Publicité
Publicité

Pedagogu Darba Kvalitates Vertejums Km

  1. “ Ieteikumi pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelim atbilstoši izstrādātajai pedagogu tālākizglītības sistēmai” Izstrādāts, pamatojoties uz projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” Nr. 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504 materiāliem 2009 g ada 23 o ktobris Rīga
  2. Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelis Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēma Pedagogu darba atalgojums Pedagogu tālākizglītības sistēma
  3. Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas posmi Sagatavošanās pedagoga darba kvalitātes novērtēšanai jūnijs - augusts pedagogs, izglītības iestādes administrācija Vērtēšana norise septembris - marts izglītības iestādes administrācija, skolēni un viņu vecāki Rezultātu apkopošana aprīlis novērtēšana komisija
  4. Pedagoga darba kvalitātes vērtējums Pedagoga sniegtais vērtējums kvalitatīvais vērtējums Izglītības iestādes administrācijas sniegtais vērtējums kvalitatīvais un kvantitatīvais vērtējums Skolēnu un vecāku sniegtais vērtējums kvalitatīvais un kvantitatīvais vērtējums * pedagoga darba kvalitātes pašvērtējuma veidošana * materiālu apkopošana portfolio * mācību stundu vērošana * pedagoga profesionālās darbības vērtējums * piedalīšanās anketēšana
  5. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā (28%) Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana (10%) Pedagoģiskās darbības rezultātu analīze (3%) Pedagoga darbs skolēna individuālo vajadzību nodrošināšanā un spēju attīstīšanā (21%) Mācību un audzināšanas darba plānošana, vadīšana, analīze (38%) PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VĒRTĒŠANAS PAMATJOMAS
Publicité