Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Påtegninger, protokol og kommunikation

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 162 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Påtegninger, protokol og kommunikation (20)

Publicité

Plus par Jesper Seehausen (15)

Plus récents (20)

Publicité

Påtegninger, protokol og kommunikation

 1. 1. Påtegninger, protokol og kommunikation Revision 1, cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet Oktober 2016 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. Jesper Seehausen
 2. 2. 2 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvem er jeg? • Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste kandidatafhandling • Ph.d. 2010 - Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar” - Udgivet af Thomson Reuters (Karnov Group) • LL.M. 2014 - Selskabsret med fokus på revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv - Bog om ”Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv” – udgivet af Djøf Forlag • Aalborg Universitet 2004-2008 - Ph.d.-stipendiat m.v. - Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris • Beierholm 2009- - Faglig udviklingsafdeling - Seniorkonsulent i revision, erklæringer og selskabsret - Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold • Aalborg Universitet 2011- - Ekstern lektor i revision, erklæringer og selskabsret (cand.merc.aud. og cand.jur.) • Medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe • Underviser internt og eksternt • Artikler i Revision & Regnskabsvæsen, RevisionsOrientering m.v.
 3. 3. 3 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Materiale – påtegninger (1:3) • Regulering - RL § 19 - PIE-forordningens artikel 10 - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-8 - Erklæringsvejledningens afsnit 1-5 - ISA 570 (ajourført), ISA 701 (ny), ISA 700 (ajourført), ISA 705 (ajourført) og ISA 706 (ajourført) - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring
 4. 4. 4 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Materiale – påtegninger (2:3) • Obligatorisk Litteratur - Aasmund Eilifsen m.fl.: ”Auditing & assurance services”, McGraw-Hill, 2. udgave, 2010, kapitel 18 - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Karnov Group, 3. udgave, 2015, kapitel 5 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, 2012 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 6, 2014 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter – ’bemærkninger’ i udtalelsen om ledelsesberetningen og forbehold i erklæringen på årsrapporten”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 7, 2014 - Jesper Seehausen: ”Forbehold i revisionspåtegninger og andre erklæringer på årsrapporter – udvalgte problemstillinger”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 8, 2015 - Jesper Seehausen: ”Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger og andre erklæringer på årsrapporter – udvalgte problemstillinger”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 9, 2015
 5. 5. 5 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Materiale – påtegninger (3:3) • Obligatorisk Litteratur (fortsat) - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er ændret?”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 9, 2016 • Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 8. udgave, 2008 - Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund: ”Revisors skriftlige erklæringer”, Karnov Group, 4. udgave, 2015 - Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen: ”Revision i praksis”, Karnov Group, 2012, kapitel 9 • Yderligere materiale på Moodle - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 1, 2013 - Notat om oplysning om usikkerheder m.v.
 6. 6. 6 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Materiale – protokol og kommunikation • Regulering - RL §§ 20 og 21 - PIE-forordningens artikel 11 - ISA 210, ISA 260 (ajourført) og ISA 265 - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) • Obligatorisk Litteratur - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Karnov Group, 3. udgave, 2015, kapitel 8 • Supplerende litteratur - Se under ”Påtegninger”
 7. 7. 7 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvad skal vi igennem i dag og næste gang? • Ny revisorlovgivning og ny erklæringsbekendtgørelse – et overblik • Revisionspåtegninger - Årsregnskabsloven m.v. - Revisorloven - Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen - Standarder • Revisionsprotokollen - Revisorloven - Selskabsloven - Standarder • Hvad kommer vi ikke ind på? - Andre erklæringer (revision 2) - Anden kommunikation, herunder ”management letters”
 8. 8. 8 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ny revisorlovgivning
 9. 9. 9 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen • Oktober 2010 - Grønbog fra EU-kommissionen – ”Ny revisionspolitik: Læren af krisen” - ”Status quo is not an option” - ”No subject should be taboo” • April 2014 - Vedtagelse af direktiv om ændring af 8. direktiv om lovpligtig revision - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/56/EU - Et direktiv skal implementeres i dansk ret for at have retsvirkning i Danmark - Vedtagelse af ny forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden - Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 537/2014/EU - En forordning har umiddelbar retsvirkning i Danmark – den hverken må eller skal implementeres i dansk ret - Forordningen indeholder dog en række valgmuligheder, der kan implementeres • September 2014 samt februar og maj 2016 - 3 * Q&A fra EU-kommissionen Et overblik over processen – EU
 10. 10. 10 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Regeringens 5 principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering 1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen 2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande 3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes 4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering 5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer
 11. 11. 11 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Et overblik over processen – Danmark • Februar 2012 - Rapport fra Copenhagen Economics – bestilt af Deloitte, EY, KPMG og PwC • November 2014 - Notat fra Erhvervsstyrelsen til Revisorkommissionen • Oktober 2015 - Rapport fra Revisorkommissionen • December 2015 - Høringsudkast til lovforslag • Januar 2016 - Høringssvar fra FSR – danske revisorer • Marts 2016 - Fremsættelse af lovforslag - Kun ganske få ændringer i forhold til høringsudkastet • Maj 2016 - Vedtagelse af lovforslag - Kun ganske få ændringer i forhold til lovforslaget • Juni 2016 - Ændrede eller nye bekendtgørelser - 10 ændrede bekendtgørelse - 4 nye bekendtgørelser - Se oversigt på senere planche
 12. 12. 12 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Selve loven • Lov nr. 631 af 08.06.16 om ændring af RL af forskellige andre love - Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden • Ud over ændringer af RL indeholder lovforslaget også ændringer af følgende love: - SL - Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) - Lov om erhvervsdrivende fonde (LEF) - Lov om medarbejderinvesteringsselskaber - Lov om finansielle virksomhed og forskellige andre love vedr. finansielle virksomheder • I alt mere end 200 siders lovforslag med bemærkninger - I alt ca. 125 ændringer, heraf ca. 100 ændringer til RL • Lovteknisk er der tale om en ændringslov, ikke en ny RL
 13. 13. 13 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ændrede eller nye bekendtgørelser Ændrede bekendtgørelser • Godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) • Godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed (uafhængighedsbekendtgørelsen) • Revisornævnet • Register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder • Revisionsvirksomhed • Finansiering af udgifterne ved kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder og revisorer, undersøgelsessystemet samt driften af Revisornævnet • Revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet • Obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer • Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder • Eksamener m.v. for godkendte revisorer Nye bekendtgørelser • Godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet • Godkendte revisionsvirksomheders interne organisation • Revisorrådet • Kommunal og regional revision
 14. 14. 14 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Formålet med loven Lovforslaget gennemfører for det første de regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv … , som medlemsstaterne har pligt til at gennemføre. Direktivet er med enkelte undtagelser et minimumsdirektiv. For det andet indeholder lovforslaget regler, der udnytter de lempelsesmuligheder, som medlemslandene har efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning … , ligesom lovforslaget sikrer, at revisorloven er i overensstemmelse med forordningen. Der lægges … op til en sanering af eksisterende overimplementering af de hidtidige EU- regler på revisionsområdet, idet nationale særregler med en enkelt undtagelse fjernes. Dernæst udnyttes de lempelsesmuligheder, som henholdsvis direktivet og forordningen giver medlemsstaterne mulighed for. Endelig foreslås der gennemført en forenkling af myndighedsstrukturen på revisorområdet og en ændring af kvalitetskontrollen med et større fokus på risikobaseret kontrol samt en ændring af sanktionssystemet med lempeligere sanktioner for mindre førstegangsovertrædelser og til gengæld mere vidtrækkende sanktioner for væsentlige overtrædelser. Formålet med de foreslåede ændringer er at hæve revisionskvaliteten ved bl.a. at sætte fokus på revisors professionelle skepsis, skærpe kravene til revisors uafhængighed og til revisionsvirksomhedernes interne organisation og kvalitetsstyring og dermed styrke offentlighedens tillid til reviderede regnskaber. Samtidig vil ændringerne modvirke unødvendigt administrativt byrdefulde lovkrav, hvor disse ikke er nødvendige for at sikre revisionskvaliteten og revisors uafhængighed. Ændringerne vil endvidere effektivisere og forenkle det offentlige tilsyn med revisorerne samt målrette tilsynet der, hvor der er størst risiko for fejl og mangler.
 15. 15. 15 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ikrafttræden • Direktivet - Skal være implementeret i dansk ret senest d. 17.06.16 • Forordningen – PIE-virksomheder - Gælder som hovedregel i Danmark fra og med d. 17.06.16 - Dette vil i praksis sige med virkning for regnskabsår, der begynder efter denne dato => kalenderårsregnskaberne 2017 - Enkelte overgangsregler • Loven - Træder som hovedregel i kraft d. 17.06.16 - En række overgangsregler • Bekendtgørelser - Træder som hovedregel i kraft enten d. 17.06.16 eller d. 01.07.16 - Enkelte af bekendtgørelserne træder dog først i kraft d. 01.01.17 - En række overgangsregler
 16. 16. 16 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder) (1:2) Virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden En kombination af lempeligere og strengere regler Er fremover fortsat reguleret i RL og tilhørende bekendtgørelser PIE-virksomheder Strengere regler, men til gengæld færre virksomheder Er fremover ikke blot reguleret i RL og tilhørende bekendtgørelser, men også forordningen
 17. 17. 17 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder) (2:2) Hidtidig definition • Børsnoterede virksomheder - Virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land • Statslige A/S’er • Kommuner, kommunale fællesskaber og regioner • Finansielle virksomheder - Virksomheder og foreninger, der er omfattet af kapital- eller formuekrav i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder eller foreninger • ”Megavirksomheder” - Virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier: - Medarbejderstab > 2.500 personer - Balancesum > DKK 5 mia. - Nettoomsætning > DKK 5 mia. Ny definition (pr. 17.06.16) • Børsnoterede virksomheder - Virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land • Visse finansielle virksomheder - Finansielle virksomheder, jf. LFV § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e - Dvs. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber • Men ikke - Andre finansielle virksomheder, f.eks. fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber - Statslige A/S’er - Kommuner, kommunale fællesskaber og regioner - ”Megavirksomheder”
 18. 18. 18 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse
 19. 19. 19 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ny erklæringsbekendtgørelse • Den nye erklæringsbekendtgørelse - Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 736 af 17.06.16 om godkendte revisorers erklæringer - Har erstattet den hidtidige erklæringsbekendtgørelse fra 2013 • Skal ses i sammenhæng med en række nye ISA’er - ISA 570: Fortsat drift (going concern) (ajourført) - ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab (ajourført) - ISA 701: Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring - ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring (ajourført) - ISA 706 om supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring (ajourført) - ISA 720 om revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger (ajourført) • Den nye erklæringsbekendtgørelse indebærer generelt en tilpasning af erklæringsbekendtgørelsen til erklæringsstandarderne, herunder ISA’erne
 20. 20. 20 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ikrafttræden og implementering i Beierholm Revisions- påtegninger på ”regnskaber” (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af ”regnskaber” (§§ 9-11) Review- erklæringer på ”regnskaber” (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) Ikrafttræden Regnskabsår, der slutter d. 15.12.16 eller senere (de nye ISA’er træder i kraft på samme tidspunkt) Regnskabsår, der slutter d. 15.12.16 eller senere Erklæringer, der afgives d. 18.06.16 eller senere Mulighed for førtids- implementering? Ja, erklæringer, der afgives d. 15.12.16 eller senere (de nye ISA’er kan formentlig også førtids- implementeres) Ja, erklæringer, der afgives d. 15.12.16 eller senere (relevant for ”skæve” regnskabsår) - Eksempler på erklæringer Revisions- påtegninger på årsrapporter Erklæringer om udvidet gennemgang på årsrapporter Reviewerklæringer på: • Årsrapporter • Interne årsregnskaber • Skattemæssige årsregnskaber Selskabsretlige erklæringer Erklæringer med sikkerhed under ”Andre erklæringer” i erklæringsdatabasen
 21. 21. 21 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegninger
 22. 22. 22 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Indledende spørgsmål – revisionspåtegninger 1. Hvad er en revisionspåtegning? 2. Hvad står der i en revisionspåtegning? 3. Hvilke typer af revisionspåtegninger findes der? 4. Hvilke andre typer af erklæringer findes der? 5. Hvordan adskiller disse erklæringer sig fra revisionspåtegninger?
 23. 23. 23 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen An overview of the financial statement audit process
 24. 24. 24 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Lidt statistik …
 25. 25. 25 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers analyse af ”anmærkninger” – forbehold og supplerende oplysninger (1:2)
 26. 26. 26 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers analyse af ”anmærkninger” –forbehold og supplerende oplysninger (2:2)
 27. 27. 27 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Reglerne om revisionspåtegninger
 28. 28. 28 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Reglerne om revisionspåtegninger Revisions- påtegnin- ger Årsregn- skabsloven Revisorloven PIE- forordningen Erklærings- bekendt- gørelsen Erklærings- vejledningen ISA 700, 701, 705 og 706 Øvrige standarder – ISA 570 m.v. Revisions- teknisk Udvalgs udtalelser Afgørelser m.v.
 29. 29. 29 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Årsregnskabsloven m.v.
 30. 30. 30 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (1:3) • Årsrapportens bestanddele - Årsregnskab - Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) - Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (frivillig for regnskabsklasse B) - Ledelsespåtegning - Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2) • Retvisende billede og retvisende redegørelse - Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) - Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.)
 31. 31. 31 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (2:3) • Ledelsesberetning – regnskabsklasse B - Virksomhedens væsentligste aktiviteter - Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter - Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) - Ledelsesberetning - Er der skal væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) - Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold” - Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed - Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. - Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver - Going concern-problemer - Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten - Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.) - ”Ny” ÅRL - Ledelsesberetningen skal: - Beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter - Redegøre for evt. væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold (§ 76 a)
 32. 32. 32 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (3:3) • Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C - Ledelsesberetningen skal bl.a. - Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb - Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb - Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold - Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning - Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen - Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) - Yderligere regler (§§ 100-101) - Særlige regler for store virksomheder (§ 99, stk. 2, og § 99a) • Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D - Særlige regler (§§ 107-107b)
 33. 33. 33 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers notat om oplysning om usikkerheder m.v. • Usikkerhed om going concern • Usikkerhed ved indregning og måling • Andre usædvanlige forhold i årsrapporten • Efterfølgende begivenheder
 34. 34. 34 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Årsregnskabsloven som regnskabsgrundlag
 35. 35. 35 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen IFRS som regnskabsgrundlag
 36. 36. 36 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt (1:2) • Revision af årsregnskabet - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på DKK 4 mio. - En nettoomsætning på DKK 8 mio. - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 (§ 135, stk. 1, 3. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde og medarbejderinvesteringsselskaber (§ 135, stk. 2) - Holdingvirksomheder (§ 135, stk. 3) - Strafbare forhold (§ 135, stk. 6) - Erhvervsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7) - Udvidet gennemgang (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) – se senere
 37. 37. 37 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt (2:2) • Det er ikke længere muligt at revidere ledelsesberetningen (medmindre der undtagelsesvist er lovkrav herom)! • Udtalelse om ledelsesberetningen - Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten - Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (§ 135, stk. 5) - Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf - Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2) • Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet - Revisor skal gennemlæse ledelsesberetningen og – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – afgive en udtalelse om - Hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, og - Hvorvidt revisor har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen og i givet fald oplyse arten af de fejlagtige angivelser (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7)
 38. 38. 38 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (1:3) Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingen væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
 39. 39. 39 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (2:3) Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet bortset fra, at …
 40. 40. 40 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (3:3) Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, men væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har vi imidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om … , hvilket er i strid med årsregnskabsloven.
 41. 41. 41 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Udvidet gennemgang • Revision af årsregnskabet (fortsat) - Husk – en virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde og medarbejderinvesteringsvirksomheder (§ 135, stk. 2) - Kan heller ikke anvende Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder - Holdingvirksomheder for mellemstore og store koncerner (§ 135, stk. 3) - Holdingvirksomheder for små koncerner kan dog fravælge revision eller anvende Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder - Erhvervsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7)
 42. 42. 42 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Oversigt over erklæringsmuligheder på årsrapporten – før ”ny” ÅRL(1:2) Virksomheder Erklæringsmuligheder på årsrapporten Virksomheder omfatter af regnskabsklasse A, der frivilligt vælger at aflægge årsrapport (uanset størrelse) Valgfrihed mellem • Revision • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring Udvidet gennemgang kan ikke anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse A Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum < DKK 4 mio. • Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Heltidsbeskæftigede < 12 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum DKK 4-44 mio. • Nettoomsætning DKK 8-89 mio. • Heltidsbeskæftigede 12-50 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang ”Holdingvirksomheder” omfattet af regnskabsklasse B, der på koncernniveau inkl. associerede virksomheder har: • Balancesum < DKK 4 mio. • Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Heltidsbeskæftigede < 12 Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) • Ingen erklæring
 43. 43. 43 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Oversigt over erklæringsmuligheder på årsrapporten – før ”ny” ÅRL (2:2) Virksomheder Erklæringsmuligheder på årsrapporten ”Holdingvirksomheder” omfattet af regnskabsklasse B, der på koncernniveau inkl. associerede virksomheder har: • Balancesum DKK 4-44 mio. • Nettoomsætning DKK 8-89 mio. • Heltidsbeskæftigede 12-50 Valgfrihed mellem: • Revision • Udvidet gennemgang ”Holdingvirksomheder” omfattet af regnskabsklasse B, der på koncernniveau inkl. associerede virksomheder har: • Balancesum > DKK 36 mio. • Nettoomsætning > DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede > 50 Altid revision Erhvervsdrivende fonde og medarbejderinvesteringsselskaber Altid revision Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C: • Balancesum > DKK 44 mio. • Nettoomsætning > DKK 89 mio. • Heltidsbeskæftigede > 50 Altid revision Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (uanset størrelse) Altid revision
 44. 44. 44 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål – årsregnskabsloven m.v. 1. Hvad er forskellen mellem et retvisende billede og en retvisende redegørelse? 2. Skal en årsrapport altid indeholde en ledelsesberetning? 3. Skal et selskabs årsregnskaber altid revideres? 4. Skal en evt. ledelsesberetning altid revideres? 5. Kan revisor tage forbehold i en udtalelse om ledelsesberetningen?
 45. 45. 45 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisorloven
 46. 46. 46 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (1:5) • Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2) • Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3) Erklæringer med sikkerhed § 1, stk. 2 Revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug Andre erklæringer § 1, stk. 3 Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug
 47. 47. 47 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (2:5) • Eksempler på erklæringer med sikkerhed - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er omfattet af revisionspligt - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt, men som har indgået aftale med revisor om frivillig revision af årsregnskabet - Reviewerklæring på en årsrapport for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt - Erklæring med sikkerhed efter SL’s regler - Erklæring med sikkerhed på et budget, der skal forelægges et pengeinstitut - Erklæring vedr. en syns- og skønsforretning efter retsplejelovens regler - Erklæring vedr. et konkursbo til brug i skifteretten, hvor revisor er udpeget af skifteretten (lovbemærkningerne)
 48. 48. 48 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (3:5) • Eksempler på andre erklæringer - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse med at revisor opstiller et regnskab på grundlag af bogføringen - Erklæring om assistance med udarbejdelse af skattemæssigt specifikationshæfte eller andre skatteopgørelser til et regnskab for virksomheder eller personer - Erklæring om assistance med udarbejdelse af budgetter - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til brug for en långiver vedr. ”sale and lease back”- transaktioner - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til Advokatrådet i relation til kontrol af advokaters klientkontomidler (lovbemærkningerne)
 49. 49. 49 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (4:5) Erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer Krav til revisors arbejde God revisorskik Alene professionel kompetence og fornøden omhu Tavshedspligt Ja Ja Lovpligtig forsikring Ja Ja Disciplinære sanktioner Ja Ja Underretning om økonomiske forbrydelser Ja Ja
 50. 50. 50 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Lovens anvendelsesområde (5:5) Erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer Offentlighedens tillidsrepræsentant Ja Nej Uafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav) Tilsynsbaseret kvalitetskontrol Ja Nej Erklæringer skal afgives gennem en revisionsvirksomhed Ja Nej En række andre krav til revisor og revisionsvirksomheden Ja Nej
 51. 51. 51 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed • Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1) • Hvis der er valgt flere revisorer til at afgive en revisionspåtegning, skal disse revisorer nå til enighed om resultatet af den udførte revision og afgive en fælles revisionspåtegning - Kan revisorerne ikke nå til enighed, skal hver revisor afgive en konklusion i et særskilt afsnit i revisionspåtegningen og angive årsagen til uenigheden (§ 19, stk. 3) • Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end godkendte revisorer (§ 19, stk. 4)
 52. 52. 52 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål – revisorloven 1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer? 2. Hvad vil det sige, at revisor skal overholde god revisorskik? 3. Hvad vil det sige, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant? 4. Hvem må skrive under på en revisionspåtegning? 5. Hvem må skrive under på andre erklæringer med sikkerhed? Hvad med erklæringer uden sikkerhed?
 53. 53. 53 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen
 54. 54. 54 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Erklæringsbekendtgørelsens indhold • Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2) • Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber (§§ 9-11) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 12-15) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) • Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 20) • Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 21)
 55. 55. 55 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Erklæringsvejledningens indhold – indtil videre • Indledning • Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen • Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen • Erklæringsbekendtgørelsen • Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8 • Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12 • Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16 • Ikrafttræden m.v.
 56. 56. 56 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Indledende bestemmelser • Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1) • Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2) • Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3) • Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4)
 57. 57. 57 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Regnskaber og andre dokumenter (1:2) • Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2) • Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)
 58. 58. 58 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Regnskaber og andre dokumenter (2:2) • Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)
 59. 59. 59 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2) • Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold - En konklusion vedr. den udførte revision - Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedr. andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1) • Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: - ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” (§ 5, stk. 3)
 60. 60. 60 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2) • Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 5, stk. 5)
 61. 61. 61 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber • Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende: - En konklusion - En omtale af grundlaget for den afgivne konklusion - En omtale af væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift - Fremhævelse af forhold i regnskabet - En omtale af revisors ansvar for revisionen - Oplysninger vedr. andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse om (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1)
 62. 62. 62 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Forbehold” i revisionspåtegninger (1:3) • Revisor skal modificere konklusionen, hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1) • Konklusionen skal (altid) modificeres, hvis: - Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav - Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige - Usikkerhed vedr. opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst - Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt
 63. 63. 63 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Forbehold” i revisionspåtegninger (2:3) - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor - Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedr. dele af regnskabet eller regnskabet som helhed - Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller evt. andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen (§ 6, stk. 2) • Hvis revisor modificerer konklusionen, skal revisor afgive en konklusion med forbehold, afgive en afkræftende konklusion eller undlade at udtrykke en konklusion (§ 6, stk. 3) • Overskriftskrav, hvis revisor modificerer konklusionen (§ 6, stk. 4- 6) • Revisor skal i afsnittet om grundlaget for konklusionen tydeligt begrunde ethvert forbehold, der har ført til en modifikation af konklusionen (§ 6, stk. 8) • Revisor skal oplyse, hvis en modifikation er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet - Dette gælder dog ikke ved revision af regnskaber aflagt af små virksomheder (§ 6, stk. 5)
 64. 64. 64 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Forbehold” i revisionspåtegninger (3:3) • Erklæringsvejledningen - Forbehold generelt - Alle nødvendige forbehold skal tages - Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelse af et andet forbehold (afsnit 5.4) - Begrundelse af forbehold - Forbehold skal begrundes - Begrundelsen, som er en del af forbeholdet, skal give modtageren en klar forståelse af årsagen til forbeholdet - Hvor det er muligt, skal den beløbsmæssige indvirkning af forbeholdet på regnskabet gives - Har virksomheden udeladt lovkrævede oplysninger i regnskabet, skal revisor beskrive arten af det udeladte - Dette forudsætter naturligvis, at revisor har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis vedr. den udeladte oplysning - Det er ikke et brud på revisors tavshedspligt, hvis der oplyses om noget, der i henhold til lovgivningen burde have fremgået af årsrapporten (afsnit 5.4.3) - Forbehold af afgørende betydning - Oplysningen om, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, kan særligt være relevant, hvis revisor har afgivet en afkræftende konklusion, eller revisor slet ikke er i stand til at afgive en konklusion - Oplysningen kan passende gives i konklusionen (afsnit 5.4.4)
 65. 65. 65 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen Væsentlighed ”Forbehold”? Oplysning om, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten? Uvæsentlige forhold Nej Nej Væsentlige, men ikke afgørende forhold Ja Nej Væsentlige og afgørende forhold Ja Ja, medmindre der er tale om en lille virksomhed
 66. 66. 66 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Supplerende oplysninger” i revisionspåtegninger (1:4) • Revisor skal i revisionspåtegningen give oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at modificere konklusionen (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1) • Revisor skal altid oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Der skal endvidere særskilt oplyses om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal oplyses om overtrædelse af: - Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2) • Oplysninger efter stk. 1 og 2 må ikke erstatte en modifikation til konklusionen (§ 7, stk. 3)
 67. 67. 67 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Supplerende oplysninger” i revisionspåtegninger (2:4) • Oplysninger efter § 7, stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Fremhævelse af forhold i regnskabet” - Enhver oplysning efter § 7, stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset indholdet (§ 7, stk. 4) • Erklæringsvejledningen - Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler i regnskaber - Er der væsentlige mangler i regnskaber, skal revisor altid tage forbehold (afsnit 5.6.1) - Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – overtrædelse af bogføringslovgivningen - Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig, skal revisor altid give supplerende oplysninger
 68. 68. 68 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Supplerende oplysninger” i revisionspåtegninger (3:4) - At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin - Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren - Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: - Er overtrædelserne bragt til ophør? - Ligger overtrædelserne flere år tilbage? - Er der tale om gentagne overtrædelser? - Omfanget af overtrædelserne (afsnit 5.6.2) - Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – ledelsesansvar - Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde - Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales - Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne - De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her - Selv om f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb
 69. 69. 69 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Supplerende oplysninger” i revisionspåtegninger (4:4) - Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen - Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen - Ulovlige ”kapitalejerlån” - Overtrædelse af SL’s regler om egne kapitalandele - Uforsvarlig udlodning af udbytte - Overtrædelsen af kapitaltabsreglerne - Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat - Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (afsnit 5.6.2)
 70. 70. 70 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen (fortsat) Væsentlighed ”Forbehold”? Oplysning om, at generalforsamling en ikke bør godkende årsrapporten? ”Supplerende oplysninger”? Bagatelagtige forhold Nej Nej Nej Uvæsentlige forhold Nej Nej Nej Væsentlige, men ikke afgørende forhold Ja Nej Ja Væsentlige og afgørende forhold Ja Ja, medmindre der er tale om en lille virksomhed Ja
 71. 71. 71 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Erklæringer på årsrapporter
 72. 72. 72 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (1:4) Generelt Revisions- påtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Review- erklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Revisorloven Ja Ja Ja Delvist Erklærings- bekendtgørelsen §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 Ikke omfattet Standarder ISA’erne, herunder ISA 700, ISA 705 og ISA 706 Erhvervsstyrelsen s og FSR – danske revisorers standarder om udvidet gennemgang ISRE 2400 ISRS 4410 Grad af sikkerhed Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed og yderligere sikkerhed på grundlag af specifikt krævede supplerende handlinger Begrænset sikkerhed Ingen sikkerhed
 73. 73. 73 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (2:4) Erklæring Revisionspåtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Reviewerklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Konklusion Ja, positiv Ja, positiv Ja, negativ Nej Oplysning om, at opgaven ikke har givet anledning til forbehold Ja Ja Nej – ”Forbehold” Ja Ja Ja Nej Anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten Ja, medmindre der er tale om en lille virksomhed Ja, medmindre der er tale om en lille virksomhed Nej Nej ”Supplerende oplysninger”: • Fremhævelse af forhold i regnskabet Ja Ja Ja Ikke krav • Fremhævelse af forhold vedr. opgaven Ja Ja Ja Ikke krav • Andre forhold, herunder ledelsesansvar Ja Ja Nej Nej Udtalelse om ledelsesberetning Ja Ja Nej Nej Andre erklæringer, hvis revisor har indgået aftale med ledelsen herom Nej Ja Ja Nej
 74. 74. 74 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (3:4) Arbejds- handlinger Revisions- påtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Review- erklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Kundekendskab Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser Ja, forståelse af virksomheden og dens omgivelser Ja, forståelse af virksomhedens forretning og drift, herunder dens regnskabssystem og bogføring Analytiske handlinger Ja Ja Ja Nej Forespørgsler Ja Ja Ja Nej Efterprøvelse Ja Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, herunder efterprøvelses- handlinger, samt specifikt krævede supplerende handlinger Nej, men krav om overvejelse af andre og yderligere handlinger, herunder efterprøvelses- handlinger Nej Opstilling og gennemlæsning af årsregnskabet Nej Nej Nej Ja
 75. 75. 75 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Oversigt over de forskellige typer af erklæringer på årsrapporter (4:4) Øvrige forhold Revisions- påtegninger Erklæringer om udvidet gennemgang Review- erklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer) Aftalebrev Ja (evt. tiltrædelsesprotokol lat) Ja Ja Ja Aftalebrev – hvor ofte? Konkret vurdering Konkret vurdering Konkret vurdering Konkret vurdering Ledelsens regnskabserklæring Ja Ja Ja Nej Revisionsprotokol Frivilligt, medmindre der er tale om en PIE- virksomhed Nej Nej Nej
 76. 76. 76 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål – erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen 1. Hvilke regler i erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse, når revisor afgiver erklæringer på andre dokumenter end regnskaber? 2. Hvornår skal revisor tage forbehold i en revisionspåtegning? 3. Hvornår skal revisor give supplerende oplysninger i en revisionspåtegning? 4. Hvilke typer af konklusioner kan revisor afgive i en revisionspåtegning? 5. Kan man foretage revision eller review af noget, der ikke er et regnskab i erklæringsbekendtgørelsens forstand?
 77. 77. 77 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Standarder og udtalelser
 78. 78. 78 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Erklæringsstandarderne
 79. 79. 79 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Betegnelser for standarder IAASB Revisionsteknisk Udvalg Standarder ISQC International Standard on Quality Control ISQC International standard om kvalitetsstyring ISQC 1-99 ISA International Standard on Auditing ISA International standard om revision ISA 100-999 ISRE International Standard on Review Engagements ISRE DK International standard om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning ISRE 2000-2699 (DK) ISAE International Standard on Assurance Engagements ISAE (DK) International standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISAE 3000-3699 (DK) ISRS International Standard on Related Services ISRS DK International standard om beslægtede opgaver og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning ISRS 4000-4699 (DK)
 80. 80. 80 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Erklæringsstandarderne Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 701 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 ISA 720 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedr. kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 81. 81. 81 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 9-12 §§ 13-16 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 ISA 701 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISA 710 ISAE 3000 ISA 720 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420
 82. 82. 82 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Typer af revisionspåtegninger ”Umodifice- rede” revisions- påtegninger ”Modificerede” revisionspåtegninger Konklusion uden forbehold Forhold, der ikke påvirker revisors konklusion Forhold, der påvirker revisors konklusion ”Supplerende oplysninger” Konklusion uden forbehold ”Forbehold” Konklusion med forbehold ”Forbehold” Afkræftende konklusion ”Forbehold” Manglende konklusion
 83. 83. 83 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ISA 705 ”Forbehold”
 84. 84. 84 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ISA 705 Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Uenighed med ledelsen ”… bortset fra indvirkningen af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …” ”… som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver …” – Begrænsning i omfanget af revisors arbejde ”… bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …” – ”På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke …”
 85. 85. 85 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen (fortsat) Væsentlighed ”Forbehold”? Oplysning om, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten? ”Supplerende oplysninger”? Bagatelagtige forhold Nej Nej Nej Uvæsentlige forhold Nej Nej Nej Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Ja (konklusion med forbehold) Nej Ja Væsentlige og gennemgribende forhold Ja (afkræftende eller manglende konklusion) Ja, hvis afgørende forhold, medmindre der er tale om en lille virksomhed Ellers nej Ja Væsentlige og afgørende forhold Ja (afkræftende eller manglende konklusion) Ja, medmindre der er tale om en lille virksomhed Ja
 86. 86. 86 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning
 87. 87. 87 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – ”umodificeret” Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til kapitalejerne i … Til kapitalejerne i … Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret … Vi har revideret … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar Revisors ansvar Vores ansvar er at … Vores ansvar er at … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til …
 88. 88. 88 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – forbehold – konklusion med forbehold (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for konklusion med forbehold … … Konklusion med forbehold Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra (den mulige) indvirkning(en) af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra (den mulige) indvirkning(en) af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …
 89. 89. 89 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – forbehold – konklusion med forbehold (2:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … [Eller] Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af konklusionen med forbehold, indeholder vores konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om … . I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen manglede tilsvarende fyldestgørende oplysninger om …
 90. 90. 90 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – forbehold – afkræftende konklusion (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for afkræftende konklusion … … Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver … [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten]
 91. 91. 91 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – forbehold – afkræftende konklusion (2:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af …
 92. 92. 92 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – forbehold – manglende konklusion (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for manglende konklusion Grundlag for manglende konklusion … … Manglende konklusion Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten]
 93. 93. 93 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – forbehold – manglende konklusion (2:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Som det fremgår af den manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi har ikke gennemlæst ledelsesberetningen for at konstatere, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi kan derfor ikke afgive en udtalelse om ledelsesberetningen
 94. 94. 94 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet eller forståelse af revisionen Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion … Uden at modificere vores konklusion … Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til …
 95. 95. 95 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionspåtegningens opbygning – supplerende oplysninger vedr. andre forhold Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer … … Påtegning på årsregnskabet Påtegning på årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til …
 96. 96. 96 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Konklusionen kommer først, ikke sidst Ny revisionspåtegning – helt overordnet og meget foreløbigt (baseret på ISA 700) ”Key audit matters” (centrale forhold ved revisionen), men kun for børsnoterede virksomheder og andre PIE- virksomheder
 97. 97. 97 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Afsnit om ledelsens ansvar i relation til going concern Mulighed for, at dele af beskrivelsen af revisors ansvar kan placeres på en hjemmeside, f.eks. hos Erhvervsstyrelsen
 98. 98. 98 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Afsnit om revisors ansvar i relation til going concern
 99. 99. 99 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ikke korrigeret fejlinformation
 100. 100. 100 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ikke korrigeret fejlinformation (1:3) • ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse - Revisor skal kommunikere følgende til den øverste ledelse: - Evt. andre forhold, der måtte være opstået ved revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er betydelige for tilsynet med regnskabsaflæggelsen (afsnit 16) - Øvrige betydelige forhold, der viser sig ved revisionen, og som er af direkte relevans for den øverste ledelses tilsyn med regnskabsaflæggelsesprocessen, kan omfatte forhold såsom væsentlig, faktisk fejlinformation eller væsentlig inkonsistens i den information, der ledsager det reviderede regnskab, og som er blevet korrigeret (afsnit A20) • ISA 450 – vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen - Revisor skal akkumulere fejlinformationer, der konstateres under revisionen, bortset fra fejlinformationer, der er klart ubetydelige (afsnit 5) - Revisor skal rettidigt kommunikere alle de fejlinformationer, der akkumuleres under revisionen, til det rette niveau i den daglige ledelse - Revisor skal anmode den daglige ledelse om at korrigere disse fejlinformationer (afsnit 8)
 101. 101. 101 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ikke korrigeret fejlinformation (2:3) - Revisor skal afgøre, om ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist eller samlet er væsentlige (afsnit 11) - Revisor skal underrette den øverste ledelse om ikke-korrigerede fejlinformationer og den indvirkning, som de ikke-korrigerede fejlinformation enkeltvist eller samlet kan have på konklusionen i revisors erklæring - Revisors kommunikation skal identificere væsentlige ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist - Revisor skal anmode om, at ikke-korrigerede fejlinformationer bliver korrigeret (afsnit 12) - Revisor skal anmode den daglige ledelse og – hvor det er relevant – den øverste ledelse om en skriftlig udtalelse om, hvorvidt de mener, at indvirkningen af ikke-korrigerede fejlinformationer både enkeltvist og samlet er uvæsentlige for regnskabet som helhed - En oversigt over sådanne forhold skal medtages i eller vedlægges den skriftlige udtalelse (afsnit 14) • ISA 580 – skriftlige udtalelser
 102. 102. 102 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Ikke korrigeret fejlinformation (3:3) Ubetydelig fejlinformation < 2-5 % Uvæsentlig, men ikke ubetydelig fejlinformation 2-5 % – 100 % Væsentlig fejlinformation > 100 % Ikke korrigeret fejlinformation – Den daglige ledelse (regnskabs- erklæringen) Den øverste ledelse (revisions- protokollen eller anden rapportering til den øverste ledelse) ”Forbehold” i revisionspåteg- ningen (uenighed med ledelsen) Korrigeret fejlinformation – – Evt. den øverste ledelse (revisions- protokollen eller anden rapportering til den øverste ledelse)
 103. 103. 103 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål – ISA 700, ISA 705 og ISA 706 m.v. 1. Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at ISA 700 finder anvendelse? 2. Kan revisor afgive en konklusion med forbehold og samtidig give supplerende oplysninger? 3. Kan revisor ”afgive” en manglende konklusion som følge af uenighed med ledelsen? 4. Kan revisor afgive en afkræftende konklusion som følge af en begrænsning i omfanget af revisors arbejde? 5. Hvis revisor finder en fejl på DKK 100.000, skal dette så rapporteres til den øverste ledelse?
 104. 104. 104 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern ISA 570 m.v.
 105. 105. 105 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern – ledelsens ansvar • Going concern-forudsætningen - Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte - Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling (ÅRL § 13, stk. 1, nr. 4) • Anvendt regnskabspraksis - Fortsat drift for øje (going concern-basis) - Realisation (non going concern-basis) • Oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen - Væsentlig usikkerhed om fortsat drift • Tidshorisont - Mindst 12 måneder efter balancedagen
 106. 106. 106 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern – revisors ansvar • ISA 570 - Fortsat drift (going concern) • Vurdering af going concern - Alle kunder, hvert år - Skal overvejes under hele revisionen (eller den udvidede gennemgang eller …) • Rapportering om going concern - Revisionspåtegningen – supplerende oplysninger eller forbehold - Revisionsprotokollen eller anden rapportering til den øverste ledelse • Tidshorisont - Som ledelsen, men mindst 12 måneder efter balancedagen
 107. 107. 107 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisors rapportering om going concern i revisionspåtegningen Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Tilstrækkelig Utilstrækkelig Going concern valgt som regnskabsprincip Relevant valg (enig med ledelsen) Tidligere: supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Fremadrettet: omtale i særskilt afsnit om væsentlig usikkerhed Konklusion uden forbehold ”Forbehold” for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg (uenighed med ledelsen) ”Forbehold” for fortsat drift Afkræftende konklusion ”Forbehold” for fortsat drift og ”forbehold” for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Afkræftende konklusion Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Relevant valg (enig med ledelsen) Tidligere: supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Fremadrettet: Konklusion uden forbehold
 108. 108. 108 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern og konkursramte selskaber En opfølgende undersøgelse
 109. 109. 109 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse
 110. 110. 110 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar
 111. 111. 111 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ”Going concern-barrieren”
 112. 112. 112 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Antal måneder fra balancedato til dato for afsigelse af konkursdekret
 113. 113. 113 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Forbehold og/eller supplerende oplysninger 40% 28% 77% 10% 10% 2% 36% 43% 19% 15% 19% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Konkursramte selskaber 2008 og 1. kvartal 2009 Konkursramte selskaber 2011 Kontrolgruppe 2011 Både forbehold og supplerende oplysninger Kun supplerende oplysninger Kun forbehold Hverken forbehold eller supplerende oplysninger ("blank")
 114. 114. 114 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going concern (1:2) 28% 41% 9% 72% 59% 91% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Konkursramte selskaber 2008 og 1. kvartal 2009 Konkursramte selskaber 2011 Kontrolgruppe 2011 Hverken forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern
 115. 115. 115 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going concern (2:2) 43% 23% 60% 36% 57% 77% 40% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Konkursramte selskaber 2008 og 1. kvartal 2009 (<12 måneder) Konkursramte selskaber 2008 og 1. kvartal 2009 (≥ 12 måneder) Konkursramte selskaber 2011 (<12 måneder) Konkursramte selskaber 2011 (≥ 12 måneder) Hverken forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern
 116. 116. 116 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern … … og kapitaltab
 117. 117. 117 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:2) • Kapitaltab - Ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital - På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, som bør træffes, herunder selskabets opløsning (SL § 119) • Oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal oplyse om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal oplyses om overtrædelse af: - … - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - … (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2)
 118. 118. 118 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:2) - Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor således overveje, om der skal gives oplysninger om ledelsesansvar, men kun hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen (endnu) ikke har reageret - Hvis 6 måneders-fristen (endnu) ikke er overskredet, skal revisor derimod ikke oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i en eventuel revisionsprotokol - Hvis ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor heller ikke give oplysninger om ledelsesansvar - Ledelsens reaktion skal dokumenteres, f.eks. i et generalforsamlingsreferat - Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion omtales i årsregnskabet og/eller ledelsesberetningen, men der er naturligvis intet til hinder herfor
 119. 119. 119 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Going concern og kapitaltab – hvad er forskellen? • Det er vigtigt ikke at forveksle going concern og kapitaltab! • Kapitaltab - Revisor skal overveje, om der skal gives oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabstabsreglerne, hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen - Det er i den forbindelse uden betydning, om der er going concern- problemer, dvs. væsentlighed usikkerhed om fortsat drift, eller ej • Going concern - Revisor skal desuden tage forbehold eller give oplysninger om going concern-usikkerhed (i afsnittet om væsentlig usikkerhed), hvis der er going concern-problemer - Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation eller ej, men dette vil ofte være tilfældet - Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor både tage forbehold eller oplysninger om going concern-usikkerhed og give oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne
 120. 120. 120 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Tjekspørgsmål – going concern 1. Hvilken tidshorisont skal revisor anvende ved vurderingen af going concern? 2. Kan revisor afgive en ”umodificeret” revisionspåtegning, hvis der er betydelig usikkerhed om fortsat drift? 3. Hvis der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, hvilke betingelser skal så være opfyldt, for at supplerende oplysninger er tilstrækkelige? 4. Hvordan skal revisor erklære sig i revisionspåtegningen, hvis selskabet har ”tabt” mere end halvdelen af selskabskapitalen? 5. Hvordan skal revisor erklære sig i revisionspåtegningen, hvis ledelsen fortsætter selskabets drift, selv om dette utvivlsomt vil påføre kreditorerne tab?
 121. 121. 121 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Diskussionsopgave 1 Modificering af revisionspåtegningen
 122. 122. 122 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Modificering af revisionspåtegningen (1:2) Marker en evt. modificering af revisionspåtegningen: – Gør nødvendige forudsætninger – Der kan være flere ”rigtige” svar Påvirker konklusion? Ja Nej Begrænsning i revisors arbejde Uenighed med ledelsen Konklusion med forbehold Konklusion afgives ikke Konklusion med forbehold Af- kræftende konklusion Supple- rende oplysninger 1 Varelageret er i balancen indregnet til 30 mio. kr. Lageret er efter revisors opfattelse værdiansat 6 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget nedskriv- ning på ukurante varer. 2 Ledelsesberetningen og noterne indeholder omtale af et alvorligt tilfælde af olieforurening på selskabets grund. Der er i årsregnskabet foretaget en hen- sættelse til oprensningsomkostninger på 20 mio. kr. Revisor har ikke modtaget dokumentation for den foretagne hensættelse. 3 Revisor har assisteret med udarbejdelse af årsrapporten. I ledelsesberetningen og en note til årsregnskabet er anført betingelserne for, at selskabet kan fort- sætte sin drift, hvorfor selskabets årsrapport er aflagt under forudsætning af fortsat drift. 4 Ledelsesberetningen og noterne til årsregnskabet angiver betingelserne for, at selskabet kan fortsætte sin drift, hvorfor selskabets årsrapport er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Revisor finder det ikke realistisk, at forudsætnin- gerne kan opfyldes.
 123. 123. 123 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Modificering af revisionspåtegningen (2:2) Marker en evt. modificering af revisionspåtegningen: – Gør nødvendige forudsætninger – Der kan være flere ”rigtige” svar Påvirker konklusion? Ja Nej Begrænsning i revisors arbejde Uenighed med ledelsen Konklusion med forbehold Konklusion afgives ikke Konklusion med forbehold Af- kræftende konklusion Supple- rende oplysninger 5 Tilgodehavende hos hovedaktionær er indregnet i tilgodehavender for salg med 2,1 mio. kr. Revisor er betænkelig ved værdiansættelse, men ledelsen afviser nedskrivning med 1 mio. kr. 6 Revisor er enig i, at et regnskab kan aflægges efter going concern. Ledelsen afviser dog at oplyse om usikkerheden af væsentlige forudsætninger om going concern. 7 Ledelsen afviser at oplyse om tab på tilgodehavende for salg gennemført i 20x2, men konstateret inden aflæggelse af regnskab for 20x1. 8 Ved din revision af et aktieselskab konstaterer du, at selskabets kapital er tabt. Økonomichefen er bekymret for, at en ”anmærkning” i din påtegning vil gøre det vanskeligere at opretholde kreditter, og spørger om du kan nøjes med omtale i protokollatet.
 124. 124. 124 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Diskussionsopgave 2 Valg af konklusion
 125. 125. 125 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvilken konklusion skal afgives? (1:7) • Eksempel 1 - ”Vi har ikke været i stand til at kontrollere den fysiske tilstedeværelse af varebeholdninger, ligesom vi ikke har kunnet udsende saldomeddelelser til debitorer som følge af begrænsninger pålagt os af selskabets ledelse” • Eksempel 2 - ”Selskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og nødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om udfaldet af behandlingen af låneansøgningerne medfører væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Efter vores opfattelse er ledelsens redegørelse for de anførte væsentlige usikkerheder i årsregnskabet ikke fyldestgørende, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for manglerne i ledelsens redegørelse”
 126. 126. 126 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvilken konklusion skal afgives? (2:7) • Eksempel 3 - ”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Vi henviser til note … , hvori ledelsen redegør for betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, fordi det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet, og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift” • Eksempel 4 - ”Årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Det er vores opfattelse, at ledelsens forslag om udbytte ikke er forsvarligt under hensyntagen til selskabets finansielle stilling. Beslutter generalforsamlingen således at vedtage den foreslåede udlodning af udbytte, kan forudsætningen om fortsat drift efter vores opfattelse ikke opretholdes” - ”Den foreslåede udlodning af udbytte er efter vores opfattelse i strid med selskabsloven, og bestyrelsen kan ifalde ansvar herfor”
 127. 127. 127 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvilken konklusion skal afgives? (3:7) • Eksempel 5 - ”Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven har ydet lån til en kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar” • Eksempel 6 - ”Selskabets bogføring giver ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet, idet der i væsentligt omfang mangler dokumentation for afholdte omkostninger. Der er endvidere ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at alle indtægter er indregnet i årsregnskabet, ligesom der er konstateret væsentlige uafklarede differencer i bogføringen” - ”Bogføringsloven er som følge af det under forbeholdet anførte ikke overholdt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar” • Eksempel 7 - ”Vi deltog ikke i den fysiske optælling af varebeholdningerne pr. 31. december 20xx, da denne dato lå forud for vores valg til revisorer for selskabet. Beskaffenheden af selskabets registreringssystemer har ikke gjort det muligt for os at overbevise os om tilstedeværelsen af selskabets varebeholdninger gennem andre revisionshandlinger”
 128. 128. 128 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvilken konklusion skal afgives? (4:7) • Eksempel 8 - ”Selskabets ledelse har i strid med lovgivningen og trods vores anmodning herom ikke givet os adgang til samtlige oplysninger vedrørende en retssag anlagt mod selskabet med påstand om betaling af DKK 1,2 mio., hvorfor vi tager forbehold for denne begrænsning i vores revision af årsregnskabet” • Eksempel 9 - Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i note … , hvori ledelsen redegør for forventningerne til en væsentligt forbedret indtjening, der er en forudsætning for værdien af det indregnede skatteaktiv på DKK 5 mio. i balancen”
 129. 129. 129 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvilken konklusion skal afgives? (5:7) • Eksempel 10 - ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til DKK 3 mio. Lageret er efter vores opfattelse værdiansat DKK 1,5 mio. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen angivet DKK 1,05 mio. for højt. Vi tager endvidere forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, der i balancen er optaget til DKK 2 mio. Som følge af manglende nedskrivning af en dubiøs debitor er tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser efter vores opfattelse optaget DKK 0,5 mio. for højt. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapital opgjort DKK 0,35 mio. for højt” • Eksempel 11 - ”Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi oplyse, at selskabet ikke har overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen”
 130. 130. 130 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvilken konklusion skal afgives? (6:7) • Eksempel 12 - ”Vederlag til direktion og bestyrelse er ikke oplyst i årsregnskabet, hvilket er i strid med årsregnskabsloven” • Eksempel 13 - ”Selskabet har været ude af stand til at indfri væsentlige, forfaldne lån, og forhandlinger om opnåelse af anden finansiering er endt uden resultat. Ledelsen overvejer for tiden forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift, men indtil nu er der ikke fremlagt konkrete handlingsplaner med budgetter m.v. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ledelsen har undladt at redegøre for de anførte væsentlige usikkerheder i årsregnskabet, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for den manglende redegørelse” • Eksempel 14 - ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til DKK 30 mio. Lageret er efter vores opfattelse værdiansat DKK 15 mio. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen angivet DKK 10,5 mio. for højt”
 131. 131. 131 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hvilken konklusion skal afgives? (7:7) • Eksempel 15 - ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til DKK 30 mio. Lageret er efter vor opfattelse værdiansat DKK 6 mio. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen angivet DKK 4 mio. for højt”
 132. 132. 132 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionsprotokollen
 133. 133. 133 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Indledende spørgsmål – revisionsprotokollen 1. Hvad er en revisionsprotokol? 2. Hvad står der i en revisionsprotokol? 3. Hvilke typer af revisionsprotokollater findes der? 4. Hvem skal underskrive revisionsprotokollen? 5. Hvad er et ”management letter”?
 134. 134. 134 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionsprotokol (1:2) • Revisor skal føre en revisionsprotokol i virksomheder, hvis årsregnskab m.v. revideres (RL § 20, stk. 1) • Revisionsprotokollen skal føres til hvervgivers brug, medmindre andet er krævet - I virksomheder, som har et revisionsudvalg, skal revisionsprotokollen endvidere føres til revisionsudvalgets brug (§ 20, stk. 2) • I revisionsprotokollen skal revisor redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder samt konklusionen herpå - Revisor skal herunder i det mindste oplyse om følgende, når der er udført revision: - Væsentlige spørgsmål vedr. revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol - Forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens stillingtagen til årsregnskabet m.v. - Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til uafhængighed - Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget de oplysninger, der er anmodet om (§ 20, stk. 3)
 135. 135. 135 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionsprotokol (2:2) • Oplysninger i revisionsprotokollen kan ikke erstattes af andre meddelelser (§ 20, stk. 4) • Revisionsprotokoller, der vedrører årsregnskaber m.v. aflagt af virksomheder af særlig offentlig interesse, skal revisor endvidere oplyse om følgende: - Andre ydelser end revision, der er leveret til den reviderede virksomhed af revisionsvirksomheden og dens dattervirksomheder - De foranstaltninger, der er iværksat for at mindske evt. trusler mod revisors uafhængighed, som dokumenteret af revisor (§ 24, stk. 6)
 136. 136. 136 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionsprotokollen – virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden (1:2) • Kravet om en revisionsprotokol er ophævet for virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden - En lang række ISA’er indeholder imidlertid krav om rapportering af forskellige forhold til den øverste ledelse • Eksempler - Betydelige vanskeligheder, som revisor er stødt på under revisionen (ISA 260) - Konstaterede eller mistanke om besvigelser samt ethvert andet forhold i relation til besvigelser, der efter revisors vurdering er relevant for den øverste ledelse (ISA 240) - Betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen (ISA 265) - Ikke korrigerede fejlinformationer (ISA 450) - Konstaterede begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften (ISA 570) - Det eller de forhold, der førte til den forventede modifikation (forbehold), og den foreslåede formulering heraf (ISA 705) - Forventede ”supplerende oplysninger” og den påtænkte formulering heraf (ISA 706)
 137. 137. 137 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionsprotokollen – virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden (2:2) • Ikrafttræden - Har virkning for revisioner, der afsluttes d. 17.06.16 eller senere • Hvis der føres en revisionsprotokol, skal den fortsat underskrives af alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan - Revisor skal desuden fortsat påse, om revisionsprotokollen er underskrevet af alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan (supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis dette ikke er sket) - Hvis der ikke føres en revisionsprotokol, har revisor ikke en tilsvarende kontrolforpligtelse vedr. det eller de dokumenter, der træder i stedet for revisionsprotokollen
 138. 138. 138 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionsprotokollen – PIE-virksomheder • Kravet om en revisionsprotokol videreføres for PIE-virksomheder, og der stilles en række yderligere krav til indholdet af revisionsprotokollen • F.eks. skal revisionsprotokollen fremover: - Beskrive den anvendte metode, herunder hvilke balanceposter, der er blevet kontrolleret direkte, og hvilke balanceposter der er kontrolleret baseret på systemrevision, herunder en forklaring på evt. væsentlige forskelle i vægtningen af systemrevision i forhold til det foregående år, selv om det foregående års revision blev udført af en anden revisor eller en anden revisionsvirksomhed - Oplyse det kvantitative væsentlighedsniveau, der er anvendt ved udførelsen af revisionen og – hvis det er relevant – væsentlighedsniveauet eller -niveauerne for særlige klasser af transaktionsbalancer eller oplysninger samt oplyse de kvalitative faktorer, der blev taget hensyn til ved fastsættelsen af væsentlighedsniveauet - Rapportere og forklare skøn vedr. hændelser eller forhold, der er identificeret under revisionen, og som kan så væsentlig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte som going concern, og om hvorvidt de udgør en væsentlig usikkerhed samt fremlægge en oversigt over alle garantier, støtteerklæringer, tilsagn om offentlig intervention og andre støtteforanstaltninger, der er taget i betragtning ved vurderingen af going concern • Revisionsprotokollen vil fortsat være til brug for det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget, der fremover også kan bestå af eksterne medlemmer, dvs. medlemmer, der ikke også er medlem af ledelsen, jf. senere - Revisionsprotokollen skal dog fortsat kun underskrives af alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan
 139. 139. 139 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Specifikke krav i andre ISA’er om kommunikation med den øverste ledelse (bilag til ISA 260) ISA 240 • Revisors ansvar vedr. besvigelser ISA 250 • Love og øvrig regulering ISA 265 • Kommunikation om mangler i intern kontrol ISA 450 • Vurdering af fejlinformation ISA 505 • Eksterne bekræftelser ISA 510 • Førstegangsrevision – primobalancer ISA 550 • Nærtstående parter ISA 560 • Efterfølgende begivenheder ISA 570 • Fortsat drift (going concern) ISA 600 • Revision af koncernregnskaber ISA 610 • Anvendelse af interne revisorers arbejde ISA 705 • Modifikationer til konklusionen (forbehold) ISA 706 • Supplerende oplysninger ISA 710 • Sammenlignelige oplysninger ISA 720 • Andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber
 140. 140. 140 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen RS 265 (ophævet) Revisionsprotokollen
 141. 141. 141 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen RS 265 • Omhandler revisionsprotokollen • Er – sammen med RS 210 og RS 260 – erstattet af ISA 210, ISA 260 og ISA 265, men er i et vist omfang stadig udtryk for god revisorskik • Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om form og indhold af revisionsprotokollen - Standarden giver ikke vejledning for anden form for kommunikation med en virksomheds ledelse, herunder f.eks. rapporter til den daglige ledelse (management letters) - Sådanne rapporter kan ikke erstatte indførsler i revisionsprotokollen (afsnit 1)
 142. 142. 142 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Generelt om revisionsprotokollen (1:2) • Revisor skal føre en revisionsprotokol, når revisor er engageret til at revidere et årsregnskab for en virksomhed eller anden organisation (RS 265, afsnit 3) • Revisionsprotokollen skal føres til brug for virksomhedens øverste ledelse (afsnit 4) • Revisor skal beskrive arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder samt konklusionen herpå (afsnit 5) • Typer af revisionsprotokollater - Tiltrædelsesprotokollat - Revisionsprotokollat i årets løb - Revisionsprotokollat til årsrapporten - Fratrædelsesprotokollat - Revisionsprotokollat om afgivne rapporter eller erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance (afsnit 8)
 143. 143. 143 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Generelt om revisionsprotokollen (2:2) • Revisionsprotokollen skal formuleres på en entydig, klar og forståelig måde samt omfatte alle de forhold, som revisor mener er af ledelsesmæssig interesse (afsnit 9) • Revisionsprotokollen skal være fortløbende pagineret (afsnit 10) • Revisionsprotokollen skal forelægges den øverste ledelse - Alle medlemmer af den øverste ledelse skal med deres underskrift bekræfte, at de er bekendt med indholdet af revisionsprotokollen (afsnit 11)
 144. 144. 144 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Tiltrædelsesprotokollat • Når revisor påtager sig revision af et årsregnskab, skal der afgives et tiltrædelsesprotokollat med et indhold, der opfylder retningslinjerne i RS 210 - Indholdet af denne protokoltilførsel skal opdateres efter de retningslinjer, der er gældende for revisionsaftaler og indeholdt i RS 210 (RS 265, afsnit 16)
 145. 145. 145 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Revisionsprotokollat i årets løb • I årets løb skal der afgives revisionsprotokollat, når der er udført revisionsarbejder på delområder, som kan danne grundlag for revisionsmæssige konklusioner, og når der er identificeret andre forhold af ledelsesmæssig interesse som et resultat af de udførte revisionshandlinger (RS 265, afsnit 17)

×