SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  67
Укладачі:
Прокопенко Ю.С.
Антоненко - Миргородська А.М.
Рецензенти:
Куц О.С. - викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка, професор.
Сухостат В.М. – учитель фізичної культури ліцею №4 м.Кременчука, учитель –
методист.
Методичний довідник з фізичної культури: навчально-методичний посібник з
фізичної культури для підготовки студентів до уроків педагогічної практики
«Пробні уроки» (спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта») / укладачі
Антоненко – Миргородська А.М., Прокопенко Ю.С.; Кременчуцьке педагогічне
училище ім. А.С. Макаренка. – Кременчук, 2012. – 64 С.
Прокопенко Ю.С.
Антоненко - Миргородська А.М.
У навчально-методичному посібнику розкриваються основні завдання та зміст
предмета «Фізична культура» освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура».
Студенту-практиканту даються практичні поради для якісної підготовки пробних
уроків: зразки конспектів уроку, орієнтовні комплекси загальнорозвивальних вправ,
навчальні нормативи та вимоги, інформаційний матеріал, положення про
проведення спортивних свят.
Особлива увага приділяється формуванню в студентів професійної і
здоров’язбережувальної компетентності, яка на практиці забезпечить оволодіння
учнями відповідними компетенціями. Для цього в зміст посібника включенні
державні документи: Державний стандарт загальноосвітньої початкової школи,
Програма «Фізична культура. 1-4 кл.».
Мовний редактор: Прокопов Д.Ю.
Комп’ютерний набір: Миколенко О.В.
Комп’ютерна верстка: Глова Г.С.
ЗМІСТ
І Зміст та завдання педагогічної практики «Пробні уроки та заняття» 3
ІІ Головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури 5
2.1 Структура уроку фізичної культури 5
2.2 Основні етапи підготовки уроку фізичної культури 6
2.3 Схема аналізу уроку фізичної культури 8
ІІІ Методика навчання стройовим командам 10
IV Правила написання ЗРВ. Способи навчання ЗРВ 11
4.1 Зразки комплексів ЗРВ без предметів 11
4.2 Зразки комплексів ЗРВ з палицею 12
4.3 Зразки комплексів ЗРВ зі скакалкою 13
4.4 Вправи для формування правильної постави. 14
4.5 Терміни загальнорозвиваючих вправ 15
V Зразки написання конспектів уроку фізичної культури 17
VI Основні рекомендації до проведення спортивних заходів 32
6.1. Зразок написання сценарію спортивного заходу 32
VII Література 35
VIIІ Додатки 36
8.1 Орієнтовна сітка розподілу програмового матеріалу в навчальних годинах для уроків
фізичної культури
36
8.2 Тестові завдання для оцінювання теоретичних знань учнів 2-4 класів 58
8.3 Умови виконання вправ для визначення динаміки змін показників розвитку фізичних
якостей
61
8.4 Інформація для вчителя фізичної культури щодо олімпійської тематики 63
2
І ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ “ПРОБНІ УРОКИ ТА ЗАНЯТТЯ”
Педагогічна практика “Пробні уроки та заняття в школі” проводиться у VI-VII семестрах
в період теоретичного навчання після вивчення або паралельно з вивченням теорії навчання та
фахових методик.
Метою педагогічної практики “Пробні уроки в школі” є:
- вироблення у практикантів професійних умінь і навичок організації навчального
виховного процесу на уроці;
- формування в студентів особистісної готовності до роботи вчителем початкових класів;
- формування вмінь організовувати і проводити навчальну роботу з молодшими
школярами.
Основними завданнями практики є:
- виховання особистісно-мотиваційної готовності студентів педагогічногоучилища до
роботи вчителя початкових класів;
- формування вмінь і навичок спостерігати навчально-виховний процес та аналізувати
його результати;
- вивчення практикантами змісту і системи планування навчальної роботи учителя
початкової школи;
- вироблення практичних професійних вмінь і навичок організації та здійснення
навчально-виховної роботи з учнями;
- навчання студентів творчому застосуванню на практиці знань, отриманих при вивченні
психолого-педагогічних дисциплін і фахових методик;
- оволодіння студентами методами, прийомами і засобами проведення уроків, занять, а
також навичками керівництва пізнавальною діяльністю школярів відповідно до їх
вікових та індивідуальних особливостей.
Зміст педагогічної практики
У процесі проходження практики студенти повинні виконати такі види діяльності в
початкових класах:
1. Ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу в початковій школі, з
роботою досвідчених учителів.
2. Написання конспектів пробних уроків і позакласних занять.
3. Проведення пробних уроків і позакласних занять.
4. Спостереження та аналіз пробних уроків, занять практикантів підгрупи.
5. Ведення документації практики.
6. Виготовлення наочності, дидактичного матеріалу.
7. Вивчення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів.
8. Індивідуальна робота.
У процесі підготовки до педагогічної практики та її проведення студенти повинні знати:
- структуру і зміст навчального плану та навчальних програм початкової школи;
- структуру і зміст планування учителем початкових класів навчальної роботи з
молодшими школярами;
- методи навчання учнів;
- види домашніх завдань та ступінь самостійності учнів при їх виконанні;
- структуру і зміст різних типів уроків, методику їх підготовки і проведення;
- зміст і особливості організації позакласної навчальної роботи з предметів початкової
школи.
У ході педагогічної практики “Пробні уроки в школі” студенти повинні оволодіти такими
уміннями:
- планувати уроки і позакласні заняття з предметів, розробляти конспекти уроків;
- працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, творчо
осмислювати матеріал, добирати наочні посібники до уроків та занять;
- обирати найбільш ефективні форми, методи та прийоми проведення уроків і позакласних
занять з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил в класі;
3
- здійснювати самоаналіз та самооцінку результатів власної діяльності, а також
аналізувати пробні уроки і заняття інших практикантів своєї групи, записуючи
спостереження та аналіз в щоденник по практиці;
- готувати дидактичне обладнання до уроків і виховних заходів.
Обов’язкові результати практики:
1. Вміти планувати і проводити уроки і позакласні заняття з різних предметів.
2. Використовувати найбільш ефективні методи, форми і прийоми навчання.
3. Враховувати особливості фізичного і психічного розвитку школярів при виборі форм і
методів роботи на уроках.
4. Грамотно записувати дані спостережень у щоденнику, аналізувати їх.
5. Організовувати учнів, створювати робочу атмосферу, підтримувати інтерес і свідому
дисципліну молодших школярів.
6. Проявляти винахідливість, педагогічний такт в різних педагогічних ситуаціях.
7. Проводити індивідуальну та диференційовану роботу.
Фізична культура – предмет, що створює умови для формування у людини ціннісних
орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховання потреби та звички
займатися фізичною культурою та спортом, прагнення досягти оптимального рівня особистого
здоров’я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально-вольових рис характеру та
психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності.
На сучасному етапі розвитку суспільства постає потреба інтенсивного розвитку фізичного
виховання для підвищення рівня фізичної витривалості, здоров’я та захисних функцій організму.
4
ІІ ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА”
Метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є формування
здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,
використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:
- формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку,
фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і
соціальним оточенням;
- формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних рухових дій;
- розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я і
займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну
складові здоров’я;
- виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого
прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати
рішення щодо власних вчинків;
- набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану
здоров’я;
- використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для
власного здоров’я та здоров’я інших людей.
Здоров’язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за
допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних
можливостей учнів початкових класів.
Здоров’язбережувальна компетентність формується шляхом вивчення предметів освітньої
галузі “здоров’я і фізична культура” і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями.
З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі визначається за такими змістовими лініями:
здоров’я і фізична культура.
2.1 СТРУКТУРА УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У процесі побудови уроку вчитель проектує елементи його змісту. Основою для
проектування є біологічні закономірності функціонування організму, що визначають його
працездатність.
Існують 4 зони працездатності:
зона предстартового стану;
зона впрацювання;
зона відносної стабілізації;
зона тимчасової втрати працездатності.
Це зумовлює і відповідну логіку розгортання навчально-виховного процесу, яка
передбачає:
послідовне залучення учнів до пізнавальної діяльності;
поступове досягнення необхідного рівня фізичної і психічної працездатності;
розв’язання передбачених для певного заняття освітніх, оздоровчих і виховних завдань;
забезпечення оптимального після робочого стану організму, котрий сприяв би успішній
наступній діяльності учнів.
Згідно з цим, урок поділяють на три частини:
підготовчу (припадає на перші дві зони працездатності),
основну (відповідає фазі вирішення передбачених основних завдань),
заключну (покликану забезпечити перехід учнів до наступних після уроку дій).
1. Підготовча частина – 10-12 хвилин.
Завдання: організувати учнів, підготувати організм учнів до фізичного навантаження та
виконання вправ.
Зміст: елементи строю, перешикування, ходьба з різними рухами рук, ніг, тулуба, біг,
стрибки, танцювальні вправи, ЗРВ, ігри.
5
2. Основна частина – 25-30 хвилин.
Завдання: вирішення основних задач уроку – вивчення нового, повторення з метою
удосконалення у виконанні пройденого матеріалу, оволодіння учнями рухливими навичками і
уміннями, розвиток фізичних якостей.
Зміст: ЗРВ без предметів і з предметами, танцювальні вправи, ходьба, біг, метання,
стрибки, лазіння, виси, перелазіння, акробатичні вправи, вправи з рівноваги, ігри з великою
рухливістю. В основній частині може бути любий матеріал з програми даного класу.
3. Заключна частина – 3-5 хвилини.
Завдання: забезпечити поступовий перехід від напруження і збудження до відносно
спокійного стану; підвести підсумки уроку, дати д/з, організовано залишити місце занять.
Зміст: шикування, ходьба, танцювальні вправи, ходьба з вправами для відновлення
дихання, спокійні ігри на увагу, підсумки уроку вчителем, завдання додому.
2.2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Успiшне проведення уроків фізичної культури можливе тільки за умови серйозної
підготовки до них вчителя. Навіть висококвалiфiкованi досвiдченi вчителі не можуть i не мають
права нехтувати цiєю умовою.
Для забезпечення належної якісної готовності до організації навчально-виховної роботи
необхідно:
1. визначити її зміст, вiдповiднi органiзацiйнi заходи, а також структуру уроку;
2. творчо пiдiйти до складання i написання конспекту;
3. привести себе в стан готовності до роботи на уроці (мається на увазі рухова, мовна,
органiзацiйна, методична та iншi види попередньої підготовки);
4. передбачити i підготувати до участі в активних діях на уроці своїх помiчникiв з числа
учнів;
5. підготувати місце для занять, перевірити наявність i стан необхідного обладнання,
навчального iнвентаря у вiдповiдностi до вимог i завдань даного уроку, передбачити поповнення
невистачаючого iнвентаря iндивiдуального користування (скакалки, м’ячі, гiмнастичнi палицi,
прапорцi та iнше).
1.1 Визначення змiсту уроку є вирiшальною стороною пiдготовки педагога, а тим бiльше
практиканта до його проведення.
Конкретно освiтньо-виховний змiст уроку визначається шляхом розробки чiтких
педагогiчних завдань. Завдання повиннi бути абсолютно конкретними, точно визначаючими вплив
заняття на органiзм учнiв, засвоюванi знання, умiння i навички (або їх елементи), бажанi змiни в
культурi i поведiнцi учнiв. Як правило, цi завдання є вiдносно вузькими, iндивiдуальними,
оскiльки вони повиннi передбачати тiльки те, що можна досягнути в рамках конкретного уроку.
Кожне таке завдання вирiшується за допомогою певних i конкретних фiзичних вправ, сукупнiсть
яких складає предметний змiст уроку i визначає форми рухової дiяльностi учнiв. Пiдбiр цих вправ
повинен здiйснюватись з належним i серйозним обдумуванням, поскiльки необхiдно вибрати
найбiльш ефективнi, цiлком доступнi учням. Пiдбiр вправ необхiдно доповнити добре
продуманою орiєнтовною системою власних дiй органiзацiйного i навчально-методичного
характеру, спрямованих на керiвництво дiяльнiстю учнiв на уроцi.
Оздоровчі завдання спрямовані на зміцнення здоров'я фізичними вправами, на формування
правильної постави, на розвиток рухових якостей тощо. Так як на одному уроці неможливо
сформувати поставу або виховати рухову якість, то для цього потрібна система уроків. Усі уроки
фізичної культури мають оздоровчих характер, тому формулювати оздоровчі завдання на кожний
урок не має необхідності, адже в практиці вчитель сукупно вирішує завдання навчання,
оздоровлення і виховання. Але, якщо, наприклад, календарно-тематичним плануванням
передбачено формування правильної постави чи профілактика плоскостопості, то в даному
випадку оздоровчі завдання записуються і вказуються засоби їх вирішення.
1.2 Особливо важливим в цiй частинi пiдготовчої роботи є вибiр методiв i методичних
прийомiв навчання i виховання, способiв органiзацiї учнiв до роботи на уроцi, шляхiв
регулювання фiзичного навантаження i забезпечення оптимальної моторної щiльностi уроку.
6
1.3 Пiсля визначення змiсту уроку, необхiдно розробити його структуру, тобто визначити
послiдовнiсть i взаємозв'язок як фiзичних вправ, дiяльностi учнів, так і власної дiяльностi як
вчителя-практиканта.
Така пiдготовка вчителя до уроку здiйснюється на пiдставi вимог робочої програми
(Додаток), але з врахуванням ступеню її виконання, конкретного контингенту, що займається, i
умов проведення даного уроку. При цьому спочатку доцiльно опрацювати основну частину, а
потiм уже, враховуючи її змiст та намiчене навантаження, пiдготовчу i заключну частину уроку.
2.1 Результати розробки змiсту i структури уроку необхiдно оформити у виглядi
конспекту уроку. Одержуючи завдання уроку у вчителя фiзичного виховання, студент-
практикант, який буде проводити даний урок, повинен разом з ним намiтити конкретнi освiтнi,
виховні i оздоровчi завдання, мiсце проведення, наявнiсть необхiдного обладнання i спортивного
iнвентаря, розробити структуру уроку, пiдiбрати матерiал для основної частини уроку, визначити
послiдовнiсть виконання вправ в основнiй частинi уроку та методи органiзацiї учнiв
,на уроцi i пiсля консультацiї з методистом приступити до розробки та написання конспекту
уроку.
Перший етап – написання плану уроку, в якому необхідно конкретно визначити дозування
часу в кожнiй частинi уроку, основнi види рухової дiяльностi i фiзичних вправ в послiдовностi
виконання їх на даному уроцi.
3.1 Важливе мiсце в пiдготовцi до проведення чергового уроку, а тим бiльше пробного,
займає особиста мовна (в першу чергу командна мова) i рухова пiдготовка, оскiльки вiд цього
дуже багато залежить в органiзацiї i керiвництвi роботою учнiв протягом уроку.
У зв’язку з цим необхiдно потренуватись i перевiрити себе у вимовi i подачi команд, в
пiдрахунку темпу виконання рухiв, заздалегiдь сформувати i запам’ятати визначення, якi повиннi
бути засвоєнi учнями; продумати доведення до учнiв правил виконання рухiв, продумати змiст i
форму передбаченої бесiди, розповiдi i пояснення гри, висвiтлення спортивних подiй та iнше.
При цьому необхiдно звернути увагу на образнiсть викладу при поясненнi i виконаннi
вправ, iнтонацiю голосу та iншi мовнi прийоми.
3.2 Рухова пiдготовка практиканта i вчителя вiдiграє значну роль в практичному
проведеннi уроку.
Вона зводиться до практичного оволодiння навичками виконання всiх рухових дiй i
фiзичних вправ, якi практикант повинен демонструвати (показувати) учням на уроцi, а також
прийоми пiдтримки, надання допомоги i страхування.
При не досить правильному або невпевненому виконаннi їх, необхiдно спецiально
потренуватись в їх виконаннi самостiйно, на уроках фiзичного виховання пiд керiвництвом i з
допомогою викладача (методиста), поскiльки невпевнений i тим бiльше неточний показ вправ
вiдiграє негативну роль в навчаннi i вихованнi. До того ж, можливiсть вiдчути свої рухи пiдвищує
настрiй практиканта i дуже корисно в методичному вiдношеннi.
3.3 Не менш важливе значення в пiдготовцi практиканта до уроку має турбота про свiй
зовнiшнiй вигляд. Костюм i взуття повиннi вiдповiдати умовам проведення уроку i вправам, що
запланованi для виконнання на даному уроцi, забезпечувати гiгiєнiчнi вимоги i свiдчити про
хороший естетичний смак практиканта, що часто запозичають i наслiдують учнi.
3.4 Необхiдно вiдпрацювати манеру правильно триматись перед учнями, користуватись
жестами, змiнювати iнтонацiю голосу, застосовувати методи заохочення i, при потребi,
педагогiчнi методи покарання.
4 Пiдготовка практикантом помiчникiв (командирiв вiддiлень, старших змiни, капiтанiв
команд, учнiв для забезпечення страхування i надання допомоги своїм товаришам та iн.)
передбачає:
- визначення їх заздалегiдь за допомогою вчителя (класовода) і рекомендацiй методиста,
- передачу i перевiрку тих знань i умiнь органiзацiйно-методичного характеру, якими їм
прийдеться користуватись i керуватись при виконаннi своїх обов'язкiв:
знання вправ, їх призначення i вмiння добре виконувати,
знання типових помилок i вмiння допомогти товаришевi в їх усуненнi при
виконаннi конкретної вправи,
умiння забезпечити страхування i надавати товаришам фiзичну допомогу,
7
знати змiст i правила гри,
спосiб роздачi i збирання дрiбного iнвентаря iндивiдуального користування,
вимоги i мiсце розмiщення снарядiв.
Така пiдготовка носить характер короткого iнструктажу i здiйснюється переважно
безпосередньо перед проведенням уроку.
5 Пiдготовка мiсць для занять.
При пiдготовцi мiсць для занять, обладнання i навчального iнвентаря необхiдно:
врахувати вимоги матерiально-технiчного забезпечення уроку,
забезпечити технiку безпеки на уроцi з метою попередження травматизму,
кожного разу необхiдно перевiрити технiчну справнiсть снарядiв, обладнання
дрiбного спортивного iнвентаря за розмiром i вагою вiдповiдно до фiзичного розвитку i вiку дiтей,
стан гiмнастичних матiв, мiсць приземлення при виконаннi стрибкiв (стан ями), бiгових дорiжок i
дорiжок розбiгу, мiсць для метання, проведення рухливих iгор та iнше.
2.3 СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
1. Місце мети уроку в системі вивчення навчального матеріалу.
2. Відповідність плану-конспекту відвідуваного уроку до календарного плану.
3. Організація уроку: місце проведення уроку, забезпеченість обладнанням та інвентарем
(особливо нестандартним), спортивна форма вчителя (його зовнішній вигляд), санітарно-гігієнічне
забезпечення уроку.
4. Конкретність визначення мети уроку в плані-конспекті та доступність постановки
завдань уроку перед учнями класу, їх актуалізація та зв'язок з іншими уроками.
5. Робота вчителя з виховання постави учнів, виховання навичок стройових вправ, чіткість
команд, зауваження і виправлення помилок в учнів, тон зауважень.
6. Послідовність підготовчої частини уроку: стройовий тренаж і його зв'язок з іншими
уроками, наявність коригуючих вправ, поступовість росту фізичного навантаження, послідовність
загальнорозвиваючих вправ, наявність спеціальних підвідних вправ та їхня відповідність меті
уроку, емоційність початку уроку.
7. Розв'язання завдань уроку в основній частині: освітнє забезпечення уроку вчителем
(теоретичне роз'яснення техніки вправ, можливих помилок та їх застереження, ілюстрація і
демонстрація техніки вправ), володіння технікою вправ фактичного матеріалу самим учителем та
настирливість учителя причини успіхів і невдач, накреслити шляхи подальшого вдосконалення
педагогічної майстерності вчителя.
8. Загальний рівень теоретичної поінформованості учнів класу, рухових умінь і навичок,
фізичної підготовленості дівчат і хлопців.
9. Освітня, рухова та загальна щільність уроку, її відповідність до конкретного типу уроку.
10. Індивідуалізація навчання і виховання на уроці, способи активізації пізнавальної та
рухової діяльності учнів на уроці.
11. Доцільність і раціональність форм організації діяльності та методів навчання учнів на
уроці.
12. Забезпечення вчителем свідомого засвоєння знань, умінь і навичок, виховання
позитивного мотиву спортивної діяльності в дітей, їх активність на уроці.
13. Володіння вчителя класом, його спостережливість за роботою учнів, передбачливість і
попередження травм, вміння вчителя допомагати учням.
14. Використання унаочнень, роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання.
15. Уміння вчителя розв'язувати педагогічні ситуації на уроці.
16. Зняття психологічного і фізичного навантаження з учнів у заключній частині.
17. Аналіз учнівської діяльності вчителем, підсумок уроку (чого навчилися, що не вдалося,
кому і з яких причин, що потрібно для цього в майбутньому, що буде вивчатись, виховуватись і
вдосконалюватись на наступному уроці).
18. Рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, що вивчався на уроці.
19. Оцінка вчителем діяльності учнів на уроці, мотивація обов'язково виставлених оцінок.
20. Доцільність виставлених оцінок.
8
21. Домашнє завдання, його доцільність, доступність та індивідуалізація.
22. Закінчення уроку: емоційний стан класу, організоване залишення місця занять, стан
залишеного місця занять, вчасне закінчення уроку.
9
III МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТРОЙОВИМ КОМАНДАМ
ОСНОВНІ СТРОЙОВІ ПОНЯТТЯ
Стрій – це встановлене статутом розміщення учнів для спільних дій.
Шеренга – стрій, в якому учні розміщені на одній лінії один поруч з іншим
Колона – стрій, в якому учні розміщені один за одним в колону, по два, по три, по чотири і
т.д.
ОСНОВНІ СТРОЙОВІ КОМАНДИ
"Рівняйсь" – за цією командою всі учні, крім направляючого, повертають голову направо
(намагаються досягнути положення голови, коли праве вухо вище лівого). Як різновид, може бути
команда "Наліво рівняйсь!"
"Струнко!" – за цією командою учні приймають стройову стійку.
"Вільно!" – команда, за якою треба розслабити ногу в коліні, не сходячи з місця. У
розімкнутому строю учні відставляють на крок праву ногу і стоять вільно, розмістивши вагу тіла
рівномірно на обидві ноги, руки позаду навхрест. Команда "вільно" подається для відпочинку.
"Відставити!" – ця команда подається для скасування попередньої команди і припинення
виконання вправ. Після чого учні займають попереднє положення.
"Шикуйсь!" – за цією командою треба швидко стати на своє місце у вказаному строю і
прийняти стройову стійку.
"Розійдись!" – за цією командою учні розходяться (розбігаються) в різні сторони від місця,
де стояв стрій.
ШИКУВАННЯ
Шикування за зростом в шеренгу і в колону по одному.
Шеренга є зручною формою шикування учнів перед початком
уроку. Діти вчаться займати свої місця, знаходяться на визначеній
відстані один від одного і витримують рівняння. Елементи
правильного шикування засвоюються не зразу. Особливо складно
учням молодшого шкільного віку дається дотримати правильну
відстань один відносно одного у шерензі чи колоні.
Досягнути рівняння в строю можна навчивши учнів
рівнятись по носочкам. Навчання цьому прийому потрібно
розпочинати з шикування учнів вздовж позначеної лінії. Після
того як учні навчаться шикуватись по лінії переходять до
навчання шикуванню без лінії.
Для шикування в одну шеренгу подається команда: "В
одну шеренгу – шикуйсь!". Таким же чином подається команда і
для шикування в дві, три ... шеренги.
Шикування в колону по одному, по два, по три, по чотири...
– подається команда "В колону по одному (по два...) –
шикуйсь!".
ПЕРЕШИКУВАННЯ НА МІСЦІ
Команда для перешикування з одного строю в інший
повинна подаватись у такій послідовності: назва строю, напрямок
руху і спосіб пересування. Наприклад: "В колону по чотири
наліво бігом – руш!".
Перешикування в коло із шеренги. Коло є сомою простою
формою шикування. Його можна утворити із шеренги
наступними способами.
Переший спосіб:всім дітям які стоять в шерензі
пропонується взятись за руки; вчитель лівою рукою бере за праву
руку правофлангового (можна і лівофлангового, але тоді правою
рукою), і рухаючись по колу (всі діти тримаються за руки),
з'єднує руки направляючого і замикаючого.
Другий спосіб: всім дітям які стоять в шерензі,
пропонується взятись за руки; двом учням, що стоять в середині
10
шеренги, пропонується не сходити з місця; вчитель стає навпроти
цих учнів на відстані 10-12 кроків від них і дає розпорядження
"Тримаючись за руки утворюємо коло!"; вчитель піднімає руки
в сторони-вниз та пропонує учням з лівого і правого флангів, а за
ними і всім учням підходити до нього тим самим утворюючи коло.
Після засвоєння цих способів вчитель знайомить учнів з
перешикування в коло не тримаючись за руки за командами «В
коло шикуйсь»
Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки (мал)
Учні розраховуються на перший і другий, а потім подається
команда "В дві шеренги – шикуйсь!".Другі номери роблять крок
назад лівою ногою, крок правою – вбік і, приставивши ліву ногу,
стають за першими номерами. Для перешикування в одну шеренгу подається команда "В одну
шеренгу – шикуйсь!". За цією командою другі номери роблять крок лівою ногою вбік, правою –
вперед, приставляючи ліву ногу, стають на свої місця. Після повороту кругом перешикування
виконується так: другі номери роблять крок правою ногою вперед, лівою – вбік, приставляючи
праву ногу і стають попереду перших.
Перешикування з однієї шеренги в три виконується після попереднього розрахунку – "по
три" за командою "В три шеренги – шикуйсь!". За цією командою другі номери стоять на місці,
перші номери роблять крок правою назад, лівою вбік і стають за другими номерами, треті роблять
крок лівою вперед, правою вбік і стають перед першими номерами. Перешикування з трьох
шеренг в одну виконується за командою "В одну шеренгу – шикуйсь!" у зворотному напрямку.
Перешиковування з колони по одному в колону по двоє і навпаки на місці виконується
за командою «В колону по двоє – шикуйсь!». Другі номери роблять крок правою в бік, лівою
вперед, приставляють праву і стають поряд з першими.
Перешиковування з колони по двоє в колону по одному виконуєтьсяза командою «В
колону по одному – шикуйсь!». Другі номери роблять крок правою назад, лівою вбік і
приставляють праву.
Під час руху подається команда «В колону по двоє – руш!». За цією командою
направляючий іде впівкроку, другі номери виходить вправо, з лівої ноги роблять повний крок і
займають місце поруч з першими.
Для перешиковування з колони по два в колону по одному подається команда: «В
колону по одному – руш!». За цією командою перші номери йдуть повним кроком, а другі – в
півкроку і в міру звільнення місця стають за першими.
Перешиковування поворотами під час руху з колони по одному в колону по двоє, по
три, чотири і т. д. виконується за командою «Наліво (направо) по двоє, по три, по чотири і т. д. –
руш!». Після цієї команди учні одночасно повертаються парами, трійками, четвірками і т. д. і
йдуть, рівняючись у потилицю і направо, додержуючись зазначеної дистанції та інтервалу.
11
1
3
1
3
1
321321321
3
1 2 1 2 1
2
1 22
222
VI ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ЗРВ. СПОСОБИ НАВЧАННЯ ЗРВ
Для навчання ЗРВ застосовуються різні способи в залежності від задачі заняття, а також
контингенту учнів. На практиці застосовують три способи навчання:
Роздільний спосіб – найбільш поширений, тому що передбачає роз'яснення призначення та
характер виконання тієї чи іншої вправи. Особливість цього способу – перерви між окремими
вправами. Після пояснення вправи подається команда: „Вправу почи – Н А Й !", а для припинення
виконання, замість останнього рахунку (чотири, або вісім), подається команда: «С Т І Й !».
Потоковий спосіб – характеризується безперервним виконанням (без зупинок) вправ
серіями по 4-6 вправ або комплексу в цілому. У першому варіанті, залежно від задач уроку, таких
серій може бути від 2 до 4. При проведенні комплексу вправ треба дуже чітко і коротко називати
наступну вправу (вказуючи основні дії, та спосіб виконання) під час проведення попередньої
вправи, в ритмі її виконання.
Кваліфіковане проведення уроку вимагає від вчителя досконалого володіння гімнастичною
термінологією. Нижче подано основні назви (терміни) рухів різними частинами тіла, які широко
використовуються при проведенні З Р В.
4.1 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ЗРВ БЕЗ ПРЕДМЕТІВ
№
пп
Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки
1
2
3
4
5
6
7
8
В.п. – стійка ноги нарізно, руки на
поясі:
1-4 – колові оберти головою вліво;
5-8 – те ж вправо.
В.п. – стійка ноги нарізно, руки вперед:
1 – нахил вперед, руки назад;
2 – в.п.;
3-4 – те ж саме.
В.п. – стійка ноги нарізно, руки вгору:
1- лицеве коло руками всередину;
2-3 – пружинисті напівнахили вперед,
руки в сторони;
4 – в.п.
В.п. – стійка ноги нарізно, руки в
сторони:
1 – руки до плечей;
2 – руки вгору;
3 – руки до плечей;
4 – в.п.
В.п. – стійка ноги нарізно, руки на пояс:
1 – нахил вліво;
2 – нахил вправо.
В.п. – О.с.:
1 – присід руки вперед;
2 – в.п.;
3-4 – те ж саме.
В.п. – середня стійка, руки на пояс:
1-2 – нахил вперед;
3-4 – прогин назад.
В.п. – О.с.:
1 – випад вправо, руки в сторони;
2 – нахил;
3 – випад вліво, руки в сторони;
4 – в.п.;
5-8 – теж саме з іншої ноги.
4-6 раз
4-6 раз
6-8 раз
6-8 раз
6-8 раз
6-8 раз
6-8 раз
4-6 раз
Стежити за поставою, спина рівна.
Ноги тримати рівно, мах руками
робити чітко.
Нахиляючись спину тримати рівно,
дихання довільне без затримки.
Спина рівна, стежити за поставою.
Нахили повинні бути чіткі,
спина рівна.
Спину тримати рівно.
Вправу виконувати чітко, спина рівна.
Руки тримати рівно, випади робити
чітко.
12
9
10
В.п. – О.с.:
1- мах правою ногою, оплеск в долоні
під ногою;
2 – в.п.;
3-4 – те ж саме.
В.п. – середня стійка ноги на пояс:
1 – стрибком ноги нарізно;
2 – стрибком ноги разом.
Ходьба на місці
6-8 раз
30-35
стрибк.
Ноги піднімати прямі, якомога вище.
Стрибки виконувати на носках,
слідкувати за темпом дихання.
4.2 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ЗРВ З ПАЛИЦЕЮ
№
п/п
Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
В.п. – палицю вниз:
1 – палицю вгору, ліву у ліво на носок;
2 – в.п.;
3 – палицю вгору, праву у право на
носок;
4 – в.п.
В.п. – палиця за голову, ноги нарізно:
1 – поворот в право палицю вгору;
2 – в.п.;
3 – поворот вліво палицю вгору;
4 – в.п.
В.п. – палицю вниз, ноги нарізно:
1 – дугами назад перевести палицю
назад;
2 – в.п.;
3 – те ж саме;
4 – в.п.
В.п. – палицю за голову, ноги нарізно:
1 – нахил вліво;
2 – в.п.;
3 – нахил вправо;
4 – в.п.
В.п. – палицю вниз, ноги нарізно:
1 – нахил вперед, торкнутись носків ніг;
2 – виправляючись палицю вгору;
3 – те ж саме;
4 – в.п.
В.п. – палицю вгору
1 – присід, палицю вперед;
2 – в.п.;
3 – присід, палицю вниз;
4 – в.п.
В.п. – палицю за голову:
1 – випад лівою вперед, палицю вгору;
2 – в.п.;
3 – те ж саме правою;
4 – в.п.
В.п. – палиця внизу:
1-2 – переступання спочатку лівою
ногою, а потім правою вперед через
6-8 раз
4-6 раз
4-6 раз
6-8 раз
4-6 раз
6-8 раз
6-8 раз
15-20 раз
Слідкувати за поставою.
Повороти до кінцевих точок руху.
Тулуб вперед не нахиляти.
Слідкувати за амплітудою.
При виконанні ноги в колінних
суглобах не згинати.
Спина рівна.
Випад якомога глибше.
Коліно виносити якомога вище.
13
9.
палицю;
3-4 – переступання назад через палицю
спочатку лівою а потім правою.
В.п. – о.с., правим боком до палиці, що
лежить на підлозі паралельно правій
стопі:
1-4 – стрибки вправо та вліво через
палицю.
20-25
стриб.
Слідкувати за координацією рухів.
4.3 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ЗРВ ЗІ СКАКАЛКОЮ
№
пп
Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
В.п. – скакалка вниз:
1 – скакалка перед грудьми;
2 – стійка на носках скакалка вгору;
3 – те ж саме, що і 1;
4 – в.п.
В.п. – скакалка вперед, ноги нарізно:
1 – скакалку перевести у вертикальне
положення, ліва зверху;
2 – в.п.;
3 – те ж саме, що і 1 тільки навпаки;
4 – в.п.
В.п. – скакалка внизу, ноги нарізно:
1 – скакалка вгору;
2 – нахил тулуба вправо;
3 – нахил тулуба вліво;
4 – в.п.
В.п. – скакалку назад, ноги нарізно:
1 – нахил вперед, скакалку вгору;
2 – в.п.;
3 – те ж саме;
4 – в.п, скакалка внизу.
В.п. – скакалку вперед:
1 – присід, скакалку вперед;
2 – в.п.;
3 – присід, скакалку за голову;
4 – в.п.
В.п. – скакалка за головою:
1 – випад лівою вліво, скакалку вгору;
2 – в.п.;
3 – випад правою вправо, скакалку
вгору;
4 – в.п.
В.п. – О.с., обличчям до скакалки, що
лежить на підлозі у фронтальній
площині;
1-4 – стрибки на обох ногах через
скакалку вперед та назад.
Ходьба на місці
4-6 раз
6-8 раз
6-8 раз
6-8 раз
6-8 раз
6-8 раз
20-25
стрибків
1 хв.
Слідкувати за поставою.
Слідкувати за поставою.
Амплітуда рухів максимальна.
При виконанні ноги в колінних
суглобах не згинати.
Слідкувати за поставою.
Випад якомога глибше.
Слідкувати за координацією рухів.
Зберігати правильну поставу
14
4.4 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ
№
п/п
Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
В.п. – вузька стійка ноги нарізно;
1 – стійка на носках, руки до
плечей;
2 – теж, руки вгору;
3 – теж, що 1;
4 – В.п.;
В.п. – середня стійка ноги нарізно;
1 – стійка на носках, руки в
сторони, пальці в кулак долонями
вгору;
2 – В.п.;
3 – 4 – теж, що 1-2;
В.п. – вузька стійка ноги нарізно;
1 – руки через сторони вгору;
2 – напівприсід на носки;
3 – стійка руки вгору;
4 – В.п.;
В.п. – стійка ноги нарізно, руки за
спину;
1-2 – ліву в сторону, руки вгору;
3-4 – В.п.;
5-8 – теж, з іншої ноги;
В.п. – ноги нарізно, руки до
плечей;
1-2 – поворот вліво, руки в
сторону;
3-4 – В.п.;
5-6 – поворот вправо;
7-8 – В.п.;
В.п. – ноги нарізно, руки за
голову;
1-2 – нахили вліво руки в вгору;
3-4 – теж вправо;
В.п. – широка стійка ноги нарізно,
руки вгорі, пальці переплетені
долонями вгору;
1-2 – нахил до правої;
3-4 – прогин назад, руки вгору;
5-6 – нахил до лівої;
7-8 – В.п.;
9-16 – теж,з іншої ноги;
В.п. – руки вперед-вниз, пальці
переплетені долонями вниз;
1-2 – випад лівою вперед, руки
вгору;
3-4 – В.п.;
5-6 – теж з іншої ноги;
7-8 – В.п.;
В.п. – широка стійка ноги нарізно,
3-4 рази
3-4 рази
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
Спина рівна, потягнутись
- вдих, опуститись - видих
Спина рівна, під час піднімання рук –
звести лопатки
Спина рівна, зберігати рівновагу
Спина рівна, ноги в колінних
суглобах не згинати, зберігати рівновагу,
темп повільний
Спина рівна, поворот до кінцевих точок
руху.
Ноги рівні, нахили виконувати якомога
нижче, темп повільний
Ноги в колінних суглобах не
згинати, руками торкатися
носків, темп повільний, під
час прогину дивитись на руки.
Випад виконувати якомога
глибше, під час випаду
прогнутись назад,
темп середній
Зберігати рівновагу, спина
15
10
11
руки за голову;
1-3 – присід;
4 – В.п.;
В.п. – стійка, руки на пояс;
1-2 – зігнути праву вперед;
3-4 – зігнуту праву в сторону;
5-6 – зігнуту праву вперед;
7-8 – В.п.
Ходьба на місці з високим
підніманням стегна.
4-6 разів
4-6 разів
рівна, коліна розведені в
сторони, погляд спрямований
вперед.
Ногу зігнути під прямим кутом, спина
рівна, зберігати рівновагу
Зберігати правильну поставу
4.5 ТЕРМІНИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ
Вихідне положення – таке положення тулуба, голови, рук і ніг, яке є початковим для
виконання вправи.
Основна стійка (О.с.) – відповідає стійці «струнко».
Стійка ноги нарізно – вага тіла розподілена рівномірно на обидві ноги, які розведені на
відстань одного кроку.
Широка стійка ноги нарізно – ноги розведені більше ніж один крок,
Вузька стійка ноги нарізно – ноги розведені на відстані однієї стопи.
Стійка навхрест (правою, лівою) – одна нога знаходиться перед другою схресно і
доторкається коліна опорної ноги.
Стійка ноги нарізно правою (лівою) – стійка, в якій права (ліва) нога знаходиться на крок
попереду лівої.
Стійка на колінах – стійка, в якій коліна, гомілки і носки спираються на підлогу. Стійка на
коліні правому, лівому – положення, в якому одна нога стоїть на коліні, а друга зігнута спереду
так, щоб гомілка (стоячої попереду) і стегно другої були перпендикулярні до підлоги.
Ліву (праву) вперед – стоячи на правій (лівій), підняти ліву під прямим кутом відносно
вертикальної вісі.
Ліву (праву) назад – тулуб тримається прямо, а нога максимально відводиться назад.
Ліву (праву) в сторону – нога відводиться до прямого кутавідносно опорної.
Ліву (праву) на носок – пряма нога торкається спереду носком підлоги.
Ліву (праву) назад на носок – теж саме, але нога відводиться назад.
Ліву (праву) в сторону на носок – нога відставляється на носок в указаному напрямку.
Ліву (праву) зігнути – стегно паралельно підлоги, гомілка вертикально.
Ліву (праву) зігнути назад – теж саме, але нота відводиться максимально назад.
Ліву (праву) зігнути в сторону – теж саме, тільки нога відводитьсяв указаний бік.
ПОЛОЖЕННЯ СИДЯЧИ
Сід – положення сидячі на підлозі з прямими ногами, руки вільно торкаються опори.
Упор сидячі позаду – сід з невеликим нахилом назад і опорою на руки.
Сід ноги нарізно – сід з максимально розведеними ногами.
Сід зігнувши ноги – сід із зігнутими ногами.
Сід кутом – сід, в якому ноги підняті під кутом 45° відносно опори.
Сід зігнувшись – сід з вертикально піднятими ногами вгору.
Сід із захватом – теж саме, але руками обхопить гомілки.
Сід на п'ятках, тулуб вертикально.
Сід на лівому (правому) стегні – сід, в якому вага тіла на стегні зігнутої лівої (правої)
ноги. Положення другої ноги вказується додатково. Наприклад, сід на лівому стегні, праву в
сторону на носок.
ПРИСІДИ
Стоячи на носках, ноги максимально зігнуті, руки вільно.
Круглий присід – положення таке саме, як і в присіді, але спина кругла з опущеною
головою.
16
Присід на лівій (правій) – присід, в якому вага тіла на зігнутій лівій (правій) нозі,
положення другої вказується додатково. Наприклад, присід на лівій, праву вперед на носок.
Напівприсід – присід, який виконується на половину амплітуди; часто використовується з
напівнахилом і називається “старт плавця”.
ВИПАДИ
Випад – виконується виставленням ноги в любому напрямку, з одночасним згинанням її,
тулуб зберігає вертикальне положення.
Випад лівою (правою) – виставлення ноги уперед, з одночасним таким згинанням її, щоб
коліно знаходилось на рівні носка, а ступня другої ноги трохи повертається носком назовні.
Випад вліво (вправо) – виставлення ноги в сторону, ступні зберігають положення
основної стійки.
Випад назад – виставлення ноги назад, якщо потрібно вказують ногу (наприклад, випад
правою назад). Про інші направлення необхідно вказувати додатково.
Глибокий випад – випад з максимальним розведенням ніг.
УПОРИ
Упор – положення з опорою тільки руками.
Змішаний упор – положення з опорою руками та іншими частинами тіла.
Упор стоячи – тіло в стійці нахилено вперед, впирається руками в опору нижче рівня плечей. Ноги
прямі, коліна, п'ятки і носки зведені.
Упор присівши – присід з опорою руками.
Упор на колінах – учень опирається руками і колінами, спина пряма, голова прямо.
Упор лежачи – випростане тіло учня обличчям до підлоги опирається на руки і носки.
Упор лежачи ззаду – тіло учня спиною до підлоги спирається на руки і п'ятки. Тулуб
прогнутий, голова прямо.
Упор лежачи на стегнах – упор лежачи з опорою стегнами на підлогу, голова трохи
піднята.
ПОЛОЖЕННЯ РУК
Руки вперед – прямі руки підняті паралельно підлозі, пальці разом, долоні звернені одна до
одної. Інше положення долоней вказується.
Руки вгору – положення рук піднятих вгору і максимально відведених назад. Руки
паралельно, долоні звернуті всередину.
Руки в сторони – прямі руки, підняті в бік паралельно підлоги, долоні розвернуті вниз.
Руки назад – прямі руки максимально відведені назад, долоні звернуті в середину.
Проміжні положення – це положення в яких руки розміщені під кутом 450
відносно
основного положення.
Руки вперед - донизу – від основного положення руки вперед вони опущені на 450
Руки вперед - догори – від основного положення руки підняті на 45°.
Руки вперед - назовні – від основного положення руки розведені в сторони на 45°.
Руки в сторони - вперед – теж саме, тільки долонями донизу.
Руки вперед - усередину – від основного положення руки зведені і торкаються долонями.
Аналогічно називаються проміжні положення від основних: руки в сторони, руки в гору,
руки назад.
Руки на пояс – кісті рук впираються в гребінь тазової кістки, чотирма пальцями, лікті
відведені назад.
Руки до плечей – зігнуті в ліктьових суглобах, руки доторкаються пальцями плечей, лікті
притиснуті до тулуба.
Руки зігнуті вперед – теж саме, тільки ліктями вперед.
Руки зігнуті в сторони – теж саме, тільки лікті в сторони.
Руки перед грудьми – зігнуті в ліктьових суглобах руки підняті так, щоб кісті були
продовженням передпліч, долонями донизу, лікті на висоті плечей.
Руки перед собою – так як і руки перед грудьми, тільки передпліччя одне над одним. При
необхідності вказується яка рука зверху.
Руки за голову – зігнуті руки розміщені гак, щоб пальці торкалися потилиці, лікті в
сторони.
17
Руки за спину – зігнуті в ліктьових суглобах руки обхоплюють передпліччя так, щоб
пальці торкалися ліктів.
Руки вправо (вліво) – руки відведені у вказаному напрямку і знаходяться у
горизонтальному положенні.
НАХИЛИ
Нахил – згинання тулуба в любому напрямку. При нахилі голови завжди додається слово
„голова". Наприклад: нахил голови вправо. При нахилі потрібно намагатися прийняти
максимально зігнуте положення тулуба (відносно ніг), положення рук вказується додатково.
Нахил вперед – це положення, в якому тулуб знаходиться під прямим кутом по
відношенню до ніг.
Нахил прогнувшись – теж саме, тільки спина прогнута, голова піднята
Нахил вперед-донизу – це проміжне положення між нахилом вперед и нахилом.
Напівнахил – це проміжне положення тулуба між основною стійкою і нахилом вперед.
ОСНОВНІ РУХИ РУКАМИ, НОГАМИ, ТУЛУБОМ
Коло – це кругові рухи руками, ногами і тулубом. Виконуються з вихідного положення на
360° по колу до вихідного положення. В цьому випадку достатньо назвати „коло" і вказати його
напрямок. Наприклад: коло руками вліво із вихідного положення руки вгору.
Дуга – рух, який виконується менше, ніж на 360° по колу. Для визначення таких рухів
використовується слово „дугою", вказується напрямок руху і кінцеве положення. Наприклад: з
вихідного положення руки вгору, дугами вліво руки вправо.
Мах – різкий рух в будь-якому напрямку з повною амплітудою. Наприклад: мах лівою
назад, руки вгору.
18
V ЗРАЗКИ НАПИСАННЯ КОНСПЕКТІВ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
План-конспект
уроку фізичної культури
для учнів 3 класу
ЗОШ № __ м.Кременчука
Способи рухової діяльності: школа пересувань, школа сприяння розвитку фізичних
здатностей, школа стрибків, школа активного відпочинку (рекреації).
Завдання уроку:
1. Повторити техніку виконання бігу на короткі дистанції (30 метрів)
2. Закріпити техніку виконання стрибків у довжину з місця.
3. Сприяти розвитку швидкості та спритності за допомогою рухливих ігор.
Обладнання: фішки, прапорці, палиці
Місце проведення: спортивний майданчик
Дата проведення: 15.10.11.
Література: Бондаренко С.В. Основи техніки та методики навчання легкоатлетичних
вправи. – Кіровоград, 2003 р.
№
п/п
Зміст уроку Дозування
Організаційно-методичні
вказівки
Підготовча частина – 12 хвилин
1. Шикування 30” Вздовж бічної лінії майданчика
за зростом
2. Рапорт. Рапорт здає черговий або фізорг
класу.
3. Привітання. 10” На вітання вчителя діти
відповідають чітко і голосно.
4. Повідомлення завдань уроку.
Техніка безпеки на уроці.
Вимірювання ЧСС.
2 хв. Завдання довести в чіткій і
зрозумілій формі.
Організовуючі вправи:
- Праворуч
- Ліворуч
2 р.
2р.
Виконувати з опорою на п’ятку і
носок
5. Різновиди ходьби:
• на носках, руки за голову;
• на п'ятках, руки до плечей;
• перекатом з п'ятки на носок, руки
за спину;
• у напівприсіді, руки за голову;
• в повному присіді, руки на колінах;
• звичайна ходьба.
9м.
9м.
9м.
9м.
9м.
9м.
Стежити за поставою, спина
рівна, плечі розведені, підборіддя
підняте.
Перекат пружній.
Тулуб прямий.
Дистанція 2 кроки, спину
тримати рівно.
Дистанція 2 кроки.
6. Повільний біг 100 м В колоні за направляючим,
дистанція 3 кроки, темп
повільний, не випереджати один
одного
7. Ходьба із вправами на віднов-
леннядихання.
1 – руки через сторону вгору (вдих);
2 – руки дугами вниз (видих).
9м. Дистанція 2 кроки, вдих через
ніс, видих ротом.
8. Перешикування з колони по одному
в колону по два для проведення ЗРВ
без предметів.
Інтервал-дистанція 2 кроки.
9. 1) В.п. – ліва рука вгорі, пальці
стиснуті в кулак;
4-6 разів Показ вправ у дзеркальному
відображенні.
19
1-4 – зміна положення рук;
2) В.п. – ноги нарізно, пальці
стиснуті в кулак;
1-4 – колові оберти руками вперед;
5-8 – теж назад;
3) В.п. – ноги нарізно, руки до
плечей;
1 – поворот вліво, руки в сторону;
2 – В.п.;
3 – поворот вправо;
4 – В.п.;
4) В.п. – ноги нарізно, руки на поясі;
1-4 – нахили вліво;
5-8 – теж вправо;
5) В.п. – широка стійка ноги
нарізно, руки вгорі, пальці
переплетені долонями вгору;
1 – нахил тулуба до правої ноги;
2 – нахил;
3 – нахил тулуба до лівої;
4 – В.п.;
6) В.п. – широка стійка ноги
нарізно, руки на поясі;
1 – присід на лівій, права вправо на
п’ятку;
2 – В.п.;
3 – теж на іншу ногу;
4 – В.п.;
7) В.п. – руки вперед-вниз, пальці
переплетені долонями вниз;
1 – випад лівою вперед, руки вгору;
2 – В.п.;
3 – теж з іншої ноги;
4 – В.п.;
8) В.п. – С.с.ноги нарізно, руки на
пояс;
1-4 – стрибки.
9) В.п. – упор присівши.
1 – стрибок вгору, руки вгору;
2 – В.п.;
3-4 – теж, що 1-2;
10) Ходьба на місці.
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
4-6 разів
Руки в ліктьових суглобах не
згинати, темп швидкий.
Руки прямі, амплітуда рухів
максимальна
Поворот до кінцевих точок руху,
руки прямі.
Ноги рівні, нахили виконувати
якомога нижче
Ноги в колінних суглобах не
згинати, руками торкатися до
носків.
Зберігати рівновагу
Випад виконувати якомога
глибше
Стрибати якомога вище
Вистрибуючи прогнутися у
спині.
Відновити дихання.
11. Перешикування з колони по два в
колону по одному.
Дистанція 2 кроки
12. Бігові та стрибкові вправи:
• біг з високим підніманням
стегна;
2Х9 м
Виконуються по діагоналі, по
бічній та лицевій лініях учні
виконують ходьбу.
Стегно виноситься під кутом
90, працює ¾ стопи, постановка
стопи на носок, руки працюють
20
• біг із захлестом гомілки назад;
• стрибки на правій;
• теж, на лівій;
• підскоки;
2Х9 м
2Х9 м
2Х9 м
2Х9 м
вздовж тулуба.
Коліно ноги спрямоване вниз,
кроки часті, короткі, руки
працюють вздовж тулуба.
Виконувати якомога вище,
дистанція 2 кроки.
Під час вистрибування
допомагають руки.
13. Ходьба із вправами на віднов-
леннядихання.
1 – руки через сторону вгору (вдих);
2 – дугами вниз (видих).
9м. Вдих через ніс, видих ротом.
Основна частина –25 хвилин
14 Завдання 1: Повторити техніку
виконання бігу на короткі
дистанції (30 метрів)
- прискорення за сигналом після
ходьби;
- біг з В.п. – упор присівши;
- біг з В.п. – нахил-зігнувшись;
- вибігання з високого старту;
- біг по дистанції 30 метрів з
максимальною швидкістю;
- біг «гандикапом»
9 хв
2 р.
2 р.
2 р.
2 р.
3 р.
3 р.
Фронтальний метод організації
учнів, позмінний спосіб
виконання вправ
Постановка стоп паралельно
Поступове розгинання тулуба
Звернути увагу на поштовх і
винос ноги, що стоїть позаду
Виконувати на передній частині
стопи, стегно виноситься прямо
вперед
Відстань між шеренгами 2
метри.
15. Завдання 2. Закріпити техніку
виконання стрибків у довжину з
місця.
- стрибки в повному присіді з
просуванням вперед;
- стрибки в довжину з місця через
перешкоду (фішки, палиці)
- стрибки в довжину з місця на
дальність
8 хв.
5 стр.
6 стр.
6 стр.
Під час виконання стрибків
акцентувати увагу учнів, щоб
ноги підтягувалися до грудей у
фазі польоту, на правильне
приземлення (на п’ятки з
наступним перекатом на всю
стопу )
Одночасний спосіб виконання
вправ
Позмінний спосіб виконання
Ігровий метод
16. Завдання 3. Сприяти розвитку
швидкості та спритності за
допомогою рухливих ігор.
Рухлива гра «Запорожець на Січі»
Зміст гри: На майданчику
позначають «Січ» (прямокутник
9Х6 метрів), посередині
пересувається «запорожець», який
намагається спіймати когось із
8 хв.
2-3 р. Правила: не вибігати за межі
майданчика, спійманим
вважається той, до кого
торкнеться «запорожець»
21
«куренів» (тих, хто перебігає з
одного табору в інший). Спіймані
стають «запорожцями» і
допомагають у ловах.
Рухлива гра «У річку, гоп!»
Зміст гри:Дві шеренги стають
одна проти одної на віддалі 3-5
метрів. Вчитель подає команду:
- У річку гоп! – всі стрибають
вперед.
- На берег гоп! – всі стрибають
назад.
Часто вчитель повторює однакову
команду декілька разів. У такому
випадку всі залишаються на місці.
Хто стрибнув, той вибуває з гри.
Гра продовжується до останнього
гравця.
2-3 р.
Правила: стрибки виконувати
на двох ногах, обов’язково
перестрибувати лінію.
Заключна частина – 3 хвилини
17. Вправи на відновлення дихання.
Вимірювання ЧСС.
1 хв Привести організм учнів у
відносно спокійний стан
18. Шикування 30 сек Вздовж бічної лінії майданчика
19. Підведення завдань уроку 1хв.30 сек. Відмітити кращих, вказати
недоліки
Примітка: Для учнів спеціальної медичної групи зменшена кількість повторень вправ,
виключаються вправи із затримкою дихання, біг дозується у сполученні з ходьбою і вправами на
відновлення, обов’язкове включення вправ на розслаблення і спеціальних дихальних вправ.
Допустимим є застосування пасивного відпочинку. Дозволяється виконання загальнорозвивальних
вправ у довільному, зручному для учнів темпі.
План-конспект сюжетно-рольового уроку
з фізичної культури
для учнів 4 класу
ЗОШ № 28 м.Кременчука
Способи рухової діяльності: школа культури рухів з елементами гімнастики, школа
пересувань, школа сприяння розвитку фізичних здібностей, школа стрибків, школа активного
відпочинку (рекреації).
Завдання уроку:
1. Удосконалення техніки лазіння по гімнастичній стінці і канату;
2. Сприяти розвитку фізичних якостей, використовуючи комплексно-колове тренування;
3. Сприяти розвитку спритності, використовуючи сюжетну гру.
Обладнання: канат, гімнастичні лави, скакалки, м’ячі, мати.
Місце проведення: спортивна зала
Дата проведення: 13.12.2004
№
п/п
Зміст уроку Дозування Організаційно-методичні
вказівки
І Підготовча частина 10’ Фронтальний метод
1. Шикування. 30” В 1 шеренгу вздовж бічної
лінії майданчика за зростом
2. Привітання. 10” На вітання вчителя діти
22
відповідають чітко і голосно
3. Повідомлення завдань уроку та
техніки безпеки.
Учитель: Добрийдень! Сьогодні
незвичайний урок. У нас відбудеться
подорож у країну Фізкультурію. А
подорожувати ми будемо на поїзді,
подорож триватиме 40 хв.,
але за цей час, уявіть собі, ми
побуваємо на різних зупинках, де ви
зможете придбати силу, здоров’я і
красу. Але перш ніж вирушити у цю
подорож ви повинні підготувати
свої м’язи, а також згадати де ліва
сторона, де права, щоб випадково не
потрапити в іншу країну і не
заблукати
30” У доступній для дітей формі.
4. Організовуючі вправи:
Вліво, вправо покрутись,
На сусіда не дивись!
- Праворуч;
- Ліворуч;
- Кругом
2 р.
2 р.
2 р.
Виконувати з опорою на
п’ятку і носок
5. Різновиди ходьби і пересувань:
а) на носках, руки на поясі;
б) на п’ятах руки за спиною;
в) перекатом з п’яти на носок;
г) гострим кроком;
д) крок польки.
20м.
20м.
20м.
20м.
20м.
Протиходом наліво
Протиходом направо
По діагоналі
Стежити за поставою, спина
рівна, плечі розведені,
підборіддя підняте.
Дистанція 2 кроки.
6. Різновиди бігу:
а) звичайний біг;
б) приставними кроками лівим і
правим боком.
20м.
20м.
Руки на поясі, постава рівна
Одночасний спосіб виконання
вправ
7. Ходьба із вправами на відновлення
дихання.
1 – руки через сторону вгору (вдих);
2 – руки дугами вниз (видих).
9м. Дистанція 2 кроки, вдих через
ніс, видих ротом.
8. Перешикування з колони по одному
в колону по два для проведення ЗРВ
Інтервал-дистанція 2 кроки.
9. З.Р.В. під музичний супровід.
а) В.п. – руки на поясі;
1 – нахил голови вперед;
2 – в.п.;
3 – назад;
4 – в.п.
б) В.п. – середня стійка ноги
нарізно.
Почергові колові рухи
плечима.
6-8р.
6-8р.
Показ вправ у дзеркальному
відображенні.
Слідкувати за поставою
виконувати вправи в такт
музики.
Слідкувати за амплітудою
рухів
23
в) В.п. – середня стійка ноги
нарізно, руки вперед;
1 – права в сторону;
2 – в.п.;
3 – ліва в сторону;
4 – в.п.
г) В.п. – стійка ноги нарізно, руки
в сторони;
1 – поворот вліво, руки за голову;
2 – в.п.;
3 – те саме вправо;
4 – в.п.
д) В.п. – те саме, що і (г), але з
напівприсідом під час повороту.
е) В.п. – середня стійка ноги
нарізно, руки в сторони.
1 – напівприсід, нахил вліво, руки
за голову;
2 – в.п.;
3 – те ж в іншу сторону;
4 – в.п.
ж) В.п. – О.с.
1 – упор присівши;
2 – стійка на лівій, праву назад на
носок, руки вгору;
3 – упор присівши;
4 – те саме, що і 2, але права назад
на носок.
з) В.п. – середня стійка ноги
нарізно.
1 – нахил до лівої;
2 – нахил;
3 – нахил до правої;
4 – в.п.
6-8р.
6-8р.
6-8р.
6 - 8р.
6 - 8р.
6-8р.
Руки в ліктьових суглобах не
згинати.
П’яти від підлоги не
відривати, слідкувати за
амплітудою рухів
Стежити за координацію
рухів
Нахили виконувати чітко в
лицевій площині, лікті в
сторони.
Слідкувати за поставою
Ноги не згинати в колінних
суглобах
ІІ.
1.
Основна частина
Станція „Качайпрес”.
Станція „Качайпрес,,
Викликає інтерес
Що ж за станція така?
А для вас вона легка?
Лягти на лаву взятись руками за
жердину підтягнути зігнуті ноги до
грудей
30’
15 р х 30”
Метод комплексного
колового тренування
Ноги підтягувати якомога
ближче до грудей.
24
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Станція „Підтягайка”.
Підтягнися 10 раз,
Буде в тебе все гаразд.
Після вправи поспішай,
Інша станція чекає,
Вже і вправи підбирає.
Підтягування у висі лежачи.
Станція „Перелазівка”.
Часу обмаль!
Не барись!
Вгору, вниз по стінці лізь.
Лазіння по гімнастичній стінці
однойменним способом.
Станція „Віджимайка”.
Ось це місце, зупинись,
Від підлоги відіжмись.
Віджимання в упорі лежачи
Станція „Стрибалівка”.
А ну спробуй пострибати,
Щоб у ніжках силу мати.
Стрибки через позначки на двох у
групуванні.
Станція „Прогинайка”.
Знає навіть і Незнайко,
Що є станція така,
Яка зветься „Прогинайка”
3 поїзда скоріш виходь
І на станцію заходь.
В.п. – лежачи на животі м’яч в руках.
1. прогин назад, м’яч вгору;
2. в.п.
Станція „Скакалівка”.
Що за станція така?
Станція „Скакалівка”
На скакалці пострибай,
Потім далі вирушай.
Стрибки через скакалку на
двох.
Станція „Канатолазка”
Ти полізеш по канату
І відчуєш в серці свято.
Лазіння по канату
10 р х 30”
6 р х 30”
10 р х 30”
5 р х 30”
10 р х 30”
60 р х 30”
4 р х 30”
Таз не опускати.
Виконувати лазіння
наступаючи на кожну
жердину.
Дівчата виконують
віджимання зігнувши ноги.
Дотримуватися дистанції
Не згинати руки і ноги,
якомога більше прогинатися.
На один оберт скакалки –
один стрибок. Стрибки
виконувати на двох ногах
Спускатися поступово
перебираючи руками.
25
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура
довідник. фізична культура

Contenu connexe

Tendances

Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfДіяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfssuserbf3f8d
 
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...Светлана Брюховецкая
 
Цікаві ігри та вправи на уроках навчання грамоти
Цікаві ігри та вправи на уроках навчання грамотиЦікаві ігри та вправи на уроках навчання грамоти
Цікаві ігри та вправи на уроках навчання грамотиvodv72
 
основні напрями виховання. тема 4
основні напрями виховання. тема 4основні напрями виховання. тема 4
основні напрями виховання. тема 4mad psychologist
 
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математикиФормування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математикиКнижковиий Світ П'ятої Школи
 
Варіативні модулі 10 11 класи
Варіативні модулі 10 11 класиВаріативні модулі 10 11 класи
Варіативні модулі 10 11 класиAndy Levkovich
 
Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників
Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласниківРозробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників
Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласниківКовпитська ЗОШ
 
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниз досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниMARO51
 
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...VsimPPT
 
Заповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиЗаповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиAndy Levkovich
 
форми виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школіформи виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школіСветлана Правдивая
 
засоби навчання
засоби навчаннязасоби навчання
засоби навчанняIrynairyna94
 
Екологічні проблеми України
Екологічні проблеми УкраїниЕкологічні проблеми України
Екологічні проблеми Україниmhvardiya
 
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестрКалендарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестрКовпитська ЗОШ
 
Презентація досвіду роботи вчителя біології
Презентація досвіду роботи вчителя біологіїПрезентація досвіду роботи вчителя біології
Презентація досвіду роботи вчителя біологіїnelya3001
 
Тести з природознавства 1 клас
Тести з природознавства 1 класТести з природознавства 1 клас
Тести з природознавства 1 класalyonka24112
 
Планування освітньої роботи зха програмою впевнений старт
Планування освітньої роботи зха програмою впевнений стартПланування освітньої роботи зха програмою впевнений старт
Планування освітньої роботи зха програмою впевнений стартyanaanya
 

Tendances (20)

Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfДіяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
 
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
 
урок подорож з математики 1 клас
урок  подорож з математики 1 класурок  подорож з математики 1 клас
урок подорож з математики 1 клас
 
Цікаві ігри та вправи на уроках навчання грамоти
Цікаві ігри та вправи на уроках навчання грамотиЦікаві ігри та вправи на уроках навчання грамоти
Цікаві ігри та вправи на уроках навчання грамоти
 
основні напрями виховання. тема 4
основні напрями виховання. тема 4основні напрями виховання. тема 4
основні напрями виховання. тема 4
 
гра
грагра
гра
 
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математикиФормування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
 
Варіативні модулі 10 11 класи
Варіативні модулі 10 11 класиВаріативні модулі 10 11 класи
Варіативні модулі 10 11 класи
 
Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників
Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласниківРозробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників
Розробки занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників
 
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниз досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
 
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...
 
Заповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиЗаповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класи
 
форми виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школіформи виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школі
 
засоби навчання
засоби навчаннязасоби навчання
засоби навчання
 
Екологічні проблеми України
Екологічні проблеми УкраїниЕкологічні проблеми України
Екологічні проблеми України
 
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестрКалендарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
 
Презентація досвіду роботи вчителя біології
Презентація досвіду роботи вчителя біологіїПрезентація досвіду роботи вчителя біології
Презентація досвіду роботи вчителя біології
 
Тести з природознавства 1 клас
Тести з природознавства 1 класТести з природознавства 1 клас
Тести з природознавства 1 клас
 
Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...
Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...
Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...
 
Планування освітньої роботи зха програмою впевнений старт
Планування освітньої роботи зха програмою впевнений стартПланування освітньої роботи зха програмою впевнений старт
Планування освітньої роботи зха програмою впевнений старт
 

Similaire à довідник. фізична культура

Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)svitlanakhlys
 
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.rmk-resh
 
парафейник в.а. хсш№75
парафейник в.а. хсш№75парафейник в.а. хсш№75
парафейник в.а. хсш№75Vera Konchich
 
аналіз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультурианаліз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультуриrmk-resh
 
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класиФізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класиКовпитська ЗОШ
 
загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13
загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13
загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13poljakova
 
Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...
Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...
Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...Nelly Sypchu
 
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.rmk-resh
 
28.08.17 успенська
28.08.17 успенська28.08.17 успенська
28.08.17 успенськаpupilsShostka
 
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)Марина Балдовская
 
презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.
презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.
презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.zosh10_kmr
 
фызичне виховання
фызичне вихованняфызичне виховання
фызичне вихованняLena241093
 
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...Ирина Кононихина
 
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури Studennikova
 
презентація
презентація презентація
презентація Onikshkola
 

Similaire à довідник. фізична культура (20)

Fizichna kultura posibnik_z_praktiki_onovleniy
Fizichna kultura posibnik_z_praktiki_onovleniyFizichna kultura posibnik_z_praktiki_onovleniy
Fizichna kultura posibnik_z_praktiki_onovleniy
 
Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)
 
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
 
Prezentatsia1
Prezentatsia1Prezentatsia1
Prezentatsia1
 
Prezentatsia1
Prezentatsia1Prezentatsia1
Prezentatsia1
 
парафейник в.а. хсш№75
парафейник в.а. хсш№75парафейник в.а. хсш№75
парафейник в.а. хсш№75
 
аналіз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультурианаліз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультури
 
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класиФізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
 
загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13
загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13
загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10лалг 05 10 13
 
Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...
Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...
Виховання в учнів середніх класів позитивного ставлення до уроків з фізичної ...
 
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
 
28.08.17 успенська
28.08.17 успенська28.08.17 успенська
28.08.17 успенська
 
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
 
8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...
8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...
8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...
 
презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.
презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.
презентація загальноосвітня школа іі – ііі ступенів № 10 2017 р.
 
фызичне виховання
фызичне вихованняфызичне виховання
фызичне виховання
 
Osnovy zdorov 5_9
Osnovy zdorov 5_9Osnovy zdorov 5_9
Osnovy zdorov 5_9
 
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
 
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури
 
презентація
презентація презентація
презентація
 

Plus de Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

Plus de Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка (20)

зрв
зрвзрв
зрв
 
фізкультурно оздоровчі заходи в режимі навчального дня (авт.каблашова д.)
фізкультурно оздоровчі заходи в режимі навчального дня (авт.каблашова д.)фізкультурно оздоровчі заходи в режимі навчального дня (авт.каблашова д.)
фізкультурно оздоровчі заходи в режимі навчального дня (авт.каблашова д.)
 
засоби фв мол.шк. тмфв
засоби фв мол.шк. тмфвзасоби фв мол.шк. тмфв
засоби фв мол.шк. тмфв
 
семінар 3
семінар 3семінар 3
семінар 3
 
інструкція до лаб практичного заняття 7
інструкція до лаб практичного заняття 7 інструкція до лаб практичного заняття 7
інструкція до лаб практичного заняття 7
 
сем.№ 11
сем.№ 11сем.№ 11
сем.№ 11
 
лр 6
лр 6лр 6
лр 6
 
№2 спостереження уроку з елементами легкої атлетики школа пересувань, стрибкі...
№2 спостереження уроку з елементами легкої атлетики школа пересувань, стрибкі...№2 спостереження уроку з елементами легкої атлетики школа пересувань, стрибкі...
№2 спостереження уроку з елементами легкої атлетики школа пересувань, стрибкі...
 
vh1.фізичне виховання як соціальна система
vh1.фізичне виховання як соціальна системаvh1.фізичне виховання як соціальна система
vh1.фізичне виховання як соціальна система
 
18.методика та послідовність навчання техніці пересування на лижах
18.методика та послідовність навчання техніці пересування на лижах18.методика та послідовність навчання техніці пересування на лижах
18.методика та послідовність навчання техніці пересування на лижах
 
17.методика вивчення стройових вправ
17.методика вивчення стройових вправ17.методика вивчення стройових вправ
17.методика вивчення стройових вправ
 
16.методика вивчення загальнорозвиваючих вправ без предмета. методика вивченн...
16.методика вивчення загальнорозвиваючих вправ без предмета. методика вивченн...16.методика вивчення загальнорозвиваючих вправ без предмета. методика вивченн...
16.методика вивчення загальнорозвиваючих вправ без предмета. методика вивченн...
 
14.загальні основи навчан¬ня фізичних вправ
14.загальні основи навчан¬ня фізичних вправ 14.загальні основи навчан¬ня фізичних вправ
14.загальні основи навчан¬ня фізичних вправ
 
12.загальні основи розвитку фізичних якостей
12.загальні основи розвитку фізичних якостей 12.загальні основи розвитку фізичних якостей
12.загальні основи розвитку фізичних якостей
 
11.особливості роботи з фізичного виховання в малокомплектній сільській школі
11.особливості роботи з фізичного виховання в малокомплектній сільській школі11.особливості роботи з фізичного виховання в малокомплектній сільській школі
11.особливості роботи з фізичного виховання в малокомплектній сільській школі
 
10.підготовка вчителя до уроку
10.підготовка вчителя до уроку 10.підготовка вчителя до уроку
10.підготовка вчителя до уроку
 
9.методичні принципи і методи навчання фізич¬них вправ.
9.методичні  принципи  і методи навчання фізич¬них вправ.9.методичні  принципи  і методи навчання фізич¬них вправ.
9.методичні принципи і методи навчання фізич¬них вправ.
 
7.правила та засоби загартування молодших школярів.
7.правила та засоби загартування молодших школярів.7.правила та засоби загартування молодших школярів.
7.правила та засоби загартування молодших школярів.
 
6.розвиток правильної постави у молодших школярів
6.розвиток правильної постави у молодших школярів6.розвиток правильної постави у молодших школярів
6.розвиток правильної постави у молодших школярів
 
3.зв'язокфізичного виховання з іншими видами виховання школярів.
3.зв'язокфізичного виховання з іншими видами виховання школярів.3.зв'язокфізичного виховання з іншими видами виховання школярів.
3.зв'язокфізичного виховання з іншими видами виховання школярів.
 

довідник. фізична культура

 • 1. Укладачі: Прокопенко Ю.С. Антоненко - Миргородська А.М. Рецензенти: Куц О.С. - викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, професор. Сухостат В.М. – учитель фізичної культури ліцею №4 м.Кременчука, учитель – методист. Методичний довідник з фізичної культури: навчально-методичний посібник з фізичної культури для підготовки студентів до уроків педагогічної практики «Пробні уроки» (спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта») / укладачі Антоненко – Миргородська А.М., Прокопенко Ю.С.; Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка. – Кременчук, 2012. – 64 С. Прокопенко Ю.С. Антоненко - Миргородська А.М. У навчально-методичному посібнику розкриваються основні завдання та зміст предмета «Фізична культура» освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура». Студенту-практиканту даються практичні поради для якісної підготовки пробних уроків: зразки конспектів уроку, орієнтовні комплекси загальнорозвивальних вправ, навчальні нормативи та вимоги, інформаційний матеріал, положення про проведення спортивних свят. Особлива увага приділяється формуванню в студентів професійної і здоров’язбережувальної компетентності, яка на практиці забезпечить оволодіння учнями відповідними компетенціями. Для цього в зміст посібника включенні державні документи: Державний стандарт загальноосвітньої початкової школи, Програма «Фізична культура. 1-4 кл.». Мовний редактор: Прокопов Д.Ю. Комп’ютерний набір: Миколенко О.В. Комп’ютерна верстка: Глова Г.С.
 • 2. ЗМІСТ І Зміст та завдання педагогічної практики «Пробні уроки та заняття» 3 ІІ Головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури 5 2.1 Структура уроку фізичної культури 5 2.2 Основні етапи підготовки уроку фізичної культури 6 2.3 Схема аналізу уроку фізичної культури 8 ІІІ Методика навчання стройовим командам 10 IV Правила написання ЗРВ. Способи навчання ЗРВ 11 4.1 Зразки комплексів ЗРВ без предметів 11 4.2 Зразки комплексів ЗРВ з палицею 12 4.3 Зразки комплексів ЗРВ зі скакалкою 13 4.4 Вправи для формування правильної постави. 14 4.5 Терміни загальнорозвиваючих вправ 15 V Зразки написання конспектів уроку фізичної культури 17 VI Основні рекомендації до проведення спортивних заходів 32 6.1. Зразок написання сценарію спортивного заходу 32 VII Література 35 VIIІ Додатки 36 8.1 Орієнтовна сітка розподілу програмового матеріалу в навчальних годинах для уроків фізичної культури 36 8.2 Тестові завдання для оцінювання теоретичних знань учнів 2-4 класів 58 8.3 Умови виконання вправ для визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей 61 8.4 Інформація для вчителя фізичної культури щодо олімпійської тематики 63 2
 • 3. І ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ “ПРОБНІ УРОКИ ТА ЗАНЯТТЯ” Педагогічна практика “Пробні уроки та заняття в школі” проводиться у VI-VII семестрах в період теоретичного навчання після вивчення або паралельно з вивченням теорії навчання та фахових методик. Метою педагогічної практики “Пробні уроки в школі” є: - вироблення у практикантів професійних умінь і навичок організації навчального виховного процесу на уроці; - формування в студентів особистісної готовності до роботи вчителем початкових класів; - формування вмінь організовувати і проводити навчальну роботу з молодшими школярами. Основними завданнями практики є: - виховання особистісно-мотиваційної готовності студентів педагогічногоучилища до роботи вчителя початкових класів; - формування вмінь і навичок спостерігати навчально-виховний процес та аналізувати його результати; - вивчення практикантами змісту і системи планування навчальної роботи учителя початкової школи; - вироблення практичних професійних вмінь і навичок організації та здійснення навчально-виховної роботи з учнями; - навчання студентів творчому застосуванню на практиці знань, отриманих при вивченні психолого-педагогічних дисциплін і фахових методик; - оволодіння студентами методами, прийомами і засобами проведення уроків, занять, а також навичками керівництва пізнавальною діяльністю школярів відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей. Зміст педагогічної практики У процесі проходження практики студенти повинні виконати такі види діяльності в початкових класах: 1. Ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу в початковій школі, з роботою досвідчених учителів. 2. Написання конспектів пробних уроків і позакласних занять. 3. Проведення пробних уроків і позакласних занять. 4. Спостереження та аналіз пробних уроків, занять практикантів підгрупи. 5. Ведення документації практики. 6. Виготовлення наочності, дидактичного матеріалу. 7. Вивчення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. 8. Індивідуальна робота. У процесі підготовки до педагогічної практики та її проведення студенти повинні знати: - структуру і зміст навчального плану та навчальних програм початкової школи; - структуру і зміст планування учителем початкових класів навчальної роботи з молодшими школярами; - методи навчання учнів; - види домашніх завдань та ступінь самостійності учнів при їх виконанні; - структуру і зміст різних типів уроків, методику їх підготовки і проведення; - зміст і особливості організації позакласної навчальної роботи з предметів початкової школи. У ході педагогічної практики “Пробні уроки в школі” студенти повинні оволодіти такими уміннями: - планувати уроки і позакласні заняття з предметів, розробляти конспекти уроків; - працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, творчо осмислювати матеріал, добирати наочні посібники до уроків та занять; - обирати найбільш ефективні форми, методи та прийоми проведення уроків і позакласних занять з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів; - дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил в класі; 3
 • 4. - здійснювати самоаналіз та самооцінку результатів власної діяльності, а також аналізувати пробні уроки і заняття інших практикантів своєї групи, записуючи спостереження та аналіз в щоденник по практиці; - готувати дидактичне обладнання до уроків і виховних заходів. Обов’язкові результати практики: 1. Вміти планувати і проводити уроки і позакласні заняття з різних предметів. 2. Використовувати найбільш ефективні методи, форми і прийоми навчання. 3. Враховувати особливості фізичного і психічного розвитку школярів при виборі форм і методів роботи на уроках. 4. Грамотно записувати дані спостережень у щоденнику, аналізувати їх. 5. Організовувати учнів, створювати робочу атмосферу, підтримувати інтерес і свідому дисципліну молодших школярів. 6. Проявляти винахідливість, педагогічний такт в різних педагогічних ситуаціях. 7. Проводити індивідуальну та диференційовану роботу. Фізична культура – предмет, що створює умови для формування у людини ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховання потреби та звички займатися фізичною культурою та спортом, прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально-вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності. На сучасному етапі розвитку суспільства постає потреба інтенсивного розвитку фізичного виховання для підвищення рівня фізичної витривалості, здоров’я та захисних функцій організму. 4
 • 5. ІІ ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА” Метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є формування здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури. Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: - формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням; - формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних рухових дій; - розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров’я; - виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків; - набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я; - використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей. Здоров’язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів початкових класів. Здоров’язбережувальна компетентність формується шляхом вивчення предметів освітньої галузі “здоров’я і фізична культура” і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями. З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі визначається за такими змістовими лініями: здоров’я і фізична культура. 2.1 СТРУКТУРА УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У процесі побудови уроку вчитель проектує елементи його змісту. Основою для проектування є біологічні закономірності функціонування організму, що визначають його працездатність. Існують 4 зони працездатності: зона предстартового стану; зона впрацювання; зона відносної стабілізації; зона тимчасової втрати працездатності. Це зумовлює і відповідну логіку розгортання навчально-виховного процесу, яка передбачає: послідовне залучення учнів до пізнавальної діяльності; поступове досягнення необхідного рівня фізичної і психічної працездатності; розв’язання передбачених для певного заняття освітніх, оздоровчих і виховних завдань; забезпечення оптимального після робочого стану організму, котрий сприяв би успішній наступній діяльності учнів. Згідно з цим, урок поділяють на три частини: підготовчу (припадає на перші дві зони працездатності), основну (відповідає фазі вирішення передбачених основних завдань), заключну (покликану забезпечити перехід учнів до наступних після уроку дій). 1. Підготовча частина – 10-12 хвилин. Завдання: організувати учнів, підготувати організм учнів до фізичного навантаження та виконання вправ. Зміст: елементи строю, перешикування, ходьба з різними рухами рук, ніг, тулуба, біг, стрибки, танцювальні вправи, ЗРВ, ігри. 5
 • 6. 2. Основна частина – 25-30 хвилин. Завдання: вирішення основних задач уроку – вивчення нового, повторення з метою удосконалення у виконанні пройденого матеріалу, оволодіння учнями рухливими навичками і уміннями, розвиток фізичних якостей. Зміст: ЗРВ без предметів і з предметами, танцювальні вправи, ходьба, біг, метання, стрибки, лазіння, виси, перелазіння, акробатичні вправи, вправи з рівноваги, ігри з великою рухливістю. В основній частині може бути любий матеріал з програми даного класу. 3. Заключна частина – 3-5 хвилини. Завдання: забезпечити поступовий перехід від напруження і збудження до відносно спокійного стану; підвести підсумки уроку, дати д/з, організовано залишити місце занять. Зміст: шикування, ходьба, танцювальні вправи, ходьба з вправами для відновлення дихання, спокійні ігри на увагу, підсумки уроку вчителем, завдання додому. 2.2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Успiшне проведення уроків фізичної культури можливе тільки за умови серйозної підготовки до них вчителя. Навіть висококвалiфiкованi досвiдченi вчителі не можуть i не мають права нехтувати цiєю умовою. Для забезпечення належної якісної готовності до організації навчально-виховної роботи необхідно: 1. визначити її зміст, вiдповiднi органiзацiйнi заходи, а також структуру уроку; 2. творчо пiдiйти до складання i написання конспекту; 3. привести себе в стан готовності до роботи на уроці (мається на увазі рухова, мовна, органiзацiйна, методична та iншi види попередньої підготовки); 4. передбачити i підготувати до участі в активних діях на уроці своїх помiчникiв з числа учнів; 5. підготувати місце для занять, перевірити наявність i стан необхідного обладнання, навчального iнвентаря у вiдповiдностi до вимог i завдань даного уроку, передбачити поповнення невистачаючого iнвентаря iндивiдуального користування (скакалки, м’ячі, гiмнастичнi палицi, прапорцi та iнше). 1.1 Визначення змiсту уроку є вирiшальною стороною пiдготовки педагога, а тим бiльше практиканта до його проведення. Конкретно освiтньо-виховний змiст уроку визначається шляхом розробки чiтких педагогiчних завдань. Завдання повиннi бути абсолютно конкретними, точно визначаючими вплив заняття на органiзм учнiв, засвоюванi знання, умiння i навички (або їх елементи), бажанi змiни в культурi i поведiнцi учнiв. Як правило, цi завдання є вiдносно вузькими, iндивiдуальними, оскiльки вони повиннi передбачати тiльки те, що можна досягнути в рамках конкретного уроку. Кожне таке завдання вирiшується за допомогою певних i конкретних фiзичних вправ, сукупнiсть яких складає предметний змiст уроку i визначає форми рухової дiяльностi учнiв. Пiдбiр цих вправ повинен здiйснюватись з належним i серйозним обдумуванням, поскiльки необхiдно вибрати найбiльш ефективнi, цiлком доступнi учням. Пiдбiр вправ необхiдно доповнити добре продуманою орiєнтовною системою власних дiй органiзацiйного i навчально-методичного характеру, спрямованих на керiвництво дiяльнiстю учнiв на уроцi. Оздоровчі завдання спрямовані на зміцнення здоров'я фізичними вправами, на формування правильної постави, на розвиток рухових якостей тощо. Так як на одному уроці неможливо сформувати поставу або виховати рухову якість, то для цього потрібна система уроків. Усі уроки фізичної культури мають оздоровчих характер, тому формулювати оздоровчі завдання на кожний урок не має необхідності, адже в практиці вчитель сукупно вирішує завдання навчання, оздоровлення і виховання. Але, якщо, наприклад, календарно-тематичним плануванням передбачено формування правильної постави чи профілактика плоскостопості, то в даному випадку оздоровчі завдання записуються і вказуються засоби їх вирішення. 1.2 Особливо важливим в цiй частинi пiдготовчої роботи є вибiр методiв i методичних прийомiв навчання i виховання, способiв органiзацiї учнiв до роботи на уроцi, шляхiв регулювання фiзичного навантаження i забезпечення оптимальної моторної щiльностi уроку. 6
 • 7. 1.3 Пiсля визначення змiсту уроку, необхiдно розробити його структуру, тобто визначити послiдовнiсть i взаємозв'язок як фiзичних вправ, дiяльностi учнів, так і власної дiяльностi як вчителя-практиканта. Така пiдготовка вчителя до уроку здiйснюється на пiдставi вимог робочої програми (Додаток), але з врахуванням ступеню її виконання, конкретного контингенту, що займається, i умов проведення даного уроку. При цьому спочатку доцiльно опрацювати основну частину, а потiм уже, враховуючи її змiст та намiчене навантаження, пiдготовчу i заключну частину уроку. 2.1 Результати розробки змiсту i структури уроку необхiдно оформити у виглядi конспекту уроку. Одержуючи завдання уроку у вчителя фiзичного виховання, студент- практикант, який буде проводити даний урок, повинен разом з ним намiтити конкретнi освiтнi, виховні i оздоровчi завдання, мiсце проведення, наявнiсть необхiдного обладнання i спортивного iнвентаря, розробити структуру уроку, пiдiбрати матерiал для основної частини уроку, визначити послiдовнiсть виконання вправ в основнiй частинi уроку та методи органiзацiї учнiв ,на уроцi i пiсля консультацiї з методистом приступити до розробки та написання конспекту уроку. Перший етап – написання плану уроку, в якому необхідно конкретно визначити дозування часу в кожнiй частинi уроку, основнi види рухової дiяльностi i фiзичних вправ в послiдовностi виконання їх на даному уроцi. 3.1 Важливе мiсце в пiдготовцi до проведення чергового уроку, а тим бiльше пробного, займає особиста мовна (в першу чергу командна мова) i рухова пiдготовка, оскiльки вiд цього дуже багато залежить в органiзацiї i керiвництвi роботою учнiв протягом уроку. У зв’язку з цим необхiдно потренуватись i перевiрити себе у вимовi i подачi команд, в пiдрахунку темпу виконання рухiв, заздалегiдь сформувати i запам’ятати визначення, якi повиннi бути засвоєнi учнями; продумати доведення до учнiв правил виконання рухiв, продумати змiст i форму передбаченої бесiди, розповiдi i пояснення гри, висвiтлення спортивних подiй та iнше. При цьому необхiдно звернути увагу на образнiсть викладу при поясненнi i виконаннi вправ, iнтонацiю голосу та iншi мовнi прийоми. 3.2 Рухова пiдготовка практиканта i вчителя вiдiграє значну роль в практичному проведеннi уроку. Вона зводиться до практичного оволодiння навичками виконання всiх рухових дiй i фiзичних вправ, якi практикант повинен демонструвати (показувати) учням на уроцi, а також прийоми пiдтримки, надання допомоги i страхування. При не досить правильному або невпевненому виконаннi їх, необхiдно спецiально потренуватись в їх виконаннi самостiйно, на уроках фiзичного виховання пiд керiвництвом i з допомогою викладача (методиста), поскiльки невпевнений i тим бiльше неточний показ вправ вiдiграє негативну роль в навчаннi i вихованнi. До того ж, можливiсть вiдчути свої рухи пiдвищує настрiй практиканта i дуже корисно в методичному вiдношеннi. 3.3 Не менш важливе значення в пiдготовцi практиканта до уроку має турбота про свiй зовнiшнiй вигляд. Костюм i взуття повиннi вiдповiдати умовам проведення уроку i вправам, що запланованi для виконнання на даному уроцi, забезпечувати гiгiєнiчнi вимоги i свiдчити про хороший естетичний смак практиканта, що часто запозичають i наслiдують учнi. 3.4 Необхiдно вiдпрацювати манеру правильно триматись перед учнями, користуватись жестами, змiнювати iнтонацiю голосу, застосовувати методи заохочення i, при потребi, педагогiчнi методи покарання. 4 Пiдготовка практикантом помiчникiв (командирiв вiддiлень, старших змiни, капiтанiв команд, учнiв для забезпечення страхування i надання допомоги своїм товаришам та iн.) передбачає: - визначення їх заздалегiдь за допомогою вчителя (класовода) і рекомендацiй методиста, - передачу i перевiрку тих знань i умiнь органiзацiйно-методичного характеру, якими їм прийдеться користуватись i керуватись при виконаннi своїх обов'язкiв: знання вправ, їх призначення i вмiння добре виконувати, знання типових помилок i вмiння допомогти товаришевi в їх усуненнi при виконаннi конкретної вправи, умiння забезпечити страхування i надавати товаришам фiзичну допомогу, 7
 • 8. знати змiст i правила гри, спосiб роздачi i збирання дрiбного iнвентаря iндивiдуального користування, вимоги i мiсце розмiщення снарядiв. Така пiдготовка носить характер короткого iнструктажу i здiйснюється переважно безпосередньо перед проведенням уроку. 5 Пiдготовка мiсць для занять. При пiдготовцi мiсць для занять, обладнання i навчального iнвентаря необхiдно: врахувати вимоги матерiально-технiчного забезпечення уроку, забезпечити технiку безпеки на уроцi з метою попередження травматизму, кожного разу необхiдно перевiрити технiчну справнiсть снарядiв, обладнання дрiбного спортивного iнвентаря за розмiром i вагою вiдповiдно до фiзичного розвитку i вiку дiтей, стан гiмнастичних матiв, мiсць приземлення при виконаннi стрибкiв (стан ями), бiгових дорiжок i дорiжок розбiгу, мiсць для метання, проведення рухливих iгор та iнше. 2.3 СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1. Місце мети уроку в системі вивчення навчального матеріалу. 2. Відповідність плану-конспекту відвідуваного уроку до календарного плану. 3. Організація уроку: місце проведення уроку, забезпеченість обладнанням та інвентарем (особливо нестандартним), спортивна форма вчителя (його зовнішній вигляд), санітарно-гігієнічне забезпечення уроку. 4. Конкретність визначення мети уроку в плані-конспекті та доступність постановки завдань уроку перед учнями класу, їх актуалізація та зв'язок з іншими уроками. 5. Робота вчителя з виховання постави учнів, виховання навичок стройових вправ, чіткість команд, зауваження і виправлення помилок в учнів, тон зауважень. 6. Послідовність підготовчої частини уроку: стройовий тренаж і його зв'язок з іншими уроками, наявність коригуючих вправ, поступовість росту фізичного навантаження, послідовність загальнорозвиваючих вправ, наявність спеціальних підвідних вправ та їхня відповідність меті уроку, емоційність початку уроку. 7. Розв'язання завдань уроку в основній частині: освітнє забезпечення уроку вчителем (теоретичне роз'яснення техніки вправ, можливих помилок та їх застереження, ілюстрація і демонстрація техніки вправ), володіння технікою вправ фактичного матеріалу самим учителем та настирливість учителя причини успіхів і невдач, накреслити шляхи подальшого вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. 8. Загальний рівень теоретичної поінформованості учнів класу, рухових умінь і навичок, фізичної підготовленості дівчат і хлопців. 9. Освітня, рухова та загальна щільність уроку, її відповідність до конкретного типу уроку. 10. Індивідуалізація навчання і виховання на уроці, способи активізації пізнавальної та рухової діяльності учнів на уроці. 11. Доцільність і раціональність форм організації діяльності та методів навчання учнів на уроці. 12. Забезпечення вчителем свідомого засвоєння знань, умінь і навичок, виховання позитивного мотиву спортивної діяльності в дітей, їх активність на уроці. 13. Володіння вчителя класом, його спостережливість за роботою учнів, передбачливість і попередження травм, вміння вчителя допомагати учням. 14. Використання унаочнень, роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання. 15. Уміння вчителя розв'язувати педагогічні ситуації на уроці. 16. Зняття психологічного і фізичного навантаження з учнів у заключній частині. 17. Аналіз учнівської діяльності вчителем, підсумок уроку (чого навчилися, що не вдалося, кому і з яких причин, що потрібно для цього в майбутньому, що буде вивчатись, виховуватись і вдосконалюватись на наступному уроці). 18. Рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, що вивчався на уроці. 19. Оцінка вчителем діяльності учнів на уроці, мотивація обов'язково виставлених оцінок. 20. Доцільність виставлених оцінок. 8
 • 9. 21. Домашнє завдання, його доцільність, доступність та індивідуалізація. 22. Закінчення уроку: емоційний стан класу, організоване залишення місця занять, стан залишеного місця занять, вчасне закінчення уроку. 9
 • 10. III МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТРОЙОВИМ КОМАНДАМ ОСНОВНІ СТРОЙОВІ ПОНЯТТЯ Стрій – це встановлене статутом розміщення учнів для спільних дій. Шеренга – стрій, в якому учні розміщені на одній лінії один поруч з іншим Колона – стрій, в якому учні розміщені один за одним в колону, по два, по три, по чотири і т.д. ОСНОВНІ СТРОЙОВІ КОМАНДИ "Рівняйсь" – за цією командою всі учні, крім направляючого, повертають голову направо (намагаються досягнути положення голови, коли праве вухо вище лівого). Як різновид, може бути команда "Наліво рівняйсь!" "Струнко!" – за цією командою учні приймають стройову стійку. "Вільно!" – команда, за якою треба розслабити ногу в коліні, не сходячи з місця. У розімкнутому строю учні відставляють на крок праву ногу і стоять вільно, розмістивши вагу тіла рівномірно на обидві ноги, руки позаду навхрест. Команда "вільно" подається для відпочинку. "Відставити!" – ця команда подається для скасування попередньої команди і припинення виконання вправ. Після чого учні займають попереднє положення. "Шикуйсь!" – за цією командою треба швидко стати на своє місце у вказаному строю і прийняти стройову стійку. "Розійдись!" – за цією командою учні розходяться (розбігаються) в різні сторони від місця, де стояв стрій. ШИКУВАННЯ Шикування за зростом в шеренгу і в колону по одному. Шеренга є зручною формою шикування учнів перед початком уроку. Діти вчаться займати свої місця, знаходяться на визначеній відстані один від одного і витримують рівняння. Елементи правильного шикування засвоюються не зразу. Особливо складно учням молодшого шкільного віку дається дотримати правильну відстань один відносно одного у шерензі чи колоні. Досягнути рівняння в строю можна навчивши учнів рівнятись по носочкам. Навчання цьому прийому потрібно розпочинати з шикування учнів вздовж позначеної лінії. Після того як учні навчаться шикуватись по лінії переходять до навчання шикуванню без лінії. Для шикування в одну шеренгу подається команда: "В одну шеренгу – шикуйсь!". Таким же чином подається команда і для шикування в дві, три ... шеренги. Шикування в колону по одному, по два, по три, по чотири... – подається команда "В колону по одному (по два...) – шикуйсь!". ПЕРЕШИКУВАННЯ НА МІСЦІ Команда для перешикування з одного строю в інший повинна подаватись у такій послідовності: назва строю, напрямок руху і спосіб пересування. Наприклад: "В колону по чотири наліво бігом – руш!". Перешикування в коло із шеренги. Коло є сомою простою формою шикування. Його можна утворити із шеренги наступними способами. Переший спосіб:всім дітям які стоять в шерензі пропонується взятись за руки; вчитель лівою рукою бере за праву руку правофлангового (можна і лівофлангового, але тоді правою рукою), і рухаючись по колу (всі діти тримаються за руки), з'єднує руки направляючого і замикаючого. Другий спосіб: всім дітям які стоять в шерензі, пропонується взятись за руки; двом учням, що стоять в середині 10
 • 11. шеренги, пропонується не сходити з місця; вчитель стає навпроти цих учнів на відстані 10-12 кроків від них і дає розпорядження "Тримаючись за руки утворюємо коло!"; вчитель піднімає руки в сторони-вниз та пропонує учням з лівого і правого флангів, а за ними і всім учням підходити до нього тим самим утворюючи коло. Після засвоєння цих способів вчитель знайомить учнів з перешикування в коло не тримаючись за руки за командами «В коло шикуйсь» Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки (мал) Учні розраховуються на перший і другий, а потім подається команда "В дві шеренги – шикуйсь!".Другі номери роблять крок назад лівою ногою, крок правою – вбік і, приставивши ліву ногу, стають за першими номерами. Для перешикування в одну шеренгу подається команда "В одну шеренгу – шикуйсь!". За цією командою другі номери роблять крок лівою ногою вбік, правою – вперед, приставляючи ліву ногу, стають на свої місця. Після повороту кругом перешикування виконується так: другі номери роблять крок правою ногою вперед, лівою – вбік, приставляючи праву ногу і стають попереду перших. Перешикування з однієї шеренги в три виконується після попереднього розрахунку – "по три" за командою "В три шеренги – шикуйсь!". За цією командою другі номери стоять на місці, перші номери роблять крок правою назад, лівою вбік і стають за другими номерами, треті роблять крок лівою вперед, правою вбік і стають перед першими номерами. Перешикування з трьох шеренг в одну виконується за командою "В одну шеренгу – шикуйсь!" у зворотному напрямку. Перешиковування з колони по одному в колону по двоє і навпаки на місці виконується за командою «В колону по двоє – шикуйсь!». Другі номери роблять крок правою в бік, лівою вперед, приставляють праву і стають поряд з першими. Перешиковування з колони по двоє в колону по одному виконуєтьсяза командою «В колону по одному – шикуйсь!». Другі номери роблять крок правою назад, лівою вбік і приставляють праву. Під час руху подається команда «В колону по двоє – руш!». За цією командою направляючий іде впівкроку, другі номери виходить вправо, з лівої ноги роблять повний крок і займають місце поруч з першими. Для перешиковування з колони по два в колону по одному подається команда: «В колону по одному – руш!». За цією командою перші номери йдуть повним кроком, а другі – в півкроку і в міру звільнення місця стають за першими. Перешиковування поворотами під час руху з колони по одному в колону по двоє, по три, чотири і т. д. виконується за командою «Наліво (направо) по двоє, по три, по чотири і т. д. – руш!». Після цієї команди учні одночасно повертаються парами, трійками, четвірками і т. д. і йдуть, рівняючись у потилицю і направо, додержуючись зазначеної дистанції та інтервалу. 11 1 3 1 3 1 321321321 3 1 2 1 2 1 2 1 22 222
 • 12. VI ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ЗРВ. СПОСОБИ НАВЧАННЯ ЗРВ Для навчання ЗРВ застосовуються різні способи в залежності від задачі заняття, а також контингенту учнів. На практиці застосовують три способи навчання: Роздільний спосіб – найбільш поширений, тому що передбачає роз'яснення призначення та характер виконання тієї чи іншої вправи. Особливість цього способу – перерви між окремими вправами. Після пояснення вправи подається команда: „Вправу почи – Н А Й !", а для припинення виконання, замість останнього рахунку (чотири, або вісім), подається команда: «С Т І Й !». Потоковий спосіб – характеризується безперервним виконанням (без зупинок) вправ серіями по 4-6 вправ або комплексу в цілому. У першому варіанті, залежно від задач уроку, таких серій може бути від 2 до 4. При проведенні комплексу вправ треба дуже чітко і коротко називати наступну вправу (вказуючи основні дії, та спосіб виконання) під час проведення попередньої вправи, в ритмі її виконання. Кваліфіковане проведення уроку вимагає від вчителя досконалого володіння гімнастичною термінологією. Нижче подано основні назви (терміни) рухів різними частинами тіла, які широко використовуються при проведенні З Р В. 4.1 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ЗРВ БЕЗ ПРЕДМЕТІВ № пп Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки 1 2 3 4 5 6 7 8 В.п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі: 1-4 – колові оберти головою вліво; 5-8 – те ж вправо. В.п. – стійка ноги нарізно, руки вперед: 1 – нахил вперед, руки назад; 2 – в.п.; 3-4 – те ж саме. В.п. – стійка ноги нарізно, руки вгору: 1- лицеве коло руками всередину; 2-3 – пружинисті напівнахили вперед, руки в сторони; 4 – в.п. В.п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони: 1 – руки до плечей; 2 – руки вгору; 3 – руки до плечей; 4 – в.п. В.п. – стійка ноги нарізно, руки на пояс: 1 – нахил вліво; 2 – нахил вправо. В.п. – О.с.: 1 – присід руки вперед; 2 – в.п.; 3-4 – те ж саме. В.п. – середня стійка, руки на пояс: 1-2 – нахил вперед; 3-4 – прогин назад. В.п. – О.с.: 1 – випад вправо, руки в сторони; 2 – нахил; 3 – випад вліво, руки в сторони; 4 – в.п.; 5-8 – теж саме з іншої ноги. 4-6 раз 4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз 6-8 раз 6-8 раз 6-8 раз 4-6 раз Стежити за поставою, спина рівна. Ноги тримати рівно, мах руками робити чітко. Нахиляючись спину тримати рівно, дихання довільне без затримки. Спина рівна, стежити за поставою. Нахили повинні бути чіткі, спина рівна. Спину тримати рівно. Вправу виконувати чітко, спина рівна. Руки тримати рівно, випади робити чітко. 12
 • 13. 9 10 В.п. – О.с.: 1- мах правою ногою, оплеск в долоні під ногою; 2 – в.п.; 3-4 – те ж саме. В.п. – середня стійка ноги на пояс: 1 – стрибком ноги нарізно; 2 – стрибком ноги разом. Ходьба на місці 6-8 раз 30-35 стрибк. Ноги піднімати прямі, якомога вище. Стрибки виконувати на носках, слідкувати за темпом дихання. 4.2 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ЗРВ З ПАЛИЦЕЮ № п/п Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В.п. – палицю вниз: 1 – палицю вгору, ліву у ліво на носок; 2 – в.п.; 3 – палицю вгору, праву у право на носок; 4 – в.п. В.п. – палиця за голову, ноги нарізно: 1 – поворот в право палицю вгору; 2 – в.п.; 3 – поворот вліво палицю вгору; 4 – в.п. В.п. – палицю вниз, ноги нарізно: 1 – дугами назад перевести палицю назад; 2 – в.п.; 3 – те ж саме; 4 – в.п. В.п. – палицю за голову, ноги нарізно: 1 – нахил вліво; 2 – в.п.; 3 – нахил вправо; 4 – в.п. В.п. – палицю вниз, ноги нарізно: 1 – нахил вперед, торкнутись носків ніг; 2 – виправляючись палицю вгору; 3 – те ж саме; 4 – в.п. В.п. – палицю вгору 1 – присід, палицю вперед; 2 – в.п.; 3 – присід, палицю вниз; 4 – в.п. В.п. – палицю за голову: 1 – випад лівою вперед, палицю вгору; 2 – в.п.; 3 – те ж саме правою; 4 – в.п. В.п. – палиця внизу: 1-2 – переступання спочатку лівою ногою, а потім правою вперед через 6-8 раз 4-6 раз 4-6 раз 6-8 раз 4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз 15-20 раз Слідкувати за поставою. Повороти до кінцевих точок руху. Тулуб вперед не нахиляти. Слідкувати за амплітудою. При виконанні ноги в колінних суглобах не згинати. Спина рівна. Випад якомога глибше. Коліно виносити якомога вище. 13
 • 14. 9. палицю; 3-4 – переступання назад через палицю спочатку лівою а потім правою. В.п. – о.с., правим боком до палиці, що лежить на підлозі паралельно правій стопі: 1-4 – стрибки вправо та вліво через палицю. 20-25 стриб. Слідкувати за координацією рухів. 4.3 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ЗРВ ЗІ СКАКАЛКОЮ № пп Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В.п. – скакалка вниз: 1 – скакалка перед грудьми; 2 – стійка на носках скакалка вгору; 3 – те ж саме, що і 1; 4 – в.п. В.п. – скакалка вперед, ноги нарізно: 1 – скакалку перевести у вертикальне положення, ліва зверху; 2 – в.п.; 3 – те ж саме, що і 1 тільки навпаки; 4 – в.п. В.п. – скакалка внизу, ноги нарізно: 1 – скакалка вгору; 2 – нахил тулуба вправо; 3 – нахил тулуба вліво; 4 – в.п. В.п. – скакалку назад, ноги нарізно: 1 – нахил вперед, скакалку вгору; 2 – в.п.; 3 – те ж саме; 4 – в.п, скакалка внизу. В.п. – скакалку вперед: 1 – присід, скакалку вперед; 2 – в.п.; 3 – присід, скакалку за голову; 4 – в.п. В.п. – скакалка за головою: 1 – випад лівою вліво, скакалку вгору; 2 – в.п.; 3 – випад правою вправо, скакалку вгору; 4 – в.п. В.п. – О.с., обличчям до скакалки, що лежить на підлозі у фронтальній площині; 1-4 – стрибки на обох ногах через скакалку вперед та назад. Ходьба на місці 4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз 6-8 раз 6-8 раз 6-8 раз 20-25 стрибків 1 хв. Слідкувати за поставою. Слідкувати за поставою. Амплітуда рухів максимальна. При виконанні ноги в колінних суглобах не згинати. Слідкувати за поставою. Випад якомога глибше. Слідкувати за координацією рухів. Зберігати правильну поставу 14
 • 15. 4.4 ЗРАЗОК КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ № п/п Зміст вправи Дозування Організаційно-методичні вказівки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В.п. – вузька стійка ноги нарізно; 1 – стійка на носках, руки до плечей; 2 – теж, руки вгору; 3 – теж, що 1; 4 – В.п.; В.п. – середня стійка ноги нарізно; 1 – стійка на носках, руки в сторони, пальці в кулак долонями вгору; 2 – В.п.; 3 – 4 – теж, що 1-2; В.п. – вузька стійка ноги нарізно; 1 – руки через сторони вгору; 2 – напівприсід на носки; 3 – стійка руки вгору; 4 – В.п.; В.п. – стійка ноги нарізно, руки за спину; 1-2 – ліву в сторону, руки вгору; 3-4 – В.п.; 5-8 – теж, з іншої ноги; В.п. – ноги нарізно, руки до плечей; 1-2 – поворот вліво, руки в сторону; 3-4 – В.п.; 5-6 – поворот вправо; 7-8 – В.п.; В.п. – ноги нарізно, руки за голову; 1-2 – нахили вліво руки в вгору; 3-4 – теж вправо; В.п. – широка стійка ноги нарізно, руки вгорі, пальці переплетені долонями вгору; 1-2 – нахил до правої; 3-4 – прогин назад, руки вгору; 5-6 – нахил до лівої; 7-8 – В.п.; 9-16 – теж,з іншої ноги; В.п. – руки вперед-вниз, пальці переплетені долонями вниз; 1-2 – випад лівою вперед, руки вгору; 3-4 – В.п.; 5-6 – теж з іншої ноги; 7-8 – В.п.; В.п. – широка стійка ноги нарізно, 3-4 рази 3-4 рази 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів Спина рівна, потягнутись - вдих, опуститись - видих Спина рівна, під час піднімання рук – звести лопатки Спина рівна, зберігати рівновагу Спина рівна, ноги в колінних суглобах не згинати, зберігати рівновагу, темп повільний Спина рівна, поворот до кінцевих точок руху. Ноги рівні, нахили виконувати якомога нижче, темп повільний Ноги в колінних суглобах не згинати, руками торкатися носків, темп повільний, під час прогину дивитись на руки. Випад виконувати якомога глибше, під час випаду прогнутись назад, темп середній Зберігати рівновагу, спина 15
 • 16. 10 11 руки за голову; 1-3 – присід; 4 – В.п.; В.п. – стійка, руки на пояс; 1-2 – зігнути праву вперед; 3-4 – зігнуту праву в сторону; 5-6 – зігнуту праву вперед; 7-8 – В.п. Ходьба на місці з високим підніманням стегна. 4-6 разів 4-6 разів рівна, коліна розведені в сторони, погляд спрямований вперед. Ногу зігнути під прямим кутом, спина рівна, зберігати рівновагу Зберігати правильну поставу 4.5 ТЕРМІНИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ Вихідне положення – таке положення тулуба, голови, рук і ніг, яке є початковим для виконання вправи. Основна стійка (О.с.) – відповідає стійці «струнко». Стійка ноги нарізно – вага тіла розподілена рівномірно на обидві ноги, які розведені на відстань одного кроку. Широка стійка ноги нарізно – ноги розведені більше ніж один крок, Вузька стійка ноги нарізно – ноги розведені на відстані однієї стопи. Стійка навхрест (правою, лівою) – одна нога знаходиться перед другою схресно і доторкається коліна опорної ноги. Стійка ноги нарізно правою (лівою) – стійка, в якій права (ліва) нога знаходиться на крок попереду лівої. Стійка на колінах – стійка, в якій коліна, гомілки і носки спираються на підлогу. Стійка на коліні правому, лівому – положення, в якому одна нога стоїть на коліні, а друга зігнута спереду так, щоб гомілка (стоячої попереду) і стегно другої були перпендикулярні до підлоги. Ліву (праву) вперед – стоячи на правій (лівій), підняти ліву під прямим кутом відносно вертикальної вісі. Ліву (праву) назад – тулуб тримається прямо, а нога максимально відводиться назад. Ліву (праву) в сторону – нога відводиться до прямого кутавідносно опорної. Ліву (праву) на носок – пряма нога торкається спереду носком підлоги. Ліву (праву) назад на носок – теж саме, але нога відводиться назад. Ліву (праву) в сторону на носок – нога відставляється на носок в указаному напрямку. Ліву (праву) зігнути – стегно паралельно підлоги, гомілка вертикально. Ліву (праву) зігнути назад – теж саме, але нота відводиться максимально назад. Ліву (праву) зігнути в сторону – теж саме, тільки нога відводитьсяв указаний бік. ПОЛОЖЕННЯ СИДЯЧИ Сід – положення сидячі на підлозі з прямими ногами, руки вільно торкаються опори. Упор сидячі позаду – сід з невеликим нахилом назад і опорою на руки. Сід ноги нарізно – сід з максимально розведеними ногами. Сід зігнувши ноги – сід із зігнутими ногами. Сід кутом – сід, в якому ноги підняті під кутом 45° відносно опори. Сід зігнувшись – сід з вертикально піднятими ногами вгору. Сід із захватом – теж саме, але руками обхопить гомілки. Сід на п'ятках, тулуб вертикально. Сід на лівому (правому) стегні – сід, в якому вага тіла на стегні зігнутої лівої (правої) ноги. Положення другої ноги вказується додатково. Наприклад, сід на лівому стегні, праву в сторону на носок. ПРИСІДИ Стоячи на носках, ноги максимально зігнуті, руки вільно. Круглий присід – положення таке саме, як і в присіді, але спина кругла з опущеною головою. 16
 • 17. Присід на лівій (правій) – присід, в якому вага тіла на зігнутій лівій (правій) нозі, положення другої вказується додатково. Наприклад, присід на лівій, праву вперед на носок. Напівприсід – присід, який виконується на половину амплітуди; часто використовується з напівнахилом і називається “старт плавця”. ВИПАДИ Випад – виконується виставленням ноги в любому напрямку, з одночасним згинанням її, тулуб зберігає вертикальне положення. Випад лівою (правою) – виставлення ноги уперед, з одночасним таким згинанням її, щоб коліно знаходилось на рівні носка, а ступня другої ноги трохи повертається носком назовні. Випад вліво (вправо) – виставлення ноги в сторону, ступні зберігають положення основної стійки. Випад назад – виставлення ноги назад, якщо потрібно вказують ногу (наприклад, випад правою назад). Про інші направлення необхідно вказувати додатково. Глибокий випад – випад з максимальним розведенням ніг. УПОРИ Упор – положення з опорою тільки руками. Змішаний упор – положення з опорою руками та іншими частинами тіла. Упор стоячи – тіло в стійці нахилено вперед, впирається руками в опору нижче рівня плечей. Ноги прямі, коліна, п'ятки і носки зведені. Упор присівши – присід з опорою руками. Упор на колінах – учень опирається руками і колінами, спина пряма, голова прямо. Упор лежачи – випростане тіло учня обличчям до підлоги опирається на руки і носки. Упор лежачи ззаду – тіло учня спиною до підлоги спирається на руки і п'ятки. Тулуб прогнутий, голова прямо. Упор лежачи на стегнах – упор лежачи з опорою стегнами на підлогу, голова трохи піднята. ПОЛОЖЕННЯ РУК Руки вперед – прямі руки підняті паралельно підлозі, пальці разом, долоні звернені одна до одної. Інше положення долоней вказується. Руки вгору – положення рук піднятих вгору і максимально відведених назад. Руки паралельно, долоні звернуті всередину. Руки в сторони – прямі руки, підняті в бік паралельно підлоги, долоні розвернуті вниз. Руки назад – прямі руки максимально відведені назад, долоні звернуті в середину. Проміжні положення – це положення в яких руки розміщені під кутом 450 відносно основного положення. Руки вперед - донизу – від основного положення руки вперед вони опущені на 450 Руки вперед - догори – від основного положення руки підняті на 45°. Руки вперед - назовні – від основного положення руки розведені в сторони на 45°. Руки в сторони - вперед – теж саме, тільки долонями донизу. Руки вперед - усередину – від основного положення руки зведені і торкаються долонями. Аналогічно називаються проміжні положення від основних: руки в сторони, руки в гору, руки назад. Руки на пояс – кісті рук впираються в гребінь тазової кістки, чотирма пальцями, лікті відведені назад. Руки до плечей – зігнуті в ліктьових суглобах, руки доторкаються пальцями плечей, лікті притиснуті до тулуба. Руки зігнуті вперед – теж саме, тільки ліктями вперед. Руки зігнуті в сторони – теж саме, тільки лікті в сторони. Руки перед грудьми – зігнуті в ліктьових суглобах руки підняті так, щоб кісті були продовженням передпліч, долонями донизу, лікті на висоті плечей. Руки перед собою – так як і руки перед грудьми, тільки передпліччя одне над одним. При необхідності вказується яка рука зверху. Руки за голову – зігнуті руки розміщені гак, щоб пальці торкалися потилиці, лікті в сторони. 17
 • 18. Руки за спину – зігнуті в ліктьових суглобах руки обхоплюють передпліччя так, щоб пальці торкалися ліктів. Руки вправо (вліво) – руки відведені у вказаному напрямку і знаходяться у горизонтальному положенні. НАХИЛИ Нахил – згинання тулуба в любому напрямку. При нахилі голови завжди додається слово „голова". Наприклад: нахил голови вправо. При нахилі потрібно намагатися прийняти максимально зігнуте положення тулуба (відносно ніг), положення рук вказується додатково. Нахил вперед – це положення, в якому тулуб знаходиться під прямим кутом по відношенню до ніг. Нахил прогнувшись – теж саме, тільки спина прогнута, голова піднята Нахил вперед-донизу – це проміжне положення між нахилом вперед и нахилом. Напівнахил – це проміжне положення тулуба між основною стійкою і нахилом вперед. ОСНОВНІ РУХИ РУКАМИ, НОГАМИ, ТУЛУБОМ Коло – це кругові рухи руками, ногами і тулубом. Виконуються з вихідного положення на 360° по колу до вихідного положення. В цьому випадку достатньо назвати „коло" і вказати його напрямок. Наприклад: коло руками вліво із вихідного положення руки вгору. Дуга – рух, який виконується менше, ніж на 360° по колу. Для визначення таких рухів використовується слово „дугою", вказується напрямок руху і кінцеве положення. Наприклад: з вихідного положення руки вгору, дугами вліво руки вправо. Мах – різкий рух в будь-якому напрямку з повною амплітудою. Наприклад: мах лівою назад, руки вгору. 18
 • 19. V ЗРАЗКИ НАПИСАННЯ КОНСПЕКТІВ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ План-конспект уроку фізичної культури для учнів 3 класу ЗОШ № __ м.Кременчука Способи рухової діяльності: школа пересувань, школа сприяння розвитку фізичних здатностей, школа стрибків, школа активного відпочинку (рекреації). Завдання уроку: 1. Повторити техніку виконання бігу на короткі дистанції (30 метрів) 2. Закріпити техніку виконання стрибків у довжину з місця. 3. Сприяти розвитку швидкості та спритності за допомогою рухливих ігор. Обладнання: фішки, прапорці, палиці Місце проведення: спортивний майданчик Дата проведення: 15.10.11. Література: Бондаренко С.В. Основи техніки та методики навчання легкоатлетичних вправи. – Кіровоград, 2003 р. № п/п Зміст уроку Дозування Організаційно-методичні вказівки Підготовча частина – 12 хвилин 1. Шикування 30” Вздовж бічної лінії майданчика за зростом 2. Рапорт. Рапорт здає черговий або фізорг класу. 3. Привітання. 10” На вітання вчителя діти відповідають чітко і голосно. 4. Повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці. Вимірювання ЧСС. 2 хв. Завдання довести в чіткій і зрозумілій формі. Організовуючі вправи: - Праворуч - Ліворуч 2 р. 2р. Виконувати з опорою на п’ятку і носок 5. Різновиди ходьби: • на носках, руки за голову; • на п'ятках, руки до плечей; • перекатом з п'ятки на носок, руки за спину; • у напівприсіді, руки за голову; • в повному присіді, руки на колінах; • звичайна ходьба. 9м. 9м. 9м. 9м. 9м. 9м. Стежити за поставою, спина рівна, плечі розведені, підборіддя підняте. Перекат пружній. Тулуб прямий. Дистанція 2 кроки, спину тримати рівно. Дистанція 2 кроки. 6. Повільний біг 100 м В колоні за направляючим, дистанція 3 кроки, темп повільний, не випереджати один одного 7. Ходьба із вправами на віднов- леннядихання. 1 – руки через сторону вгору (вдих); 2 – руки дугами вниз (видих). 9м. Дистанція 2 кроки, вдих через ніс, видих ротом. 8. Перешикування з колони по одному в колону по два для проведення ЗРВ без предметів. Інтервал-дистанція 2 кроки. 9. 1) В.п. – ліва рука вгорі, пальці стиснуті в кулак; 4-6 разів Показ вправ у дзеркальному відображенні. 19
 • 20. 1-4 – зміна положення рук; 2) В.п. – ноги нарізно, пальці стиснуті в кулак; 1-4 – колові оберти руками вперед; 5-8 – теж назад; 3) В.п. – ноги нарізно, руки до плечей; 1 – поворот вліво, руки в сторону; 2 – В.п.; 3 – поворот вправо; 4 – В.п.; 4) В.п. – ноги нарізно, руки на поясі; 1-4 – нахили вліво; 5-8 – теж вправо; 5) В.п. – широка стійка ноги нарізно, руки вгорі, пальці переплетені долонями вгору; 1 – нахил тулуба до правої ноги; 2 – нахил; 3 – нахил тулуба до лівої; 4 – В.п.; 6) В.п. – широка стійка ноги нарізно, руки на поясі; 1 – присід на лівій, права вправо на п’ятку; 2 – В.п.; 3 – теж на іншу ногу; 4 – В.п.; 7) В.п. – руки вперед-вниз, пальці переплетені долонями вниз; 1 – випад лівою вперед, руки вгору; 2 – В.п.; 3 – теж з іншої ноги; 4 – В.п.; 8) В.п. – С.с.ноги нарізно, руки на пояс; 1-4 – стрибки. 9) В.п. – упор присівши. 1 – стрибок вгору, руки вгору; 2 – В.п.; 3-4 – теж, що 1-2; 10) Ходьба на місці. 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів 4-6 разів Руки в ліктьових суглобах не згинати, темп швидкий. Руки прямі, амплітуда рухів максимальна Поворот до кінцевих точок руху, руки прямі. Ноги рівні, нахили виконувати якомога нижче Ноги в колінних суглобах не згинати, руками торкатися до носків. Зберігати рівновагу Випад виконувати якомога глибше Стрибати якомога вище Вистрибуючи прогнутися у спині. Відновити дихання. 11. Перешикування з колони по два в колону по одному. Дистанція 2 кроки 12. Бігові та стрибкові вправи: • біг з високим підніманням стегна; 2Х9 м Виконуються по діагоналі, по бічній та лицевій лініях учні виконують ходьбу. Стегно виноситься під кутом 90, працює ¾ стопи, постановка стопи на носок, руки працюють 20
 • 21. • біг із захлестом гомілки назад; • стрибки на правій; • теж, на лівій; • підскоки; 2Х9 м 2Х9 м 2Х9 м 2Х9 м вздовж тулуба. Коліно ноги спрямоване вниз, кроки часті, короткі, руки працюють вздовж тулуба. Виконувати якомога вище, дистанція 2 кроки. Під час вистрибування допомагають руки. 13. Ходьба із вправами на віднов- леннядихання. 1 – руки через сторону вгору (вдих); 2 – дугами вниз (видих). 9м. Вдих через ніс, видих ротом. Основна частина –25 хвилин 14 Завдання 1: Повторити техніку виконання бігу на короткі дистанції (30 метрів) - прискорення за сигналом після ходьби; - біг з В.п. – упор присівши; - біг з В.п. – нахил-зігнувшись; - вибігання з високого старту; - біг по дистанції 30 метрів з максимальною швидкістю; - біг «гандикапом» 9 хв 2 р. 2 р. 2 р. 2 р. 3 р. 3 р. Фронтальний метод організації учнів, позмінний спосіб виконання вправ Постановка стоп паралельно Поступове розгинання тулуба Звернути увагу на поштовх і винос ноги, що стоїть позаду Виконувати на передній частині стопи, стегно виноситься прямо вперед Відстань між шеренгами 2 метри. 15. Завдання 2. Закріпити техніку виконання стрибків у довжину з місця. - стрибки в повному присіді з просуванням вперед; - стрибки в довжину з місця через перешкоду (фішки, палиці) - стрибки в довжину з місця на дальність 8 хв. 5 стр. 6 стр. 6 стр. Під час виконання стрибків акцентувати увагу учнів, щоб ноги підтягувалися до грудей у фазі польоту, на правильне приземлення (на п’ятки з наступним перекатом на всю стопу ) Одночасний спосіб виконання вправ Позмінний спосіб виконання Ігровий метод 16. Завдання 3. Сприяти розвитку швидкості та спритності за допомогою рухливих ігор. Рухлива гра «Запорожець на Січі» Зміст гри: На майданчику позначають «Січ» (прямокутник 9Х6 метрів), посередині пересувається «запорожець», який намагається спіймати когось із 8 хв. 2-3 р. Правила: не вибігати за межі майданчика, спійманим вважається той, до кого торкнеться «запорожець» 21
 • 22. «куренів» (тих, хто перебігає з одного табору в інший). Спіймані стають «запорожцями» і допомагають у ловах. Рухлива гра «У річку, гоп!» Зміст гри:Дві шеренги стають одна проти одної на віддалі 3-5 метрів. Вчитель подає команду: - У річку гоп! – всі стрибають вперед. - На берег гоп! – всі стрибають назад. Часто вчитель повторює однакову команду декілька разів. У такому випадку всі залишаються на місці. Хто стрибнув, той вибуває з гри. Гра продовжується до останнього гравця. 2-3 р. Правила: стрибки виконувати на двох ногах, обов’язково перестрибувати лінію. Заключна частина – 3 хвилини 17. Вправи на відновлення дихання. Вимірювання ЧСС. 1 хв Привести організм учнів у відносно спокійний стан 18. Шикування 30 сек Вздовж бічної лінії майданчика 19. Підведення завдань уроку 1хв.30 сек. Відмітити кращих, вказати недоліки Примітка: Для учнів спеціальної медичної групи зменшена кількість повторень вправ, виключаються вправи із затримкою дихання, біг дозується у сполученні з ходьбою і вправами на відновлення, обов’язкове включення вправ на розслаблення і спеціальних дихальних вправ. Допустимим є застосування пасивного відпочинку. Дозволяється виконання загальнорозвивальних вправ у довільному, зручному для учнів темпі. План-конспект сюжетно-рольового уроку з фізичної культури для учнів 4 класу ЗОШ № 28 м.Кременчука Способи рухової діяльності: школа культури рухів з елементами гімнастики, школа пересувань, школа сприяння розвитку фізичних здібностей, школа стрибків, школа активного відпочинку (рекреації). Завдання уроку: 1. Удосконалення техніки лазіння по гімнастичній стінці і канату; 2. Сприяти розвитку фізичних якостей, використовуючи комплексно-колове тренування; 3. Сприяти розвитку спритності, використовуючи сюжетну гру. Обладнання: канат, гімнастичні лави, скакалки, м’ячі, мати. Місце проведення: спортивна зала Дата проведення: 13.12.2004 № п/п Зміст уроку Дозування Організаційно-методичні вказівки І Підготовча частина 10’ Фронтальний метод 1. Шикування. 30” В 1 шеренгу вздовж бічної лінії майданчика за зростом 2. Привітання. 10” На вітання вчителя діти 22
 • 23. відповідають чітко і голосно 3. Повідомлення завдань уроку та техніки безпеки. Учитель: Добрийдень! Сьогодні незвичайний урок. У нас відбудеться подорож у країну Фізкультурію. А подорожувати ми будемо на поїзді, подорож триватиме 40 хв., але за цей час, уявіть собі, ми побуваємо на різних зупинках, де ви зможете придбати силу, здоров’я і красу. Але перш ніж вирушити у цю подорож ви повинні підготувати свої м’язи, а також згадати де ліва сторона, де права, щоб випадково не потрапити в іншу країну і не заблукати 30” У доступній для дітей формі. 4. Організовуючі вправи: Вліво, вправо покрутись, На сусіда не дивись! - Праворуч; - Ліворуч; - Кругом 2 р. 2 р. 2 р. Виконувати з опорою на п’ятку і носок 5. Різновиди ходьби і пересувань: а) на носках, руки на поясі; б) на п’ятах руки за спиною; в) перекатом з п’яти на носок; г) гострим кроком; д) крок польки. 20м. 20м. 20м. 20м. 20м. Протиходом наліво Протиходом направо По діагоналі Стежити за поставою, спина рівна, плечі розведені, підборіддя підняте. Дистанція 2 кроки. 6. Різновиди бігу: а) звичайний біг; б) приставними кроками лівим і правим боком. 20м. 20м. Руки на поясі, постава рівна Одночасний спосіб виконання вправ 7. Ходьба із вправами на відновлення дихання. 1 – руки через сторону вгору (вдих); 2 – руки дугами вниз (видих). 9м. Дистанція 2 кроки, вдих через ніс, видих ротом. 8. Перешикування з колони по одному в колону по два для проведення ЗРВ Інтервал-дистанція 2 кроки. 9. З.Р.В. під музичний супровід. а) В.п. – руки на поясі; 1 – нахил голови вперед; 2 – в.п.; 3 – назад; 4 – в.п. б) В.п. – середня стійка ноги нарізно. Почергові колові рухи плечима. 6-8р. 6-8р. Показ вправ у дзеркальному відображенні. Слідкувати за поставою виконувати вправи в такт музики. Слідкувати за амплітудою рухів 23
 • 24. в) В.п. – середня стійка ноги нарізно, руки вперед; 1 – права в сторону; 2 – в.п.; 3 – ліва в сторону; 4 – в.п. г) В.п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони; 1 – поворот вліво, руки за голову; 2 – в.п.; 3 – те саме вправо; 4 – в.п. д) В.п. – те саме, що і (г), але з напівприсідом під час повороту. е) В.п. – середня стійка ноги нарізно, руки в сторони. 1 – напівприсід, нахил вліво, руки за голову; 2 – в.п.; 3 – те ж в іншу сторону; 4 – в.п. ж) В.п. – О.с. 1 – упор присівши; 2 – стійка на лівій, праву назад на носок, руки вгору; 3 – упор присівши; 4 – те саме, що і 2, але права назад на носок. з) В.п. – середня стійка ноги нарізно. 1 – нахил до лівої; 2 – нахил; 3 – нахил до правої; 4 – в.п. 6-8р. 6-8р. 6-8р. 6 - 8р. 6 - 8р. 6-8р. Руки в ліктьових суглобах не згинати. П’яти від підлоги не відривати, слідкувати за амплітудою рухів Стежити за координацію рухів Нахили виконувати чітко в лицевій площині, лікті в сторони. Слідкувати за поставою Ноги не згинати в колінних суглобах ІІ. 1. Основна частина Станція „Качайпрес”. Станція „Качайпрес,, Викликає інтерес Що ж за станція така? А для вас вона легка? Лягти на лаву взятись руками за жердину підтягнути зігнуті ноги до грудей 30’ 15 р х 30” Метод комплексного колового тренування Ноги підтягувати якомога ближче до грудей. 24
 • 25. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Станція „Підтягайка”. Підтягнися 10 раз, Буде в тебе все гаразд. Після вправи поспішай, Інша станція чекає, Вже і вправи підбирає. Підтягування у висі лежачи. Станція „Перелазівка”. Часу обмаль! Не барись! Вгору, вниз по стінці лізь. Лазіння по гімнастичній стінці однойменним способом. Станція „Віджимайка”. Ось це місце, зупинись, Від підлоги відіжмись. Віджимання в упорі лежачи Станція „Стрибалівка”. А ну спробуй пострибати, Щоб у ніжках силу мати. Стрибки через позначки на двох у групуванні. Станція „Прогинайка”. Знає навіть і Незнайко, Що є станція така, Яка зветься „Прогинайка” 3 поїзда скоріш виходь І на станцію заходь. В.п. – лежачи на животі м’яч в руках. 1. прогин назад, м’яч вгору; 2. в.п. Станція „Скакалівка”. Що за станція така? Станція „Скакалівка” На скакалці пострибай, Потім далі вирушай. Стрибки через скакалку на двох. Станція „Канатолазка” Ти полізеш по канату І відчуєш в серці свято. Лазіння по канату 10 р х 30” 6 р х 30” 10 р х 30” 5 р х 30” 10 р х 30” 60 р х 30” 4 р х 30” Таз не опускати. Виконувати лазіння наступаючи на кожну жердину. Дівчата виконують віджимання зігнувши ноги. Дотримуватися дистанції Не згинати руки і ноги, якомога більше прогинатися. На один оберт скакалки – один стрибок. Стрибки виконувати на двох ногах Спускатися поступово перебираючи руками. 25