Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Yngvar Åsholt: Velferdsstaten under press

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Yngvar Åsholt: Velferdsstaten under press

Télécharger pour lire hors ligne

Flyktningkrise, økende arbeidsledighet og økonomiske nedgangstider øver press på den norske modellen. Hvilke utviklingstrekk gjør seg gjeldende og hvilke konsekvenser kan de få for velferdsstaten?

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, gir innblikk i utviklingstrekk, utfordringer og mulige veivalg.

Flyktningkrise, økende arbeidsledighet og økonomiske nedgangstider øver press på den norske modellen. Hvilke utviklingstrekk gjør seg gjeldende og hvilke konsekvenser kan de få for velferdsstaten?

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, gir innblikk i utviklingstrekk, utfordringer og mulige veivalg.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus par Norsk kommunikasjonsforening (20)

Publicité

Yngvar Åsholt: Velferdsstaten under press

  1. 1. Velferdsstaten under press Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør i NAV Kommunikasjonsdagen 2016
  2. 2. NAV, 07.03.2016 Side 2 Kong Willelm-Alexander av Nederland: Å opprettholde den europeiske velferdsstaten, slik vi kjente den i forrige århundre, er ikke mulig. Velferdsstaten er i dagens situasjon ikke lenger bærekraftig.
  3. 3. NAV, 07.03.2016 Side 3 ”The Nordic Way”  Velorganisert arbeidsliv  Trepartssamarbeid  Aktiv arbeidsmarkedspolitikk  Universelle stønadsordninger  Omfattende offentlig service  Fordeling – bla. gjennom skatt
  4. 4. NAV, 07.03.2016 Side 4 Resultater – så langt: ”verdens beste land å bo i” • Et ”likhetssamfunn” • Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet • Også blant eldre og kvinner • Sterk sysselsettingsvekst - med en tredjedel 1980-2008 • Høyt utdanningsnivå • Økonomisk suksesshistorie • Seksdoblet levestandard på hundre år • Høyest BNP pr. innb. i OECD • Sterk reallønnsvekst og relativt lav inflasjon • Høy produktivitet, effektivitet, omstillings- og konkurranseevne • Stabilitet og forutsigbarhet • Høy tillit mellom mennesker/til samfunnsinstitusjoner • Høy arbeidsmotivasjon/tilfredshet i arbeidssituasjonen
  5. 5. NAV, 07.03.2016 Side 5 Norge bedre rustet enn mange andre land Kilde: OECD
  6. 6. NAV, 07.03.2016 Side 6 Fremtidens politikere må være kløktige  Sikre økonomisk handlekraft – Følg gamle visdomsord – Sett tæring etter næring – i et generasjonsperspektiv – Bedre føre var enn etter snar – lær av Sør-Europa  Kunnskap og innovasjonsevne må fremmes hele veien – Langdistanseidrett – Mye vil endres som følge av ny teknologi (hva, hvordan, hvor) – men mennesker vil fortsatt være laget av kjøtt og blod  Internasjonale utfordringer kan endre spillet og økte behovet for raske politiske grep En høy, fleksibel og kompetent arbeidsstyrke er den kanskje viktigste enkelt-faktoren for å sikre velferdsstaten
  7. 7. NAV, 07.03.2016 Side 7 I en verden med økte krav til kompetanse og produktivitet….  Stadig friskere og mer høykompetente seniorer  Gunstig å kombinere jobb og pensjon  Vil pensjonsreformen (fortsatt) levere over tid?  Tettere samarbeid på tvers av sektorer  Alternative løp for skoletrøtt ungdom  Utplassering i ordinært arbeidsliv  Stor andel utenfor arbeid å grunn av helseproblemer  Psykisk, muskel/skjelett, diffuse lidelser  Tendenser til systemsvikt  Arbeid, arbeid, arbeid  Men da må vi investere (riktig)  Utfordrer de fleste sektorer - samtidig  Aldrende befolkning  3 av 10 fullfører ikke videregående skole  Sterk vekst i innvandrerbefolkningen  1 av 6 deltar ikke i arbeid på grunn av helseproblemer
  8. 8. NAV, 07.03.2016 Side 8 Sareptas krukke ble ikke funnet i Nordsjøen heller Selv med gode grep i dag vil vi trolig stå overfor – Større ulikhet i utdanningsnivå – Større levekårsforskjeller – Større forskjeller i arbeidsbetingelser Uten gode grep og bredt omforente løsninger – vil vår venn Willelm-Alexander av Nederland kunne få mer rett enn det vi liker å tro

×