Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Thuyet minh lap du an xay dung khu can ho

11 911 vues

Publié le

Thuyet minh lap du an xay dung khu can ho
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Trụ sở: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hotline: 0839118552 - 0918755356 - Fax: 0839118579

Publié dans : Environnement
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Thuyet minh lap du an xay dung khu can ho

 1. 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Bình Dương - Tháng 1 năm 2011
 2. 2. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BECAMEX -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ Bình Dương - Tháng 1 năm 2011
 3. 3. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 3 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.............................................................5 I.1. Giới thiệu chủ đầu tư............................................................................................................. 5 I.2. Mô tả sơ bộ dự án.................................................................................................................. 5 I.3. Cơ sở pháp lý........................................................................................................................ 5 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ............................................................................8 II.1. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2010 ................................................................................ 8 II.1.1. Tăng trưởng GDP.............................................................................................................. 8 II.1.2. Lạm phát và giá cả............................................................................................................ 8 II.1.3. Tỷ giá ................................................................................................................................ 8 II.1.4. Thu chi ngân sách ............................................................................................................. 8 II.1.5. Hoạt động ngân hàng ........................................................................................................ 9 II.1.6. Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại............................................................................ 9 II.1.7. Vốn FDI ............................................................................................................................ 9 II.2. Tình hình kinh tế tỉnh Bình Dương.................................................................................... 10 II.3. Thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương......................................................................... 11 II.4. Những yếu tố giúp Bất động sản Bình Dương phát triển mạnh ....................................... 11 CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ......................................................................13 III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư................................................................................................. 13 III.2. Sự cần thiết phải đầu tư .................................................................................................... 13 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN ...........................................................................................15 IV.1. Vị trí địa lý dự án ............................................................................................................. 15 IV.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án................................................................... 15 IV.2.1. Địa hình ......................................................................................................................... 15 IV.2.2. Khí hậu .......................................................................................................................... 16 IV.2.3. Thủy Văn....................................................................................................................... 16 IV.2.4. Địa chất công trình ........................................................................................................ 17 IV.3. Hiện trạng công trình và hạ tầng kỹ thuật........................................................................ 17 IV.3.1. Tổng quan...................................................................................................................... 17 IV.3.2. Hiện trạng sử dụng đất .................................................................................................. 17 IV.3.3. Đường giao thông.......................................................................................................... 17 IV.3.4. Hiện trạng công trình hạ tầng và kiến trúc.................................................................... 18 IV.3.5. Hiện trạng cấp điện ....................................................................................................... 18 IV.3.6. Hiện trạng thoát............................................................................................................. 18 IV.4. Nhận xét chung................................................................................................................. 18 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT....................................................................................19 V.1. Tổng quan .......................................................................................................................... 19 V.1.1. Sơ bộ về khu nhà ở Green Pearl ..................................................................................... 19 V.1.2. Các đặc điểm chính......................................................................................................... 19 V.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc - quy họach............................................................................ 19 V.2.1. Nhiệm vụ thiết kế............................................................................................................ 19 V.2.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc, quy hoạch.......................................................................... 19 V.3. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật.................................................................................... 21
 4. 4. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 4 V.3.1. San nền............................................................................................................................ 21 V.3.2. Hệ thống giao thông ....................................................................................................... 22 V.3.3. Hệ thống cấp nước.......................................................................................................... 23 V.3.4. Hệ thống thoát nước ....................................................................................................... 24 V.3.5. Rác và bãi rác.................................................................................................................. 25 V.3.6. Hệ thống điện.................................................................................................................. 25 V.3.7. Hệ thống thông tin .......................................................................................................... 33 CHƯƠNG VI: PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .............................38 VI.1. Các căn cứ pháp lý để quản lý thưc hiện dự án................................................................ 38 VI.2. Mô hình tổ chức ............................................................................................................... 38 VI.3. Tiến độ thực hiện dự án.................................................................................................... 38 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ......................................................40 VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................................ 40 VII.1.1. Giới thiệu chung........................................................................................................... 40 VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ........................................................... 40 VII.1.3. Hiện trạng môi trường khu vực lập dự án.................................................................... 40 VII.2.Tác động của dự án tới môi trường.................................................................................. 41 VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án............................................................................................ 41 VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng................................................................. 42 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .....................................................................45 VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư............................................................................................. 45 VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư............................................................................................. 45 VIII.3. Tổng chi phí ban đầu ..................................................................................................... 45 VIII.3.1. Chi phí xây lắp............................................................................................................ 45 XIII.3.2. Chi phí máy móc, thiết bị ........................................................................................... 46 XIII.3.3. Chi phí quản lý dự án.................................................................................................. 46 VIII.3.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng .................................................................................. 46 VIII.3.5. Chi phí đất................................................................................................................... 47 VIII.3.6. Chi phí khác................................................................................................................ 47 VIII.3.7. Dự phòng phí .............................................................................................................. 47 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN..............................................49 IX.1. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án................................................................................... 49 IX.2. Tiến độ sử dụng vốn......................................................................................................... 49 IX.3. Tổng chi phí hoạt động..................................................................................................... 49 IX.3.1. Chi phí kinh doanh ........................................................................................................ 49 IX.3.2. Chi phí lãi vay ............................................................................................................... 50 CHƯƠNG X: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ..................52 X.1. Phân tích doanh thu ........................................................................................................... 52 X.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán ........................................................................ 52 X.1.2. Doanh thu dự kiến .......................................................................................................... 52 X.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án .............................................................. 53 X.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội ....................................................................................... 56 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................................57
 5. 5. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 5 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chủ đầu tư  Tên công ty : Công ty Cổ phần Phát triển  Giấy phép đăng ký kinh doanh : Số . Do Sở kế họach và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 26 tháng 3 năm 2007  Trụ sở công ty : Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương  Điện thoại :  Đại diện pháp luật công ty :  Chức vụ : Giám đốc I.2. Mô tả sơ bộ dự án  Tên dự án :  Địa điểm :  Hình thức đầu tư : Giao thầu xây dựng trọn gói căn hộ để bán I.3. Cơ sở pháp lý  Văn bản pháp lý  Luật đất đai 26/11/2003  Luật xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.  Nghị định 90/2006/NĐ-CP, ngày 06/9/2006 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.  Nghị định số 83/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung 1 số điều của nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Nghị định số 85/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.  Căn cứ Quyết định số 957/QĐ – BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây Dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.  Căn cứ Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản.  Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.  Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản.  Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 của Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự án công trình xây dựng cơ bản.  QCVN 03: 2009/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình XD dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị” có hiệu lực từ ngày 01/4/2010
 6. 6. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 6  Văn bản số 1776/BXD – VP Ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.  Văn bản số 1777/BXD – VP Ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt.  Thông tư 05/2007/TT – BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Công văn số 1601/BXD – VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng v/v công bố chỉ số giá xây dựng.  Thông tư 03/2009/TT – BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây Dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/ NĐ – CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Quy định 33/2004/BTC ngày 12/4/2004 hướng dẫn chi phí bảo hiểm công trình xây dựng.  Căn cứ quyết định 628/BXD – CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng.  Quyết định 2273/QĐ – UBND Huyện Bến Cát ngày 02/06/2009 v/v Phê Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới (khu 1: 709,608ha) thuộc khu đô thị mới Khu liên hợp công nghiệp – Dịch vụ đô thị Bình Dương.  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4.  Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn việc lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình.  Công văn số 1751/ BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây Dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.  Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  Quy chế xây dựng khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương.  Hợp đồng nguyên tắc số: 239/DTMBD về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 02 (hai) lô đất F5, F6 tại khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công Nghiệp – Dịch Vụ - Đô Thị Bình Dương  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000326 cấp ngày 26 tháng 3 năm 2007 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.  Công văn số 95/CV-TP.M ngày 14/3/2011 V/v chấp thuận đề xuất thiết kế quy hoạch khu nhà Green Pearl trong Khu Đô Thị Khu Liên Hợp Bình Dương.  Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình, quy phạm chuyên ngành.  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.  Các tài liệu tham khảo
 7. 7. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 7  Quy trình, quy phạm, tiêu chẩn thiết kế đường ô tô, đường đô thị hiện hành của Việt Nam.  Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263 – 2000.  Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 0211-06 của Bộ Giao Thông Vận Tải.  Áo đường cứng – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN -02231 – 95 của Bộ Giao Thông Vận Tải.  Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế TCVN 4054 – 05.  Quy trình thiết kế Cầu công theo trạng thái giới hạn 22TCN 18 – 79.  Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống 22TCN266 – 2000.  Tiêu chuẩn “thoát nước – mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế” TCVN: 1984.  Tiêu chuẩn “Cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép – Yêu cầu kỹ thuật” 22 TCN 159 – 86.  Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng: Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 170:1989  Tiêu chuẩn kỹ thuật Công trình giao thông đường bộ - tập III – Thi công và nghiệm thu do bộ giao thông vận tải ban hành năm 1996.  Văn bản số: 5740/BGTVT – KHCN ngày 5/2/2003 của Bộ Giao Thông Vận Tải về việc sử dụng vật liệu làm lớp móng dưới kết cấu áo đường mềm.  Căn cứ “Điều lệ báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237 – 01.  Tiêu chuẩn Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị (TCXDVN 259:2001). Tham khảo các tiêu chuẩn về Điện.
 8. 8. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 8 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2010 II.1.1. Tăng trưởng GDP GDP quý I tăng 5.84%; quý II tăng 6.44%; quý III tăng 7.18% và quý IV tăng 7.34% (biểu đồ 4). Tính chung cả năm, GDP tăng 6.78%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6.5%), vẫn thuộc nhóm có mức tăng trưởng khá cao trong khu vực và trên thế giới, trong đó, tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Trong 6.78% tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.78%, đóng góp 0.47 điểm phần trăm; công nghiệp xây dựng tăng 7.7%, đóng góp 3.20 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 7.52%, đóng góp 3.11 điểm phần trăm. Với kết quả này, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 1,160 USD. Sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong nhiều tháng liên tiếp. Riêng tháng 12, đạt tốc độ ngang với mức trước khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới (16.2%). Cả năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 794,200 tỉ đồng, tăng 14% và vượt kế hoạch năm (12%). Đặc biệt, cơ cấu sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỉ trọng lớn nhất (gần 90%) và giảm dần công nghiệp khai thác tài nguyên. II.1.2. Lạm phát và giá cả Năm 2010 lạm phát có những diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến cuối tháng 8 chỉ số giá tiêu dùng diễn biến theo chiều hướng ổn định ở mức tương đối thấp, trừ hai tháng đầu năm CPI ở mức cao do ảnh hưởng bởi những tháng Tết. Tuy nhiên, lạm phát đã thực sự trở thành mối lo ngại từ tháng 9 khi CPI tăng bắt đầu xu hướng tăng cao. Đến hết tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng tới 9.58% và mục tiêu kiềm chế lạm phát cả năm dưới 8% mà Quốc hội đề ra sẽ không thực hiện được. II.1.3. Tỷ giá Trong nhiều năm trở lại đây, Ngân hàng nhà nước (NHNN) kiên trì chính sách ổn định đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la Mỹ. Diễn biến tỷ giá trong năm 2010 là khá phức tạp. Mặc dù NHNN đã điều chỉnh nâng tỷ giá liên ngân hàng hai lần vào tháng 2 và tháng 10, khoảng cách giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do luôn ở mức cao. Tỷ giá chính thức có thời điểm thấp hơn tỷ giá trên thị trường tự do tới 10%. Đến cuối tháng 11 năm 2010, tỷ giá trên thị trường tự do đã đạt mức 21,500 đồng/USD. II.1.4. Thu chi ngân sách Năm 2010, tình hình kinh tế trong nước chuyển biến tích cực đã tạo điều kiện để tăng thu ngân sách nhà nước. Thu ngân sách nhà nước năm 2010 ước đạt 520,100 tỷ đồng, vượt 12.7% so với dự toán, tăng 17.6% so với năm 2009, và đạt tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước là 26.7%. Mặc dù tỷ trọng thu nội địa có tăng nhưng chiếm tỷ trọng không lớn (khoảng 60%). Việc chấp hành kỷ luật ngân sách không nghiêm, thất thu, gian lận, nợ đọng thuế, kể cả thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu còn lớn. Số nợ thuế chờ xử lý (chiếm hơn 20% tổng số nợ thuế) tăng khá nhiều. Đây là dư địa quan trọng để tăng thu ngân sách và giữ kỷ cương
 9. 9. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 9 luật pháp về ngân sách nhà nước. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 637.200 tỷ đồng, tăng 9.4% so với dự toán và tăng 9% so với thực hiện năm 2009. Bội chi ngân sách năm 2010 ước khoảng 117.100 tỷ đồng, bằng khoảng 5.95% GDP, giảm so với năm 2009 (6.9%) và cũng giảm so với kế hoạch đề ra (6.2%). Đó là những kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh nền kinh tế vừa trải qua cơn suy giảm. Tuy nhiên, bội chi ngân sách vẫn còn cao (chưa về mức dưới 5% như đã duy trì trong nhiều năm) và là một trong những nhân tố góp phần làm gia tăng lạm phát. Điều này cũng cảnh báo độ an toàn của ngân sách trong các năm tiếp theo nếu như không chủ động có các biện pháp cải cách để tạo nền tảng tăng nguồn thu cũng như tăng cường kỷ luật tài chính cho ngân sách. II.1.5. Hoạt động ngân hàng Chính sách tiền tệ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, bảo đảm được các mục tiêu đề ra từ đầu năm: đến 31/12/2010, tổng phương tiện thanh toán tăng 25.3% so với cuối năm 2009; huy động vốn tăng 27.2%; tín dụng tăng 29.81%, trong đó tín dụng VND tăng 25.3%; tín dụng ngoại tệ tăng 49.3%. Thị trường ngoại tệ, thị trường vàng đã dần ổn định, nguồn cung ngoại tệ được cải thiện đáng kể (đến ngày 31/12/2010, tỉ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng tăng 5.52% và tỉ giá mua bán của các ngân hàng thương mại tăng 5.53%). Giá vàng trong nước diễn biến tương đối sát với giá vàng thế giới, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã được thu hẹp. II.1.6. Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 71.6 tỉ USD, tăng 25.5% so với năm 2009, vượt xa kế hoạch Quốc hội đề ra là 60 tỉ USD (tăng trên 6%) cũng như mức đỉnh 62.7 tỉ USD năm 2008. Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay có sự thay đổi ở một số nhóm hàng hóa so với năm trước, trong đó, nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng từ 42.8% lên 46%; nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm từ 29.4% xuống 27.2%; nhóm hàng thủy sản giảm từ 7.4% xuống 6.9%; vàng và các sản phẩm vàng từ 4.6% xuống 4%. Đặc biệt, Việt Nam đã có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, tăng 6 mặt hàng so với năm 2009. Lần đầu tiên, dệt may đạt trên 11 tỉ USD, đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu trong 26 mặt hàng chính. Thủy sản, da giày đã vượt dầu thô “soán ngôi” top 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 84 tỷ USD, tăng 20.1% so với năm trước. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao, bao gồm xăng dầu, tăng 225.2%; lúa mì tăng 70.4%; kim loại thường khác tăng 57.7%; nguyên phụ liệu dệt may, giầy dép tăng 36%; chất dẻo tăng 33.9%; điện tử máy tính và linh kiện tăng 30.7%; vải tăng 27.2%... Nhờ kiểm soát chặt nhập khẩu và thành tích của xuất khẩu nên nhập siêu hàng hóa cả năm khoảng 12.4 tỉ USD, bằng 17.3% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn mức 20% của kế hoạch và thấp hơn khá nhiều so với mức 22.5% của năm trước. II.1.7. Vốn FDI Do vẫn còn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, thu hút FDI đạt 18.6 tỉ USD, giảm 19.5% so với mức 23.1 tỉ USD của năm 2009, không đạt
 10. 10. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 mục tiêu thu hút 22 - 25 tỉ USD trong năm 2010. Điểm sáng nhất trong thu hút FDI năm nay là chỉ tiêu giải ngân, đạt 11 tỉ USD, tăng 10% so với năm trước và chỉ cách kỉ lục của năm 2008 là 500 triệu USD; nhóm ngành sản phẩm chế biến vươn lên dẫn đầu khi có tới 4.37 tỉ USD đăng kí và giúp số dự án nhóm này tăng gần gấp rưỡi. Đây được đánh giá là tín hiệu tốt đối với nền kinh tế trong việc thu hẹp thâm hụt thương mại trong tương lai. II.2. Tình hình kinh tế tỉnh Bình Dương Mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, nhưng kinh tế tỉnh Bình Dương tiếp tục có bước phát triển và phục hồi, sớm thoát khỏi tình trạng suy giảm và có mức tăng trưởng khá cao. GDP năm 2010 ước tăng khoảng 14,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 30,1 triệu đồng.  Công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 105.923 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2009, vượt kế hoạch năm 2010; trong đó, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 67%, tăng 19,4% so với năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8 tỷ 294 triệu đô la Mỹ, tăng 23,5% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 2010. Toàn tỉnh có 1.600 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào 183 nước và vùng lãnh thổ. Do nhiều dự án được triển khai, doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng nên chu cầu nhập vật tư, máy móc thiết bị đầu tư xây dựng, nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng đã đẩy kim ngạch nhập khẩu tăng 25,6% so với năm 2009..  Ngân sách: Thu - chi ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán Trung ương giao. Năm 2010, ước thu mới ngân sách thực hiện 19.000 tỷ đồng, đạt 119% dự toán, tăng 34% so với năm 2009. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6.600 tỷ đồng, đạt 94% dự toán, tăng 6% so với năm 2009.  Đầu tư phát triển Năm 2010, đầu tư trong nước có khoảng 1.571 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn đăng ký 6.281 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài ước cả năm đạt 1 tỷ 050 triệu đô la Mỹ, với 104 dự án mới, góp phần quan trọng phát triển sản xuất - kinh doanh và tạo thêm nhiều việc làm mới.  Quy hoạch xây dựng đô thị Tỉnh tập trung quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương và đô thị Thủ Dầu Một; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp công nghiệp- dịch vụ đô thị Bình Dương theo quy hoạch. Chỉ đạo Sở Tài chính, Tổng công ty Becamex tập trung hoàn thành phương án tổng thể đầu tư, thanh toán vốn cho dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh để báo cáo Bộ tài chính và trình thủ tướng chính phủ trong quý III/2011. Tỉnh đã phê duyệt dự án khởi công và thi công hoàn thành phần móng 2 hạng mục công trình chính là: Trung tâm Hội nghị (dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011) và Tòa nhà trung tâm (dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2013). Đồng thời, tỉnh đang tập trung hoàn
 11. 11. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 11 chỉnh dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, …các hạng mục công trình phụ còn lại trong quý II/2011. II.3. Thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương Hiện nay, thị trường bất động sản (BĐS) nước ta tương đối ảm đạm do chính sách siết chặt tín dụng nhằm ổn định kinh tế chống lạm phát của nhà nước. Do đó, không chỉ người mua mà cả doanh nghiệp BĐS đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay. Trái với trạng thái trầm lắng chung của thị trường BĐS, Bình Dương là tỉnh có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, duy trì sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Các dự án cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khu đô thị, biệt thự sinh thái vẫn được thi công theo đúng tiến độ và luôn là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Thành phố mới Bình Dương đang dần chinh phục những nhà đầu tư khó tính nhất bởi không chỉ sở hữu vị trí đắc địa tại Bình Dương, mà còn vì những những dịch vụ tiện ích xã hội hàng đầu được tạo dựng chưa từng có thành phố nào làm được. Chỉ riêng trong năm 2010, công trình then chốt của tỉnh là trung tâm hành chính - chính trị tập trung 20 ha, đã được khởi công xây dựng. Song song là các đại công trình như trường Đại học quốc tế Miền Đông rộng 26 ha, khu công nghệ cao Mapletree 75 ha, trường quốc tế Kinderworld, khu phức hợp thể thao, công viên nhạc nước đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng làm nức lòng không chỉ người dân địa phương và tạo được niềm tin đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo thống kê của Savills Việt Nam, tính đến thời điểm cuối năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang có 59 dự án cho cả ba phân khúc căn hộ để bán, biệt thự/ nhà liên kế, và đất nền, gấp 2 lần số dự án trong thị trường nhà đất Cần Thơ và Nha Trang. Với trên 32 khu công nghiệp trên toàn tỉnh, Bình Dương đã và đang thu hút một lượng lớn nhà đầu tư trong và ngoài nước về đây đầu tư và kinh doanh. Song song với đó là số lượng chuyên gia và một lực lượng lớn lao động từ các tỉnh đổ vào Bình Dương làm nảy sinh nhu cầu về nhà ở, căn hộ. Ngoài ra, 2 phân khúc văn phòng cho thuê và đất nền tại Bình Dương cũng hứa hẹn sẽ tạo ra một xu hướng đầu tư mới trong thời gian tới. Đến nay một số công trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động cùng hàng loạt các công trình tạo lực đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị đón nhận những công dân đầu tiên của thành phố. Điều này thúc đẩy BĐS Bình Dương tiếp tục hấp dẫn trong thời gian tới. II.4. Những yếu tố giúp Bất động sản Bình Dương phát triển mạnh Thứ nhất: Lợi thế các công trình hạ tầng phát triển mạnh. Ngoài nguyên nhân giá đất tương đối mềm (bằng khoảng 1/4 so với TPHCM), nguyên nhân quan trọng khác là hạ tầng ở Bình Dương được đánh giá tốt, điện, đường, trường, trạm... luôn được đầu tư xây dựng song song với các dự án nhà đất. Thứ hai: GDP của Bình Dương luôn tăng đều qua các năm. Cụ thể, trong năm 2010, GDP của tỉnh đã tăng tăng 14,5% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và cao hơn năm 2009 (13%). Chính vì vậy, chưa tính đến những yếu tố khác, thì các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào sự phát triển đầy tiềm năng của thị trường bất động sản ở Bình Dương. Thứ ba: Các lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Bình Dương luôn đạt kết quả khả quan là nguyên nhân chính thứ ba. Tính riêng trong năm 2010 đã có 104 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký 413 triệu USD và 135 dự án bổ sung với số vốn tăng thêm
 12. 12. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 12 536 triệu USD. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 2.006 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 13,7 tỷ USD. Thứ tư: là một trong những mấu chốt giúp thị trường bất động sản Bình Dương phát triển là quyết tâm xuyên suốt của chính quyền tỉnh trong việc phát triển tỉnh nhà. Với định hướng quy hoạch xuyên suốt trong 20 năm qua, những người kế thừa qua các nhiệm kỳ luôn theo một đường lối phát triển đã đề ra trước đó. Thứ năm: quan trọng nhất, đó là Bình Dương luôn chú trọng đầu tư và phát triển về công nghiệp. Với nền công nghiệp phát triển rất mạnh, Bình Dương đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư về đây để phát triển các dịch vụ nhằm đáp ứng như cầu cuộc sống của người dân. Song song với đó, là số lượng các nhà đầu tư, các chuyên gia nước ngoài và một lực lượng lớn lao động từ các tỉnh đổ về Bình Dương làm việc. Các dự án mới cùng nhiều dịch vụ tiện ích đang được triển khai và xây dựng, đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của người dân, Thành phố mới Bình Dương thật sự đã tác động tích cực đến chiều hướng kinh doanh BĐS. Không lâu nữa, thành phố mới cùng con đường huyết mạch nối Mỹ Phước - Tân Vạn hoàn thành, khu vực này sẽ là nơi lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Và với các nhà đầu tư thì đây là yếu tố hàng đầu trong việc sinh lợi nhuận. Theo các chuyên gia dự báo, thì năm 2011 sẽ là một năm “vượng” cho thị trường BĐS, tình hình BĐS sẽ có nhiều bước chuyển biến tích cực, hứa hẹn sẽ là một năm “tăng về chất, vượt về lượng”.
 13. 13. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 13 CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Theo quy hoạch, hiện nay thành phố mới Bình Dương đang trong giai đoạn xây dựng. Khu đô thị mới sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh, một trung tâm đô thị hiện đại, năng động, bền vững với đầy đủ các loại hình phát triển phục vụ cho khoảng trên 125.000 người định cư lâu dài và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Bên cạnh mục tiêu hòa chung vào xu hướng phát triển kinh tế và thực hiện chính sách của tỉnh, Becamex UDJ đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu nhà ở Green Pearl nhằm đón đầu nhu cầu thị trường và nhất là hướng tới những mục tiêu xã hội tốt đẹp. Becamex UDJ luôn mong muốn tạo nên nhiều tổ ấm cho mọi người với vẻ đẹp sang trọng, hiện đại, ấn. Khi dự án đi vào khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và sẽ góp phần làm đồng bộ hóa toàn thành phố mới Bình Dương. Song song đó, dự án còn đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và cơ hội việc làm cho rất nhiều người. Vì vậy có thể khẳng định, Becamex UDJ thực hiện dự án không chỉ vì yếu tố kinh tế mà còn luôn hướng tới những mục tiêu có ý nghĩa xã hội thiết thực. III.2. Sự cần thiết phải đầu tư Tình hình kinh tế nước ta hiện nay đang gặp khó khăn làm cho thị trường bất động sản cũng ảm đạm không kém. Tuy nhiên, nhu cầu nhà ở vẫn còn tăng cao trong thời gian tới. Trước nhu cầu đó, thành phố Hồ Chí Minh lại bộc lộ nhiều hạn chế từ kẹt xe, ngập nước đến ô nhiễm môi trường đang lớn dần từng ngày và không còn là địa điểm phù hợp cho nhu cầu sinh hoạt của một bộ phận cư dân có các điều kiện sống cao và những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ việc kinh doanh bất động sản. Các đích đến của họ hiện tại và tương lai là các khu đô thị vùng ven như Nhơn Trạch, Biên Hòa – Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Với thế mạnh là một tỉnh thành có tốc độ phát triển công nghiệp hóa cao nhất nước. Bình Dương là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các cấp lãnh đạo, các ban ngành của tỉnh đã tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống giao thông hoàn chỉnh và đầu tư xây dựng thành phố mới Bình Dương nhằm đảm bảo nhu cầu về chổ ở và làm việc cho lực lượng lao động của tỉnh. Nhận thấy khu đô thị mới Bình Dương sẽ là khu vực kinh tế năng động và phát triển mạnh trong tương lai, Ban giám đốc công ty cổ phần phát triển đô thị (Becamex UDJ) quyết định đầu tư khu nhà ở Green Pearl tại thành phố mới Bình Dương. Green Pearl được đầu tư xây dựng tại khu liên hợp công nghiệp dịch vụ bên trong thành phố mới Bình Dương, bởi sự thuận lợi về vị trí cũng như điều kiện tự nhiên. Sở hữu một vị trí tuyệt đẹp với một hệ thống giao thông cực kì thuận tiện, kết nối dễ dàng đến các tỉnh thành lân cận như Tp. HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Long, Bình Phước, Tây Ninh, các tỉnh Tây Nguyên … với các trục đường chính như: Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, Mỹ Phước - Tân Vạn. Đồng thời, Green Pearl lại được xây dựng trên nền địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình 20 – 25m so với mực nước biển, nền địa chất vững chắc rất thuận lợi trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng và đây cũng là một yếu tố thu hút các nhà đầu tư cùng những người có nhu cầu an cư tại Bình Dương khi đã ngán ngẩm với tình hình ngập úng, kẹt xe mỗi khi mưa hay triều cường tại thành phố lớn như Tp.HCM. Khí hậu Bình Dương cũng hiền hòa, ổn
 14. 14. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 14 định, hứa hẹn một cuộc sống êm đềm cho cư dân trong khu biệt thự. Ngoài ra, Becamex UDJ còn có những giải pháp về ý tưởng kiến trúc, những phương pháp thiết kế, xây dựng hiện đại hứa hẹn một cuộc sống an lành cho cư dân. Tóm lại, với tình hình kinh tế xã hội phát triển của tỉnh, nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, vị trí đắc địa, điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng những giải pháp xây dựng tiên tiến,…ta có thể khẳng định việc xây dựng Green Pearl là một chiến lược đúng đắn của Becamex UDJ, đặc biệt rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
 15. 15. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 15 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN IV.1. Vị trí địa lý dự án Green Pearl tọa lạc tại lô F5 - F6 trên giao lộ trục đường chính Lê Lợi và Tạo Lực 5 trong khu liên hợp công nghiệp dịch vụ nằm ở phía Đông Nam thành phố mới Bình Dương. Khu vực này thuộc phường Phú Mỹ, phường Định Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một; xã Phú Chánh, xã Tân Hiệp, xã Tân Vĩnh Hiệp thuộc huyện Tân Uyên; xã Hòa Lợi thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Green Pearl có địa giới chi tiết như sau: Lô F5: - Phía Bắc: Giáp đường DF1. - Phía Nam: Giáp đường HT2A - Phía Đông: Giáp đường JF1A - Phía Tây: Giáp đất thương mại dịch vụ. Lô F6: - Phía Bắc: Giáp đường Lê Lợi - Phía Nam Giáp Đường DF1 - Phía Đông: Giáp đường JF1A - Phía Tây: Giáp đường Tạo lực 5 (DT 741) Dự án có tổng diện tích gần 40,000 m2 với 182 căn nhà, mỗi căn có diện tích từ 104 m2 đến 215 m2 . Đây là dự án do các chuyên gia Australia thuộc công ty PTW thiết kế theo phong cách đầy sáng tạo và nhiều nét độc đáo. Ngoài việc được xây dựng đồng bộ, Green Pearl hội tụ nhiều điều kiện ưu việt, nhất là vị trí thuận lợi. Từ đây sẽ mất 2 phút đến với trung tâm chính trị hành chính, trung tâm văn hóa, trường ĐH Quốc Tế Miền Đông, khu biệt thự cao cấp LakeView, hồ nước công viên trung tâm, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính ngân hàng, cao ốc văn phòng …5 phút để kết nối với các tuyến đường giao thông huyết mạch như: quốc lộ 13, quốc lộ 14 nối liền Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Long … trục đường Mỹ Phước – Tân Vạn với tổng chiều dài 30 km nối Khu Công Nghiệp – Đô thị Mỹ Phước, qua thành phố mới Bình Dương lớn đến cửa ngõ sân bay, cảng biển quốc tế. 10 phút đến với sân golf Twin Doves, trường đua ngựa và khu công viên văn hóa Đại Nam với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Vì vậy đây sẽ là nơi mang lại môi trường sống, làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong cuộc sống hiện đại của người dân. IV.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án IV.2.1. Địa hình Green Pearl thuộc khu vực đô thị mới Bình Dương nên địa hình của Green Pearl có cùng tính chất của thành phố này. Về mặt tổng thể, địa hình nằm giữa đường phân lưu của lưu vực sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Khu vực Đông – Bắc thuộc Phú Chánh có địa hình thấp dần về phía Bắc. Nước mưa từ đó đổ ra suối nhỏ sau đó ra suối Cái và ra sông Đồng Nai. Một phần khu vực Tây - Bắc thuộc Hòa Lợi địa hình thấp dần về phía Nam, khu vực Đông Nam thuộc Phú Mỹ thấp dần về phía Đông. Nước mưa khu vực này đổ vào kênh và hồ thủy lợi đã quy hoạch thành hồ Khu Liên Hợp sau đó đổ ra suối Giữa để ra sông Sài Gòn.
 16. 16. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 16 Trong đó, Green Pearl nằm trên bề mặt cao, bằng phẳng với độ biến thiên cao độ từ 0,2-2%, phù hợp cho xây dựng. IV.2.2. Khí hậu Khí hậu Green Pearl mang những đặc điểm chung của vùng, đó là nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa, từ tháng 5 – 11; mùa khô từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1,800 – 2,000mm với số ngày có mưa là 120 ngày. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 9, trung bình 335mm, năm cao nhất có khi lên đến 500mm, tháng ít mưa nhất là tháng 1, trung bình dưới 50mm và nhiều năm trong tháng này không có mưa. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 26.7 °C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất 28.8 °C (tháng 4), tháng thấp nhất 25.5 °C (tháng 1). Số giờ nắng trung bình 2,400 giờ, có năm lên tới 2,700 giờ. Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Về mùa khô gió thịnh hành chủ yếu là hướng Đông, Đông - Bắc, về mùa mưa gió thịnh hành chủ yếu là hướng Tây, Tây - Nam. Tốc độ gió bình quân khoảng 0.7m/s, tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 12m/s thường là Tây, Tây - Nam. Chế độ không khí ẩm tương đối cao, trung bình 80-90% và biến đổi theo mùa. Độ ẩm được mang lại chủ yếu do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp nhất thường xảy ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt độ không khí, độ ẩm trong năm ít biến động. Với khí hậu nhiệt đới mang tính chất cận xích đạo, nền nhiệt độ cao quanh năm, độ ẩm cao và nguồn ánh sáng dồi dào có thể khẳng định khí hậu Bình Dương tương đối hiền hoà, ít thiên tai như bão, lụt… IV.2.3. Thủy Văn  Nước ngầm
 17. 17. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 Khả năng khai thác nước ngầm trong khu đô thị mới Bình Dương khác nhau tùy vào mỗi vùng. Tại phía Thủ Dầu Một, do nằm trong vùng nước ngầm khá dồi dào nên khả năng khai thác nước ngầm có thể đạt 15,000 – 20,000 m³/ngày (trích: dự án tiền khả thi “Cải tạo mạng lưới cấp nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2010 – tháng 7/1997” của công ty Cấp Nước Bình Dương). Lưu lượng giếng khai thác công nghiệp có thể đạt trên 50m³/giờ nhưng nước có tính acid rõ rệt (pH thường nhỏ hơn 5), có độ ăn mòn lớn. Các khu vực khác thuộc Phú Mỹ, Định hòa, Phú Chánh, Hòa Lợi nguồn nước ngầm chưa có đánh giá cụ thể. Tuy nhiên một số cơ sở khai thác nước ngầm đang hoạt động cho thấy nguồn nước ngầm tương đối phong phú.  Nước mặt Trong khu vực quy hoạch có hồ Khu Liên Hợp và nhánh chính của suối Giữa chảy theo hướng Bắc – Nam để ra sông Sài Gòn. Suối này có lưu vực nhỏ và hẹp nên mùa khô ít có nước. Về mùa mưa nước tương đối nhiều nhưng thoát rất nhanh do độ chênh của địa hình lớn. Hiện tại các tuyến mương thoát nước và hồ chứa đã được xây dựng sau đã thi công hoàn tất đảm bảo cho công tác thoát nước mặt. IV.2.4. Địa chất công trình Nhìn chung toàn bộ địa chất khu vực thành phố mới Bình Dương phủ một lớp phù sa cổ thuộc hệ tầng chánh lưu nên địa chất công trình tốt. Việc xây dựng sẽ giảm chi phí lớn về nền móng công trình và nền móng hạ tầng. Dựa vào mũi khoan thăm dò địa chất công trình, nền đất xây dựng Green Pearl có địa tầng như sau: - Lớp 1: Sét pha nhẹ, màu xám tro – nâu hồng, trạng thái dẻo cứng. - Lớp 2: Sét pha nặng, màu nâu vàng – xám trắng, trạng thái dẻo mềm. - Lớp 3: Sét pha nặng, màu nâu đỏ - nâu vàng, trạng thái dẻo cứng. - Lớp cát: hạt thô lẫn sạn sỏi thạch anh, màu nâu vàng. Xét về cấu tạo địa chất này thì việc xây dựng công trình tương đối thuận lợi. IV.3. Hiện trạng công trình và hạ tầng kỹ thuật IV.3.1. Tổng quan Khu vực đầu tư xây dựng của dự án thuộc phạm vi của thành phố mới Bình Dương. Do dó, hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được thành phố mới Bình Dương đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ.Hiện nay, Becamex UDJ đã san lấp mặt bằng và đã cho thi công công trình. IV.3.2. Hiện trạng sử dụng đất Khu đất dự án nằm trong quy hoạch tổng thể Khu Liên Hợp Công nghiệp Dịch vụ đô thị Bình Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể theo quyết định số 912/QĐ – TTg Hà Nội, ngày 01/9/2005. Đất đai đã được Becamex UDJ đền bù và giải phóng mặt bằng. IV.3.3. Đường giao thông Đường tạo lực: theo quy hoạch đã được phê duỵệt, Khu Liên hợp có 7 tuyến đường tạo lực với tổng chiều dài là 34,4km đến nay đã cơ bản hoàn thành đảm bảo giao thông thông
 18. 18. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 18 suốt trong toàn khu và đấu nối với hệ thống giao thông chung như: Đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Vành đai 4 sẽ được xây dựng trong tương lai, hệ thống đường hiện hữu như: đường Quốc lộ 13, đường ĐT 741, ĐT 742, ĐT 743, ĐT 746. Đường trong khu vực dự án thong thoáng, sạch đẹp, kết nối thuận tiện đến những khu vực và dịch vụ tiện ích lân cận. IV.3.4. Hiện trạng công trình hạ tầng và kiến trúc Khu vực xây dựng công trình đã được giải phóng mặt bằng toàn bộ và không có công trình nào trong khu vực thi công xây dựng. Bên cạnh đó, hạ tầng khu hiện hữu và xung quanh đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. IV.3.5. Hiện trạng cấp điện Xung quanh khu vực dự án đã được công ty Becamex IDC đã đầu tư xây dựng đầy đủ riêng bên trong khu vực dự án chưa có hệ thống điện của như chiếu sáng. IV.3.6. Hiện trạng thoát  Thoát nước mưa Công ty đang xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa dọc các tuyến đường Lê Lợi, Tạo lực 5 (DT741), HT2A. Đường JF1A và DF1.  Thoát nước bẩn Nước bẩn trong khu vực dự án được thoát từ hướng Tây qua Đông và đấu nối với công thoát nước thải của Thành phố mới trên đường DF1. Dẫn về trạm bơm nằm trên đường Tạo Lực 6 (Định Hòa – Phú Mỹ). IV.4. Nhận xét chung Qua việc phân tích các yếu tố, Bemexco UDJ nhận thấy điều kiện tự nhiên và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực thành phố mới Bình Dương không ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công xây dựng cũng như khai thác sử dụng mà còn rất thuận lợi bao gồm cả yếu tố vị trí địa lý.
 19. 19. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT V.1. Tổng quan V.1.1. Sơ bộ về khu nhà ở Green Pearl Nhà liên kế thương mại và nhà liên kế sân vườn là loại hình nhà ở quen thuộc đối với các chủ đầu tư cũng như các nhà phát triển dự án bất động sản. Đây là một dòng sản phẩm tầm trung được nhiều nhà phát triển bất động sản lựa chọn. Không nằm ngoài xu thế đó, Becamex UDJ đã phát triển một số dự án nhà liên kế: Khu Bàu Bàng, Khu J54....và dự án Green Pearl cũng được phát huy trên nền tảng của các dự án này. V.1.2. Các đặc điểm chính Xét về kỹ thuật, Green Pearl là dòng sản phẩm tầm trung nên nhà liên kế có một số hạn chế rất lớn. Đó là: - Mặt đứng lặp đi lặp lại và kéo dài. - Mặt đứng sau đơn điệu, lối đi giữa mặt hậu hai dãy nhà hẹp, tối và mất vệ sinh... Nhằm khắc phục các hạn chế trên Becamex UDJ quyết định đầu tư mạnh vào khâu thiết kế ý tưởng nhằm đưa ra một sản phẩm vừa mang tính đột phá về hình thức và chất lượng sống nhưng vẫn đảm bảo giá thành phù hợp với dòng sản phẩm tầm trung, bao gồm: - Mở rộng lối đi bộ giữa mặt hậu hai dãy nhà thành một không gian đi bộ có cây xanh. Không gian đi bộ này tạo ra một sân chơi nhỏ xuyên suốt các dãy nhà, nối các công viên trong khu nhà ở với nhau tạo thành một không gian xanh liên hoàn, giúp các cư dân trong khu ở có thể vui chơi sinh hoạt tách biệt với đường giao thông cơ giới. Ngoài ra, không gian này đủ rộng để tạo sự riêng tư giữa hai nhà và nâng cao giá trị của ngôi nhà. Với khoảng cách tối thiểu là 4m lối đi bộ này giúp các phương tiện tiếp cận nhanh trong trường hợp khẩn cấp. - Đầu tư thiết kế kỹ các mặt đứng trước và sau của từng nhà để tăng giá trị của ngôi nhà. - Các dãy nhà được ngắt khúc một cách hợp lý để tránh tạo thành một tuyến phố quá dài. V.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc - quy họach V.2.1. Nhiệm vụ thiết kế Xây dựng một khu nhà ở dạng liền kế tại 2 lô đất F5, F6 thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp Dịch vụ Đô thị Bình Dương. Khu nhà ở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản đối với một khu dân cư: Hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, công viên cây xanh. V.2.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc, quy hoạch  Cơ sở, nguyên tắc thiết kế: - Áp dụng các chỉ tiêu về thiết kế quy họach do Bộ Xây Dựng thông qua.
 20. 20. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 20 - Áp dụng các chỉ tiêu về sử dụng đất do Ban Quản lý thành phố mới Bình Dương thông qua. - Tổ chức không gian thỏa mãn 3 tiêu chí: thích dụng – kinh tế - mỹ quan. - Bố cục phân khu chức năng được quy hoạch rõ ràng, chặt chẽ, thuận tiện cho việc đầu tư xây dựng có hiệu quả. - Tổ hợp các dãy nhà hợp lý về góc nhìn, chiều cao, hình thức cũng như về màu sắc để hài hòa với quy hoạch cảnh quan khu vực. - Không gian công cộng và cây xanh được thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng tạo nên sự sinh động cho không gian sống. - Các nút giao thông được giải quyết tốt, đảm bảo phân tuyến giao thông đối nội, đối ngoại rõ ràng mạch lạc.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật - Tầng cao xây dựng trung bình: 5 tầng - Mật độ xây dựng: - Chỉ tiêu thu rác: 0.7-0.8kg/người/ngày. Chỉ tiêu dọn được: 70%. - Chỉ giới xây dựng: trên cơ sở tuân thủ các quy định của Ban Quản lý Kiến trúc và Xây dựng Thành phố Mới Bình Dương. Các công trình xây dựng trên các trục đường chính của đô thị phải lùi vào 1m tính từ ranh đất, cụ thể: tuyến Lê Lợi, JF1A, HT2A, DF1 và đường Tạo Lực 5 (DT741). Khoảng lùi 1m không áp dụng với các công trình xây dựng bên trong khu đất.  Phương án thiết kế quy hoạch - Giải quyết tốt việc tiếp cận đối với các căn hộ bằng cách bố trí 2 tuyến đường trước và sau mỗi dãy nhà. - Bố trí bãi đậu xe tại vị trí các công viên cây xanh. - Mở 1 tuyến đường nối 2 lô đất F5 và F6. Đây cũng là điểm nhấn của khu quy hoạch với thiết kế xéo đột phá.. - Khoảng thông hành địa dịch: 6m ngoài tác dụng lắp hệ thống thóat nứơc thải và phòng cháy chữa cháy (PCCC) còn có tác dụng là không gian cây xanh tạo sự thông thoáng và mỹ quan cho các lô nhà. - Công viên cây xanh: Khác với các dự án nhà liên kế khác đầu tư xây dựng khu công viên tập trung, tạo ra không ít sự bất tiện cho cư dân khi sử dụng tiện ích này (cự li di chuyển, tần suất sử dụng thấp...). Green Pearl chủ động chia nhỏ diện tích công viên cây xanh thành cụm cây xanh nhỏ tại các vị trí được tính toán sao cho khoảng cách từ nhà đến công viên là hợp lý. Các công viên này kết hợp với không gian đi bộ có trồng nhiều cây xanh giữa hai dãy nhà tạo thành một mảng cây xanh liên hoàn và xuyên suốt khu đất. Bảng cơ cấu hệ số sử dụng đất STT Loại đất Diện tích (m²) Mật Độ (%) 1 Đất kinh doanh (bán) - Đất xây dựng - Đất sân vườn, khoản lùi 22,942.4 19,811.8 3,180.6 55.63 9.31
 21. 21. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 21 2 Đất cây xanh cảnh quan 2,762.2 9.31 3 Đất giao thông 13,903.4 35.06 Tổng cộng 39,658.0  Phương án thiết kế kiến trúc: - Nhà phố: 182 căn, có 2 loại: Shop house (76 căn), Residential (106 c - Kích thước trung bình: nhà giữa 6.5x16m. Nhà góc 9.5x16m. Bảng tổng hợp diện tích sàn xây dựng: Loại nhà Số căn Diện tích đất xây dựng/căn Tổng diện tích đất xây dựng Số tầng cao Diện tích sàn xây dựng/căn Tổng diện tích sàn xây dựng Nhà phố 6 206.0 1,236.0 4 702.00 4,212.00 Nhà phố 9 183.0 1,647.0 4 661.00 5,949.00 Nhà phố 22 158.0 3,476.0 4 541.00 11,902.00 Nhà phố 145 108.0 15,660.0 4 531.00 76,995.00 TỔNG 182 22,019.0 4 2,435.00 99,058.00 Khu nhà ở được thiết kế 3 loại mặt đứng chính: - Mặt đứng trên các tuyến đường đô thị. - Mặt đứng trên các tuyến phố nội bộ - Mặt đứng sau. - Với sự đầu tư kỹ lưỡng tất cả các mặt đứng trước và sau nên tạo ra giá trị cao cho từng căn nhà. - Các ngôi nhà đều có 2 hướng tiếp cận: mặt trước và mặt sau. Nhà liên kế mặt tiền đường chính đô thị: - Tầng trệt của mặt trước nhà được thiết kế với không gian đa năng rộng rãi có thể dùng cho mục đích kinh doanh và được bố trí tách biệt hoàn toàn với khu vực ở. Phần sau của ngôi nhà dùng làm gara và lối vào cho phần nhà ở. - Phía trước các căn nhà thuộc các tuyến đưởng đô thị có lối đi rộng 3m có mái che (quy định của thành phố mới Bình Dương) - Bên trong nhà có dành vị trí bố trí thang máy. Nhà liên kế sân vườn (mặt tiền đường nội bộ) - Với mục đích dùng để ở nên căn nhà được bố trí mảng xanh trước và sau nhà. - Phần tiếp giáp với đường giao thông dược dùng làm gara và lối vào chính của công trình. Phòng khách được bố ở phía sau nhà vừa tránh được sự ồn ào của đường phố vừa tận hưởng được không gian xanh giữa hai dãy nhà. V.3. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật V.3.1. San nền
 22. 22. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 22 Khu vực dự án Green Pearl đã được đầu tư hạ tầng hòan chỉnh. Nền đất của từng lô đất quy hoạch được khống chế cao độ không thấp hơn cao độ các đường xung quanh để tránh bị đọng nước. Độ dốc nền đất xây dựng là 0.2% - 2% đảm bảo thoát nước mặt tự nhiên và điều kiện xây dựng thuận lợi. Giải pháp san nền cục bộ, dựa trên cao độ đường xung quanh khu đất để đảm bảo gắn kết với hệ thống thoát nước chung cho khu vực. V.3.2. Hệ thống giao thông  Quy mô xây dựng Hệ tọa độ và cao độ: Hệ toạ độ và cao độ Quốc gia từ lưới đường chuyền trong khu vực, được lập trong quá trình quy hoạch khu Liên hợp CN – DV – ĐT Bình Dương. Phần đường: Căn cứ vào cấp hạng đường, có tiêu chuẩn thiết kế như sau: - Đường N1, N2, N3, N4, D1, D2, D3, D4 có tiêu chuẩn: + Cấp quản lý : Đường nội bộ + Vận tốc thiết kế : 30 Km/h + Tải trọng thiết kế : P = 9.5 T/trục + Số làn xe : 02 làn xe + Bề rộng mặt đường : Bm =6.0m + Bề rộng vỉa hè : Bvỉa hè = 3.0m + Bề rộng nền đường : Bn = 12.0 m + Modun đàn hồi yêu cầu : Eyc=120 Mpa. + Độ dốc ngang mặt đường: 2%, độ dốc ngang lề: -1.5% (hướng vào lòng đường) - Đường NB1, NB2, NB3, NB4 thực chất chỉ là sân nội bộ phía sau hai dãy nhà nên không cần yêu cầu kết cấu phức tạp: + Cấp quản lý : Đường nội bộ + Bề rộng mặt đường : Bm = 4.0m + Bề rộng vỉa hè : Bvỉa hè = 1.0m + Bề rộng nền đường : Bn = 6.0m + Độ dốc ngang mặt đường: 2%, độ dốc ngang lề: -1.5% (hướng vào lòng đường) Giải pháp kỹ thuật Bình diện tuyến: + Bình đồ tuyến theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án F5, F6. + Tổng chiều dài đường giao thông là 1,534.74 m. Trắc dọc tuyến: Do nền đường không bị ngập lụt bởi các trận mưa lũ nên nền đường chủ yếu thiết kế nền đào để thuận tiện cho việc thu thoát nước đồng thời giảm giá thành công trình. Trắc dọc tuyến bám theo địa hình tự nhiên và các đường đấu nối trong khu vực đã hoàn thiện. + Độ dốc dọc lớn nhất : Imax = 0.62%.
 23. 23. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 23 Trắc ngang tuyến: + Trắc ngang tuyến theo khổ nền đường. + Độ dốc ngang mặt đường: 2%, độ dốc ngang lề: -1.5% (hướng vào lòng đường). Nền đường: + Nền đường đất được đầm chặt đạt K=0.95, 25cm trên cùng đạt K=0.98. + Sau khi thi công xong phần nền hạ, nền đường được đắp lớp sỏi đỏ để tăng cường độ nền đường đồng thời hạn chế mao dẫn trước khi xây dựng kết cấu mặt đường. Lớp sỏi đỏ dày 25cm đạt độ chặt K=0.98, Eyc=60Mpa. Giải pháp mặt đường: Trên cơ sở Eyc đưa ra phương án kết cấu áo đường như sau: Mặt đường loại 1, Eyc=120 Mpa: + Lớp BTN hạt mịn dày 5cm, K=0.98, Eyc=120MPa. + Tưới nhựa lót TC 1.0 Kg/m². + Lớp cấp phối đá 0 x 4 dày 25cm, K=0.98, Eđh=115MPa. Mặt đường loại 2 (đường nội bộ sau 2 dãy nhà): + Lớp BTXM đá 1 x 2, M300 dày 10cm. + Lớp giấy dầu phân cách. + Lớp cấp phối đá 0 x 4 dày 15cm. Phần vỉa hè: - Vỉa hè là phần dành cho người đi bộ và bố trí các công trình ngầm như hệ thống thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng, cấp nước, thông tin liên lạc, cây xanh … - Vỉa hè ngăn cách lòng đường bằng bó vỉa bêtông M200. Vỉa hè lát gạch tự chèn kích thước (30 x 30 x 5)cm trên lớp cát đệm dày 4cm, lớp nền bên dưới bằng bê tông đá 4 x 6 M100 dày 10cm. - Cây xanh bóng mát trồng trên vỉa hè: trồng các loại cây thấp nhỏ như: cây viết, móng bò, bằng lăng… Hoặc trồng các loại cây cao như: cây họ dầu, sao… (tùy tình hình thực tế chủ đầu tư có thể chọn lựa cho thích hợp). An toàn giao thông: Kẻ vạch phân làn, giải an toàn đường và biển báo theo quy định Điều lệ báo hiệu đường bộ (22TCN 237-01). V.3.3. Hệ thống cấp nước  Tính toán cấp nước - Hệ thống cung cấp nước đô thị phải đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng, áp lực, lưu lượng cấp cho các nhu cầu trong đô thị gồm: + Nước sinh hoạt cho các hộ gia đình, các công trình công cộng. + Nước tưới cây, rửa đường. + Nước chữa cháy.
 24. 24. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 24 - Ngoài ra phải dự tính đến nước rò rỉ trên mạng lưới cấp nước và hao phí cho việc sản xuất nước sạch. - (Quy chuẩn xây dựng Việt Nam phần II chương 5 “Quy hoạch xây dựng đô thị, điều 5-15- Hệ thống cấp nước) - Tiêu chuẩn cấp nước đô thị : + Tiêu chuẩn cấp nước : 130 – 150 lít/người/ngày đêm. - Các nhu cầu dùng nước thường xuyên khác: + Tưới cây, rửa đường : 8-12% lượng nước sinh hoạt + Rò rỉ và dự phòng : 25-40 % lượng nước cấp toàn đô thị - Dân số quy hoạch : 975 người (tiêu chuẩn 250ng/ha) - Hệ số không điều hòa : Kngày = 1.25 - Hệ số không đồng thời : K = 1.3 BẢNG TÍNH TOÁN NHU CẦU DÙNG NƯỚC Thành phần dùng nước Quy mô (ha) Tiêu chuẩn dùng nước (m3/ha-ngày) Nhu cầu (m3 /ngày) Nước cho sinh hoạt 3,9 45 178,4 Nước tưới cây xanh rửa đường,Qr 1,6 10 16,6 Nhu cầu dùng nước ,Qnc 195,1 Nước rò rỉ, dự phòng, Qrr 10%Qnc 19,5 Tổng cộng, Q 214,6 Lấy tròn 214 Nhu cầu dùng nước ngày ,max K=1,2 256,8 Lấy tròn 256 - Sử dụng quy phạm cấp nước và các tài liệu chuyên ngành khác: Tiêu chuẩn cấp nước đô thị TCXD 33 : 1985, Quy chuẩn quy hoạch đô thị - TCTK: TCVN 4449-1997; Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC: TCVN – 2662 - 1995. Nguồn nước Nguồn nước từ hệ thống cấp nước Bình Dương. Dựa trên tuyến ống cấp nước chính trên các tuyến đường bao quanh khu vực. Đường HT2A, đường DT6, đường DF1, đường JF1A qua các điểm đấu nối đã quy hoạch sẵn. V.3.4. Hệ thống thoát nước Nước mưa và nước thải được thoát theo đường ống riêng Nước mưa - Hệ thống thoát nước dự kiến sẽ tách riêng thoát nước bẩn và thoát nước mưa ở từ cụm dân cư. Sau đó hai hệ thống thoát nước này hoà vào mạng lưới thoát nước chung sẽ được thu vào các hố ga ven đường, đổ vào các cống thoát nước mưa đặt dọc theo các tuyến đường dẫn ra hướng QL1A. - Tính toán mạng lưới thoát nước theo phương pháp cường độ giới hạn:
 25. 25. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 25 Q = .q.F(l/s) Trong đó:  : hệ số phủ mặt q : cường độ mưa tính toán theo thời gian và chu kỳ tràn cống tính toán P=3(l/s/ha) F : diện tích lưu vực tính toán (ha) - Đối với khu công nghiệp , biểu đồ cường độ mưa lấy theo thành phố Hồ Chí Minh. Chu kỳ tràn cống P=3; Độ dày tính toán h/d=1. - Dùng hệ thống ống cống BTCT đi tuyến ống riêng (600,800,1000) ngầm vỉa hè cho chảy vào hệ thống thoát nước đã được qui hoạch để đổ vào hệ thống chung. (Chi phí đầu tư hệ thống thoát nước mưa tham khảo trong bảng dự toán chi tiết phần thoát nước mưa) Thoát nước thải - Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp. - Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải bẩn được thu gom về bể xử lý đạt yêu cầu theo qui chuẩn Việt Nam trước khi xả vào hệ thống thoát chung về trạm xử lý tập trung của toàn khu để xử lý. - Các tuyến cống thoát nước thải được bố trí dọc theo các con đường của khu Green Pearl. Nước thải (sinh hoạt) của từng hộ dân trong khu dân cư Green Pearl sẽ được đổ vào hệ thống thoát nước thải chung của thành phố mới trên đường DF1, dẫn về trạm bơm nằm trên đường Tạo Lực 6 (Định Hòa - Phú Mỹ) - Tiêu chuẩn thải nước : Tiêu chuẩn 30÷40 m³/ha ngày. - Mạng lưới thoát nước thải đảm bảo chức năng thu gom nước thải trong toàn khu công nghiệp về Trạm xử lý nước thải để xử lý cho đến khi đạt tiêu chuẩn cho phép mới được xả ra hệ thống chung. - Hệ thống thu gom bên ngoài nhà máy là hệ thống thu gom nước bẩn về trạm xử lý, làm sạch triệt để (theo cột B tiêu chuẩn qui phạm TCVN 5945-1995 của Bộ khoa học công nghệ và môi trường) rồi mới cho ra hồ điều hòa và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. (Chi phí đầu tư hệ thống thoát nước thải tham khảo trong bảng dự toán chi tiết phần Hệ thống thoát nước thải). V.3.5. Rác và bãi rác Không tổ chức bãi rác tập trung trong khu dân cư, sẽ ký hợp đồng với Công ty Môi Trường Đô Thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng. V.3.6. Hệ thống điện  Cơ sở thiết kế: - Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: Căn cứ Tiêu chuẩn về điện chiếu sáng Việt Nam và hệ thống đường dây, lưới điện hạ thế (20TCVN 95-83, TCVN 5661-92, TCVN 1835-94, 11TCN 19-84,TCVN 5828:1994,...). - Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu dân cư F5&F6 Thành phố mới Bình Dương.
 26. 26. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 26  Chỉ tiêu cấp điện: - Các khối tiêu thụ điện chủ yếu là hộ loại II và III Chỉ tiêu áp dụng tính toán điện năng tiêu thụ công trình áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng Việt Nam. - Điện sinh họat dân dụng: lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại I. là 2,100kW/người/năm. - Điện cấp cho căn hộ : lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại I. là > 5kW/căn. - Điện sinh hoạt công cộng và dịch vụ lấy bằng 25% của điện sinh hoạt dân dụng.  Xác định phụ tải điện: BẢNG TỔNG HỢP PHỤ TẢI Stt Hạng mục Số tầng DTXD sàn (m2 ) Tổng DTXD sàn (m2 ) Cấp điện phụ tải dân dụng (VA/m2 ) Công suất dự kiến (kVA) Phụ tải công cộng (kVA) Tổng công suất dự kíên (kVA) T max ( năm) Điện năng dự kíên ( triệu kWh/năm) Khu vực 1 KHU A 1 A -1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 2 A -2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 3 A -3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 4 A -4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 5 A -5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 6 A -6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 7 A -7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 8 A -8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 9 A -9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.48 3,000 0.079 10 A -10 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 A -11 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 A -12 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 A -13 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 A -14 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 15 A -15 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 16 A -16 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 17 A -17 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 18 A -18 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 381.27 95.32 476.592 1.430 KHU B (B 1 - B 9) 1 B - 1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079
 27. 27. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 2 B - 2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 B - 3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 B - 4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 B - 5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 B - 6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 B - 7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 B - 8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 B - 9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 190.64 47.66 238.296 0.715 KHU E 1 E - 1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 E - 2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 E - 3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 E - 4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 E - 5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 E - 6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 E - 7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 E - 8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 E - 9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 10 E - 10 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 E - 11 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 E - 12 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 E - 13 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 E - 14 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 15 E - 15 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 16 E - 16 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 17 E - 17 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 18 E - 18 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 19 E - 19 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 20 E - 20 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 21 E - 21 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 22 E - 22 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 23 E - 23 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 24 E - 24 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 508.32 127.2 635.45 1.9 KHU F
 28. 28. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 28 1 F - 1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 F – 2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 F – 3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 F – 4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 F – 5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 F – 6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 F – 7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 F – 8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 F – 9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 10 F – 10 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 F – 11 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 F – 12 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 F – 13 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 F – 14 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 232.98 58.3 291.247 0.869 Khu vực 2 KHU B (B10 – B16) 1 B10 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 B11 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 B12 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 B13 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 B14 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 B15 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 B16 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 148.26 37.1 185.34 0.55 KHU G (G1 – 9) 1 G - 1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 G - 2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 G - 3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 G - 4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 G - 5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 G - 6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 G - 7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 G - 8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 G - 9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 190.62 47.7 238.293 0.711
 29. 29. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 29 KHU H (H1 – H8, H23 - 32) 1 H - 1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 H - 2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 H - 3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 H - 4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 H - 5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 H - 6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 H - 7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 H - 8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 H - 23 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 10 H - 24 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 H - 25 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 H - 26 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 H - 27 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 H -28 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 15 H - 29 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 16 H - 30 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 17 H - 31 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 17 H - 32 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 381.2 95.4 476.59 1.42 KHU C (C1 – C15) 1 C - 1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 C - 2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 C - 3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 C - 4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 C - 5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 C - 6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 C - 7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 C - 8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 C - 9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 10 C - 10 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 C - 11 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 C - 12 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 C - 13 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 C - 14 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 15 C - 15 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079
 30. 30. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 30 TỔNG 317.7 79.5 397.16 1.19 Khu số 3 Lô G (G10 – G24) 1 G – 10 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 G – 11 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 G – 12 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 G – 13 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 G - 14 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 G – 15 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 G – 16 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 G – 17 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 G – 18 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 10 G – 19 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 G – 20 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 G – 21 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 G – 22 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 G – 23 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 15 G – 24 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 317.7 79.5 397.16 1.19 KHU H (H9 – H22, H33 – H44) 1 H - 9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 H – 10 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 H – 11 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 H – 12 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 H – 13 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 H – 14 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 H – 15 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 H – 16 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 H – 17 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 10 H – 18 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 H – 19 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 H – 20 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 H – 21 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 H – 22 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 15 H - 33 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 16 H - 34 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079
 31. 31. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 31 17 H – 35 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 18 H – 36 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 19 H – 37 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 20 H – 38 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 21 H – 39 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 22 H – 40 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 23 H – 41 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 24 H – 42 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 25 H – 43 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 26 H – 44 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 550.68 137.8 688.4 2.05 Lô C (C16 – C 31) 1 C -16 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 C -17 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 C -18 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 C -19 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 C -20 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 C -21 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 7 C -22 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 C -23 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 C -24 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 10 C -25 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 11 C -26 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 12 C -27 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 13 C -28 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 14 C -29 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 15 C -30 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 16 C -31 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 105.91 26.48 132.387 0.397 Lô D (C16 – C 31) 1 D -1 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 2 D -2 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 3 D -3 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 4 D -4 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 5 D -5 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 6 D -6 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079
 32. 32. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 32 7 D -7 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 8 D -8 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 9 D -9 4 107.25 429.00 49.4 21.18 5.30 26.477 3,000 0.079 TỔNG 190.62 47.7 238.23 0.71 TỔNG CỘNG 3,812.4 954 4,765.89 14,22 Bảng tổng hợp dự kiến các trạm cho toàn khu: Stt Hạng mục / Ký hiệu các khu Công suất các trạm dự kiến S ( kVA) Ghi chú Ký hiệu trạm Công suất trạm ( kVA) 1 A; B; C; E; F T1 1600 2 B; C; G; H T2 1500 3 C; D; G; H T3 1600  Nguồn điện và lưới điện : Điện sinh họat và cung cấp công trình công cộng - Nguồn cấp điện sử dụng là nguồn điện lưới quốc gia từ tuyến cáp ngầm hiện hữu 22KV từ Khu đô thị mới qua trạm biến áp hạ thế cho từng hạng mục sử dụng. - Tuyến cáp ngầm trung thế trong khu vực quy hoạch dự kiến với tổng chiều dài là: 96 m - Để tạo mỹ quan cho khu đô thị, nên bố trí xây dựng tuyến đường cáp ngầm trung thế 22kV được bố trí dọc theo vỉa hè đảm bảo độ sâu bảo vệ an toàn cho đường cáp ngầm - Các trạm biến áp 22/0.4kV là loại trong nhà hoặc trạm compact. Sử dụng sơ đồ bảo vệ FCO, LA. Các trạm đặt tại trung tâm phụ tải, với bán kính phục vụ của lưới hạ thế  250 m, vỏ trạm đảm bảo mỹ quan đô thị. Để đủ điện năng cung cấp cho khu quy hoạch dự kiến sẽ xây dựng mới trạm hạ thế với dung lượng khoảng 4.7 MVA (03 trạm) - Từ trạm hạ thế sẽ có các tuyến cáp ngầm 0,4kV đưa điện đến các hạng mục tiêu thụ điện. Cáp ngầm hạ thế là loại cáp XLPE 0.6/1kV, luồn trong ống PVC chịu lực, ống sắt tráng kẽm ( khi băng đường) chôn ngầm trong đất hoặc mương cáp, ở độ sâu tối thiểu là 0,7m, với tổng chiều dài là: 502 m. Chiếu sáng đường: - Đèn chiếu sáng đường giao thông dùng loại trụ đèn cao 8m, bóng đèn cao áp Sodium, công suất 220V- 150W, ánh sáng vàng cam. - Đối với đường nội bộ có bề rộng mặt đường 8m sẽ bố trí trụ đèn chiếu sáng một bên đường. - Đèn chiếu sáng dọc đường sẽ đặt trên trụ thép mạ kẽm cách mặt đường 8m, và khoảng cách trung bình 37m một trụ. - Cáp điện dùng trong hệ thống đèn đường là loại cáp XLPE 0.6/1kV, ruột đồng, tiết diện từ 10mm² đến 16mm2 , luồn trong ống PVC chịu lực ( HDPE), chôn ngầm trong đất với tổng chiều dài:1,998m.
 33. 33. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 33 - Nguồn cấp điện cho các tủ điều khiển chiếu sáng đèn đường và chiếu sáng lối đi (đường nội bộ) được lấy từ các tủ phân phối điện hạ thế của các trạm biến thế gần nhất. Hệ thống chiếu sáng được dựa trên những tiêu chuẩn về chiếu sáng công cộng (95-83) – TCVN – Tiêu chuẩn thiết kế. Đảm bảo an toàn cho nhân dân và xe cộ giao thông trên toàn tuyến công trình về đêm. V.3.7. Hệ thống thông tin  Mục tiêu thiết kế: - Thiết kế hạ tầng mạng viễn thông cho phép triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông trong khu vực. - Đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn của một thành phố hiện đại. - Đảm bảo hạ tầng đủ khả năng cung cấp đa dịch vụ quad-play (Voice, Video, Data và 3G). - Đảm bảo mỹ quan cho công trình theo tiêu chuẩn một thành phố hiện đại.  Cơ sở thiết kế: VNTT thiết kế hạ tầng mạng Viễn thông trong Khu F5, F6 trong giai đoạn 1trên cơ sở các tài liệu sau: - Bản đồ quy hoạch: 1/500. - Bản vẽ tổng thể toàn bộ Khu F5, F6. - Bản vẽ phân bố quy hoạch theo các giai đoạn. - Tài liệu điều kiện tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế và huyện Bến Cát. - Tiêu chuẩn TCN 68-254:2006 về Qui định kỹ thuật cho Công trình ngoại vi Viễn thông  Hệ thống hạ tầng mạng viễn thông trong khu vực Giải pháp triển khai: - Phân tích đối tượng: Khu F5, F6 bao gồm loại đối tượng Area (sqm) Percentage of Area Coverage (%) Height Services Zone 8,560 2.30% 3 Villa Zone 202,775 49.90% 3 Tenement house 17,215 4.63% 30 Lake 19,923 5.36% Greenery Zone 21,736 5.84% Roads 118,880 31.97% Total 371,875 100.0% Nhu cầu sử dụng dịch vụ của từng loại đối tượng:
 34. 34. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 34 Highspeed - Internet Voice over IP IPTV Security Camera Storage- Back up Lease line Services Zone ° ° ° ° ° ° Villa Zone ° ° ° ° Tenement house ° ° ° ° Lake ° ° ° ° Greenery Zone ° Roads ° - Thống kê nhu cầu: Dựa theo phân tích tính chất và nhu cầu sử dụng dịch vụ của các đối tượng trong Khu, VNTT đã thống kê ra nhu cầu băng thông sử dụng dịch vụ của từng đối tượng: - Service Zones: Mỗi Unit có sẽ sử dụng o Internet/ Lease Line 50 – 100 Mbps. o Voice over IP 64 Kbps x 200 = 12.8 Mbps. o IPTV 10 x 20 = 200 Mbps.  Total ~ 312.8 Mbps / Unit - Villa Zone: Mỗi Unit sẽ sử dụng o Internet/ Lease Line 10 – 20 Mbps. o Voice over IP 64 Kbps x 2 = 128 Kbps. o IPTV 10 x 3 = 30 Mbps.  Total ~ 50 Mbps / Unit - Tenement house: Mỗi Unit sử dụng o Internet/ Lease Line 50 -100 Mbps. o Voice over IP 64 Kbps x 200 = 12.8 Mbps. o IPTV 10 x 100 = 1000 Mbps.  Total ~ 1112.8 Mbps / Unit - Greenery Zone và Roads: Chỉ sử dụng Security Camera. Hệ thống này sẽ được triển khai theo công nghệ mới IP-Camera. o Băng thông mỗi Camera : ~ 2 Mbps Giải pháp công nghệ: Hạ tầng viễn thông cung cấp các dịch vụ Viễn thông cho các khách hàng trong khu Công nghệ cao F5 F6 sẽ được VNPT triển khai trên nền cáp quang (Optical Fiber) với công nghệ tiên tiến nhất GPON cho phép triển khai đa dịch vụ băng rộng (triple-play) tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích như: Internet tốc độ cao; Điện thoại IP; Truyền hình tương tác IPTV và nhiều dịch vụ tiện ích khác chạy trên một sợi cáp quang đền tận nhà khách hàng (FTTH).
 35. 35. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 Giải thích công nghệ GPON: Mạng cáp quang GPON theo kiến trúc điểm – nhiều điểm, một sợi quang đơn đi vào mạng cấu trúc trong đó sử dụng những bộ splitter (bộ chia quang học) không cần nguồn cung cấp. Khi đó một sợi quang đơn có thể phục vụ nhiều thuê bao. Một GPON gồm có Optical Line Terminal (OLT) tại trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ và một số thiết bị đầu cuối mạng cáp quang (ONUs) tại những người dùng cuối. - Khoảng cách vật lý ít nhất 20 km và tối đa lên đến 80 km. - Hỗ trợ nhiều tốc độ truyền: bao gồm truyền đối xứng download/upload 622 Mbps; đối xứng download /upload 1.25 Gbps hay 2.5 Gbps download/ 1.25 Gbps upload. Đáp ứng tất cả các nhu cầu dịch vụ của các đối tượng khách hàng trong khu vực. - Thao tác, bảo trì, quản lý và theo dõi (OAM & P) rất tốt, cho phép quản lý cung cấp dịch vụ tới tận người dùng cuối. - Sự bảo mật tại cấp giao thức cho đường download theo cơ chế tự nhiên multicast của PON đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng. Mô hình giải pháp triển khai:
 36. 36. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36  Nguyên tắc thiết kế: Hệ thống cống bể xây dựng theo mô hình dạng lưới được phân ra 3 thành phần: Tuyến chính (Main Pipe): - Đặc trưng tuyến: tuyến bao gồm các đoạn 4 ống PVC F114 chạy dọc trên vỉa hè các tuyến đường chính. - Mục tiêu thiết kế: Cung cấp truyền dẫn tạo tuyến backbone kết nối khu vực với Data Center của VNTT. Trong tuyến chánh đi đến khu đã xây dựng theo mô hình gồm nhiều vòng Ring nhỏ tăng tính an toàn cho mạng truy nhập. Tuyến phụ (Secondary Pipe): - Đặc trưng tuyến: tuyến bao gồm các đoạn 2 ống PVC F114 chạy dọc trên vỉa hè các tuyến đường phụ. - Mục tiêu thiết kế: Cung cấp truyền dẫn cho khách hàng bên trong từng khu vực. Tuyến phụ được xây dựng trên tiêu chí là phục vụ cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông nào. Các tuyến phụ phân bố dày đặc, đáp ứng các hệ thống viễn thông khác nhau của nhiều nhà cung cấp dịch vụ. Cổng vào (Gateway): - Số lượng cổng vào: có 2.cổng vào tại 2 vị trí: - Đặc trưng: Gateway là cửa ngõ để các hệ thống viễn thông của nhà cung cấp dịch vụ trong khu kết nối vào hạ tầng mạng viễn thông trong Khu đô thị mới. - Mục tiêu thiết kế: Thiết kế 2 cổng vào nằm ở 2 đầu Khu đô thị mới sẽ tăng tính linh hoạt cho nhà cung cấp dịch vụ. Đồng thời tăng khả năng quản lý thống nhất vể dịch vụ Viễn thông trong khu vực. Cổng vào 1: - Vị trí: Nằm tại giao điểm của đường HM3 với đường NT 9. - Mục tiêu thiết kế: vị trí Cổng vào 1 nằm trên tuyến Backbone của VNTT cho phép cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các Khách hàng trong các khu vực này. Cổng vào 2:
 37. 37. --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 - Vị trí: Nằm tại giao điểm của Đường HT2A và Đường AD2. - Mục tiêu thiết kế: Cổng vào 2 làm nhiệm vụ dự phòng cho Cổng vào 1 để tăng tính an toàn và đồng thời tăng tính linh hoạt cho việc triển khai dịch vụ tốt nhất đến cho Khách hàng.

×