Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 7 mar gomila evaluating competences

 1. IASLIM INTERNATIONAL SEMINAR AND EUROPEAN CONFERENCE BARCELONA 2011
 2. EVALUATING COMPETENCES Knowing our People (Staff) Walking together towards excellence and happiness. Mar Gomila Human Resources Manager
 3. EVALUATING COMPETENCES “La principal tasca de l´home es donar-se coneixement a si mateix, arribar a ser allò que potencialment ja és.” Erich Fromm
 4. Organisation = Network
 5. Organisation Organisation = Network Crossed Threads Goal GGoal PEOPLE But Processess (Staff) Goal Una XARXA de Goal Never Entangled PERSONES Goal Els nusos tallen el fluxe de l’energia i sense energia la xarxa, mor Objectives
 6. Organisation = Network No hi ha xarxa sense connexions reals. La connexió real es nudreix de: El diagnòstic i coneixement El compromís La determinació d’objectius/estratègies La fixació del recursos necessaris i suficients La transparència La comunicació
 7. Organisation = Network • Recursos: Econòmics Tecnològics Organitzacionals Socials Humans Els recursos humans, les persones, tenen la capacitat, i la responsabilitat, de marcar la diferència. Són la clau de l’èxit. Dins d´una organització necessiten d´un lideratge, d’un sistema de treball que les recolzi en el seu camí cap a l´èxit, que no és sinó l’èxit de les organitzacions.
 8. Organisation = Network Diàgnostic dels nostres fonts $ Diagnòstic de les nostres capacitats tecnològiques Diagnòstic de la nostra cartera de contactes Perquè no fem un diagnòstic del nostre equip humà. Perquè no fem un treball rigorós de ´ coneixe´l
 9. Organisation = Network Hi ha moltes maneres de conèixer el nostre equip humà: Entrevites Test Seguiment a temps reals Seguiment en càmeres Auditories ....... Avaluant les seves competències
 10. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Eina de gestió que permet coneixer en profunditat a le persones que integren l’organització. COMPETÈNCIA Conjunt de coneixements, habilitats, destresses, i actituds que aplicades al treball suposen un millor grau d’assoliment, redundant per tant en la consecució dels objectius de l’organització
 11. Organisation = Network COMPETÈNCIA Conjunt de coneixements, habilitats, experiències, sentiments , actituds, motivacions, carácterístiques personals i valors, basats en la idoneitat demostrada, associada a un desenvolupament superior del treballador i de l’organització, en corresponència a les exigències productives, tècniques i de serveis. Observables, mesurables i amb una clara contribució als objectius de l’organitació.
 12. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES PAS 1 Anàlisi del context estratègic de l’organització: Visió estratègica Objectius Sistemes de treball Processos i procediments Sistemes de Suport Context cultural de l’organització Competencies grupals Competències individuals
 13. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES PAS 2 Teixir la nostra xarxa 1.- Punts forts i dèbils, oportunitats i amenaces (DAFO) 2.- Identificació dels llocs de feina 3.- Misió que cada lloc de feina ha de complir.
 14. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Pas 2 Teixir la nostra xarxa 3.- Identificació de les competències i conductes que cada persona/cada lloc de feina ha de complir. Inventari de competències 4.- Identificació dels treballadors de l´organització, del seu grau de competències i del grau òptim o desitjable. 5.- Entrevista amb clients crítics (opcional però molt desitjable)
 15. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Pas 3 Validació Analitzem els resultats de les entrevistes dels nostres clients i les competències que nosaltres havíem dibuixat com a òptimes i validem, fent les correccions que siguin oportunes.
 16. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES Grups de competències Definició de cada competéncia Criteris identificadors Sistema de mesura (Claus/No Claus?
 17. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EXEMPLE I Grup competències Competències Indicador Orientació al client Assertivitat Reconeix expressa la importància de satisfer les necessitats del client Assegurar la satisfacció de Escolta Activa Optimitza el treball propi i el dels les necessitats del client de companys per satisfer les necessitats manera adequada, mostrant del client qualitat del servei Escola i aten els problemes i queixes dels clients i planteja sol.lucions efectives.
 18. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EXEMPLE II Grup competències Competències Indicador Eficàcia personal Autocontrol Capacitat de tractar amb cliens dificils Confiança en un mateix Resposa en moments de crisi Compromís amb Proactivitat Realitza les tasques l´organització Treballa amb la filosofia de buscant , en les seves l’organització activitats, els majors nivelss Es preocupa de buscar i localitzar de qualitat i la forma de temes relacionats amb la millora dels millorar les seves nivells de rendiment actuacions.
 19. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EXEMPLE III Grup competències Competències Indicador Cognitives Pensament analític Elaboració de propostes tancades Coneixement i Reflexió i anàlisi antecedents Aportació de coneixements experiencia Contextualització de situacions tècnics i acadèmics i la seva aplicabilitat conceptual i /o metodològica a l’organitació
 20. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EXEMPLE IV Grup competències Competències Indicador Emocionals Satisfació Actitud positiva Felicitat Partipació afectiva La seva afectivitat amb Gestió de l’estress Generació d’ interrelacions l’organització com a ens i amb els seus objectius.
 21. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES
 22. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES QUÈ PODEM ACONSEGUIR AMB L’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES? Validar i redefinir les activitats de l’empresa Mantenir els nivell d’eficiència i productivitat Estalvi econòmic Disseny d’estratègies de millora continua Consolidar l’equip humà com una part bàsica de l ‘organització Plans de carrera, formació i processos de selecció ajustats a la nostra realitat organitzativa
 23. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES QUINS PRINCIPIS EL REGEIXEN? Avaluació de competències = desenvolupament de les persones Disseny objectiu i validat que reforci els elements relevants de cada lloc de treball Disseny i comunicació dels objectius del sistema Compromís i participació de tots els treballadors Lideratge compromès pels responsables de l’organització
 24. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES COM POT CONTRIBUIR EN LA GESTIÓ DE LES PERSONES? Capacitació dels recursos humans Política de compensació basada en la resposabilitat i/o aportació reals (objectius) Millorar el treball en equip i el llindar de motivació Disseny de plans d’actuació i carrera Millora de les relacions jeràrquiques i ineterpersonals Millora la comunicació entre colaboradors i entre persones de diferent grau jeràrquic Facilita la incorporació de canvis en el lloc de treball Situa al treballador en el seu horitzo de creixement
 25. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES SISTEMES D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Hi ha moltes maneres de dur a terme l’avaluació de competències. Hem de buscar aquella que més s’adpati a la nostra organització, però sobre tot al objectius reals de la mateixa i al nostre compromís amb el manteniment del sistema . FEEDBACK 360º
 26. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feedback 360º Feedback 360 º = Avaluació integral Dona una perspectiva real del nivell competencial de cada persona ja que obté dades de diferents fonts: Supervisors Caps Companys i col.laboradors Clients (interns /externs)
 27. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feedback 360º Feedback 360 º = Avaluació integral El treballador sap com pot millorar el seu rendiment i o la seva actitud (les seves competències) La direcció de l’organització pot prendre decisions de futur.
 28. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º Hem de definir amb molta claredat: Quins son els objectius de l’avaluació A qui va dirigida Qui evaluarà Qui revisarà l’evaluació Periodicitat Mètode Capacitació de l’evaluador La confidencialitata del procés
 29. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º Com s’estructura Graella de valoració de les competencies més crítiques per a cadalloc de treball, definint clarament la competència, els comportaments a mesurar i la puntuació. Aquesta mateixa graells l´omplen : l’ evaluat el cap directe un company un col.laborador/client (intern o extern)
 30. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º SUPERIOR IMMEDIAT COL.ALBORADORS COMPANYS PERSONA EVALUADA CLIENTS SUBORDINATS
 31. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º OCASIONALMENT TREBALL EN EQUIP Capacitat per treballar com a membre d’ un equip DE VEGADES interdisciplinari o no, com, un membre més per constribuir al desenvolupament de projectes, amb SEMPRE responsabilitat, assumint compromisos i valorant els recursos MAI Comparteix èxits i fracassos Escolta amb atenció i respecte Preveu les necessitates del grup Col.labora assertivament Evita conflictes Assumeix amb comoditat diferents tasques
 32. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º COLLABORADORS TREBALL EN EQUIP SUBORDINATS Capacitat per treballar com a membre d’ un equip interdisciplinari o no, com, un membre més per COMPANYS constribuir al desenvolupament de projectes, amb responsabilitat, assumint compromisos i valorant els recursos CAP Comparteix èxits i fracassos Escolta amb atenció i respecte Preveu les necessitates del grup Col.labora assertivament Evita conflictes Assumeix amb comoditat diferents tasques
 33. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º FETA L’AVALUACIÓ CAL Ser honest amb els seus objectius Verificar el GAP entre competències reals i desitjades Disseny accions correctores i de millora Comunicació a l’evaluat Compromís personals (evaluat i organització)
 34. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º CONCLUSIONS L’ Avaluació de competències és un mètode de gestió del nostre equip humà que ens obliga a fer una reflexió profunda de la nostra pròpia organització i ens aporta coneixement de nosaltres mateixos (com a organització) i de les persones que la integren. Coneixement = LLUM La LLUM ens mostra sempre el camí per seguir avançant.
 35. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º Un guanyador diu : “ Hi ha d’haver una millor manera de fer-ho” Un perdedor diu: “És la manera com sempre ho hem fet” “La culpa es de la vaca” Jaiem Lopera/Marta I.Berna
 36. Organisation = Network MOLTES GRÀCIES ! Mar Gomila Human Resources Manager Legal Adviser
Publicité