Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mitteformaalne õppimine tööpaigas

Koolitus 2014 esitlus koos Kairit Tammetsaga.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Mitteformaalne õppimine tööpaigas

 1. 1. Learning Layers Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters Kuidas tehnoloogiaga skaleerida mitteformaalset õppimist klastrites ja organisatsioonides? Kai Pata kpata@tlu.ee & Kairit Tammets kairit.tammets@tlu.ee , Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia keskus http://htk.tlu.ee/ E"ekanne  Koolitus  2014  konverentsil     h"p://Learning-­‐Layers-­‐eu    –  Scaling  up  Technologies  for  Informal  Learning  in  SME  Clusters  –  layers@learning-­‐layers.eu   1  
 2. 2. Õppivate  klastrite  tehnoloogiad   Üheskoos  klastri   vastupanuvõime  suurendamine   UurimisinsItuudid   Klastri   juhImine   Haridusasutused   Klastriliikmete   koosfinantseerimine,   klastriliikmetele  teenuste   müümine   PoliiIka-­‐  ja  kutse-­‐ organisatsioonid   Fondid   Firmad   Ressursside  koondamine,  koostööalgatused   Ühine  innovatsioonitaristu   Ühine  läbirääkimiste  jõud   Klastri  tehnoloogia  ja  tooteporUell,  ühised  brändid   Klastri  õppimisvõime  tugevdamine  läbi  koolituste  ja  tehnoloogiate   Klastri  organisatsioonide  professionaalsuse  pideva  kasvu  toetamine   Ühine  teadmiste,  andmete-­‐  ja  teenustekogum   Klastri  ühisteadmiste,  -­‐andmete  ja  -­‐teenuste  küpsemine  
 3. 3. Mi"eformaalne  õppimine   Meistrilt  õppimine,  opImaalne  tagasiside  õigel  hetkel   Väljakutse:  OpImaalse  tagasiside  pakkumine  
 4. 4. Mi"eformaalne  õppimine   Töö  käigus  juhtumitest  ja  teiste  kogemustest  õppimine   Väljakutse:  Kogetud  juhtumite  jagamine  ja  taaskasutamine  
 5. 5. Organiseeri   õppimismomendid   porUoolios   h"p://learning-­‐layers.eu   5  
 6. 6. Jaga  prakIkaid  porUoolioga   Tööalaste  oskuste  koolituss   PrakIkasse  juurutamine   Eriala  õppeasutused   Koolituse   küpsemine   Koolitus-­‐ keskus   pakub   PorUoolio   Oskus  1   Oskus  2   Mõju   tööoskustele   Oskus  3   Tagasiside,   probleemsed   meetodid   Rikastamine   Töökoht   Õppijad   Jagamine   Oskused   PrakIka  võrgusIk   ÕpianalüüIka   h"p://learning-­‐layers.eu  
 7. 7. Mi"eformaalne  õppimine   Suhtlemine  töökaaslastega  ja  nende  tagasiside   Väljakutse:  VõrgusIkult  õppimine  ja  toetuse  saamine  
 8. 8. Õppimisvõimaluste  jagamine   h"p://learning-­‐layers.eu  
 9. 9. Mi"eformaalne  õppimine   Õppimine  on  vahendite,  esemete  ja  dokumenIde  keskne   Väljakutse:  Vahendite,  esemete  ja  dokumenIde  kaudu   toetuse  jagamine  õigel  hetkel  
 10. 10. Märksõnadega  otsitav  videoõpetus   Reflect:  h"p://reflex.aalto.fi/   h"p://learning-­‐layers.eu  
 11. 11. QR  koodid  ja  õppimine  
 12. 12. Mi"eformaalne  õppimine   Uute  normide  juurutamine  ja  omaksvõtmine  prakIkas   Väljakutse:  normide  küpsemine  töö  käigus  
 13. 13. Organisatsiooni  normide  jagamine   Vt.  Lähemalt  EU  7  raamkava  projekIst  IntelLEO  h"p://intelleo.eu  
 14. 14. “Elavad  normid”   h"p://learning-­‐layers.eu  
 15. 15. Sotsiaalne  semanIline  võrgusIk   Professionaalsed   kogukonnad   Klastriliikmete  võrgusIkud  ja  nende  teadmusobjekId   (Reinhardt  et  al.,   2009)     VõrgusIke  rikastamine  semanIkaga    Sotsiaalne  semanIline   võrgusIk   h"p://learning-­‐layers.eu  
 16. 16. Kuidas  süsteemselt  õppimist   korraldada?   •  Nonaka  ja  Takeuchi  (1995)  teadmuse   ringlemise  mudel  –  SECI  mudel:   –  Teadmus  ringleb  üksikisiku,  grupi  ja  klastri/ organisatsiooni  tasandil;   –  Teadmus  ringleb  läbi  nelja  etapi:  sotsialiseerimine,   eksternaliseerimine,  kombineerimine,   internaliseerimine;   –  Teadmuse  ringlemine  toetab  indiviidide  ja  seeläbi   klastri  õppimist    
 17. 17. SECI  –  teadmuse  ringlemine   Nonaka  ja  Takeuchi  (1995)  järgi    
 18. 18. Õppivate  õpetajate  klaster   •  Liikmed:  tegevõpetajad,  õpetajakoolituse   õppejõud,  õpetajakoolituse  üliõpilased,   poliiIkakujundajad;   •  Eesmärk:   –  Suurendada  prakIlise  ja  teoreeIlise  teadmuse  seost;   –  Kaasata  erinevaid  osapooli  valdkondliku  teadmuse   arendamisesse;   –   Kujundada  harjumus  valdkondliku  teadmuse  ja   prakIka  dokumenteerimiseks  ja  jagamiseks  (ka  läbi  e-­‐ porUooliote  .  
 19. 19. Õpetajate  klastri  tehnoloogiad   •  Kogukondliku  lähenemisega  tehnoloogiad  –   tegevus  toimub  kogukonnas,  ühisloome,   üheskirjutamine;   •  PorUoolio-­‐põhise  lähenemisega  tehnoloogiad   –  läbi  materjalide  kogumise  kujuneb  kokku  e-­‐ porUoolio;   •  Enesejuhitud  õppimine  –  pädevushaldus,   refleksiooni  toetamine.  
 20. 20. Kogukondlik  õppimine  
 21. 21. Formaalõppes  kogukondlik  õppimine  
 22. 22. PorUoolioga  õppimine  
 23. 23. Pädevuspõhine  keskkond  -­‐   eDidakIkum  
 24. 24. Arendame  klastris  õppimise   meetodeid  ja  vahendeid   EU  FP  7  projekt  Learning  Layers   h"p://learning-­‐layers.eu/   2014  Otsime  koostööd  EesI  organisatsioonide  ja   klastritega,  et  koostöös  Learning  Layers  projekIs  edasi   arendada  ja  katsetada  neile  sobivaid  õppimise   vahendeid  ja  teenuseid.   Näiteks:     -­‐  kuidas  korraldada  prakIkakoolitust  porUooliotega   -­‐ kuidas  klastris  juurutada  uusi  normaIive   -­‐ Kuidas  klastris  luua  sotsiaal-­‐semanIline  võrgusIk  
 25. 25. Oleme  koostööle  avatud!   Kai Pata (PhD) kpata@tlu.ee & Kairit Tammets (PhD) kairit.tammets@tlu.ee Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia keskus http://htk.tlu.ee/

×