Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ

  1. 1. แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน1. อาเซียนคืออะไร ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้2. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร ก. รวงข้าว 10 รวง ข. รวงข้าว 11 รวง ค. ต้นข้าว 10 ต้น ง. ต้นข้าว 11 ต้น3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร ก. ดร.ถนัด คอมันต์ ข. นายศุภชัย พานิชยศักดิ์ ค. ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด ง. ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ จ. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับ ภูมิภาค ก. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น ข. เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำาสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น ง. เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศ นอกกล่ม5. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร? ก. การประชุมอาเซียนซัมมิท ข. การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน ค. การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ง. การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม6. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) ก. Asia South East Association Nations
  2. 2. ข. Association for South East Asian Nations ค. Asia South East Association National ง. Association for South East Asian National7. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ ก. 10 ประเทศ ข. 12 ประเทศ ค. 15 ประเทศ ง. 20 ประเทศ8. อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร ก. APT ข. AST ค. ATS ง. ATP9. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน ข. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม10. ต้นเหตุการณ์กำาเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่ ก. ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process) ข. การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 ค. สงครามเย็น ง. การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ11. ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน ก. เขตการลงทุนอาเซียน ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน ค. ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน ง. ถูกทุกข้อ12. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ ประเทศ ก. 4 ประเทศ ข. 5 ประเทศ
  3. 3. ค. 6 ประเทศ ง. 7 ประเทศ13. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ก. ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ข. สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย ค. ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์14. ASEAN + 3 คือข้อใด ก. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย ข. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์ ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน ง. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย15. ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน ก. เมียนมาร์ ข. สิงคโปร์ ค. เวียดนาม ง. ติมอร์-เลสเต16. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ ก. อินโดนีเซียร์ ข. เมียนมาร์ ค. กัมพูชา ง. เวียดนาม17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. มีการกำาหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน ข. เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม ค. อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ง. สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้18. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด ก. เขตการค้าเสรี ข. เขตปกครองพิเศษ ค. เขตส่งเสริมการท่องเทียว ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ19. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน ก. เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
  4. 4. ข. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ค. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง ง. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ20. ข้อใดเป็นความสำาคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน ก. เป็นผู้นำาในกลุ่มอาเซียน ข. เป็นหนึงในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ่ ค. เป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่อาเซียน ง. เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก21. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ก. เปลียนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน ่ ข. ทำาให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า ค. มีอำานาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น ง. ทำาให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ22. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN) ก. อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและ การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข. อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออก เฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง ค. อาเซียนประสบความสำาเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศ สมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอกภูมิภาค ง. อาเซียนประสบความสำาเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างประเทศในภูมิภาค23. เพลงประจำาอาเซียนคือเพลงอะไร ก. Sorry Sorry ข. Asian Games ค. Asia air ง. The ASEAN Way24. คำาขวัญของอาเซียนคือข้อใด ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์ ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ
  5. 5. 25. ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง ก. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อความมั่นคงและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ข. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ค. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ง. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อมิตรภาพ26. ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง ก. สีนำ้าเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ่27. สำานักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด ก. กรุงเทพ ข. ฮานอย ค. กรุงจาการ์ตา ง. กัวลาลัมเปอร์28. เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร ก. นายอภิสิทธิ เวชาชีวะ ข. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ค. มหาเธร์ มูฮัมหมัด ง. ซูซิโล บัมบัง ยุดโฮโยโน29. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร ก. แผน วรรณเมธี ข. นายชวน หลีกภัย ค. ดร.ถนัด คอมันต์ ง. นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ30. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน ก. จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ข. จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
  6. 6. ค. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา

×