Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Kelan tutkimus / Research at Kela(20)

Publicité

Dernier(20)

Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus

  1. Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus Kartoittava kirjallisuuskatsaus Rinnakkaissessio 1 Kela tutkii kuntoutusta -seminaari 27.4.2022 Anna-Marie Paavonen Kelan tutkimus
  2. • Millaisia interventioita raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutuksessa käytetään ja millaisia niiden hyödyt ovat? • Millainen raha- ja digipeliongelmaisille suunnatun hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän nykytila on palvelujärjestelmän asiantuntijoiden mukaan? • Millainen rooli Kelan järjestämillä kuntoutuspalveluilla voisi tulevaisuudessa olla osana raha- ja digipeliongelmaisille suunnattua palvelujärjestelmää asiantuntijoiden mukaan?  Kerätyn tiedon perusteella oli tarkoitus arvioida, millainen rooli Kelalla voisi tulevaisuudessa olla kuntoutuksen järjestäjänä raha- ja digipeliongelmaisille. Tutkimustehtävä 27.4.2022 Rinnakkaissessio 1 / Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus / Anna-Marie Paavonen 2
  3. 27.4.2022 Rinnakkaissessio 1 / Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus / Anna-Marie Paavonen 3 Kohdejoukko Henkilöt, joilla raha- tai digipeliongelma tai -riippuvuus; oma kokemus tai jollakin tarkoitukseen soveltuvalla mittarilla todettu raha- tai digipeliongelma Kuntoutusinterventiot Psykososiaaliset ja toiminnalliset (esim. liikuntaharjoitteluun perustuvat) interventiot; interventioon tulee sisältyä ainakin yksi terapeutin yhteydenotto Aineistotyypit Satunnaistetut vertailututkimukset, kontrolloidut kliiniset tutkimukset, seurantatutkimukset, kohorttitutkimukset, tapaustutkimukset, laadulliset tutkimukset Julkaisutyypit Vertaisarvioidut tutkimusjulkaisut Julkaisuajankohta 2016‒2020 Julkaisukieli Englanti, suomi Muut kriteerit Ainakin yhtä intervention hyötyä mitataan Taulukko 6. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetun tutkimuskirjallisuuden kriteerit. Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus Käytetyt hakutietokannat: Embase, Medline, PsychArticles ja Cinahl
  4. Rahapeliongelmat (1 353 viitettä kaksoiskappaleiden poiston jälkeen; otettiin mukaan 15 julkaisua) 27.4.2022 Rinnakkaissessio 1 / Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus / Anna-Marie Paavonen 4 Viitekehys Sisällöt Kognitiivinen käyttäytymisterapia (10 julkaisua) • Rahapelaamiseen liittyvien virheellisten ajatusten ja uskomusten tunnistaminen ja haastaminen • Pelaamisen laukaisevien tekijöiden ja suurentuneen riskin pelitilanteiden tunnistaminen • Menetelmiä retkahdusten ehkäisemiseen Motivoiva haastattelu (4 julkaisua) • Herätellä ja vahvistaa henkilön omaa motivaatiota pelitapojen muuttamiseen (esim. ambivalenssin ratkaiseminen) Tietoisuustaitojen harjoittelu (2 julkaisua) • Lisätä yleistä tietoisuustaitojen tasoa tai tietoisuutta pelaamiseen liittyvistä automaattisista ajatuksista, pelaamisen laukaisevista tekijöistä ja suurentuneen riskin pelitilanteista Muut interventiot (4 julkaisua) • Psykodynaaminen terapia, kestävyysharjoittelu, funktionaalinen terapia, kognitiivinen harjoittelu, (yksi neuvontakerta) Toteutustavat Yksilökuntoutus Kasvokkain (6) Etänä (5) Ryhmäkuntoutus Kasvokkain (2) Pari- ja yksilökuntoutus Etänä (1) Ryhmäkuntoutus ja yksilöharjoittelu Kasvokkain (1)
  5. Digipeliongelmat (655 viitettä kaksoiskappaleiden poiston jälkeen; otettiin mukaan 5 julkaisua) 27.4.2022 Rinnakkaissessio 1 / Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus / Anna-Marie Paavonen 5 Viitekehys Sisällöt Kognitiivinen käyttäytymisterapia (4 julkaisua) • Pelaamiseen liittyvien virheellisten ajatusten ja uskomusten tunnistaminen ja haastaminen • Suurentuneen riskin pelitilanteiden tunnistaminen ja keinojen opetteleminen pelitilanteista selviytymiseen • Menetelmiä kuntoutukseen osallistuvan henkilön itsetuntemuksen tai itsetunnon, ongelmanratkaisutaitojen, vuorovaikutustaitojen ja perhesuhteiden vahvistamiseen • Osassa interventioista pidättäydyttiin digilaitteiden käyttämisestä kuntoutuksen aikana ja etsittiin pelaamiselle vaihtoehtoisia vapaa- ajanviettotapoja. Tietoisuustaitojen harjoittelu (1 julkaisu) • Tietoisuuden lisääminen riippuvuutta aiheuttavasta käyttäytymisestä ja pelihimon kokemuksista • Myönteisten tunnekokemusten vahvistaminen • Ihmissuhteisiin liittyvän stressin vähentäminen Muut interventiot (1 julkaisua) • Kestävyysharjoittelu Toteutustavat Yksilökuntoutus (2) Kasvokkain Ryhmäkuntoutus (2) Yksilö- ja ryhmäkuntoutus (1)
  6. • Tavoite oli koota yhteen tietoa mahdollisimman laajasti raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutuksessa käytetyistä interventioista ja niiden hyödyistä. • Mukaan otettuun tutkimuskirjallisuuteen ei tehty tiukkoja menetelmällisiä rajauksia, jotta saatiin tietoa myös vähemmän tutkituista interventioista. • Tietoa tuotettiin päätöksenteon tueksi verrattain nopealla aikataululla. • Asiantuntijahaastatteluilla kerätyn tiedon yhdistäminen tutkimuskirjallisuuden perusteella tehtyihin havaintoihin lisäsi kerätyn tiedon sovellettavuutta Kelan tietotarpeisiin. Miksi valitsimme menetelmäksi kartoittavan kirjallisuuskatsauksen? 27.4.2022 Rinnakkaissessio 1 / Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus / Anna-Marie Paavonen 6
Publicité