Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Innovaatiliste
õpistsenaariumite töötuba
Creative Classroom Erasmus+ projekti tulemuste põhjal
Kai Pata, Darja Lopatina, K...
Töötoa kava
• Sissejuhatus innovaatilistesse stsenaariumitesse
• Töönurkadesse jagunemine, stsenaariumite näidetega
tutvum...
Projekt „Creative Classroom“
• Projekti juht “BCS koolitus", partnerid Tallinna Ülikool, Metropolia, Rijeka
Ülikool, Ljubj...
Mis on innovaatiline
õpistsenaarium?
• Õppimine loob uut - Vali kompleksne probleem või vajadus,
õppimisel sünnib vajalik ...
Mis on innovaatiline
õpistsenaarium?
• Mõistlik ja optimaalne digivahendi valik -
Digivahendid aitavad muuta loodava teadm...
6
Trialoogilise õpidisaini
printsiibid
1. Organiseeri tegevused jagatud “objektide” ümber
6. Kasuta paindlikke töövahendei...
Õpitegevuse vorm ja vahendid
Ise otsimine,
varasemalt õpitu
kasutamine,
minu panus
Ühisarutelu,
koosloome
rühma refleksioon...
Tehnoloogia kui toetav vahend
Koosloome
Projektitöö
Ideeloome
Kaasamine,
hääletamine Arutamine
Meedia miksimine
Probleemi valimine ja
õpistsenaariumi tüüp
Lihtsad probleemid
Valemiga lahendatavad
Reegliga lahendatavad
Jutustava kirjel...
Probleemi valimine ja
õpistsenaariumi tüüp
Komplekssed probleemid
Dilemma lahendamine
Vea-otsimine
Diagnoosimine
Arendamin...
Projektõpe digitehnoloogiaga
Projekt on ühekordne, pretsedendita, piiratud ressurssidega (aeg, raha) ja täpselt
määratud v...
Arendusprojekt digitehnoloogiaga
Arendus-
eesmärgi
seadmine
Arenduse
idee
teostamine
Üldistamine
Võimaluste ja
vajaduste
k...
Uurimuslik õpe digitehnoloogiaga
Probleemi lahendamine Juhtumi-probleemid
Otsuse tegemine
Dilemma lahendamineVea-otsimine
...
Mängustatud stsenaarium
Väljakutsed ja võistlus
eesmärkidele
jõudmisel
Reeglid, kiire
tagasiside
Mängijale reageeriv
keskk...
Pööratud klassi stsenaarium
• Organiseeri etteõppimine tunnieelse tegevusena.
Etteõppimise eesmärgiks sea iseseisev teadmu...
Rühmatöö töönurkades
• Tutvuge töönurgas erinevate “Creative Classroom”
projektis loodud innovaatiliste digitoega
õpistsen...
Tehnoloogiaviited	 •	 Projektitöö

	 ◦	 Trello: https://trello.com/

	 ◦	 Kanboard: http://kanboard.net/

	 ◦	 Wekan: http...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Innovaailiste õpistsenaariumite töötuba

Innovaatiliste õpistsenaariumite Creative Classroom Erasmus + projekti töötuba HITSA kevadkonverentsil 2016

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Innovaailiste õpistsenaariumite töötuba

 1. 1. Innovaatiliste õpistsenaariumite töötuba Creative Classroom Erasmus+ projekti tulemuste põhjal Kai Pata, Darja Lopatina, Kaia Laansoo, Karin Tensing
 2. 2. Töötoa kava • Sissejuhatus innovaatilistesse stsenaariumitesse • Töönurkadesse jagunemine, stsenaariumite näidetega tutvumine, üheskoos innovaatilise stenaariumi kavandamine • Darja Lopatina - loodusained • Karin Tensing - matemaatika • Kaia Laansoo - humanitaarained • Koos loodud innovaatiliste stsenaariumite tutvustamine
 3. 3. Projekt „Creative Classroom“ • Projekti juht “BCS koolitus", partnerid Tallinna Ülikool, Metropolia, Rijeka Ülikool, Ljubjana Ülikool • Projekti info:http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass • Eesmärk:
 Võimaldada Eesti koolidel tundma õppida digivahendeid kaasavaid uuenduslikke aktiivõppemeetodeid • 20 õpetajat said 2 aasta jooksul Digididaktika koolitust ja lõid innovaatilisi õpistsenaariume • Projekti tulemus: 
 Valmimas on uuenduslike õpistsenaariumite kogumik LePlanner.net keskkonnas
 4. 4. Mis on innovaatiline õpistsenaarium? • Õppimine loob uut - Vali kompleksne probleem või vajadus, õppimisel sünnib vajalik lahendus või toode, õpitegevus on õppijat huvitava sisu ja vormiga, seob aineid, kooli ja kogukonda • Muutunud on õpetaja-õpilase suhted - õpetaja kui liider ja eestvedaja, kes õhutab õpilaste aktiivsust aga pole kõiketeadja, õppijad toetavad üksteist, õpetaja õpib ka õpilaselt • Õppijad on enesejuhitud - õppijad koguvad oma õpitegevuse tulemeid; refleksiivsed praktikad oma ja ühise töö kohta; õppijad hindavad formatiivselt ennast ja teisi • Koostöös konstruktivistlik õppimine - ühisarutelu ja vastastikkune õppimine; koosloome rühmas
 5. 5. Mis on innovaatiline õpistsenaarium? • Mõistlik ja optimaalne digivahendi valik - Digivahendid aitavad muuta loodava teadmuse/toote/ lahenduse vormi pakkudes erinevaid funktsionaalsusi • Õpitegevused on ühtsesse tulemisse panustavad - järgnevad tegevused muudavad ühiselt loodavat teadmust/toodet/lahendust paremaks - vali digivahendid, et nendega loodud tulemeid saab tegevustes üle kanda • Paindlik aja-, vahendi- ja ruumikasutus õpitegevustes - vali optimaalsed tegevused ja digivahendid vastavalt kasutuseesmärgile, funktsionaalsustele ja kohale
 6. 6. 6 Trialoogilise õpidisaini printsiibid 1. Organiseeri tegevused jagatud “objektide” ümber 6. Kasuta paindlikke töövahendeid teadmiste loomise praktikateks objektidega 2. Toeta individuaalse ja rühmatöö seostamist 4. Toeta teadmiste loova muutmise ja refleksiooni protsessi 3. Toeta pikemat teadmiste loomise protsessi 5. Toeta kogukonnas või organisatsioonis ühisteadmuse kujunemist (Paavola & Hakkarainen, 2009; Paavola et al., 2011; Paavola 2015)
 7. 7. Õpitegevuse vorm ja vahendid Ise otsimine, varasemalt õpitu kasutamine, minu panus Ühisarutelu, koosloome rühma refleksioon, ühine “objekt” Enese- refleksioon, ühise “objekti” analüüs ja panus uuest vaatenurgast Valmis “objekt”, esitlemine ja jagamine kogukonnaga, ühishinnang Digivahendid oma panuse loomiseks ja jagamiseks Digivahendid erinevate panuste kaalumiseks, remiksimiseks, sünteesiks Digivahendid enese- ja ühishinnanguks Digivahendid esitlemiseks ja levitamiseks Ühisarutelu, koosloome rühma refleksioon, ühine “objekt” küpseb edasi
 8. 8. Tehnoloogia kui toetav vahend Koosloome Projektitöö Ideeloome Kaasamine, hääletamine Arutamine Meedia miksimine
 9. 9. Probleemi valimine ja õpistsenaariumi tüüp Lihtsad probleemid Valemiga lahendatavad Reegliga lahendatavad Jutustava kirjeldusega On üks õige lahendustee ja üks õige lahend, emb kumb või mõlemad on vaja leida Loogikaprobleemid Ülesandepõhised stsenaariumid Mängustatud stsenaariumid
 10. 10. Probleemi valimine ja õpistsenaariumi tüüp Komplekssed probleemid Dilemma lahendamine Vea-otsimine Diagnoosimine Arendamine Otsuse tegemine Dünaamiline otsustamine Juhtumi-probleemid On mitmed lahendusteid ja/või lahendeid, lahendustee ja/või lahend on vaja luua; Projektõppe või uurimuslik stsenaarium Pööratudklassi stsenaariumid Mängustatud stsenaariumid Probleemi lahendamine
 11. 11. Projektõpe digitehnoloogiaga Projekt on ühekordne, pretsedendita, piiratud ressurssidega (aeg, raha) ja täpselt määratud väljundiga ettevõtmine, mis viiakse läbi kas üksi või eelistatult meeskonnatöös. Andmekogumise projektid Seiklused tööturul (Siivi Jõgi) http:// www.minucc.blogspot .com.ee/p/ projektipohine- ope.html Arendusprojektid Euroaluste projekt “Vanast uus” (Ene Martma) http:// eneponnistused.blogspot.com.ee/ 2015/11/projektipohise- stsenaariumi.html Loomeprojektid „Uurimuslik projektisugemetega õpe - Indrek Hargla kriminaal-ajalooline sari apteeker Melchiorist“ - 
 (Kristi Koit) http://beta.leplanner.net/#/scenario/ 55dc50539a0d005e59de1f89 Teemapäevad Õuesõppe projektipäev ja koolimaja mõõtmine (Ingrid Rõigas) http://beta.leplanner.net/#/scenario/ 570186d74fbc0e6a49cea673 Simulatsiooniprojektid Rollimäng loodussõbralik käitumine metsas (Darja Lopatina) https://sites.google.com/a/ ehtehg.ee/digididaktika/ moodul-2
 12. 12. Arendusprojekt digitehnoloogiaga Arendus- eesmärgi seadmine Arenduse idee teostamine Üldistamine Võimaluste ja vajaduste kaardistamine Rollide jagamine, meeskonnatöö Arenduse idee loomine Arenduse testimine ja hindamine Enese- ja rühmahinnang tegevusele ja tulemusele Probleemide ja kitsaskohtade kaardistamine EsitlemineProjekti vormistamine Ressursside leidmine, riskide hindamine Andmete kogumine ja analüüs Osapoolte kaasamine Toetamine: õpetaja kui liider, mentor ja eestvedaja; vastastikune toetamine
 13. 13. Uurimuslik õpe digitehnoloogiaga Probleemi lahendamine Juhtumi-probleemid Otsuse tegemine Dilemma lahendamineVea-otsimine Diagnoosimine Probleemi avamine Andmete kogumine Järelduste tegemine Üldistamine Uuringu kavandamine Rollide jagamine, meeskonnatöö Andmete kogumine Lahendus Enese- ja rühmahinnang tegevusele ja tulemusele Probleemi avastamine Esitlemine Tulemuste vormistamine Andmete esitamine Andmete struktureerimine Instrumentide loomine või valimine Toetamine: õpetaja kui liider, mentor ja eestvedaja; vastastikune toetamine
 14. 14. Mängustatud stsenaarium Väljakutsed ja võistlus eesmärkidele jõudmisel Reeglid, kiire tagasiside Mängijale reageeriv keskkond ja mängija osaline kontroll Mäng ja refleksioon mängu üle Lugu, konfliktsed rollid ja ülesanded - simuleerimine Mängustada saab kõiki õpistsenaariume
 15. 15. Pööratud klassi stsenaarium • Organiseeri etteõppimine tunnieelse tegevusena. Etteõppimise eesmärgiks sea iseseisev teadmus- ja tähendusloome. Toeta etteõppimist lühikeste juhistega audio- või videovormis ning enesekontrolli võimalustega. Etteõppimisel võib õpilane luua ka tunni tegevuseks mingi vajaliku sisendi. • Tunni aega kulutata trialoogilise õppimise algatamiseks ning kogemuslikuks õppimiseks, õppijate omavaheliseks interaktsiooniks ja nende õpetajapoolseks toetamiseks. • Kasuta digivahendite abil tundide vahetegevustena kaudse interaktsiooni ja ühise tähendusloome võimalusi õpilaste vahel, paku ka ise toetust digivahendite kaudu tunnivälisel ajal toimuvale tegevusele. Sobib erinevat tüüpi probleemidega stsenaariumiteks
 16. 16. Rühmatöö töönurkades • Tutvuge töönurgas erinevate “Creative Classroom” projektis loodud innovaatiliste digitoega õpistsenaariumitega: LePlanner.net • Looge koos töönurga juhendajaga idee ja kirjeldage üks innovaatiline stsenaarium • Tutvustage oma stsenaariumit • Hinnake, milliseid innovaatilise õpiustsenaariumi komponente iga stsenaarium sisaldab - mis õnnestus, mis vajaks muutmist
 17. 17. Tehnoloogiaviited • Projektitöö ◦ Trello: https://trello.com/ ◦ Kanboard: http://kanboard.net/ ◦ Wekan: http://wekan.io/ • Koosloome ◦ Google Docs, Sheets, Slides, Microsoft Office 365, Evernote ◦ Ethercalc: https://ethercalc.net/ ◦ Etherpad: e.g. https://pad.riseup.net/ (demo: https://pad.riseup.net/p/z36raiGosEL ) • Hääletamine ja Otsuste tegemine ◦ Doodle http://doodle.com ◦ dudle: https://dudle.inf.tu-dresden.de/ ◦ Dotstorming http://dotstorming.com (demo: http://dotstorming.com/topic/568f9d7b5f11faeb005c5f5e ) ◦ Loomio: https://www.loomio.org/ ◦ Shrtct: https://shrtct.com/ • Ajurünnak ◦ Mind Map: e.g. ▪ https://bubbl.us/  (demo: https://bubbl.us/mindmap?h=3000e4/604781/31QPktDq1ZZrU ) ▪ http://wisemapping.com/  ▪ https://www.mindmup.com/  ▪ https://framindmap.org/c/login or https://framindmap.org/mindmaps/index.html (no login required) ◦ Popplet: https://popplet.com ◦ Padlet: https://padlet.com • Arutelu ja jagamine ◦ Slack: https://slack.com/is ◦ Pearltrees: http://pearltrees.com (demo: http://www.pearltrees.com/katrimy ) ◦ Media Publishing: (flickr, instagram, youtube,...) ▪ “project portfolios”: ▪ https://educlipper.net/ ▪ http://web.seesaw.me/ ▪ http://education.weebly.com/ ▪ http://www.weebly.com/ ▪ https://tackk.com/education ▪ https://www.clipix.com/ (demo: http://www.clipix.com/9/share-tk0SoA6f ) ▪ http://dropr.com/ ◦ Instant Messaging: (skype, viber, whatsapp, https://talky.io/, firefox hello) ◦ File sharing: (google drive, dropbox, https://framadrop.org/) ◦ Social Network: (FB, google+, diaspora.org, movim)

×