Ugzuin zadlal

Улаанбаатар их
сургууль
монгол судлалын
тэнхим

 Орчин цагийн монгол
 хэлний үгзүйн бүрэн
    задлал

         Ш.Лхагва-Очир
•  Аль ч их дээд сургуулийн гадаад хэл, харилцааны
  мэргэжилтэн бэлтгэх ангийн суурь шалгалтыг монгол
  хэлээр авдаг болсон энэ үед гарч байгаагаарай энэ
  номын хамгийн гол үнэ цэн , ач холбогдол оршино.
•  Үгзүйн бүрэн задлал нь гурван үе шаттай ажил бөгөөд
  эдгээр дарааллыг нэг бүрчлэн зааж өгөхдөө, тухай бүрд
  хэрэг болох онолын мэдлэгийг бүрэн
  шингээж, ойлгомжтой, цэгцтэй мэдлэг олгохуйц бичсэн
  нь энэхүү номын хоѐр дахь гол үнэ цэн юм.
•  Эрдэмтэн судлаачид өөр өөр тайлбарладаг зарим
  зүйлийг журамламал хэлзүй-ЕБДС-ийн монгол хэлний
  хичээлийн стандарттай бүрэн нийцүүлж өгсөнд тус
  номын удаах ач холбогдол.
1.  Үгийн бүтцэд ордог бүтээврүүдийн байр, дэс дарааг сайн
                мэддэг байх.
2.  Зөрчих тохиолдлуудыг сайн мэддэг байх.
3.  Бүтээврийн нийлц дээрх авиа хувьслын болон зөв бичих
   дүрмийн үзэгдлийг мэддэг байх.
4.  Өгүүлбэрийн хам шинжээс сонгож авсан үгээс бүтээврийн тэг
   хувилбар , тэг бүтээврийг харьцаанаас нь ялган таньдаг байх.
5.  Язгуурыг төрөл үгтэй нь харьцуулж зөв олж чаддаг байх.
6.  Дагавар бүтээврийн байр, утга, үүргийг наийн мэдэж
   тодорхойлох.
7.  Нөхцөл бүтээвэр, түүний үндсэн шинжийг мэдэж зөв нэрлэн
   тодорхойлж чаддаг байх.
8.  Үгийн бүтцэд буй хэлбэр ижил боловч утга , үүргээрээ өөр
   бүтээврүүдийг ялган таньдаг байх.
9.  Үгиййг өгүүлбэр дэх харьцаа ямар үгтэй холбогдож байгаа -
   аас нь зөв ажиглан хойноос нь ургаш задлан тайлбарлана.
Тухайн хэлзүйн үгийн ямар ямар утгатай хэчнээн бүтээвэр
    байгааг тодорхойлох зорилготой задлалыг
        бүтээврийн задлал гэнэ.

           Нэр үгийн бүтэц:
Язгуур + дагавар( нэр үг бүтээх эсвэл үндэс үүсгэх)+ тооны үндэс
  үүсгэх дагавар + тя-ын нөхцөл + хамаатуулах нөхцөл       Ж нь:     сур + гч+ д+аас+аа
               найз +Ø +Ø +Ø + чинь
Үйл үгийн бүтэц:
Язгуур+ дагавар (үйл үг бүтээх эсвэл үндэс үүсгэх )+байдлын
  нөхцөл+ үйлийн холбох эсвэл төгөсгөх нөхцөл

       Ж нь:   уут+ л +чих +аарай
            яв+ Ø + Ø + уузай
  Харин сургалтын түвшинд дараах хэв маягтай байдаг.


Язгуур+ дагавар (үйл үг бүтээх, эсвэл үндэс үүсгэх)+хэвийн үндэс үүсгэх
  дагавар +байдлын үндэс үүсгэх дагавар+ цагт нэрийн үндэс
 үүсгэх дагавар эсвэл үйлийн холбох, төгөсгөх нөхцөлийн аль нэг       Ж нь:     уут + л + Ø + чих + аарай
               яв + Ø + Ø + Ø + уузай
А. Нэр үгийн бүтцийг зөрчих тохиолдлууд :
 Дараалан орсон хоёр ЖН –ийн нэг нь хураагдахад хэлэхүйн
 хэмнэлээс шалтгаалж тя-ын нөхцөлийн дараа тя-ын нөхцөл
 давхарлан ордог . Ийм үед тя-ын эхний нөхцөл нь үг бүтээх
 дагаварын үүрэгтэй болно.
 Ж нь: найзынд (найзын гэрт) ,ахынхаас (ахын гэрээс) г .м
 Тя-ын нөхцөлийн дараа –х, -хан,( хэн, хон, хөн) гэсэн ганц,
 олны харьяалал заасан дагавар орно.
 Ж нь: хүнийнх, айлынхан , албаныхан г.м
 Харьяалахын тя-ын нөхцөлийн дараа үйл үг бүтээх зарим
 дагавар тохиолдоно
.Ж нь: өөриймс, хүнийрх г.м
 Нэр үгийн дагаврын өмнө үйл үгийн хэвийн үндэс үүсгэх
 дагавар орох тохиолдол байна.
Ж нь: сургууль ( сур +га +ууль )
    шахцалдаан (шах+лц +лд +аан )
Б. Үйл үгийн бүтцийг зөрчих тохиолдлууд :
  Үйлийн нөхцөлдүүлэн холбох зарим нөхцөлийн дараа нэрийн
  хамаатуулах нөхцөл ордог.
Ж нь: хэлмэгцээ, явангуут нь, ирвэл чинь , очтол нь
  Хэлэхийн хэмнэлээс шалтгаалж үйлийн цагт нэрийн үндэс
  үүсгэх дагавар ( тодотгон холбох нөхцөл) –ын дараа нэрийн
  тоо, тя , хамаатуулах нөхцөлүүд ордог.
Ж нь: ажиллагсадтайгаа ажилласан хүмүүстэйгээ 
      ( ажил+ л+ Ø +Ø + сан +д олон тооны +тай +аа )
  Үйлийн цагт нэрийн үндэс үүсгэх дагаварын дараа үгүйсгэх
              -гүй нөхцөл орно.
Ж нь: хэлсэнгүй, хэлдэггүй, хэлмээргүй г.м
  Нөхцөлдүүлэн холбох –н нөхцөлийн дараа сэтгэлийн аяс илтгэх
  –хан (–хэн,-хон, -хөн) нөхцөл тохиолддог.
Ж нь: цэлэлзэнхэн, хотолзонхон г.м
Монгол хэлэнд дараах 6 тэг бүтээвэр
                      А . Оны шилдэг тамирчны тухай
       байна.            зурагт, радио, сонин, сэтгүүлээс
                      олж мэдээрэй.
Ганц тооны тэг нөхцөл            (зурагт, радио, сонин гэсэн үгэнд
Нэрлэхийн тя-ын (өгүүлэгдэхүүн, нэрээр  гарахын тя –ын тэг нөхцөл )
илэрсэн өгүүлэхүүний байранд илэрнэ)    Б. Би цонх арчлаа. (цонх заахын
Өөрөө үйлдэх хэвийн тэг дагавар      тя –ын тэг нөхцөлөөр хувирсан )
Энгийн үйлдэх байдлийн тэг
дагавар                   В. Гал дээр (галын дээр) ,
                      ой дотроос (ойн дотроос )
Үйлийн 2-р биед шууд захирах тэг
нөхцөл
Үндэс үүсгэх тэг дагавар (идэвхтэй
язгуурын дараа нөхцөлийн өмнө байрлана. )
                       Монгол хэлэнд ЖН-ийн
                       олон тоо, нэрлэхээс
                       бусад тя, хамаатуулах
                         нөхцөлүүд тэг
                       хувилбартай байна.
Тэр малчин залуу гал дотроос нялх хүүхэд аварсан гэж
   сайшаагдан магтуулж байхад жинхэнэ гавьяатан нь
           чимээгүйл явжээ.
  залуу- залуу+ Ø+ Ø+ Ø
      - Ø -нэрлэхийн тя-ын нөхцөл
      - Ø – ганц тооны үндэс үүсгэх тэг дагавар
      - Ø – үндэс үүсгэх дагавар
      - залуу- идэвхтэй нэр язгуур
  сайшаагдан – сай+ шаа+ гд +Ø + н
      - н- хам холбох нөхцөл
      -Ø -энгийн үйлдэх байдлын үндэс үүсгэх дагавар
       - гд- үйлдэгдэх хэвийн үндэс үүсгэх дагавар
-      - шаа – идэвхгүй язгуураас үйл үг бүтээх дагавар
-      - сай- идэвхгүй язгуур
  Магтуулж – магт + Ø + уул +Ø + ж
      - ж- зэрэгцүүлэн холбох нөхцөл
-      -Ø – энгийн үйлдэх байдлын үндэс үүсгэх дагавар
-      - уул- үйлдүлэх хэвийн үндэс үүсгэх дагавар
-      - Ø – үндэс үүсгэх дагавар
-      - магт- идэвхтэй үйл язгуур
  Гавьяатан нь – гавьяа+ тан+ Ø+Ø+Ø +нь    явжээ- яв+ Ø+Ø+Ø +жээ
Устгалаар-    ус +д+ га+ л+ Ø+ аар

Хатгамал-    хад +га+ мал

Нэгтэгчихийг-  нэг+ д+ гэ+ чих+ х+ ийг

Ухааруулчихыг-  ух+ аан+ р+ уул+ чих+ х+ ыг

Бүлээсгэв-    бүл+ ээн+ с+ гэ+ Ø+ в

Ногоорчээ-    ногоон +р +Ø+Ø+ чээ

Суралцагчдын-  сур+ лц+ гч+ д+ ын

Зорчигчдын-   зорч +гч+ д+ ын

Олчхоорой-    ол+ Ø+Ø+ чих+ оорой

Гялсхийхээр-   гял +схий+ Ø+Ø+ х+ ээр
   Д.Бадамдорж “Монгол
хэлний утга судлал УБ 2001


                    М.Базаррагчаа
                  “ Монгол хэл “УБ 2000


 Ц. Өнөрбаян “Орчин
цагийн монгол
хэлний үгзүй” УБ 2004


               
               htt:// Khelzasag.mn/ вейб сайт   htt://greenbough.mn/
Анхаарал тавьсанд
      баярлалаа
       2013.03.16


Гёте
1 sur 12

Contenu connexe

Tendances(20)

эхийн хувиргал.эхийн хувиргал.
эхийн хувиргал.
Tserensonom Nyamsvren12.9K vues
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
urangua123234.7K vues
ч.алтанцэцэгч.алтанцэцэг
ч.алтанцэцэг
altaa e6.2K vues
холбоо үг холбоо үг
холбоо үг
jiguurten51.9K vues
12. uiliin holboh nohtsol12. uiliin holboh nohtsol
12. uiliin holboh nohtsol
telmenten7.5K vues
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.3K vues
ChimegChimeg
Chimeg
zayachimeg16.8K vues
Жинхэнэ нэрЖинхэнэ нэр
Жинхэнэ нэр
Ge Go12.7K vues
HaikuHaiku
Haiku
Gundegmaa Boldbaatar13K vues
Mongol hel 7 angi 5 hicheelMongol hel 7 angi 5 hicheel
Mongol hel 7 angi 5 hicheel
altantuya201211.7K vues
Mongol angli helnii niilmel uguulberiin zeregtsuulelMongol angli helnii niilmel uguulberiin zeregtsuulel
Mongol angli helnii niilmel uguulberiin zeregtsuulel
National University Of Mongolia23.9K vues
Үйл үгҮйл үг
Үйл үг
Ge Go21.3K vues
найруулгын эхийг ангилах ньнайруулгын эхийг ангилах нь
найруулгын эхийг ангилах нь
National University Of Mongolia17K vues

Similaire à Ugzuin zadlal(20)

Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlal
lxagvaochir_sh872 vues
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlal
lxagvaochir_sh1.7K vues
Лекц №3 Үг зүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэмЛекц №3 Үг зүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
Лекц №3 Үг зүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр1.4K vues
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14
Ge Go6.3K vues
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
telmenten769 vues
лекц №2лекц №2
лекц №2
Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр1K vues
Soril2Soril2
Soril2
nyamtaivan823 vues
ButeeverButeever
Buteever
saruulkaa875 vues
дүрэм дүрэм
дүрэм
Davaa Khosoo895 vues
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
duka79909 vues
дүрэм дүрэм
дүрэм
nandia1.7K vues
дүрэм дүрэм
дүрэм
orgilmaa5324.2K vues
11. uil ug+11. uil ug+
11. uil ug+
telmenten1.3K vues
Tahim hicheel mhTahim hicheel mh
Tahim hicheel mh
Amaraa_A1.1K vues
зайн сургалт3зайн сургалт3
зайн сургалт3
Dalaijargal181 vues
зайн сургалт3зайн сургалт3
зайн сургалт3
Dalaijargal255 vues
зайн сургалт3зайн сургалт3
зайн сургалт3
Dalaijargal271 vues
зайн сургалт3зайн сургалт3
зайн сургалт3
Dorjderem Zolboo463 vues
зайн сургалт3зайн сургалт3
зайн сургалт3
Horolsuren1.5K vues
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
telmenten1.2K vues

Ugzuin zadlal

 • 1. Улаанбаатар их сургууль монгол судлалын тэнхим Орчин цагийн монгол хэлний үгзүйн бүрэн задлал Ш.Лхагва-Очир
 • 2. Аль ч их дээд сургуулийн гадаад хэл, харилцааны мэргэжилтэн бэлтгэх ангийн суурь шалгалтыг монгол хэлээр авдаг болсон энэ үед гарч байгаагаарай энэ номын хамгийн гол үнэ цэн , ач холбогдол оршино. • Үгзүйн бүрэн задлал нь гурван үе шаттай ажил бөгөөд эдгээр дарааллыг нэг бүрчлэн зааж өгөхдөө, тухай бүрд хэрэг болох онолын мэдлэгийг бүрэн шингээж, ойлгомжтой, цэгцтэй мэдлэг олгохуйц бичсэн нь энэхүү номын хоѐр дахь гол үнэ цэн юм. • Эрдэмтэн судлаачид өөр өөр тайлбарладаг зарим зүйлийг журамламал хэлзүй-ЕБДС-ийн монгол хэлний хичээлийн стандарттай бүрэн нийцүүлж өгсөнд тус номын удаах ач холбогдол.
 • 3. 1. Үгийн бүтцэд ордог бүтээврүүдийн байр, дэс дарааг сайн мэддэг байх. 2. Зөрчих тохиолдлуудыг сайн мэддэг байх. 3. Бүтээврийн нийлц дээрх авиа хувьслын болон зөв бичих дүрмийн үзэгдлийг мэддэг байх. 4. Өгүүлбэрийн хам шинжээс сонгож авсан үгээс бүтээврийн тэг хувилбар , тэг бүтээврийг харьцаанаас нь ялган таньдаг байх. 5. Язгуурыг төрөл үгтэй нь харьцуулж зөв олж чаддаг байх. 6. Дагавар бүтээврийн байр, утга, үүргийг наийн мэдэж тодорхойлох. 7. Нөхцөл бүтээвэр, түүний үндсэн шинжийг мэдэж зөв нэрлэн тодорхойлж чаддаг байх. 8. Үгийн бүтцэд буй хэлбэр ижил боловч утга , үүргээрээ өөр бүтээврүүдийг ялган таньдаг байх. 9. Үгиййг өгүүлбэр дэх харьцаа ямар үгтэй холбогдож байгаа - аас нь зөв ажиглан хойноос нь ургаш задлан тайлбарлана.
 • 4. Тухайн хэлзүйн үгийн ямар ямар утгатай хэчнээн бүтээвэр байгааг тодорхойлох зорилготой задлалыг бүтээврийн задлал гэнэ. Нэр үгийн бүтэц: Язгуур + дагавар( нэр үг бүтээх эсвэл үндэс үүсгэх)+ тооны үндэс үүсгэх дагавар + тя-ын нөхцөл + хамаатуулах нөхцөл Ж нь: сур + гч+ д+аас+аа найз +Ø +Ø +Ø + чинь
 • 5. Үйл үгийн бүтэц: Язгуур+ дагавар (үйл үг бүтээх эсвэл үндэс үүсгэх )+байдлын нөхцөл+ үйлийн холбох эсвэл төгөсгөх нөхцөл Ж нь: уут+ л +чих +аарай яв+ Ø + Ø + уузай Харин сургалтын түвшинд дараах хэв маягтай байдаг. Язгуур+ дагавар (үйл үг бүтээх, эсвэл үндэс үүсгэх)+хэвийн үндэс үүсгэх дагавар +байдлын үндэс үүсгэх дагавар+ цагт нэрийн үндэс үүсгэх дагавар эсвэл үйлийн холбох, төгөсгөх нөхцөлийн аль нэг Ж нь: уут + л + Ø + чих + аарай яв + Ø + Ø + Ø + уузай
 • 6. А. Нэр үгийн бүтцийг зөрчих тохиолдлууд :  Дараалан орсон хоёр ЖН –ийн нэг нь хураагдахад хэлэхүйн хэмнэлээс шалтгаалж тя-ын нөхцөлийн дараа тя-ын нөхцөл давхарлан ордог . Ийм үед тя-ын эхний нөхцөл нь үг бүтээх дагаварын үүрэгтэй болно. Ж нь: найзынд (найзын гэрт) ,ахынхаас (ахын гэрээс) г .м  Тя-ын нөхцөлийн дараа –х, -хан,( хэн, хон, хөн) гэсэн ганц, олны харьяалал заасан дагавар орно. Ж нь: хүнийнх, айлынхан , албаныхан г.м  Харьяалахын тя-ын нөхцөлийн дараа үйл үг бүтээх зарим дагавар тохиолдоно .Ж нь: өөриймс, хүнийрх г.м  Нэр үгийн дагаврын өмнө үйл үгийн хэвийн үндэс үүсгэх дагавар орох тохиолдол байна. Ж нь: сургууль ( сур +га +ууль ) шахцалдаан (шах+лц +лд +аан )
 • 7. Б. Үйл үгийн бүтцийг зөрчих тохиолдлууд :  Үйлийн нөхцөлдүүлэн холбох зарим нөхцөлийн дараа нэрийн хамаатуулах нөхцөл ордог. Ж нь: хэлмэгцээ, явангуут нь, ирвэл чинь , очтол нь  Хэлэхийн хэмнэлээс шалтгаалж үйлийн цагт нэрийн үндэс үүсгэх дагавар ( тодотгон холбох нөхцөл) –ын дараа нэрийн тоо, тя , хамаатуулах нөхцөлүүд ордог. Ж нь: ажиллагсадтайгаа ажилласан хүмүүстэйгээ ( ажил+ л+ Ø +Ø + сан +д олон тооны +тай +аа )  Үйлийн цагт нэрийн үндэс үүсгэх дагаварын дараа үгүйсгэх -гүй нөхцөл орно. Ж нь: хэлсэнгүй, хэлдэггүй, хэлмээргүй г.м  Нөхцөлдүүлэн холбох –н нөхцөлийн дараа сэтгэлийн аяс илтгэх –хан (–хэн,-хон, -хөн) нөхцөл тохиолддог. Ж нь: цэлэлзэнхэн, хотолзонхон г.м
 • 8. Монгол хэлэнд дараах 6 тэг бүтээвэр А . Оны шилдэг тамирчны тухай байна. зурагт, радио, сонин, сэтгүүлээс олж мэдээрэй. Ганц тооны тэг нөхцөл (зурагт, радио, сонин гэсэн үгэнд Нэрлэхийн тя-ын (өгүүлэгдэхүүн, нэрээр гарахын тя –ын тэг нөхцөл ) илэрсэн өгүүлэхүүний байранд илэрнэ) Б. Би цонх арчлаа. (цонх заахын Өөрөө үйлдэх хэвийн тэг дагавар тя –ын тэг нөхцөлөөр хувирсан ) Энгийн үйлдэх байдлийн тэг дагавар В. Гал дээр (галын дээр) , ой дотроос (ойн дотроос ) Үйлийн 2-р биед шууд захирах тэг нөхцөл Үндэс үүсгэх тэг дагавар (идэвхтэй язгуурын дараа нөхцөлийн өмнө байрлана. ) Монгол хэлэнд ЖН-ийн олон тоо, нэрлэхээс бусад тя, хамаатуулах нөхцөлүүд тэг хувилбартай байна.
 • 9. Тэр малчин залуу гал дотроос нялх хүүхэд аварсан гэж сайшаагдан магтуулж байхад жинхэнэ гавьяатан нь чимээгүйл явжээ.  залуу- залуу+ Ø+ Ø+ Ø - Ø -нэрлэхийн тя-ын нөхцөл - Ø – ганц тооны үндэс үүсгэх тэг дагавар - Ø – үндэс үүсгэх дагавар - залуу- идэвхтэй нэр язгуур  сайшаагдан – сай+ шаа+ гд +Ø + н - н- хам холбох нөхцөл -Ø -энгийн үйлдэх байдлын үндэс үүсгэх дагавар - гд- үйлдэгдэх хэвийн үндэс үүсгэх дагавар - - шаа – идэвхгүй язгуураас үйл үг бүтээх дагавар - - сай- идэвхгүй язгуур  Магтуулж – магт + Ø + уул +Ø + ж - ж- зэрэгцүүлэн холбох нөхцөл - -Ø – энгийн үйлдэх байдлын үндэс үүсгэх дагавар - - уул- үйлдүлэх хэвийн үндэс үүсгэх дагавар - - Ø – үндэс үүсгэх дагавар - - магт- идэвхтэй үйл язгуур  Гавьяатан нь – гавьяа+ тан+ Ø+Ø+Ø +нь явжээ- яв+ Ø+Ø+Ø +жээ
 • 10. Устгалаар- ус +д+ га+ л+ Ø+ аар Хатгамал- хад +га+ мал Нэгтэгчихийг- нэг+ д+ гэ+ чих+ х+ ийг Ухааруулчихыг- ух+ аан+ р+ уул+ чих+ х+ ыг Бүлээсгэв- бүл+ ээн+ с+ гэ+ Ø+ в Ногоорчээ- ногоон +р +Ø+Ø+ чээ Суралцагчдын- сур+ лц+ гч+ д+ ын Зорчигчдын- зорч +гч+ д+ ын Олчхоорой- ол+ Ø+Ø+ чих+ оорой Гялсхийхээр- гял +схий+ Ø+Ø+ х+ ээр
 • 11. Д.Бадамдорж “Монгол хэлний утга судлал УБ 2001  М.Базаррагчаа “ Монгол хэл “УБ 2000  Ц. Өнөрбаян “Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй” УБ 2004  htt:// Khelzasag.mn/ вейб сайт  htt://greenbough.mn/
 • 12. Анхаарал тавьсанд баярлалаа 2013.03.16 Гёте