ha una oportunitat per millorar. Estudiem les causes. Una queixa en positiu pot ésser un suggeriment . Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 11.   INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT EN UN CENTRE EDUCATIU Concepte de Visió i Missió Octubre 2006 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 12.   Visió compartida Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 13.   Pròpòsit Missió Visió Raó de ser El que volem ser Fes el que realment vulguis fer. Concreta-ho. Visualitza el futur. Quins són els teus objectius? Què és el que veritablement vols fer? Si no saps on vas, tant se val el camí que agafis... Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 14.   Visió Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 15.   Missió Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 16.   Missió Missió: “ oferir un servei de salut al client a través de la venta dels seus medicaments” Al cap del temps: Mirant la facturació de la farmàcia es veu, que un 80% de la seva facturació correspon a la venda de cosmètics” De què se n’hauria d’adonar la farmàcia? Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 17.   Missió La missió o propòsit d’una organització, servei o procés, ha de respondre a 3 preguntes: Què? Per a què? Per a qui? ........... ..és fa Escriu quina és per a tu la raó de ser de l’IES…... Es a dir la Missió del centre. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 18. GESTIÓ PER PROCESSOS   INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT EN UN CENTRE EDUCATIU Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 19. Procés Entrada Sortida Què és un procés ? És una seqüència repetitiva d’activitats que un seguit de persones fan, amb l’objectiu d’aconseguir un resultat que satisfaci plenament el destinatari del servei, tant pel compliment dels requeriments establerts com per la consecució de les activitats realitzades.   Què és un procés Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 20. Procés Entrada Sortida   Què és un procés Es representa gràficament com una caixa La caixa conté una sèrie d’accions orientades a generar valor afegit sobre una entrada Podem dir QUÈ és un procés. Però..... No podem dir COM es du a terme un procés Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 21.   Què és un procediment? Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 22.   Procés / Procediment Procediment Procés QUÈ COM PER A QUÈ PER A QUI Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 23.   Missió d’un procés Exemple: Procés de Preinscripció QUÈ: Realitzar la preinscripció PER A QUÈ: Recollir i gestionar la demanda i determinar l’alumnat que es pot matricular al centre. PER A QUÍ: Alumnat/Famílies, PGI, Dept. Ensenyament. El procés queda definit identificant: EL QUÈ EL PER A QUÈ EL PER A QUI Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 24.   INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT EN UN CENTRE EDUCATIU Documentació bàsica Octubre 2006 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 25. PEC Pla Estratègic PCC RRI Pressupost anual PGI MAC   Documentació bàsica Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 26.   Documentació bàsica PAT - Conjunt d’accions tutorials (continguts i temporització) que es desenvoluparan al llarg del curs acadèmic segons etapa i nivell educatiu Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 27.   INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT EN UN CENTRE EDUCATIU Documentació SGQ Octubre 2006 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 28.   Documentació SGQ Manual de gestió de la qualitat Manual de procediments Manual de Servei Manual d’indicadors Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 29.   Documentació SGQ Manual de gestió de la qualitat (MGQ) És un document que especifica i descriu el Sistema de Gestió de la Qualitat d’un centre educatiu Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 30.   Documentació SGQ Manual de servei (MS) És un document on el centre té establerts els processos claus amb les interaccions, responsables, diagrames de treball, indicadors i criteris de qualitat del servei Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 31.   Documentació SGQ Manual de procediments (MP) Procediments Conjunt d’instruccions estructurades i ordenades que corresponen als procediments que es realitzen en cada centre educatiu. Expliquen com portar a terme qualsevol activitat o procés del centre educatiu Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 32.   Documentació SGQ Manual d’indicadors (MI) Indicadors Document on es recullen els principals indicadors associats als processos del centre. Defineixen els elements que volem avaluar i ens marquen el criteri d’acceptació Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 33. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 34.   PRESENTACIÓ Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 35.   PRESENTACIÓ Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 36. Introducció a la qualitat en un centre educatiu Octubre de 2007 Comissió de qualitat XARXA Q-11 QiMC Presentació
 37. EL COORDINADOR DE QUALITAT Ha de dirigir i coordinar la comissió de qualitat en el centre. QiMC Comissió de qualitat
 38. Què ha de fer la Comissió de qualitat? Vetllar per la implantació progressiva del SGQ QiMC OBJECTIUS
 39. Tot això sense perdre de vista que gestió de la qualitat QiMC Comissió de qualitat
 40. FER PLANIFICAR MILLORAR La gestió de la qualitat és un cicle QiMC Gestió de la qualitat AVALUAR
 41. I tot això sense perdre de vista QiMC
 42. Que no hi ha un únic camí, cada centre haurà de decidir la seva ressenya, per assolir la fita proposada QiMC
 43. QiMC
 44. Petit resum autoavaluació EFQM QiMC EFQM (Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat, 1988, 1991) Objectiu de l’autoavaluació : permetre als centres fer un diagnòstic del nivell de qualitat de la seva gestió Elements considerats: el lideratge, la planificació i estratègia, la gestió del personal, la gestió dels recursos, els processos, la satisfacció dels grups d’interès, la satisfacció del personal, l’impacte en la societat, i els resultats)
Publicité