Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sävsjöappen

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sävsjöapp presentation
Sävsjöapp presentation
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Sävsjöappen (20)

Publicité

Sävsjöappen

  1. 1. En effektiv kommunikationskanal med stora möjligheter Nästan 90% i åldersspannet 10-80 år har idag en smartphone. Det öppnar upp för nya möjligheter att möta ett stort antal kommunbor genom en app för iPhone och androidmobiler. Sävsjöappen som genom hela utvecklingsfasen har genomsyrats av ett ”tillsammanstänk” ska samla det mesta av matnyttig information varje invånare behöver få tag på i sin vardag. Från butiker, föreningsliv och kommun. Lokala nyheter såväl som snabbt tillgänglig information om hantverkare, lokaltrafik och restaurangerbjudanden. Ja, listan kan göras lång... Välkommen att vara med i Sävsjöappen! SÄVSJÖAPPEN för hela Sävsjö kommun
  2. 2. Huvudflöde I huvudflödet hamnar alla olika sorters inlägg. De flesta användare är numera bekanta med liknande flöden från oli-ka sociala medier såsom Face-book, Instagram och Twitter. Därifrån vet man också hur det fungerar med att gilla, kommentera och dela. I huvudflödet blandas till ex-empel erbjudanden från buti-ker med lokala nyheter, inlägg från föreningslivet och aktuell information från kommunen. NOTIFIKATION De aktörer som appanvän-daren valt att följa får även en notifikation för att de inte ska missa något från just den aktören. Genom att klicka på logon Tillsammans Smartphone & appar En levande småstad Om var och en av de olika ak-törerna i en kommun skapar en egen app eller facebook-sida, så når de endast sina egna följare. Men om flera aktörer samverkar lokalt så når till exempel kommunen fören-ingslivets följare och fören-ingslivet når näringslivets olika följare. Och så vidare... På så sätt blir det ett win-win upplägg för alla parter. Tillsammans når vi många. Tillsammans blir vi starka. I vår kommun har 80-90% en smartphone i åldersspan-net 10-80 år. Det betyder at det finns mellan 6 000- 7 000 smartphones i Sävsjö kommun. Nära 100% av de mobil-telefoner som säljs idag är smartphones. De flesta har med sig sin mobil när man lämnar hem-met. Hela 74% lämnar aldrig hemmet utan sin mobil. Idag gör användarna mer Den lokala handeln är hela tiden utmanad av stora mark-nadsplatser såsom Jönkö-ping, Växjö och Vetlanda. Hur kan vi med hjälp av smartphones hjälpa den lo-kala handeln? Vi tror att svaret är en lokal app, fylld med så mycket an-vändarnytta att det blir attrak-tivt för Sävsjöbon att ladda ner och använda appen dagligen. NY TEKNIK - NYA MÖJLIGHETER Ny teknik innebär att nya möjligheter öppnas upp som byggs in i appen. Möj-ligheter som andra äldre me-dia inte har. Till exempel en hemsida, som är ett passivt media i den bemärkelsen att dit får personen själv ta sig för att hitta information. EN AKTIV MEDIEKANAL I appen kommer informatio-nen till personen. I ett flöde av inlägg och om man så önskar med en notifikation. En app är m a o en aktiv mediekanal. i annonsen kommer man till profilsidan för aktuell aktör. LÄS SENARE & PÅMINN Om man inte för tillfället hin-ner att läsa ett inlägg som ser intressant ut, kan man välja ”Läs senare”. Vilket hamnar i en lista under ”Mina inställningar”. Dessutom kan man välja ”Påminn”, där du väljer tid eller när du kommer till en specifik geografisk plats nästa gång. Så kallad geonotifiering. SNABBIKONER Snabbikonerna överst väljer varje användare själv. Den inställningen gör man under ”Meny”. Man kan sedan skifta vy genom att dra till höger eller vänster. och mer det man tidigare gjorde i datorn i sin smartpho-ne. De flesta surfar på inter-net via sin smartphone. Och fler betalningar sker mobilt. MARKNADSFÖRINGSKANAL I takt med utvecklingen har därför Mobiltelefonen blivit en allt mer viktig marknads-föringskanal. Och utveck-lingen fortsätter i den rikt-ningen. Det innebär stora möjligheter. NÄRINGSLIV KOMMUN BUTIK FÖRENING FÖRSAMLING
  3. 3. Menyinnehåll Profilsida 95 procent av smartphone-användarna söker lokalt i sin mobiltelefon. Det innebär att det är viktigt för affärerna att vara mobilt sökbar. Varje aktör får sin egen profilsida som innehåller in-formation som till exempel: Publiceringsverktyg Mångfalden gör appen in-tressant. Här finns bland an-nat: • ARBETSMARKNAD • BOSTADSMARKNAD • BUTIKER • ERBJUDANDEN • EVENEMANGSKALENDER • FÖRENINGAR • HANTVERKARE • KYRKOR SUPPORT Vi är med partnern hela vä-gen för att lära ut hur man använder publiceringsverk-tyget för att partnern ska få maximal nytta. Därför ingår utbildning och viss support. Varje partner får tillgång till ett publiceringsverk-tyg, som finns tillgängligt i mobilen med alla grund-läggande funktioner men också på webben med utökade möjligheter. Publiceringsverktyget använder man för att skapa, publicera och ändra annons snabbt, enkelt och smidigt. ANNONSERING I REALTID Annonser kan enkelt läg-gas in direkt av annonsören själv, utan fördröjande och fördyrande produktions-led, såsom annonsproduk-tion, tryck och distribution. Annonseringen sker i realtid. SELEKTERA MÅLGRUPP Man väljer vilken grupp man önskar nå - endast sina egna följare eller alla appanvändare. Man kan välja att en annons ska visas endast i ett begränsat geografiskt område, till exempel i en enstaka ort eller i anslut-ning till sin lokal. På så sätt når man den önskade målgruppen med stor precision. SCHEMALÄGGNING För varje annonsinlägg väljer man tid som annon-sen ska börja visas och tid när annons ska tas bort. M a o blir endast gällande annonser synliga. NOTIFIKATIONER De appanvändare som valt att följa en aktör får en notifikation på alla inlägg från den aktören. Men man kan som partner också välja att sända ut sin annons med en notifika-tion till alla användare. • Öppettider - där dagens öppettider visas stort överst i rött. • Kort verksamhetsbeskrivn. • Adress och karta. • Telefon – ett klick på num-ret och mobilen ringer upp. • E-post - klicka och skicka. • Aktuella apperbjudanden FÖLJA & DÖLJA Här väljer också appanvän-daren att följa eller dölja. Vilket gör det möjligt för appanvändaren att skräd-darsy appen efter sina egna intressen och behov. • MATERBJUDANDEN • NYHETER • RESA • SAMHÄLLSINFORMATION • SE & GÖRA • SÄVSJÖ KOMMUN • TURISTINFORMATION • TJÄNSTEFÖRETAG • ÄTA • SÖK • MINA INSTÄLLNINGAR Evenemangskalender - valda evenemang kan man koppla till sin egen kalen-der i mobilen. Resa - ger dig snabb och till-gänglig info om tåg- och busstider. Men även funk-tioner för samåkning. Se & Göra – listar olika aktivi-teter man kan hitta på. Äta - listar dagens luncher och ger dig enkel översikt över dagens olika erbju-danden. Den visar dagens rätter utifrån vilken ort du befinner dig på. Efter lunchtid visas à la carte menyer.
  4. 4. Power Marketing | Fredrik Håkansson | Linus Anderås Martin Rudenlöv | martin@powermarketing.se | 0382-18 17 16 | 076-007 0382 Mina inställningar Evenemangskalender Kommun & myndigheter Användaren MEDBORGARDIALOG I Sävsjöappen får bland andra även kommunen möjlighet att kommuni-cera med invånarna på ett modernt sätt. Där kan de informera och publicera nyheter om sina olika verk-samhetsgrenar. I den får de även möjlighet att bygga in funktioner såsom felan-mälan och annan medbor-gardialog. I appen ges även en unik möjlighet att nå ut med krisinformation till hela eller geografiskt avgränsade delar av kommunen. Föreningsliv Miljö Användaren skall ha möjlig-het att välja den information man verkligen vill ha. Då väljer man ”+ Följ” under res-pektive aktör. Och därför på samma sätt får användaren möjlighet att välja bort den information som inte alls intresserar. Då väljer man ”Dölj”. Från början när man lad-dat ner appen kommer alla inlägg i flödet. Dock utan notifikation. Först när användaren valt Sävsjöappen som informa-tions och marknadsförings-kanal har tydliga fördelar ur ett miljöperspektiv – först och främst minskar man transportpåverkan när invå-narna stannar på hemmap-lan och handlar lokalt. För det andra eliminerar man i Föreningslivet, allt ifrån sport- och kulturföreningar till församlingar är en viktig del i vår kommun. Så även i Sävsjöappen. Därför har vi utvecklat verk-tyg som dels riktar sig externt till supportrar och allmänhet såsom till exempel annonse-stor grad behovet av tryckt information på papper som förutom papprets material-påverkan dessutom kräver en distribution som frestar på miljön. Men även i nästa led när pappret ska samlas in och återanvändas mins-kas miljöpåverkan. Evenemangskalendern ger en enkel översikt över det som händer i vår kommun. Varje händelse med mer information är markerat med blå text, klickar man på den så kommer hela an-nonsen om eventet fram. Här kan man även an-mäla nytt event. att följa en aktör så får man även en notifikation som vi-sar att nu har en aktör som man valt att följa skickat ut ett meddelande. Just därför att använda-ren är viktig har vi byggt in hjälpmedel såsom ”påmin-nelser” och ”läs senare” och kopplingar till egen kalen-der. Vi hoppas att Sävsjöappen ska ge ett stort mervärde och underlätta vardagen för användaren. ring om event eller meddelan-den om resultat från matcher. Men även funktioner som underlättar den interna kommunikationen mellan tränare, föräldrar och aktiva. Föreningarna ges också möjlighet att låta sina spon-sorer synas i appen. Under ”Mina inställningar” kan användaren anpassa appen. Här får man en översikt över vilka man föl-jer eller dolt. Här hittar man även lis-torna för senare läsning. Och möjlighet till kopp-lingar till sin egen kalender i mobilen.

×