Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pismo socialno podpomagane

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Pismo socialno podpomagane

  1. 1. ИЗХ. № …… / ………………. ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ гр. Сливен ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО” УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви че предстои налагане на наказание „......................................“ на ......................................................................................................................................... – ученик /ученичка/ в ........... клас за .............................................................................................................. /вписва се провинението на ученика/, което е неизпълнение на задълженията на ученика по чл. .........., ал. .........., т. ......... от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. .........., ал. .........., т. .......... от Правилника за дейността на училището. Заседанието на Педагогическия съвет, на което ще бъде изслушан ученикът и ще бъдат обсъждани фактите и обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение, ще се проведе на ..............................................., от .......................... часа. В съответствие с чл. 140г, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, представител на дирекция „Социално подпомагане“ може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. До момента училището е предприело следните мерки : ............................................................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................................................../вписват се всички дейности, които са предприети с оглед превенция на нарушението – проведени разговори с ученика, работа с класа, № и дата на писмо до родителя /настойника/, проведени разговори с родителя /настойника/ и др. / Родителите /настойниците/ на ............................................................................................................... са уведомени с писмо с изх. № ................/ ............................ за правото на сина /дъщеря/ им да бъде консултиран от Ваш представител. В случай, че за осъществяване на консултирането Ви е необходимо съдействие от страна на училището, можете да се свържете с нас на тел……………. или в училището. КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:......................................... /име и фамилия, подпис/ ДИРЕКТОР:......................................... /име и фамилия, подпис, печат/

×