หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55

18 362 vues

Publié le

หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55

  1. 1. 52. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา2.1 โครงสรางเวลาเรียนโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย ปการศึกษา 2555 เวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6กลุมสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐาน รวม 880 (22 นก) 880 (22 นก) 880 (22 นก) 1,640(41 นก)ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)คณิตศาสตร 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)วิทยาศาสตร 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)ประวัติศาสตร 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 80(2 นก)สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120(3 นก)ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120(3 นก)การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120(3 นก)ภาษาตางประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)รายวิชาเพิ่มเติม รวม 280(7 นก) 280(7 นก) 280(7 นก) 1,800(45 นก)พลศึกษา-เพศศึกษา 40 (1 นก) 40 (1 นก) - -ภาษาจีน 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) -อาเซียนศึกษา 40 (1 นก) - - -IS1-IS2 - - 120 (3 นก) 4 (2 นก)เลือกตามความสนใจ 8 กลุมสาระ 160 (4 นก) 160 (4 นก) 160 (4 นก) -รายวิชาและกิจกรรมไมคิดหนวยกิต 4 คาบ 6 คาบ 2 คาบ 6 คาบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120กิจกรรมนักเรียน* กิจกรรมชุมนุม 60 60 60 180* กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม 5สกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณาประโยชน 20 20 20 20รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360รวมเวลาเรียน 1,400 ชั่วโมง/ป 1,400 ชั่วโมง/ป 1,400 ชั่วโมง/ป รวม 3 ป 4,200 ชั่วโมง
  2. 2. 6 โครงสรางหลักสูตรชั้นป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 11(440) รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 1 ท 21101 ภาษาไทย 1.5(60) 1 ท 21102 ภาษาไทย 1.5(60) 2 ค 21101 คณิตศาสตร 1.5(60) 2 ค 21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 3 ว 21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) 3 ว 21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 4 ส 21101 สังคมศึกษา 1.5(60) 4 ส 21103 สังคมศึกษา 1.5(60) 5 ส 21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) 5 ส 21104 ประวัติศาสตร 0.5(20) 6 พ 21101 สุขศึกษา 0.5(20) 6 พ 21103 สุขศึกษา 0.5(20) 7 พ 21102 พลศึกษา 0.5(20) 7 พ 21104 พลศึกษา 0.5(20) 8 ศ 21101 ทัศนศิลป 1(40) 8 ศ 21102 นาฏศิลป 1(40) 9 ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1.0(40) 9 ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 0.5(20) 10 ง 21103 คอมพิวเตอรพื้นฐาน 0.5(20) 10 อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 11 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60)รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 1.0(40) รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 1.0(40) 11 จ 21201 ภาษาจีน 1 0.5(20) 12 จ 21202 ภาษาจีนเพิ่มเติม 0.5(20) 12 พ 21201 พลศึกษา (ไทเก็ก) 0.5(20) 13 พ 21202 พลศึกษาเพิ่มเติม 0.5(20) 13 ส 21201 อาเซียนศึกษา 1 0.5(20)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 1.5(60) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 1.5(60) 14 ค 21201 คณิตศาสตร 1 1.0(40) 14 ค 21202 คณิตศาสตร 2 1.0(40) 15 ว 21201 วิทยาศาสตร 1 1.0(40) 15 ว 21202 วิทยาศาสตร 2 1.0(40) 16 ศ 21201 วาดเขียน 1 2.0(80) 16 ศ 21202 วาดเขียน 2 2.0(80) 17 ง 21201 งานปกสวยดวยมือเรา 1 2.0(80) 17 ง 21205 งานปกสวยดวยมือเรา 2 2.0(80) 18 ง 21202 งานชาง 1 2.0(80) 18 ง 21206 งานชาง 2 2.0(80) 19 ง 21203 งานเกษตร 1 2.0(80) 19 ง 21207 งานเกษตร 2 2.0(80) 20 ง 21204 คอมพิวเตอร 1 2.0(80) 20 ง 21208 คอมพิวเตอร 2 2.0(80) 21 ค 21201 คณิตศาสตร 1 1.0(40) 21 ค 21202 คณิตศาสตร 2 1.0(40) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 คาบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 คาบ 22 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ 22 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ 23 แนะแนว 1 คาบ 23 แนะแนว 1 คาบ 24 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 24 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 25 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ทํานอกเวลา 25 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ทํานอก และสาธารณประโยชน และสาธารณประโยชน เวลารวมเวลาเรียน 33 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 33 ชั่วโมง
  3. 3. 7 โครงสรางหลักสูตรชั้นป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 11(440) รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 1 ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) 1 ท 21102 ภาษาไทย 1.5(60) 2 ค 22101 คณิตศาสตร 3 1.5(60) 2 ค 21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 3 ว 22101 วิทยาศาสตร 3 1.5(60) 3 ว 21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 4 ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.5(60) 4 ส 21103 สังคมศึกษา 1.5(60) 5 ส 22102 ประวัติศาสตร 3 0.5(20) 5 ส 21104 ประวัติศาสตร 0.5(20) 6 พ 22101 สุขศึกษา 3 0.5(20) 6 พ 21103 สุขศึกษา 0.5(20) 7 พ 22102 พลศึกษา 3 (ตะกรอ) 0.5(20) 7 พ 21104 พลศึกษา 0.5(20) 8 ศ 22101 ดนตรี 1.0(40) 8 ศ 21102 นาฏศิลป 1(40) 9 ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5(20) 9 ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 0.5(20) 10 ง 22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5(20) 10 ง 21103 คอมพิวเตอรพื้นฐาน 0.5(20) 11 อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5(60) 11 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60)รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 1.0(40) รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 1.0(40) 12 จ 21201 ภาษาจีนเพิ่มเติม 0.5(20) 12 จ 21202 ภาษาจีนเพิ่มเติม 0.5(20) 13 พ 21201 เพศศึกษา 0.5(20) 13 พ 21202 พลศึกษาเพิ่มเติม 0.5(20)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 1.5(60) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 1.5(60) 13 ค 22201 คณิตศาสตร 3 1.0(40) 14 ค 22202 คณิตศาสตร 4 1.0(40) 14 ว 22201 วิทยาศาสตร 3 1.0(40) 15 ว 22202 วิทยาศาสตร 4 1.0(40) 15 ศ 22201 จิตกรรม 1 2.0(80) 16 ศ 22203 จิตกรรม 2 2.0(80) 16 ศ 22202 ดนตรี 1 2.0(80) 17 ศ 22204 ดนตรี 2 2.0(80) 17 อ 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2.0(80) 18 อ 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2.0(80) 18 ง 22201 คอมพิวเตอร 3 2.0(80) 19 ง 22204 คอมพิวเตอร 4 2.0(80) 19 ง 22202 งานมาลัย 1 2.0(80) 20 ง 22205 งานมาลัย ภ 2.0(80) 20 ง 22203 งานเกษตร 3 2.0(80) 21 ง 22206 งานเกษตร 4 2.0(80) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 คาบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 คาบ 21 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ 22 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ 22 แนะแนว 1 คาบ 23 แนะแนว 1 คาบ 23 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 24 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 24 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ทํานอกเวลา 25 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ทํานอก และสาธารณประโยชน และสาธารณประโยชน เวลารวมเวลาเรียน 33 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 33 ชั่วโมง
  4. 4. 8 โครงสรางหลักสูตรชั้นป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 11(440) รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 1 ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) 1 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5(60) 2 ค 23101 คณิตศาสตร5 1.5(60) 2 ค 23102 คณิตศาสตรุ 6 1.5(60) 3 ว 23101 วิทยาศาสตร 5 1.5(60) 3 ว 23102 วิทยาศาสตร 6 1.5(60) 4 ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.5(60) 4 ส 23102 สังคมศึกษา 6 1.5(60) 5 ส 23202 ประวัติศาสตร 5 0.5(20) 5 ส 23204 ประวัติศาสตร 0.5(20) 6 พ 23101 สุขศึกษา 5 0.5(20) 6 พ 23102 สุขศึกษา 6 0.5(20) 7 พ 23102 พลศึกษา 5 (วอลเลยบอล) 0.5(20) 7 พ 23104 พลศึกษา 6 (วอลเลยบอล) 0.5(20) 8 ศ 23101 นาฎศิลป 1 1.0(40) 8 ศ 23102 นาฎศิลป 2 1.0(40) 9 ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5(20) 9 ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5(20) 10 ง 23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.5(20) 10 ง 23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.5(20) 11 อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5(60) 11 อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5(60)รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 0.5(20) รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 1.0(40) 12 จ 23201 ภาษาจีน 5 0.5(20) 12 จ 23202 ภาษาจีน 6 0.5(20) 13 IS 1 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 1.5(60) 13 IS 2 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.5(60)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 2.0(80) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 1.5(60) 14 ค 23201 คณิตศาสตร 5 1.0(40) 14 ค 23202 คณิตศาสตร 6 1.0(40) 15 ว 23201 วิทยาศาสตร 5 1.0(40) 15 ว 23202 วิทยาศาสตร 1.0(40) 16 อ 23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 2.0(80) 16 อ 23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.0(80) 17 ง 23201 งานชาง 5 2.0(80) 17 ง 23205 งานชาง 6 2.0(80) 18 ง 23202 คอมพิวเตอร 5 2.0(80) 18 ง 23206 คอมพิวเตอร 6 2.0(80) 19 ง 23203 โครงงานอาชีพ 1 2.0(80) 19 ง 23207 โครงงานอาชีพ 2 2.0(80) 20 ง 23204 งานเกษตร 5 2.0(80) 20 ง 23208 งานเกษตร 6 2.0(80) 21 ศ 23201 ดนตรีตามความถนัด 5 2.0(80) 21 ศ 23202 ดนตรีตามความถนัด 6 2.0(80) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 คาบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 คาบ 22 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ 22 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ 23 แนะแนว 1 คาบ 23 แนะแนว 1 คาบ 24 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 24 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 25 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ทํานอกเวลา 25 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ทํานอก และสาธารณประโยชน และสาธารณประโยชน เวลารวมเวลาเรียน 33 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 33 ชั่วโมง

×