K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit

This is just a sample third periodical exams in different subjects for Grade 3.

K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
THIRD PERIODICAL TEST
IN
ENGLISH - III
NAME: _________________ GRADE/SECTION: _________ DATE: __________
I. Write the appropriate personal pronouns to replace the nouns in the parenthesis.
1. _________ are watching TV. (My mother and I)
2. _________ are great. (Talking directly to Ben and telling him that he is great.)
3. _________ is talking. (Gail)
4. _________ is riding his bike. (Ben)
5. _________ is running. (the dog)
II. Name the pictures. Write the correct diphthong or long vowel on the blank to complete
their names.
6. h _ _ se 7. cl _ _ n 8. b _ _ k
9. tr _ _ 10. g _ _ t
III. Use this, that, these, or those for the given situation. Write your answer on the blank.
11. _______ is a toy car. 12. ______ are houses.
13. _______ are dolls. 14. _______ is a bird.
____ is a flower.
15. _______ is a flower.
PaGe - 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IV-A. Write S if the sentence is simple and F if the sentence is compound.
______ 16. I watched TV tonight so I was not able to do my assignment.
______ 17. Rabbits like eating carrots.
______ 18. Sandra delivered the flowers yesterday.
______ 19. I will wear a red dress tonight but you will wear black.
______ 20. The children reviewed their lessons for the Periodical Test.
IV-B. Write F if the sentence is Fact and O if the sentence is Opinion.
______ 21. I think it will rain today.
______ 22. The moon is seen at nighttime.
______ 23. Two and three are five.
______ 24. The girl is pretty.
______ 25. The bag looks big.
V. Give the comparative or superlative form of adjective in the following sentences. Write it
on the blank to make the sentence correct.
26. Rayver is the ___________ (tall)guy among his classmates.
27. The Cheetah is the _________ (fast) animal in the world.
28. The bridge was __________ (wide) than the road.
29. This belt is _____________ (long) than your necklace.
30. The whale is the ____________ (large) animal in the world.
VI. Infer the character trait implied for each sentence. Underline the correct choice inside the
parenthesis.
31. I received a gift from my godfather. My godfather was ________. (kind, thoughtful, forgetful)
32. Mother praised me for my good grades. My mother was _______. (appreciative, busy, industrious)
33. Paolo found a twenty-peso bill in the room. He picked it up and gave it to the teacher. Paolo
was__________. (obedient, forgetful, honest)
34. Agatha always comes to school early. She arranges the books in the bookshelf and cleans the
blackboard. Agatha is__________. (industrious, respectful, obedient)
PaGe - 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
35. Shaina has a new toy. She went around and showed her new toy to her friends. Shaina was
_________. (proud, playful, selfish)
VII. Draw and describe what a signal no. 4 typhoon looks like inside the box. Then write the
things that people should do.
36 – 38.
People should:
39.
_____________________________________________________________________________________
40.
_____________________________________________________________________________________
PaGe - 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
MATHEMATICS - III
PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________
I. Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong sa bawat aytem. Piliin at isulat
ang titik ng tamang sagot.
______ 1. Ako ay even number na mas malaki sa 17 pero mas maliit sa 19.
A. 15 B. 16 C. 17 D. 18
______ 2. Ako ay odd number na nasa pagitan ng 3 191 and 3 195.
A. 3 193 B. 3 192 C. 3 194 D. 3 191
______ 3. Ako ay fraction na katumbas ng isang buo (equal to one). Ang denominator ko ay 7.
A. B. C. D.
______ 4. Aling fraction ang nagpapakita ng mahigit sa isang buo (more than one)?
A. B. C. D.
______ 5. Anong fraction ang ipinakikita ng larawan?
A. B. C. D.
______ 6. Anong fraction ang katumbas ng salitang ten-eights?
A. B. C. D.
______ 7. Anong bahagi ng set ng prutas ang may kulay o shade?
A. B. C. D.
______ 8. Anong fraction ang ipinakikita ng numberline?
A. B. C. D.
PaGe - 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 9. Aling set ng dissimilar fraction ang nakaayos ng mula sa pinakamaliit hanggang sa
pinakamalaki?
A. B. C. D.
______ 10. Aling set ng dissimilar fraction ang nakaayos ng mula sa pinakamalaki hanggang sa
pinakamaliit?
A. B. C. D.
______ 11. Anong fractions ang magkatumbas (equivalent)?
A. at B. at C. at D. at
______ 12. Ang tuldok o dot ay kumakatawan sa _________________.
A. Line B. Ray C. Point D. Line segment
______ 13. Ang ______ ay maaaring lumawig nang walang katapusan sa magkabilang
direksyon.
A. Point B. Line C. Segment D. Dot
______ 14. Ang ray ay bahagi ng linya na binubuo ng isang endpoint at ____________.
A. Arrowhead B. Endpoints C. Line D. Dots
______ 15. Ang line segment ay bahagi rin ng linya na may ____ endpoints.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
______ 16. Aling line segments ang magkapareho ang haba?
A. C.
B. D.
______ 17. Aling larawan ang nagpapakita ng simitri?
A. B. C. D.
PaGe - 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 18. Aling larawan ang nagpapakita ng line of symmetry?
A. B. C. D.
______ 19. Iguhit ang kalahati ng hugis o figure upang
mabuo ang larawan.
______ 20. Ano ang ipinakikita ng larawan?
A. symmetry B. tessellation C. fraction D. lines
______ 21. Ano ang nawawalang figure sa hanay ng mga larawan?
A. B. C. D.
______ 22. Ano ang value ng N? 2 x N = 3 x 6
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
II. A. Isulat ang S sa patlang kung ang set ng fractions ay similar at D kung dissimilar.
______ 23. ______ 24.
______ 25. ______ 26. ______ 27.
B. Gamitin ang cross product method sa paghahambing ng sumusunod na fractions. Isulat an
>, < o = sa patlang.
28. ____ 29. ____ 30. ____
31. ____ 32. . ____
PaGe - 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. A. Identify whether the given lines are parallel, intersecting or perpendicular.
33. _________ 34. __________ 35. __________ 36. __________ 37. _________
B. Iguhit ang mga sumusunod sa loob ng parisukat.
38. ray ST
39. line OP
40. line segment LM
MATHEMATICS 3
Ikatlong Markahang Pagsusulit
Layunin No. of Days
No. of Test
Item
% of Test
Item
Item
Placement
Aralin 55 – Mga Bilang na Odd
at Even
2 2 5 % 1,2
Aralin 56 – Fractions na
Katumbas ng Isa at Higit pa sa
Isang Buo
2 2 5 % 3,4
Aralin 57 – Pagbabasa at
Pagsusulat ng Fraction ng Higit
sa Isa
2 2 5 % 5,6
Aralin 58 – Pagpapakita ng
Fraction Gamit ang Regions,
Sets at Numberlines
2 2 5 % 7,8
Aralin 59 – Pagpapakita
(Visualizing) ng Dissimilar
Fractions
2 5 12.5 % 23-27
Aralin 60 – Paghahambing
(Comparing) ng Dissimilar
2 5 12.5 % 28-32
PaGe - 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Fractions
Aralin 61 – Pagsusunod-sunod
(Arranging) ng Dissimilar
Fractions
2 2 5 % 9,10
Aralin 62 – Magkatumbas
(Equivalent) Fractions
2 1 2.5 % 11
Aralin 63 – Mga Point, Linya
(Line), Line Segment at Ray
3 7 17.5 % 12-15, 38-40
Aralin 64 – Mga Line Segment
na Magkakapareho ang Haba
2 1 2.5 % 16
Aralin 65 – Mga Linyang
Perpendicular, Parallel at
Intersecting
3 5 12.5 % 33-37
Aralin 66 – Simitri sa
Kapaligiran at sa mga Disenyo
2 1 2.5 % 17
Aralin 67 – Linya ng Simitri sa
mga Hugis na Simetriko
2 1 2.5 % 18
Aralin 68 – Pagbuo ng mga
Hugis Simetriko
2 1 2.5 % 19
Aralin 69 – Pag-tetesellate ng
mga Hugis
2 1 2.5 % 20
Aralin 70 – Pagtukoy sa
Nawawalang Term sa Isang
Pattern
2 1 2.5 % 21
Aralin 71 – Paghanap ng
Nawawalang Value sa Isang
Pamilang na Pangungusap
2 1 2.5 % 22
Kabuuan 36 40 100%
PaGe - 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
SCIENCE - III
PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________
I. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto at M kung ito ay hindi wasto.
______ 1. Kung ang isang bagay ay hindi nagbago ang posisyon, itoý hindi gumagalaw.
______ 2. Kung ang dalawang pwersa ay magkatulad, ito ay gagalaw.
______ 3. Ang plantsa ay parehong nagbibigay ng liwanag at init.
______ 4. Upang makatipid, sama-samang manood ng telebisyon sa iisang silid.
______ 5. Kung ang dalawang magkasalungat na pwersa ay pareho, masasabi natin na ang
pwersa ay balanse.
______ 6. Ang nagbibigay ng sindi ng isang sulo ay liwanag at init.
______ 7. Ang buwan ay nagbibigay ng liwanag lamang.
______ 8. Ang computer ay ginagamit sa maghapong pakikipagkwentuhan.
______ 9. Ang pwersang nagpapagalaw sa eroplanong papel ay tubig.
______ 10. Iwanang laging nakabukas ang refrigerator upang mabawasan ang konsumo sa
kuryente.
______ 11. Ang washing machine ay isang appliance na ginagamit ng nanay sa pagluluto ng
pagkain.
______ 12. Kung mawawala ang araw ay mamamatay lahat ng may buhay sa lupa sapagkat ito
ang pangunahing pinanggagalingan ng liwanag at init na kailangan ng buhay.
II. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
______ 13. Alin sa mga sumusunod na kagamitan o bagay ang pinatatalbog ang liwanag galing
sa ibang pinagmulan?
A. araw B. bituin C. kandila D. metallic foil
______ 14. Alin ang mga sumusunod na kagamitan o bagay ang nakalilikha ng sariling
liwanag?
A. kandila B. flat sheet C. bombilya D. araw
______ 15. Alin sa mga sumusunod na bagay ang lumalampas ang liwanag?
A. pader B. dingding na salamin C. plywood D. aklat
______ 16. Ano ang gagamitin mong pangharang ng liwanag kung ayaw mong maliwanag sa
loob ng iyong kuwarto?
A. makapal na kurtina C. plywood
B. malinaw na kurtina D. hollowblocks
PaGe - 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 17. Ito ay pabalik-balik na paggalaw ng isang bagay na lumilikha ng tunog.
A. vibration B. echo C. pagpalakpak D. pagsigaw
______ 18. Alin sa mga sumusunod ang lumilikha ng mahinang tunog?
A. lapis B. drum C. gitara D. trumpeta
______ 19. Ang mga sumusunod na bagay ay nakalilikha ng tunog maliban sa isa.
A. pisara B. pompyang C. drum D. gitara
______ 20. Alin sa mga sumusunod na bagay ang nakalilikha ng malakas na tunog?
A. papel B. lapis C. pompiyang D. malaking drum
III. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
______ 21. Bakit kailangan natin ang init at liwanag na mula sa mga bagay sa ating paligid?
A. Upang lumaki tayong matangkad.
B. Upang hindi tayo mamatay sa sobrang lamig at makita natin ang kagandahan
ng mundo.
C. Upang tayo ay maging masaya.
D. Upang makagawa tayo ng mga bagay na kapaki-pakinabang.
______ 22. Paano magkakaroon ng init ang loob ng isang pugon?
A. Buhusan ng langis ang loob nito C. Sindihan at painitin
B. Lagyan ng maraming uling D. Buhusan ng tubig
______ 23. Paano tutunog ang gitara? Ano ang iyong gagawin upang ito ay makalikha ng
tunog?
A. Ihahampas sa sahig C. Pagkalabit ng mga kwerdas nito
B. Sisirain ang mga kwerdas nito D. Paghampas ng ubod lakas dito
______ 24. Bakit may sariling liwanag ang insektong alitaptap, ano ang pinagmumulan ng
kanyang liwanag?
A. Galing sa araw ang liwanag
B. Galing sa bituin ang liwanag
C. May parte ng kanyang katawan ang nagbibigay ng liwanag
D. Mayroon itong baterya
______ 25. Bakit hindi dumidikit sa isang magnet ang eraser?
A. Gawa ito sa kahoy at iba pang kagamitan na hindi yari sa bakal o metal
B. Wala itong pandikit o glue
C. Gawa ito sa plastic
D. Mahinang klase ang materyales na ginamit dito
______ 26. Ano ang tawag sa bagay na nagpapagalaw sa mga bagay na gawa sa bakal?
A. Baterya B. Magnet C. Remote control D. CD
______ 27. Alin ang hindi totoo sa mga kapakinabangan natin sa araw?
A. Init B. Liwanag C. Lamig D. walang tamang sagot
PaGe - 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 28. Ano ang mangyayari sa mga bagay tulad ng paper clip, hairpin at tambtaks na
nakapatong sa kardbord at nilagyan ng magnet sa ilalim?
A. Magdidikit
B. Magkakawatak-watak
C. Lahat ng bagay sa ibabaw ng kardbord ay gagalaw sa magnet na
pinagalaw sa ilalim
D. Hindi gagalaw
______ 29. Ano ang mangyayari sa mga buhangin kapag inilapit dito ang isang bar magnet?
A. Magiging isang malaking bato ang mga buhangin
B. Magkakadurog-durog ito ng pinong-pino
C. Didikit ang buhangin sa bar magnet
D. Walang mangyayari
______ 30. Ano sa palagay mo ang magyayari kung walang araw?
A. Ang buhay ay imposible sa mundo kung wala ang araw
B. Lahat ay magiging yelo sa sobrang lamig
C. Lahat ng may buhay ay magkakamatay sa sobrang lamig
D. Lahat ng nabanggit sa itaas ay tama
______ 31. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pinanggagalingan ng init at liwanag sa
mundo?
A. Ilaw sa mga poste ng kuryente C. Ang haring araw
B. Mga bituin sa kalangitan d. Walang tamang sagot
______ 32. Bilang isang bata, ano ang pinakaligtas na paraan sa paggamit ng mga kagamitang
ginagamitan ng kuryente?
A. Hawakan ang plug ng kuryente na basa ang kamay
B. Siguraduhin na hindi na nakasaksak ang kagamitan sa outlet bago umalis ng
bahay
C. Huwag gamitin ang mga kagamitang de-kuryente kung hindi ito alam
gamitin upang malayo sa aksidente
______ 33. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na naidudulot ng pagkakaroon ng
kuryente?
A. Sumasaya ang ating pang araw-araw na buhay dulot ng mga kagamitang
pinapaandar ng kuryente.
B. Hindi tayo naiinitan kung tag-araw dahil sa aircon at electric fan na pinaandar
ng kuryente.
C. Lahat ng mga gawain natin ay natatapos na madali o mabilis sa tulong ng
kagamitang de-kuryente.
D. Lahat ay tamang sagot
______ 34. Bakit kailangan nating isagawa ang mga alituntuning pangkaligtasan sa paghawak
ng mga kagamitang de-kuryente?
A. Upang hindi tayo mapahamak o makuryente
PaGe - 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. Upang makatipid tayo sa babayarang kuryente
C. Upang madisgrasya tayo pati na ang ating mga kagamitan ay masira
D. Walang tamang sagot
______ 35. Ang iyong nakababatang kapatid ay gustong manood ng TV. Humingi siya tulong sa
iyo. Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang maging ligtas ka at ang
iyong kapatid?
A. Hindi na lang manonood ng TV
B. Pababayaan ko ang aking kapatid na isaksak ang plug ng TV
C. Mag-iingat ako sa paghawak ng kordon ng TV at isasaksak ko ito ng maayos
sa outlet ng kuryente
D. tatawagin ko ang aming kapitbahay upang siya ang magsaksak ng TV sa
outlet ng kuryente.
______ 36. Ang mga sumusunod ay nagsasaad ng mga alituntuning pangkaligtasan sa
paggamit ng kagamitang de-kuryente maliban sa isa. Ano ito?
A. Alisin sa saksakan ang maseselang kagamitang de-kuryente kapag patay-
sindi ang kuryente.
B. Huwag pagsabay-sabayin ang paggamit ng mga kasangkapang de-kuryente.
C. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga kasangkapan na hindi naman ginagamit
sa loob ng maraming oras.
D. Huwag papalitan ang mga luma na o punit-punit o nabalatang kurdon ng
mga kasangkapang de-kuryente.
______ 37. Ano ang mangyayari sa liwanag kung ito ay tatama sa balat na bag?
A. Lalampas ang halos lahat ng liwanag
B. Konting liwanag lamang ang lalampas
C. Hindi makakalampas ang liwanag
D. Tatalbog lamang ang liwanag
______ 38. Alin sa mga sumusunod ang naglalakbay sa tuwid na linya?
A. Dilim B. Liwanag C. Anino D. Walang tamang sagot
______ 39. Alin sa mga sumusunod na bagay ang hindi nagpapalampas ng liwanag?
A. Aklat at colored plastic C. Pisara at pambura
B. Clear glass at colored envelope D. Wala sa nabanggit
______ 40. Alin sa mga bagay na ito ang nabubuo ng anino kapag tinamaan ng araw?
A. Plastic envelope b. Punong kahoy c. Eyeglasses d. Bato
PaGe - 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
F I L I P I N O - III
PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________
I. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang letra ng sagot.
Pag-aalaga ng mga Hayop
Modesta R. Jaurigue
Sabado ng umaga, nagmamadaling bumaba ng bahay si Mang Carlos upang pumunta sa likod-
bahay. Doon, makikita ang kaniyang inaalagaang iba’t ibang alagang hayop. May mga bibe, manok,
kambing at mga baboy. Ito ang nagsisilbi niyang libangan mula nang tumigil siya sa pagiging kawani ng
gobyerno sa edad na animnapu at lima. Dito lumalakas ang kaniyang katawan at nagsisilbing ehersisyo
sa araw-araw. Bukod dito, nagsisilbi pang hanapbuhay na may malaking kita.
1. Ano ang nagsisilbing libangan ni Mang Carlos?
A. Paghahalaman C. Pagtitinda
B. Paghahayupan D. Pangingisda
2. Anu-ano ang mga alagang hayop ni Mang Carlos?
A. ahas, usa, kambing, at mga pusa C. bibe, manook, kambing at mga baboy
B. aso, pusa, baka at kalabaw D. baka, kambing, kalabaw, at mga pato
3. Saan makikita ang mga alagang hayop ni Mang Carlos?
A. Sa harapan ng bahay C. Sa likuran ng bahay
B. Sa may bakanteng lote D. Sa may tumana
4. Pag-aalaga ng hayop ang nagsilbing libangan ni ______.
A. Mang Oscar C. Mang Rey
B. Mang Carlos D. Mang Cesar
5. Bukod dito, nagsisilbi pang hanapbuhay na may malaking kita. Ang kahulugan ng salitang may
salungguhit ay _____.
A. Trabaho C. Ehersisyo
B. libangan D. Aralin
6. Si Mang Carlos ay kawani ng gobyerno. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit?
A. Miyembro C. Kasabwat
B. Kalaro D. Kaaway
7. Anong ugali ang ipinakita ni Mang Carlos sa kuwento?
A. Pagkamatapat C. Pagkamaalaga
B. Pagkamapagbigay D. Pagkamapagkakatiwalaan
8. Paano kaya inaalagan ni Mang Carlos ang kaniyang mga hayop?
A. Pinakakain nang mabuti C. Nililinis na mabuti ang tirahan nito
B. Pinaiinom nang tama D. Lahat ng nabanggit
PaGe - 14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
9. Isang dating kawani ng gobyerno si Mang Carlos na ginawa ang kanyang tungkulin na mayroong
______.
A. Kasipagan C. Kusang-loob
B. Kasiyahan D. Katapatan
10. Ang paksa ng talata ay ______.
A. Paghahanapbuhay C. Pangingisda
B. Pagtitinda ng mga Produkto D. Pag-aalaga ng hayop
II. Basahin ang talata.
Ang Pilipinas ay isang bansang tropical. Ito ay nasa Tropiko ng Kanser na makikita sa
itaas ng Ekwador.
Kapag malapit sa Ekwador ang isang bansa, mayroon lang itong dalawang uri ng klima.
Ito ay tag-araw at tag-ulan. Mainit at maalinsangan tuwing tag-araw samantalang
mahalumigmig at malamig ang panahon kung tag-ulan.
11. Ayon sa binasang talata, ano ang paksang nilalaman nito?
A. Tropiko ng Kanser makikita sa Pilipinas. C. Ang klima n gating bansa.
B. Ang Pilipinas ay isang bansang tropical. D. Dalawang uri ng klima.
12. Saang bahagi ng talata makikita ang paksa?
A. Unang bahagi C. Ikatlong bahagi
B. Ikalawang bahgi D. Ikaapat na bahagi
13. Bakit tinawag na klimang tropical ang bansang Pilipinas?
A. Makikita sa Tropiko ng Kanser. C. Ito ay malapit sa Ekwador.
B. Nasa gitna ng Tropiko ng Kanser. D. Malayo sa Ekwador.
Pagtupad sa Pangarap
ni Modesta R. Jaurigue
Bata pa lamang si Marlon ay pangarap na niyang makatapos ng kursong inhinyero.
Bagamat ulila na siya sa mga magulang ay hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang
kaniyang pag-aaral. Nagtatrabaho siya sa yelohan sa piyer simula dapithapon hanggang alas
8:00 ng gabi at babalik ng alas 4:00 ng madaling-araw hanggang alas 6:00 ng umaga. Hindi
kaagad siya pinag-aral ng kaniyang mga magulang kaya sa gulang na labindalawa ay nasa
ikatlong baitang pa siya pero hindi niya ito ikinahihiya bagkus mas lalo pa siyang nagiging
pursigido sa pag-aaral
14. Anong uri ng mag-aaral si Marlon?
A. Masikap C. Magalang
B. Matapat D. Maalalahanin
15. Ano ang kursong pinapangarap ni Marlon?
A. Manggagamot C. Inhinyero
PaGe - 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. Dentista D. Guro
16. Bakit kaya hindi pinag-aral agad si Marlon ng kanyang mga magulang?
A. Mag-aalaga sa mga kapatid C. Kapos sa pera
B. Dahil hindi pa handang mag-aral D. Hindi sila bilib kay Marlon
17. Saan nagtatrabaho si Marlon?
A. Kargador sa palengke C. Tindero sa bangketa
B. Yelohan sa piyer D. Konduktor sa bus
18. Kung ikaw si Marlon, ano ang gagawin mo?
A. Magtatrabaho na lamang upang kumita ng pera.
B. Ipagpapatuloy ang pag-aaral habang nagtatrabaho.
C. Tumigil muna sa pag-aaral.
D. Humanap ng taong susuporta sa pag-aaral.
19. Ikahon ang dalawang tambalang-salita mababasa sa pangungusap.
Nagtatrabaho siya sa yelohan sa piyer simula dapit-hapon hanggang alas 8:00 ng gabi at babalik ng alas
4:00 ng madaling-araw hanggang alas 6:00 ng umaga.
A. dapit-hapon at madaling-araw C. gabi at umaga
B. umaga’t gabi at tanghali’t hapon D. araw at hapon
20. Ang talata ay tungkol sa ______.
A. Pagtatrabaho ni Marlon C. Pagsisikap sa pag-aaral
B. Pagiging ulila sa magulang D. Pagsuko sa buhay
21. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral sa isang tao?
A. Nakatutulong sa pag-unlad ng tao C.Nagkakaroon ng magandang trabaho
B. Nabubuo ang tiwala sa sarili D.Lahat ng nabanggit
22. Alin sa sumusunod na pangungusap ang gumamit ng wastong bantas?
A. Si liza ay mabait na bata! C. Si Liza ay mabait na bata
B. Si Liza ay mabait na bata. D. Si Liza at mabait na bata?
23. Piliin ang pangalang nakasulat ng wasto.
A. Dr. jose Rizal C. Dr. Jose riZal
B. dr. Jose rizal D. Dr. Jose Rizal
24. Alin sa mga sumusunod na salita ang gumamit ng maliit na titik?
A. bayan C. Laguna
B. San Pedro D. Pacita
25. Alin sa sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagsunod sa panutong gumuhit ng malaking
bilog. Sa loob bilog isulat ang pangalan ng paaralan. Sa loob ng bilog, gumuhit ng parihaba. Isulat
sa loob ng parihaba ang pangalan ng iyong guro.
A. C.
PaGe - 16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. D.
26. Piliin sa larawan ang nagpapakita sa pagsunod sa panuto. Isulat ang buong pangalan mo sa isang
tatsulok. Sa kanang bahagi ng tatsulog maglagay ng isang puno, lagyan ng bunga ang puno.
A. C.
B. D.
27. Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa panuto?
A. Nakagagawa ng maraming mali sa gawain.
B. Nagiging tama ang lahat ng ginagawa.
C. Mapabilis ang ginagawa.
D. Walang halaga ang bawat gawain.
Piliin ang salitang may tamang tugma upang mabuo ang tula sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot.
Si Lino Pilipino
Ako si Lino
Na isang Pilipino
Pagiging kayumanggi
Hindi ko itinatanggi
Laging bilin
Ng aking ____________________ 28. A. Kaibigan B. Kalaro C. Kapatid D. Magulang
Lahat ay igalang
Lahat ay ____________________ 29. A. awayin B. dayain C. guluhin D. mahalin
Saan man magpunta
Sino man ang makasama
Laging isasapuso
Pagiging Pilipino
PaGe - 17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
Biyaya ng Maykapal
ni Modesta R. Jaurigue
Kay gandang pagmasdan, nitong kalikasan, Atin laging isaisip, kapakanan ng kapaligiran,
Lalo’t mga tao’y tulong-tulong sa kalinisan, Upang tayo’y makinabang, pagdating ng araw
Nagbibigay-halaga sa kagandahang taglay, Iya’y adhikain ng Poong Maykapal,
At dulot nitong yaman sa bawat nilalang. Ang maibigay sa atin, biyaya ng kalikasan.
30. Bakit dapat pangalagaan ang kalikasan?
A. Nagbibigay ganda sa kapaligiran C. Regalo ito ng Diyos
B. Nagdudulot ng yaman sa mga tao D. lahat ng nabanggit
31. Bilang isang mag-aaral, ano ang maitutulong mo sa ating kalikasan?
A. Pagtatapon ng basura kahit saan C. Pagtatanim ng puno at halaman
B. Pagsusunog ng mga plastik, styro at iba pa D. Paggamit ng plastic
32. Iya’y adhikain ng Poong Maykapal. Ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay:
A. Layunin C. Pangako
B. Dasal D. Sumpa
33 – 36: Isulat ang bilang na 1-4 sa patlang upang pagsunud-sunurin ang mga ideya tungkol sa
pagtatanim ng hamanan.
____A. Itanim ang halaman sa parteng hapon upang hindi malanta.
____B. Haluan ng pataba ang lupa bago ito tamnan.
____C. Diligan kaagad ang halaman pagkatapos itanim at takpan ng saha ng saging kung araw.
____D. Bungkalin ang pagtataniman ng lupa at pinuhin ito.
37 – 40: Gumawa ng isang talata na may tatlo hanggang apat na pangungusap matapos basahin ang
kuwento
Ang Magkakaibigan
PaGe - 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
ARALING PANLIPUNAN - III
PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________
I. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay naglalarawan sa MK - materyal na
kultura at DMK - di materyal na kultura.
______ 1. Tinuturuan ng mga kalalakihan ang kanilang mga anak sa pangangaso at pangingisda.
______ 2. Ang kangan, bahag at putong ay ang mga kasuotan ng mga sinaunang Pilipino.
______ 3. Naniniwala ang ating mga ninuno kay Bathala at iba pang mga ispiritwal na taga-bantay.
______ 4. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagpapalipat-lipat ng tirahan.
______ 5. Ang mga lalaki ay naninilbihan sa bahay ng pamilya ng babae na nais niyang pakasalan.
II. Piliin sa loob ng kahon ang mga kultura ng bawat konsepto sa ibaba. Isulat ang titik ng
tamang sagot sa patlang bago ang bilang.
A. Edukasyon B. Kasangkapan C. Kasuotan D. Kaugalian
E. Pagkain F. Pamahalaan G. Paniniwala H. Pananampalataya
I. Sining J. Tahanan K. Wika
______ 6. Baro’t saya ang kasuotan ng mga kababaihan.
______ 7. Ang mga sinaunang Pilipino ay gumamit ng mga pana, palaso at sibat sa pangangaso.
______ 8. Ang mga sinaunang Pilipino ay nanirahan sa mga kuweba at ang iba ay nagpapalipat-lipat
ng tirahan.
______ 9. Ang mga magulang ang nagtuturo sa kanilang mga anak ng mga gawaing bahay,
pangangaso, pangingisda at pagsasaka.
______ 10. Makikita sa mga haligi ng mga bahay ang mga nakaukit at nakalilok na mga disenyo.
______ 11. Nakakamay kung kumain ang mga sinaunang Pilipino.
______ 12. Naniniwala ang ating mga ninuno sa iba’t-ibang ispiritwal na tagabantay tulad ng diyos,
diwata at anito.
______ 13. May 8 pangunahing wika o diyalekto ang ginagamit sa bansa.
PaGe - 19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 14. Ang Datu ay ang pinuno ng isang balangay.
______ 15. Habang isinasagawa ang paglalamay, may mga taong taga-iyak na siyang nagsasalaysay
ng mga kabutihang nagawa ng namatay.
III. Alin sa mga sumusunod na kaisipanang magkakaugnay? Pag-ugnayin ang mga aspekto ng
kultura at ang klima ng lugar. Isulat ang mga sagot sa patlang bago ang bilang.
A. Mainit sa mga lugar na ito.
B. Higit na mahaba ang tag-ulan.
C. Malamig ang klima sa lugar na ito dahil nasa itaas sila ng bundok.
D. Laging dinadaanan ng bagyo ang mga lugar na ito.
E. Mas mahaba ang tag-init kaysa tag-ulan.
______ 16. Tubo at niyog ang pananim sa Zamboanga at Tarlac.
______ 17. Abaka, niyog, at palayang pananim sa Bicol.
______ 18. Manipis at maluwag na kasuotan ang gamit ng mga taga Isabela at Tuguegarao.
______ 19. Ang mga bahay sa Batanes ay mababa at yari sa bato at kogon.
______ 20. Ang mga tao sa Baguio ay nagsusuot ng makapal na damit.
IV. Ibigay ang kahulugan ng wikang tagalog sa ibang diyalekto sa lalawigan at rehiyon sa hanay
A. Piliin ang titik ng tamang sagot sa hanay B.
A B
______ 21. kumain A. naghugas ng pinggan
______ 22. nag-impis B. nahilo
______ 23. pumanaw C. nagsalok ng tubig
______ 24. sumaka D. nagpunta sa bukid
______ 25. naliyo E. namatay
______ 26. umigib F. nagtabas ng damo
______ 27. naggamas G. nakain
V. Isulat ang “kapareho” kung magkapareho ang kultura ng sariling lalawigan at ng karatig na
rehiyon batay. Isulat naman ang “kaiba” kung ang kultura ay magkaiba ayon sa nasabing kuwento.
____________28. Paniniwala sa Diyos.
PaGe - 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
____________29. Klase o uri ng pamahiin.
____________30. Mga natatanging sayaw o awit.
____________31. Mabuting pagtanggap sa mga bisita.
____________32. Pagdiriwang ng Pasko at bagong taon.
VI. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang sagot sa loob ng kahon.
A. Tabak Festival B. Fiesta ng Immaculada Conception
C. masayahin D. Taga-ilog E . Tagalog
F. Agta G. Pansit Malabon at kakanin H. NCR
______ 33. Ito ang tawag sa pista ni San Bartolome ng mga taga Malabon.
______ 34. Dito nagmula ang salitang “tagalog”.
______ 35. Ito ang kakaning sikat sa Malabon.
______ 36. Ito ay isang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika- 8 hanggang 10 ng Disyembre sa
Brgy.Concepcion ng lungsod ng Malabon.
______ 37. Ang pagiging ________________ ay isa sa ugaling nakatatak na sa mga tagalog.
______ 38. Ang mga ____________ ay malaking pangkat ng tao na naninirahan sa apat na rehiyon sa
bansa.
______ 39. Ang wika ng mga pangkat ng tao na nakatira sa NCR ______________.
______40. Ang mga Aeta ay pangkat etnikong tinatawag ding ______________ ng mga taga-Quezon at
Rizal.
PaGe - 21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
MOTHER TONGUE BASED - III
PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________
I. Pag-aralan ang pictograp at sagutin ang kasunod na tanong.Bilugan ang titik lamang.
“Mga Itinanim na Puno ng mga Barangay”
Barangay Bilang ng Punong Itinanim
Acacia
Tinajeros
Tugatog
Potrero
Catmon
Simbolo = 20
1. Ilang puno ang katumbas ng isang ?
A. 10 B. 20 C. 5 D. 15
2. Anong barangay ang may pinakamaraming itinanim na puno?
A. Acacia B. Potrero C. Tugatog D. Tinajeros
3. Ilang puno ang naitanim ng barangay Tinajeros at Catmon?
A.120 B. 130 C. 140 D. 160
4. Anong barangay ang may magkatulad ng bilang ng itinanim na puno?
A. Tinajeros at Acacia B. Acacia at Tugatog C. Catmon at Acacia D. Potrero at Tinajeros
5. Ilan ang kabuuang bilang ng punong itinanim ng mga barangay?
A. 340 B. 320 C. 300 D.360
PaGe - 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Piliin ang salitang ugat ng salitang may salungguhit.
6. Si Mang Ely ay tahimik na nakatingin sa ginagawa ng anak.
A. awa B. gawa C. gina D. ginaga
7. Naiwan niya ang kanyang aklat sa silid-aralan?
A. iwan B. na C. naiwan D. wan
III. Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong ukol rito. Pillin ang titik ng tamang sagot.
Noong Agosto, sumali sa paligsahan sa pag-awit sa pagdidiriwang ng Buwan ng
Wika si Cristina. Nais niyang ipakita sa kaniyang kamag-aral na magaling siyang
umawit. Lahat nang lumahok ay nakasuot ng katutubong kasuotan at lokal na awitin ang
inawit. Nanalo ang piyesang “Ang Pipit” na inawit niya.
8. Kailan ito idinaos?
A. Noong Disyembre C. Noong Agosto
B. Noong Oktubre D. Noong Enero
9. Saan ginanap ang palisahan?
A. sa paaralan B. sa parke C. sa barangay D. sa bayan
10. Sino ang nanalo sa paligsahan?
A.Chriselda B. Cristina C. Christina D. Cristine
11. Ano ang piyesa ang inawit ni Cristina?
A. “Ang Pipit” C. “Ang Ibon”
B. “ Ang Pipi” D. “ Ang Maya”
12. Bakit nais ni Cristina na sumali sa palisahan?
A. upang ipakita ang galing niya sa pag-awit C. upang ipakita ang galing niya sa
pagsayaw
B. upang ipagyabang ang kanyang talento D. upang manalo ng premyo
IV. Alin sa mga sumusunod ang nakaayos nang paalpabeto?
13. A. patuloy, pahayag, paninidigan, pasasalamat
B. pahayag, paninindigan, patuloy, pasasalamat
C. pasasalamat, pahayag, paninindigan, patuloy
D. pahayag, paninindigan, pasasalamat, patuloy
14. A. klase, tsinelas, dyaryo, dyaket
B. dyaryo, dyaket, klase, tsinelas
C. dyaket, dyaryo, tsinelas, klase
D. dyaket, dyaryo, klase, tsinelas
PaGe - 23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
15. A. baso, bola, baka, belo
B. belo, baso, baka, bola
C. baka, baso, belo, bola
D. baso, baka, belo, bola
V. Piliin ang angkop na aspeko ng pandiwa upang mabuo ang pangungusap.
16. Ang nanay ay _____________ng tinola kaninang umaga.
A. nagluluto B. nagluto C. magluluto D. luto
17. ___________ kami ngayon sa silid-aklatan.
A. Nagbasa B. Magbabasa C. Nagbabasa D. Babasa
18. _________kami bukas.
A. Namasyal B. Mamamasyal C. Pumasyal D. Namamasyal
VI. Alin ang angkop na salitang pamanahon sa pangungusap.
19. Kumakain kami ng kaibigan ko _____________ sa Jolibee.
A. kahapon B. kaninang hapon C. bukas D. ngayon
20. Nanood kami ng sine ____________.
A. ngayon B. kahapon C. bukas D. sa susunod na Linggo
21. __________ ay pupunta kami sa Luneta.
A. kagabi B. mamaya C. kanina D. noong isang araw
VII. Piliin ang wastong kahulugan ng salitang may salungguhit.
22. Nabasag ng bata ang tasa.
A. pagpapatulis ng lapis B. lalagyan ng kape
23. Laging malinis ang aso kong si Tagpi.
A. uri ng alagang hayop B.usok
24. Kumakain ka ba ng upo?
A. uri ng gulay B. nakalapat ang puwit sa upuan
VIII. Ibigay ang iyong hinuha sa sumusunod na sitwasyon.
25. Isinauli ni Eliza ang napulot niyang pitaka sa may-ari nito.
A. nagalit ang may-ari ng pitaka kay Eliza C. binigyan si Eliza ng pabuya ng may-ari
B. natuwa ang may-ari ng pitaka kay Eliza D. B at C
26. May pagsusulit kinabukasan sina Carlo ngunit sa halip na mag-aral ay naglaro lamang siya.
A. mataas ang iskor ni Carlo sa pagsusulit C. nangopya siya sa katabi
B. mababa ang iskor ni Carlo sa pagsusulit D. natuwa ang guro kay Carlo
IX. Piliin ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap.
27. Kaakit-akit ang tanawin sa kanilang bayan.
A. maganda B. matamis C. malamig D. hindi maganda
PaGe - 24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
28. Nagdaos ng piyesta ang karamihan dahil sila ay nagpasalamat sa masaganang ani.
A. kulang B. kaunti C. sapat D. marami
X. Suriin ang larawan at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang titik lamang.
29. Paano mo nalaman na ang isang programa ay naipatalastas?
A. dahil sa larawan at kasuotan ng mga bata
B. dahil sa larawan ng mga batang nagtatanim
C. dahil sa larawan ng mga pagkain at karatulang “Food Drive”
D. dahil sa mga kahon at mesa
30. Anong programa ang gaganapin?
A. Pagbibigay ng donasyong pagkain. C. Pagtatanim ng Puno
B. Pagluluto ng Pagkain D. Paglilinis ng Kapaligiran
XI. Basahing mabuti ang pangungusap at sagutin ang kasunod na tanong.
31. Saang bahagi ng pahayagan mababasa ito, “ Ginebra: Nilampaso ang San Mig Coffee Mixers.”
A. Palakasan B. Negosyo C. Pangunahing Balita D. Editoryal
32. “Tumaas ba ang palitan ng dolyar?” tanong ng nanay.Anong bahagi ng pahayagan ang babasahin mo?
A. Pangunahing Balita B. Libangan C. Negosyo D. Palakasan
33. Naghahanap ng trabaho si Andy. Anong bahagi ng pahayagan ang kanyang babasahin?
A. Negosyo B. Anunsiyo Klasipikado C. Editoryal D. Palakasan
34. Gustong maibahagi ni Luisa ang kaniyang opinion tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa bansa.
Kailangan niyang basahin ang
A. Palakasan B. Negosyo C. Pangunahing Balita D. Editoryal
XII. Suriin at tukuyin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap.
35. Sanay sa hirap si Nilo. Siya ay batang anak-pawis.
A. mayaman B. may-kaya C. amoy-pawis D. mahirap
36. Ang bunsong anak nina Mang Hulyo at Aling Maria ay bituin sa kanilang paningin.
A. paborito B. ayaw na ayaw C. kulang sa pansin D. hindi pinapansin
37. Hindi naawa si Edwin sa kanyang kalarong umiiyak. Siya ay may pusong-bato.
A. madaling maawa B. masungit C. hindi maawain D. walang puso
PaGe - 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
38. Nagkukunwari lamang na mabait ang matandang mayaman. Balat-kayo ang kabaitan na kanyang
ipinakita.
A. hindi totoo B. totoong-totoo C. balat ng matanda D. matandang mayaman
XIII. 39-40. Sumulat ng 2-3 pangungusap upang ipahayag ang iyong opinion tungkol sa sumusunod na
talata. Gumamit ng wastong pandiwa.
Ang pakikipag-ugnayan ng mga tao ay mabilis na sa panahong ito
dahil sa cell phone at internet. Subalit maraming tao ang lubos na
umaasa sa mga modernong kagamitang ito. Ang kahalagahan ng
pagiging matiyaga ay tila nakakalimutan na.
PaGe - 26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
MOTHER TONGUE BASED - III
PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________
I. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong dito. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
MAHAL TAYONG LAHAT NI HESUS
Tanghalian noon. Masayang nagsasalu-salo ang mag-anak na Aguinaldo.
“ Gusto ko ang Linggo dahil laging masasarap na pagkain ang inihahanda ng Nanay,
“sabi ng Tatay.
“ Ako rin po,” ayon ni Camil.
“Sabi ng aming guro sa katesismo na tayong lahat daw ay mahal ni Hesus,” sabi ni
Camilo na sampung taong gulang. “Mahal Niya ang lahat ng tao maging kayumanggi,
dilaw, itim o puti man ang ating lahi. Totoo po ba iyon?”
“Oo nga,” sagot ng Nanay. “Mahal Niya ang mga Tsino na dilaw, ang mga Negro na itim at
ang mga Amerikano na puti. Mahal din niya tayo na mga kayumanggi.”
______ 1. Kailan nangyari ang kwento?
A. Sa gabi B. Sa tanghali C. Sa umaga
______ 2. Kailan niluluto ang masasarap na pagkain?
A. Tuwing Lunes B. Tuwing Linggo C. Tuwing Huwebes
______ 3. Sino ang naghahanda ng masasarap na pagkain?
A. Ang Nanay B. Ang Tatay C. Si Camil
______ 4. Ano ang kulay ng mga Negro?
A. Kayumanggi B. Itim C. Dilaw
______ 5. Ano ang kulay ng lahi ng mga Tsino?
A. Itim B. Puti C. Dilaw
______ 6. Sino ang puti?
A. Mga Pilipino B. Mga Amerikano C. Mga Tsino
______ 7. Mahal din ba ni Hesus ang kayumangging Pilipino?
A. Oo B. Hindi C. Marahil
______ 8. Gaano katanda si Camilo?
A. Labing-isang taong gulang B. Pitong taong gulang C.Sampung taong gulang
______ 9. Ano ang natutuhan ni Camilo tungkol kay Hesus?
A. Mahal ni Hesus ang lahat ng tao. B. Mahal lamang ni Hesus ang mahihirap.
C. Mahal ni Hesus nang higit ang mga Pilipino.
______ 10. Saan iyon natutuhan ni Camilo?
A. Sa paaralan B. Sa tahanan C. Sa guro sa Katesismo
PaGe - 27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
II. Alin sa mga sumusunod ang nakaayos nang pa-alpabeto?
11. A. Masaya, Masarap, Mag-anak, Mahal
B. Mag-anak, Mahal, Masarap, Masaya
C. Mahal, Masarap, Masaya, Mag-anak
D. Masarap, Masaya, Mag-anak, Mahal
12. A. Tanghalian, Tatay, Totoo, Tsino
B. Tsino, Totoo, Tatay, Tanghalian
C. Tatay, Totoo, Tsino, Tanghalian
D. Totoo, Tanghalian, Tsino, Tatay
13. A. Aguinaldo, Hesus, Nanay, Tatay
B. Tatay, Aguinaldo, Hesus, Nanay
C. Hesus, Nanay, Tatay, Aguinaldo
D. Nanay, Tatay, Hesus, Aguinaldo
III. Alin ang mga salitang magkasingkahulugan?
14. A. Mahal- Iniibig B. Mahal- Mura C. Mahal- Hindi mahal D. Mahal- Masaya
15. A. Nagsasalu-salu - Nagsasama-sama B. Naghihiwa-hiwalay - Nagsasalo-salo
C. Noon- Ngayon D. Maputi- Maitim
IV. Piliin ang angkop na pandiwang pamuno sa mga pangungusap.
______ 16. __________ng pugad si Ben para sa kanyang alagang ibon.
A. Gumawa B. Ginawa C. Nagawa D. Gawain
______ 17. __________siya ng tulong sa mga maykapangyarihan.
A. Hingin B. Nahingi C.mahingi D. Humingi
______ 18. _________ ka ba sa pagtitipon, Marina?
A. Dadalo B. Dumalo C. Nagdalo D. Dinalo
______ 19. _________ na palang lahat ang bigas na binili ko.
A. Nagsaing B. Sinaing C. Sumaing D. Naisaing
______ 20. __________siya sa klase kahapon.
A. Nanghuli B. Naghuli C. Humuli D. Nahuli
V. Tukuyin ang nararapat na panghalip. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
21. Isasauli ko na ang payong na _______ sa iyo. Salamat.
A. Iyon B. Diyan C. Dito D. Ito
22. Ang ganda! _______ ba ang bigay sa iyo ni Emilio?
A. Diyan B. Iyon C. Iyan D. Doon
23. Masarap magbakasyon sa lalawigan. _______ ay tahimik.
A. Doon B. Iyon C. Ito D. Dito
24. _______ ko nakita si Melvin. Bakit ba umalis pa siya rito?
A. Doon B. Diyan C. Dito D. Ito
PaGe - 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
25. Ang upuang iyan ay para sa aking anak. Maaari bang _______ ko na ilagay ang kanyang gamit?
A. Iyan B. Diyan C. Doon D. Dito
VI. Piliin ang pangungusap na angkop sa kahulugan ng salitang ibinigay.
______ 26. Paso – taniman ng halaman
A. Namamaga ang paso niya sa daliri.
B. Inayos niyang mabuti ang hilera ng paso sa kanilang hardin.
______ 27. Saya – damit na pambabae
A. Ang saya ng lahat kapag walang problema.
B. Masyadong mahaba ang saya na suot ng lola.
______ 28. Tubo – daluyan ng tubig
A. Malakas ang tagas ng tubig dahil sa butas ang tubo.
B. Tubo ang itinanim na halaman ni Ana.
______ 29. Pito – bagay na gumagawa ng tunog kapag hinipan
A. Nabingi ang lahat sa lakas ng tunog ng pito.
B. Pito ang natirang bata sa silid-aralan.
______ 30. Basa – natapunan ng tubig
A. Mali ang basa ng bata sa salita.
B. Basa siya ng ulan nang umuwi.
VII. Piliin ang tamang kahulugan ng hyperbole na ginamit sa pangungusap.
______ 31. Puwedeng matangay ng hangin ang paaralang iyan.
A. Matibay ang paaralan. B. Gawa sa magaang na materyales ang paaralan.
C. Nasira ng malakas na bagyo ang paaralan.
______ 32. Huwag kang mag-alala, kaya tayong hintayin ni Ethel magpakailanman.
A. Matiyaga si Ethel. B. Nag- aalala si Ethel. C. Matapat si Ethel.
______ 33. Halos mabaliw si Ricardo nang mawala ang kanyang mamahaling cell phone.
A. Nabaliw si Ricardo.
B. Walang halaga kay Ricardo kung mawala ang cell phone niya.
C. Nainis si Ricardo nang mawala ang kaniyang cell phone.
______ 34. Isang tonelada ang bigat ng aklat na ito.
A. Napakabigat ng aklat. B. Napakagaan ng aklat. C. Bago ang aklat.
______ 35. Halos lumipad ang bubong sa lakas ng sigaw ng mga nanood ng cheering.
A. Hindi pinahalagahan ng manonood ang pagtatanghal.
B. Labis na nagustuhan ng manonood ang pagtatanghal.
C. Hindi nagustuhan ng manonood ang pagtatanghal.
PaGe - 29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
VIII. Anong impormasyon ang ibinibigay ng bawat bahagi ng pahayagan?
36. Kung gusto mong malaman kung anong koponan sa basketball o iba pang isport ang nanalo.
A. Palakasan B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado
37. Naglalaman ng mga pangalan ng namatay na tao.
A. Palakasan B. Editoryal C. Obituwaryo
38. Naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa anunsyo ng bagong bahay at iba pa.
A. Pangunahing balita B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado
39. Naglalaman ng pangunahin at pinakamalaking balita ng bansa.
A. Pangunahing balita B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado
40. Dito nababasa ang pangunahing kuru-kuro ng patnugutan.
A. Pangunahing balita B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado
PaGe - 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - III
PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________
I. Basahin at unawain ang bawat kalagayan. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
_____ 1. Dumating ang matalik na kaibigan ng iyong tatay.Ikaw lang ang nadatnan sa
bahay.Ano ang iyong gagawin?
A. Nagmano ka at iiwan mo siya sa may pinto.
B. Nagmano ka at pinaupo mo siya sa may hagdan.
C. Nagmano ka at iyong pinatuloy at pinaupo sa sopa.
D. Pinauwi mo siya dahil wala naman ang iyong tatay.
______ 2. Bumibili ka sa tindahan.Nakita mo ang iyong lola na bumibili rin.Binati mo
siya.Anong kaugaliang Pilipino pa ang dapat mong ipakita?
A. magmagandang araw
B. magmano
C. paggamit ng po at opo
D. lahat ng nabanggit ay tamang ipakita
______ 3. Nakadungaw si Elena sa kanyang bintana.Dumaan sa tapat ng kanyang bahay si
Aling Pasing , kaibigan ng kanyang nanay. Paano babatiin ni Elena si Aling Pasing?
A. Hoy Aling Pasing kumusta ka na.
B. Aling Pasing wag na kayong dadaan sa tapat namin.
C. Magandang araw po sa inyo Aling Pasing.
D. Bilisan mo Aling Pasing papakawalan ko ang aso namin.
______ 4. Inutusan ka ng iyong tatay na pumunta sa iyong lolo para maghatid ng
ulam.Kumatok ka sa kanyang pintuan at sinabing _______.
A. “O, heto na ang ulam mo kumain ka na!”
B. Kumain ka na lolo habang mainit pa ang ulam.
C. Magandang tanghali po Lolo, narito na po ang ulam kumain na po kayo.
D. Lolo kumain ka na habang mainit pa ang ulam.
______ 5. Umaga, pumasok sa inyong silid-aralan si Gng. De Luna. Ano ang gagawin ninyo?
A. Babatiin namin siya.
B. Tatanungin namin siya.
C. Lalabas kami.
D. Mag-iingay kami.
_____ 6. Si Isabel ay isang batang matalino. Pagdating sa bahay galing sa paaralan gusto na
niyang kumain dahil mag-aaral pa siya ng kanyang aralin. Ano ang sasabihin niya sa
kanyang nanay?
A. Maghain ka na nanay at kakain na muna ako.
PaGe - 31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. Nanay, puwede na po ba akong kumain bago mag-aral?
C. Nanay, kakain na ako paki bilisan lang ha.
D. Nanay, mauna na akong kumain kaya bilisan mong maghain.
______ 7. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng kaugaliang Pilipino maliban sa isa.
A. Paggamit ng po at opo
B. Pagtawag ng ate,kuya at ditse diko sa nakakatanda
C. Pagmamano o paghalik sa kamay
D. Pagkawalang mudo sa nakatatanda
______ 8. Ang mga sumusunod ay magagandang aral na dapat taglayin ng isang mabuting tao.
Ano ang pinakamahalagang aral na dapat mong tularan?
A. magsimba araw-araw
B. magbigay ng tulong sa nangangailangan
C. magmano sa mga nakatatanda
D. lahat ng nabanggit ay mahalagang aral
______ 9. Ano ang dapat mong gawin sa mga tagubilin sa mga nakatatanda?
A. Wag nalang papansinin.
B. Sundin ngunit padabog mo itong sunurin.
C. Magmaktol at lumayas sa bahay.
D. Isaalang-alang upang maging maayos ang buhay.
______ 10. Uuwi na galing sa paaralan ang magkamag-aral na sina Aaron at Joshua. Tatawid
sila ng kalsada upang makasakay ng dyip. Saan sila dapat tumawid?
A. Tumawid gamit ang pedestrian lane.
B. Tumawid kahit saang bahagi ng daan.
C.Tumawid kahit alam mong may parating na sasakyan.
D. Tumawid kapag wala ng sasakyan na dadaan.
______ 11. Bakit kailangan sumusunod sa batas trapiko?
A. Upang masagasaan
B. Upang maging mahusay na tanod
C. Upang madisgrasya
D. Upang maging maayos at pag-iwas sa mga aksidente
______ 12. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang pagsasagawa ng isa sa mga
tuntunin sa paaralan?
A. Pagtapon ng basura sa tamang basurahan.
B. Ikalat ang basura sa loob at labas ng silid-aralan.
C. Pag-iwas sa anumang pagtatapon ng basura.
D. Ikalat ang basura sa daan.
______ 13. Pinagwawalis kayo ng iyong guro sa silid aralan. Ano ang dapat mong gawin sa
tuyong dahon na iyong dinakot?
A. susunugin
B. Iiwanan na lang sa sulok
C. itapon sa sapa
D. itapon sa compost pit
PaGe - 32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 14. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng dapat gawin sa ating mga basura maliban
sa isa.
A. Dapat itapon ang basura sa tamang lalagyan.
B. Dapat sunugin ang mga tuyong dahon at papel.
C. Ipagbili ang mga kalakal at nang mapakinabangan.
D. Pabayaang mabulok ang basura kung hindi makokolekta ng trak.
______ 15. May programa sa inyong Barangay tungkol sa wastong pagtatanghal at paghihiwalay
sa basura. Ano ang dapat mong gawin bilang isang miyembro ng pamayanan?
A. Hayaan nalang ang magulang na ang makilahok.
B. Tutulong sa paghihiwalay sa basura sa aming tahanan.
C. Tawanan ang mga sumusunod sa programa.
D. Huwag makialam sa programa.
______ 16. Ang iyong kamag-aral ay gumagamit ng cellphone sa loob ng silid aralan. Ano ang
dapat mong gawin?
A. Pagsasabihan ang kaklase na magtago sa palaruan habang ginagamit ang
cellphone.
B. Pagsasabihan ang kaklase na itago ang cellphone dahil bawal ito gamitin sa
oras ng klase.
C. Isusumbong sa guro ang kaklase na gumagamit ng cellphone.
D.Pababayaan na lamang ang kaklase sa kanyang ginagawa.
______ 17. Alin sa mga sumusunod ang maipagmamalaki natin bilang Pilipino?
A. maging tapat at palaasa
B. pagiging masunurin sa mga tagubilin at paalala ng mga nakatatanda
C. paladabog kapag inuutusan
D. ipapasa ang gawain sa iba
______ 18. Nakita mong hindi nakahanay ang iyong kaklase sa pagpili ng pagkain sa
kantina.Ano ang dapat mong gawin?
A. Pababayaan na lamang sila
B. Hindi mo papansinin baka awayin ka
C. Pagsasabi nang humanay sila ng maayos
D. Isusumbong agad sa guro upang mapagalitan sila
______ 19. Nakita mong umaakyat sa bakod ng paaralan ang isang mag-aaral. Ano ang iyong
gagawin?
A. Itutulak mo lalo upang madali siyang makababa sa kabilang bakod.
B. Pagsasabihan na hindi tama ang umakyat sa bakod sa dahilang baka
madisgrasya siya.
C. Pababayaan na lamang na ang bata ay umakyat.
D. Isusumbong sa guro upang mapagalitan.
______ 20. Pinipitas ng isang mag-aaral ang bulaklak sa hardin ng paaralan.Ano ang dapat
mong gawin?
A. Pabayaan na maubos ang halaman sa hardin.
B. Isusumbong sa hardinero ng paaralan upang mapagsabihan ng maayos na
hindi maganda ang ginagawa.
PaGe - 33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
C. Sasamahang pumitas ng bulaklak ang kamag-aral.
D. Babatuhin ng palihim ang batang namimitas ng bulaklak.
II. Iguhit ang tamang mukha na nagpapakita ng nararamdaman mo sa bawat sitwasyon.
______ 21. Nakikiisa ako sa paglilinis ng aming Barangay kapag may bayad lamang.
______ 22. Nakakaramdam ako ng kasiyahan kapag gumagawa sa bahay man o sa paaralan.
______ 23. Responsable ako sa mga gawaing bahay dahil pinahahalagahan ko ang turo ng aking
mga magulang.
______ 24. Itinatapon ko na ang basurang kahit alam kong puwede pa itong mapakinabangan.
______ 25. Tumutulong ako sa aking pamilya sa paglilinis upang maging maayos ang aming tirahan.
______ 26. Natutuwa ako kapag pinuputol ang mga punongkahoy.
______ 27. Tumutulong ako ng nagdadabog sa aking mga magulang dahil ayaw ko nang inuutusan.
______ 28. Hindi ako lumalahok sa programang pagre-recyle ng basura.dahil hindi naman ito
mahalaga.
______ 29. Nakikilahok ako sa pagtatanim sa paaralan lalo na kung bibigyan ako ng mataas na marka
dahil dito .
______ 30. Nagtatapon ako ng basura sa wastong lalagyan sapagkat alam kong ito ang tama.
______ 31. Hindi ako makikiisa sa mga proyektong may kaugnayan sa kalikasan.
______ 32. Nagmamalasakit ako sa ating kapaligiran kung kaya’t buong puso akong sumusunod sa
programa ukol sa kalinisan.
III. Piliin ang tamang sagot sa loob ng panaklong upang mabuo ang mga pangungusap.
33. Tumatawid ako sa (tamang daan , tamang kanto , tamang tawiran).
34. Magdadala ako ng (payong , bag, sumbrero) para hindi ako mabasa ng ulan.
35. Nakahinto ako kapag (pula , dilaw , berde) ang kulay ng ilaw na gumagabay sa mga tatawid.
36. Dapat may nakahandang (pagkain , emergency bag , tent) sa panahon sakuna o kalamidad.
37. Bumababa ako sa (gitna ng daan , tamang tawiran , tamang babaan) ng sasakyan.
38. Kahit magkaroon ng lindol o anumang kalamidad dapat na ako ay (handa , laging handa ,
hindi handa).
39. Iniintindi ko at sinusunod ang mga senyas ng (sundalo , pulis trapiko , Barangay tanod) kung ako
ay patawid ng kalsada.
40. Tatakbo ako papuntang ( bintana ,pinto ,fire exit) kung sakaling may sunog sa loob ng mall o
sinehan.
PaGe - 34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - III
PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________
I. Lagyan ng bituin ang kahon sa larawan kung ito ay nagpapakita ng kaugaliang Pilipino at
tatsulok kung hindi.
II. Isulat ang T kung tama at M kung mali ang ipinakikita sa bawat sitwasyon.
______ 6. Nakita mo ang iyong tiyo sa daan. Nilapitan mo siya at ikaw ay humalik sa kamay.
______ 7. Dumating si Aling Rosa kumare ng nanay mo, ikaw lamang ang nadatnan sa bahay.
Nagmano ka at siya ay iyong pinatuloy.
______ 8. Dumaan sa tapat ng bahay nina Cecile si Aling Corazon. Binati niya si ALing Corazon ng
pasigaw na parang galit.
______ 9. Inutusan ka ng iyong nanay na magdala ng pagkain sa iyong lola. Magandang tanghali po
lola. Ito na po ang ulam na ipinabibigay ni nanay.
______ 10. Dumating si Christian na gutom na gutom buhat sa paaralan. Pasigaw na inutusan ang
kasambahay. “Ikuha mo ako ng pagkain at ako’y nagugutom, bilisan mo”.
III. Lagyan ng tsek (✓)kng tamang gawain at ekis (x)kung hindi.
______ 11. Itinatapon ang mga basura sa ilog, kanal at estero.
______ 12. Nagtatapon ng basura sa wastong lalagyan.
______ 13. Sumusunod sa mga babala tungkol sa pagtatapon ng basura.
______ 14. Pingasasama-sama ang mga basurang nabubulok at di nabubulok.
______ 15. Nakikiisa sa mga programa ng pampaaralan na tumutulong sa pagreresiklo ng mga
basura.
IV. Basahin ang bawat sitwasyon. Pillin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
______ 16. Dumating sa inyong bahay ang inyong barangay Chairman, hinahanap ang iyong tatay
at nanay ngunit wala sila kayo lamang magkapatid ang naroroon. Ano ang iyong
gagawin at sasabihin?
A. wala sila rito sabay, sara ng pinto.
PaGe - 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. Sasabihing wala at bumalik na lamang kayo bukas
C. Papapasukin, pauupuin at sasabihing wala pa sila dito.
D. Hindi kayo iimik at tatalikod na lamang
______ 17. Magkakaroon ng isang Family Reunion ang inyong pamilya.Dumating ang iyong mga
tiyo ,tiya at iba pang kamag-anak. Ano ang iyong gagawin?
A. Hindi papansinin ang mga dumating na kamag-anak
B. Sasalubungin sila, patutuluyin at magmamano
C. Bubuksan ang pinto at sasabihing tuloy kayo
D. Lalayo at magtatago sa kwarto
______ 18. Linggo ng umaga patungo kayong magkaibigan sasimbahan. Nakita ninyo ang inyong
guro na si Bb. Cruz. Ano ang dapat na sabihin at gawin?
A. Hindi papansinin at lalayo na
B. Lalapitan at babatiin ng magandang umaga po.
C. Iiwasan si Bb. Cruz
D. Sisimangutan si Bb. Cruz
______ 19. Tinanong ka ni G. Gomez kung nasabi mo kay Gng. Mendoza na may pagpupulong
mamayang hapon. Ano ang isasagot mo sa kanya?
A. Tumango ka lang kay G. Gomez.
B. Oo sinabi ko kay Gng. Mendoza at dadalo daw siya.
C. Opo sinabi ko kay Gng. Mendoza at dadalo daw po siya.
D. Hindi ko sinabi kay Gng. Mendoza.
______ 20. May hinahanap nalugar ang isang matandang babae, nagtanong siya sa iyo kung saan ito
matatagpuan. Ano ang iyong sasabihin at gagawin?
A. Ituturo ng maayos at sasabihing doon po ang daan
B. Titingnan lamang ang matanda sabay alis.
C. Lalayuan ang matanda at sasabihing hindi ko alam
D. Hindi papansinin ang matanda at aalis.
V. Tukuyin ang inilalarawan.Pumili ng sagot sa kahon.
nareresiklo sakit basura disiplina
nabubulok di-nabubulok kaunlaran tahanan
__________________ 21. Tawag sa basurang pwede pang pakinabangan.
__________________ 22. Basurang pwedeng gawing pataba sa lupa.
__________________ 23. Ito’y ating maiiwasan kung paiiralin ang kalinisan.
__________________ 24. Dito nagsisimula ang kalinisan.
__________________ 25. Kailangan upang bayan ay sumulong sa kaunlaran.
VI. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng pakikilahok sa proyekto ng kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at malungkot kung hindi.
______ 26. Paglalagay ng placard ng kalinisan at ligtas na pangangalaga sa kalikasan at bayan.
______ 27. Pagtulong sa pagwawalis sa paligid at paaralan at di pagsusunog ng basura sa kalsada.
______ 28. Pakikiisa sa pagtatanim ng halaman sa paaralan at pamayanan.
PaGe - 36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 29. Pagsuporta sa pagputol ng puno ng mga illegal loggers.
______ 30. Pakikipagtulungan sa Clean and Green Project ng barangay at bayan.
VII. Pag-isa-isahin.
A. Tuntunin sa Tahanan
31.
32.
B. Tuntunin sa Paaralan
33.
34.
C. Tuntunin sa Pamayanan
35.
VIII. 36-40. Basahin ang kuwento sa ibaba.
Isang umaga, narinig ni Ely sa radyo ang babalang malaki ang pagkakataong magkaroon ng
malalim na baha sa kanilang lugar. Agad niyang kinuha ang kanyang bag upang ilagay ang
mahahalagang gamit. Alin sa sumusunod ang dapat niyang ilagay sa loob ng bag?
PaGe - 37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
MAPEH - III
PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________
“MUSIC”
I. Tukuyin kung anong nota ang sumusunod:
1. _____________ 2. _____________
3. _____________ 4. _____________
5. _____________
II. Tukuyin kung anong boses ang gagamitin sa mga sumusunod. Iguhit ang kung boses sa
pagkanta ang kailangan, naman kung boses sa pagsasalita ang kailangan.
______ 6. Twinkle Twinkle Little Star
______ 7. Lupang Hinirang
______ 8. Awit ng Maynila
______ 9. Si Pagong at Si Matsing
______ 10. Panatang Makabayan
PaGe - 38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
III. Isulat ang T kung ang ingay o tunog ay nagmumula sa tao, K kung sa kalikasan, S kung sa
sasakyan, H naman kung galing sa hayop.
______ 11. uha! uha! uha!
______ 12. Broom! Broom! Broom!
______ 13. miyaw! miyaw! miyaw!
______ 14. aw! aw! aw!
______ 15. clap! clap! clap!
“ART”
IV. Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, M naman kung ito ay mali.
______ 16. Lagi nating pipintasan ang likhang sining ng ating mga kaklase.
______ 17. Hindi tayo makakagawa ng disenyo kung hindi puro bago ang ating gamit.
______ 18. Ang marbling ay isang kapaki-pakinabang na gawaing pang sining.
______ 19. Hindi natin dapat kalimutan ang mga disenyong pang-etniko na ginawa pa ng ating mga
ninuno.
______ 20. Dapat nating isa-alang alang ang ating kapaligiran o kalikasan sa tuwing gagawa tayo ng
isang likhang sining.
V. Basahin ang bawat pangungusap. Punan ng tamang sagot ang bawat puwang. Pillin ang sagot sa
loob ng kahon.
a. dahon d. stencil making
b. Romblon e. tubig
c. finger priting
______ 21. Ang _______________ ay isang paraan ng paggawa ng disenyo gamit ang mga daliri.
______ 22. Ang _______________ ay kilalang pagawaan ng marble.
______ 23. Ang _______________ ay isang paraan ng paglikha ng disenyo ng paulit-ulit.
______ 24. Ang _______________ ay isa sa pangunahing kailangan sa paggawa ng paper marble.
______ 25. Ang mga bagay na makukuha sa kalikasan katulad ng ____________ ay maaring gamitin sa
paggawa ng isang disenyo.
VI. Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, M naman kung ito ay mali.
______ 26. Maari tayong gumawa ng isang disenyo ng paulit-ulit sa stencil making.
______ 27. Ang Romblon ay kilala sa paggawa ng marble.
______ 28. Hindi natin kailangan ng tubig sa paper marbling.
______ 29. Hindi maaring gamitin ang mga dahon o tangkay sa printmaking.
______ 30. Ang printmaking ay isang paraan ng pagsalin o paggawa ng mga titik o imahe gamit ang
ink o tinta sa isang papel.
PaGe - 39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
“PHYSICAL EDUCATION”
VII. Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, M naman kung ito ay mali.
______ 31. Hindi ginagamit ang Lateral Position ng mga kamay sa sayaw na Kunday.
______ 32. Ang Kunday-kunday ay galing sa Bicol Region.
______ 33. Mabagal ang musika na ginagamit sa sayaw ng Kunday-Kunday.
______ 34. Ang Kunday ay kapareho ng galaw sa Kumintang.
______ 35. Ang ibig sabihin ng Kunday ay paggalaw ng mga mga kamay sa maayos o magandang
paraan.
VIII. Tukuyin ang galaw ng sumusunod na mga hayop. Isulat kung ito ay MABAGAL, MABILIS, O
KATAMTAMAN.
36. ___________________________
37. ___________________________
38. ___________________________
39. ___________________________
40. ___________________________
“HEALTH”
IX. Basahing mabuti ang tanong sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa puwang.
______ 41. Alin sa sumusunod ang makapagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan?
A. basketbolista B. doktor C. janitor
______ 42. Ano ang inyong gagawin kung sakaling ang nabili mong bag ay may sira?
A. itapon ang bag
B. humingi ng kapalit ng produkto sa maayos na paraan
C. awayin ang tinder
______ 43. Alin sa sumusunod ang matalinong mamimili?
A. Nagtanong muna si Salve sa kanyang nanay bago bumili.
B. Bumili si Minerva sa tindahan kahit hindi niya ito kailangan.
C. Binili ni Emong ang lalruan kahit na sobrang mahal nito.
PaGe - 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
______ 44. Alin sa sumusunod ang serbiyong pangkalusugan?
A. pagpapatingin ng ngipin sa dentista
B. pagpapagawa ng sapatos
C. pagpapadala ng pera
______45. Sino ang bumibili ng mga produkto at serbisyo para sa pansariling paggamit?
A. mamimili B. tindero C. may-ari ng tindahan
X. Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat puwang.
Hanay A Hanay B
______ 46. Tumutulong upang mapangalagaan ang A.
ang ating mga ngipin.
______ 47. Nagtuturo sa mga bata tungkol sa kalusugan. B.
______ 48. Mapagkukunan ng tamang impormasyon at
balita. C.
______ 49. Ang mga taong tumutulong sa atin upang
mapangalagaan an gating kalusugan. D.
______ 50. Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay
ng impormasyon tungkol sa programa o
proyektong pangkalusugan. E.
PaGe - 41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
SA
M A P E H - III
PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________
I. MUSIC/MUSIKA
A.PANUTO: Isulat ang T kung ang ingay o tunog ay nagmumula sa tao, K kung sa kalikasan, S
kung sa sasakyan, H naman kung galing sa hayop.
___1. Paragasa ng tubig sa talon
___2. miyaw! miyaw! miyaw!
___3. Broom! Broom! Broom!
___4. uha! uha! uha!
___5. aw! aw! aw!
B. PANUTO: Tukuyin kung anong boses ang gagamitin sa mga sumusunod. Iguhit ang
kung boses sa pagkanta ang kailangan, naman kung boses sa pagsasalita ang kailangan.
___6. Lupang Hinirang
___7. Panatang Makabayan
___8. Awit ng Maynila
___9. Si Pagong at Si Matsing
___10. Twinkle Twinkle Little Star
II. ARTS/ SINING
A. Panuto: Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot.
_____11. Ito ay isang pamaraan ng paglilipat o pagpaparami ng mga teksto o larawan at pag-
iiwan ng bakat gamit ang tinta sa papel o iba pang kagamitan.
A. Printmaking C. Marbling
B. Stencil Design D. Finger printing
_____12.Ito ay isang paraan ng paglilikha ng disenyo mula sa tubig na may hinalong pintura at
inilimbag sa papel o tela.
A. Printmaking C. Marbling
B. Stencil Design D. Finger printing
_____13.Isang simpleng paraan ng paglilimbag ng mga disenyo gamit ang tatak ng mga daliri sa
kamay. Nagagawa ang magagandang disenyo mula sa mga tatak sa pamamagitan ng
paggamit ng mga linya at hugis na inuulit-ulit.
A. Printmaking C. Marbling
B. Stencil Design D. Finger printing
PaGe - 42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
B. Panuto: Isulat sa patlang ang kung ang pangungusap ay tama at X kung mali.
______14. Ang paggawa ng islogan o logo ay dapat isaalang-alang ang mga simbolo na tugma sa
mensahe na nais mong ipahayag o sabihin.
_______15. Ang pag-iistensil ay hindi isang pamamaraan ng paglilimbag. Ito ay nagagawa sa
pamamagitan ng paggupit ng mga butas sa kardbord upang maipadaan dito ang
kulay na gagamitin.
_______16.Ang mga patapong bagay ay maaaring gamitin sa makabuluhan at malikhaing sining.
II.A. Pagsunud-sunurin ang pamamaraan ng paggawa ng Finger Printing. Lagyan ng 1 -4 ang
patlang ng pagkakasunod-sunod na sagot.
_______17. Umisip ng kahit anong disenyo na nagpapakita ng mga linya at hugis na nauulit
gamit ang tatak ng mga daliri.
_______18. Ihanda ang lugar na paggagawaan.
_______19. Subukin ang iyong naisip na ideya sa lumang diyaryo gamit ang mga linya at hudis
na pinaulit-ulit at pinagsalit-salit mula sa mga linyang tuwid hanggang sa pakurbang
mga linya para makita ang contrast o pagkakaiba.
_______20. Ihahanda ng guro ang pintura sa kaniya-kaniyang lugar na paglilimbagan.
III. PHYSICAL EDUCATION
Panuto: Lagyan ng tsek ang kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng ehersisyo na
nakapagpapalakas ng katawan.
21 22 23 24 25
Panuto: Tingnan ang mga larawan. Ilarawan kung paano sila gumalaw. Isulat sa patlang ang
sagot.
a. Pantay-ulo-pagdribol b. Pantay-baywang-pagdribol c. Pantay-tuhod-pagdribol d.
Paghila e. pagsayaw
26.__________ 27.__________ 28.___________
PaGe - 43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net
29. __________ 30. __________
D. HEALTH/ KALUSUGAN
Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot.
_____31. Sino sa mga sumusunod ang bumibili ng mga pangunahing pangangailangan?
A. Consumer B. Salesman C. Seller D. Vendor
_____32.Alin sa mga sumusunod ang hindi karapatan ng isang consumer?
A. mamili B. sirain ang produkto C. Alamin ang kaligtasan D. Maging wais
_____33.Sino sa sumusunod ang matalinong na mamimili?
A. Nagtatanong muna si Salve sa kanyang nanay bago bumili ng isang bagay.
B. Biibili ni Minerva ang anumang maibigan kahit di naman ito gaanong kailangan.
C. Walang pakialam si Emong kung mahal ang bibilhin niyang laruan.
D. Nagtatanong tanong muna si Zaldy ng presyo ng mga tshirts na kailangan niyang
bilhin.
_____34. Sino sa mga sumusunod ang pinagmumulan ng impormasyong pangkalusugan?
A. basketball player B. Hardinero C. Doktor D. Dyanitor
_____35. Anoang inyong gagawin kung sakaling ang nabili mong bag ay may sira?
A. itapon ang bag
B. humingi ng kapalit ng produkto sa maayos na paraan
C. awayin ang tindera
Panuto: Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay nagsasabi ng tungkulin ng mamimili at MALI
kung hindi.
_____36. Kung ang nabiling produkto ay hindi tama, huwag na itong gamitin at itapon na lang
agad.
_____37. Maaaring ibalik ang nabiling produkto kahit wala kang hawak na resibo.
_____38. Humingi ng tulong sa tindera kung paano gamitin ang produkto.
_____39. Ang supot na papel ay hindi kailangan gamitin.
_____40. Bigyan ng upuan ang mga nakatatanda.
PaGe - 44

Contenu connexe

Similaire à K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit(8)

Plus de LiGhT ArOhL(19)

K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit

 • 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net THIRD PERIODICAL TEST IN ENGLISH - III NAME: _________________ GRADE/SECTION: _________ DATE: __________ I. Write the appropriate personal pronouns to replace the nouns in the parenthesis. 1. _________ are watching TV. (My mother and I) 2. _________ are great. (Talking directly to Ben and telling him that he is great.) 3. _________ is talking. (Gail) 4. _________ is riding his bike. (Ben) 5. _________ is running. (the dog) II. Name the pictures. Write the correct diphthong or long vowel on the blank to complete their names. 6. h _ _ se 7. cl _ _ n 8. b _ _ k 9. tr _ _ 10. g _ _ t III. Use this, that, these, or those for the given situation. Write your answer on the blank. 11. _______ is a toy car. 12. ______ are houses. 13. _______ are dolls. 14. _______ is a bird. ____ is a flower. 15. _______ is a flower. PaGe - 2
 • 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV-A. Write S if the sentence is simple and F if the sentence is compound. ______ 16. I watched TV tonight so I was not able to do my assignment. ______ 17. Rabbits like eating carrots. ______ 18. Sandra delivered the flowers yesterday. ______ 19. I will wear a red dress tonight but you will wear black. ______ 20. The children reviewed their lessons for the Periodical Test. IV-B. Write F if the sentence is Fact and O if the sentence is Opinion. ______ 21. I think it will rain today. ______ 22. The moon is seen at nighttime. ______ 23. Two and three are five. ______ 24. The girl is pretty. ______ 25. The bag looks big. V. Give the comparative or superlative form of adjective in the following sentences. Write it on the blank to make the sentence correct. 26. Rayver is the ___________ (tall)guy among his classmates. 27. The Cheetah is the _________ (fast) animal in the world. 28. The bridge was __________ (wide) than the road. 29. This belt is _____________ (long) than your necklace. 30. The whale is the ____________ (large) animal in the world. VI. Infer the character trait implied for each sentence. Underline the correct choice inside the parenthesis. 31. I received a gift from my godfather. My godfather was ________. (kind, thoughtful, forgetful) 32. Mother praised me for my good grades. My mother was _______. (appreciative, busy, industrious) 33. Paolo found a twenty-peso bill in the room. He picked it up and gave it to the teacher. Paolo was__________. (obedient, forgetful, honest) 34. Agatha always comes to school early. She arranges the books in the bookshelf and cleans the blackboard. Agatha is__________. (industrious, respectful, obedient) PaGe - 3
 • 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 35. Shaina has a new toy. She went around and showed her new toy to her friends. Shaina was _________. (proud, playful, selfish) VII. Draw and describe what a signal no. 4 typhoon looks like inside the box. Then write the things that people should do. 36 – 38. People should: 39. _____________________________________________________________________________________ 40. _____________________________________________________________________________________ PaGe - 4
 • 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS - III PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________ I. Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong sa bawat aytem. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Ako ay even number na mas malaki sa 17 pero mas maliit sa 19. A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 ______ 2. Ako ay odd number na nasa pagitan ng 3 191 and 3 195. A. 3 193 B. 3 192 C. 3 194 D. 3 191 ______ 3. Ako ay fraction na katumbas ng isang buo (equal to one). Ang denominator ko ay 7. A. B. C. D. ______ 4. Aling fraction ang nagpapakita ng mahigit sa isang buo (more than one)? A. B. C. D. ______ 5. Anong fraction ang ipinakikita ng larawan? A. B. C. D. ______ 6. Anong fraction ang katumbas ng salitang ten-eights? A. B. C. D. ______ 7. Anong bahagi ng set ng prutas ang may kulay o shade? A. B. C. D. ______ 8. Anong fraction ang ipinakikita ng numberline? A. B. C. D. PaGe - 5
 • 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 9. Aling set ng dissimilar fraction ang nakaayos ng mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? A. B. C. D. ______ 10. Aling set ng dissimilar fraction ang nakaayos ng mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? A. B. C. D. ______ 11. Anong fractions ang magkatumbas (equivalent)? A. at B. at C. at D. at ______ 12. Ang tuldok o dot ay kumakatawan sa _________________. A. Line B. Ray C. Point D. Line segment ______ 13. Ang ______ ay maaaring lumawig nang walang katapusan sa magkabilang direksyon. A. Point B. Line C. Segment D. Dot ______ 14. Ang ray ay bahagi ng linya na binubuo ng isang endpoint at ____________. A. Arrowhead B. Endpoints C. Line D. Dots ______ 15. Ang line segment ay bahagi rin ng linya na may ____ endpoints. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 ______ 16. Aling line segments ang magkapareho ang haba? A. C. B. D. ______ 17. Aling larawan ang nagpapakita ng simitri? A. B. C. D. PaGe - 6
 • 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 18. Aling larawan ang nagpapakita ng line of symmetry? A. B. C. D. ______ 19. Iguhit ang kalahati ng hugis o figure upang mabuo ang larawan. ______ 20. Ano ang ipinakikita ng larawan? A. symmetry B. tessellation C. fraction D. lines ______ 21. Ano ang nawawalang figure sa hanay ng mga larawan? A. B. C. D. ______ 22. Ano ang value ng N? 2 x N = 3 x 6 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 II. A. Isulat ang S sa patlang kung ang set ng fractions ay similar at D kung dissimilar. ______ 23. ______ 24. ______ 25. ______ 26. ______ 27. B. Gamitin ang cross product method sa paghahambing ng sumusunod na fractions. Isulat an >, < o = sa patlang. 28. ____ 29. ____ 30. ____ 31. ____ 32. . ____ PaGe - 7
 • 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. A. Identify whether the given lines are parallel, intersecting or perpendicular. 33. _________ 34. __________ 35. __________ 36. __________ 37. _________ B. Iguhit ang mga sumusunod sa loob ng parisukat. 38. ray ST 39. line OP 40. line segment LM MATHEMATICS 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit Layunin No. of Days No. of Test Item % of Test Item Item Placement Aralin 55 – Mga Bilang na Odd at Even 2 2 5 % 1,2 Aralin 56 – Fractions na Katumbas ng Isa at Higit pa sa Isang Buo 2 2 5 % 3,4 Aralin 57 – Pagbabasa at Pagsusulat ng Fraction ng Higit sa Isa 2 2 5 % 5,6 Aralin 58 – Pagpapakita ng Fraction Gamit ang Regions, Sets at Numberlines 2 2 5 % 7,8 Aralin 59 – Pagpapakita (Visualizing) ng Dissimilar Fractions 2 5 12.5 % 23-27 Aralin 60 – Paghahambing (Comparing) ng Dissimilar 2 5 12.5 % 28-32 PaGe - 8
 • 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Fractions Aralin 61 – Pagsusunod-sunod (Arranging) ng Dissimilar Fractions 2 2 5 % 9,10 Aralin 62 – Magkatumbas (Equivalent) Fractions 2 1 2.5 % 11 Aralin 63 – Mga Point, Linya (Line), Line Segment at Ray 3 7 17.5 % 12-15, 38-40 Aralin 64 – Mga Line Segment na Magkakapareho ang Haba 2 1 2.5 % 16 Aralin 65 – Mga Linyang Perpendicular, Parallel at Intersecting 3 5 12.5 % 33-37 Aralin 66 – Simitri sa Kapaligiran at sa mga Disenyo 2 1 2.5 % 17 Aralin 67 – Linya ng Simitri sa mga Hugis na Simetriko 2 1 2.5 % 18 Aralin 68 – Pagbuo ng mga Hugis Simetriko 2 1 2.5 % 19 Aralin 69 – Pag-tetesellate ng mga Hugis 2 1 2.5 % 20 Aralin 70 – Pagtukoy sa Nawawalang Term sa Isang Pattern 2 1 2.5 % 21 Aralin 71 – Paghanap ng Nawawalang Value sa Isang Pamilang na Pangungusap 2 1 2.5 % 22 Kabuuan 36 40 100% PaGe - 9
 • 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA SCIENCE - III PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________ I. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto at M kung ito ay hindi wasto. ______ 1. Kung ang isang bagay ay hindi nagbago ang posisyon, itoý hindi gumagalaw. ______ 2. Kung ang dalawang pwersa ay magkatulad, ito ay gagalaw. ______ 3. Ang plantsa ay parehong nagbibigay ng liwanag at init. ______ 4. Upang makatipid, sama-samang manood ng telebisyon sa iisang silid. ______ 5. Kung ang dalawang magkasalungat na pwersa ay pareho, masasabi natin na ang pwersa ay balanse. ______ 6. Ang nagbibigay ng sindi ng isang sulo ay liwanag at init. ______ 7. Ang buwan ay nagbibigay ng liwanag lamang. ______ 8. Ang computer ay ginagamit sa maghapong pakikipagkwentuhan. ______ 9. Ang pwersang nagpapagalaw sa eroplanong papel ay tubig. ______ 10. Iwanang laging nakabukas ang refrigerator upang mabawasan ang konsumo sa kuryente. ______ 11. Ang washing machine ay isang appliance na ginagamit ng nanay sa pagluluto ng pagkain. ______ 12. Kung mawawala ang araw ay mamamatay lahat ng may buhay sa lupa sapagkat ito ang pangunahing pinanggagalingan ng liwanag at init na kailangan ng buhay. II. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 13. Alin sa mga sumusunod na kagamitan o bagay ang pinatatalbog ang liwanag galing sa ibang pinagmulan? A. araw B. bituin C. kandila D. metallic foil ______ 14. Alin ang mga sumusunod na kagamitan o bagay ang nakalilikha ng sariling liwanag? A. kandila B. flat sheet C. bombilya D. araw ______ 15. Alin sa mga sumusunod na bagay ang lumalampas ang liwanag? A. pader B. dingding na salamin C. plywood D. aklat ______ 16. Ano ang gagamitin mong pangharang ng liwanag kung ayaw mong maliwanag sa loob ng iyong kuwarto? A. makapal na kurtina C. plywood B. malinaw na kurtina D. hollowblocks PaGe - 10
 • 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 17. Ito ay pabalik-balik na paggalaw ng isang bagay na lumilikha ng tunog. A. vibration B. echo C. pagpalakpak D. pagsigaw ______ 18. Alin sa mga sumusunod ang lumilikha ng mahinang tunog? A. lapis B. drum C. gitara D. trumpeta ______ 19. Ang mga sumusunod na bagay ay nakalilikha ng tunog maliban sa isa. A. pisara B. pompyang C. drum D. gitara ______ 20. Alin sa mga sumusunod na bagay ang nakalilikha ng malakas na tunog? A. papel B. lapis C. pompiyang D. malaking drum III. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 21. Bakit kailangan natin ang init at liwanag na mula sa mga bagay sa ating paligid? A. Upang lumaki tayong matangkad. B. Upang hindi tayo mamatay sa sobrang lamig at makita natin ang kagandahan ng mundo. C. Upang tayo ay maging masaya. D. Upang makagawa tayo ng mga bagay na kapaki-pakinabang. ______ 22. Paano magkakaroon ng init ang loob ng isang pugon? A. Buhusan ng langis ang loob nito C. Sindihan at painitin B. Lagyan ng maraming uling D. Buhusan ng tubig ______ 23. Paano tutunog ang gitara? Ano ang iyong gagawin upang ito ay makalikha ng tunog? A. Ihahampas sa sahig C. Pagkalabit ng mga kwerdas nito B. Sisirain ang mga kwerdas nito D. Paghampas ng ubod lakas dito ______ 24. Bakit may sariling liwanag ang insektong alitaptap, ano ang pinagmumulan ng kanyang liwanag? A. Galing sa araw ang liwanag B. Galing sa bituin ang liwanag C. May parte ng kanyang katawan ang nagbibigay ng liwanag D. Mayroon itong baterya ______ 25. Bakit hindi dumidikit sa isang magnet ang eraser? A. Gawa ito sa kahoy at iba pang kagamitan na hindi yari sa bakal o metal B. Wala itong pandikit o glue C. Gawa ito sa plastic D. Mahinang klase ang materyales na ginamit dito ______ 26. Ano ang tawag sa bagay na nagpapagalaw sa mga bagay na gawa sa bakal? A. Baterya B. Magnet C. Remote control D. CD ______ 27. Alin ang hindi totoo sa mga kapakinabangan natin sa araw? A. Init B. Liwanag C. Lamig D. walang tamang sagot PaGe - 11
 • 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 28. Ano ang mangyayari sa mga bagay tulad ng paper clip, hairpin at tambtaks na nakapatong sa kardbord at nilagyan ng magnet sa ilalim? A. Magdidikit B. Magkakawatak-watak C. Lahat ng bagay sa ibabaw ng kardbord ay gagalaw sa magnet na pinagalaw sa ilalim D. Hindi gagalaw ______ 29. Ano ang mangyayari sa mga buhangin kapag inilapit dito ang isang bar magnet? A. Magiging isang malaking bato ang mga buhangin B. Magkakadurog-durog ito ng pinong-pino C. Didikit ang buhangin sa bar magnet D. Walang mangyayari ______ 30. Ano sa palagay mo ang magyayari kung walang araw? A. Ang buhay ay imposible sa mundo kung wala ang araw B. Lahat ay magiging yelo sa sobrang lamig C. Lahat ng may buhay ay magkakamatay sa sobrang lamig D. Lahat ng nabanggit sa itaas ay tama ______ 31. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pinanggagalingan ng init at liwanag sa mundo? A. Ilaw sa mga poste ng kuryente C. Ang haring araw B. Mga bituin sa kalangitan d. Walang tamang sagot ______ 32. Bilang isang bata, ano ang pinakaligtas na paraan sa paggamit ng mga kagamitang ginagamitan ng kuryente? A. Hawakan ang plug ng kuryente na basa ang kamay B. Siguraduhin na hindi na nakasaksak ang kagamitan sa outlet bago umalis ng bahay C. Huwag gamitin ang mga kagamitang de-kuryente kung hindi ito alam gamitin upang malayo sa aksidente ______ 33. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na naidudulot ng pagkakaroon ng kuryente? A. Sumasaya ang ating pang araw-araw na buhay dulot ng mga kagamitang pinapaandar ng kuryente. B. Hindi tayo naiinitan kung tag-araw dahil sa aircon at electric fan na pinaandar ng kuryente. C. Lahat ng mga gawain natin ay natatapos na madali o mabilis sa tulong ng kagamitang de-kuryente. D. Lahat ay tamang sagot ______ 34. Bakit kailangan nating isagawa ang mga alituntuning pangkaligtasan sa paghawak ng mga kagamitang de-kuryente? A. Upang hindi tayo mapahamak o makuryente PaGe - 12
 • 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Upang makatipid tayo sa babayarang kuryente C. Upang madisgrasya tayo pati na ang ating mga kagamitan ay masira D. Walang tamang sagot ______ 35. Ang iyong nakababatang kapatid ay gustong manood ng TV. Humingi siya tulong sa iyo. Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang maging ligtas ka at ang iyong kapatid? A. Hindi na lang manonood ng TV B. Pababayaan ko ang aking kapatid na isaksak ang plug ng TV C. Mag-iingat ako sa paghawak ng kordon ng TV at isasaksak ko ito ng maayos sa outlet ng kuryente D. tatawagin ko ang aming kapitbahay upang siya ang magsaksak ng TV sa outlet ng kuryente. ______ 36. Ang mga sumusunod ay nagsasaad ng mga alituntuning pangkaligtasan sa paggamit ng kagamitang de-kuryente maliban sa isa. Ano ito? A. Alisin sa saksakan ang maseselang kagamitang de-kuryente kapag patay- sindi ang kuryente. B. Huwag pagsabay-sabayin ang paggamit ng mga kasangkapang de-kuryente. C. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga kasangkapan na hindi naman ginagamit sa loob ng maraming oras. D. Huwag papalitan ang mga luma na o punit-punit o nabalatang kurdon ng mga kasangkapang de-kuryente. ______ 37. Ano ang mangyayari sa liwanag kung ito ay tatama sa balat na bag? A. Lalampas ang halos lahat ng liwanag B. Konting liwanag lamang ang lalampas C. Hindi makakalampas ang liwanag D. Tatalbog lamang ang liwanag ______ 38. Alin sa mga sumusunod ang naglalakbay sa tuwid na linya? A. Dilim B. Liwanag C. Anino D. Walang tamang sagot ______ 39. Alin sa mga sumusunod na bagay ang hindi nagpapalampas ng liwanag? A. Aklat at colored plastic C. Pisara at pambura B. Clear glass at colored envelope D. Wala sa nabanggit ______ 40. Alin sa mga bagay na ito ang nabubuo ng anino kapag tinamaan ng araw? A. Plastic envelope b. Punong kahoy c. Eyeglasses d. Bato PaGe - 13
 • 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA F I L I P I N O - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang letra ng sagot. Pag-aalaga ng mga Hayop Modesta R. Jaurigue Sabado ng umaga, nagmamadaling bumaba ng bahay si Mang Carlos upang pumunta sa likod- bahay. Doon, makikita ang kaniyang inaalagaang iba’t ibang alagang hayop. May mga bibe, manok, kambing at mga baboy. Ito ang nagsisilbi niyang libangan mula nang tumigil siya sa pagiging kawani ng gobyerno sa edad na animnapu at lima. Dito lumalakas ang kaniyang katawan at nagsisilbing ehersisyo sa araw-araw. Bukod dito, nagsisilbi pang hanapbuhay na may malaking kita. 1. Ano ang nagsisilbing libangan ni Mang Carlos? A. Paghahalaman C. Pagtitinda B. Paghahayupan D. Pangingisda 2. Anu-ano ang mga alagang hayop ni Mang Carlos? A. ahas, usa, kambing, at mga pusa C. bibe, manook, kambing at mga baboy B. aso, pusa, baka at kalabaw D. baka, kambing, kalabaw, at mga pato 3. Saan makikita ang mga alagang hayop ni Mang Carlos? A. Sa harapan ng bahay C. Sa likuran ng bahay B. Sa may bakanteng lote D. Sa may tumana 4. Pag-aalaga ng hayop ang nagsilbing libangan ni ______. A. Mang Oscar C. Mang Rey B. Mang Carlos D. Mang Cesar 5. Bukod dito, nagsisilbi pang hanapbuhay na may malaking kita. Ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay _____. A. Trabaho C. Ehersisyo B. libangan D. Aralin 6. Si Mang Carlos ay kawani ng gobyerno. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Miyembro C. Kasabwat B. Kalaro D. Kaaway 7. Anong ugali ang ipinakita ni Mang Carlos sa kuwento? A. Pagkamatapat C. Pagkamaalaga B. Pagkamapagbigay D. Pagkamapagkakatiwalaan 8. Paano kaya inaalagan ni Mang Carlos ang kaniyang mga hayop? A. Pinakakain nang mabuti C. Nililinis na mabuti ang tirahan nito B. Pinaiinom nang tama D. Lahat ng nabanggit PaGe - 14
 • 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 9. Isang dating kawani ng gobyerno si Mang Carlos na ginawa ang kanyang tungkulin na mayroong ______. A. Kasipagan C. Kusang-loob B. Kasiyahan D. Katapatan 10. Ang paksa ng talata ay ______. A. Paghahanapbuhay C. Pangingisda B. Pagtitinda ng mga Produkto D. Pag-aalaga ng hayop II. Basahin ang talata. Ang Pilipinas ay isang bansang tropical. Ito ay nasa Tropiko ng Kanser na makikita sa itaas ng Ekwador. Kapag malapit sa Ekwador ang isang bansa, mayroon lang itong dalawang uri ng klima. Ito ay tag-araw at tag-ulan. Mainit at maalinsangan tuwing tag-araw samantalang mahalumigmig at malamig ang panahon kung tag-ulan. 11. Ayon sa binasang talata, ano ang paksang nilalaman nito? A. Tropiko ng Kanser makikita sa Pilipinas. C. Ang klima n gating bansa. B. Ang Pilipinas ay isang bansang tropical. D. Dalawang uri ng klima. 12. Saang bahagi ng talata makikita ang paksa? A. Unang bahagi C. Ikatlong bahagi B. Ikalawang bahgi D. Ikaapat na bahagi 13. Bakit tinawag na klimang tropical ang bansang Pilipinas? A. Makikita sa Tropiko ng Kanser. C. Ito ay malapit sa Ekwador. B. Nasa gitna ng Tropiko ng Kanser. D. Malayo sa Ekwador. Pagtupad sa Pangarap ni Modesta R. Jaurigue Bata pa lamang si Marlon ay pangarap na niyang makatapos ng kursong inhinyero. Bagamat ulila na siya sa mga magulang ay hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang kaniyang pag-aaral. Nagtatrabaho siya sa yelohan sa piyer simula dapithapon hanggang alas 8:00 ng gabi at babalik ng alas 4:00 ng madaling-araw hanggang alas 6:00 ng umaga. Hindi kaagad siya pinag-aral ng kaniyang mga magulang kaya sa gulang na labindalawa ay nasa ikatlong baitang pa siya pero hindi niya ito ikinahihiya bagkus mas lalo pa siyang nagiging pursigido sa pag-aaral 14. Anong uri ng mag-aaral si Marlon? A. Masikap C. Magalang B. Matapat D. Maalalahanin 15. Ano ang kursong pinapangarap ni Marlon? A. Manggagamot C. Inhinyero PaGe - 15
 • 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Dentista D. Guro 16. Bakit kaya hindi pinag-aral agad si Marlon ng kanyang mga magulang? A. Mag-aalaga sa mga kapatid C. Kapos sa pera B. Dahil hindi pa handang mag-aral D. Hindi sila bilib kay Marlon 17. Saan nagtatrabaho si Marlon? A. Kargador sa palengke C. Tindero sa bangketa B. Yelohan sa piyer D. Konduktor sa bus 18. Kung ikaw si Marlon, ano ang gagawin mo? A. Magtatrabaho na lamang upang kumita ng pera. B. Ipagpapatuloy ang pag-aaral habang nagtatrabaho. C. Tumigil muna sa pag-aaral. D. Humanap ng taong susuporta sa pag-aaral. 19. Ikahon ang dalawang tambalang-salita mababasa sa pangungusap. Nagtatrabaho siya sa yelohan sa piyer simula dapit-hapon hanggang alas 8:00 ng gabi at babalik ng alas 4:00 ng madaling-araw hanggang alas 6:00 ng umaga. A. dapit-hapon at madaling-araw C. gabi at umaga B. umaga’t gabi at tanghali’t hapon D. araw at hapon 20. Ang talata ay tungkol sa ______. A. Pagtatrabaho ni Marlon C. Pagsisikap sa pag-aaral B. Pagiging ulila sa magulang D. Pagsuko sa buhay 21. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral sa isang tao? A. Nakatutulong sa pag-unlad ng tao C.Nagkakaroon ng magandang trabaho B. Nabubuo ang tiwala sa sarili D.Lahat ng nabanggit 22. Alin sa sumusunod na pangungusap ang gumamit ng wastong bantas? A. Si liza ay mabait na bata! C. Si Liza ay mabait na bata B. Si Liza ay mabait na bata. D. Si Liza at mabait na bata? 23. Piliin ang pangalang nakasulat ng wasto. A. Dr. jose Rizal C. Dr. Jose riZal B. dr. Jose rizal D. Dr. Jose Rizal 24. Alin sa mga sumusunod na salita ang gumamit ng maliit na titik? A. bayan C. Laguna B. San Pedro D. Pacita 25. Alin sa sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagsunod sa panutong gumuhit ng malaking bilog. Sa loob bilog isulat ang pangalan ng paaralan. Sa loob ng bilog, gumuhit ng parihaba. Isulat sa loob ng parihaba ang pangalan ng iyong guro. A. C. PaGe - 16
 • 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. D. 26. Piliin sa larawan ang nagpapakita sa pagsunod sa panuto. Isulat ang buong pangalan mo sa isang tatsulok. Sa kanang bahagi ng tatsulog maglagay ng isang puno, lagyan ng bunga ang puno. A. C. B. D. 27. Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa panuto? A. Nakagagawa ng maraming mali sa gawain. B. Nagiging tama ang lahat ng ginagawa. C. Mapabilis ang ginagawa. D. Walang halaga ang bawat gawain. Piliin ang salitang may tamang tugma upang mabuo ang tula sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot. Si Lino Pilipino Ako si Lino Na isang Pilipino Pagiging kayumanggi Hindi ko itinatanggi Laging bilin Ng aking ____________________ 28. A. Kaibigan B. Kalaro C. Kapatid D. Magulang Lahat ay igalang Lahat ay ____________________ 29. A. awayin B. dayain C. guluhin D. mahalin Saan man magpunta Sino man ang makasama Laging isasapuso Pagiging Pilipino PaGe - 17
 • 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Biyaya ng Maykapal ni Modesta R. Jaurigue Kay gandang pagmasdan, nitong kalikasan, Atin laging isaisip, kapakanan ng kapaligiran, Lalo’t mga tao’y tulong-tulong sa kalinisan, Upang tayo’y makinabang, pagdating ng araw Nagbibigay-halaga sa kagandahang taglay, Iya’y adhikain ng Poong Maykapal, At dulot nitong yaman sa bawat nilalang. Ang maibigay sa atin, biyaya ng kalikasan. 30. Bakit dapat pangalagaan ang kalikasan? A. Nagbibigay ganda sa kapaligiran C. Regalo ito ng Diyos B. Nagdudulot ng yaman sa mga tao D. lahat ng nabanggit 31. Bilang isang mag-aaral, ano ang maitutulong mo sa ating kalikasan? A. Pagtatapon ng basura kahit saan C. Pagtatanim ng puno at halaman B. Pagsusunog ng mga plastik, styro at iba pa D. Paggamit ng plastic 32. Iya’y adhikain ng Poong Maykapal. Ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay: A. Layunin C. Pangako B. Dasal D. Sumpa 33 – 36: Isulat ang bilang na 1-4 sa patlang upang pagsunud-sunurin ang mga ideya tungkol sa pagtatanim ng hamanan. ____A. Itanim ang halaman sa parteng hapon upang hindi malanta. ____B. Haluan ng pataba ang lupa bago ito tamnan. ____C. Diligan kaagad ang halaman pagkatapos itanim at takpan ng saha ng saging kung araw. ____D. Bungkalin ang pagtataniman ng lupa at pinuhin ito. 37 – 40: Gumawa ng isang talata na may tatlo hanggang apat na pangungusap matapos basahin ang kuwento Ang Magkakaibigan PaGe - 18
 • 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay naglalarawan sa MK - materyal na kultura at DMK - di materyal na kultura. ______ 1. Tinuturuan ng mga kalalakihan ang kanilang mga anak sa pangangaso at pangingisda. ______ 2. Ang kangan, bahag at putong ay ang mga kasuotan ng mga sinaunang Pilipino. ______ 3. Naniniwala ang ating mga ninuno kay Bathala at iba pang mga ispiritwal na taga-bantay. ______ 4. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagpapalipat-lipat ng tirahan. ______ 5. Ang mga lalaki ay naninilbihan sa bahay ng pamilya ng babae na nais niyang pakasalan. II. Piliin sa loob ng kahon ang mga kultura ng bawat konsepto sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. A. Edukasyon B. Kasangkapan C. Kasuotan D. Kaugalian E. Pagkain F. Pamahalaan G. Paniniwala H. Pananampalataya I. Sining J. Tahanan K. Wika ______ 6. Baro’t saya ang kasuotan ng mga kababaihan. ______ 7. Ang mga sinaunang Pilipino ay gumamit ng mga pana, palaso at sibat sa pangangaso. ______ 8. Ang mga sinaunang Pilipino ay nanirahan sa mga kuweba at ang iba ay nagpapalipat-lipat ng tirahan. ______ 9. Ang mga magulang ang nagtuturo sa kanilang mga anak ng mga gawaing bahay, pangangaso, pangingisda at pagsasaka. ______ 10. Makikita sa mga haligi ng mga bahay ang mga nakaukit at nakalilok na mga disenyo. ______ 11. Nakakamay kung kumain ang mga sinaunang Pilipino. ______ 12. Naniniwala ang ating mga ninuno sa iba’t-ibang ispiritwal na tagabantay tulad ng diyos, diwata at anito. ______ 13. May 8 pangunahing wika o diyalekto ang ginagamit sa bansa. PaGe - 19
 • 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 14. Ang Datu ay ang pinuno ng isang balangay. ______ 15. Habang isinasagawa ang paglalamay, may mga taong taga-iyak na siyang nagsasalaysay ng mga kabutihang nagawa ng namatay. III. Alin sa mga sumusunod na kaisipanang magkakaugnay? Pag-ugnayin ang mga aspekto ng kultura at ang klima ng lugar. Isulat ang mga sagot sa patlang bago ang bilang. A. Mainit sa mga lugar na ito. B. Higit na mahaba ang tag-ulan. C. Malamig ang klima sa lugar na ito dahil nasa itaas sila ng bundok. D. Laging dinadaanan ng bagyo ang mga lugar na ito. E. Mas mahaba ang tag-init kaysa tag-ulan. ______ 16. Tubo at niyog ang pananim sa Zamboanga at Tarlac. ______ 17. Abaka, niyog, at palayang pananim sa Bicol. ______ 18. Manipis at maluwag na kasuotan ang gamit ng mga taga Isabela at Tuguegarao. ______ 19. Ang mga bahay sa Batanes ay mababa at yari sa bato at kogon. ______ 20. Ang mga tao sa Baguio ay nagsusuot ng makapal na damit. IV. Ibigay ang kahulugan ng wikang tagalog sa ibang diyalekto sa lalawigan at rehiyon sa hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot sa hanay B. A B ______ 21. kumain A. naghugas ng pinggan ______ 22. nag-impis B. nahilo ______ 23. pumanaw C. nagsalok ng tubig ______ 24. sumaka D. nagpunta sa bukid ______ 25. naliyo E. namatay ______ 26. umigib F. nagtabas ng damo ______ 27. naggamas G. nakain V. Isulat ang “kapareho” kung magkapareho ang kultura ng sariling lalawigan at ng karatig na rehiyon batay. Isulat naman ang “kaiba” kung ang kultura ay magkaiba ayon sa nasabing kuwento. ____________28. Paniniwala sa Diyos. PaGe - 20
 • 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ____________29. Klase o uri ng pamahiin. ____________30. Mga natatanging sayaw o awit. ____________31. Mabuting pagtanggap sa mga bisita. ____________32. Pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. VI. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. A. Tabak Festival B. Fiesta ng Immaculada Conception C. masayahin D. Taga-ilog E . Tagalog F. Agta G. Pansit Malabon at kakanin H. NCR ______ 33. Ito ang tawag sa pista ni San Bartolome ng mga taga Malabon. ______ 34. Dito nagmula ang salitang “tagalog”. ______ 35. Ito ang kakaning sikat sa Malabon. ______ 36. Ito ay isang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika- 8 hanggang 10 ng Disyembre sa Brgy.Concepcion ng lungsod ng Malabon. ______ 37. Ang pagiging ________________ ay isa sa ugaling nakatatak na sa mga tagalog. ______ 38. Ang mga ____________ ay malaking pangkat ng tao na naninirahan sa apat na rehiyon sa bansa. ______ 39. Ang wika ng mga pangkat ng tao na nakatira sa NCR ______________. ______40. Ang mga Aeta ay pangkat etnikong tinatawag ding ______________ ng mga taga-Quezon at Rizal. PaGe - 21
 • 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE BASED - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. Pag-aralan ang pictograp at sagutin ang kasunod na tanong.Bilugan ang titik lamang. “Mga Itinanim na Puno ng mga Barangay” Barangay Bilang ng Punong Itinanim Acacia Tinajeros Tugatog Potrero Catmon Simbolo = 20 1. Ilang puno ang katumbas ng isang ? A. 10 B. 20 C. 5 D. 15 2. Anong barangay ang may pinakamaraming itinanim na puno? A. Acacia B. Potrero C. Tugatog D. Tinajeros 3. Ilang puno ang naitanim ng barangay Tinajeros at Catmon? A.120 B. 130 C. 140 D. 160 4. Anong barangay ang may magkatulad ng bilang ng itinanim na puno? A. Tinajeros at Acacia B. Acacia at Tugatog C. Catmon at Acacia D. Potrero at Tinajeros 5. Ilan ang kabuuang bilang ng punong itinanim ng mga barangay? A. 340 B. 320 C. 300 D.360 PaGe - 22
 • 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Piliin ang salitang ugat ng salitang may salungguhit. 6. Si Mang Ely ay tahimik na nakatingin sa ginagawa ng anak. A. awa B. gawa C. gina D. ginaga 7. Naiwan niya ang kanyang aklat sa silid-aralan? A. iwan B. na C. naiwan D. wan III. Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong ukol rito. Pillin ang titik ng tamang sagot. Noong Agosto, sumali sa paligsahan sa pag-awit sa pagdidiriwang ng Buwan ng Wika si Cristina. Nais niyang ipakita sa kaniyang kamag-aral na magaling siyang umawit. Lahat nang lumahok ay nakasuot ng katutubong kasuotan at lokal na awitin ang inawit. Nanalo ang piyesang “Ang Pipit” na inawit niya. 8. Kailan ito idinaos? A. Noong Disyembre C. Noong Agosto B. Noong Oktubre D. Noong Enero 9. Saan ginanap ang palisahan? A. sa paaralan B. sa parke C. sa barangay D. sa bayan 10. Sino ang nanalo sa paligsahan? A.Chriselda B. Cristina C. Christina D. Cristine 11. Ano ang piyesa ang inawit ni Cristina? A. “Ang Pipit” C. “Ang Ibon” B. “ Ang Pipi” D. “ Ang Maya” 12. Bakit nais ni Cristina na sumali sa palisahan? A. upang ipakita ang galing niya sa pag-awit C. upang ipakita ang galing niya sa pagsayaw B. upang ipagyabang ang kanyang talento D. upang manalo ng premyo IV. Alin sa mga sumusunod ang nakaayos nang paalpabeto? 13. A. patuloy, pahayag, paninidigan, pasasalamat B. pahayag, paninindigan, patuloy, pasasalamat C. pasasalamat, pahayag, paninindigan, patuloy D. pahayag, paninindigan, pasasalamat, patuloy 14. A. klase, tsinelas, dyaryo, dyaket B. dyaryo, dyaket, klase, tsinelas C. dyaket, dyaryo, tsinelas, klase D. dyaket, dyaryo, klase, tsinelas PaGe - 23
 • 24. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 15. A. baso, bola, baka, belo B. belo, baso, baka, bola C. baka, baso, belo, bola D. baso, baka, belo, bola V. Piliin ang angkop na aspeko ng pandiwa upang mabuo ang pangungusap. 16. Ang nanay ay _____________ng tinola kaninang umaga. A. nagluluto B. nagluto C. magluluto D. luto 17. ___________ kami ngayon sa silid-aklatan. A. Nagbasa B. Magbabasa C. Nagbabasa D. Babasa 18. _________kami bukas. A. Namasyal B. Mamamasyal C. Pumasyal D. Namamasyal VI. Alin ang angkop na salitang pamanahon sa pangungusap. 19. Kumakain kami ng kaibigan ko _____________ sa Jolibee. A. kahapon B. kaninang hapon C. bukas D. ngayon 20. Nanood kami ng sine ____________. A. ngayon B. kahapon C. bukas D. sa susunod na Linggo 21. __________ ay pupunta kami sa Luneta. A. kagabi B. mamaya C. kanina D. noong isang araw VII. Piliin ang wastong kahulugan ng salitang may salungguhit. 22. Nabasag ng bata ang tasa. A. pagpapatulis ng lapis B. lalagyan ng kape 23. Laging malinis ang aso kong si Tagpi. A. uri ng alagang hayop B.usok 24. Kumakain ka ba ng upo? A. uri ng gulay B. nakalapat ang puwit sa upuan VIII. Ibigay ang iyong hinuha sa sumusunod na sitwasyon. 25. Isinauli ni Eliza ang napulot niyang pitaka sa may-ari nito. A. nagalit ang may-ari ng pitaka kay Eliza C. binigyan si Eliza ng pabuya ng may-ari B. natuwa ang may-ari ng pitaka kay Eliza D. B at C 26. May pagsusulit kinabukasan sina Carlo ngunit sa halip na mag-aral ay naglaro lamang siya. A. mataas ang iskor ni Carlo sa pagsusulit C. nangopya siya sa katabi B. mababa ang iskor ni Carlo sa pagsusulit D. natuwa ang guro kay Carlo IX. Piliin ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 27. Kaakit-akit ang tanawin sa kanilang bayan. A. maganda B. matamis C. malamig D. hindi maganda PaGe - 24
 • 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 28. Nagdaos ng piyesta ang karamihan dahil sila ay nagpasalamat sa masaganang ani. A. kulang B. kaunti C. sapat D. marami X. Suriin ang larawan at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang titik lamang. 29. Paano mo nalaman na ang isang programa ay naipatalastas? A. dahil sa larawan at kasuotan ng mga bata B. dahil sa larawan ng mga batang nagtatanim C. dahil sa larawan ng mga pagkain at karatulang “Food Drive” D. dahil sa mga kahon at mesa 30. Anong programa ang gaganapin? A. Pagbibigay ng donasyong pagkain. C. Pagtatanim ng Puno B. Pagluluto ng Pagkain D. Paglilinis ng Kapaligiran XI. Basahing mabuti ang pangungusap at sagutin ang kasunod na tanong. 31. Saang bahagi ng pahayagan mababasa ito, “ Ginebra: Nilampaso ang San Mig Coffee Mixers.” A. Palakasan B. Negosyo C. Pangunahing Balita D. Editoryal 32. “Tumaas ba ang palitan ng dolyar?” tanong ng nanay.Anong bahagi ng pahayagan ang babasahin mo? A. Pangunahing Balita B. Libangan C. Negosyo D. Palakasan 33. Naghahanap ng trabaho si Andy. Anong bahagi ng pahayagan ang kanyang babasahin? A. Negosyo B. Anunsiyo Klasipikado C. Editoryal D. Palakasan 34. Gustong maibahagi ni Luisa ang kaniyang opinion tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa bansa. Kailangan niyang basahin ang A. Palakasan B. Negosyo C. Pangunahing Balita D. Editoryal XII. Suriin at tukuyin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 35. Sanay sa hirap si Nilo. Siya ay batang anak-pawis. A. mayaman B. may-kaya C. amoy-pawis D. mahirap 36. Ang bunsong anak nina Mang Hulyo at Aling Maria ay bituin sa kanilang paningin. A. paborito B. ayaw na ayaw C. kulang sa pansin D. hindi pinapansin 37. Hindi naawa si Edwin sa kanyang kalarong umiiyak. Siya ay may pusong-bato. A. madaling maawa B. masungit C. hindi maawain D. walang puso PaGe - 25
 • 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 38. Nagkukunwari lamang na mabait ang matandang mayaman. Balat-kayo ang kabaitan na kanyang ipinakita. A. hindi totoo B. totoong-totoo C. balat ng matanda D. matandang mayaman XIII. 39-40. Sumulat ng 2-3 pangungusap upang ipahayag ang iyong opinion tungkol sa sumusunod na talata. Gumamit ng wastong pandiwa. Ang pakikipag-ugnayan ng mga tao ay mabilis na sa panahong ito dahil sa cell phone at internet. Subalit maraming tao ang lubos na umaasa sa mga modernong kagamitang ito. Ang kahalagahan ng pagiging matiyaga ay tila nakakalimutan na. PaGe - 26
 • 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE BASED - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong dito. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. MAHAL TAYONG LAHAT NI HESUS Tanghalian noon. Masayang nagsasalu-salo ang mag-anak na Aguinaldo. “ Gusto ko ang Linggo dahil laging masasarap na pagkain ang inihahanda ng Nanay, “sabi ng Tatay. “ Ako rin po,” ayon ni Camil. “Sabi ng aming guro sa katesismo na tayong lahat daw ay mahal ni Hesus,” sabi ni Camilo na sampung taong gulang. “Mahal Niya ang lahat ng tao maging kayumanggi, dilaw, itim o puti man ang ating lahi. Totoo po ba iyon?” “Oo nga,” sagot ng Nanay. “Mahal Niya ang mga Tsino na dilaw, ang mga Negro na itim at ang mga Amerikano na puti. Mahal din niya tayo na mga kayumanggi.” ______ 1. Kailan nangyari ang kwento? A. Sa gabi B. Sa tanghali C. Sa umaga ______ 2. Kailan niluluto ang masasarap na pagkain? A. Tuwing Lunes B. Tuwing Linggo C. Tuwing Huwebes ______ 3. Sino ang naghahanda ng masasarap na pagkain? A. Ang Nanay B. Ang Tatay C. Si Camil ______ 4. Ano ang kulay ng mga Negro? A. Kayumanggi B. Itim C. Dilaw ______ 5. Ano ang kulay ng lahi ng mga Tsino? A. Itim B. Puti C. Dilaw ______ 6. Sino ang puti? A. Mga Pilipino B. Mga Amerikano C. Mga Tsino ______ 7. Mahal din ba ni Hesus ang kayumangging Pilipino? A. Oo B. Hindi C. Marahil ______ 8. Gaano katanda si Camilo? A. Labing-isang taong gulang B. Pitong taong gulang C.Sampung taong gulang ______ 9. Ano ang natutuhan ni Camilo tungkol kay Hesus? A. Mahal ni Hesus ang lahat ng tao. B. Mahal lamang ni Hesus ang mahihirap. C. Mahal ni Hesus nang higit ang mga Pilipino. ______ 10. Saan iyon natutuhan ni Camilo? A. Sa paaralan B. Sa tahanan C. Sa guro sa Katesismo PaGe - 27
 • 28. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Alin sa mga sumusunod ang nakaayos nang pa-alpabeto? 11. A. Masaya, Masarap, Mag-anak, Mahal B. Mag-anak, Mahal, Masarap, Masaya C. Mahal, Masarap, Masaya, Mag-anak D. Masarap, Masaya, Mag-anak, Mahal 12. A. Tanghalian, Tatay, Totoo, Tsino B. Tsino, Totoo, Tatay, Tanghalian C. Tatay, Totoo, Tsino, Tanghalian D. Totoo, Tanghalian, Tsino, Tatay 13. A. Aguinaldo, Hesus, Nanay, Tatay B. Tatay, Aguinaldo, Hesus, Nanay C. Hesus, Nanay, Tatay, Aguinaldo D. Nanay, Tatay, Hesus, Aguinaldo III. Alin ang mga salitang magkasingkahulugan? 14. A. Mahal- Iniibig B. Mahal- Mura C. Mahal- Hindi mahal D. Mahal- Masaya 15. A. Nagsasalu-salu - Nagsasama-sama B. Naghihiwa-hiwalay - Nagsasalo-salo C. Noon- Ngayon D. Maputi- Maitim IV. Piliin ang angkop na pandiwang pamuno sa mga pangungusap. ______ 16. __________ng pugad si Ben para sa kanyang alagang ibon. A. Gumawa B. Ginawa C. Nagawa D. Gawain ______ 17. __________siya ng tulong sa mga maykapangyarihan. A. Hingin B. Nahingi C.mahingi D. Humingi ______ 18. _________ ka ba sa pagtitipon, Marina? A. Dadalo B. Dumalo C. Nagdalo D. Dinalo ______ 19. _________ na palang lahat ang bigas na binili ko. A. Nagsaing B. Sinaing C. Sumaing D. Naisaing ______ 20. __________siya sa klase kahapon. A. Nanghuli B. Naghuli C. Humuli D. Nahuli V. Tukuyin ang nararapat na panghalip. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 21. Isasauli ko na ang payong na _______ sa iyo. Salamat. A. Iyon B. Diyan C. Dito D. Ito 22. Ang ganda! _______ ba ang bigay sa iyo ni Emilio? A. Diyan B. Iyon C. Iyan D. Doon 23. Masarap magbakasyon sa lalawigan. _______ ay tahimik. A. Doon B. Iyon C. Ito D. Dito 24. _______ ko nakita si Melvin. Bakit ba umalis pa siya rito? A. Doon B. Diyan C. Dito D. Ito PaGe - 28
 • 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 25. Ang upuang iyan ay para sa aking anak. Maaari bang _______ ko na ilagay ang kanyang gamit? A. Iyan B. Diyan C. Doon D. Dito VI. Piliin ang pangungusap na angkop sa kahulugan ng salitang ibinigay. ______ 26. Paso – taniman ng halaman A. Namamaga ang paso niya sa daliri. B. Inayos niyang mabuti ang hilera ng paso sa kanilang hardin. ______ 27. Saya – damit na pambabae A. Ang saya ng lahat kapag walang problema. B. Masyadong mahaba ang saya na suot ng lola. ______ 28. Tubo – daluyan ng tubig A. Malakas ang tagas ng tubig dahil sa butas ang tubo. B. Tubo ang itinanim na halaman ni Ana. ______ 29. Pito – bagay na gumagawa ng tunog kapag hinipan A. Nabingi ang lahat sa lakas ng tunog ng pito. B. Pito ang natirang bata sa silid-aralan. ______ 30. Basa – natapunan ng tubig A. Mali ang basa ng bata sa salita. B. Basa siya ng ulan nang umuwi. VII. Piliin ang tamang kahulugan ng hyperbole na ginamit sa pangungusap. ______ 31. Puwedeng matangay ng hangin ang paaralang iyan. A. Matibay ang paaralan. B. Gawa sa magaang na materyales ang paaralan. C. Nasira ng malakas na bagyo ang paaralan. ______ 32. Huwag kang mag-alala, kaya tayong hintayin ni Ethel magpakailanman. A. Matiyaga si Ethel. B. Nag- aalala si Ethel. C. Matapat si Ethel. ______ 33. Halos mabaliw si Ricardo nang mawala ang kanyang mamahaling cell phone. A. Nabaliw si Ricardo. B. Walang halaga kay Ricardo kung mawala ang cell phone niya. C. Nainis si Ricardo nang mawala ang kaniyang cell phone. ______ 34. Isang tonelada ang bigat ng aklat na ito. A. Napakabigat ng aklat. B. Napakagaan ng aklat. C. Bago ang aklat. ______ 35. Halos lumipad ang bubong sa lakas ng sigaw ng mga nanood ng cheering. A. Hindi pinahalagahan ng manonood ang pagtatanghal. B. Labis na nagustuhan ng manonood ang pagtatanghal. C. Hindi nagustuhan ng manonood ang pagtatanghal. PaGe - 29
 • 30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VIII. Anong impormasyon ang ibinibigay ng bawat bahagi ng pahayagan? 36. Kung gusto mong malaman kung anong koponan sa basketball o iba pang isport ang nanalo. A. Palakasan B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado 37. Naglalaman ng mga pangalan ng namatay na tao. A. Palakasan B. Editoryal C. Obituwaryo 38. Naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa anunsyo ng bagong bahay at iba pa. A. Pangunahing balita B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado 39. Naglalaman ng pangunahin at pinakamalaking balita ng bansa. A. Pangunahing balita B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado 40. Dito nababasa ang pangunahing kuru-kuro ng patnugutan. A. Pangunahing balita B. Editoryal C. Anunsyo klasipikado PaGe - 30
 • 31. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - III PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________ I. Basahin at unawain ang bawat kalagayan. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. _____ 1. Dumating ang matalik na kaibigan ng iyong tatay.Ikaw lang ang nadatnan sa bahay.Ano ang iyong gagawin? A. Nagmano ka at iiwan mo siya sa may pinto. B. Nagmano ka at pinaupo mo siya sa may hagdan. C. Nagmano ka at iyong pinatuloy at pinaupo sa sopa. D. Pinauwi mo siya dahil wala naman ang iyong tatay. ______ 2. Bumibili ka sa tindahan.Nakita mo ang iyong lola na bumibili rin.Binati mo siya.Anong kaugaliang Pilipino pa ang dapat mong ipakita? A. magmagandang araw B. magmano C. paggamit ng po at opo D. lahat ng nabanggit ay tamang ipakita ______ 3. Nakadungaw si Elena sa kanyang bintana.Dumaan sa tapat ng kanyang bahay si Aling Pasing , kaibigan ng kanyang nanay. Paano babatiin ni Elena si Aling Pasing? A. Hoy Aling Pasing kumusta ka na. B. Aling Pasing wag na kayong dadaan sa tapat namin. C. Magandang araw po sa inyo Aling Pasing. D. Bilisan mo Aling Pasing papakawalan ko ang aso namin. ______ 4. Inutusan ka ng iyong tatay na pumunta sa iyong lolo para maghatid ng ulam.Kumatok ka sa kanyang pintuan at sinabing _______. A. “O, heto na ang ulam mo kumain ka na!” B. Kumain ka na lolo habang mainit pa ang ulam. C. Magandang tanghali po Lolo, narito na po ang ulam kumain na po kayo. D. Lolo kumain ka na habang mainit pa ang ulam. ______ 5. Umaga, pumasok sa inyong silid-aralan si Gng. De Luna. Ano ang gagawin ninyo? A. Babatiin namin siya. B. Tatanungin namin siya. C. Lalabas kami. D. Mag-iingay kami. _____ 6. Si Isabel ay isang batang matalino. Pagdating sa bahay galing sa paaralan gusto na niyang kumain dahil mag-aaral pa siya ng kanyang aralin. Ano ang sasabihin niya sa kanyang nanay? A. Maghain ka na nanay at kakain na muna ako. PaGe - 31
 • 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Nanay, puwede na po ba akong kumain bago mag-aral? C. Nanay, kakain na ako paki bilisan lang ha. D. Nanay, mauna na akong kumain kaya bilisan mong maghain. ______ 7. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng kaugaliang Pilipino maliban sa isa. A. Paggamit ng po at opo B. Pagtawag ng ate,kuya at ditse diko sa nakakatanda C. Pagmamano o paghalik sa kamay D. Pagkawalang mudo sa nakatatanda ______ 8. Ang mga sumusunod ay magagandang aral na dapat taglayin ng isang mabuting tao. Ano ang pinakamahalagang aral na dapat mong tularan? A. magsimba araw-araw B. magbigay ng tulong sa nangangailangan C. magmano sa mga nakatatanda D. lahat ng nabanggit ay mahalagang aral ______ 9. Ano ang dapat mong gawin sa mga tagubilin sa mga nakatatanda? A. Wag nalang papansinin. B. Sundin ngunit padabog mo itong sunurin. C. Magmaktol at lumayas sa bahay. D. Isaalang-alang upang maging maayos ang buhay. ______ 10. Uuwi na galing sa paaralan ang magkamag-aral na sina Aaron at Joshua. Tatawid sila ng kalsada upang makasakay ng dyip. Saan sila dapat tumawid? A. Tumawid gamit ang pedestrian lane. B. Tumawid kahit saang bahagi ng daan. C.Tumawid kahit alam mong may parating na sasakyan. D. Tumawid kapag wala ng sasakyan na dadaan. ______ 11. Bakit kailangan sumusunod sa batas trapiko? A. Upang masagasaan B. Upang maging mahusay na tanod C. Upang madisgrasya D. Upang maging maayos at pag-iwas sa mga aksidente ______ 12. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang pagsasagawa ng isa sa mga tuntunin sa paaralan? A. Pagtapon ng basura sa tamang basurahan. B. Ikalat ang basura sa loob at labas ng silid-aralan. C. Pag-iwas sa anumang pagtatapon ng basura. D. Ikalat ang basura sa daan. ______ 13. Pinagwawalis kayo ng iyong guro sa silid aralan. Ano ang dapat mong gawin sa tuyong dahon na iyong dinakot? A. susunugin B. Iiwanan na lang sa sulok C. itapon sa sapa D. itapon sa compost pit PaGe - 32
 • 33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 14. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng dapat gawin sa ating mga basura maliban sa isa. A. Dapat itapon ang basura sa tamang lalagyan. B. Dapat sunugin ang mga tuyong dahon at papel. C. Ipagbili ang mga kalakal at nang mapakinabangan. D. Pabayaang mabulok ang basura kung hindi makokolekta ng trak. ______ 15. May programa sa inyong Barangay tungkol sa wastong pagtatanghal at paghihiwalay sa basura. Ano ang dapat mong gawin bilang isang miyembro ng pamayanan? A. Hayaan nalang ang magulang na ang makilahok. B. Tutulong sa paghihiwalay sa basura sa aming tahanan. C. Tawanan ang mga sumusunod sa programa. D. Huwag makialam sa programa. ______ 16. Ang iyong kamag-aral ay gumagamit ng cellphone sa loob ng silid aralan. Ano ang dapat mong gawin? A. Pagsasabihan ang kaklase na magtago sa palaruan habang ginagamit ang cellphone. B. Pagsasabihan ang kaklase na itago ang cellphone dahil bawal ito gamitin sa oras ng klase. C. Isusumbong sa guro ang kaklase na gumagamit ng cellphone. D.Pababayaan na lamang ang kaklase sa kanyang ginagawa. ______ 17. Alin sa mga sumusunod ang maipagmamalaki natin bilang Pilipino? A. maging tapat at palaasa B. pagiging masunurin sa mga tagubilin at paalala ng mga nakatatanda C. paladabog kapag inuutusan D. ipapasa ang gawain sa iba ______ 18. Nakita mong hindi nakahanay ang iyong kaklase sa pagpili ng pagkain sa kantina.Ano ang dapat mong gawin? A. Pababayaan na lamang sila B. Hindi mo papansinin baka awayin ka C. Pagsasabi nang humanay sila ng maayos D. Isusumbong agad sa guro upang mapagalitan sila ______ 19. Nakita mong umaakyat sa bakod ng paaralan ang isang mag-aaral. Ano ang iyong gagawin? A. Itutulak mo lalo upang madali siyang makababa sa kabilang bakod. B. Pagsasabihan na hindi tama ang umakyat sa bakod sa dahilang baka madisgrasya siya. C. Pababayaan na lamang na ang bata ay umakyat. D. Isusumbong sa guro upang mapagalitan. ______ 20. Pinipitas ng isang mag-aaral ang bulaklak sa hardin ng paaralan.Ano ang dapat mong gawin? A. Pabayaan na maubos ang halaman sa hardin. B. Isusumbong sa hardinero ng paaralan upang mapagsabihan ng maayos na hindi maganda ang ginagawa. PaGe - 33
 • 34. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Sasamahang pumitas ng bulaklak ang kamag-aral. D. Babatuhin ng palihim ang batang namimitas ng bulaklak. II. Iguhit ang tamang mukha na nagpapakita ng nararamdaman mo sa bawat sitwasyon. ______ 21. Nakikiisa ako sa paglilinis ng aming Barangay kapag may bayad lamang. ______ 22. Nakakaramdam ako ng kasiyahan kapag gumagawa sa bahay man o sa paaralan. ______ 23. Responsable ako sa mga gawaing bahay dahil pinahahalagahan ko ang turo ng aking mga magulang. ______ 24. Itinatapon ko na ang basurang kahit alam kong puwede pa itong mapakinabangan. ______ 25. Tumutulong ako sa aking pamilya sa paglilinis upang maging maayos ang aming tirahan. ______ 26. Natutuwa ako kapag pinuputol ang mga punongkahoy. ______ 27. Tumutulong ako ng nagdadabog sa aking mga magulang dahil ayaw ko nang inuutusan. ______ 28. Hindi ako lumalahok sa programang pagre-recyle ng basura.dahil hindi naman ito mahalaga. ______ 29. Nakikilahok ako sa pagtatanim sa paaralan lalo na kung bibigyan ako ng mataas na marka dahil dito . ______ 30. Nagtatapon ako ng basura sa wastong lalagyan sapagkat alam kong ito ang tama. ______ 31. Hindi ako makikiisa sa mga proyektong may kaugnayan sa kalikasan. ______ 32. Nagmamalasakit ako sa ating kapaligiran kung kaya’t buong puso akong sumusunod sa programa ukol sa kalinisan. III. Piliin ang tamang sagot sa loob ng panaklong upang mabuo ang mga pangungusap. 33. Tumatawid ako sa (tamang daan , tamang kanto , tamang tawiran). 34. Magdadala ako ng (payong , bag, sumbrero) para hindi ako mabasa ng ulan. 35. Nakahinto ako kapag (pula , dilaw , berde) ang kulay ng ilaw na gumagabay sa mga tatawid. 36. Dapat may nakahandang (pagkain , emergency bag , tent) sa panahon sakuna o kalamidad. 37. Bumababa ako sa (gitna ng daan , tamang tawiran , tamang babaan) ng sasakyan. 38. Kahit magkaroon ng lindol o anumang kalamidad dapat na ako ay (handa , laging handa , hindi handa). 39. Iniintindi ko at sinusunod ang mga senyas ng (sundalo , pulis trapiko , Barangay tanod) kung ako ay patawid ng kalsada. 40. Tatakbo ako papuntang ( bintana ,pinto ,fire exit) kung sakaling may sunog sa loob ng mall o sinehan. PaGe - 34
 • 35. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. Lagyan ng bituin ang kahon sa larawan kung ito ay nagpapakita ng kaugaliang Pilipino at tatsulok kung hindi. II. Isulat ang T kung tama at M kung mali ang ipinakikita sa bawat sitwasyon. ______ 6. Nakita mo ang iyong tiyo sa daan. Nilapitan mo siya at ikaw ay humalik sa kamay. ______ 7. Dumating si Aling Rosa kumare ng nanay mo, ikaw lamang ang nadatnan sa bahay. Nagmano ka at siya ay iyong pinatuloy. ______ 8. Dumaan sa tapat ng bahay nina Cecile si Aling Corazon. Binati niya si ALing Corazon ng pasigaw na parang galit. ______ 9. Inutusan ka ng iyong nanay na magdala ng pagkain sa iyong lola. Magandang tanghali po lola. Ito na po ang ulam na ipinabibigay ni nanay. ______ 10. Dumating si Christian na gutom na gutom buhat sa paaralan. Pasigaw na inutusan ang kasambahay. “Ikuha mo ako ng pagkain at ako’y nagugutom, bilisan mo”. III. Lagyan ng tsek (✓)kng tamang gawain at ekis (x)kung hindi. ______ 11. Itinatapon ang mga basura sa ilog, kanal at estero. ______ 12. Nagtatapon ng basura sa wastong lalagyan. ______ 13. Sumusunod sa mga babala tungkol sa pagtatapon ng basura. ______ 14. Pingasasama-sama ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. ______ 15. Nakikiisa sa mga programa ng pampaaralan na tumutulong sa pagreresiklo ng mga basura. IV. Basahin ang bawat sitwasyon. Pillin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 16. Dumating sa inyong bahay ang inyong barangay Chairman, hinahanap ang iyong tatay at nanay ngunit wala sila kayo lamang magkapatid ang naroroon. Ano ang iyong gagawin at sasabihin? A. wala sila rito sabay, sara ng pinto. PaGe - 35
 • 36. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Sasabihing wala at bumalik na lamang kayo bukas C. Papapasukin, pauupuin at sasabihing wala pa sila dito. D. Hindi kayo iimik at tatalikod na lamang ______ 17. Magkakaroon ng isang Family Reunion ang inyong pamilya.Dumating ang iyong mga tiyo ,tiya at iba pang kamag-anak. Ano ang iyong gagawin? A. Hindi papansinin ang mga dumating na kamag-anak B. Sasalubungin sila, patutuluyin at magmamano C. Bubuksan ang pinto at sasabihing tuloy kayo D. Lalayo at magtatago sa kwarto ______ 18. Linggo ng umaga patungo kayong magkaibigan sasimbahan. Nakita ninyo ang inyong guro na si Bb. Cruz. Ano ang dapat na sabihin at gawin? A. Hindi papansinin at lalayo na B. Lalapitan at babatiin ng magandang umaga po. C. Iiwasan si Bb. Cruz D. Sisimangutan si Bb. Cruz ______ 19. Tinanong ka ni G. Gomez kung nasabi mo kay Gng. Mendoza na may pagpupulong mamayang hapon. Ano ang isasagot mo sa kanya? A. Tumango ka lang kay G. Gomez. B. Oo sinabi ko kay Gng. Mendoza at dadalo daw siya. C. Opo sinabi ko kay Gng. Mendoza at dadalo daw po siya. D. Hindi ko sinabi kay Gng. Mendoza. ______ 20. May hinahanap nalugar ang isang matandang babae, nagtanong siya sa iyo kung saan ito matatagpuan. Ano ang iyong sasabihin at gagawin? A. Ituturo ng maayos at sasabihing doon po ang daan B. Titingnan lamang ang matanda sabay alis. C. Lalayuan ang matanda at sasabihing hindi ko alam D. Hindi papansinin ang matanda at aalis. V. Tukuyin ang inilalarawan.Pumili ng sagot sa kahon. nareresiklo sakit basura disiplina nabubulok di-nabubulok kaunlaran tahanan __________________ 21. Tawag sa basurang pwede pang pakinabangan. __________________ 22. Basurang pwedeng gawing pataba sa lupa. __________________ 23. Ito’y ating maiiwasan kung paiiralin ang kalinisan. __________________ 24. Dito nagsisimula ang kalinisan. __________________ 25. Kailangan upang bayan ay sumulong sa kaunlaran. VI. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng pakikilahok sa proyekto ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at malungkot kung hindi. ______ 26. Paglalagay ng placard ng kalinisan at ligtas na pangangalaga sa kalikasan at bayan. ______ 27. Pagtulong sa pagwawalis sa paligid at paaralan at di pagsusunog ng basura sa kalsada. ______ 28. Pakikiisa sa pagtatanim ng halaman sa paaralan at pamayanan. PaGe - 36
 • 37. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 29. Pagsuporta sa pagputol ng puno ng mga illegal loggers. ______ 30. Pakikipagtulungan sa Clean and Green Project ng barangay at bayan. VII. Pag-isa-isahin. A. Tuntunin sa Tahanan 31. 32. B. Tuntunin sa Paaralan 33. 34. C. Tuntunin sa Pamayanan 35. VIII. 36-40. Basahin ang kuwento sa ibaba. Isang umaga, narinig ni Ely sa radyo ang babalang malaki ang pagkakataong magkaroon ng malalim na baha sa kanilang lugar. Agad niyang kinuha ang kanyang bag upang ilagay ang mahahalagang gamit. Alin sa sumusunod ang dapat niyang ilagay sa loob ng bag? PaGe - 37
 • 38. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MAPEH - III PANGALAN: _________________BAITANG: _________ PETSA: __________ “MUSIC” I. Tukuyin kung anong nota ang sumusunod: 1. _____________ 2. _____________ 3. _____________ 4. _____________ 5. _____________ II. Tukuyin kung anong boses ang gagamitin sa mga sumusunod. Iguhit ang kung boses sa pagkanta ang kailangan, naman kung boses sa pagsasalita ang kailangan. ______ 6. Twinkle Twinkle Little Star ______ 7. Lupang Hinirang ______ 8. Awit ng Maynila ______ 9. Si Pagong at Si Matsing ______ 10. Panatang Makabayan PaGe - 38
 • 39. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Isulat ang T kung ang ingay o tunog ay nagmumula sa tao, K kung sa kalikasan, S kung sa sasakyan, H naman kung galing sa hayop. ______ 11. uha! uha! uha! ______ 12. Broom! Broom! Broom! ______ 13. miyaw! miyaw! miyaw! ______ 14. aw! aw! aw! ______ 15. clap! clap! clap! “ART” IV. Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, M naman kung ito ay mali. ______ 16. Lagi nating pipintasan ang likhang sining ng ating mga kaklase. ______ 17. Hindi tayo makakagawa ng disenyo kung hindi puro bago ang ating gamit. ______ 18. Ang marbling ay isang kapaki-pakinabang na gawaing pang sining. ______ 19. Hindi natin dapat kalimutan ang mga disenyong pang-etniko na ginawa pa ng ating mga ninuno. ______ 20. Dapat nating isa-alang alang ang ating kapaligiran o kalikasan sa tuwing gagawa tayo ng isang likhang sining. V. Basahin ang bawat pangungusap. Punan ng tamang sagot ang bawat puwang. Pillin ang sagot sa loob ng kahon. a. dahon d. stencil making b. Romblon e. tubig c. finger priting ______ 21. Ang _______________ ay isang paraan ng paggawa ng disenyo gamit ang mga daliri. ______ 22. Ang _______________ ay kilalang pagawaan ng marble. ______ 23. Ang _______________ ay isang paraan ng paglikha ng disenyo ng paulit-ulit. ______ 24. Ang _______________ ay isa sa pangunahing kailangan sa paggawa ng paper marble. ______ 25. Ang mga bagay na makukuha sa kalikasan katulad ng ____________ ay maaring gamitin sa paggawa ng isang disenyo. VI. Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, M naman kung ito ay mali. ______ 26. Maari tayong gumawa ng isang disenyo ng paulit-ulit sa stencil making. ______ 27. Ang Romblon ay kilala sa paggawa ng marble. ______ 28. Hindi natin kailangan ng tubig sa paper marbling. ______ 29. Hindi maaring gamitin ang mga dahon o tangkay sa printmaking. ______ 30. Ang printmaking ay isang paraan ng pagsalin o paggawa ng mga titik o imahe gamit ang ink o tinta sa isang papel. PaGe - 39
 • 40. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net “PHYSICAL EDUCATION” VII. Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, M naman kung ito ay mali. ______ 31. Hindi ginagamit ang Lateral Position ng mga kamay sa sayaw na Kunday. ______ 32. Ang Kunday-kunday ay galing sa Bicol Region. ______ 33. Mabagal ang musika na ginagamit sa sayaw ng Kunday-Kunday. ______ 34. Ang Kunday ay kapareho ng galaw sa Kumintang. ______ 35. Ang ibig sabihin ng Kunday ay paggalaw ng mga mga kamay sa maayos o magandang paraan. VIII. Tukuyin ang galaw ng sumusunod na mga hayop. Isulat kung ito ay MABAGAL, MABILIS, O KATAMTAMAN. 36. ___________________________ 37. ___________________________ 38. ___________________________ 39. ___________________________ 40. ___________________________ “HEALTH” IX. Basahing mabuti ang tanong sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa puwang. ______ 41. Alin sa sumusunod ang makapagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan? A. basketbolista B. doktor C. janitor ______ 42. Ano ang inyong gagawin kung sakaling ang nabili mong bag ay may sira? A. itapon ang bag B. humingi ng kapalit ng produkto sa maayos na paraan C. awayin ang tinder ______ 43. Alin sa sumusunod ang matalinong mamimili? A. Nagtanong muna si Salve sa kanyang nanay bago bumili. B. Bumili si Minerva sa tindahan kahit hindi niya ito kailangan. C. Binili ni Emong ang lalruan kahit na sobrang mahal nito. PaGe - 40
 • 41. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 44. Alin sa sumusunod ang serbiyong pangkalusugan? A. pagpapatingin ng ngipin sa dentista B. pagpapagawa ng sapatos C. pagpapadala ng pera ______45. Sino ang bumibili ng mga produkto at serbisyo para sa pansariling paggamit? A. mamimili B. tindero C. may-ari ng tindahan X. Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat puwang. Hanay A Hanay B ______ 46. Tumutulong upang mapangalagaan ang A. ang ating mga ngipin. ______ 47. Nagtuturo sa mga bata tungkol sa kalusugan. B. ______ 48. Mapagkukunan ng tamang impormasyon at balita. C. ______ 49. Ang mga taong tumutulong sa atin upang mapangalagaan an gating kalusugan. D. ______ 50. Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa programa o proyektong pangkalusugan. E. PaGe - 41
 • 42. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA M A P E H - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. MUSIC/MUSIKA A.PANUTO: Isulat ang T kung ang ingay o tunog ay nagmumula sa tao, K kung sa kalikasan, S kung sa sasakyan, H naman kung galing sa hayop. ___1. Paragasa ng tubig sa talon ___2. miyaw! miyaw! miyaw! ___3. Broom! Broom! Broom! ___4. uha! uha! uha! ___5. aw! aw! aw! B. PANUTO: Tukuyin kung anong boses ang gagamitin sa mga sumusunod. Iguhit ang kung boses sa pagkanta ang kailangan, naman kung boses sa pagsasalita ang kailangan. ___6. Lupang Hinirang ___7. Panatang Makabayan ___8. Awit ng Maynila ___9. Si Pagong at Si Matsing ___10. Twinkle Twinkle Little Star II. ARTS/ SINING A. Panuto: Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. _____11. Ito ay isang pamaraan ng paglilipat o pagpaparami ng mga teksto o larawan at pag- iiwan ng bakat gamit ang tinta sa papel o iba pang kagamitan. A. Printmaking C. Marbling B. Stencil Design D. Finger printing _____12.Ito ay isang paraan ng paglilikha ng disenyo mula sa tubig na may hinalong pintura at inilimbag sa papel o tela. A. Printmaking C. Marbling B. Stencil Design D. Finger printing _____13.Isang simpleng paraan ng paglilimbag ng mga disenyo gamit ang tatak ng mga daliri sa kamay. Nagagawa ang magagandang disenyo mula sa mga tatak sa pamamagitan ng paggamit ng mga linya at hugis na inuulit-ulit. A. Printmaking C. Marbling B. Stencil Design D. Finger printing PaGe - 42
 • 43. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Panuto: Isulat sa patlang ang kung ang pangungusap ay tama at X kung mali. ______14. Ang paggawa ng islogan o logo ay dapat isaalang-alang ang mga simbolo na tugma sa mensahe na nais mong ipahayag o sabihin. _______15. Ang pag-iistensil ay hindi isang pamamaraan ng paglilimbag. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paggupit ng mga butas sa kardbord upang maipadaan dito ang kulay na gagamitin. _______16.Ang mga patapong bagay ay maaaring gamitin sa makabuluhan at malikhaing sining. II.A. Pagsunud-sunurin ang pamamaraan ng paggawa ng Finger Printing. Lagyan ng 1 -4 ang patlang ng pagkakasunod-sunod na sagot. _______17. Umisip ng kahit anong disenyo na nagpapakita ng mga linya at hugis na nauulit gamit ang tatak ng mga daliri. _______18. Ihanda ang lugar na paggagawaan. _______19. Subukin ang iyong naisip na ideya sa lumang diyaryo gamit ang mga linya at hudis na pinaulit-ulit at pinagsalit-salit mula sa mga linyang tuwid hanggang sa pakurbang mga linya para makita ang contrast o pagkakaiba. _______20. Ihahanda ng guro ang pintura sa kaniya-kaniyang lugar na paglilimbagan. III. PHYSICAL EDUCATION Panuto: Lagyan ng tsek ang kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng ehersisyo na nakapagpapalakas ng katawan. 21 22 23 24 25 Panuto: Tingnan ang mga larawan. Ilarawan kung paano sila gumalaw. Isulat sa patlang ang sagot. a. Pantay-ulo-pagdribol b. Pantay-baywang-pagdribol c. Pantay-tuhod-pagdribol d. Paghila e. pagsayaw 26.__________ 27.__________ 28.___________ PaGe - 43
 • 44. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 29. __________ 30. __________ D. HEALTH/ KALUSUGAN Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. _____31. Sino sa mga sumusunod ang bumibili ng mga pangunahing pangangailangan? A. Consumer B. Salesman C. Seller D. Vendor _____32.Alin sa mga sumusunod ang hindi karapatan ng isang consumer? A. mamili B. sirain ang produkto C. Alamin ang kaligtasan D. Maging wais _____33.Sino sa sumusunod ang matalinong na mamimili? A. Nagtatanong muna si Salve sa kanyang nanay bago bumili ng isang bagay. B. Biibili ni Minerva ang anumang maibigan kahit di naman ito gaanong kailangan. C. Walang pakialam si Emong kung mahal ang bibilhin niyang laruan. D. Nagtatanong tanong muna si Zaldy ng presyo ng mga tshirts na kailangan niyang bilhin. _____34. Sino sa mga sumusunod ang pinagmumulan ng impormasyong pangkalusugan? A. basketball player B. Hardinero C. Doktor D. Dyanitor _____35. Anoang inyong gagawin kung sakaling ang nabili mong bag ay may sira? A. itapon ang bag B. humingi ng kapalit ng produkto sa maayos na paraan C. awayin ang tindera Panuto: Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay nagsasabi ng tungkulin ng mamimili at MALI kung hindi. _____36. Kung ang nabiling produkto ay hindi tama, huwag na itong gamitin at itapon na lang agad. _____37. Maaaring ibalik ang nabiling produkto kahit wala kang hawak na resibo. _____38. Humingi ng tulong sa tindera kung paano gamitin ang produkto. _____39. Ang supot na papel ay hindi kailangan gamitin. _____40. Bigyan ng upuan ang mga nakatatanda. PaGe - 44