Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
dzekad pkSikbZ pkS la+
1
Hkwfedk
lc <wa<sa lc esgsjkt dks] lc esgsjkt es lc
lks lc esgsjkt tkgsj djh] lks lc esgjkt ns[klh...
12
esgser dgs ,s eksfeuksa] dkywcyk lksj chp dku
xjeh /kwu =kljSu esa] gdsa dj nSa lc isgspku 1
13
Jh rkjrE; chrd ds vk| v...
22
gqde tksl eSa fnvk ] rekjh [kkfrj
rqedks pssru djds] iksgksapkos vius ?kj 2
23
ljr djh egen us] esjh gksoS rhu lwjr
nle...
34
fcNkSuk dj flQk;r dk] cksykor eksfeu
mEerh djds dgs] rqe vkvks chp jkslu 2
35
eSa rqekjs okLrs] fudy u lD;k baM
rqedks ...
46
,h tld vOoy ls ysv ds] vk[kj yksa djh et+dwj
vc bus ds njE;ku dh] dgksa rkdks vadwj 2
47
egker dgs , eksfeuksa] ,g gS e...
57
frl okLr :g dks] ,gh gS vkjke
vkgkj ihouk ys ckl] pyu csBu ,gh Bke 3
58
galuk jksouk csgsokj] fcjg bld bu ekagsa
eksfeu...
69
ekags udl dVko fp=kkeu]FkaHk fnokys iqryh uwj
lke lkes ijNans cksyr] ;kdks dg;ks u tk, tgwj 3
70
Hkkse ghjs dh mToy] p<...
81
nks dksus nks pgcPps ] lksys gkal tks fru
ty [kqlcks, csgsdr] >ydr uwj jkslu 3
82
uwj >ydr ghjs ixFkhvkjs] p<+rk p<+s v...
93
lc lkt gj eUnjksa ] gksr fny pkgk lc
tc fny esa :g ysogha] :tw isgsys gksaosa rc 3
94
PkkSSjl gosyh dk pkSd
NksM+ gkj n...
104
eanj vanj isfB,] nqyhps fp=kkeu
ujeh bu ile dh] gd gknh :gsa vkjke 4
105
laqnj lsst uwj dh] fru vkxwa pkSdh tosj
udl d...
116
vkSj yoktes lst ds] lks vkos ugha tqcku
gd fny ds ekQd] ysgjka mBs vkleku 4
117
uwj lanwd eanj] lkt lcs gS lq[k
isgsuk...
128
pksdB yky ekud] >ydr uwj fnoky
chl chl eanj pkjksa rjQksa] uwj >ydr uwj xqyky 5
129
udl dVko ph=kkeu ] tosju esa dS ja...
140
yoktus eUnju esa] lksa gd ds fny ekQd
lc uwj tc >ydr] isBr eUnj gd 5
141
Lo:Ik lwNe vax muen] ikam cktr Hkw"ku
lax gd ...
152
nks, iq[kjkt tksM+s ekud] , lksys FkaHk rjQ pkj
ckjs ckjs chp esa] lks eksfeu djs fcpkj 5
153
ghjk yluhvk xksekfnd] ek...
164
tsrk ,d dBsMk] lc esa lqUnj rdh,
fru rdh, :gsa Hkjk, ds] cSBs ,d fnyh ys 5
165
ftu fc/k cSBh chp esa] okgh fc/k fxjnok...
176
pkjksa fdukjs p<+rh] nksjh p<+r p<+r gSa chp pkj
pkjksa rjQksa Qwy p<+rs] vfr ?kus djr >ydkj 5
177
fru MkaMksa ik Nf=k...
188
ewy feykok viuk] ut+j eksfeu djks frr
iyd u ihNs Qsjh,] T;ksa bld vax mitr 5
189
ewy Lo:Ik gS viuk] :gsa cSBh Hkjk,
, ...
200
uwj v{kj vkos nhnkj dks] uwj teky ds nk;e
D;ksa dgwa 'kksHkk frudh] tks [kM+k ges'kxh BkSj dk;e 6
201
ij dsgsuh gS bu ...
212
vuoV lksHks vaxwBs] ikap uax tosjksa tksr
ghjk ekud ikp iks[kjs]feus uhyoh vfr m|ksr 6
213
cs chVh ewy vaxwBhvksa] lc ...
224
cLrj bu ru ds] lks tqns gks, D;ksadj
isgsukok vjl cdk] ns[kks :g dh utj 6
225
rkj tksr uwj tosj ds] pjuhvk uhyhyk,
udl...
236
mj mwij gkj yVdr] tqns tqns tosjksa jax
lksfHkr gS mj mwij] dbZ ysgsjsa mBsa rjax 6
237
ghjs ylfu;s gkj nsf[k,] tksr p...
248
lksfHkr gS vr lqanj] >kcs tqxr tM+ko
dbZ uwj ysgsjka fdjukaa mBs] dg;ks u tk, ,g Hkko 6
249
>ydr >koksa chp esa] L;ke ...
260
,d chVh ekusd dh] jax yky vr tksj
tks utj Hks ds ns[kh,] rks nzLV uk jax vkSj 6
261
chVh gkjs lksHkhr ] tksr phj pyh v...
272
VhyM+h lksHkhr ukfldk] yky jax >ydr
uSu piy vr lksfHkr] flQr dgh u tk, br 6
273
dkty js[kk lkssHkhr] vr uSuk uwj [ksy
...
284
rys Qqed yVdr] L;ke dlch jax
lqUnj fdjuka lksHkhr] dS ysgjka mBs rjax 6
285
pkj ca/k pksyh; ds] lksfHkr csu rys izdkl
...
vc dgwa njfe;ku dh] tks rqekjh chrd
rkdks rqe ns[k ds] eksgksa Qsjks rjQ gd
czgeyhy
k 1
Jh d`".k tUe
ikapesa pkSd /kke ds ...
d`".k tUe le;
fru lesa dal dkQj ds ] uwg Fkk chp gols ds
olqnso nsodh dgs] Hkkxor opuksa esa
czgeyhy
k 1
xjHk lkreka nsodh...
,g rks dke gks, pY;k] vkxs D;ksa dj [kqys }kj
,g oklqnso us vki dh] 'kd mitkbZ fny fopkj
czgeyhy
k 1
ftu ,rk dke fd;k] rk,...
uan ds ?kjksa fru lesa] lkB cjlksa Hk;k vkuUn
lesa Fkk ijlwr dk] Fks xksi les mueaan 2
okLrs mNc djus ds] ?kj Hkjs ekV xqy...
nsr vlhl bu les] uan dks lc tu
foiz csn Ik<+r gaSa] [kql cksgksr lf[kvu 2
lgt vkuUn vki esa] lcks x;k Hkjk,
lq[k bu les dk...
czt fogkj
vc yhyk czt dh dgksa] tks :gksa lksa et+dwj
,g chrd L;ke l:Ik dh] djska jkslu uwj tgwj 3
uUn tlksnk ds nokj us] ...
vc jkt dks ys; ds] xbZ uUn ds }kj
frgka :gsa [kM+h gqrh] fy;k nwljh ijojfnxkj 3
dgka ys xbZ rw jkt dks] yxh iwNus lc
, mRr...
Qsj feyh mu lgh lksa] D;ksa ckr fNikbZ vkSj
rkyh ns nks, galh] dgka yks dgksa fru BkSj 3
l[kh ,rh eSa rq>dks dgha] fru ls ...
rc olqnso us dg;k] bu v/kje vkxs dNw uk nq[k
lr cknh vkxs Hk,] fru ds dLV lqu esjs eq[k 4
jktk gjh pan us] okLrs /kje ds
v...
olqnso ys ckyd dks] MkY;k nsodh dh xksn
nsodh us ns[kk ckyd dks] vrar ik;k eksn 4
,g rks dkjt dkju] djuk gS cM+k dkjt
vfr ...
;ksa N csVs ekjs] lkresa iksagkspk czt esa
cyHknz tuek jksg.kh] Hk;k ,g gky iq=k ls 4
nsodh mu iq=kh dks] nsos uk D;ksa, d...
vc gesa D;k djuk] cSjh vk;k ikap dksl
D;ksa dj ge ikosaxs] ges cM+k Hk;k vilksl 4
cksys cpu nqLV ea=kh] ftudk Hk;k gks, tu...
yxh cksykous ckyd] nsr gS xy pqEcu
mwij gsr djr gS] vanj nqLVkbZ eu 4
tc Lru yxk;k ckyd] djus yxk Ik; iku
yxk izk.k [ksapu...
lb;k Vksys Vksys ls] lc dksbZ vkor /kk,
,gh ckr Qsj Qsj iwNsa] tlkserh iS dsgsyk, 4
egke dgs ,s ekfeuksa] , dg;ks iwruk pf...
bu HkkUr budh xr] HkbZ eqdr vius BkSj
dgksa dchyk budk] T;ksa ekjs tk,axs vkSj 5
egker dgs ,s eksfeuksa] ,g rqekjh chrd
rq...
egker dgs nksm dku eq[k tksM ds] lqu chrd lq[k ik;ks vikj
;ks ckrsa vkil esa djh] pY;ks tkr ;ksdj csgsokj 6
czt cLrh
vc dg...
eafnj eksrh rstiky dk] br pjh pwys ikl
dksbd fnu vk, jgS] ;kdksa eFkqjk esa ckl 7
xgsjh ckl clrh] rhu [kqus xke
dkBs iqjk ...
olqnsos iksgksapkbZ Fkh] tc dslas fd;k tksj
rc mrFksa Hkxkb jkfg.kh] dNw u jk[;k lksj 7
dsrsd oj"k forhr Hk,] xjHk lkr egh...
eksnh rstiky jgs] cyksV iwjS czt esa
tks pkfg;s lks Y;kogha] ?kh ysos eksy lc esa 7
dwfi;ka budh iM+ jgs] fuRr Hkjs bu BkS...
xkaxk pkaik vkSj tsrk] , ekek Jhd`".kth ds uke
thok :ik csuh nk,] jgSa ?kjs uands bl Bke 8
br yhyk uan ?kj] gksr gS fuR;ku...
djus ykxh nf/k eFku dksa] vkSj jlksbZ dks lkt
vkSj Vsgsy lc ?kj dh] vc dNw uk jg;k ckdh dkt 9
rc tk, mBkbZ lkl dks] nkrkas...
lc tkus , gesa lsosa] ij budk fpRr ,d BkSj
, uan uanu lsoghaaaaaa]a uk iksgksaps lsok dgha vkSj 9
fdl okLrs ,g lsor] esjs ...
lkt flauxkj ?kwa?kV [kSap ds] D;ksa jkt fcuk dksbZ ns[ks vkSj
flQr dqy c/kw djsa lc ns[k ds] , iksgksaps lsok lc jkt ds Bk...
ys yM+ds [ksysu dks] tk, }kj [kM+s fruds
vjh eksgs r`"kk yxh] l[kh yksVk ty Hkj Y;kos , 12
ty iku ds okLrs] rklw uSuksa uS...
Qsj jkt frrFksa pysa] ;kn fd;k ?kj vkSj
vjs ;kj Qykuk dkgka gSa] pyks tb, buds BkSj 14
?kjsa xkSokyksa lax pys] gkFk esa N...
rgka yxs lS;j lkFk] feykvks ,dBs
gels dkSu gS vkxs] gks, pys tsB ds 15
L;kekth tk, cksyk;s] iqjs o`"kHkku ds
ykoS cksyk; d...
gks gks gksjh lcn]ckSys cksy lksgkeuk
dksmw tqxy l:Ik ] ds ys eq[k Hkkeuk 15
ns[kr gh lq[k dsy] dg;ksa u tkogha
dksmw gkal...
djh fdz;k ikapos tkr deZ dh] uan eFkqjk tk,
olqnos lksa feyki dj] fl[kkiu lquh cuk, 16
NBs v/;k; feus] olqnso dgk vkxe
uan...
vkSj dkyh dks neu] fujr djh mij Quu
xksiu dh jNk djh] cpk;s fo"k ty fru 16
lksys dkyh ukF;ksa ty esa] djh vLrqr ukx iruh
l...
iwjs euksjFk fruds] ftu jk[kkS ir lsa Mj
fj"kh rqekjs pju canS] djS Nkagk rqe mij 16
pkSchl esa v/;k; feus] ys lkL=k eheka...
bgka rks rqels cksyus] jgs uk gekjh ejtkn
tgka rqelwa ckr djsa] lksbZ ns[kkvks gekjh cqfu;kn 16
murhlesa v/;k; feus] gks; ...
la>k lesa tc Hk;ks] xmw ihNs Qsjh lc
dg;k vkxs ds xqvky dksa] eSa ihNs jgksa crk;k rc 1
tks ihNs jgs frulksa] ;ks dj dgk l...
ikapksa gkj toj ds ] mj mwij >ydr
nksmw ckgska cktw ca/k]pkjksa Qqed yVdr 1
iksgksaph tqxy tM+ko dh] dkaMs+ dMyh dapu
chaV...
o`Unkou dh lksHkk
vc 'kqd ds opu ls dgwa] tks ikapksa v/;k; ess je.k
ys lkL=k lk[k lq{ksi ls] , le>saxs eeZ ekseu 2
ts jes...
n`"VkUr nsrk mwij] T;ksa ,d fojfgu ukj
nh?kZ dkyksa vkb;k] tc feyksa fru Hkjrkj 2
rk; vkuUn vfr gksr gS] R;ksa fn'ksa HkbZ...
dksbZ oLrj isgsurh] dksbZ Hkw"ku ikamds isgsurh dku
lku u jgh ljhj dh] tkrs fudV dzLu lueku 2
rk; ir eus djus yxs] iq=k Hk...
rc lqdnsosa dg;k] ,g rks eSa isgsys gh dgs opu
fllqiky pS| tks flliky dks] ns[;k lqleu eu 3
mus u pkgh eqxr] Fkh nqleuh fn...
tftudh fnzLV ls ,sls dbZ] gkFkksa dj crk;k baM
lks lkjk v[kaM Hk;k] f=xqu lessr czgekaM 3
rkds fudV vk; iksgksph] czt;ksfl...
vc jkr cksgkssr tkr gS] lrh lsoS irh tku
rqekjs cN ckyd jksor] rk, lsoksa fl[kkiu eku 4
vFkok esjs lusg dh] vkbZ ta=kh rqe...
lqdth jktk lksa dgsa] vfiz; lqus cpu
xksfoan eq[k xksihvus] Hk, HkXu ladyi eu 5
nqjrs;k fpark HkbZ] ;kdks rj uk lds dks,
l...
xksfi;ksa dk mRrj
dg lSa;ka lueq[k jktlksa] mu couks ds mRrj
tks cksyk, ihNs Qsjr] rkdks lquks iM mRrj 6
rqe lc ckrksa lej...
vklk gekjh iwju] djus gSa lc rqe
cksgksr fnuu dh mesn] D;ksa nwj djr gks ge 6
gS dey ny ykspu] gekjs fpr cka/k rqels
xzg d...
lcdks ge NksM+ ds] djh rqekjh miklu
lqanjrk l:Ik dh] gqvk rhoj dke mreUu 6
rqekjh fuj[kuh ls] gs iq:"k Hkw"ku
rhoj dkeuk g...
Jh jkl fogkj vkSj Jh d`".k vUrZ/;ku
dgs opu lueq[k] >jr vklwa uSuu
dj jcn ihNs fxjh] lqus lcksa us opu 7
,dS csj lcs fxjh]...
fy, ckag ilkj vkfyaxu] uhoh Lru u[k xzgs , /kku
[ksykosa yksd uhfr ij] ijl ijs lueku 7
bu HkkUr lq[k lkxj] lc lS;ka gqbZ x...
re vka[ku vk; xbZ] fopjr fodyi eu
T;ksa dfjuh twFk tqnk gks;] R;ksa fQjs fodyi ru 8
fpr foHkze ns[kr fQjSa] opu dgsa euksg...
fiz; vP;qr gekjM+k] ekyrh cz[k u cksys dks,
lax lc dksbZ feyds] tkrh tqFkiS iwaNr lks, 8
l[kh izQqfYyr gS , cz[k] dj ek/ko...
d`".k fo;ksx
,d l[kh nwth dks dgs] ,d l[kh jkt ds lax
vax vkfyaxu ys pys] fnzLV uk ns[kr vax 9
, vcgha bgka ls x;s] gS vP;...
o`Unkou esa cztyhyk
cztyhyk djus yxha] ftuesa jesa Jhjkt
,g ns[k izxV gks,axs] rks gksos rqekjk dkt 10
dksbZ os"k /kjs iwr...
vkvks xksi buds rys] dgs ydqVh Vsdks rqe
ftu fxjs dkgw rjQksa] rqe dsjk ekuks gqde 10
,d l[kh eq>ls dgs] opu iqdkjs tksj
e...
dgs ,d nwthv dksa] jgs uan lqr ds lax
fody gks; <wa<r fQjs] T;ksa dfj.kh twFk fcu vax 10
, dkSu l[kh vkjk/ku fd;ks] tk; Hk...
lqdth jktk lksa dgs] vkrek jke jeu
lks rks v[kaM yhyk feus] tqnk jgsuk vius tu 11
dkehtu dh nhurk] nq"VkRek vL=kh&vu
nks; ...
rc jktk dks lansg Hk;ksa] VwVh vklk tc
rc buds vkdkj D;ksa jgs] ,g eksdksa dgks lc 11
rc lqdth us dg;k] lqu jktk dgksa rqe...
gs lqjrukFk rqedks dgSa] rqekjh fcu ewyh ge nkl
ojns ojnsu okys] D;ksa o/k fd;k Nsnh vkl 12
tks rqekjs eu ,slh Fkh] rks fo...
ps"Vk Hkax dkyhQu ij] /kjs rqekjs pju
xqu frleku dksey] /kjks mj mwij Bkjksa eu 12
vxur dkeuk] djksa rk vxu dks nwj
cksyks...
gS iwj.krk rqe fo"ks] N xqu lk[;krdkj
lksbZ rqekjh dFkk feus] "kVxq.k ,s'o;Z osgsokj 12
lksbZ rqekjh dFkk feus] gS iwjurk ...
tc pyrs rqe czt ls] ilq pkjus cu
dey leku dksey] gS rqekjs pju 12
lks rz.k flyu ij fQjr] lhnr gekjs eu
lc lS;ka dk;j gksr ...
, l:I eq[k fuj[krs] D;ksa iydsa nbZ uSuu
lq[k ysus gesa u nsogha] ;ksa dsgsrha eq[k cSu 12
ifr lqr HzkkUr cka/ko] rk; mya?...
Jhd`".k n'kZu
lqdth jktklksa dgsa] ;ks dj czt dh ukj
fojgs foyki fofp=k/kk ] :nu djsa ty/kkj
13
Loj lqUnj lksgkeuksa dzLu ...
dksbZ iku djs eq[ veqt] r`ir uk gksos uSu
T;ksa v?kkoS u lar lsou esa ] lksa vrar ikor pSu 13
dksbZ l[kh us=k }kj us] xzgs...
les :r ljn dh] llkad Lror ve`r
nwj dj va/kasj dks] ou psru mTty br 14
tequk gLr rjax ls] vk; ijl djs pju
frr dksey jsr fcN...
;ksa vklu lc lkFk ds] oLrj dk cM+k gks,
dqp dqadqe vafdr lcs] fd;ks vklu lks, 14
rk ij jkt cSBk, ds] lkFk cSBh lf[k;ka ?ks...
tkagka LokjFk vjFk Hk;ks] uk rgka lqfg`ns; /kje
xk; dks nw/k okLrs] lsor feF;k dje 14
vuHktrs dks tks Hkts] ekrk cky lsoS ...
jkl fogkj
vc dgwa v/;k; rsrhleka] tkesa jeu dg;ks Jhjkt
lSau ds lq[k nsu ds] djr jkl jeu dks dkt 15
bu HkkUr Hkxoku ds] lS...
T;ks ejdr e.kh jkslu] dqanu esa tfM+r gS uax
R;ksa lSa;ka dqnu :Ik gaS] e/; tfM+r lke ds lax 15
U;kl inu ds ukprs] Hkqt ck...
dksbZ eq[k lks eq[k feyk; ds] ys racksy izlknh tku
vax vax lksa fey xbZ] ;ksa dj nssr lyeku 15
dksbZ fujr djr gS] dksbZ xk...
lqdth jktk lksa dgSa] br gwtks [kcjnkj
eSa jklyhyk dgr gksa] tks jgl fuRr fopkj 16
ftu lansg br Y;kogha] eSa cjtksa jktk l...
xky xaMLFky galr] eqfnr fueZy gkl djsa eq[k
uSuksa voyksdu djsa] dg;ks u tk, , lq[k 16
lke l:Ik eku nsr gS] dj mj lq[k vfr...
egker dgs , eksfeuksa] rqe fd, bu HkkUr dbZ fogkj
lbZ lq[k ns[ks jkl esa] dg;ksa uk tk, lqekj 16
jktk ijh{kr dh 'kadk dk l...
tks dksbZ dqly vkpjS] LokjFk vius ds
rks foi;Z vujFk gks,] izHkq vgadkj jfgr gS , 17
vf[ky lRo tks dksbZ] f=ktx ekuq"k nso...
rkagka jcn bld dk] jgsa geslk tc
jkt vkld lb;u dk] lf[kvka vkld dgs rc 18
Jh Bdqjk.khth dgs] eSa vkld rqekjh
vkSj vkld lf[...
v[;j ca/k tkxzr esa] ns[;ks tksxek;k czgekaM
cq/ks xzgks uhds dj] ,d dcwa uk Hkwys baM 18
Qsj vkosl ns;ds izxVas] lc lS;ks...
dkgw fjl uk djh rhljs feus] ek;k eksfgr lc tu
lc tkus ge ikl gS] czt lqanjh czt esa ru 18
,g dzhMk czt laqnjh] vkSj foLuq ...
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Beetak vaakaa ist_portioninhindi
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Beetak vaakaa ist_portioninhindi

765 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Beetak vaakaa ist_portioninhindi

 1. 1. dzekad pkSikbZ pkS la+ 1 Hkwfedk lc <wa<sa lc esgsjkt dks] lc esgsjkt es lc lks lc esgsjkt tkgsj djh] lks lc esgjkt ns[klh vc 1 2 ,g ckuh chrd jkt dh] tks :g f[kyor Jh /kke rkdks ek;k ns[kk; ds] lc iwjs euksjFk dke 1 3 lks chrd tkgsj djh] gd ds gqde cnys ftdj djrs] lc txkou vkre 1 4 igys mrjs /kke ls] Hk;k ,d fnu czt esa nwljk fnu Hk;k jkl dk ] rhljs chrd esgsen ls 1 5 pkSFks fnu nsopanth ] fdYyh yk, vjl ls ikapek fnu beke dk] yM+s ntky lksa ek;k esa 1 6 NBk fnu tqEksa dk] tgka tes eksfeu gks, lkresa iksgksaps /kke dks] gt reke gqbZ fru ls lks; 1 7 lks chrd bu fdrkc esa] fy[ksa cpu fclky isgsys eksfeu lqu ds] gks, br [kqlky 1 8 ihNs lc lalkj esa] tkgsj gksos tksj ,gh yhyk ,g pjpk ] tl xkosa Bksj Bksj 1 9 gks, ,gh lksj lqiu esa] iksgksaps eydr tc rc fcLuq jks, ihNs fQjs] eqy v[rj tkxs rc 1 10 rc ;kn djs lqiu dks] rc mBsa vkBksa fHkLr ] uwj dh ut+jksa p<sa] lcksa viuh ikbZ dLr 1 11 bgka ,d csj t+jk ugha] tkdks fujeku =kljSu ;kesa lkjh chrd] , tks ckuh dgh lc csu 1
 2. 2. 12 esgser dgs ,s eksfeuksa] dkywcyk lksj chp dku xjeh /kwu =kljSu esa] gdsa dj nSa lc isgspku 1 13 Jh rkjrE; chrd ds vk| var Lo:Ik dk ifjp; eaxykpj.k th lkgsc ds dne] flj ij /kjs tc /kke cru tkU;k vkiuk] ld lc feVh rc 2 14 dNw u mits fny esa] bu yhyk dh ld , esgsj ewy vadwj dh] djh lqHkku gd 2 15 fulcr viuh djds] lc nS gS isgspku rc Nhih dNw u jgh] , n`<+ fd;k bZeku 2 16 dgk rqe vk, vjl ls] [ksy ns[ku ds dkt rqe jcn fd;k bld dk] fey Bdqjkkuh th jkt 2 17 frl okLrs rqe dks] mrkjs feus [ksy Qsj rqe dks ;kn fd;k] rhljk rdjkj [ksy 2 18 eSa dg;k vyLrksa fc jc dqe] rc cys dg;k rqe rqe Hkwyksxs [ksy feus] rqes rhu csj cjts ge 2 19 Qsj rqedks [ksy esa] ns[kk, nks rdjkj rqekjs lax eSa jg;k] rqe tkus ijojnhxkj 2 20 rksgw euksjFk eu ds] gq, ugha iwju frl okLrs b.M rhljk] jpk rqe dkju 2 21 eSa esgsen dks Hksft;k] lks okLrs rqe dyke tcjkbZy ys vkbvk] eSa fy[k Hkstk bl Bke 2
 3. 3. 22 gqde tksl eSa fnvk ] rekjh [kkfrj rqedks pssru djds] iksgksapkos vius ?kj 2 23 ljr djh egen us] esjh gksoS rhu lwjr nleh vX;kjeh esa tkgsj] djksa c[kr D;ker 2 24 lkrksa fulku rqe okLrs] fy[ks gjQ cfru gdhdr ekjQr ds] [kksys }kj eksfeu 2 25 vkej tks blyke dh] lks nS rqekjs lkFk ikapksa U;ker cdk dh] lks jgs rqekjs gkFk 2 26 ,d tksl tcjkbZy] vkSj vjl dh vkej vkSj dqath rkjre] vljkQhy djs ut+j 2 27 :gsa vjl vthe dh] blyke fruds lkFk eSa Hksts iSxaecj iSnjiS] ;kds gdsa idM gkFk 2 28 vX;kjs lks lky ds] fy[k Hksts jcsa dyke lks [kksyus dks cgqrksa fdvk] chp nhu blyke 2 29 eqdrk gjQ rqe okLrs] fy[kh blkjrsa br lks eksfeu fcuk uk [kqys] dg;k Qjnk jkst D;ker 2 30 :g vYyk fdYyh y;kbvk] nS gkFk beke flQk;r djh esgsen us] eksfeuksa dh bl Bke 2 31 eksfeuksa ds okLrs] egen vysglyke yMkbZ djh ntky ls] chp nhu blyke 2 32 fy[kk, olhvr ukesa dks] cSr& vykg djh iqdkj lks Hkh eksfeuksa okLrs] nquh djh [kcjnkj 2 33 eljr exjc esa] iksgksapk, fnvk isxke ikapksa l:Ik tkgsj gq,] nsr gSa eksfeuksa rke 2
 4. 4. 34 fcNkSuk dj flQk;r dk] cksykor eksfeu mEerh djds dgs] rqe vkvks chp jkslu 2 35 eSa rqekjs okLrs] fudy u lD;k baM rqedks vjl iksgksapk, ds] dk;e djksa czgekaM 2 36 rqe dks vtwa [kcj ugha] eSa iqdkjr pkSFkh csj fy[ks olh;rukes eds ls] Qqjek;k Qsj Qsj 2 37 vc rqe dks] Hksts gqde tks'k cqfn~/k gd lqHkkuw vjl esa] txkous Hksts bye 2 38 ;kn djks rqe vki dks] viuk ewy vadwj fru lkkeuk ns[k ds] rSlk djks tgwj 2 39 vc rqes fl[kkiu] nsus jgh uk yxkj ,g rqes dsgsykor] bld jcn dju gkj 2 40 rqe tkuksa ge nwj gSa] cSBs rys dne [ksy rks dNw gS ugha] gS uthd rqekj vkre 2 41 vjl dh Hkkse dk] dgw u Nsg vkor [ksy rhuksa dkyksa ds gSa ugha] re dgka gks fdr 2 42 dsrh csj rqe dks HkbZ] ns[kks vjl lkbr N fnu fy[ks dqjku esa] mr csj u iy , fcjr 2 43 ,d fnu czt esa [ksys] nwljs fnu czankcu rhljs fnu egensa] ljr djh eksfeu 2 44 pkSFks fnu :g vYykg ] ikapos fnu beke NBk fnu tqes dk] eksfeu feys reke 2 45 [ksy ns[k ihNs fQjs] fnu lkresa vius BkSj gtwj gd lwHkku ds] tk, ckrka dfjvka tksj 2
 5. 5. 46 ,h tld vOoy ls ysv ds] vk[kj yksa djh et+dwj vc bus ds njE;ku dh] dgksa rkdks vadwj 2 47 egker dgs , eksfeuksa] ,g gS eaxyk pju ;kn djks chrd dksa] lc fey ds eksfeu 2 48 49 Jh v[kaM /kke o.kZu&&chrd Jh /kke yhyk dh v[kaM ije/kke o.kZu vc dgksa eSa /kke dh ]tks gS ?k eksfeu br jer jkt lksa] geslk oru :gu 3 50 tkdh ,d Qud ij] vxz Hkkx /kjk baM rkdks fxj/kkjh dgs] dgk c<+kbZ czgekaM 3 51 tkdksa tksxh ,d ckmjks] foLoukFk dg;k uke czt ukFk rkdks dgs] dkgk cMkbZ bu dke 3 52 Hkjrkj tks bu vkadkj dk] rkdks uan dk dgs uUnu dkgk BdqjkbZ bu esa] ns bl ekuan bu 3 53 ,sls va/k vX;ku yksd] vLrqr esa fuank vkbZ ,sls vkjkFks Fks] gS ekSu lq[knkbZ 3 54 HJh /kke yhyk o.kZu vc dsgsuk vjl vteh dkftr lcn u iksgksaps lqdu rkFksa dsgsuk lqiu vkdkj ls] :g vkre erk psru 3 55 eu fprou ca/k ikj dh] D;ksa iksgksaps tkxzr lkj ij dsgsuh ,slh gksr gs] fy, luea/k vkdkj 3 56 fny tqcka vkSj Jouk] ns gd rjQ utj dsgsuh , bu HkkUr dh] gd ekjQr uwj Qtj 3
 6. 6. 57 frl okLr :g dks] ,gh gS vkjke vkgkj ihouk ys ckl] pyu csBu ,gh Bke 3 58 galuk jksouk csgsokj] fcjg bld bu ekagsa eksfeu dh ,g BkSj gS] vkSj u dkgwa tk, 3 59 gqde gd lqHkku dk] eksfeu fny clr , fuLcr vlZ vthe dh ] c[kr okgsnr lkcr 3 60 gd gknh :gsa ,d ru] lr fpr vkuUn :Ik ,g yhyk uwj teky dh] vr lqUnj :Ik vuwi 3 61 Hkkse fteh vkleku ty] lc uwj ck; lq[knk, , bld :ge; psru] dk;e tkr lnk, 3 62 ikj u fteh okgsnr dk] nlks fnlk ugha Nsg vikj vkBksa lkxj] xsj fxjn nfoky uwj dh tsg 3 63 fQjrh chp gosfy;ka] cMs+ lksys njckj p<r eksgksy equkjksa ij] uwj jkslu dkgw u lqekj 3 64 lkxj chp Vkiw cuks] eksgksy tosj uwj gd gknh :gsa [ksyr] lks D;ksadj dgksa tgwj 3 65 fteh ,d jl cjkcj] uwj mwapk uhpk ukgsa uwj nj[kr uwj nksjh ca/k] lks D;ksa dj vkos tqck,a 3 66 Hkkse ghjs dh ,d jl] nks lS ,d gkal /kke uo Hkkse nleh vkdklh] D;ksa flQr dgksa bu Bke 3 67 ,d gkal rhl eanj] fxjn fQjrs N gtkj N gtkj gkj lke lkeuh] flQr ukgha lqekj 3 68 lke lkeus eanj >ydr] }kj fnokyksa FkaHk uwj mwij rys lc >ydr] lks D;ksa dj dgksa tgwj 3
 7. 7. 69 ekags udl dVko fp=kkeu]FkaHk fnokys iqryh uwj lke lkes ijNans cksyr] ;kdks dg;ks u tk, tgwj 3 70 Hkkse ghjs dh mToy] p<+rh nleh yx vkdkl lc Hkklr rys mij yksa] D;ksa dj dgksa izdkl 3 71 pkSd gcsyh vUnj] pkjksa rjQksa ns[kr vanj Hkklsa yoktesa] lks D;ksadj dgksa foosd 3 72 ,d NTts nks, iksjhvka] fQjrh fxjn nks, rjQ pkj jax uwj tqns tqns >ydr] ,g eksfeu [kcjnkj 3 73 tksxckb lc :ge;] dekM+ niZu jax ftuds fcac cu Hkklk dS uwj ysgjka mBs rjax 3 74 pksdB uwj tosj dh ] fQjrs euh >ydr uwj ysgjsa fdj.kka lkeuh] lks D;ksadj dgksa br 3 75 nks, cktw nkss, pcwrjsa] vkxwa bu njckj rhuksa rjQksa dBsM+k] uwj eksfeu [kcjnkj 3 76 udl dVko ph=kkeu] Hkejh Qsjr tossj dS jaxksa fdjus mBs] lqu eksfeu gksos tsj 3 77 chl FkaHk uwj ds] rjQ mwij pcwrj jax tqns uwj >ydr] yjsa fdjuk lc mwij 3 78 pkj ghjs pkj ekud] vkSj pkj iq[kjkt nks, ikp nks, uhyoh] dgh tk, u tkxk jkt 3 79 fdjuka yjr jaxu dh] nl esgjkc }kj jax ghjs nks, pcwrjs] ;kdh dgk dgksa flQr lqekj 3 80 mwij Nkr Hkkse nwljh] NTtk eanj nl p<+r p<+r Hkkse nl yksa] , lksHkk vfr ljl 3
 8. 8. 81 nks dksus nks pgcPps ] lksys gkal tks fru ty [kqlcks, csgsdr] >ydr uwj jkslu 3 82 uwj >ydr ghjs ixFkhvkjs] p<+rk p<+s vkleku nka,a ck,a nks; pcrjs] uwj flQr u vkos tqcku 3 83 >ydr ghjs nsgjh] fdjuk mBr vkleku iSBr vUnj vjl ds] lq[k uk buds leku 3 84 fQjr gkj nks, eUnjksa] fru chp xfyvka rhu yjr fdjuk FkaHku dh] ns[ks eksfeu fny vkdhu 3 85 gkj nksuks rjQ dh] eUnjksa cho fnoky yjr fdjuka FkaHku dh] ns[k eksfeu gks, [kqlky 3 86 pksdB njokts uwj ds] uwj lkeh uwj yjr dekM niZu jax uwj ds] lkeus uwj Hkklr 3 87 elky eUnj vUnj] gd fny ekQd yoktes uje fcNkSus nqyhps] D;ksa dgksa bu vdy ls 3 88 mij lst lqjaxh jaxh uwj dh] uwj pkSdh udl dVko uwj gkj tosj >ydr] ns[ks eksfeu tks , Hkko 3 89 lc lkt lUnwdka uwj dh] gSa fny ekQd gd lkj dk<+ esgsukosa vki esa] nkmw yh, uwj bld 3 90 udl dVko fnoky esa] tkuoj iqryh vusd iMNans uwj lksgkeuks uwj >ydr usd ls usd 3 91 pkSdhvka eUnj uwj dh] >ydr uwj flgkalu fgaMkys dM+s dapu] >ydr uwj jkslu 3 92 MCcs rcds lhls lhdhvka] uwj Hkjs lc lkt vrhy veksy vuxhurh] bu :gsa jesa lax jkt 3
 9. 9. 93 lc lkt gj eUnjksa ] gksr fny pkgk lc tc fny esa :g ysogha] :tw isgsys gksaosa rc 3 94 PkkSSjl gosyh dk pkSd NksM+ gkj nks eUnj] lke lkeh xyhvka rhu vkxs njoktk pkSd dk] ns[ksa eksfeu fny vkdhu 3 95 nk,a cka,s nks uwj ds] njokts nks, esgsjkc ikap ikap eanj nks rjQksa] >ydr uwj vrh vkc 3 96 isBr nkfgus gkFk ij] uwj eanj L;ke lsr nl nl eanj yxrs] ns[ks eksfeu fny lkopsr 3 97 , eanjks chp lh<hvka ] Hkke nwljh yx p<+r nks cktw nks, pcwrjs] ns[kr uwj c<+r 3 98 chl eanj lueq[k fruds] chp =khiksyh, lueq[k vkjksxs pksd isgsys feus] dg;ks u tk; , lq[k 3 99 esgser dgs ,s eksfeuks] vkxs dgk nwljk pksd tkds lqus Fks lalkj dk] rko esV gks; vlksd 3 100 101 pkSd nwljk pkSjl gosyh dk vkxs pkSd nwljk] chl chl eanj pkjksa rjQ pkSd uwj fdjuka yjsa] dg;ksa u tk, , gjQ 4 102 pkSd vLlh eanj dk] pkjksa rjQksa pkj }kj xyh ckjs pkjks rjQksa] uwj iksyhs pkSchl gj }kj 4 103 fQjrs eanj pkSd esa ]gj vkxwa FkaHk nks, yjas uwj fdjuka mij rys] lkeh FkaHk nsosa lks, 4
 10. 10. 104 eanj vanj isfB,] nqyhps fp=kkeu ujeh bu ile dh] gd gknh :gsa vkjke 4 105 laqnj lsst uwj dh] fru vkxwa pkSdh tosj udl dVko ph=kkeu] tksr phj pys T;ksa lsj 4 106 vk/kh ika[kMh ph=kkeu] rkdks dhts cjuu rks tksr ns[kkos vf/kd] Qsj flQr djs eksfeu 4 107 Qsj vf/kd Hkklsa frulksa] ;ksa djrs tk, mej [okc n`LV eu cq/k lksa] D;ksa dgksa uwj dk,e ?kj 4 108 ,d vk/kh ika[kMh dh] tks flQr uk gks, rks lkjh pkSdhvksa dh] D;ksa flQr dgsa lks, 4 109 pkSdh cjuu u gksogha] rks D;ksa dj dgksa lksHkk lst gd gknh br ikS<+r] rks D;ksa dj dgksa ,g rsst 4 110 ij dsgsuh luea/k vkdkj ds] gd rjQ ck,a utj ysa cq/k fpr eu ljouk] vkjke br gh Qtj 4 111 laqnj lst uwj dh] uwj ikb, gSa pkj udl dVko ph=kkeu] flQr u dkgwa lqekj 4 112 ipjaxh ikVh uwj dh] uje rykbZ nsr lq[k mwij pknj uwj dh] D;ksa dgksa flQr bu eq[k 4 113 lst ca/k lsjkus uwj ds] mij xky elwjs uje gd vax dks lq[k gksr gS] D;k dgsa [okc tqcka pje 4 114 pkj MkaMs uwj ds] jax tosj ekud fru mwij N=kh >ydr] lq[k mits vax gd 4 115 >yds jax tosjksa >kyj] pkjksa rjQksa uwj N dyl N uwj tosj ds] dg;ksa u tk, tgwj 4
 11. 11. 116 vkSj yoktes lst ds] lks vkos ugha tqcku gd fny ds ekQd] ysgjka mBs vkleku 4 117 uwj lanwd eanj] lkt lcs gS lq[k isgsukok gd vax dk] D;ksa dgksa lksHkk bu eq[k 4 118 uwj fnokyksa eanjksa] udl dVko ph=kke cksys iMNansa iqryh] gksos :gks fny vkjke 4 119 >ydr ekph uwj dh] pkSfd;ka flgklu tqns jaxksa tosj >ydr] gd cSBs bu flagklu 4 120 gyr fgaMksys uwj ds] yjS tosj tfMr dapu mBr fdjuka eanj esa] lq[k ikos :g eksfeu 4 121 uje rykbZ ile dh] lqtuh vrh lksHkk, rdh, uwj fruds mwij] , :Lgksa ds lq[k nk, 4 122 MCcs rcds lhlh lhdhvka] feus oLrka /kjh vusd gd fny ekQd tkuh,] v}Sr uwj Hkjk ,d 4 123 veksy vrksy vxfur ]fxurh dgha u tk, ij dNqd dgs fcuk] eksfeu ds fny D;ksa vk, 4 124 esgser dgs ,s eksfeuksa ] rhljk pkSd lquks dku ,g esgsj egcwc dh] ns[kks viuh isgspku 4 125 126 pkSd rhljk pkSjl gosyh dk pkSd rhljk ns[kh,] pkjks rjQksa pkj }kj vLlh eanj fruds] flQr u vkos lqekj 5 127 rjQ pkjksa rhu&rhu xyhvka] iksyh pkSschl uwj dekM njiu jax ds] dgksa u tk, tgwj 5
 12. 12. 128 pksdB yky ekud] >ydr uwj fnoky chl chl eanj pkjksa rjQksa] uwj >ydr uwj xqyky 5 129 udl dVko ph=kkeu ] tosju esa dS jax tkuojksa tkrsa tqnh tqnh] ns[ks eksfeu vax&meax 5 130 isBr chp pksd ds]uwj Hkkse ghjs mToy fxjn mwij Nkr uwj dh] , tkus eksfeu fny 5 131 chp pksd ds vk, ds ns[kh, pkjksa rjQ lkt lcs :g ns[kr] lks dgh tksa ,d gh rjQ 5 132 nks, FkaHk gkj eanjksa] vkxs lksHkk ,g lke lkeh fdjuka pkSd esa] D;sak dgksa yM+kbZ rsg 5 133 eanj vUnj isBr] pksdB >ydr uwj dekM njij jax ds] dg;ksa u tk, tgwj 5 134 chNkSus nqyhps uwj ds] lkt lcs lq[knk, gd fny ekQd ns[kh,] lc yoktesa rk, 5 135 jersa :gksa ns[kh,] iSBr eanj lax ikmwa esa Hkw"ku cktr] lw{ke Lo:Ik muen vax 5 136 dgwaaw lst mwij lksHkhr] dgwa flgklu dgwa pkSdh dbZ fg.Mksys] >ydr uwj jkslu 5 137 pkSFkk pkSd pkSjl gosyh dk isBr pkSFks pkSd esa] lke lkeus njckj fxjn fQjrs vlh vanj] , eksfeu [kcjnkj 5 138 pkj pkj njokts rhu rhu xfyvka] lke lkeus uwj eanj njokts pkSchl ikSfjvka] lq[k ikor iSBr vanj 5 139 gj eanj vkxs] FkaHk nks nks tqns jax Hkkse ghjs dh mToy] Nkr fdju yjsa rjax 5
 13. 13. 140 yoktus eUnju esa] lksa gd ds fny ekQd lc uwj tc >ydr] isBr eUnj gd 5 141 Lo:Ik lwNe vax muen] ikam cktr Hkw"ku lax gd gknh :gsa] isBr eUnj jkslu 5 142 dkgw cSBs tksMs lst ij] dgwa tksMs flagklu dkgwa ekph fg.Mksys >ydr] ns[k ikos lq[k eksfeu 5 143 eUnjksa vUnj pkSd ds] jgk uwj Hkjk, pkjksa rjQksa fdjuka yjsa] eksfeu ds lq[k nk, 5 144 eq[k ehBh ckuh ckasyr] u[k fl[k yksa vax bld pky pkrqjh bld dh ] jesa :gksa gknh gd 5 145 ikapoka pkSd xksy gosyh dk pkSd ikapek ns[kh,] jers vkb, br lkB eanj pkjksa rjQksa] uwj pkSlB FkaHkksa >ydr 5 146 njokts pkjksa rjQksa] xfyvka nks; fru chp xksy pcwrjk] >ydr uwj jkslu 5 147 nks; ixFkh uwj dh] p<h, mij rhljs fQjrs FkaHk tks pkslB] uwj >ydr jkslu , 5 148 pkj isgsyw vkB mij] lksys mij fru vkB pkj fru ds mwij] , ns[ks :g eksfeu 5 149 FkaHk pkSlB ns[kh,] rkesa lksys jax ckjs jax tosj ds] pkj /kkr bu lax 5 150 dgha jaxksa dk csojk] eksfeu ds lq[k dkt nks, ikp lkesa uhyoh] nks, ekud lkesa iq[kjkt 5 151 nks, ikp tksM+os uhyoh] nks, uhyoh ikp lueq[k nks, ekud lkes iq[kjkt] dg;ks u tk, , lq[k 5
 14. 14. 152 nks, iq[kjkt tksM+s ekud] , lksys FkaHk rjQ pkj ckjs ckjs chp esa] lks eksfeu djs fcpkj 5 153 ghjk yluhvk xksekfnd] eksrh ikus iq[kjkt gse pkanh uwj dapu] ihjkstk diwjhvk jgs fcjkt 5 154 vkSj pkj FkaHk ns[kh,] ekuwa uwj fnoky lke lkeh fdjuka yjSa] ns[k eksfeu gks,a [kqlky 5 155 yjr FkaHk nks, chp esa] rhljk FkaHk ljHkj uwj eksfeu ns[k fopkjlh ] rks dg;k u tk, tgwj 5 156 fQjr dBsMk uwj dk] pcwrjs fxjnok, Hkejhvka dqjlh uwj dh] lks D;ksa dj dgksa tqcka, 5 157 mij bu pcwrjs] jg;k nqyhpk Hkjk, ile gkFk Hkj mBrh] D;ksa dgksa ujeh rk, 5 158 pkSd fxye fcNkbZ uwj dh] lksfHkr flagklu uwj pkjksa rjQksa >ydr] uwj ygjsa mBsa fdju 5 159 fQjrh csy bu mij] dS ph=kkeu dVko ygjsa fdjusa mBsa ubZ ubZ] dg;ks u tk, ,g Hkko 5 160 pkjksa rjQksa panzok] pkSlB FkaHkksa ds chp tksr djsa lc tosjksa ] tsrk rys nqyhp 5 161 Qsjr paanzok pcwrjsa] jg;k uwj gh uwj Hkjk, >ydr >kyj eksfru] lks D;ksa dj dgksa tqcka, 5 162 udl dVko ph=kkeu ] feus tosj tqns jax mrjs fdju mwij ls] lkeh yjs nqyhps lax 5 163 yjr dBsMk rfd,] e[keyh vr uje Hkj Hkj FkaHk FkaHku ds yx] , dg;ksa u tk, eje 5
 15. 15. 164 tsrk ,d dBsMk] lc esa lqUnj rdh, fru rdh, :gsa Hkjk, ds] cSBs ,d fnyh ys 5 165 ftu fc/k cSBh chp esa] okgh fc/k fxjnok, rjQ pkjksa yx dBsM+k] chp cSBh :gsa Hkjk, 5 166 fdju mBr ubZ ubZ] flaagklu dh tksr dS rjax bu tksr esa] uwj uaxksa ls gksr 5 167 ikb, bu r[kr ds] mRre jax dapu N% MkaMs N% ikb;ksa ij ] uwj lqUnj flgklu 5 168 fxjn fQjrk fdukjs dBs+M+k] FkaHk fdjuka >ydr uwj lkesa flgkalu fdjuka yjsa] lks D;ksadj dgksa tgwj 5 169 >ydr lqUnj nqyhpk] rk mwij flgkalu tksr tosj >ydr gSa] cSBs gd gknh :gsa jkslu 5 170 tksM+s nksm flgkalu] tqns tosj N ikb, uax nks ghjk nks ekud]nks ikus mBs rjax 5 171 nks, cktw nks, rdh,] tosj lct jax ds fdju mBs uwj dh] lks D;ksa dj dgksa rjax 5 172 yky jax nks, rfd.] /kjs cjkcj nksj ujeksa esa vfr uje gS] Hkjh ile vfr tksj 5 173 nl jax MkaMs feus] tqns tqns lksfHkr ts gj rjQksa fdjuk ujs] pkjksa rjQksa ns[kr , 5 174 ,d rjQ ns[kr ,d jax] rjQ nwth nwtk jax ;ksa nlksa fnl jax ns[kr ]fru jaxksa dS rjax 5 175 MkaMs rhu tks ihNys] nks, rfd, chp fru dS jax cz[k csyh cwfV;ka] dSls gks; cjuu 5
 16. 16. 176 pkjksa fdukjs p<+rh] nksjh p<+r p<+r gSa chp pkj pkjksa rjQksa Qwy p<+rs] vfr ?kus djr >ydkj 5 177 fru MkaMksa ik Nf=k;ka] vfr lksfHkr gSa nks; dS nksjh csyh dkaxjh] D;ksa dgksa lksHkk lks, 5 178 nks, dyl nks, Nf=kvka] N dyl mwij MkaMu vkBksa dyl vodkl esa] djr tax jkslu 5 179 udl Qwy dVko Qwy] dS rst tksr tqxr ns[k ns[k ds ns[h,] uSuk d;ksa, u gks, =kir 5 180 pkjksa rjQksa >ydr]fQjrh N=kh bu uwj tosjksa >ydr] D;ksa dj dgksa jkslu 5 181 nks flagklu chp esa] >ydr yky ekud vkSj u vkos ut+jksa ] rks dg;ksa u tk, ekQd 5 182 nks, dyl nks, N=khvka] gd gknh ij yVdr tqns tqns jaxksa tosj ] ika[kfM;ka >ydr 5 183 nks, flagklu ,d pkdyk] tksr uje vikj gd gknh cSBs r[kr] ns[k ns[k tkb, cyhgkj 5 184 fteh tosj dh jksluh] Hkjk, jgh vkleku D;ksa dgksa tksr r[kr dh] tgka cSBS cdk lqHkku 5 185 flQr dguh bu tqcka] jax uax br ds ukae lcn frr iksagksps ugha] fcu dgsa u HkktS gkae 5 186 , toSj dbZ Hkkar ds] fteh bu okgsnr iy iy :Ik izdkl gha] eksfeu tkus ekjQr 5 187 Qwy csy tksr fxye] tksr mwwij dh vkos mrj tksrs& tksr lc fey jgha] jax tqns dgksa D;ksa dj 5
 17. 17. 188 ewy feykok viuk] ut+j eksfeu djks frr iyd u ihNs Qsjh,] T;ksa bld vax mitr 5 189 ewy Lo:Ik gS viuk] :gsa cSBh Hkjk, , ut+jsa tks<+s frulksa] djks feyki [kqnk, 5 190 egker dgs , eksfeuksa] djksa ewy Lo:Ik cjuu esgsj djh eklwd us] yhtks :g ds varldju 5 191 192 Jh ';kek th dk Jaxkj vc dgkssa gd gknh; dh] mwij flgkalu u[k fl[k yksa djksa cjuu ] uwj cdk jkslu 6 193 dgsuk >wBh fteh esa] gd tkr fuLcr cdk vkos ugha tqcku esa ] D;ksa dj dgksa br dk 6 194 dgs fcuk vkos ugha] eksfeu ds fny ekagsa gd gknh :Lgsa okgsnr] lks D;ksadj vkos tqcka, 6 195 ,g tc dk baM iSnk gqvk] rcls [kkst djs lalkj gd dkgw u dg;k] u ik;k ijojfnxkj 6 196 vkSj <wa< djh f=kxq.k] vkSj osnksa dgs opu usfr usfr dgs u ikb;k] ld Hkkxh u dkgw eu 6 197 uwj v{kj ik, u ldsa] djsa vVdyh [kkst _f"k eqfu dgar lk/kq dS] ns 'kkL=k vViV cks> 6 198 tks osn f=kxq.k u ikb;k] rkds 'kCn ysdj <wa<r] czgekaM ds /kfu;ksa ij ] vkSj uke ysmwa fduds br 6 199 fru v{kj uwj dh ut+jksa] iy esa dksV baM mitr lks uk'k gksosa iy Qsjrsa] baN f=kxq.k lesr [kir 6
 18. 18. 200 uwj v{kj vkos nhnkj dks] uwj teky ds nk;e D;ksa dgwa 'kksHkk frudh] tks [kM+k ges'kxh BkSj dk;e 6 201 ij dsgsuh gS bu HkkUr dh] yh, luea/k vkdkj nsrs dkau tqcka fny] gksr eksfeu vax djkj 6 202 , fu;r cka/k dgr gksa] yh, luea/k vkdkj , gd gqde dgkor] ewy :Lgksa ,gh vkjke djkj 6 203 Lo:Ik L;kekth; dk] ysos fny eksfeu u[ ls ys fl[k ij] djr gksa cjuu 6 204 o; fdlksj vrh lqUnj ] eq[k vR;ar xkSj feus xsgsjh vr ykyd] D;ksa , vkos ugha lgwj 6 205 pju dey vr dksey] lqanj Nc uktqd D;ksa dgksa lksHkk Quu dh] lc Lo:ie; bLd 6 206 lqanj vaxwBs pju ds] lksfHkr vaxqjh tksM+ vkSj rhu mrjrh] lks dg;ks u tk, ejksM+ 6 207 :gds u;uksa fujf[k, ] nksuksa ,d dne mToy uje uktqd] eksfeu NksM+s uk ,d ne 6 208 u[k euh tksr fuj[kh,] vkor ukgha tqcka,a dS dksfV llh lwj dgksa] rks dsgsuh rys dqeyk, 6 209 pju ryh vr dksey] jax mToy chp yky uje js[kk iryh] :g fuj[kr gks, [kqlky 6 210 ykad lksfHkr ysgsdr] ikuh lqanj yky jax Vkadu ?kwaVh dkaMs dksey] ihM+h vr uwj rjax 6 211 vc dgksa Hkw"ku pju ds] ,dS dk gS uwj tosj jlk;u fteh ds] fcuk dgs uk vkos tgwj 6
 19. 19. 212 vuoV lksHks vaxwBs] ikap uax tosjksa tksr ghjk ekud ikp iks[kjs]feus uhyoh vfr m|ksr 6 213 cs chVh ewy vaxwBhvksa] lc lksfHkr gSa lkt tM+ko T;ksa >ydr] ikus ghjs ekud iq[kjkt 6 214 vuoV lksHkhr vaxwBs] feus ghjs ekud iq[kjkt ikuk uhyoh lksHkhr] yjs fdjuka lc lkt 6 215 tkus tM+s dqanu esa] , tM+s e<s uk fdu , vax dk vax Hkw"ku] , tkur Hkko eksfeu 6 216 lqanj dkach >ydr] nks gkj uwj ghju ekud ikus iq[kjkt] uhyoh yluhvk jkslu 6 217 fQjr eksrh lksHkhr] iM+s iqryh uhj uwj lqanj lksHkr bu dkach feus] uwj >ydr lc mwij 6 218 rk mwij dMyh uwj dh] jax tosj lkr uax >ydr uwj vklekuksa] dS ysgsjka mBs rjax 6 219 lqanj lksHkhr ?kwa?kjh] vfr ehBs Loj cktr vr Nc bu Hkw"ku dh] ns[ks meax vax mitr 6 220 nks uksadksa chp ihij] dg;ks u tk, , lq[k fru mwij lksgs >ka>jh] D;ksa dgksa lksHk bu eq[k 6 221 djdjh uwj tosj dh] feus uktqd Nc uje vr ehBs Loj cksyrs] , dg;ksa u tk, eje 6 222 jax uax tosj tks ns[kh,] ekor ugha vkleku ,d jax tks ns[kh,] tkus ukgha bu leku 6 223 vk;l u mitkosa vax dksa] ujeh bu Hkw"ku cktr lqj lksgkouk] :g gd cdk vjl ru 6
 20. 20. 224 cLrj bu ru ds] lks tqns gks, D;ksadj isgsukok vjl cdk] ns[kks :g dh utj 6 225 rkj tksr uwj tosj ds] pjuhvk uhyhyk, udl dVko ph=kkeu] lks vkor ukgha tqcka, 6 226 fQjrh dkaxjh dVko] tqns tqns tosjksa jax uhj[kr u vkos utjksa] dS ysgsjka mBs rjax 6 227 e/; Qwy csy dVko dS] csyh udl vusd tksr tosjksa >ydr] okgsnr uwj jax ,d 6 228 >ydr ghjs phu esa] eksrh csy fQjr uojax ukM+h feus] D;ksa dgksa lksHkk br 6 229 Losr L;ke yluh, flanwjh,] jaax d[kwcj dslj yk[kh yhcksbZ ukjaxh] lksHks tkyh ukM+s ij 6 230 isV ikalyh ns[kh,] rks rst ds vackj rst uke bu Hkkse dk] og cdk :ge; tksr vikj 6 231 lkM+h jax flanwfj,] feus NwVd Nkis daqnu dbZ jaxksa tosj >ydr] D;ksadj dgksa jkslu 6 232 rhu gkjsa fdukj esa] lksfHkr mwij eq[k NsM+s cwVh tcsj >ydr] ns[k :g ikor lq[k 6 233 ehgha lkM+h vfr lksfHkr] feus Hkklr xkSj vax uwj nfj;ksa ygjsa dbZ mBr] :g ekor ugha meax 6 234 dldlrh pksyh vax ij] lksfHkr dfBu Ik;ks/kj L;ke tM+ko pksyh lksfHkr] ikp jax iku mwij 6 235 lct tosj vfr >ydr] >ydr bu dkaBys eksfy, gkj ghju dh] D;ksa dgksa lksHkk , 6
 21. 21. 236 mj mwij gkj yVdr] tqns tqns tosjksa jax lksfHkr gS mj mwij] dbZ ysgsjsa mBsa rjax 6 237 ghjs ylfu;s gkj nsf[k,] tksr phj pyh vkleku lke lkeh fdjuka yjs] lds u dksbZ Hkku 6 238 ,d gkj tks uhyoh] uwj vklekuh jax yVdr chp nqxnqxh] ikp tosj dbZ lax 6 239 iku ?kV vfr >ydr] e?; ghjk ikus iq[kjkt >ydr ekud uhyph] , cdk Hkkse uwj lkt 6 240 rys eksrh yVdr] nkuk ljha ljl ns[k lqUnjrk budh] dg;ksa u tk, ,g tl 6 241 gkj ekud dk nsf[k,] ykyd HkklS lc BkSj vkSj u vkos ut+jksa] uwj ysgsjka mBr tksj 6 242 gkj eksfru dk ns[kh,] nkssuksa ljsa lksfHkr ljs lkQ vr laqnj] flQr u tqcka lekr 6 243 gkj paidyh dk] vr lqnj gS Nc lksHkr gS mj mwij] dg;ks u tk, lcc 6 244 lkr yjh phu lksHkhr] gj yxs nl jax tosj tqns tqns >ydr] dS ysgsjka mBSa rjax 6 245 iVyh nksmw phu dh] tksr phj pyh vkleku ysgsjsa fdjuka mBSa ubZ ubZ] dksbZ ukgha bu leku 6 246 daBljh daaBu esa] lksSsHkhr gS vr tksj tkuw daB ea fey jgh] tqns ns[kkos vkSj 6 247 ckgw rys yVdr] lksfHkr cktw cU/k fdjuka yjSa vkleku esa] dgh tk, u lua/k 6
 22. 22. 248 lksfHkr gS vr lqanj] >kcs tqxr tM+ko dbZ uwj ysgsjka fdjukaa mBs] dg;ks u tk, ,g Hkko 6 249 >ydr >koksa chp esa] L;ke dlch jax fdju uwj nfj;ko T;ksa] dS ysgsjka mBS rjax 6 250 dksuh vkxy dad.kh] feus tM+ko tkacw jax uwj tosjksa >ydr] lksfHkr daqnu lax 6 251 lksfHkr >kcs pwM+ das] dksuh mwij bu uojax tosj pwM+ esa ] >ydr uwj jkslu 6 252 ghjs ekud ikus iks[kjs] vkSj ikp uhyoh , fdjuka tax djr gSa] jax tosj uwj BkSj BkSj 6 253 rys ikp eksrh yVdr] nks eksrh mwij lqanj ekud chp esa] dg;ksa u tk, iVarj 6 254 uojax tqns tqns] iwj nfj;k uwj jax ysgsjka vkos mwij ,d nwljh] dbZ ysgsjsa mBs rjax 6 255 ikp uax iksgksaph feus] T;kasa tM+ko dqanu ghjk ekud ikaus uhyoh] ikap jax jkslu 6 256 lkrksa iVyh tM+ko T;ksa ]dS uax >ydS feus uwj fdjuk yjsa vkleku esa] lks dg;ksa u tk, tgwj 6 257 gLr dey vr dksey] gFksyh vr uktqd ehgh js[kk rk chp esa ] eksfeu tkusa csld 6 258 uje vaxqjhvka iryh] u[k ghjk tksr izdkl ysgsjka >ydr tksr dh] ekor ugha vodkl 6 259 nlksa vaaxqjhvksa lksfHkr ]chVh tqns tosjksa jax nks vaxwBksa vaxwBh] mBS njiu uwj izdkl 6
 23. 23. 260 ,d chVh ekusd dh] jax yky vr tksj tks utj Hks ds ns[kh,] rks nzLV uk jax vkSj 6 261 chVh gkjs lksHkhr ] tksr phj pyh vkleku chVh ikaus ns[kh,] rks vkSj ukgha bu ds leku 6 262 chVh tks iq[kjkt dh] vkSj uhyoh uwj ikapksa yluhvka lksfHkr ] djSa eksrh uwj tgwj 6 263 eq[k pkSd vr lqUnj] vr lksfHkr tgwj xsgsjh lksHkhr ykyd] vkos u ekags lgwj 6 264 dkauks >kos >ydr] tqns jax uax tM+ko ekud ghjs ikus iks[kjs] dg;ks u tk, ,g Hkko 6 265 dkauks >kos >ydr] tqns jax uax tM+ko ekud ghjs ikus iks[kjs] dg;ks u tk, ,g Hkko 6 266 fQjrs tosj >ydr] chp esa >ydSa Qwy fdjuka yjsa vkleku esa] D;ksa dj dgksa ,g lwy 6 267 lksfHkr gSa dkuks feus] tM+ko tqxr iku Hkj dkuksa eksrh yVdr] tksr u ekos vkleku 6 268 Hkjs xkSj xyLFky] galr gjoVh eq[k v/kqj yky Nc ns[kr] dg;ks u tk, tqcka , lq[k 6 269 nkar dyh nkM+e Ncs] ,sud T;ksa Hkklr vax eqjyh lksHks ukfldk] dS ysgsjka mBSa rjax 6 270 rys ikp eksrh yVdr] nks eksrh mwij lqanj ekud chp esa] dg;ksa u tk, iVarj 6 271 ykyd lkeh ns[kh,] tks tksr Hkjh vkdkl vkSj u vkos ut+jksa] dg;ks u tk, izdkl 6
 24. 24. 272 VhyM+h lksHkhr ukfldk] yky jax >ydr uSu piy vr lksfHkr] flQr dgh u tk, br 6 273 dkty js[kk lkssHkhr] vr uSuk uwj [ksy piy prqj papy] lqUnj >kos csy 6 274 L;ke Hkwz xkSj lksfHkr] xkSj lksHkkoS L;ke galr uwj eq[k mij] cLr cdk Hkkse vkjke 6 275 csuk pksd fuykV ij] ikapksa eksrh yVdr phj pyh tksr ghjs dh] ekud lksa ,g yjr 6 276 tksr ikus dh D;ksa dgksa] >ydr tksr iq[kjkt uhyoh vr lksHkhr] uax ikapksa jgs fojkt 6 277 nksuksa ljsa eksrhu dh] ekax mwij lksfHkr fruksa esa lsaFks gkj ghju dh] , tqcka esa u vkor 6 278 nks rjQksa eksrh p<+rs] uwj Hkjk vkleku djus yous lksHkk /kjs] lks vkos ugha tqckau 6 279 dksj lkM+h dh >ydr] djus yous mwij fru fdukj tosj dh] tqns jax D;k dgksasa iVarj 6 280 flj mwij lksgs jk[kM+h] e/; ekud tksr vikj vkSj jax uk vkos ut+jksa] rks D;ksa dj dgksa lqekj 6 281 fru tksM+s tksr tosj dh] lks rks fruds ekQd D;ksa dgksa [okc tqcku lksa] Bksj ns[ks uk lksHkk gd 6 282 csu tqxr tM+ko dh] lksHkhr gS vr tksj csu C;ky T;ksa ysgsdr] dg;ksa u tk, ejksj 6 283 tqxr tM+ko tosj ]xksQus rhuksa lksfHkr fQjrh fQjrh ?kwa?kjh] Loj ehsBs vr cksyr 6
 25. 25. 284 rys Qqed yVdr] L;ke dlch jax lqUnj fdjuka lksHkhr] dS ysgjka mBs rjax 6 285 pkj ca/k pksyh; ds] lksfHkr csu rys izdkl lkr gkj ds lkr Qqed] lks tksr u ekos vkdkl 6 286 jax tqns tqns lksHkhr] ukds jlku leku u[k fl[k yksa l:Ik ns[kh,] vkos ugha tqckau 6 287 ,d ,d fNu esa] :Ik /kjsa dS djksj fny pkg;k gksr gS] D;ksa dgksa vkdkjs vkSj 6 288 ij dsgsuh gS bu HkkUr dh] yh, luea/k vkdkj reke :gksa ds fprou dh] ,gha Bksj gS vkjke 6 289 290 Jh izFke czgekaM dh chrd&&&Jh c`t yhyk gqde gd lqHkku dk] lks clr fny eksfeu vkSj tksl ftcjkbZy gS] lks ynqUuh djr jkslu czgeyhy k 1 291 cq/k tkxzr nbZ gd us] :g vYyk eksfeuks gkFk ,g esgsj lc :gu ij] tkds gds cuk, vius lkFk czgeyhy k 1 292 rkdh chrd dgkor] gd lqHku dk gqde izse Ik[k tkgsj fd;k] vk, ns[kks eksfeu rqe czgeyhy k 1 issgsys rqe dgka gqrs] Qsj vk, fdl BkSj ojl djks rqe fru dk] rqe fcuk u le>s vkSj czgeyhy k 1 vkSj rks dksbZ gS ugha] rqe fcu [ksy lc [okc rqes [ksy ns[kk, ds] nsos /kke mBuk lokc czgeyhy k 1 rqe rks cSBs mrgha] ,d csj u ykxh yxkj rsgt ?kM+h /kke dh] ekfgj djh ijojfnxkj czgeyhy k 1
 26. 26. vc dgwa njfe;ku dh] tks rqekjh chrd rkdks rqe ns[k ds] eksgksa Qsjks rjQ gd czgeyhy k 1 Jh d`".k tUe ikapesa pkSd /kke ds feus] Hkkse rys dh cSBd dapu jax fla?kklu]cSBs tqxy l:Ik bld czgeyhy k 1 Hkjk, cSBh pcwrjs] Jh jkt lueq[k bld jCcn f[kyor dh] ekaX;k gS [ksy nq[k czgeyhy k 1 ,d nwljh dks dgs] gksb;ksa rqe lkopsr eSa Hkwyksa rks rwa eq> dks] crkvks ewy f[kyor czgeyhy k 1 rwa Hkwys eSa rq>dks] flrkc nsmwa txk, ;ksa ,d nwljh dks dsgsus yxh] ,gh fopkj fny esa Y;k, czgeyhy k 1 jcn fd;k vkiu jkt lksa] frl okLrs gksvks [kcjnkj cSBs vax lksa vax yxk,] ftu Hkwyks ijojfnxkj czgeyhy k 1 jktsa bNk Mkjh Hkxoku isa] T;ksa tkxzr ns[krs b.M R;ksa gh ns[ks lqiu esa] gksos [ksy czgekaM czgeyhy k 1 [ksy czgekaM ,slk gksos] eSa lf[k;u dks Hkssatksa frueksa [ksy ns[kS tk, buesa] djSa , Qsj ckrka eq> lksa czgeyhy k 1 dqau QS ;dqu dsgsrs] gqvk [ksy mriUu tkusa vkn vukn dk] ,slk Hk;k lqiUu czgeyhy k 1 lkFk mwij bNk HkbZ] izxVh lc ,d Bksj czt esa vk, nsg /kjh] bld Hkjh lc tksj czgeyhy k 1 Jh Bdqjkuh th dh :g] lks izxVh ?kjs cz"k Hkku ,rks l:Ik bld dk] utj rjQ gd lqHkku czgeyhy k 1 isgsysa uwj ds fny esa] eSa ns[kksa bld :gu gd lksa I;kj gS budks] gS dSlk izse eksfeu czgeyhy k 1
 27. 27. d`".k tUe le; fru lesa dal dkQj ds ] uwg Fkk chp gols ds olqnso nsodh dgs] Hkkxor opuksa esa czgeyhy k 1 xjHk lkreka nsodh dk] Fkk ekl lkresa esa [kSap /kjk jksfguh ds] gqvk [kklh bu ls czgeyhy k 1 HkbZ [kcj dal dks] nsodh efyrkax HkbZ xy Hkyk Hk;k ekjuk feVk] fny Hk;k fujey czgeyhy k 1 gwn uUn jgs czt esa] Fkk uwg olqnso lksa b[kykl Ns csVs ekjs dal us] vkBesa esa cM+ks fo'okl czgeyhy k 1 gols dkyk xzg esa] vk, p=k Hkqt fnvk nhnkj opu dsgsds ihNs fQjk] ns[kk nks Hkqt ijojnhxkj czgeyhy k 1 , uwj ds euksjFk dh] :g mrjh fut uwj rkij tksl gd dk] ns[;k olqnsosa tgwj czgeyhy k 1 rc dg;k olqnso us] djks jNk viuh rqe ge Mjr gSa dal ls] D;ksa rqesa opkosa ge czgeyhy k 1 ,g ek;k dk cy] nksm izxVs djh flQr ogh lk;r Hkwy x,] ,g gekjk ckyd br czgeyhy k 1 rc jkt us dg;k] eksgs czt esa iksgksapkvksa rqe yM+dh HkbZ uUn ?kj] rk, Y;kb;ksa u [kkvks xe czgeyhy k 1 rc dg;k mBkvksas eksgs] ftu jk[kks dNq Mj esjk gky rks ,g gS] eSa mBkmwa rqesa D;ksa dj czgeyhy k 1 ,d csj eq>s mBkvks] rks ,yks eSa mBk, rqe fxjh gkFk dh lkadysa] vc ikam ds D;ksa fxjs ge czgeyhy k 1 tc ikam mBkb;k] VwVh ikao dh csM+h rc fxjk rksad xys dk] ca/ku NwV x;s lc czgeyhy k 1
 28. 28. ,g rks dke gks, pY;k] vkxs D;ksa dj [kqys }kj ,g oklqnso us vki dh] 'kd mitkbZ fny fopkj czgeyhy k 1 ftu ,rk dke fd;k] rk, }kj [kksyrs dsrh csj vk, njokts vkxs [kM+k ] ns[kus yxk Qsj czgeyhy k 1 rc gh }kj [kqy x,] ftu tkxs pksdhnkj og ,sls iM+s uhan esa] gks, lds u [kcjnkj czgeyhy k 1 Hkknksa on vLVeh] les Fkk e/k jkr uN=k jksfguh feus] ,g olqnso dh fc[;kr czgeyhy k 1 mwij cjlk gksr Fkh] mwij Qu /kjh ls"k ukx fxtyh elky T;ksa] ;ksa nsr pyh ekjx czgeyhy k 1 nks gkFkksa chp jkt Fks] pY;k yxk, Nkrh ls tequk rV vk, feyk] vc D;ksa , mrjsaxs czgeyhy k 1 gks, xbZ nks, rjQksaa] ekjx gks, x;k olqnso iSBk chp esa] ty dej yx Hk;k czgeyhy k 1 tequk pju dey dksa] fd;k pkgs ijl olqnso us mwapk fy;k] jkt dksa ty Hk;k ljl czgeyhy k 1 rc jkt us vxqBk]ty dks fnvk yxk, rc gh ty mrj x;k] olqnso ikj x;k fyok, czgeyhy k 1 esgser dgs ,s eksfeu] , xksdqy eFkqjk njE;ku rkdh vkSj chrd dgksa] tkesa rqekjh isgspku czgeyhy k 1 uan ckck ds ?kj c/kkbZ vc dgksa czt chrd] ftr lf[k;ka isgsys rdjkj dky ek;k dks czgekaM] ns[kk;k ijojfnxkj 2
 29. 29. uan ds ?kjksa fru lesa] lkB cjlksa Hk;k vkuUn lesa Fkk ijlwr dk] Fks xksi les mueaan 2 okLrs mNc djus ds] ?kj Hkjs ekV xqyky lqu c/kkbZ csVs dh] jgs gky exu [kqlky 2 vkaxus uscw Nkag Fkh] rk chp nhi >wyr dikfl;k rsy feyk, ds] cM+h tksr jkslu gqbZ br 2 ,ds vkor ,d tkr gS] dkgw u fdlh dh xe olqnso vk;k fru lesa] dkgw uk phuh vkre 2 rgkaa tue ckyd les] gqvk tlksnk ds iq=kh Ik/kkjh Hkkse esa] mBkbZ olqnso frr ls 2 ys /kjk ckyd cnys] vki pyk ihNs ik, mu nkbZus iq=kh dgh] Qsj iq=k tqcka pyk, 2 D;ksa isgsys iq=kh dgh] vc D;ksa dg;k ckyd ,g rks gekjk dlc gS] ;ksa gh dgsa ge gd 2 HkbZ c/kkbZ uan dks] lqurs ,d lqdu nkSM+s xksi Xoky lcs] gks, [kqlky exu 2 ,d nwljs dks NkaVr] xqyky ewBh Hkj] dksbZ Hkjs ekV ngh ds] NkaVu ykxs ;ksa dj 2 bu dqykgy lesa] dksm dkgw uk fxus yxkj uxkjs Hkasjs >ka> rky] yxk lcn gksus cslqekj 2 dksbZ <ksy ctkor] dksbZ lkjaxh ta=k rku jckc <k<+h xkor] ikor eaxu eku 2 bu lesa dksrwgy dh] dgha uk tk, flQr ;ks djrs izkr Hk;k] ugk, Bk<+s uan bu c[kr 2
 30. 30. nsr vlhl bu les] uan dks lc tu foiz csn Ik<+r gaSa] [kql cksgksr lf[kvu 2 lgt vkuUn vki esa] lcks x;k Hkjk, lq[k bu les dks] dg;ks u tk, bu tqcka, 2 uUn nku nsos dks] Hk;k fpRr mnkj ftus tks ekaX;k lks fn;k] gks, ds [kcjnkj 2 y[keh us feu lesa] ikasagksapksa eSa flrkc br ?kj ?kj nklh gks, ds] ikamwa lsok bu c[kr 2 lf[k;ka fluxkj lkt ds] py vkor eanj ls uUn }kj BkMh jgsa] dksbZ iSaBs dksbZ fudls eanj esa 2 tk, ns[ks njlu jkt dk] lf[k;ka [kSaps rjQ isaze ns[k os xfyr HkbZ] NwV x;k lc use 2 ,d nwljh lksa ckrka djsa] BkMh vkaxu nokj rqe lwjr ns[kh jkt dh] ns[ks vkre gksr djkj 2 lf[k tc eSa ns[krh] tkuska utj uk QsjkSa fdr uSuk D;ksa, u v?kkogh] ns[ks cM+s nkfjn br 2 feuksa feus ckrka djsa] Qsj iSB fudlS eanj ns[k ns[k jkt dks galgha] :g lq[k ikor vanj 2 jkr fnu ;ksa djrs] O;rhr Hk, Ns ekl iasze l:Ik usg uxk] D;ksa, u NwVs vkl 2 egker dgs ,s eksfeuksa] ;g rqekjh chrd , isgsyk rdjkj dh] vkxs crkmwa gqde gd 2
 31. 31. czt fogkj vc yhyk czt dh dgksa] tks :gksa lksa et+dwj ,g chrd L;ke l:Ik dh] djska jkslu uwj tgwj 3 uUn tlksnk ds nokj us] jgs BkMh lc dks, ,d tk, ,d vkor gS] fuR; lusg c<+rk tk, 3 d`Lu dks ,d gkFkksa fy,] nwljh ys muds gkFk rhljh [ksykor gS] pkSFkh ys muds lkFk 3 ;ksa djr ,d nwljh is] ys ys nsr lcu rc tlksnk th dgs] Nu NksM+ksa fiykmwa eSa Lru 3 rqe lkjk fnu]fy, [kM+h uUnyky eq>s Hkh vksljh nsvks] eSa ns[k gksmwa [kqlky 3 eus ij dj uk lds] ldqp djs ekaxrs eu , gsr djds [ksykor] eSa D;ksa cjtwa lcu 3 bu HkkUr fuR; uUn ds] dksrwgy gksos }kj lf[k;ka gal&gal vki esa] ns[ksa daB ds gkj 3 dksm lqUnjrk cLrj dh] dksm vfr Nfc yky eq[k ,d nwljh dk :Ik ns[k ds] cM+kSt ikor lq[k 3 ,d l[kh ys jkt dks] iFkjk, vius ?kj lst ij jkt ikS<k, ds] feljh ?kh pVkoS feyk, dj 3 d`Lu dks gj Y;kor] ?kj esa jgs u dks, jkt vki jgs x,] }kj ewanksss bu lks, 3 ukStksou fdlksje;] cSBs ns[k lsst mwij cnY;k Lo:Ik viuk] dke vkrqj HkbZ ;ksa dj 3 rc jeh lax jkt ds] ik;k dke&dsy dS lq[k Qsj ckyd gks x.] vfr izQqfYyr Hk;k eq[k 3
 32. 32. vc jkt dks ys; ds] xbZ uUn ds }kj frgka :gsa [kM+h gqrh] fy;k nwljh ijojfnxkj 3 dgka ys xbZ rw jkt dks] yxh iwNus lc , mRrj ns uk ldS] eq[k dgs uk lds lq[k lc 3 eu esa vfr vkrqjrk] , ckr ukk fNis D;ksa dj fdu vkxs dkls dgksa] , <wa<s l[kh ogka ij 3 xbZ py fru ds ?kj] , esjh lgh lqu dku ,d ckr rkslksa dgksa] rksgs nsmwa isgspku 3 dgks l[kh dkSu ckr] D;ksa vkrqj ,sslh HkbZ eSa jsgs uk ldr] ns[ks d`Lu tksou lbZ 3 rc l[kh mRrj fnvk] xsgsyh gks,xh ckr bu og rks l:Ik lksgk.kk] gksr isze lsgst mriu 3 lks tgka isze clr] frr mBr dS rjax fru rjaxksa esa Hkko dS] fru ls thou ns[kk vax 3 rc muksa us dgk] rqe cqyk, Y;kvks ?kj jkt tSls eSa dgk rSls rw dj] fln~/k gks, rsjk dkt 3 Hkys ldkjs feykmwaxh] rw tk ?kj vius eSa Hkh tkmwa ?kjksa dke dks] Hkksj feus uUn }kj esa 3 nwljs fnu og l[kh] jkt I/kjk, vius ?kj yxh ;ksa gha feljh pVkous] ns[kk tksou lst mwij 3 :Ik viuk cnY;k] Hkb dke vkrqj ls feyh jkt lks ge Ikk;k vfr lq[k] cksgksr fcgkj dk lkt 3 Qsj ckyd o; gks, ds] ikS<+s lst ds mwij rgka ls l[kh ys pyh] iksgksapk, tlksank uUn ?kj 3
 33. 33. Qsj feyh mu lgh lksa] D;ksa ckr fNikbZ vkSj rkyh ns nks, galh] dgka yks dgksa fru BkSj 3 l[kh ,rh eSa rq>dks dgha] fru ls xsgyh okyh eq>s tks vf/kd dgks rks rw eq>s] rks cksgksr xsgsyh yxs rq>s 3 egker dgs , eksfeuksa] , czt ds lq[k et+dwj vtwa ,g cksgksr gS] lksa tkgsj djksa tgwj 3 dal dks vkdk'kok.kh , dsgsuh flagkoyksduh] Qsj ihNyh nsmwa [kcj tks eFkqjk esa chrd] lks lqfu;ksa dgksa ;ksa dj 4 olqnso ys x;k] og yMdh vius BkSj njckts T;ksa ds R;ksa gks x,] :nu fdvk yM+dh us tksj 4 tkxs br pkSdhnkj] djh dalds }kj iqdkj Hk;k vkBeka ckyd] vk;k oSjh mLrokj 4 mBk dal mu lesa] [kqys ca/k [kM+k }kj [kksyks dqyQ bu ds] Y;kvks ckyd ekjugkj 4 tc ckyd isgsyk Hk;k] nsodh ls tkpk clqnso nsodh us uk djh] dg;k rwa uk tkur Hkso 4 eSa opu gkjk dal ds] lks uk NksM+ks /kje dgs nsodh , ekjsxk] eSa tkur nqLV eje 4 dgs olqnso , dsrhd] ij /kje u NksM+s ge rksdksa ,slk uk pkfg,] tks Qsjs esjk gqde 4 dgs nsodh , eSa uk lgksa] tk ,slk cM+k nq[k ckyd ekjs esjs vkxs] D;ksa jgs ldksa lueq[k 4
 34. 34. rc olqnso us dg;k] bu v/kje vkxs dNw uk nq[k lr cknh vkxs Hk,] fru ds dLV lqu esjs eq[k 4 jktk gjh pan us] okLrs /kje ds viuk vkik csP;k] rkjk ykspuh csVk ts 4 frudh dFkk dgs nbZ] vkSj jktk :dekaxn laxky lsB psyh jktk] buksa /kje dk Fkk en 4 dS lrcknh gks x,] ftuksa lksaih vkre fruds lkgS lkgs o;,] rc vlr mM;k v/kje 4 tc L=kh vkSj iq:"k ]gks, cjkcj nks, /kje pyr gS fru dk] ikj iksgkspr lks, 4 ,d [kSaps lalkj dks] ,d [kaSps rjQ /kje rkdks iuh D;ksa dj pys] og le>s ugha eje 4 frl okLrs , ckyd] eSa ys tkmwa dal ikl tks rwa budks uk ns] rks esjh NskM+ ns vkl 4 rc nsodh us fnvk] yM+dk olqnso gkFk ys x;k dal lHkk feus] esjk dksy Fkk rsjs lkFk 4 lksa eSa viuk iu ikyk] tkuksa lks djks rqe ns[k dal olqnsi dks] lksa dj fd;k gqde 4 rc fny esa lq[k ik;k] olqnso ds mwij bu viuk /kje u NksM;k] dNw ld ukdjh bu ij 4 D;ksa ekjksa eSa budks] og yM+dk ekjksa eSa rkfg lksa esjk cSj] D;ksa ekjksa vkSj dS 4 ckyd ihNs Qsj fn;k] igksapkvkssa vius BkSj eSa ekjksaxk frudks] tks vkos ckyd vkSj 4
 35. 35. olqnso ys ckyd dks] MkY;k nsodh dh xksn nsodh us ns[kk ckyd dks] vrar ik;k eksn 4 ,g rks dkjt dkju] djuk gS cM+k dkjt vfr mxz v/kje uk djS] rks rkes gks, xjt 4 vk;k ukjn bu lesa] dal dh lHkk esa vknj cM+k dals fdvk] rqe vk, dgka ls 4 rc ukjnsa dg;k]ge vk, lHkk bUnjklu rgka rqekjh ckrsa lquh] lc eq[k rsa dgsa opu 4 vc jkt x;k dal dk] cq/k xbZ gS fQj bu ckyd tks olqnos dk] Qsj ds fn;k fru 4 lPpk ckyd rwa Qsj;k] , fdu dh elyr ls rc dals dg;k] l=kq esjk gks, vkBesa 4 rc ukjnsa dg;k]dNw le>r ckuh nso D;k tkusa dkSu vkBeka] , D;ksa dj ikos Hkso 4 vkB fuEcw fxjn] ekM ns[kk;k vkxs dgksa dal dkSu vkBeka] crk, nsvks eq>s , 4 ;ksa ukjn leq>koras] HkbZ dal dks ld eaxk;ks ckyd olqnso is] ekjus dh gS >d 4 x;k nwr olqnso is] ys pyksas ckyd rqe ,g gedks Hkt;k] dals fd;k gqde 4 olqnso ckyd ys pY;k] vk, /kj;k dal ds vkxs rc gh o/k mudk fd;k] ,slh nqLVkbZ fny ys 4 , ?kksy Hkxoku vkous ds] gksr dlkyk tksj tgka oLr rgka dlksVh] djr dfyaxk lksj 4
 36. 36. ;ksa N csVs ekjs] lkresa iksagkspk czt esa cyHknz tuek jksg.kh] Hk;k ,g gky iq=k ls 4 nsodh mu iq=kh dks] nsos uk D;ksa, dj dal }kj iqdkjgha dgs] , rqes ekjs fdu ij 4 rc dal us fjl djh] ios'k fd;k chp ?kj Nhu ybZ iq=kh nsodh ls] gqbZ nqLVkbZ fny ij 4 :nu djS nsodh] vkalw pys nksm /kkj olqnso cSBk ns[kr] dSls dgksa nlk ugha yxkj 4 tc ys iNkM+h ikV ij] os NwV [kM+h vklekku :Ik vLV Hkqtk Hkokuh] dgh dal dks isgspku 4 , ewj[k eq>s rw D;k djS] vk;k ekkjus okyk ikap dksl rksdks ekjus dks lejFk] gS rq> ij vilksl 4 rc ns[kk vkleku dks] fxjk edqV flj Hkkes cM+s cky flj NwVs] Hk;k fcdy chp dkSe 4 D;k dg;k buus] dNw lquh rqe ckr ,d [kokl us dgk] , cqjs lqdu dgs tkr 4 , Qykus D;k dg;k] ns[k jgk lkeus eq[k fny fcdy ,slk Hk;k] cM+kt ik;k nq[k 4 rc ikloku Bk<s gqrs] mBk, eqdV /kjk flj ij dg;k jktk Hkh fark djrs] cSjh ikap dksl mwij 4 vkvks vkiu r[kr ij] pyks djsa elyr vcgha <wa< dj<+ ds ekfj,] gels fNi uk lds br 4 gks, nyxhj ihNs fQjk] rc fnu p<+k ?kM+h pkj ea=kh nqLV cqyk, ds] djus yxk fopkj 4
 37. 37. vc gesa D;k djuk] cSjh vk;k ikap dksl D;ksa dj ge ikosaxs] ges cM+k Hk;k vilksl 4 cksys cpu nqLV ea=kh] ftudk Hk;k gks, tue rs ckyd lc ekfj,] ,g dke djks rqe 4 ,d rks tkxk viuh] rgka rqekjk gS gqde ge lesr dchys tk,axas] djsa dkjt rqekjk ge 4 ys ds chM+k lc] ckV yS rjQ pkj ekjksa ckyd tuesa] ,gh dj mBs fopkj 4 , nSr :Ik cgq /kjs] tSlk pkgs eu Hks"k cuk, iwruk] og tqckuh idM+k ru 4 cgqr Hkw"ku isgsj ds] oLrj ehgh uje Lru fo"k Hkj ds pyh] budks dksmw u tkus eje 4 ekjr ckyd BkSj BkSj ds] tk; fn[kkos Lru cks; vkor izk.k NwVgh] vkos uk n;k nqLV eu 4 ;ksa djrs vkbZ czt esa] ekjrs ckyd iM+k lksj dksbZ ojt dgs uk ldsS] ,rk djrs tksj 4 tc uan ds }kj Bk<+h jgh] ns[kr :Ik bu gky dgka d`".k eSa ns[kwa frus] dgs opu gks; [kqlky 4 eksg Hk;k lcu dksa] dksbZ ekj uk lds ne , dkSu dgka ls vkbZ] dksbZ phUgs uk nqLV vkre 4 ys tlksnk ds gkFk ls] ckyd fy;k xksn Lru iku yxh djkous] eu /kj ds vfr eksn 4 ,gh cSjh dal dk] eksdksa HkbZ isgspku vc gkFk vk;k esjs] vc esjs gkFk u NwVs tku 4
 38. 38. yxh cksykous ckyd] nsr gS xy pqEcu mwij gsr djr gS] vanj nqLVkbZ eu 4 tc Lru yxk;k ckyd] djus yxk Ik; iku yxk izk.k [ksapu] fny esa cM+k xqeku 4 esjs Lru dh cks; ls] rc gha fudlr izk.k , rks vc yksa yx jgk] ;kdh dNw uk gksr isgspku 4 NksM+ NksM+ eq[kls dgs] nksmw gkFkksa fd;k lksj NqVdk;k NwVs ugha ] rc djus yxh lksj 4 tlksnk xksih ns[k ds] fny ew<+ Hk;k bu ij bu :Ik ilkjk viuk] Fkk vly T;ksa dj 4 tc yxs izk.k d<+us] rc ikamw yxh ?klus gqvk vfr cM+k l:I frudk] les izk.k fudlus 4 ckyd Lru u NksM+gha] yVd jgk T;ksa f'k[kj ij nkSM+s xksi pkjksa rjQksa] p<+ x;s fru mwij 4 tk; xksn fy;k ckyd] flrkc vk, mwij fn;k xksn tlkserh] djr fuNkoj fru ij 4 vjh ,g dkgk Hk;ksa] gqvk dSlk fo?ku ge rks dNq u tkur] dNw uk dkgw ds eu 4 ge cSBs vius ?kjksa] Fkha lgh ge pkj ,d :Ik lqUnj /kjds] gesa dNw uk Hk;kk fopkj 4 vki fy;k ckyd xksn ls] djkus yxh Lru iku fruesa ls ,slk Hk;k] ge D;ksa dj djsa issgspku 4 ge eksagksa lkeus ns[k jgs] tkus mrjh viljk banzyksd eksfg fy;s eu lcu ds] Fkk lcds eu esa tkSd 4
 39. 39. lb;k Vksys Vksys ls] lc dksbZ vkor /kk, ,gh ckr Qsj Qsj iwNsa] tlkserh iS dsgsyk, 4 egke dgs ,s ekfeuksa] , dg;ks iwruk pfj=k ,sls czt esa dbZ djsa] Hkb yhyk tk fofp=k 4 uanth dk eFkqjk ls ykSVuk fru les uan eFkqjk feus] olqnso lksa Fkk feyki ckr iwNs ckyd dh] rqe tkvks czt esa vki 5 eSa mrikr ns[kr gksa ]czt ij cM+ks fo?ku tk, jNk djks ckyd dh] nsf[k;ks fny ns eu 5 xjxk pkjt dh ckr] uUnsa nbZ crk, tc tuei=kh fy[kh ,] ,gh lqdu fn, crk, 5 tks ge rqelksa dgas] ,gh lqdu tue Ik=k rqe Hkh gedks dgr gks] gsr tku viuk fe=k 5 vc ge tkr gSa czt esa] fd;k olqnso dks ijuke pyrs fl[kkiu nbZ] jfg;ksa lkopssr vius dke 5 tc uan vk;k ekjx esa] lkes xksi feys /kk, oyHkk nsus yxs] jgs mr D;ksa fcyek, 5 dgh [kcj iwruk dh] ,slk fd;k lksj ;ksa dj ckyd cp;k] ,rkk Hk;k ge ij tksj 5 uan vk, iksgksafp;k] lquh ckr tlksnk eq[k flj /kqu ckrka lquh] cM+k Fkk geij nq[k 5 vc xr djks iwruk dh] dkV Mkyksa dqYgkMk ls ys tkvks tqxy esa] tyk; nvks bus 5
 40. 40. bu HkkUr budh xr] HkbZ eqdr vius BkSj dgksa dchyk budk] T;ksa ekjs tk,axs vkSj 5 egker dgs ,s eksfeuksa] ,g rqekjh chrd rqe Fks bu yhyk feus] ,g isgsyk BkSj cqtjd 5 Jhd`".k ppkZ br czt chrd cksgksr gS] laNsis dgs lqdu , yhyk rqekjh utj vkxs HkbZ] ;kn vkos fny eksfeu 6 lqu l[kh jkt dh ckr dgksa lku dh] eku fny vku rwa ns[krkbZa vkt eksgh jkt feys ekjx esa] vax meax dj ybZ lkabZa 6 eku xqeku fny lu lq[k lax esa] ns[ks vys[k eq[k dgr u vkoS jl Hkjh jgr eq[k Hkk[kh eSa lkelks] nhu opu dgs lu eq[k vkoS 6 dgs l[kh dkSu dkjt eksgs lkasir] iwjksa euksjFk mits vax eSa v/khu cl jgqa js rqekjs] d:a vgs ful rqekjMs lax 6 tkagka dgS rkagka vkmwa rqe dkju] /;ku /k:aa mj vkuflaxkj eku js ekfuuh fpr pkSadldj] eksgh vkSj u dke rqekjk fogkj 6 galh ckr dgh lke dS lueq[k] tku v/khj lc viuk vax eSa ys pyh jkt dks eafnj vius] jeh fey lkelksa dke ds lax 6 izQqfYyr cnu Hk;s nks lueq[k] vc gh Ik/kkjs esjs }kj vkaxu dsrh dgksa bu lq[k dh chrd]tkur lc vkre dk eu 6 lq[k ik;ks mu lb;ksa us lquds ] /ku js ukj vorkj rsjks ts /;ku u vkos f=kxqu ds lqius] /ku dqy dkeuh lqu lqdu esjh 6
 41. 41. egker dgs nksm dku eq[k tksM ds] lqu chrd lq[k ik;ks vikj ;ks ckrsa vkil esa djh] pY;ks tkr ;ksdj csgsokj 6 czt cLrh vc dgksa czt clrh dh] iqjs csvkyhls okl =kkyhlek varst dk] lc BkSjksa jkt djSa foykl 7 ckl oLrh clS ?kkVh] rhu [kwuks xke fudV tequk ?kkV e/;s] lke lb;ka feyS bl Bke 7 rjQ nwljh iqjs lkjs] chp okV /ksudk lsj br [ksys uan uanu] lax xksokyksa ds ?ksj 7 iqjk iVsy lknqy dk] clr rjQ nwth , rjQ rhljh o`"kHkkuth] olSa ukdksa rhuksa ys 7 uanth ds iqjs lkek] fnl iqjs tequk rV NwVd Nkgk oulifr] o`{k vkMh yksoV 7 ldy cu Nk;k Hkyh] lksfHkr tequk fdukj vusd jaxksa csfy;ka] Qwy lqxa/k lhry lkj 7 rhu iqjs rhu ekek ds] cSBh BkB oLrh fey vkis lwjs rhuksa gh] jgS iqjs uan ds ik[ky 7 xaxk pEik vkSj tsrk] ekek rhuksa ds uke nN.k fnl vkSj ifNe fnl] olSa fQjrs xke 7 usn th ds vkB eafnj] ekMos ,d eaMku fiNokM+s okM+ xmw ds] rkes vkFk lcs tku 7 jar >yds vkaxus] nw/k pjh pwyk vkxy vkbZth bu BkSj cSBs] cSBsa lf[k;ka fey 7
 42. 42. eafnj eksrh rstiky dk] br pjh pwys ikl dksbd fnu vk, jgS] ;kdksa eFkqjk esa ckl 7 xgsjh ckl clrh] rhu [kqus xke dkBs iqjk Vhack ij] mi&uan dk , Bke 7 dgksa dchyk uandk] ?kj jkuh tlkserh er tSlh gks; budks] lc lhl ij /kjrh 7 tc jkt Ik/kkjs bu ?kj] rc jtk y[keh ekaxh eSa vkxwa tk; czt esa] d:a lsok lcksa vaxh 7 Fkk ljnkj cztdk] iVsy tks y[keu tc fruus lQj fd;k] Fkk csVk dY;ku ckyiu 7 eka tc frudh pyh] var les u fudlS izku eSa lkSaiksa csVk fdudksa] dkSy fd;ks ,sls eku 7 dksmw dksmw crkoS dkgw dks] dkgw dkgw dk ysoS uke buds eu tlksnk p<h] j[kSa yM+dk budks dke 7 cksyk, uan tlkserh] tsBs xksi cksyk, lc rc muus ckrka dgh] lcksa lquh ,g rc 7 esjk csVk dyk.k th] xksn Mkjr tlkerh ds tsBkbZ lc czt dh] bus lcs ey nhts 7 esjs ?kj dh erk uxn] vkSj lcs pkSik, lks uandksa eSa lc fn;k] nS dY;ku th dks iksgksapk, 7 bruk opu dgrs gh] gq, eqxr izku okjlh lc czt dh] gqbZ uan dks izeku 7 ;ksa csVk dY;ku th] ikyd dg;ksa rk, Hkkxorh ckbZ bL=kh] ?kj clr uan ds lnk, 7
 43. 43. olqnsos iksgksapkbZ Fkh] tc dslas fd;k tksj rc mrFksa Hkxkb jkfg.kh] dNw u jk[;k lksj 7 dsrsd oj"k forhr Hk,] xjHk lkr eghuk Hk;k mriu dNw uk euesa uk fpRr esa] ,g dSlk mrikr esjs ru 7 jksfg.kh Mj [kk; vkbZ] tlkserh ds ikl ckr dgs lje vkor] rqes D;wa vkoS folokl 7 dgksa ckr tlksnk dgS] D;ksa ,rk djr gSa Mj ckr esjs vkxs djrs] dNw ladksp uk djrwa rk ij 7 rc jksfg.kh us dgk] esjs mnj ckyd Hk;k rl dNw rwa tkur gS] dgs opu tlksnk br 7 rc jksf.kh us dgk] eq>s dNw uk [kcj ckyd lkr ekldk] vk;k vktb mnj mwij 7 rc tlksnk vpjt ik; ds] czt ls cqyk; nkbZ mu vkxs dgha lc gdhdr] rc mu ,g jkg crkbZ 7 ds rsjs xjHk dcwa lwdk Fkk] rc jksfg.kh fn;k tokc esjs igsyk xjHk lwdk Fkk] ekl rhu dk mnj vki 7 rc mu nkbZ us dgk] ds cksgksru dksa Qsj Qyr ;ksa gh rqedks Hk;ksa] dNw nksl u yxks br 7 bu Hkkar ld Hkku ds] tc x;k etdwj jksfg.kh ds xjHk Qsj iyk] gqvk iwju nl ekl tgwj 7 rkdks ckyd mriu] cyHknz gS ckdks uke czt esa gh cM+k Hk;k] jgs uan ds Bke 7 tc d`".kth izxVs br fey] jgs jes ct esa fur tks lsoS rkdks glogha] iwjs eukjFk frr 7
 44. 44. eksnh rstiky jgs] cyksV iwjS czt esa tks pkfg;s lks Y;kogha] ?kh ysos eksy lc esa 7 dwfi;ka budh iM+ jgs] fuRr Hkjs bu BkSj iksBh Hkj ys tkogha] tk; cspu ?kj vkSj 7 lkek rkagka ls Hkj Y;kogha] mrkjs uan ds }kj ,d ?kj jgus mudks fn;k] jgs lsok esa [kcjnkj 7 eSa d`"u th ds okLrs] ,g Y;k;k oLrj cksykvks njth ,g lho ns] tkek btkj bu ij 7 esgser dgs ,s eksfeuksa] ,g czt dh chrd rqedks dgksa uan dk] dchyk tks cqtjd 7 uan ifjokj vc dgksa uan ?kj dk] tks jgs dqVqae ifjjokj ,d BkSj jlksabZ jgs] jgs ykSfdd csgokj 8 dchyk o`"kHku dk] izHkorh ckbZ ukj iq=kh Jh Bdqjkuh th] Jhd`".kth Hkjrkj 8 vkSj iq=k o`"kHkku dk] d`".kth rkdks uke cM+k HkkbZ lqnkek] rkdksa csVk dY;k.k L;ke 8 rkdh ukj dY;k.kckbZ] rkdks iq=k dY;k.k ,g o`"kHkku dk dchyk] dj nbZ rkdh isgspku 8 br lkr tus dh] jlksbZ gksos ,d BkSj fur yhyk gksos czt esa] dgksa uands ?kj dh vkSj 8 uUn ?kj nl tus dh] fur jlksbZ gksos Hkksj nl tus ,d jlksbZ esa] dgksa uke rkdsa BkSj 8
 45. 45. xkaxk pkaik vkSj tsrk] , ekek Jhd`".kth ds uke thok :ik csuh nk,] jgSa ?kjs uands bl Bke 8 br yhyk uan ?kj] gksr gS fuR;ku lS;ka lc vkor gSa]fulor xq>k, tku 8 jesa jkt lcu lksa] fuR;kus lc BkSj vkosa nhnkj dks lc dksbZ] gksu u ikoS eksj 8 ikuh iaFk ekjx esa] l[kh lb;u feyki gks, , ckrka djsa Jhjkt dh] vkil esa lc dks, 8 egker dgs ,s ekfeuksa] , uan ?kj dchyk tku vkxs lb;ka dh chrd] lquksa usd dgksa isgspku 8 x`g drZO; ,oa Jhd`".k isze dgksa lb;ka lsoSa jkt dks] czt esa jgs lcu ljol lkSaI;k viuk] ns /ku ru vkSj eu 9 bu czt lqUnjh us] ikuh vksjkrh dks p<+ks cjsM+s rkdh fo/k dgr gksa] lquksa chrd eksfeu , 9 fur lb;ksa ds fny esa] olsa jkt ds pju dcwa l:Ik u mrjs fny lsa] jgs vkBksa tke exu 9 fprouh ybZ fny esa] eSa feyus tkmwa jkt ftu dksbZ eksgs cjtgha] ,g dj tkmwa dkt 9 lksa eSa dkt igsys djksa] tks esjs ?kj esa gks, ftu lklw eksgs cjtgh] dke vkMs nsos lks, 9 lksa jkr fiNyh ?kM+h N dks] mBS lst ls vki ,d vkVs eksags ihluk] okLrs jkt ls djus feyki 9
 46. 46. djus ykxh nf/k eFku dksa] vkSj jlksbZ dks lkt vkSj Vsgsy lc ?kj dh] vc dNw uk jg;k ckdh dkt 9 rc tk, mBkbZ lkl dks] nkrkasu ikuh ykbZ vkxs iwNu ykxh lkl dksa] eSa d:a Vsgsy crkvksa ts 9 rc dg;k mu l[kh us] lc ?kj dk dke gqvk rS;kj ihluk jlksbZ fcykSuk] xk; nksgu eSa fd;k csckd 9 nw/k voVkus pwys /kjks] vkSj Nkuk Fkkius dk fd;k dke oklhnk ?kj dk dj pqdh] [kkuk Nhds /kjs cukds Bke 9 lqu lkl opu cgw dsssss] lc jkr ,gh fd;k dke cM+k vpjt gksr gS eq>dks] dNwjkr lksor uk , Bke 9 rv dgs eSa vc gh mBh] lc fy;k eSa dke laokj lkl tkkus eSa D;k djksa] ikos vUrj cM+k djkj 9 fny lkl vfr lq[k ikogha] eSa okj Mk:a bu ij bu esjk vUrj Bkj;k] vk, /ku Hkkx bu ?kj 9 izk.k fuNkoj d:a eSaa] /ku ekr firk rsa ukj /ku Hkkx cM+s gekjs] ,slks ?kjdks mBk;ks Hkkj 9 lkl tkuS dkSu ckr esa] ;kdks jkth gksos eu lks bulksa eSa dgksa] eksa ij flQr djS jkslu 9 vius Hkjrkj ds vkxs] vLrqr dgs lqukos dkku dkgk dgksa bu cgw dh] gedksa dNw uk isgspku 9 jkth gksr , uands }kj us] tk; feyks rqe lb;ksa lax nbZ vlhl lc eq[krsa] uk Bjs gekjs vax 9 o`n~/k x, cSBs pkSjas] ;ksa vLrqr djs lc vki vius ?kj cgw dh] lc lqu lq[k ikosa rc 9
 47. 47. lc tkus , gesa lsosa] ij budk fpRr ,d BkSj , uan uanu lsoghaaaaaa]a uk iksgksaps lsok dgha vkSj 9 fdl okLrs ,g lsor] esjs tkuk djus nhnkjjj frr ftu dksbZ dke vkM+s iM+s] eSa lsoksa viuksa Hkjrkj 9 frl okLrs lc dke dk] lsok iksgksapr Jhjkt djsa Vsgy ek;k dh] lks lsok gksr lc dkt 9 egker dgs ,s ekfeuksa] , chrd isgsyk rdjkj vc T;ksa jeh jkt lksa] ;kn djks ijjojnhxkj 9 sxksfi;ksa dk Jaxkj lktwa fluxkjks eSa jkt ds dkju] dke Qkjx HkbZ ek;k ds tky tkmwa eSa jktds nhnkj ds dkjus] vax mylS feyus eu [kqlky 10 dkadlh rsy flj ij lsaFks lts] ekax flanwjs lekjr uSu ys njiu eq[k ns[kr viuk] ekaxs eq[k vkSj Hkw"ku dgs cSu 10 gkj falaxkj Hkw"ku lts lqnjh] djus >ky >ydS vax uwj L;ke pksyh dl dlrh vax mwij] gkj mwij ef.k >yds tgwj 10 lkM+h jax lsanwfj;s lksHkrh isgsjr] lct pjfu;ka vryl lryMh ph.k iVyh nksmw daB esa] ekyk eqxrk Qy lksgs ljl 10 paidyh mj mwij lksHkrh] cktwca/k yVds Qqed dksuh vkxs dkaduh >ydr] jkt flauxkj dks cM+k jfld 10 pwM+ tM+ko p<+r uax jkslu] iksgksaph tM+ko uk jgks gkFk ds ekx vaxqjh nl chaVh tM+ko dh] jeS jkt ds lax ,gh cM+Hkkx 10 pju Hkw"ku pkjksa ckt pkrqjh] chNwM+k vuoV djS Bedkj os.kk pSsSkd lksfHkr Hkkyij] fpRr fprou djS jeus ds eku fogkj 10
 48. 48. lkt flauxkj ?kwa?kV [kSap ds] D;ksa jkt fcuk dksbZ ns[ks vkSj flQr dqy c/kw djsa lc ns[k ds] , iksgksaps lsok lc jkt ds BkSj 10 dgs egker pyh uan ds }kj us] tgka Vksys feys lS;ka lc lkFk jktsa vkrh ns[kh dkeuh] nkSM+ feys mj vax /kjs gkFk ls gkFk 10 Jhdq".k dh cky yhyk tlksank ds }kjus ] izkr vkos lc lkFk jkg esa ,d nwth feys] eq[k ns[k pys xfg gkFk 11 jkg esa ckrka djs] dy eSa lqus cksys jkt eSa nyxhj gks, ihNh fQjh] eq>ls gks; uk xzg dkt 11 eSa la>k dks ekjx esa [kM+h] eksgs nwj ls ns[kh nyxhj rc esjs }kj vkxs [kM+s] eksgs ns[kkkk uSuksa <js uhj 11 ekslksa cksyk, ckrka djh] D;ksa lksp djr eu nq[k dNw Hkwy uk gqbZ eq>ls] gals ckr dj ik;k lq[k 11 esgser dgs vkil esa ] dj ckrka iksgksaph }kj rgka lb;ka lc Bk<h jgs] fey ckrka djsa fcgkj 11 /kke dk pyu ?kj ?kj czt ds eafnjksa] jkt dks fQjus dk dke dksm fel lf[k;ksa ds ?kjksa] x;k pkfg, ml Bke 12 dksm uan ds }kjus] vk, uk ldS tc t:j rkds }kjus ] jkt dks tkuk rc 12 ,g rks pyu ewy /kke dks] buksa dk gS vadwj , nksmw jgs uk ldsa] fcuk fd, etdwj 12
 49. 49. ys yM+ds [ksysu dks] tk, }kj [kM+s fruds vjh eksgs r`"kk yxh] l[kh yksVk ty Hkj Y;kos , 12 ty iku ds okLrs] rklw uSuksa uSu feyk, tkgka yx ty ihor] iyd uk ekjh tk, 12 ,g lusgr izedh] vanj :g HkbZ ,d lks tqnkxh uk lgs] tks iM+s fo?ku vusd 12 egker dgs , eksfeuksa ] gal pys uanyky lgh dks lq[k mitk;ds] jgs vkBksa iksgksj bu gky 12 xksiky yhyk [ksyr xksokyksa lax] iqjs iqjs czt esa jgs vius o; ds ckyd] gals [ksys mulsa 13 fruds cksykou dks] tk, fudls mu ?kj dga csVk rsjk jgs] vkt u vk;k D;ksa dj 13 fudlh xksvkyu ?kj ls] vkbZ [kM+h HkbZ vkaxu lS;ka vk; vius] fny gks; [kqlky exu 13 yfxvka ckrka djus] D;ksa jkt Ik/kkjs br eSa rks vk;k cksykous] l[kk dks bu c[kr 13 pys vk, cksykous] lb;ksa ds lq[k dkt gal gal ckrka djs] ,d nwth feyds jkt 13 egker dgs ,s ekfeuksa] dj ok;nk pys lSa;u dky eanj rsjs vkmwaxk] jfg;ksa req exu 13
 50. 50. Qsj jkt frrFksa pysa] ;kn fd;k ?kj vkSj vjs ;kj Qykuk dkgka gSa] pyks tb, buds BkSj 14 ?kjsa xkSokyksa lax pys] gkFk esa NM+h ys yky gkal fouksn jers fQjs] lc exu gky [kqlky 14 jkgk chp l[kh pyh]rklksa uSuksa uSu feyk, uSuksa ckr djr gSa] vkre fpr esa Y;k, 14 blkjr lksa nksmw feys] vkre gks; xbZ ,d bu les dh fprou] okjksa dksV Nfc vusd 14 ;ksa lq[k lSa;ka jktlwa] iy iy ysr gSa fur rkgka lsrh vkxs pys]vkxs feyh lS;ka br 14 egker dgs l[kh ns[k ds] x, vkSj ds eanj iwNk vanj tk, ds] l[kh uke ys dj 14 clar iapeh ekl ekgk lqfn iapeh] iapeh iwtgh iapeh iwtgh ?kj ?kj vkuan vkS/k] u vkSj lw> gh 15 dkedh dsy djS] lax dku ds dkeuh vax meax u ekor] tkr Hkkeuh 15 Hkksj Hk;kss HkbZ Hkkeuh] lke lksgkx dh ckrka ykxh djus] lb;ksa LkkSHkkx dh 15 pyks tb, uan ds }kj us] fey ds ekkkkkuuh yky lqyky lksa NkaVs] lcs fey Hkkeuh 15 pwvk panu vchj] eaxkvks eksy ds nsaxs lcs fey nzo] gekjks dksy ds 15
 51. 51. rgka yxs lS;j lkFk] feykvks ,dBs gels dkSu gS vkxs] gks, pys tsB ds 15 L;kekth tk, cksyk;s] iqjs o`"kHkku ds ykoS cksyk; ds ckrka djS] lc lku ds 15 vkSj cksyk; iqdkjks] iqjs lcksa BkSj ds osxs iksgksaps ge tkr gSa] cM+h Hkksj ds 15 dksm e`nax >ka>] MQ ckts Y;kogha /kqu e`nax vuax] c/kkbZ Hkkogha 15 lkt flauxkj laokj] pyh czt ukxjh tkscu :Ik vuwi g] xqu dh ukxjh 15 fpRr fpyou [ksydks] Hkkoys Hkksj dks tk, jesa jkt lksa]uan ds ikSj dks 15 ikam esa Hkw"ku >ka>kjh]v>koV ?kwa?kjh cktr /kqu lqgkxuh]jktr vkxjh 15 pky pySa xt xkeuh] Hkkeuh Hkkorh lqanj Nc Nchys ds] mj esa jktrh 15 ns[kr uan ds }kj] lquh /kqu lke ls lc nksM+s cky xksiky ]iwju dke ls 15 ns[kh l[kh cztyky][kqlkyh [ksy ls yxh uSuksa ls uSu feyk,]xqyky dh jsy ls 15 pqvk pany vchj]mM+koS xqyky gh ?ksj ?klh vax yxkor] uUn ds yky gha 15 ys L;kekdksa L;ke ds]lhl /kjkor gkFk gh pyh ?ksj lcS czt ukj] L;ke ds lkFk gh 15
 52. 52. gks gks gksjh lcn]ckSys cksy lksgkeuk dksmw tqxy l:Ik ] ds ys eq[k Hkkeuk 15 ns[kr gh lq[k dsy] dg;ksa u tkogha dksmw gkalh ds cksy] lksgkeus Y;kogha 15 dksmw >ksyh Hkj xqyky]nksmw dks nsogha tqxy l:Ik lksgkeus]gkFk lksa ysogha 15 fNM+dr L;kekth L;ke lksa] lueq[k ekax dh ekuwa pylor tksj ds] tqn~/k esa lkax dh 15 pkjksa arjQksa ?ksj] fy;s ?kuL;ke dks Qxqok ekaxr ekuuh] tS yS uke dh 15 egker gals cztjkt] dgs ds cksy gh gkFk NqVdk; pys] viuk dkSy gh 15 cztyhyk &laf{kIr fooj.k ;ksa ctzyhyk vusd gSa] eSa laNsi dgs lqdu murhl v/;k; yhyk HkbZ] eq[k rkds dgwa opu 16 izFke &tks v/;k; feus] dals lquh vkdkl cku esjk ezrq gS bulsa] N ckyd ekjs dh isgspku 16 nwljs v/;k; feus dgh] nsodh ls fo".kq dh mriu czgek xjHk dh vLrqr djh] izckas/k nsodh dks eu 16 rhljs v/;k; feus] vkSj gks; fut l:Ik vorkj nsodh olqnso vLrqr djsaS] iksgksapk;k lke uan ds }kj 16 pkSFkseksa dal dksa] pafMdk dgs opu dals nq"V ea=kh cksyk;ds] ckyd o/k djks fru 16
 53. 53. djh fdz;k ikapos tkr deZ dh] uan eFkqjk tk, olqnos lksa feyki dj] fl[kkiu lquh cuk, 16 NBs v/;k; feus] olqnso dgk vkxe uan tkvks xksddqy] c/k iwruk ns[kh vkre 16 lkres v/;k feus] ldVk lqj =kukczr eq[kesa fo'o ns[kkb;k] ekVh [kkrs ekrk dks ftr 16 vkBesa v/;k feus] xjxkpkjt dgs uke djuth, ckydh djh] efl [kkbZ bu Bke 16 ukSeSa v/;k feus dgh] nw/k x;k mHkjk; tlksnk dks jhl HkbZ] lke cka/kus dk djS mik; 16 nlesa esa nks; oqN] m[kM+s teyk vjtu fruksus vLrqr djh] lks ns[kh lcksa jkslu 16 vX;kjs v/;k feus] ckyd [ksyu x;s o`ankou oNklqj cdklqj] fd;k o/kt fru 16 ckjesa v/;k feus] v?kklqj dks o/k tku czgek ijhNk ysus dks] dgha , eksdksa isgspku 16 rsjesa v/;k feus dgha] fd;ks czgek oNkgju rrNu u, cuk;ds] ys x;s czt oru 16 vkSj ckyd oPN] vki Hk;s lcu ,d cjlyksa ;ksa jgs] igspku u gqbZ fdu 16 pkSnesa v/;k; esa] czgek gks; ekssfgr xzgs dne cM+h vLrqr djds] lkSai pyk vkre 16 inajesa v/;k; feus] /ksu ikyu dks dke /ksuqd nSR; dks ekjuk] rky cu ds Bke 16
 54. 54. vkSj dkyh dks neu] fujr djh mij Quu xksiu dh jNk djh] cpk;s fo"k ty fru 16 lksys dkyh ukF;ksa ty esa] djh vLrqr ukx iruh lke us vuqxzg fd;ks] lsod tku viuh 16 l=k esa v/;k feus] dkuh iBk;k nhi jeud xksiu dks cks/k fd;ks] ns[kk; lkgsch cqtjd 16 vBkjesa v/;k feus] rc :r Fkh xzh"ke rkesa ns[kkbs clUr] lq[k ik;ks lc vkre 16 mubZlesa v/;k; feus] cyHknz ls ejok;ks izyac nSR; dks o/k] ,g dkjt djok;ks 16 tc yxh nkokuy cu esa] jNk djh xksi xk;u nkokuy dks iku dj] jNk djh lcu 16 chlesa v/;k; feus] oj"k vardky 'kjn rkdks ojuu fd;ks] flQr djh tksyksa gn 16 oj"kkdky esa dzhM+kdj ]cyHknz dzLu xksi lq[k vkuUn ik;ks fru les] NwV x, lc nq[k 16 ,dchlesa v/;k; feus] os.kq xhr ojuu dzLuth x;s o`Unkou] l[kh dgs fojg opu 16 ckbZlesa v/;k; feus] xksfi;u ds gjs oLrj ojnku frudks fn;ks] tKlkyk x;s rrij 16 rgka vk, vaUu tkp;k] , dgs v/;k; rsbZlesa Qsj tkps fj"k iruhvis ]gks; buksa ij vuqxzg buls 16 fruds xqjou dks] iNrki djk;ks mu viuh bfL=kvksa dks] ?kjksa vk, ljk;ks 16
 55. 55. iwjs euksjFk fruds] ftu jk[kkS ir lsa Mj fj"kh rqekjs pju canS] djS Nkagk rqe mij 16 pkSchl esa v/;k; feus] ys lkL=k ehekalk er banz tK nwj djds] xkso/kZu tK djk;k br 16 iphlesa v/;k; feuss] banz fd;ks vfr dksi czt dks ukl djus] feVk; nsmwa lc xksi 16 rc xkso/kZu mBk; ds] jk[k fy;ks xksdy banz eks eku ?kVk; ds] HkbZ jPNk ckyxksiky ldy 16 dNw u pyk bUnz dk] vk;k Mjds lju vkxs dke/ksuq djds] xzgs lkeds pju 16 Nchlesa v/;k; feus] vn~Hkqr ns[ks dje foLe; xksi lcs Hk;s] dNw u ik;k eje 16 rc uanus xksidksa] dgs xjx opu ukjk;.k rqy gk;xk ] , lcesa fd;s jkslu 16 lRrbZlesa v/;k; feus] dzLu izrX;k tku vfHk"ksd dks vksNo djks] banz dke/ksu fd;ks lueku 16 vBkbZlesa v/;k; feus] uUn x;k djus vLuku rkgka ls o:u ds nwr x,] rk; gqrh uk isgspku 16 rkagka lssrh NksM+k; ds] tc Y;k, ckgsj rc uan tks ns[k;k] lc fd;k xksi vkxwa tkfgj 16 rc xksi us ekafx;k] ns[kksa viuksa BkSj tkagka cSdqaB esa jgr gks] rkdh ryc dj tksj 16 rc cSadqB ns[kk;k] xksiu dks reke ns[k xksi ihNs gVs] ge tk, czt ds Bke 16
 56. 56. bgka rks rqels cksyus] jgs uk gekjh ejtkn tgka rqelwa ckr djsa] lksbZ ns[kkvks gekjh cqfu;kn 16 murhlesa v/;k; feus] gks; ljn :r iwue fnu mn; Hk;ks llkad] dyad jfgr jkslu 16 egker dgs , eksfeuksa] , dgh czt chrd vc dgks p`Unkou dh] tks iap v/;k;h cqtjd 16 jklyhyk&iapk/;k;h&Jhd`".k dk o`Unkou izos'k&Jaxkj igsys dgh fnu gd BkSj dh] tks f[kyor dk etdwj :gsa jcn dj mrjha] rkdks dg;ks tgwj 1 dgs NS fnu okds Hk;s] chp vYyk dyke rkesa ,d fnu dg;ksa czt dksa] nwtks fnu jkl dg;k bl Bke 1 rhljsa fnu egaen] pkSFks fnu bZlk bl Bke ikapek fnu beke dk] NBs fnu tqek reke 1 vc dgksa yhyk jkl dh] tks dg;k nwljk fnu rkds ikap v/;k; dgs] lqd lqduks fd, jkslu 1 czt esa vX;kjs cjl] mwij Hk;s ckou fnu rk fnu xmw pkjus] iksgksaps o`Unkou 1 fofp=k os"k cuk; ds] cuh ouekyk mj mwij fofp=k /kkr fp=k vax ij] oa"k :i vuwi uVoj 1 flj ij eqdqV lksgkeuks] cuk;ks vius gkFk xqokyksa dks gqdqe fd;k] tks Fks vius lkFk 1
 57. 57. la>k lesa tc Hk;ks] xmw ihNs Qsjh lc dg;k vkxs ds xqvky dksa] eSa ihNs jgksa crk;k rc 1 tks ihNs jgs frulksa] ;ks dj dgk lqdu eSa rks vkxs tkr gksa] eksgs <waf<;k u dksbZ tu 1 ,d rjQ jgs x,] pys tkr rk;Qs nks, [kcj u iMh dkgw dks] br xksi u tkus dks, 1 iwjuek dks iwju] izkph fnlFksa gks, mxk "kksMl dykys] dyad u budks dks, 1 ewy l:isa ns[k;k] lax lb;ksa ds jeu budks dNw [kcj ugha] dNqd djka psru 1 ;ksas djrs vX;ka HkbZ] v[;j ds mwij vkk;h uhan gksogha] tksxek;k bu ij 1 isgsys HkbZ l:Ik ij] djk, tksxek;k fluxkj cLrj Hkw"ku buksaisa ] lc psru Hk;s izdkj 1 eqxV eksj ihNdk] rkdh fdjuk yxha vkleku tksr u dkgw ekogha] dju Qwy >ydr dku 1 tc eq[kkjfcan Qsjr] tksr eqdqV fQjs czgekaM yjSa fdjuk lke lkeh] ,g u;k tksxek;k dk baM 1 o; fdlksj vfr lqanj] gjoVh galr eq[k xkSj vax vax Nfc jktr] lksHkk lcnkrhr gS tksj 1 ihrkacj iV isgsjus] jax yky btkj iVdk dlk daej] djus jkl fcgkj 1 iVdk pkSdM+h mj ij] vkSj pkSdM+h oklsa nksmw cktw NsM+s yVdr] lksHkk dgha u tk, buesa 1
 58. 58. ikapksa gkj toj ds ] mj mwij >ydr nksmw ckgska cktw ca/k]pkjksa Qqed yVdr 1 iksgksaph tqxy tM+ko dh] dkaMs+ dMyh dapu chaVh uax tosj dh] >ydr uwj jkslu 1 pkjksa Hkw"ku pju ds] Loj cktr ehBh jlky lc lkt psru ns[k ds] gq, vrar [kqlky 1 Hkkse nqze cz[k csfy;ka] ns[kh psru tksr vikj rc ;kn fd;k lf[k;u dks] djus dks jkl fcgkj 1 djh vkX;ka tksxek;k dks] lf[k;ka ykvks cksyk, vc fojg lgs u ldksa] flrkc nsvks iksgkspk, 1 lsgs uk lds Hk, vkrqj] czgs lg;ksa ukk tk, eksfeu =kqfVdky tqxu ds v;qr Hk,] gqvk lk vkrqj eu 1 rc eqjyh ysdj /kjh] v/kqjks yxk; Loj xk, rc czt esa Loj iksgksfp;k] rc lS;ka fudlh /kk, 1 isgsys rks rkelh pyh] rk; vkM+ks uk vk;ksa lalkj jktfl;ka ihNs pyh] Hk;ks vkM+ks lkrfl;ksa dqVqe ifjokj 1 rks vkdkj buksa NksfM+;k] , mu vkxwa nksMh tk, jkg esa tksxek;k feyh] djh [kaMuh vki ij cuk, 1 dNw uk Vsgsy eq>lksa HkbZ] eSa vkbZ buksa dks cksykou , vkxwa ls fudlha] , izse bld jkt exu 1 dksbZ vkdkj jfgr Fkha] rkds u, fd, vkdkj o; ,d fdlksj lcdh dj] djk, psru flauxkj 1 egker dgSa , ekfeuksa] , chrd nwljk fnu rkdh fo/k ys; ds] fny dks djks jkslu 1
 59. 59. o`Unkou dh lksHkk vc 'kqd ds opu ls dgwa] tks ikapksa v/;k; ess je.k ys lkL=k lk[k lq{ksi ls] , le>saxs eeZ ekseu 2 ts jes gSa jkl esa] rkdksa vkos ;kn eqy opu ns[kb;k] br eksfeu ikosa Lokn 2 Hkxokufi rs jk=kh] gqbZ izQqQqfyr 'kjn :r ns[k ou Qwys psru dks] tksxek;k miklh br 2 rk% in u dg;ksa jkr dks] lks pkj jkrksa dh fljnkj ,d jkr eR;Zyksd dh] rkdks lquks fopkj 2 lks rks pkj igj eR;Zyksad ds] vkSj nwth nsou dh jkr lks N% eghus eR;Zyksd ds] vkxs rhljh jkr dks lquks Kkr 2 , eR;Zyksd czgekvdh] gtkj pkSdM+h dh gks; pkSFkh jkr ukjk;.k dh] ukgh fujeku dg;ks lks; 2 jkl dh jkr bu ij HkbZ] pkjksa jkrsa buds njE;ku dgwa ujk;.k viuh jkr dk] fujeku djSa ifgpku 2 ij jkl dh jkr dks fujeku] dj u ldsa dksa; lks rks eR;Zyksd esa HkbZ] fcu ekfeu u dknj gks; 2 rk leS dh lquks eksfeuks] mn; lksy dyk 'kf'k tku jkt mM+ u{k=k dk] dqdqe izkph fn'k ifgpku 2 ykyd ls ysiu djh] izkph fn'k ijoku fdjuk viuh ilkj ds] ykyd 'khry tku 2 vk;k vkuUn fn'k dks] lp"kZ.kh loZ=k tku rkdksa eksn ,slkhs e;ks] dgh u tk, ifgpku 2
 60. 60. n`"VkUr nsrk mwij] T;ksa ,d fojfgu ukj nh?kZ dkyksa vkb;k] tc feyksa fru Hkjrkj 2 rk; vkuUn vfr gksr gS] R;ksa fn'ksa HkbZ lq[kdkj vkSj dqeqnuh ouLifr] lc dey Qwyugkj 2 v[kaM eaMy pUnzek] jl lhapr lc cu gS JkrkZj o`{k csfy;ksa] rkdks ns[kr izQ`fYyr Hk;ks eu 2 jek y{eh oSdaB esa] tk Hkxoku dh vj/kkax Hkkuw eq[k gS frudk] Fkk luea/k ekrk lax 2 xksfdju dgh frudh] vfr lksfHkr fruls ou rkdksa ns[k os.kq ctk;ks] lf[k;ksa ds eu gju 2 rkes xku ,sls fd;ks] vuax o`n`~`/k djus dke gj fy;s eu czt lqanjh] o`Unkou <k+<+s gSa lke 2 viuk mn~ne pyu dks] dksbZ u y[kk;ks fdu tgka dkUr [kM+k viuk] yVdsa daqMy osx pyr fru 2 dksbZ xk; nksgu djs] NwV x;k nksgu gkFk dksbZ nw/k voVkorh] lks NksM+ pyh rkds lkFk 2 euq mnosxu gks jgha] lqur os.k dkuu , rkefl;k ifgys pyh] pyh jktfl;ka fny jkslu 2 dkabZ Hkjrkj dks ihjlrh] dksbZ cky djkosa Ik;&iku dksbZ ir dh lsok feus] NksM+ rs dNw uk jgha isgspku 2 dksbZ tseus ds les] dksbZ ty djrh iku dksbZ Hkkstu Hkjrkj dks] NksM+rs dNw uk jgh lku 2 dksbZ Ukgk; vax ysiu djs] dksbZ iksaNr ru dksbZ uSu lekjrh] nsr ,d vka[k vatu 2
 61. 61. dksbZ oLrj isgsurh] dksbZ Hkw"ku ikamds isgsurh dku lku u jgh ljhj dh] tkrs fudV dzLu lueku 2 rk; ir eus djus yxs] iq=k Hkkar dqVqac ijokj tkdh gjh vkrek lkeus] lks D;ksa fQjsa bu fcgkj 2 Lokarlh xzg esa jgs xbZ] fudlus u ikosa BkSj Hkko l:Ik :ns /kj] fpr esa u vk;k vkSj 2 /;ku fd;k ehu ykspu] jg;k l:Ii fgjnS Hkjk, eaxy fru ls fNu rSls Hk,] vlqHk fojgs rki ls x;k ulk, 2 izhre fojg uk lg lgs ldha] budh iksgksph ij vkre tkj cq/k mi lax ls] NwV x;k vkdkj dk ne 2 lqHk vlqHk nksmw xys] lc vkxs HkbZ izkir tksxek;k falaxkj djk,] tk, igksph gtwj frr 2 egker dgs ,s eksfeuksa] lquk ikam Hkjs rqe dgksa vkxs rqekjh chrd] tks ns[kk;k gd gqde 2 jktk ijh{kr dk iz'u br jktkus iz'u fd;ks] ,s equh lqdnso D;ksa xksih iksgksph fujxqu dks] lks, dgks eksgs Hkso 3 dzLu th dks ,d je.k] tkuks ijedkar lksHkk;eku u tkU;ks czge v}Srdh] ;kdks dNw u Fkh isgspku 3 vkSj xqu izokg lalkj esa] jgs lalkj xzgLFkklzze , dNw uk tkurh] isgspkku tks vkre 3 rks budks D;ksa izkir HkbZ] oLRk tks fujxqu D;ksa va/ksj feVk vkre] fny dks djks jkslu 3
 62. 62. rc lqdnsosa dg;k] ,g rks eSa isgsys gh dgs opu fllqiky pS| tks flliky dks] ns[;k lqleu eu 3 mus u pkgh eqxr] Fkh nqleuh fny njfe;ku rkdksa eqxr ,slh HkbZ] uk rih tksxh uk X;ku 3 lks, eqxr nbZ frudks] fcu pkgs fcu isgspkku buesa rks vkBksa iksgksj] Fkk jeu lq[k mieku 3 ,sls flliky dks m/kkjks ], eSa dg;kss lIrelda/k esa , rks izh;re lke dh] vkSjksa ikir gks; buls 3 tsrs dksbz vkneh ] fru lcu dk mn~/kkj lqurs gh eqxr gksogh] buksa dks fur fogkj 3 funku rsjs uke jktk rks] rksdks jtksxqu vf/kdkj uk fujeku gS cy dks] ftu tkuksa , lxa.k vkdkj 3 buds nsg gS fujxqu] budks fujxqu csgsokj lc djrwr ek;k fujxqu] , lcnkrhr ds ikj 3 , l:Ik ,slk gS lke dk] dksbZ ;kdks Hkts gks, dke dksbZ dzks/k dkj Hkts] dks, Hk, dj Hkts bl Bke 3 dksbZ lusg dj lsogh] dksmw ,drk dj ,d dksmw lqgn ius Hkts] dksmw vkSj Hkkos vusd 3 ;ksa fur tks dksmw Hkts] rkdks rs rUe;rk iakIr gks, rks dkSu vojt budk] br ld u jgh dks, 3 rkes jktk rw Hkxonh] rkes rksdksa u pkfg, ld bu rsjh jNk djh] iSB xjHk cqtjd 3 , rks tksxsLojksa dk bZl gS] ,g gS rkdks bZLoj dksbZ u iksgksaps budksa] ;kdh lkgsch lc mwij 3
 63. 63. tftudh fnzLV ls ,sls dbZ] gkFkksa dj crk;k baM lks lkjk v[kaM Hk;k] f=xqu lessr czgekaM 3 rkds fudV vk; iksgksph] czt;ksflrk Hkxoku cksyu okyksa es cksydk] dgs eq[k ehBh cku 3 egker dgs , eksfeuksa] dgksa mFkyk ds cpu rqekjh ijkNk ysus dks] dgs ekfgr opu jkslu 3 lf[k;ksa dks d`".k dk mins'k vk; lS;ka iksgksaph jkt ds] fey lS;ksa fy;k ?ksj jkts ns[k lq[k ikb;k] dgs opu eq[k Qsj 4 ns[ku dks ijhNk] ftu ek;k gksos ysl ;kn nsus lSa;u dks] D;ksa NksM+s vius josl 4 ,slk fny esa ysvds] opu dgs Jheq[k egkHkkX; dgs cqyk,] Hkys py vkbZ lueq[k 4 dgks dkjt rqekjks] gS dqly rks czt esa dghdr eq>dks dgks] vkbZ dkSu ijkstu lsa 4 ?kksj :Ik ,g jkr gS] jgs ?kksj tho chp cu frl okLrs ihNs fQjks] rqe dM+h dqyc/kw tu 4 rqekjs ekrk firk] vkSj dqVaqe ijokj lc <wa<r gSa rqedks] rkdks djks euqgkj 4 frulksa gB u dhft,] tks dnh ns[ku vkbZ;ka cu jkdsl dj lksfHkr] tequk mty ty jkslu 4 cu ns[kks lksgkeuska] Qwy lqxa/k lhry lkj ikr Qwy Qy psru] ns[kks tksxek;k foLrkj 4
 64. 64. vc jkr cksgkssr tkr gS] lrh lsoS irh tku rqekjs cN ckyd jksor] rk, lsoksa fl[kkiu eku 4 vFkok esjs lusg dh] vkbZ ta=kh rqe vkbZ Hkys ikyks ijokj] rqe ekuksa esjk gqde 4 vFkok esjs lusg dh] vkbZ ta=kh rqe br dqVqac dks iks"ku djks] tkvks ?kjksa frr 4 ije/kje vL=khvudks] lSos irh lueq[k rqe c/kq gks dy;kuh] gS rqekjks iztk iks"k.k es lq[k 4 nqlhy nqjHkkxk gks,] oZ`n~/k tM+ jksxh vikj ifrczrk NksM+s ugha] ,slk gks; ifrr Hkjrkj 4 rkls ljx u gksos izkir] Qy FksM+k Hk, cksgkssr gks, tx eaas fuUnk lc djsa],slk djs uk dqyc/kw dks, 4 esjk Lrou njlu] vkSj djs tks easjsss /;ku ugh fudV esjs rSlk] lq[k lc gSa feus isgspku 4 frl okLrs rqe lc] fQj tkvks vius ?kj mrgh /;ku lqeju djks] jgks esjs Hktu esa rrij 4 ,g opu lqdnso us]jktk dks lquk, dku lqu lqdu Hkxoku ds] nq[k ik;ks esj leku 4 egker dgs ,s eksfeuks] ,sls cpu lquk, dku rkdksa mRrj rqe fn;kS] djks rkdh isgspku 4 xksfi;ksa dh voLFkk vc dgksa cpu lSavu ds] tk mRrj fn;k rqe lks lqdu ;kn djks] tks ns[kk;k rqes gqde 5
 65. 65. lqdth jktk lksa dgsa] vfiz; lqus cpu xksfoan eq[k xksihvus] Hk, HkXu ladyi eu 5 nqjrs;k fpark HkbZ] ;kdks rj uk lds dks, l[kh lkfRod eqfNr HkbZ] ryQ jktfl;ksa gks; 5 rkefl;ka lkesa HkbZ] isgsys gh fd, olq/kk eq[k Loklksa Lokal ysus yxh] yky v/kqj LQqj ik;ks nq[k 5 pju vaxwBs dj] yxha Hkkse fy[kus nksmw /kkjksa uSauksa vkalwa >js] nksmw rjQksa pys frus 5 lq[k cks; vjxtk panu] Hkhx pys lc BkSj yfx;ka NsM+sa ikasNus] Qsj Lokalksa Lokal ys vkSj 5 dNw :nu dNw iksaNr] dNw cksy uk lds eq[k ,d egh l[kh cksyu dh] gqbZ jktlksa lueq[k 5 cM+ks dqykgy bu les] gqvk lkFk esa rc eus djr Nkuh jgha] l[kh, cpu dgs tc 5 lquksa lb;ka ,d eSa dgksa] gS viuh rdlhj D;ksa uk jkt ,slk dgs] viu iksgksps uk jkt rhj 5 jkt vk, izkr ls la>kyksa] vkiu jgs chp ?kj lksHkh cksyk, ybZ vkiu dksa] Hkwy ekuks lcs bu ij 5 lqdth jktkslksa dgs] flQr cztc/kw ds uke Jh dzlu th ds vjFks] NksM+s lc vius dke 5 :nu djs vkalw iksaNs] xnxn daB dgs cku lussg iwoZd lqdu] gS iszesa l:Ik funku 5 egker dgs ,s eksfeuksa] , jklesa dgs lqdu ;kn djks rqe frudks] vkxs djr jkslu 5
 66. 66. xksfi;ksa dk mRrj dg lSa;ka lueq[k jktlksa] mu couks ds mRrj tks cksyk, ihNs Qsjr] rkdks lquks iM mRrj 6 rqe lc ckrksa lejFk ] D;ksa cpu dsgsr dBu tks rqe crk;k gedks] lks ge fo"ksa rts Lotu 6 vkSj gekjs fo"ke oSHko] lks rks gSa rqekjs pju D;ksa gedks rqe rt ldks] ge fo"k; ek;k mrkjh eu 6 D;ksa u Hktks rqe gedks] djks jNk lcu T;ksa misUnz bUnz dh] djs jNk lc nsou 6 tks rqe gedks dgk] irh crk, larr vkSj dqVqac ijokj] dgk Lo/keZ L=khvksa dk br 6 ,s /keZfork ge rqedsk] uhds tkU;k mRre rqekjks opu u yksiuksa] lc fd;k pkfg, ge 6 rqekjks minsl rqe] djks rkdks fopkj lc varjtkeh vkrek] gks rqegh lcdks lkj 6 T;ksa ,d nj[kr [kM+k] rk, ikuh lhafp, ewy esa rks Mky ikr Qwy Qy dks] iksgksapr gS fruls 6 vkSj ikuh Mkjs ikrksa ij] rks dgwa uk iksgkspr R;ksa rqedks lsors] lcksa dh lsok gksos br 6 tks dksbZ gsr djs rqelksa] lksbZ lqQy vkre] fuR; fiz; rqekjk l:I] lc lq[k nkrk rqe 6 vkS rqe crkb;k] ifr lqr nkrk nq[k gks iqlU fru okLrs] ojns Loj ns gesa lq[k 6
 67. 67. vklk gekjh iwju] djus gSa lc rqe cksgksr fnuu dh mesn] D;ksa nwj djr gks ge 6 gS dey ny ykspu] gekjs fpr cka/k rqels xzg dke ge F;ksa djsa] psru vkre jgh rqe esa 6 ckdh tM+rk vkdkj dh] fruls dNq, uk gks, pju u ikam NksM+gha] D;ksa dke djsSa czt esa lks, 6 ge rks rqekjh vaxuk] lhapksa v/kjk ve`r eqjyh }kj v/kqj ls] gal voyksdks gels br 6 dy xhr os.kq ctk, ds] dke vxuh djks nwj tks dnh rqe uk dgks] fojgu vkdkj djs pwj 6 vkSSj /;ku djds tks,] rqekjh inoh fut /kke rkagka ge iksgksaps rqe] rks bgka D;ksa u iwjks euksjFk dke 6 gs l[ks srqedks dgs] gs dey ny ykspu rqekjs pju dey] jek rykls ns ru eu 6 vkSj fn;k d`ik djds] vjau oklh dks dNw gks, ge izkFkZuk djr gSa] Hktr Hkxr lc lks, 6 dksmw ikj u ikogha] rqekjh ek;k nqLrj jasgsr yNeh oNLFky] pju mikluk lc ij 6 lc lsod lsogha] rqylh cls pju rkdh fjl yNeh djSa] ;kdks ,gh fprouh eu 6 lc nso okNsS dVkN ftudh] lks jt okaNr fpr ns eu eksdksa ,gh nhft,] rqe fiz;dh lsou 6 frl ckLrs rqe ge ij] D;ksa uk gksr izlUu rqe nwj fd;ks nq[k czt dks] ge izkir HkbZ pju 6
 68. 68. lcdks ge NksM+ ds] djh rqekjh miklu lqanjrk l:Ik dh] gqvk rhoj dke mreUu 6 rqekjh fuj[kuh ls] gs iq:"k Hkw"ku rhoj dkeuk gedks] ns lkl iuk lcu 6 ns[k wq[kkj fcan dks] nksMw cktw tqyQu dqMy dkuksa >ydr] gS xkSj xyLFky jkslu 6 v/kqjke`r ykykd ls] gal djks voyksdu vHks nku gedks nsvks] Hkqtk rys j[kks lju 6 vcyksdks uSuu ls] jek mj ij [kkl ge vkSj u pkgr] lsos rqes gks; nkl 6 dkS L=kh ,slh gS] bu =kyksdh feus tc os.kq /kjks v/kj ij] djks xku ve`r nsvks Lrous 6 lks lqu dqy ejtkn dks] xzgsus uk lejFk dks, lc lksHkk f=kyksdh dh] tkds ns[kus esa gks, 6 lks dSls jgs uk ldr] br dksbZ ukgha lejFk xk; ia[kh cz[k e`x] dj ldsa u viuk vjFk 6 jkse jkse gj[k gksr gS] tM+ ilq lc dks, ,sls Hkh ge uk Hk,] gks, tM+ cz[k leku Hkh lks, 6 Hk, gjus gekjs] bu okLrs izxVas rqe T;ksa vkn iq:"k Loj yksd dh] jNk djS lc dqe 6 frl okLr dj iadt] /kjks rir gekjs Lru ij rqe vkre ds ca/kuksa ]fdadjh djks rqekjs ?kj 6 egker dgs ,s eksfeuksa] ,g dgs rc lqdu gks, luwq[k lke ds] chp uwg fdLrh jkslu 6
 69. 69. Jh jkl fogkj vkSj Jh d`".k vUrZ/;ku dgs opu lueq[k] >jr vklwa uSuu dj jcn ihNs fxjh] lqus lcksa us opu 7 ,dS csj lcs fxjh] :nu djs ty/kkj jkt ns[k gky buksa dk ] eSa djksa lb;ka fogkj 7 vkalwa iksaNsa eq[k ds] vius oLrj ls mBkb;ka vad Hkj ds] eSa jewa jgwa rqelsa 7 eSa rqels ,d Nu] tqnk uk ldksa gk,sa rqe cYyHk gksa esajs izk.k ds] D;ksa lgwa nq[k rqekjks lks, 7 , opu lqdsa dgsa] jktk lksa lEckn jkt lf[k;ka lcs mBs] dj jkl jeu cqfu;kn 7 o`Unkou ns[kk;k tqxrsa] fQj lc BkSj cu xfy;ka tequk rV] jsgsl yhyk djh tksj 7 gs tksxsLoj dk bZ'oj] rc gals vkRekjke tks vUnj lks ckgsj jeS] fd, iwju euksjFk dke 7 rk leSa fru lkFk lksa] djh mnkj psLVk fogkj izQqfYyr eq[k lcu ds] Ikk;ksa vfr lq[k vax djkj 7 mnkj gkal djus yxs] f}t naar >ydr uwj T;ksa xtjkt fogjs ou esa] rkdks dg;ksa u tk, tgwj 7 xkrh jerh cu esa] fQjSa twFk cfurk cu ,d ,d esa rhu lSa] pkyhl ckj lgL=k ,d ru 7 ekyk >ydr mj ij] [kaM [kaM cu ekgsa Qsj jers vk, tequk rV] jssrh lqnj >ydSa rkags 7
 70. 70. fy, ckag ilkj vkfyaxu] uhoh Lru u[k xzgs , /kku [ksykosa yksd uhfr ij] ijl ijs lueku 7 bu HkkUr lq[k lkxj] lc lS;ka gqbZ xjd eu bfPNr dkeuk] lcksa iwjh gqbZ cqtjd 7 vf/kd eku xoZ lkxj] ewy l:isa ns[;k br lq[k lc ,g /kke esa] gqvk fojg nq[k pkfg, c[kr 7 fy;k vkosl vkX;k dj] v[;j lqjr ij tc lqjr ,dyh HkbZ] ns[;k /kke fut ?kj 7 lqjr ped ihNs fQjh] rc Hk, varj/;ku dgk jkt dgka jers] ,gh jgh jVu eq[k cku 7 dgwa u ikoS <wa<rs ] lc tkxk BkSj BkSj rc yxh jksus iqdkjus] fojg fd;k vfr tksj 7 egker dgs , eksfeuksa] , gS rqekjks jeu Qsj ;kn djks rqe chrd] lc ,d BkSj eksfeu 7 chdr varZ/;ku dh&&Jh d`".k fo;ksx esa czgevkRekvksa dh voLFkk ,g dg;k JhHkkxor] nle Lda/k ds feus mUkrhlesa v/;k feus] opu dgs jktk vkxs lqdus 8 vc dgksa v/;k; rhljk] tks fd, fojg opu varj/;ku les Hk;ks] fojgs xk; ryQs ru 8 lqdth jktk lksa dgsa] tc Hk, varj/;ku ,dS lesa cztkaxuk] rir HkbZ lqu dku 8
 71. 71. re vka[ku vk; xbZ] fopjr fodyi eu T;ksa dfjuh twFk tqnk gks;] R;ksa fQjs fodyi ru 8 fpr foHkze ns[kr fQjSa] opu dgsa euksgj fpr vk:<+ l:Ik ij] ys yhyk fpRr mwij 8 rSlh rSlh psLVk] yxha dju lc dks, vtwa czgs C;kI;ksa ukgha] lke vkre :Ik gS lks, 8 ys xr lke l:Ik dh] vkSj ean ean eqldku uSuksa T;ksa dj fuj[kr] eq[k ehBh cksyu cku 8 , l[kh jkl l:Ik ij] vk:<+ HkbZ lc dks, vklk fny esa vkou dh] vcyk foHkzeSfpr gS lks, 8 u tkus osgsokj dksa] dksbZ xku djS chp cu dksbZ mwps Lok vkykir] dksbZ jkx rjax mriu 8 dksbZ fopjr cu esa] dksbZ muen vkdkj dksbZ cu cu esa fQjrh] <wa<sa fpRr gju gkj 8 dksbZ vkdkls iwNrh] varj dgS opu fpRr fprou <wa<u dh] iwNSa foy[k viuk cu 8 iwNSa ihiy vLoRFk ls] ys x;k pksj gekjs eu uan lqr rqe ns[k;k] dj isze gkal voyksdu 8 dgks dq:cdk gedks ] ukx iqUukx paid y?kq Hkzkrk cyHknz dk] ns[kk; Hkkuks gekjh ld 8 ekjk en ekuuhvdk] x;k gj dj gkal frl okLrs ge iwNr] ouLirh vkdkl 8 dgks rqylh rwa dY;kuh] rkdks fiz; xksfoUn pju vyh Hkej ?ksjk dgwa ns[;k] fiz; ekjs gekjs eu 8
 72. 72. fiz; vP;qr gekjM+k] ekyrh cz[k u cksys dks, lax lc dksbZ feyds] tkrh tqFkiS iwaNr lks, 8 l[kh izQqfYyr gS , cz[k] dj ek/ko fd;k ijl izhr tukor vax esa] gS vkSjksa lksa ljl 8 cz[k vkac dks iwaNgha] vP;qr crkvks BkSj cz[k fiz;ky vkSj iulk] dksbZ crkos gesa vkSj 8 vkSj dksmw iwNS cz[k ofy;ka] vkSj fojg djr vfr dks, ,s tkacw fcYc cdklksd] gedksa jkt crkvksa lks, 8 tsrs rqe gks Hkkse ij] cz[k gks ijkFkZ dke gedks D;ksa uk crkor] HkbZ jfgr inoh lke 8 dyiS gekjh vkrek] dgs uk ekuS br dks, feus Lokarlh jktlh] rkelh pju iwNr gSa lks, 8 dkgk rSa ri fd;ks fizFkoh] pju jkt fQjSa rq> ij] iqyfdr vax ijls Fks] l[kh ns[kks rqe ;ksa dj 8 vax mNjax rksdks Hk;ksa] Hk;ks xoZ x:vkiu rks, rksdks vkxs cjgkus] rkslksa fy;k vkfayxu lks, 8 ,d dgS ,du lkasa] lbZ , D;ksa crkoSS ge xoZ eku lax ifr ds] fgy fey jgh vkre 8 ,d nwth dks dgS] , ns[kks fny fopkj dkgak x, jkt gels] dksbZ l[kh gS fru ykj 8 egker dgss , eksfeuksa] , foyki fd, rqe ,g rqe ekaX;k vjl esa] lks ns[kkor gd gqde 8
 73. 73. d`".k fo;ksx ,d l[kh nwth dks dgs] ,d l[kh jkt ds lax vax vkfyaxu ys pys] fnzLV uk ns[kr vax 9 , vcgha bgka ls x;s] gS vP;qr lax fujorZ l[kh dqpdaqde jftr] dksbZ dyir dksmw galr 9 lqxa/k vax dh vkogha] D;ksa ifjey u vkbZ rqe ckgw da/k dey fQjkor] , ge esa dkSu vkre 9 lax jkekuqt cyjke ds] e/kqdqy Hkzej fQjs ys xa/k bgka vk, pys tkr gSa ] ge D;ksa ukk ikor lax 9 cz[k iz.kke djr] vLrqr djSa voyksd pju dey fpr ysvds] Hkkxr budk lksd 9 ;ksa iwNr cz[ku dks] ckgq da/k ,d nwth ij ouLifr cksys ugha] rk, fuanr gSa ;ksa dj 9 ;ksa lqdth jktk dks dgsa] ;ksa mueRr HkbZ xksi HkbZ dk;j dzLu ns[kku dks] jgs <wa< dk<+us pksi 9 rkefl;ka ijcks/kgha] D;ksa fody Hk, eu vc gha <wa< dk<gha] djsa yhyk fiz;k bu ru 9 lks, fey ds viu djsa] czt esa yhyk djh ts vk:<+ fpr dzLu vkrek] bu vkSj uk vkos fny ds 9 vfr vklhxks vax esa] ge u NksM+ds tk, ,d nwth izcks/kgha] xqu ns[kks jkt mj Y;k, 9 egker dgs ,s eksfeuksa] ,g rqekjh chrd foyki fd, chp cu ds] rqes [ksy ns[kk;k gd 9
 74. 74. o`Unkou esa cztyhyk cztyhyk djus yxha] ftuesa jesa Jhjkt ,g ns[k izxV gks,axs] rks gksos rqekjk dkt 10 dksbZ os"k /kjs iwruk] dksbZ dzLu os"k /kjs cky yxh vLru iku djkus] rkdks o/k djr xksiky 10 ,d xkM+s dks os"k djds] os"k nSr ldVklqj ckz/k >ksyh :nu djs ckyd] ikam ekjk rkds mwij 10 ,g nSr br vk;k] dzLu ckyd :Ik gks, ,d jN jN opu dgs] eq[k iqdkjr lks, 10 ,d os"k djs cyHknz dk] /kjs cky xksokyksa os"k osu ctkos v/kqj /kj] djs pkrqjh fols"k 10 dksbZ os"k cNju ds] dksbZ v?kklqj QkM+s eq[k cky cN ys mnj esa] dzLu ns[k l[kk ikosa nq[k 10 ,d cdklqj gks, ds] cky xksiky fQjs lax rk, isgspkku ds ekjr] osg djus ykxh tax 10 ,d dsgs uk ns[kr] cN xk,a xbZ nwj csu ctk, ds Vsjgha] ,d ,d djs etdwj 10 lk/kq lk/kq lqu csu ds] ;ksa flQr djsa lc dks, dksmw ckgw yVdkos jkt T;ksa] dksbZ pys frjNh fprou gks, 10 dksbZ dgs eSa dzLu gksa] ns[kks esjh xr HkkUr yfyr pky vfr lqnj] dksbZ ckr djS ,dkar 10 uk cjlk dh Hks djks] ,d dgs ;ksa eq[k eSa jNk djus lejFk] dkgwa iSB uk lds nq[k 10 ,d dgs jk[ks dzLu] banz dksi es?k /kkj vEcj mrkj dqaMyh dj] Vph vaxqyh mBk;k Hkkj 10
 75. 75. vkvks xksi buds rys] dgs ydqVh Vsdks rqe ftu fxjs dkgw rjQksa] rqe dsjk ekuks gqde 10 ,d l[kh eq>ls dgs] opu iqdkjs tksj eSa lkgs czt dks djksa] rqe dgks iqdkj lc BkSj 10 ,g nqLV vkre ftu jgs ] MaM djrk [ky dks eSa rk, ,d l[kh iqdkjr] dgs ns[k buls 10 ,d nkokuy ns[kkogha] ,d gks, dzLu eaqnkos uSu [kse nsr lc l[kk dks] ehBs dgs eq[k cSu 10 ,d tlksnk gks, ds] ,d dzLu djs vU;k; rk, mw[ky cka/kr] ,d jsadrh jksrh tk, 10 ,d ys ydqVh Mjkor] QksM+s Hkktu n/kh ds ,d teyk vjtqu cz[k] ,d fxjk, chp gks, , 10 bu HkkUr dS jkersa] djs chp o`Unkou lc ou esa fQjrh jgsa] jgsa rir fojgk vxu 10 ,dus in ns[;k ijekrek ] ns[kkos l[kh vkSj uandqvj bgka ls x,] ns[kus yxh BkSj BkSj 10 ine lsgsu dneksa] tc czt vadql gks, uSuksa fuj[ks cu ,gha] D;ksa uk isgspkur lks, 10 T;ksa ixh gks, ix [kkstr] rk ihNs pyh tk,a ikor ukgha ihmdksa] nq[k vkrqj ryQk, 10 vu okaNr vcyk] ,d nwth crkor dksbZ Hkwyh cu esa] dgs eSa jkt ns[ks br 10 ,d iqu fQjrh cu esa] tqxy pju ns[k ds vkrqjrk ean gks; jgh] eq[k dgs dksbZ crkos , 10
 76. 76. dgs ,d nwthv dksa] jgs uan lqr ds lax fody gks; <wa<r fQjs] T;ksa dfj.kh twFk fcu vax 10 , dkSu l[kh vkjk/ku fd;ks] tk; Hkxoku gfj bZLoj lke lwa izhr cka/k ds] jgh ,dkar fogkj ij 10 egker dgs , eksfeuksa] ;ksa fody HkbZ eu <wa<r fQjSa uk ns[kgha] fQjrh oqUnkou 10 o`Unkou esa d`".k dh [kkst lqdth jktk lksa dgs] /kau l[kh cM+s Hkkx js.kq jt dh lksa nqyZHk ] tkdks dksbZ uk ikos lqgkx 11 rk js.qk esa ykSVr fQjSa] tks nqyZHk czgekfnd f=kxqu flj /kjSa ikos ugha] yxk rklksa buksa bld 11 vjs l[kh br jkt Fks] eu ikoS vfr NksHk ,gh pju l[kh lke ds] buds fny ;kgh jgs yksHk 11 v/kqjke`r jkt ds] Hkksx fd;ks l[kh bu BkSj ns[k bgka vdsys jkt Fks] fru okLrs u ns[ks vkSj 11 [ksn ikor ikamw ns[k ds] gSa fiz;k br nks; br csu xwaFkh l[khv dh] Qwy fxjs ns[kr ugha lks; 11 tks tks l[kh dsgsr gS] lksbZ lksbZ djr Jhjkt djsa lksa ,d ,d fodyi] lc jgSa <wa<us ds dkt 11 ns[k l[kh bu BkSj dks] br D;ksa dj fd;ks fogkj dsl ilkj l[khv ds] bu HkkUr fd;ks euqgkj 11 csu xwaFkh gkFk vius] ,g lqxU/k Qwyu dh Qc bgka ls x, csj dNwuk yxh] bgka ls mBs jkt vc 11
 77. 77. lqdth jktk lksa dgs] vkrek jke jeu lks rks v[kaM yhyk feus] tqnk jgsuk vius tu 11 dkehtu dh nhurk] nq"VkRek vL=kh&vu nks; Hkko ns[kk, [ksy esa] , ns[kksa lbZ tu 11 bu HkkUr lbZ <wa<rs] ,d l[kkh ryQr ns[kh cu psrurk dNw uk jgh] jgs vfr NksfHkr eu 11 lf[k;ka iwaNr frudksa] dkgk jkt fdl BkSj D;ksadj rsjs lax Fks] fey lc djus yxh lksj 11 ou esa Jh Bdqjkuh th] <wa<rs ikbZ vpsr ofj"Vk lc lSa;u esa] D;ksa uk gks, lkopsr 11 eksdksa dNw [kcj ugha] Fks cu esa esjs ikl eSa lax py uk ldh] cM+h foLokl Fkh vkl 11 esjs gh ikl Fks x,] Hk, varj /;ku eSa ryQr jgs xbZ] eksgs vkSj uk jgh isgspku 11 gk ukFk je.k izs"V] dkagka x, ekslks nwj ge vcyk nkl gSa] [Mh lksa dj djsa etdwj 11 vr ykyp njlu dh] bPNr gS Hkxoku ;ksa ns[kh l[khdks foy[krh] ns gedksa isgspku 11 l[kh nq[kh lc eksfer] vki ij [kafMr dgs opu lc folesa gks; jgh] dyeu gS lc eu 11 Qsj ,dBh gks;dsa] <wa<r fQjsa lc cu tgka yksa panz mtkyk] rkagka yksa fey <wa<k lcu 11 tc va/kasjk vk;k] mgka ls fQjsa lc lkFk vc rks geh uk ikb;k] ,d nwth ds idM+s gkFk 11
 78. 78. rc jktk dks lansg Hk;ksa] VwVh vklk tc rc buds vkdkj D;ksa jgs] ,g eksdksa dgks lc 11 rc lqdth us dg;k] lqu jktk dgksa rqe eu dzLu :Ik gks; x;ks] vkykiu ogh vkre 11 ps"Vk Hkh djSa dzzLu dh] gS dzLu :Ik vkre xqu fruds xkor] ;kn vkdkj u vk;k Hkje 11 Qsj tequk rV vk, ds] ftr lqUnj jsr lhry rkagka vk, cSBha lc] ,d BkSj lkey 11 egker dgsas , eksfeuksa] ,g nwljk rdjkj vius chrd ns[k;ksa] , dgksa fojg foLrkj 11 xksfi;ksa dh fojg osnuk ,g v/;k; rhleka dg;k] fojgs opu foLrkj dgksa v/;k; ,drhlek] fd, tequk rhj fopkj 12 tequk rhjs cSB ds] fojgk xkor gSa ukj xqu dks ;kn dj dsa] foy[kSa dj ;kn fogkj 12 rk fnu ls czt eaMy] vf/kd t; ikor tc rqesa ut+j djh] vk; izxVs rqe br 12 rk fnu ls y[keh] czt lsor nkl ius ns[kkvks njlu izhre] ts tu rqekjs bu esa 12 vlq&izk.k gekjs] lks jgs rqekjs pju rks rqedksa <wa<r fQjSa] ryir fojgk eu 12 ljn lesa tks dey] rkdh vanj lqanj mnj fru ekfuan Jheq[k] uk iVarj ljHkj 12
 79. 79. gs lqjrukFk rqedks dgSa] rqekjh fcu ewyh ge nkl ojns ojnsu okys] D;ksa o/k fd;k Nsnh vkl 12 tks rqekjs eu ,slh Fkh] rks fo"k tyls dkgs ftyk, O;ky jkNl lc BkSj ls] gesa rkls dkgs cpk, 12 o`"kHklqj r`.kkoZr ls] nkokuy vxu banz dkso cjlk djh] foLes Hk;ks esjs eu 12 tks o/k djus grk] rks Fkh cgqr BkSj okjaokj jNk djh] dgk dgsa rqes vkSj 12 Tksrh dksbZ xksfidk] rkgs vkuan ds nsugkj vf[ky nsgh vUrj vkrek] djs lc vjFkksa fogkj 12 gs l[ks D;ksa uk ns[kkor] viuk tks njlu lejFk lc ckrls ] D;ksa dyikoks eu 12 gs vHk; nsu okys] D;ksa /kwriuk djS gels lju vkbZ D;ksa Nks<+r] D;ksa u nsr vHks gesa 12 gs dkUr dj ljks:g ] ldy dkeuk nsugkj flj gekjs ij /kjksa] Jhdj xzgks Hkjrkj 12 czt ds yksd dh vkjr] gjugkj gks rqe rqe gekjs Hkjrkj] u pkfg, rtuh ge 12 vius tks dksbZ fut tu] ean eqlduh dj ekuks nq[k gekjM+s] djks viukbr ge ij 12 ge rqekjh faddjh] gs deyny ykspu cnu ns[kkvks lqanj] ftu ryikvksa eu 12 tks lj.k rqekjs vkogha] iki tk, lc ukl rq.k pjds ihNs fQjSa] gSa y[keh tkgka fuokl 12
 80. 80. ps"Vk Hkax dkyhQu ij] /kjs rqekjs pju xqu frleku dksey] /kjks mj mwij Bkjksa eu 12 vxur dkeuk] djksa rk vxu dks nwj cksyks ehBh jluk,] djks gelksa etdwj 12 cq/k tks dksbZ iafMr] eu gjS rqekjh cku fuj[kks ehBs uSu lksa] djks gekjk lueku 12 D;ksa gedks ekjr] ge ij D;ksa mrkjr eu vkqj lq/kkjl lhp ds] gSa ge rqekjs fut ut 12 dnkp rqedks ,sls dgks] gekjs flj ij /kjks gkFk lks rks lusgh ij /kjks] tks esjs vkre lkSais lkFk 12 rqekkjs izk.k D;ksa dj jgs] dnh ;ksa dgks etdwj vkSj isgsys rqe dg;k] lks dsgsus ek=k lgwj 12 ge /kjs rqekjs fo"ks] dgs gekjs tks izk.k lks jgs rqekjs fo"kS] lks vc dkgka xbZ isgspku 12 tks dnh esjs fo"ks izk.k Fks] rks vc jgs D;ksa dj ij , Hkh gS dsgsusv dksa] tks opu dgs bu ij 12 , rsgsdhd ,slk gh gS] tSlk dsgsr gks rqe ij gekjs izk.k fudyrs] rqekjh dFkkus jksds ge 12 dSlh rqekjh dFkk] "kV xq.kkfRedk gks, tSlk l:I rqekjk] ;kdksa u tkur dks, 12 ,d Kku vkSj oSjkX;] vkSj ,s'o;Z tl lc vkSj jek lk[;kr] gks; cy iwjurk tc 12 rkdks dfg;s Hkxoku] "kV xq.k tkdks gks, , U;wurk lc feus gS] , iwjurk j[kSa u dks, 12
 81. 81. gS iwj.krk rqe fo"ks] N xqu lk[;krdkj lksbZ rqekjh dFkk feus] "kVxq.k ,s'o;Z osgsokj 12 lksbZ rqekjh dFkk feus] gS iwjurk lqKku vkSj oSjkX; gS iwju] lc tl iwju tku 12 lc vkbZ tl dFkk feus] iwju yNeh dFkk esa tku rqekjs pfj=k feus] cls yNeh fru Lfkku 12 leLr pfj=k cy dFkk feus] tks "kVxqu Hkxoku gS dFkk rqe cjkcj] ,d rqels vf/kdrk tku 12 rqekjs fojgs fudlrs izku dksa] dFkk jksd jgh bl BkSj rqekjh yhyk vezr ] ,g cy ns[;k dFkk esa tksj 12 egker dgs ,s eksfeuksa ] bu fo/k dgs opu rqe vkiS tokc nsr gks] vkxs vkSj Hkh lquksa lqdu 12 ;ksa dFkk rqekjh pjprs] jgs gekjs vkdkj vkSj ;kn u vkogha] jgk ,d rqekjk gh fopkj 12 rir gekjh vkre] dFkk thou ewy rkdh gks, dfo eq[k xk;u djh] v?k iki gju dgh lks, 12 tks dksbZ ljou djs] gks; lc eaxy izkir lc gh yNeh dj izkir] tks dFkk xzgS br 12 cM+s Hkkx ds rs /kuh] tks gk; rqekjh dFkk lueq[k rk leku dksbZ ugha] lc fo/k ikoSa lq[k 12 D;ksa u galr gks fiz;] isze dj fuj[kks uSu fogkj djks rqe gels] /;ku eaxy eq[k cSu 12 rqe jsgsl lc tkur] ns gedks ijl lq[k D;ksa diV dkgk jk[kr ] gedks D;ksa nsrs gks nq[k 12
 82. 82. tc pyrs rqe czt ls] ilq pkjus cu dey leku dksey] gS rqekjs pju 12 lks rz.k flyu ij fQjr] lhnr gekjs eu lc lS;ka dk;j gksr gSa] gs dkar dkagka tkr ris ru 12 tc fnu vLr ikor] uhy ?kwa?kfjvkys dsl ouesa jasgsds vkor] ?ku jt yxh Hksal 12 ckjackj nssr njlu] lks eu dj lqeju mj>r gSa ge fny esa] D;ksa ryQkor eu 12 tks lju vk;k frudksa] ldy dkeuk ns fru y[keh tk; vjpu djs] /kjuh Hkkse eaMy 12 /;ku djs tks dksbZ] okdh vkink gju&gkj dey leku , pju] lar lsoSa dj lkj 12 lks gekjs Lruu ij] D;ksa uk djks jeu gjks O;k/k gekjMh] vk; fpr djks ijlu 12 lqjr dke oj/ku] lksd ukl dju&gkj eqjyhus pqafcr fd;s] uhds v/kqj dks vkgkj 12 Hkwyr vkSj jkt dks] ts dksbZ gS euq[k ns rqekjks jeu] dj v/kj ve`r gS l[k 12 tc rqe fQjrs cu esa] ,d =kqfV dky tc tk; gks; dksV tqxu dky] ,slks lesa cjrk; 12 tc geus ns[ks rqedks] dqfVy daqry jktr eq[k tc iyd chp iM+rh ] rc ikor fof/k ij nq[k 12 D;ksa vkM+h iyd djh] fuj[kr uan dqekkj cM+k tM+ czgek Hk;k] ftu ,rk u fd;k fopkj 12
 83. 83. , l:I eq[k fuj[krs] D;ksa iydsa nbZ uSuu lq[k ysus gesa u nsogha] ;ksa dsgsrha eq[k cSu 12 ifr lqr HzkkUr cka/ko] rk; mya?k vkb;ka ge ,d foyac uk djh Nudh] xhr eksfgr HkbZ rqe 12 gs fdrc diVh rqe cu] dksbZ rts tksf"kr ou rkesa Hkh fulk lesa] dks ryQkos eu 12 gekjk jsgsl rqe tkur] dqN dke mnl gks; rks feyki rqe D;ksa uk djks] vax ijl djksa lks; 12 gekjs rqe lueq[k ] gal ns[kks vkuu dVkN dj ge lueq[k ] ns[kks nksmw uSuu 12 nq%lg fojg ge ns[kr] ikoSa l:Ik rekjks /kke ,gh bPNk gedksa jgh] eu mj>r bu dke 12 czt ds tu tks dkbZ gS] gS vkjfr gjus izkxV lc foLo ds eaxy] D;ksa u Hkkuk gekjs ladV 12 ru eu dk diV] ltu gks; vkre D;ksa varldju dyikor] djks vaxhdkj ge 12 tc pju dey dqp /kjrh] dkseyrk vfr lkj Mjrha dBu mj tkku ds] rkdks djr fopkj 12 fru dksey pju ls] fQjr Hkkse ij rqe cqf/k gekjh fQjr gS] dzi.k gksr vkre 12 egker dgs ,s eksfeuksa] dgs fojgs opu ,g rqekjh chrd] dgksa vkxs lquks lcu 12
 84. 84. Jhd`".k n'kZu lqdth jktklksa dgsa] ;ks dj czt dh ukj fojgs foyki fofp=k/kk ] :nu djsa ty/kkj 13 Loj lqUnj lksgkeuksa dzLu l:Ik ykylk ,ds Lojs :nu djSa] jgs vUnj njlu dh vklk 13 fru lS;ka ds ?kjksa feusa] ean eqlduh vacqt eq[k mjekyk iV ihrkacj] fy, bld l:Ik lc lq[k 13 eUeFk ekds dks eFkrs] Hk;s izxV e/; tqofru voyksdr izhre dksa] Hk;s izQqfYyr eu 13 vcyk nzLV ns[k ds] T;ksa e`r vkoS izku R;ksa lSb;kaa lc Bk<+h HkbZ] lqu Loj Hkw"k.k dku 13 dksbZ l[kh Jhjkt dksa] djlksa xzgs dj gkFk 'kmjh lwHkV laxzke esa] dksbZ ysr vkfyaxu ckFk 13 dksbZ eqfnr eq[k vk; ds] ckag /kjs eqfnr Lda/k panu pwvk pjfpr] tqxrs /kjs lua/k 13 dksbZ l[kh vkxs vk, da] vatqyh /kjs vkxs eq[k rkacwy izlknh ikous] bPNk dj bPNs lq[k 13 dkasbZ l[kh f<x vk; ds] dj /kjs mwij dqp lks; rir dke vxuls] ;ksa dj vfr lq[k gks; 13 dksabZ Hk`dqfV p<+k; ds] izse fody gks; ukj ekjr cku dVk[; lksa] eq[k dksz/kkos'k csgsokj 13 dksbZZ l[kh uSuksa dj] fuj[ks uandqekj iydksa iy u okyrh] us=k [kqys j[ks }kj 13
 85. 85. dksbZ iku djs eq[ veqt] r`ir uk gksos uSu T;ksa v?kkoS u lar lsou esa ] lksa vrar ikor pSu 13 dksbZ l[kh us=k }kj us] xzgs l:Ik fgjns vUnj /;ku /kjs us=k ewan ds] vc D;ksa Hkkxs ckgsj 13 tc :Ik Hkjkuk vUrj] HkbZ jkse jkse gjf"kr ukj T;ksa tksx fln~/k tksxs'oj] izQqfYyr vax lq[kdkj 13 lc l[kh Jhjkt ds] voyksdu vkuan vax ije mNkg gksus yxk] lc jesa jkt ds lax 13 fojg tfur ts rki Fks] rs NwV x;s lcu T;ksa X;kuh prqjlksa fey] R;ksa izQqfYyr Hk, gS eu 13 x, lksd lc lkFk ds] feyh vP;qr czr Hkxoku lksfHkr lc lSa;u esa] oSHko iq:"k leku 13 egker dgs ,s eksfeuksa] lax miT;ksa vfr lq[k lksfHkr fojg foykl jl ns[kk;k] ekaxh Fkh ek;k nq[k 13 ;equk Luku vkSj xksfi;ksa dk iz'u ,g yhyk Hkkxor esa ]v/;k; crhl esa gks, bgka yhyk tks djh] crkmwa vkxs dh lks, 14 rkagks lsrh Qsj mB ds] vk, tequk rhj xqatkj Hkej djs] tequk mTty uhj 14 Qwy lqxa/k izQqfYyr] ou xgsjh Nk;k lq[k fogkj rkagka lSa;k lc ijojh] jkt djr euqgkj 14
 86. 86. les :r ljn dh] llkad Lror ve`r nwj dj va/kasj dks] ou psru mTty br 14 tequk gLr rjax ls] vk; ijl djs pju frr dksey jsr fcNk; ds] lsor gSa lc ru 14 >hyu jkt lf[ku lax] tequk ty izosl ty Nyds jker djs] tkuh vkre [ksl 14 cgq HkkUrs jker jes] dzhM+k vfr foLrkj l[kh L;ke ds lueq[k] vfr ?kuks fd;k fopkj 14 fQj fudls flaxkj dks] oLrj isgsuk, l[kh pkj vkSj Jh Bdqjkuhvdksa] vkSj ,d ,d ls djs euqgkj 14 Jh jkt ds njlu dks] cM+s vax vkgykn /kks;ks jksx gzn; dks] lq[k ik;ks jl dke lokn 14 HkbZ euksjFk ds vUr dks] izkir T;ksa Jqfr osn tk; ussr usr dj xkogha] lkL=k u ikos Hksn 14 dqp dqadqe vfDM+r] mrkjs tks oLrj rkds vklu djds] lke cSBk, rk ij 14 tc jkt flaxkj dj] [kM+s tequk rV rc l[kh flaxkj djds] tks Bk<+h Fkh fudV 14 rk l[kh, jssrh ij] vks<+uh fcNkbZ ;ks dj jkt fcjktks ;k ij] ,sls fd;ks vknj 14 vkSj l[kh ns[kdj ]Y;kbZ viuk cLrj rk mwij fcNk; ds] ;ksa iksgksaph lsok dj 14 jkt pju /kj ds] tc ykxS cSBu rc vkSj l[kh ykxh foNkous] yxh euqgkj dju 14
 87. 87. ;ksa vklu lc lkFk ds] oLrj dk cM+k gks, dqp dqadqe vafdr lcs] fd;ks vklu lks, 14 rk ij jkt cSBk, ds] lkFk cSBh lf[k;ka ?ksj lkeh uSuksa uSu feyk; ds] fojgk p<+ vk;k Qsj 14 rk vklu ds mwij] cSBs Jh Hkxoku tksxsLoj fgjns ugha] vklu dyis tku 14 rkesa dcgwa u vkogha] rk; xksih djs pdkl y[keh tks f=kyksd dh] ys lksHkk vSBs [kkl 14 lHkk ,slh lksHkrh] gks; vuax nhiu dke gkal yhyk dVk{k dj] l[kh bPNr l:Ik lke 14 vax ijl dj cSfB;ka] gLr dey pju dksbZ vax lksa vax yxk, ds] dksbZ pju /kjs rir Lru 14 dksbZ vLrqr djs eq[k ls] dksbZ lusg Hkj ns[ks uSu dksbZ dksi vfr /kj ds] lueq[k dgs cus 14 ,d vkladk eu esa] br gesa mith vk, rkdks mRrj gedks] rqe uhds nsvks le>k, 14 ,d HktsS Hktrs dks] ,d foijtS gks; ,d HktS nwtk uk Hkts] foij tS dfg;s lks; 14 vkSj nwljk Hkt ds] uk Hktus okyk vkSj , nksmw dkSu uk ns[kr] , dkSu dkgka buksa dk BkSj 14 bu izLu dk mRrj] gedks nsvks Jhjkt rqedks lc dNw tkur] nsvks tokc bu vkokt 14 lquksa l[kh eSa dgksa rqesa] bu mRrj dks dkt LokjFk dksa atks Hktr gSa] feF;k rkdks gS lkt 14
 88. 88. tkagka LokjFk vjFk Hk;ks] uk rgka lqfg`ns; /kje xk; dks nw/k okLrs] lsor feF;k dje 14 vuHktrs dks tks Hkts] ekrk cky lsoS lkj rgka lqfg`n /kje gS] e/;e ,g osgsokj 14 tks Hktuokys uk Hkts] rks vuHktrs Hkts D;ksa lks; ;kesa foosd ns[kuk] tu pkj izdkj ds gks; 14 ,d vkrek jke gS] nwts vkir dke rhljs d`r?ku ] xq: nzksgh pkSFkks uke 14 vd`r?ku opu ij] yxh leL;k dju fey vkil esa ckrka djs] lks jktsa lquh Jou 14 ukgha l[kh eSa buesa] eksgh Hkts lkap ts dks, rkdh eudh fojrh o/kkjus] chp varj ik;k lks, 14 T;ksa ,d vkxs fuj/ku] rk, /ku dh izkir gks, Qsj /ku rkls tkogha] /ku :Ik fpr gks, lks, 14 ,g uhds eSa tkur] esjs vjFk rqe rts yksd osn lsok rqe lc lS;u dh] eSa uhds tkur Hksn 14 uk vkslhxy eSa gks ldksa] ysmwa czgek dh vk;q cy fuRr u,mixkj djksa] rksHkh u ijs eksgs dy 14 tks Hkkuh rqe x`g laz[kyk] dkgw vkSj u Hkkuh nqjtj osn ejtknk rksM+s] rqekjs dksbZ uk ljHkj 14 egker dgs ,s eksfeuksa ],g rqekjh chrd vkxs rqekjk jeu] lks dgs Hkkuksa ld 14
 89. 89. jkl fogkj vc dgwa v/;k; rsrhleka] tkesa jeu dg;ks Jhjkt lSau ds lq[k nsu ds] djr jkl jeu dks dkt 15 bu HkkUr Hkxoku ds] lSa;ksa fey lqus lqdu lqlhry ckuhvlksa] vfr gq, izQqfYyr eu 15 rki fojgk NksM+ ds ] vax jeu Hk, psru jkl jeu dh bPNk djh] lcksa lq[k ik;ks vkre 15 vkjaHk fd;ksa Jhjkt us] jkl dzhMk dju fogkj vax mNjaxh vaxuk] djr lcs euqgkj 15 lc vfL=k;ksa esa jru] ,d nwth lksa djsa izhr ckgqlksa ckgq cka/k ds] djh jkl jeu dh jhr 15 izojrr jkl mNo] xksih eaMy gS eafMr tkasxsLojksa dk bZ'oj] gks, nks; nks; lSa;ksa chp br 15 rk vanj izos'k djds] daB xzgs ckags nks, lS;u ds fudV jgs] ,d ,d fQjr gS lks, 15 fnokSdl pkjksa fnlk] Hk;ksa vkuan vax mtkl mNo vkre l:idks] djds iwjh lcksa dh vkl 15 nqanqHkh uxkjs cktgha] gqbZ Qwy cjlk ty/kkj xa/koZ ir vL=kh ysds] tl xk;u djsa fogkj 15 psru pju ds Hkw"ku ] oyS uSiqj ?kaw?kjh ?kedkj vkSj dfV es[kyk fdafd.kh] Loj ehBk mBs euqgkj 15 lax ;ksf"krk dzLuth] Loj Hkw"ku lcn gks, lf[k;ka tqFk pkyhl] lax ckj gtkj jkl dg;ks lks, 15 fru lkFk esa lksfHkr] lf[k;ksa chp Hkxoku dsgsosa dks iq=k nsodh] bu lksHkk uk iksgksps mieku 15
 90. 90. T;ks ejdr e.kh jkslu] dqanu esa tfM+r gS uax R;ksa lSa;ka dqnu :Ik gaS] e/; tfM+r lke ds lax 15 U;kl inu ds ukprs] Hkqt ckgw yVdS fQjrs gkal djsa ean eqlduh djs] HkkSa foykl ckrksa ds 15 pyr dqp Hkqtu e/;] >yds iV oLrj flaxkj gYSa >ydr dkuksa dqMy] djs xaMLFky >ydkj 15 >kabZa eq[k ij >ydr] csu xwaFkh Qwy fxjr Loj lqUnj lksa xkogha] dzLu o/kw lf[k;ksa lksfHkr 15 t;ksa xjtr chTt peds] e/; es?kksa ?kVk L;ke gks, R;ksa lSa;k peds chTt T;ksa] ?kVk lke l:Ik gS lks, 15 vfr mwaps Loju ls ] tqxy l:Ik djs xku uhds fujr djr gSa] lq[k ns[kkor ns eku 15 jfr dke fiz; ijlij] lc gj[kr vax ijl HkbZ lS;ka lq[klkxj ] jer jkl yhyk ljl 15 dkssbZ l[kh lax jkt ds] daB xk;u Loj feyk, vkSj l[kh vLrqr djSa] ys vfr Hkys loj xk, 15 rc gkalh pju dks] ,d nwth dks djs I;kj vfreku ik;ks jkt lSa] djSa vfr jl lq[k fogkj 15 dksbZ jkl jers Fkdh] fdzLu da/k /kjs ckags flfFky HkbZ Bk<+h jgS] fxjs Hkkse Qwy rkags 15 /kjs ckgw jkt dh da/k ij ]panu pwvk pfjfpr rkdh ifjey ys;l ds ] eq[k Qsj Qsj pqEcr 15 dksbZ l[kkh mr vk, ds] fudV [kM+h Jhjkt xky lks xky yxk,ds] djr viuks dkt 15
 91. 91. dksbZ eq[k lks eq[k feyk; ds] ys racksy izlknh tku vax vax lksa fey xbZ] ;ksa dj nssr lyeku 15 dksbZ fujr djr gS] dksbZ xk;u djs lueq[k Loj dfV es[kyk uwiqj] , lcn eas uk vkoS lq[k 15 dksbZ gkFkksa Qsjr dey] dksbZ dj /kjS dqp ij lks lS;ka lq[k ikor] jes jktlksa bu ij 15 xksI;ksa ik;k ,dkUr dj] y[keh dk Hkjrkj nks, ckgw daB /kjds] vr lq[k gksr fogkj 15 egker dgs , eksfeuksa] dg;k rqekjk jeu Hkh rqEgsa vkxs dgksa] T;ksa fny gks, jkslu 15 Jh jkl fogkj Hkh dgwa jeu jkl esa] tks rqe fe, fogkj lc HkkUrksa rqedks dg;k] vfr lq[k fn, Hkjrkj 16 cu fojge djs xk;u] dju mRifyr Hkw"k.k xky diksy >ydr] ns[ks lksHkk izQqfYyr eu 16 usiqj ?kwa?kjh fdafduh] Lok lqUnj lq[k gks, l[kh lueq[k lke ds] djh fujr cuk, 16 lqxa/k lkj dsludh ] iszey csgsdr tksj rkagka Hkej fQjr jgs] xqUtj djs vfr lksj 16 iqu dS HkkUr jker] fey djh jkl esa tc dj dqp xzgs ijl esa] lp O;ku gkal fd;k rc 16 gkal voyksdu isze dk] dVh foylr fogkj jes jekMsa czto/kw] djr lq[k euqgkj 16
 92. 92. lqdth jktk lksa dgSa] br gwtks [kcjnkj eSa jklyhyk dgr gksa] tks jgl fuRr fopkj 16 ftu lansg br Y;kogha] eSa cjtksa jktk lks, T;ksa dj vjHkd ckyd] njiu jerk gks, 16 R;ksa lSa;ka l:Ik jkt dk] bgka nwtk ukgha dks, vius vax lksa jer gSa] jgl dhzMkvfr gks, 16 izenk dqy czt o/kw] banzh Hkskx fogkj dsl nqdwy oLrj] dqfp gLr xzgs vkdkj 16 jl l:Ik ,slh HkbZ] [kcj uk jgh lq[kdkj Hkw"ku oLrj f[kl x,] djrs vr fogkj 16 dzhMk djh tks lkeus ] lr lb;ksa dks fn;ks eku fokSdl nsork dgs] jgs folfer vkleku 16 llkad tks dg;ksa panzek] ihfMr Hk;ks ns[k dke x.k u[k=k pfdr Hk;k] fFkj gks jg;ks bl Bke 16 fd, l:Ik tks vius ] tsrh l[kh vkre uke jes fru xksfiu lksa] yhyk lq[k lc dke 16 tks vkrekjke vanj] fogjr gS lc cu vax lksbZ ckgsj jer gS] viusbZ l:Ik ds lax 16 vfr fcgkj fd;ks ;k les] rklksa onu Hk, lzksar iksaNr eq[k d:.kk dj] jes BkSj BkSj ,dkar 16 vuax dke euksjFk] lcksa ds iwju Hk, lkFk vax lksa vax feyk; ds] dbZ HkkUr jes ys ckFk 16 dkuksa dqMy >ydr] xkSj xyLFky >ydr l[kh dqUry dsl xzgs] bu lesa lc lksHkk yssr 16
 93. 93. xky xaMLFky galr] eqfnr fueZy gkl djsa eq[k uSuksa voyksdu djsa] dg;ks u tk, , lq[k 16 lke l:Ik eku nsr gS] dj mj lq[k vfrgkj d`r d`R; iwju tkurh] eUeFk eksn lq[kdkj 16 rk lesa lze vax lsx] uSuksa uSu gq, ,d jaftr gSa dqp dqadqe] fd;ks fcgkj jker vusd 16 csgsdr lkSjHk laqxU/k] rkagka Hkej djs xqUtkj ekus xa/koZiky vk; ds] xk;u djs fogkj 16 T;ksa xt fogkj dj] jgs Lor% xftuh lax R;ksa gh fogjr ou esa] l[kh fy, vius vax 16 varr% vLFky lksfHkr] lax tqorh fcgkj ijl ijs fouksn dh] izse uSuksa djus gkj 16 galr gssr vfr eksnlksa] vzxlksa vax yxk, Qwy cj[kkosa foeku lksa] djs nsork mwij ls vk, 16 gj"kr vLrqr djr gSa] djs yhyk T;ksa xt banz , n`"VkUr fogkj ds] lksHkk uk iksgksaps baM 16 bu HkkUr JhdzLuth] cu Fky ty fogjr lqxa/k Qwy nksm rV] csgsdr vrar br 16 rkagka Hej xaqtkjo djSa] fogjr vaxuk lkFk T;ksa xtjkt dfj.kh lax] pySa pky yVduh xzgs gkFk 16 k'kkadks panz dj lksfHkr] fulk jkf=k esa cu lr dke cztvaxuk] feys twFk lcs tqorau 16 l[kk fd;ks gS vkrek] lqjr leS lq[k nk, ldy dkO; dFkk jl] jl ckrka djSa cuk, 16
 94. 94. egker dgs , eksfeuksa] rqe fd, bu HkkUr dbZ fogkj lbZ lq[k ns[ks jkl esa] dg;ksa uk tk, lqekj 16 jktk ijh{kr dh 'kadk dk lek/kku br jkt ijhfNr dksa] lals mitk eu /keZ Lfkkiuk djus] bl okLrs vorkj Hkxoku 17 lks D;ksa /keZ ejtkn dh] iqydksa Mkjs rksM+ tks gS /keZ dk oDrk] jNk djr gS tksM+ 17 txr dk tks bZ'oj] lks D;ksa ijnkjk djS jeu ,sls vkpju D;ksa djSa] czge v}Sr in ftu 17 vkIr dke gS tnqirh] djS tx fuafnr D;ksa dje dkSu vfHkizk; budks] , Hkkuks esjks Hkje 17 , lqdu lqdsa lquds] eu nq%[k ik;ks vikj tksl Fkk lks mrj x;k] og leSuk jgk yxkj 17 jkl yhyk dk lq[k] jgs x;k bu HkkUr mRrj jktkdksa fn;k] jsgs xbZ eudh [kkar 17 /kje O;frdze bZ'oj] djr nks"k uk yxS dks, rstLoh dksa uk yxS] lc Hk[Saka vxuh lks, 17 vkSj tho gks, ds dksbZ] pkfg, djS uk dcgwa eu fcu bZ'oj nq[k ikogha] ew<+ foukl ikoS ru 17 T;ksa :nz fo"k iku dks] yksi uk lds yxkj vkSj dks cks; vkots] mM+ tk, vkdkj 17 bZ'ojksa ds opu] lr dj tkfu, lks, vkpju dks bd yhft,] cq/koku fopkjuk gks, 17
 95. 95. tks dksbZ dqly vkpjS] LokjFk vius ds rks foi;Z vujFk gks,] izHkq vgadkj jfgr gS , 17 vf[ky lRo tks dksbZ] f=ktx ekuq"k nso fru lcu dks baZ'oj] dqly tkuS lc Hkso 17 ftuds pju dey dh] vkbZ tjk [kqlcks, fj"kh f=kir gq, fruls] dje tksx izHkkos /kks, 17 v[kaM in lc ik; ds] fuHkZ; gks, fopjr rkdksa dNgw ykxS ugha] iki iqU; uk dje d`r 17 fru izHkq dh bPNk lsa] dkgw uk gks, ca/ku rks frudks dkgk yxr gS] gks, eqxr fopjr eu 17 xksih xksiu ds ir] vkSj nsg /kkjh lc dks, tks varj lks ckgsj esa] , rks ,dS dzhM+k djS lks, 17 , vuqxzg lf[k;u ij] djs /kj ekuq"kksa nsg tSls pkgs rSls jesa] ikj iksgksps lqu lusg 17 Hk, jkl czt nksmw v[kaM] rkdks lquksa uhds fujus lSa;ka rqe fopkfj;k ] tkxzr cq/k ys bus 17 egker dgs ,s eksfeuksa] , jklyhyk luea/k vkxs dgksa vkSj Hkh] rhljs czgekaM dh la/k 17 milagkj ,g ckr v}Sr BkSj dh] ftr }Sr Hkko uk gks, Lr fpr vkuUn :Ik esa] lnk lq[k dfg;r lks, 18 rkagka nq[k uk ijl dnh] uk dcwa bPNk mits eu uk u;k iqjkuk gksogha] lnk lq[kdkjh ru 18
 96. 96. rkagka jcn bld dk] jgsa geslk tc jkt vkld lb;u dk] lf[kvka vkld dgs rc 18 Jh Bdqjk.khth dgs] eSa vkld rqekjh vkSj vkld lf[k;u dh] , fny ns[kks fopkjh 18 jkt jcn dgs uk djksa] rqesa ns[kkmw csojk dj tc ns[kks [ksy [kwcrj] rc ikvks iVarj 18 tc tqns gks, ekslksa jgks] gky tSlk gksoS rS;kj rc eSa rqedksa tkuwaxk] tc eSa djksaxk [kcjnkj 18 rc ewy feykos ekax;k] lc lb;ksa feydj [ksy nq[k ns[kkvks ek;k feus] Qsj Qsj jcn djsa ;ksadj 18 tc vX;kj cjl ckou fnu] dky ek;k ns[kk;k baM rc jkt fopkj fd;k] tksxek;k dk czgekaM 18 fudyrs lkrfl;ksa] nq[k ns[ks NksM+rs vkdkj ryQh jktlh mFkys] jgh rkelh yM+us dks gqfl;kj 18 Qsj ds jker jl p<+h] lq[k esa HkbZ exu jktus rc ns[k;k] jgs fojgs euksjFk ru 18 bu lSa;ksa ewy esa ekax;k] gedksa ns[kkvks nq[k lks rkefl;ksa uk ns[k;k] gS lnk /kke esa lq[k 18 frl okLrs bPNk Hkxoku ij] dj uhan vk/kh nbZ mM+k, psru tksxek;k feus] [ksyr vfr lq[k ik, 18 tc jker jl p<+h] ;k lq[k exu HkbZ rc viuk vkosl [kSap;k] jgkk v[;j lqjr dk eu 18 ns[k lb;ka lqjr fQjh] ped txh vius BkSj var/kkZu lSa;ksa esa Hk,] foyki fd;ks vfr tksj 18
 97. 97. v[;j ca/k tkxzr esa] ns[;ks tksxek;k czgekaM cq/ks xzgks uhds dj] ,d dcwa uk Hkwys baM 18 Qsj vkosl ns;ds izxVas] lc lS;ksa chp vk, Qsj jker jes lSa;ka esa] >hyu tequk rV djk, 18 Qsj cSBs vkjksxus] rkgka djus ykxs etdwj fojgs fgjns p<+ vk,] Hkkus lalS dj lgwj 18 rc lqu lqdu jkt ds] bgka Hkkxs lqiu v[;j BkSj vius Hk,] lf[k;ksa ds eqM+ds eu 18 ij bPNk [ksy ns[ku dh] jgh rkefl;ksa tksj v[;j fpRr lnkflo] fpRrs igsys ns[;k czt BkSj 18 cztyhyk fpRr esa pqHk jgh] usn tlksnk xksi xksvky xksih xksi xSa;ka lcs] ;ksa v[kaM Hk;k og [;ky 18 cq/k esa jkl v[kaM] fpRr esa czt v[kaM jktsa lSa;ksa fpRr ns[kdsa] rhljs eu Qsfj;k bu baM 18 jkt lkFk dksa ns[kds] , rkefl;ksa u ns[ks nq[k frl okLrs ,g fd;k] gqde Hk;k Jheq[k 18 ,g lksbZ czgekaM ] gqvk Qssjds lqiu rc v[;j dks miT;k] ,g rhljs Qsjk eu 18 uan tkus eSa uan] tlksnk tkusS gwa eSa xkasih xksvky R;ksa das R;ksa] lc mBs vius ?kjksa ls 18 ,g lqdth jktklksa dgh] vc Hk;k br izkr R;ksa dh R;ksa dzhMk djS] vly czgekaM dh HkkUr 18 jkr czge eqgwrZ ckdh jgh] lf[k;ksa dksa jktsa djh jtk, bNk ihNs jg xbZ] BkSj iksgksaph /kke lgk, 18
 98. 98. dkgw fjl uk djh rhljs feus] ek;k eksfgr lc tu lc tkus ge ikl gS] czt lqanjh czt esa ru 18 ,g dzhMk czt laqnjh] vkSj foLuq Fks vorkj tks vX;kjs fnu os"k ckxs] xksdy eFkqjk fd;ks fogkj 18 ,g iap v/;kbZ lzn~/kkdj] lqus xk, djs isze fgjns jksx tk, /khj gks,] dj lalkj iksgksaps Nse 18 lkr fnu xksdqy esa jgs] pkj fnu eFkqjk esa dal ekj olqnso NksMs] mxzlsu jkt ik;k buls 18 tc eFkqjk ?ksjh lsuk us] tjkla/ks ys yldj rc fpark vkrqj Hk,] cSadqB ls foLuq vk, Qsj 18 ,g vorkj laiwju] lksy dyk laiwju gks, eFkqjk }kjdk yhyk] ,d lkS ckj cjl djh lksa, 18 Qsj iksgksps cSdqaB esa] ,g yhyk vorkj vius lax tksl gqde] HksT;k ijojnhxkj 18 tks vk, cj vkjc] egaen vySglyke gdhdr fy[kh lkFk dh] Y;k;k vYyk dyke 18 lc esa fd;k tkgsj] nkor tks blyke vkoSa :gsa QfjLrs] rqe mesnokj jgks bl Bke 18 gtjr bZlk vkosxk] vkSj esgsanh beke vkSj mEer vjl dh] HkbZ isgspku reke 18 [kqnk vki vkosxk] dkth gks, ys fglkc rc bZeku tks Y;kogha] lks ikos cM+ks lokc 18 esgsaen bZlk bZeke] bljkQhy ctkoS lwj rc dytqx nTtky dksa] gks, ekjus dk etdwj 18

×