Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Kitipan Kitbamroong Ph.D. CISA (20)

Publicité

MOT Roadshow

 1. 1. นายจุฬา สุขมานพ ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อพัฒนากรุงเทพฯ สู่การเป็นมหานครโลก
 2. 2. ทิศทางการตั้งถิ่นฐานของประชากร ในปี พ.ศ. 2343 ประชากรอาศัยในเมืองเพียง 3% เพิ่มขึ้นเป็น 47% ในปี 2543 UN ประมาณว่า ประชากรเมืองในปัจุบัน 3.2 พันล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 พันล้านคนในปี 2573 หรือ 60% 34.5 25.8 25.6 25.3 25.3 23.2 23 21.5 21.1 21.1 20.8 20.7 17.6 16.8 16.4 13.8 13.4 12.6 10.6 ประชากรในเมืองใหญ่ หน่วย ล้านคน ที่มา wikipedia จากการสามะโนประชากร 2553 กทม.และปริมณฑลมีประชากร 14.56 ล้านคน
 3. 3. ความท้าทายของเมืองใหญ่ • ชุมชนแออัด (สลัม) • ที่พักอาศัย (ไร้ที่อยู่อาศัย) • จราจรติดขัด • การแผ่ขยายเมืองไร้ทิศทาง เมืองความหนาแน่นต่า พึ่งพารถส่วนบุคคล สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ • มลพิษ
 4. 4. ลักษณะการเดินทางของคนเมือง และรูปแบบการลงทุนระบบขนส่ง รูปแบบการเดินทางของคนเมือง รูปแบบการลงทุน ประเทศกาลังพัฒนาลงทุนใน ระบบขนส่งสาธารณะต่า ที่มา : UITP
 5. 5. การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม กทม. ได้ลองและพิสูจน์แล้วว่า การเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนได้
 6. 6. การแก้ไขปัญหาขนส่งเมืองที่ยั่งยืน ขนส่งเมืองยั่งยืน ต้องให้ความสาคัญปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ความเท่าเทียมของคนในสังคม
 7. 7. การพัฒนาเมืองมาตามแนวถนน (ribbon development)
 8. 8. 8Source : Report on Investment Plan for Transport sector (Year 2013-2020), OTP การลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ 2556 - 2563 อากาศ 0% น้า 2% ถนน 19% ราง 78% ศุลกากร 1% รถไฟทางคู่ 14% ทางสาย ใหม่ 7% รถไฟฟ้า 10 สาย 44% high speed train 35% ลงทุนทางราง 1.49 ล้านล้านบาท
 9. 9. โครงข่ายรถไฟฟ้า ตามแผนแม่บท
 10. 10. Integrating Public Transport & Urban Planning • สร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาขนส่งสาธารณะร่วมกับพัฒนาเมือง “Put People where the Public Transport service are” • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เช่น o ข้อบังคับให้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องทา TIA และทาข้อเสนอพัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะโดยรักษา Level Of Service ด้วย (Spain) o แผนพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “rail plus property business model” (Hong Kong) • ทาให้เมืองมีชีวิตชีวา ด้วยการพัฒนาการเข้าถึงเชื่อมต่อสถานี • บูรณาการระบบขนส่งสาธารณะกับการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระยะเริ่มวางแผนโครงการ • “Stations that are more than stations” เชื่อมโยงกิจกรรมที่หลากหลาย ทิศทางการพัฒนาขนส่งสาธารณะสาหรับเมืองใหญ่
 11. 11. ที่ดินของรัฐที่อยู่บนเส้นทางรถไฟฟ้า
 12. 12. แนวทางพัฒนาเมืองที่ราชพัสดุที่อยู่บนเส้นทางรถไฟฟ้าระบบราง
 13. 13. การพัฒนาพื้นที่ย่านพหลโยธิน พื้นที่ 2,325 ไร่ ระบบคมนาคม ทางด่วนขั้นที่ 2 รถไฟฟ้าสายสีแดง น้าเงิน เขียว ม่วง เชื่อมต่อพื้นที่ สถานีกลางบางซื่อ, energy complex, หมอชิต, จตุจักร, กม.11
 14. 14. การพัฒนาพื้นที่ย่านพหลโยธิน
 15. 15. การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตย และสถานีแม่น้า สถานีแม่น้า ท่าเรือคลองเตย
 16. 16. การพัฒนาพื้นที่สถานีแม่น้า พื้นที่ 260 ไร่ ระบบคมนาคม ทางด่วนขั้นที่ 1 รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน และท่าเรือ เชื่อมต่อพื้นที่ ท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย
 17. 17. การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตย พื้นที่ 2,353 ไร่ ระบบคมนาคม ทางด่วนขั้นที่ 1 รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน รถไฟ เชื่อมต่อพื้นที่ คลองเตย
 18. 18. การพัฒนาพื้นที่มักกะสัน พื้นที่ 745 ไร่ เชื่อมต่อทางพิเศษ มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้าสานสีแดง น้าเงิน Airport Link & City Air Terminal เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจ ประตูน้า พระราม9 เพชรบุรี อโศก-สุขุมวิท Showroom ของประเทศไทย
 19. 19. การเดินเที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มต้นที่ ศาลหลักเมือง ผ่านคลองคูเมืองเดิม ไปตามถนนสาย ประวัติศาสตร์ ผ่านที่ประทับในอดีตของพระราชวงศ์ สถานที่ศักสิทธิ์วัด ตลาด ร้านค้า และ พิพิธภันฑ์ การพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ แผนที่เดินท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พัฒนาระบบรถรางเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยว
 20. 20. เชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์
 21. 21. ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ด้วยรถจักรยาน App IPhone เส้นทางจักรยาน เกาะรัตนโกสินทร์
 22. 22. ทัศนียภาพจาลองทางเดินใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม (ประตูน้า) ห้าง Platinum โรงแรมอินทรา ห้าง Central world ห้าง Big C โรงแรม Novotel ห้าง ประตูน้าพลาซ่า
 23. 23. ทัศนียภาพจาลองทางเดินใต้ดินสถานีรถไฟสายสีแดง (โรงพยาบาลศิริราช) สถานีรถไฟ ศิริราช อาคาร อุบัติเหตุ โรงพยาบาล ศิริราช
 24. 24. Integrating Public Transport & Urban Planning = Making better cities for better life! • พัฒนาเมืองควบคู่ระบบขนส่งมวลชน ตั้งแต่เริ่มวางแผน โครงการ • ระบบรถไฟฟ้าชี้นาการพัฒนาเมือง ลดการพึ่งพาถนน • “Stations that are more than stations” ใช้สถานีเป็น Center Point ของเมืองย่อย • เชื่อมเมืองย่อยเข้าด้วยกันด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้า • การเดินทางในเมืองย่อย : เดิน จักรยาน รถเมล์ขนาดเล็ก นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อพัฒนา กทม. เป็นมหานครโลก

×