SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  48
Télécharger pour lire hors ligne
@Lära
 Bedömning för lärande!
Presentationen finns
på:
http://www.slideshare.net/malinfrykman
Syfte med
föreläsningen
Förklara vad bedömning för lärande är och varför det är
viktigt.

Ge tips på hur du som pedagog kan planera och organisera
elevernas lärande mer formativt.
Vi är framtiden och lär
för framtiden!
EU:s åtta nyckelkompetenser
Kommunikation på modersmålet.
Kommunikation på främmande språk.
Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
Digital kompetens
Lära att lära!
Social och medborgerlig kompetens
Initiativförmåga och företagaranda
Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
LGR 11
     Skolan ansvarar för att varje elev:
”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9).

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) .
”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
”(Lgr 11 s.15).
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan
använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14).
Joint action
Varför bedömer vi elevers kunskaper?Gå in på http://todaysmeet.com/hulanbfl
Kärt barn har många
namn!
      Bedömning för lärande

 Lärande bedömning     Formativ bedömning
Vi lever i en föränderlig värld där förmågan att ”lära om och lära nytt” är en av de viktigaste kompetenser vi behöver. Att lära att lära är en av EU:s åtta
nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete.  Vi vet i dag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar,
inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen. Genom att låta eleverna möta ett formativt
förhållningssätt stimulerar vi deras förmåga att vara delaktiga, samtidigt som vi tillsammans med dem synliggör kunskapskvalitéer i lärprocessen.
Hur, var och när vi lär påverkas också av Internets kraftfullhet. I dag kan vi skönja en allt  otydligare gräns mellan formellt lärande och informellt lärande.
Lärande sker överallt och bortom tid och rum. Eleverna möter i dag en komplex mängd information i olika medier vilket ger dem många olika  perspektiv
på tillvaron.” Sanningen” har mer än ett svar och problem en mängd olika lösningar. Elevernas sociala kontext har vidgats och förändrats tack vare
tekniken. Socialt nätverkande via olika medier är idag en naturlig del av unga människors vardag och begreppet social har fått en ny, vidare och mer
global innebörd.  Med hjälp av tekniken kan vi ta in hela världen i våra liv och möta människor som vi tidigare inte hade möjlighet att möta. Detta påverkar
givetvis vår metakognitiva utveckling och vårt sätt att lära. Genom möten med andra människor utvecklas, formas, utmanas och förändras vi.
Ett gemensamt långsiktigt mål för alla skolformer är att skapa förutsättningar för individens möjligheter till ett livslångt lärande. För att nå dit behöver våra
elever kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder för att
tillägna sig, använda sig av, och omforma ny kunskap är viktiga strategier.
Våra elever behöver därför ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att "Lära att lära" i den dagliga verksamheten. Det kräver att vi organiserar
lärandet och läraktviteter på ett sätt som verkligen stimulerar och utmanar. Lära sig att lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning så att
eleverna successivt får en möjlighet att utveckla sin förmåga att organsiera sitt eget, personliga lärande.
Bedömning för lärande är entreprenöriell bedömning.
 Elever som dagligen möter formativ undervisning har goda förutsättningar att utvecklar de kompetenser som ingår i Skolverkets definition av
entreprenöriellt lärande. 
SAMR-modellen
         ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM
        TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPER

OMDEFINIERING  AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS
        KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER
        REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VAR
        TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN.


         TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA
        FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCH

ÄNDRING     LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV
        INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN.
        ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN
        HAR PÅBÖRJATS.         TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM
         ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELL

FÖRBÄTTRING   FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA
         INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT
         SOM TIDIGARE.        TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖR

ERSÄTTNING
        PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL
        FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA
        INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT
        SOM TIDIGARE.
Summativ
bedömning
Summativa bedömningar är bedömningar som
sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett
kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng).

Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand.

En summativ bedömning innehåller ingen information om
hur eleven kan utveckla lärandet.
Några exempel...
38/42

Bra jobbat!

Fortsätt som förut.
Ok!
Vad är formativ
bedömning?

 ”En bedömning som görs under pågående
  arbetsprocess, dv.s under tiden ett
    undervisningsområde pågår.”

              Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
Tre centrala frågor
                         Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande.

                         Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen.

                         Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i
                         lärprocessen.
De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en bra
struktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får fram
hjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång.

 Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det. Ett
viktigt mantra för varje pedagog!
Vinster med BFL
Ökad motivation
 Lärprocessen synliggörs
Gemensamt språk
 Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande!
Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de
långsiktiga målen.
Tidsbesparande
Utvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
Vad säger
forskningen?
Elever som blir föremål för BFL kan på 6 månader lära sig en bestämd kunskapsmängd
som det ”normalt” sätt tar 1 år att lära (D. William Does assesment hinder learning, 2006
s. 6A).

John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en
av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen.

BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D.
William Does assesment hinder learning, 2006).

Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning
Putting it into practice 2003).
Framgångsfaktorer i
undervisningen
Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper
i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och
metodiska kompetens.
Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig
mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och
erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.
Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella
behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.
Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars
lärare tror att vissa elever kan och andra inte.
Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper
blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som
krävs för att involveras och vara med och påverka.

                        Källa: Skolinspektionen
Självuppfyllande profetian
 ”Alla elever kan och vill        ”En del elever varken
 lära!”                   kan eller vill lära”
 - Bemöter eleverna med samtal,
 samspel, överlåter ansvar med en
 tilltro, har regelbundet måldialoger
 och ger återkoppling som leder     - Bemöter eleverna med order,
 eleven framåt. Många inslag av     regler och kontroll. Många inslag av
 formativ bedömning           summativ bedömning!
Summativ eller
formativ bedömning?
Båda behövs, men har olika
syften!
Fem nyckelstrategier

           Tydliggöra mål och
  Aktivera
            kunskapskrav        Skapa
                        aktiviteter
 eleven som                    som
 ägare av sin                 synliggör
   egen                   lärandet
  lärprocess
     Aktivera             Ge
     eleverna           återkoppling
      som             som för
    lärresurser           lärandet
   för varandra            framåt
Planeringsprocessen
Hur gör du idag för att
tydliggöra mål och
kunskapskrav för eleverna?
 http://padlet.com/wall/hulanbfl
Tydliggöra mål och kunskapskrav
                                     Pedagogisk planering

                                     Ord och begreppslista

                                     Måldialog i Todays Meet

                                     Bakvänd måldialog

                                     Elevexempel

                                     Gissa kommentaren

                                     Målbild varje lektion

                                     Temawiki
Det handlar om att eleverna ska ha en rimlig chans att förstå vad som förväntas av dem i skolarbetet. Om man inte vet vart man ska  hur vet man då  när
man är framme? det handla också om att genom att tydllgöra mål och kunskapskrav så utrustar vi eleverna med olika strategier kring HUR dessa mål kan
nås. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver att vi skapar en målbild som är känd  och
implementerad hos alla berörda.
Planeringsdokument: Ett planeringsdokument  är ett mycket bra verktyg för att sätta ord på den tänkta kunskapsresan  innan den påbörjas. Själva arbetet
med  at ta fram ett planeringsdokument  blir  blir också ett ypperligt tillfälle för reflektion kring vad vi gör  i undervisningen och varför vi gör det.  Den är det
första steget mot ett integrerat arbete med tydliga mål och kunskapskrav.

Det är dock viktigt att komma ihåg att planeringsdokumentet  i sig sällan tydliggör målen hos eleverna per automatik, utan det kräver mer än så. Vi
behöver jobba med att tydliggöra målen på fler sätt  i den dagliga verksamheten.
Allmänna råd, planering och undervisning

Lärare bör vid planeringen av undervisningen
•	

 Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och
utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att
utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

•	

 Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och
avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper.
•	

 Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på
deras arbete.

•	

 Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen
i läroplanens andra del.

•	

 Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen.

•	

 Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så
att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen.

•	

 Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
Förankra målen
under hela
arbetsprocessen
Gör den pedagogiska
planeringen ihop med
eleverna!
Involvera, aktivera och
engagera eleverna i målen
i stället för informera om
dem.
Fastna inte i LPP
och matristräsket!
 Det är hur ni använder era LPP:er/
pedagogiska planeringar och matriser
     som gör skillnad!
Smarta mål i IUP:n?
Specifika
Mätbara
Angelägna
Realistiska
Tidsbestämda
Ansvar
”Jag hinner läsa och förstå textremsan på
                      tv:n när jag ser på film.”

                        VAR i förhållande till målet befinner du dig?

                       VAD som är nästa steg för att du ska nå
                       målet?

                        HUR kan du ta dig till nästa steg?De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en bra
struktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får fram
hjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång.

 Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det. Ett
viktigt mantra för varje pedagog!
Skapa aktiviter som synliggör
lärandet
         Lärande samtal: Feta frågor!

         Mer basket än pingis!

         Konvergens och divergens frågor på
         Corkboard

         Webbpublicering med Webbstjärnan

         Filmskapande

         Bildskapande

         Animering

         Podbean
Konsten att föra lärande
samtal......
Några hjälpfrågor
 Vad menas med att...?

• När behöver du kunna det?

• Hur kan du göra för att lära dig?

• Vem kan du lära dig med?

• Hur kan du visa att du kan?

• När vet du att du verkligen kan?
Undvik Varför-frågor!
Varför-frågor bör undvikas då de lätt skapar
en anklagande ton i samtalet.

Satsa på Vad och hur-frågor i stället :).
Ge återkoppling som för
lärandet framåt
        Innehåller information om lärandet

        Minute by minute, day by day!

        Kan ges i korta, mellan och långa
        cykler.

        Unikum, lärbloggen

        Webbpublicering

        Google Drive

        Kommentarsfunktioner....
Varje
     Under ett arbetsområde  Röd tråd, år för år
lektion
All återkoppling är
inte positiv!
Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp för
bristfokuseringen!

Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen
och vägen dit.
Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga
informella feedbacken viktigt! Ordlista, målbild och matris
underlättar.

Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
Aktivera eleverna som
lärresurser för varandra
         Kollaborera i wiki eller blogg!
         Använd samarbetsytor på nätet
         Google docs
         Skype education
         IUP-partner
         Kamratrespons
         Dela dokument
          Voicethread
         Bygg en temawiki
         Speed dating i chatten
         How to filmer: elev till elev
         Låt elever producera digitalt lärmaterial
         åt varandra
Aktivera eleven som ägare
av sitt get lärande
         Regelbunden reflektion och analys
         kring det egna lärandet

         Videologga!

         Självskattning via Exit Ticket

         Lärbloggen i Unikum

         Naturlig pedagogisk dokumentering med
         hjälp av digitala resurser: film, bilder,
         ljudinspelningar, texter
Se upp för quickfix och
                        snabba lösningar!
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/11/01/skolverket-sagar-oversattning-laroplanen
Satsa istället på att odla
den bedömningskultur som
ni vill ska råda på Hulan!
Hjälps åt!
Väv in BFL i undervisningen och i planeringen!
Sambedöm!
Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör.
Synliggör dem!
Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går.
Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att
lära”.
Dela, dela dela!
Frågor?
 malin.frykman@grkom.se
 Twitter: @bedomningforlar
 Skype: malin.frykman

Contenu connexe

Tendances

Elevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitetmittlarande
 
Flippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektivMalin Frykman
 
Förändrad professiolell roll, 2011
Förändrad professiolell roll, 2011Förändrad professiolell roll, 2011
Förändrad professiolell roll, 2011Pedagog Stockholm
 
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2Framtidens Lärande
 
Kollegialt lärande genom coachning Janna Scheele
Kollegialt lärande genom coachning Janna ScheeleKollegialt lärande genom coachning Janna Scheele
Kollegialt lärande genom coachning Janna ScheelePedagog Stockholm
 
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS EkhagaskolanCochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS EkhagaskolanMalin Frykman
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Sara Nyström
 
Design för lärande ghph13
Design för lärande  ghph13Design för lärande  ghph13
Design för lärande ghph13Cormac McGrath
 
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Håkan Elderstig
 
Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Sara Nyström
 

Tendances (18)

Elevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitet
 
Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013
 
Stockholm stad 101117
Stockholm stad 101117Stockholm stad 101117
Stockholm stad 101117
 
Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012
 
Flippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektiv
 
Förändrad professiolell roll, 2011
Förändrad professiolell roll, 2011Förändrad professiolell roll, 2011
Förändrad professiolell roll, 2011
 
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
 
Norra hisingen 17 juni
Norra hisingen 17 juniNorra hisingen 17 juni
Norra hisingen 17 juni
 
Kollegialt lärande genom coachning Janna Scheele
Kollegialt lärande genom coachning Janna ScheeleKollegialt lärande genom coachning Janna Scheele
Kollegialt lärande genom coachning Janna Scheele
 
Skolstarten ht2012
Skolstarten ht2012Skolstarten ht2012
Skolstarten ht2012
 
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
 
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS EkhagaskolanCochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
Cochande förhållningssätt och mentorsskap, STEPS Ekhagaskolan
 
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301
 
Design för lärande ghph13
Design för lärande  ghph13Design för lärande  ghph13
Design för lärande ghph13
 
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
 
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
 
Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222
 

En vedette

Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängGabriel Montgomery
 
Omdefinieringochsamr
OmdefinieringochsamrOmdefinieringochsamr
Omdefinieringochsamrmalinfrykman
 
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4malinfrykman
 
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11malinfrykman
 
Omdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandetOmdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandetmalinfrykman
 

En vedette (7)

Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
 
Omdefinieringochsamr
OmdefinieringochsamrOmdefinieringochsamr
Omdefinieringochsamr
 
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
 
Bigfivetjorn
BigfivetjornBigfivetjorn
Bigfivetjorn
 
Aranäsbfl
AranäsbflAranäsbfl
Aranäsbfl
 
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
Attomdefinieraenskolautifrånlgr11
 
Omdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandetOmdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandet
 

Similaire à Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum

Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenmittlarande
 
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolaElevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolafrokenmalla
 
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptxINACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptxcaniceconsulting
 
VFU introduktion - Handledare.pptx
VFU introduktion - Handledare.pptxVFU introduktion - Handledare.pptx
VFU introduktion - Handledare.pptxNinaEmilsson1
 
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändBedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändmittlarande
 
Processuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommunMalin Frykman
 
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...caniceconsulting
 
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013Robert Bengtsson
 
Skolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesserSkolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocessermalinfrykman
 
Marikas presentation på TPdag 140130
Marikas presentation på TPdag 140130Marikas presentation på TPdag 140130
Marikas presentation på TPdag 140130Marika Abrahamsson
 
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetSandra Svensson GR
 

Similaire à Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum (16)

Modul 2
Modul 2Modul 2
Modul 2
 
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
 
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolaElevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
 
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptxINACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
 
VFU introduktion - Handledare.pptx
VFU introduktion - Handledare.pptxVFU introduktion - Handledare.pptx
VFU introduktion - Handledare.pptx
 
Mittlärande föreläsning
Mittlärande föreläsningMittlärande föreläsning
Mittlärande föreläsning
 
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändBedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
 
Processuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommun
 
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
 
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
 
Skolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesserSkolutveckling och förändringsprocesser
Skolutveckling och förändringsprocesser
 
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
 
Marikas presentation på TPdag 140130
Marikas presentation på TPdag 140130Marikas presentation på TPdag 140130
Marikas presentation på TPdag 140130
 
Entreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande
 
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
 

Plus de malinfrykman

Digital kompetens utifrån gällande styrdokument
Digital kompetens utifrån gällande styrdokumentDigital kompetens utifrån gällande styrdokument
Digital kompetens utifrån gällande styrdokumentmalinfrykman
 
Sociala medier i utbildning, Vara
Sociala medier i utbildning, VaraSociala medier i utbildning, Vara
Sociala medier i utbildning, Varamalinfrykman
 
Omdefiniering, Kungsbacka
Omdefiniering, KungsbackaOmdefiniering, Kungsbacka
Omdefiniering, Kungsbackamalinfrykman
 

Plus de malinfrykman (6)

Lgr11och ikt
Lgr11och iktLgr11och ikt
Lgr11och ikt
 
Kungsbackalär
KungsbackalärKungsbackalär
Kungsbackalär
 
@Lära
@Lära@Lära
@Lära
 
Digital kompetens utifrån gällande styrdokument
Digital kompetens utifrån gällande styrdokumentDigital kompetens utifrån gällande styrdokument
Digital kompetens utifrån gällande styrdokument
 
Sociala medier i utbildning, Vara
Sociala medier i utbildning, VaraSociala medier i utbildning, Vara
Sociala medier i utbildning, Vara
 
Omdefiniering, Kungsbacka
Omdefiniering, KungsbackaOmdefiniering, Kungsbacka
Omdefiniering, Kungsbacka
 

Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum

 • 1. @Lära Bedömning för lärande!
 • 2.
 • 4. Syfte med föreläsningen Förklara vad bedömning för lärande är och varför det är viktigt. Ge tips på hur du som pedagog kan planera och organisera elevernas lärande mer formativt.
 • 5. Vi är framtiden och lär för framtiden!
 • 6.
 • 7. EU:s åtta nyckelkompetenser Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens Lära att lära! Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 • 8. LGR 11 Skolan ansvarar för att varje elev: ”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9). ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) . ”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s.15). ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14).
 • 9. Joint action Varför bedömer vi elevers kunskaper? Gå in på http://todaysmeet.com/hulanbfl
 • 10. Kärt barn har många namn! Bedömning för lärande Lärande bedömning Formativ bedömning
 • 11. Vi lever i en föränderlig värld där förmågan att ”lära om och lära nytt” är en av de viktigaste kompetenser vi behöver. Att lära att lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete.  Vi vet i dag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar, inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen. Genom att låta eleverna möta ett formativt förhållningssätt stimulerar vi deras förmåga att vara delaktiga, samtidigt som vi tillsammans med dem synliggör kunskapskvalitéer i lärprocessen. Hur, var och när vi lär påverkas också av Internets kraftfullhet. I dag kan vi skönja en allt  otydligare gräns mellan formellt lärande och informellt lärande. Lärande sker överallt och bortom tid och rum. Eleverna möter i dag en komplex mängd information i olika medier vilket ger dem många olika  perspektiv på tillvaron.” Sanningen” har mer än ett svar och problem en mängd olika lösningar. Elevernas sociala kontext har vidgats och förändrats tack vare tekniken. Socialt nätverkande via olika medier är idag en naturlig del av unga människors vardag och begreppet social har fått en ny, vidare och mer global innebörd.  Med hjälp av tekniken kan vi ta in hela världen i våra liv och möta människor som vi tidigare inte hade möjlighet att möta. Detta påverkar givetvis vår metakognitiva utveckling och vårt sätt att lära. Genom möten med andra människor utvecklas, formas, utmanas och förändras vi. Ett gemensamt långsiktigt mål för alla skolformer är att skapa förutsättningar för individens möjligheter till ett livslångt lärande. För att nå dit behöver våra elever kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig, använda sig av, och omforma ny kunskap är viktiga strategier. Våra elever behöver därför ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att "Lära att lära" i den dagliga verksamheten. Det kräver att vi organiserar lärandet och läraktviteter på ett sätt som verkligen stimulerar och utmanar. Lära sig att lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning så att eleverna successivt får en möjlighet att utveckla sin förmåga att organsiera sitt eget, personliga lärande.
 • 12. Bedömning för lärande är entreprenöriell bedömning. Elever som dagligen möter formativ undervisning har goda förutsättningar att utvecklar de kompetenser som ingår i Skolverkets definition av entreprenöriellt lärande. 
 • 13. SAMR-modellen ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPER OMDEFINIERING AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VAR TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN. TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCH ÄNDRING LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN. ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR PÅBÖRJATS. TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖR ERSÄTTNING PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE.
 • 14. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand. En summativ bedömning innehåller ingen information om hur eleven kan utveckla lärandet.
 • 16. Vad är formativ bedömning? ”En bedömning som görs under pågående arbetsprocess, dv.s under tiden ett undervisningsområde pågår.” Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
 • 17. Tre centrala frågor Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen. De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en bra struktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får fram hjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång. Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det. Ett viktigt mantra för varje pedagog!
 • 18. Vinster med BFL Ökad motivation Lärprocessen synliggörs Gemensamt språk Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande! Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de långsiktiga målen. Tidsbesparande Utvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
 • 19. Vad säger forskningen? Elever som blir föremål för BFL kan på 6 månader lära sig en bestämd kunskapsmängd som det ”normalt” sätt tar 1 år att lära (D. William Does assesment hinder learning, 2006 s. 6A). John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen. BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D. William Does assesment hinder learning, 2006). Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning Putting it into practice 2003).
 • 20. Framgångsfaktorer i undervisningen Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens. Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt. Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter. Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte. Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka. Källa: Skolinspektionen
 • 21. Självuppfyllande profetian ”Alla elever kan och vill ”En del elever varken lära!” kan eller vill lära” - Bemöter eleverna med samtal, samspel, överlåter ansvar med en tilltro, har regelbundet måldialoger och ger återkoppling som leder - Bemöter eleverna med order, eleven framåt. Många inslag av regler och kontroll. Många inslag av formativ bedömning summativ bedömning!
 • 22. Summativ eller formativ bedömning? Båda behövs, men har olika syften!
 • 23. Fem nyckelstrategier Tydliggöra mål och Aktivera kunskapskrav Skapa aktiviteter eleven som som ägare av sin synliggör egen lärandet lärprocess Aktivera Ge eleverna återkoppling som som för lärresurser lärandet för varandra framåt
 • 25. Hur gör du idag för att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna? http://padlet.com/wall/hulanbfl
 • 26. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Ord och begreppslista Måldialog i Todays Meet Bakvänd måldialog Elevexempel Gissa kommentaren Målbild varje lektion Temawiki Det handlar om att eleverna ska ha en rimlig chans att förstå vad som förväntas av dem i skolarbetet. Om man inte vet vart man ska  hur vet man då  när man är framme? det handla också om att genom att tydllgöra mål och kunskapskrav så utrustar vi eleverna med olika strategier kring HUR dessa mål kan nås. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver att vi skapar en målbild som är känd  och implementerad hos alla berörda. Planeringsdokument: Ett planeringsdokument  är ett mycket bra verktyg för att sätta ord på den tänkta kunskapsresan  innan den påbörjas. Själva arbetet med  at ta fram ett planeringsdokument  blir  blir också ett ypperligt tillfälle för reflektion kring vad vi gör  i undervisningen och varför vi gör det.  Den är det första steget mot ett integrerat arbete med tydliga mål och kunskapskrav. Det är dock viktigt att komma ihåg att planeringsdokumentet  i sig sällan tydliggör målen hos eleverna per automatik, utan det kräver mer än så. Vi behöver jobba med att tydliggöra målen på fler sätt  i den dagliga verksamheten.
 • 27. Allmänna råd, planering och undervisning Lärare bör vid planeringen av undervisningen • Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper. • Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete. • Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. • Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen. • Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen. • Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
 • 29. Gör den pedagogiska planeringen ihop med eleverna!
 • 30. Involvera, aktivera och engagera eleverna i målen i stället för informera om dem.
 • 31. Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/ pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad!
 • 32. Smarta mål i IUP:n? Specifika Mätbara Angelägna Realistiska Tidsbestämda Ansvar
 • 33. ”Jag hinner läsa och förstå textremsan på tv:n när jag ser på film.” VAR i förhållande till målet befinner du dig? VAD som är nästa steg för att du ska nå målet? HUR kan du ta dig till nästa steg? De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en bra struktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får fram hjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång. Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det. Ett viktigt mantra för varje pedagog!
 • 34. Skapa aktiviter som synliggör lärandet Lärande samtal: Feta frågor! Mer basket än pingis! Konvergens och divergens frågor på Corkboard Webbpublicering med Webbstjärnan Filmskapande Bildskapande Animering Podbean
 • 35. Konsten att föra lärande samtal......
 • 36. Några hjälpfrågor Vad menas med att...? • När behöver du kunna det? • Hur kan du göra för att lära dig? • Vem kan du lära dig med? • Hur kan du visa att du kan? • När vet du att du verkligen kan?
 • 37. Undvik Varför-frågor! Varför-frågor bör undvikas då de lätt skapar en anklagande ton i samtalet. Satsa på Vad och hur-frågor i stället :).
 • 38. Ge återkoppling som för lärandet framåt Innehåller information om lärandet Minute by minute, day by day! Kan ges i korta, mellan och långa cykler. Unikum, lärbloggen Webbpublicering Google Drive Kommentarsfunktioner....
 • 39.
 • 40. Varje Under ett arbetsområde Röd tråd, år för år lektion
 • 41.
 • 42. All återkoppling är inte positiv! Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp för bristfokuseringen! Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen och vägen dit. Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga informella feedbacken viktigt! Ordlista, målbild och matris underlättar. Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
 • 43. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs Skype education IUP-partner Kamratrespons Dela dokument Voicethread Bygg en temawiki Speed dating i chatten How to filmer: elev till elev Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra
 • 44. Aktivera eleven som ägare av sitt get lärande Regelbunden reflektion och analys kring det egna lärandet Videologga! Självskattning via Exit Ticket Lärbloggen i Unikum Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser: film, bilder, ljudinspelningar, texter
 • 45. Se upp för quickfix och snabba lösningar! http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/11/01/skolverket-sagar-oversattning-laroplanen
 • 46. Satsa istället på att odla den bedömningskultur som ni vill ska råda på Hulan!
 • 47. Hjälps åt! Väv in BFL i undervisningen och i planeringen! Sambedöm! Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör. Synliggör dem! Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går. Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att lära”. Dela, dela dela!
 • 48. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman