Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ఒక గొంగళిపురుగు,
సీతాకోకచిలుకలా మారే
కర మొంలో……
ఆ అొండొం లోపలినొంచి ఒక చిన్న
రొంద్ర ొం ద్వారా, వెలుపలికి
రావటానికి,
కొనిన ...
కొద్ది సమయొం తరువాత ఆ
సీతాకోకచిలుక పర యతనొం
ఆగిపోయొంద్ద.
ఇొంత కష్ా పడ్డా న, ఇొంక మరి
నేన కష్ా పడి మొందుకు
సాగలేన, అని ఆ
సీ...
అప్పుడు ఆ వయకిి జాలిపడి,ఆ
సీతాకోకచిలుకకు సాయొం
చేద్వి మని, ఒక చిన్న కత్తి ర
సాయొంతో, ఆ అొండ్డనినకున్న
రొంద్వర నిన కొొంచొం ...
నేన సాయొం చేసాన.
ఎప్పుడు ఆ సీతాకోకచిలుక రెకకలు
విచ్చుకొని, బలొం త్తచ్చుకొని,
ఎగురుతుొందో….
అని ఆ వయకిి , ఆసకిి గా
గమనిొంచస...
ఆ వయకిి ఊహొంచిన్ట్టా జరగలేదు.
నిజానికి ఆ సీతాకోకచిలుక
జీవితొంలో ఎగరలేకపోయొంద్ద.
కమిలిపోయన్ శరీరొంతో,
న్లిగిపోయన్ రెకకలతో, ...
ఆ చినిన రొంద్ర ొం ద్వారా వెలుపలికి
రావద్వనికి కష్ా పడి
పర యత్ననసుి న్నపుడు, శరీరొంలో ఉన్న
బలవరధ క ద్ర వానిన రెకకలలో
పర వహొ...
అదే విధొంగా మన్ జీవితొంలో
కూడ్డ కష్టా లు, శర మలు,
మన్కు చాలా అవసరొం.
ఒకవేళ ఏ అడా ొంకులూ లేని
జీవితానిన ఆ భగవొంతుడు
ఇస్తి ,...
నేన బలొం కావాలని అడిగితే,
కష్టా లన ఇచిు, వాటిలోొంచి
బలానిన....
జాా న్ొం అడిగితే,
సమసయలన ఇచిు, వాటిలోొంచి
జాా నానిన....
అభి...
ధై రాయనిన అడిగితే,
అడా ొంకులన ఇచిు, వాటిని
ద్వటడొం ద్వారా, ధై రాయనిన
పొంద్మని...
ప్రర మన కోరుకుొంటే,
సమసయలతో ఉన్న పర జలన
ఇ...
సహాయొం కోసొం అనేాష్టస్తి ,
అవకాశాలు ఇచిు,
వాటిని సద్దానియోగొం చేసుకొని,
సహాయొం పొంద్మని...
ఆ దేవుడు నాత అన్డొం
వినిపొంచిొం...
Thank You. Madan Mohan
విజయానికీ, అపజయానికీ మధయ ఒకటే తేడ్డ...ఆలోచనా విధాన్ొం.
భయొం లేకుొండ్డ జీవిస్తి ... విజయొం మన్దే.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

జీవితంలో కష్టాలు లేకపోతే…

778 vues

Publié le

We all need struggles and Problems in our life to make us fit and Strong. Mail me if you want more PPTs

Publié dans : Développement personnel

జీవితంలో కష్టాలు లేకపోతే…

 1. 1. ఒక గొంగళిపురుగు, సీతాకోకచిలుకలా మారే కర మొంలో…… ఆ అొండొం లోపలినొంచి ఒక చిన్న రొంద్ర ొం ద్వారా, వెలుపలికి రావటానికి, కొనిన గొంటల తరబడి ఆ సీతాకోకచిలుక పడుతున్న కష్టా నిన ఒక వయకిి గమనిొంచసాగేడు By Madan MohanBy Madan Mohan MallajosyulaMallajosyula Business Trainer, Certified Six Sigma Black Belt, Madan.vna@gmail.comBusiness Trainer, Certified Six Sigma Black Belt, Madan.vna@gmail.com జీవితొంలో కష్టా లు లేకపోతే…
 2. 2. కొద్ది సమయొం తరువాత ఆ సీతాకోకచిలుక పర యతనొం ఆగిపోయొంద్ద. ఇొంత కష్ా పడ్డా న, ఇొంక మరి నేన కష్ా పడి మొందుకు సాగలేన, అని ఆ సీతాకోకచిలుక అనకొని ఉొండచ్చు అని ఆ వయకిి కి అనిపొంచిొంద్ద.
 3. 3. అప్పుడు ఆ వయకిి జాలిపడి,ఆ సీతాకోకచిలుకకు సాయొం చేద్వి మని, ఒక చిన్న కత్తి ర సాయొంతో, ఆ అొండ్డనినకున్న రొంద్వర నిన కొొంచొం పెద్ి ద్దగా కోసాడు. అప్పుడు ద్వనిలోనొంచి సుళువుగా ఆ సీతాకోకచిలుక వెలుపలికి రాగిలిగిొంద్ద. కాని, ద్వని చిన్న శరీరమొంతా కమిలిపోయ, న్లిగిపోయన్ రెకకలతో కనిపొంచిొంద్ద.
 4. 4. నేన సాయొం చేసాన. ఎప్పుడు ఆ సీతాకోకచిలుక రెకకలు విచ్చుకొని, బలొం త్తచ్చుకొని, ఎగురుతుొందో…. అని ఆ వయకిి , ఆసకిి గా గమనిొంచసాగాడు.
 5. 5. ఆ వయకిి ఊహొంచిన్ట్టా జరగలేదు. నిజానికి ఆ సీతాకోకచిలుక జీవితొంలో ఎగరలేకపోయొంద్ద. కమిలిపోయన్ శరీరొంతో, న్లిగిపోయన్ రెకకలతో, తన్ జీవితమొంతా, ప్రర కుతూనే ఉొండిపోవలసి వచిుొంద్ద.
 6. 6. ఆ చినిన రొంద్ర ొం ద్వారా వెలుపలికి రావద్వనికి కష్ా పడి పర యత్ననసుి న్నపుడు, శరీరొంలో ఉన్న బలవరధ క ద్ర వానిన రెకకలలో పర వహొంపచేసి, తద్వారా ఆ సీతాకోకచిలుక బలొం పుొంజుకుని గాలిలో ఎగిరే శకిి ని పొందేలా చేసిొంద్ద ఆ దేవుని సృష్టా కర మొం. అద్ద గర హొంచని ఆ ద్యగల వయకిి తొంద్రపడి మొందుగానే ద్వనిని వెలుపలికి రపపొంచడొం వలన్, ద్వని రెకకలలో బలొం లేక ఇక మరి ఎగురలేకపోయొంద్ద.
 7. 7. అదే విధొంగా మన్ జీవితొంలో కూడ్డ కష్టా లు, శర మలు, మన్కు చాలా అవసరొం. ఒకవేళ ఏ అడా ొంకులూ లేని జీవితానిన ఆ భగవొంతుడు ఇస్తి , మన్ొం కూడ్డ ఆ సీతాకోకచిలుకవలే జీవితొంలో పెై కెద్దగే శకిి ని కోలోపయ నిసాారొంగా మిగిలిపోతామ
 8. 8. నేన బలొం కావాలని అడిగితే, కష్టా లన ఇచిు, వాటిలోొంచి బలానిన.... జాా న్ొం అడిగితే, సమసయలన ఇచిు, వాటిలోొంచి జాా నానిన.... అభివృద్ది ని కోరుకుొంటే, ఇచిున్ త్తలివిని, శకిి ని, ఉపయోగిొంచి, అభివృద్ది చొంద్మని...
 9. 9. ధై రాయనిన అడిగితే, అడా ొంకులన ఇచిు, వాటిని ద్వటడొం ద్వారా, ధై రాయనిన పొంద్మని... ప్రర మన కోరుకుొంటే, సమసయలతో ఉన్న పర జలన ఇచిు, వారికి సహాయపడి వారి ప్రర మన పొంద్మని...
 10. 10. సహాయొం కోసొం అనేాష్టస్తి , అవకాశాలు ఇచిు, వాటిని సద్దానియోగొం చేసుకొని, సహాయొం పొంద్మని... ఆ దేవుడు నాత అన్డొం వినిపొంచిొంద్ద. “నేన కోరుకున్నవేమీ నాకు దొరకలేదు......కాని నాకు కావలసిన్వన్నన నాకు ఇవాబడ్డా య”
 11. 11. Thank You. Madan Mohan విజయానికీ, అపజయానికీ మధయ ఒకటే తేడ్డ...ఆలోచనా విధాన్ొం. భయొం లేకుొండ్డ జీవిస్తి ... విజయొం మన్దే.

×