Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Formirashto ocenqvane

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Good experions new
Good experions new
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Formirashto ocenqvane (20)

Plus par liddl (17)

Publicité

Formirashto ocenqvane

  1. 1. Целите на съвременното обучение не се определят само като усвояване от учениците на обеми от знания, а и като извършване на дейности и изграждане на умения. Динамичния характер на ученето и обучението, пренася тежестта върху взаимодействието, върху общуването, върху диалога и партньорството не само между учител и ученик, но и между самите учещи се. Всичко това предполага и промяна в ролята на оценяването - от оценяване на крайни резултати, на обеми от знания, то става оценяване на цялостното развитие и постижения на ученика, оценяване на дейности, на отношения.По този начин оценката е точна и стимулира неговите изяви. Формиращото оценяване е непрекъснат процес, който позволява да се събира информация за силните и слабите страни на обучението, като се акцентира на това , което децата могат, а не върху слабостите и грешките им .Това им дава спокойствие и увереност и повишава ефективността на ученето. Прилагането на формиращото оценяване подпомага обогатяването на знанията и развива рефлексивното поведение,защото и преподавателят, и ученикът участват в процеса на преценка на стратегиите и резултатите от ученето, спрямо целите на обучението и носят отговорността за крайния резултат.Така в учениците се изгражда активна позиция в контекста на обучението, осъзната ангажираност в хода на познавателната дейност и системно се осигурява възможност за обективна преценка на постиженията и затрудненията. Оценяването е формиращо, когато получената от него информация реално се използва като фактор за адаптиране на обучението по посока на реализиране на определени образователни цели. Учителят и ученикът/учениците преценяват стратегиите на учене и резултатите от него спрямо целите на обучение. И двата субекта могат да дават обратна връзка за силните и слабите страни, за да се намали разликата между реалното и препоръчителното ниво. Основни принципи,определящи съдържателното функциониране на формиращото оценяване Целите на съвременното обучение не се определят само като усвояване от учениците на обеми от знания, а и като извършване на дейности и изграждане на умения. Динамичния характер на ученето и обучението, пренася тежестта върху взаимодействието, върху общуването, върху диалога и партньорството не само между учител и ученик, но и между самите учещи се. Всичко това предполага и промяна в ролята на оценяването - от оценяване на крайни резултати, на обеми от знания, то става оценяване на цялостното развитие и постижения на ученика, оценяване на дейности, на отношения.По този начин оценката е точна и стимулира неговите изяви. Формиращото оценяване е непрекъснат процес, който позволява да се събира информация за силните и слабите страни на обучението, като се акцентира на това , което децата могат, а не върху слабостите и грешките им .Това им дава спокойствие и увереност и повишава ефективността на ученето. Прилагането на формиращото оценяване подпомага обогатяването на знанията и развива рефлексивното поведение,защото и преподавателят, и ученикът участват в процеса на преценка на стратегиите и резултатите от ученето, спрямо целите на обучението и носят отговорността за крайния резултат.Така в учениците се изгражда активна позиция в контекста на обучението, осъзната ангажираност в хода на познавателната дейност и системно се осигурява възможност за обективна преценка на постиженията и затрудненията. Оценяването е формиращо, когато получената от него информация реално се използва като фактор за адаптиране на обучението по посока на реализиране на определени образователни цели. Учителят и ученикът/учениците преценяват стратегиите на учене и резултатите от него спрямо целите на обучение. И двата субекта могат да дават обратна връзка за силните и слабите страни, за да се намали разликата между реалното и препоръчителното ниво. Основни принципи,определящи съдържателното функциониране на формиращото оценяване 1
  2. 2. Формиращото оценяване е част от ефективното планиране на обучението. Формиращото оценяване се концентрира върху това как учениците учат. Формиращото оценяване трябва да бъде ключово професионално умение на учителя. Формиращото оценяване трябва да е хуманно и конструктивно, защото оценяването има емоционален ефект. Формиращото оценяване отчита важността на оценяването по отношение на мотивацията. Формиращото оценяване е резултат от взаимно разбиране на целите на обучение и критериите за оценяване. Формиращото оценяване има централно значение за подобряване на индивидуалния процес на обучение,затова то трябва да осигурява конструктивно ръководство. Формиращото оценяване развива способностите на учениците за самооценяване и самоуправление на процеса на учене. Формиращото оценяване трябва да изгражда цялостна представа за ученика и да го ръководи по посока на подобряване процеса на учене. Личностно ориентираният образователен процес, промяната на ориентацията на преподаването от монологичност към диалогичност водят до премахване на страха у малките ученици от задават въпроси,от допускането на грешки.Когато учителят използва формиращото оценяване,той се възприема от учениците като доверено лице,а не като съдник, а това ги стимулира и насочва към корекционна дейност и формиране на самооценка. Трансформирането на традиционните диагностични съждения в по-детайлни ориентири,насочват детето към поетапно постигане на конкретни познавателни резултати. Пример: Не си се справил Ще се справиш по-добре, ако На малките ученици винаги трябва да се обясни ЗАЩО правят (учат) дадено нещо. Затова и този тип оценяване непрекъснато изисква доказателства за продуктивността на познавателните действия и насочване към коригиране.Това се осъществява чрез: внимателно проследяване на последователността и адекватността на действията на учениците при индивидуална работа и своевременно подпомагане на отделния ученик; - осъществяване на деликатна намеса при долавяне на напрежение и затруднение или отстоявате на конкретна позиция и избор в общата работа на групата; - поетапно проследяване на индивидуалната обучаемост, успеваемост и разгръщане на познавателни интереси, както и прогнозиране на предстоящите зони на развитие. Изграждане на ясна картина за типичните грешки, причините, които ги пораждат и начините за преодоляване.Маркиране на типични затруднения и по-нестандартни подходи за осъществяване на конкретни познавателни действия.; - проследяване процесите на формиране на компонентите на учебната дейност; - проследяване на развитието на уменията за самостоятелна репродуктивна и изследователска дейност; - формиране на умението за пренос на знанията; Стратегии,използвани от учителя за подпомагане на учениците 2
  3. 3. 1.Задаване на въпроси, с цел откриване на затруднението и формиране на рефлексивно поведение. Пример: Как ще провериш правилно ли си написал думата? 2.Навременна намеса при допусната грешка и насочване към образци и предписания за целесъобразни действия. Пример: Припомни си как се умножава с двуцифрено число 3.Предоставяне на допълнителни дидактически материали, с цел облекчаване на разбирането и откриване на връзки и зависимости между елементите на изучаваните предмети,обекти, процеси и действия. 4. Конструиране на повторяеми познавателни ситуации, изискващи прилагане на вече придобити знания,но в по-различни условия и при по- висока степен на обобщеност. Формиращото оценяване има позитивна насоченост,тъй като подхранва детската спонтанност, стимулира любопитството, създава необходимата за малкия ученик сигурност и освободеност да бъде себе си,което от своя страна създава благоприятен емоционален фон за работа. Основният инструмент за реализиране на формиращото оценяване е обратната връзка.Чрез нея при малкият ученик се изгражда рефлективно поведение, гарантиращо неговия успех. Детето се поставя в естествени условия на познавателна дейност и бед принуда овладява и затвърдява конкретни знания,умения,компетентности и когнитивни подходи за осъществяване на самостоятелна дейност. Обратната връзка трябва да дава информация в три направления: 1) целите на обучение; 2) доказателства за актуалното състояние на ученика; 3) начини за преодоляване на разликата между двете; Характеристика на ефективната обратна връзка: перманентна, навременна и задължителна ако интервалът между дейността и даването на обратна връзка е много голям, учениците са затруднени в извличането на реална полза; информативна, аргументирана чрез ясни формулировки и указания идентифицира силните и слабите страни на дейността и изгражда валидни критерии за оценка и самооценка; позитивна и конструктивна, за да бъде очаквана като възможност да осмислен и желан диалог съдържа ясно очертани пътища за подобряване на постиженията; щадяща достойнството на ученика помага да се формира като личност и съхранява чувството му за самоценност,разрушава чувството за страх от неуспех; насочваща ученика към самокоригиране и самоусъвършенстване, с цел подпомагане на развитието и интелектуалния му потенциал; допускаща аргументирано несъгласие на ученика, като по този начин потвърждава правото му на избори свобода на изказа и формира комуникативна компетентност; 3
  4. 4. прогнозира нови равнища на по-нататъшни постижения, възможни за отделния ученик,като възлага отговорности и предоставя дейности, които детето има способността да реализира,като преодолява достъпни за него интелектуални и практически затруднения; ориентира се към конкретното постижение или проблем, без да допуска обобщени съждения, свързани с цялостното поведение на детето,тъй като това може да формира неадекватна оценка за конкретния резултат и да не подтисне или неоправдано да повдигне самочувствието на ученика; Формиращо оценяване може да се реализира, само ако този, който получава обратната информация, е в състояние да я приеме, осъзнае, осмисли. Това предполага умения за самооценяване, известна автономия на ученика, която е резултат от целенасочена подготовка. Стратегии и техники за формиращото оценяване Най-популярните подходи за осъществяване на формиращото оценяване са Порт-фолиото и Огледалното оценяване. Порт фолиото представлява папка с продукти от работата на учениците,която позволява системното проследяване на развитието на всеки един от тях - неговите постижения, успехи и затруднения.Този подход дава чудесна възможност за обратна връзка. Чрез него не само учителят и ученикът, а също и родителите могат по всяко време да получат информация за постигнатото равнище на обучаемост и успеваемост. На базата на този тип формиращо оценяване се изгражда и сумативното , което дава представа за постиженията на детето в края на определен период. Така постигнатата обективност не само, че не изненадва и не стресира малкият ученик, а го стимулира и окуражава. Огледалното оценяване борави с определени символи, с които се определят равнищата на успеваемост на ученика. Те се поставят в специална тетрадка на всеки отделен ученик.В нея има графа за оценка от учителя и графа за самооценка. Първи поставя своя символ ученикът,а след това учителят. Символи: О справяш се добре; П - не се справяш много добре; ! - имаш нужда от помощ Тази стратегия подпомага учениците да изградят правилна самооценка, като съпоставят ориентира за успеваемост, даден от учителя към собствената си преценка. Огледалното оценяване е много подходящо да ученици от и V клас, тъй като те по Оценяването в съвременното начално училище трябва да се опира на позитивизма и поощрението. Те по естествен начин изграждат представите на ученика за собствените му възможности, за неговите постижения и затруднения, както и възможностите за самореализация и самоусъвършенстване. Той се чувства спокоен и уверен в себе си, зареден с желание да преодолява неизбежните трудности. Поощрението подпомага формирането на самооценка,защото засилва вярата на ученика в собствените му способности,отговорности,възможности и самостоятелност.то предизвиква положителни реакции у децата и насочва вниманието им към реалните ползи от положените усилия. Високи дози позитивизъм и добре премерен диагностично насочващ елемент се съдържа във вербалното оценяване.Пример: Бях сигурна, че ти можеш да се справиш със задачата!,До сега се справяш отлично,продължавай да се стараеш! 4

×