Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2

M
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
  PENDIDIKAN MORAL
      TINGKATAN SATU

     PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
     KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai
perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina
satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :


           KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

           KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

           KELUHURAN PERLEMBAGAAN

           KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

           KESOPANAN DAN KESUSILAAN
                      i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
                      ii
KATA PENGANTAR
                                   Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru
Huraian   Sukatan   Pelajaran  ialah dokumen  yang      perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan       perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah
untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah         laku moral.   Pengajaran dan pembelajaran hendaklah
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi       dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada
arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada      penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif
abad 21.                               dan menggembirakan.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan           Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan          pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti      universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu
untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut        yang mewakili badan-badan tertentu.
kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran        Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
secara berkesan.                           kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
                                   Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru      setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara
belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori
kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran
secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan
pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan
semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan.       Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan         Pengarah
kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan      Pusat Perkembangan Kurikulum
dunia pekerjaan.                           Kementerian Pendidikan Malaysia
                                iii
KANDUNGAN
                                      BIDANG PEMBELAJARAN 3 :    21
                                  Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
            RUKUN NEGARA    i
                                     BIDANG PEMBELAJARAN 4 :     25
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN       ii            Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


          KATA PENGANTAR     iii               BIDANG PEMBELAJARAN 5 :    29
                               Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

             KANDUNGAN    iv               BIDANG PEMBELAJARAN 6 :     35
                                   Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

            PENDAHULUAN    1                BIDANG PEMBELAJARAN 7 :    41
                           Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      3


 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI       7
       PENDIDIKAN MORAL

       BIDANG PEMBELAJARAN 1 :    9
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


      BIDANG PEMBELAJARAN 2 :    17
   Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
                         iv
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                   KBSM
                                                     PENDIDIKAN MORAL


       PENDAHULUAN                                menghormati hak asasi manusia; dan

 Takrifan  Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik             mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.
Pendidikan  murid supaya menjadi insan yang bermoral atau
   Moral  berakhlak  mulia  dengan  menekankan  aspek             Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
       perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan             merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung
       tingkah laku moral.                            dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah
                                            Pendidikan Kebangsaan.
       Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi
       tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian
       dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan
       nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat            KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
       dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di
       negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu              Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
       panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi               serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak
       insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi            Tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan
       individu yang bertanggungjawab moral dan sosial          Tujuh  nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang
       terhadap segala keputusan dan tindakan yang           Bidang  pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan
       dilakukan.                         Pembelajaran  kemanusiaan,   bidang  pembelajaran   itu  juga
                                            menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan.
       Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai            Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut :
       panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari
       segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial.             1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri.

       Prinsip-prinsip itu adalah :                       2. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan
                                            3. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar
         bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang
                                            4. Nilai berkaitan dengan Patriotisme
         lain;
                                            5. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
         berpegang teguh pada ajaran agama;
                                            6. Nilai berkaitan dengan Demokrasi
         prihatin kepada alam sekitar;
                                            7. Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan
         mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup;               Keharmonian
         bersemangat patriotik;
                                  1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                    KBSM
                                          PENDIDIKAN MORAL Rangka  Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan
Konsepsi  Menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang        PEMIKIRAN
      saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh).
                                       MORAL
      Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga
      dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan
      moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang
      efektif seharusnya membantu murid supaya memahami      PERASAAN            KESEDARAN
      nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen     MORAL            HATI NURANI
      terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan
      harian.     Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk            INSAN
      membolehkan seseorang murid mencapai tahap               BERAKHLAK
      kematangan moral.                            MULIA

      Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah
      yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu
      pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
      Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi      TINDAKAN
      ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran        MORAL
      hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa
      gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah
      jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak
      bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
      seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani
      yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi
      moral tersebut.                                    RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH
                                  2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                              KBSM
                                                PENDIDIKAN MORAL


                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

 Matlamat   Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk
                                      Tujuan   Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk
Pendidikan  individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
                                           membantu guru merancang aktiviti dan
   Moral  boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan
                                           menghasilkan   bahan  pengajaran  dan
       negara serta masyarakat global.
                                           pembelajaran yang sesuai dengan tahap
                                           kematangan murid.      Buku ini juga
                                           menyediakan penerangan untuk membantu
  Objektif  Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan
                                           guru melaksanakan kurikulum Pendidikan
Pendidikan  murid :
                                           Moral dalam bilik darjah dengan berkesan.
   Moral
         1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang
                                      Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi
          diperlukan untuk berakhlak mulia;              Lajur bidang pembelajaran, nilai, penerangan nilai,
                                           kandungan akademik, hasil pembelajaran,
         2. Menyedari  dan  menerima  kepentingan
                                           dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap
          keharmonian antara manusia dengan alam
                                           bidang pembelajaran dan nilai diperincikan
          sekitar  serta  berusaha  ke   arah
                                           mengikut  tahun.  Walaupun   bidang
          mengekalkannya;
                                           pembelajaran dan nilai yang sama diajar
                                           pada setiap tahun, skop dan penekanan
         3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama
                                           adalah berbeza kerana isu moral atau
          bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian
                                           kandungan yang dikemukakan semakin
          hidup dalam negara Malaysia yang demokratik;
                                           kompleks dan mendalam selaras dengan
                                           tahap kematangan murid.
         4. Mengembangkan pemikiran yang matang
          berasaskan nilai moral dan kerohanian dalam
                                      Format   Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan
          membuat  keputusan  dan  menyelesaikan
                                      Empat   format empat lajur utama, iaitu :
          masalah; dan
                                       Lajur
                                           Lajur Nilai  1
         5. Mempunyai    iltizam untuk  mengamalkan
          perlakuan yang bermoral secara adil dan                               2
                                           Lajur Kandungan Akademik
          altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat
          Malaysia.
                                           Lajur Hasil Pembelajaran
                                                          3
                                           Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran     4
                                    3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                       KBSM
                                                         PENDIDIKAN MORAL


                                                Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun
                                                dengan jelas bermula dengan tema   6  diikuti oleh
                                      1         tajuk pengajaran  7  dan huraian tajuk pengajaran
                                      2          8  yang disertakan dengan contoh di mana yang
                                      3         perlu bagi memudahkan pengajaran .
                                      4
                                                Dalam   perkembangan   kurikulum  dan  proses
                                      5         pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
                                      6         dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
                                                akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir
                                      7         secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
                                      8         sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan
                                                memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
                                                kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini,
                                                murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
                                                pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
                                                akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang
                                                seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa
  Lajur  Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung
  Nilai
                                                dan dasar-dasar kerajaan.    Oleh itu, kandungan
       di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan               akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai
                                                dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat
       penerangannya   5  yang dipetik daripada Sukatan
                                                pendidikan moral.
       Pelajaran  Pendidikan  Moral  Kurikulum  Bersepadu
                                            Lajur  Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan
       Sekolah Menengah (Semakan).
                                            Hasil  tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid
                                        Pembelajaran  dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun.
                                                Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini
   Lajur  Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang               dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian
Kandungan  diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap                   dengan kandungan yang disampaikan.
 Akademik  kematangan murid bermula dari diri, keluarga,
       masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa.
                                    4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                     KBSM
                                           PENDIDIKAN MORAL
    Lajur  Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu
 Cadangan   atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu
   Aktiviti  atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang
Pembelajaran  berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga
        meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti,
        negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau
        situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada
        cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan
        Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh
        lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat
        memperkukuh nilai yang diajar.

        Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah
        kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu
        dihubungkaitkan    dan   digabungjalinkan supaya
        pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik,
        berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu
        daripada pelbagai mata pelajaran lain harus
        disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di
        dalam atau di luar bilik darjah.
                                     5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                         KBSM
                                           PENDIDIKAN MORAL   Contoh  TINGKATAN 1                        LAJUR HASIL PEMBELAJARAN
Persembahan
    Lajur  BIDANG PEMBELAJARAN 1:    Nilai Berkaitan Dengan     i. Menerima hakikat bahawa kekurangan
                      Perkembangan Diri         dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan
        LAJUR NILAI
                                      ii.   Memelihara keunikan alam semesta
        Nilai  :  Kepercayaan kepada Tuhan               ciptaan Tuhan

        Penerangan nilai     :                 LAJUR CADANGAN AKTIVITI
                                      PEMBELAJARAN
        Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan
        mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan      i.   Perbincangan tentang kelebihan dan
        agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun           kekurangan diri
        Negara.
                                      ii.   Mengumpul maklumat tentang
        LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK                       pencapaian dan keunikan golongan
                                          yang cacat anggota
        Tema : Tuhan pencipta alam
                                      iii.  Lawatan ke hutan simpan atau hutan
        Tajuk pengajaran : Keistimewaan dan keunikan             rekreasi
                 ciptaan Tuhan

        Huraian tajuk pengajaran :

            Manusia dan alam semesta ialah ciptaanTuhan
            - Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang
              menarik kurniaan Tuhan
            - Keunikan setiap individu walaupun cacat
              anggota
            - Keunikan alam semesta (Flora dan fauna,
              bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-
              ganang dan laut)
                                   6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                 KBSM
                                                   PENDIDIKAN MORAL


        PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL


 Kemahiran   Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid                pemikiran kritikal ini juga membantu murid
   Utama   menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti               menyelesai   masalah   dan  membuat
        kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan           keputusan yang lebih baik dan seterusnya
        kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran           berjaya dalam kerjaya mereka.
        sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan
        membolehkan murid menghadapi dunia ledakan
        maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan       Kemahiran  Kebolehan berfikir secara kreatif membantu
        sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan       Pemikiran  kita mencari dan bertemu dengan cara
        kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya          Kreatif  penyelesaian dan alternatif yang lebih baik
        tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan              ketika menghadapi masalah dan konflik
        cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid               dalam kehidupan. Pendidikan Moral memberi
        kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu             peluang kepada murid untuk berfikir secara
        cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral              kreatif dalam menjalankan aktiviti yang
        mereka.                                   bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.


 Kemahiran   Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik      Kemahiran   Penguasaan kemahiran menentang tekanan
Penyelesaian  yang akan membantu murid membuat keputusan          Menentang   rakan sebaya sangat penting dalam
   Konflik                                 Tekanan
        berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai           pendidikan nilai atau moral, khususnya
                                         Rakan
        yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan      Sebaya   apabila kemahiran ini digunakan dalam
        kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan              usaha pencegahan salahguna dadah atau
        Moral boleh membantu murid berhubung atau                  sebarang bentuk salah laku yang lain.
        berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan            Mengajar murid menentang tekanan rakan
        dan mengelakkan sebarang konflik.                      sebaya tidak bermakna mengajar mereka
                                              tidak mempedulikan nasihat yang baik
                                              daripada rakan sebaya mereka tetapi
 Kemahiran   Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan               mengajar murid supaya berfikir, berbincang
 Pemikiran   kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan            dengan sumber lain dan mempertahankan
  Kritikal  moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu              nilai moral sendiri.
        tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam
        konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu
        menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran
                                     7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                   KBSM
                                          PENDIDIKAN MORAL


Kemahiran  Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa
 Mengkaji  depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran
  Masa   yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau
  Depan   permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau,
       masa kini dan masa depan. Ini membantu murid
       membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
       menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin
       berlaku.


Kemahiran  Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi
 Teknologi  kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber
 Maklumat  maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan
       Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-
       Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini
       dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin
       kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui
       Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat
       pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif
       dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-
       laman web yang berunsur negatif.


Kemahiran Kemahiran  sosial memberi penekanan kepada
  Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain
       dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh
       masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat
       kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh
       diajar dengan   menggunakan   pelbagai  kaedah
       pengajaran.
                                   8
BIDANG PEMBELAJARAN  1
NILAI BERKAITAN DENGAN
 PERKEMBANGAN DIRI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


         NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.1 Kepercayaan kepada Tuhan         Tuhan pencipta alam

  Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai                             i.   Menerima hakikat bahawa     i.   Perbincangan tentang kelebihan dan
                     Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan
  pencipta alam dan mematuhi segala                                kekurangan dan kelebihan diri     kekurangan diri
                       Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan
  suruhan Nya berlandaskan pegangan                                ialah anugerah Tuhan
                       -  Anggota yang tersusun rapi dan wajah
  agama masing-masing selaras dengan                                                ii.  Mengumpul maklumat tentang
                         yang menarik kurniaan Tuhan
  prinsip Rukun Negara.                                  ii.   Memelihara keunikan alam        pencapaian dan keunikan golongan
                       -  Keunikan setiap individu walaupun cacat
                                                   semesta ciptaan Tuhan         yang cacat anggota
                         anggota
                       -  Keunikan alam semesta
                                                                   iii.  Lawatan ke hutan simpan atau hutan
                          (Flora dan fauna, bentuk muka bumi
                                                                      rekreasi
                          seperti sungai, gunung-ganang dan laut)
1.2 Amanah                Amanah tanggungjawab semua

  Sikap bertanggungjawab yang boleh  Amanah dalam setiap urusan                i. Amanah dalam menjalankan    Perbincangan tentang tugas yang
  menimbulkan kepercayaan dan       Amanah dalam menjalankan tugasan dan           tugas di sekolah        diamanahkan dan cara melaksanakannya
  keyakinan orang lain.          tanggungjawab di sekolah                                 dengan sempurna agar menimbulkan
                      -  Pengurusan wang persatuan atau kelab       ii. Melaksanakan tugas seharian  kepercayaan dan keyakinan orang lain
                         tanpa penyelewengan                  dengan amanah
                      -  Urusan jual beli barangan
                                        10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORAL         NILAI                KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.3 Harga Diri               Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai
                      kesejahteraan hidup

  Keupayaan dan keyakinan diri agar   Kenali diri sendiri               i.   Sentiasa menjaga maruah  i. Sumbang saran tentang cara
  mampu memulia dan menjaga maruah      Maruah diri mesti dipelihara            diri             memelihara maruah diri
  diri dalam kehidupan.           Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri
                        diperbaiki                 ii.   Menerima dan       ii. Menghasilkan karangan kreatif tentang
                        Hala tuju kehidupan harus ditentukan        menghargai          hala tuju kehidupan
                                                  keistimewaan diri
1.4 Bertanggungjawab            Bertanggungjawab terhadap diri dan
                      persekitaran

  Kesanggupan diri seseorang untuk    Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih   i.   Menjaga kesihatan diri  i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan
  memikul dan melaksanakan tugas serta      Pemakanan yang seimbang
  kewajipan dengan sempurna.           Penjagaan tubuh badan          ii.   Menjaga persekitaran   ii. Melukis poster tentang pemakanan
                          Kecergasan fizikal               supaya sentiasa bersih    yang seimbang
                          Kebersihan persekitaran
                                                               iii. Menghasilkan buku skrap tentang
                        -  Rumah                                     penjagaan tubuh badan
                        -  Sekolah
                        -  Tempat awam                                iv. Gotong-royong / kerja amal
                                                                 membersihkan kelas dan kawasan
                                                                 sekolah
                                          11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                              KBSM
                                                              PENDIDIKAN MORAL          NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.5  Hemah Tinggi            Berbudi bahasa budaya hidup kita

    Beradab sopan dan berbudi      Amalan bersopan santun dalam kehidupan   Sentiasa bertutur dan berkelakuan  i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah
    pekerti mulia dalam pergaulan    seharian                  sopan dalam pelbagai situasi      laku yang sopan dalam pelbagai
    seharian.                  Adab pertuturan yang sopan                        situasi
                         - Lembut dalam tutur kata
                         - Bertegur sapa                             ii. Mengumpul gambar tentang tingkah
                                                                laku yang sopan dan melekatkannya
                          Tingkah laku yang sopan                           dalam buku skrap
                         - Adab di meja makan
                         - Adab menyambut tetamu
                         - Adab menggunakan kemudahan awam
 1.6  Toleransi              Kemampuan memahami keunikan individu
                      asas perpaduan hidup

    Kesanggupan bertolak ansur, sabar  Toleransi menjamin perpaduan        Bertolak ansur terhadap sebarang  Membuat perbandingan dalam pelbagai
    dan mengawal diri bagi         Kepentingan amalan toleransi dalam   perbezaan yang wujud dalam     aspek seperti kebolehan, pemikiran, status
    mengelakkan berlakunya         pelbagai aspek kerana setiap individu  masyarakat             sosio ekonomi dan agama di kalangan
    pertelingkahan dan perselisihan     mempunyai persamaan dan perbezaan                      murid dan mempamerkan hasil
    faham demi kesejahteraan hidup.     -  Kebolehan                               perbandingan tersebut di sudut bacaan
                        -  Pemikiran
                        -  Status sosioekonomi
                        -  Agama / Kepercayaan
                                        12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORAL         NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.7  Berdikari              Sikap berdikari menjamin kejayaan

   Kebolehan dan kesanggupan      Amalan berdikari dalam kehidupan seharian     Melakukan sesuatu tugas atau    Menghasilkan peta minda tentang
   melakukan sesuatu tanpa           Kepentingan sikap berdikari untuk     kewajipan tanpa bergantung kepada  perlakuan yang menunjukkan sikap
   bergantung kepada orang lain.        kejayaan hidup               orang lain             berdikari di rumah dan sekolah
                         - Rumah
                         - Sekolah
1.8  Kerajinan              Amalan kerajinan menjamin kemajuan

   Usaha yang berterusan penuh     Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat    Bersikap rajin untuk mencapai    Mengumpul cerita dan keratan akhbar
   dengan semangat ketekunan,      hidup                       kejayaan dalam hidup        tentang sikap rajin beberapa orang murid
   kecekalan, kegigihan, dedikasi dan      Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu                    sehingga mereka berjaya dan menjadi
   berdaya maju dalam melakukan         perkara                                    terkenal serta membincangkan bagaimana
   sesuatu perkara.               - Cekal                                    mereka memperolehi kejayaan
                          - Daya usaha
                          - Dedikasi
                          - Gigih
                          - Tekun
                                        13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL         NILAI                 KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.9  Kasih Sayang             Kasih sayang asas kesejahteraan hidup

    Kepekaan dan perasaan cinta yang   Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga      Menghargai nyawa dan tidak terlibat  i. Perbincangan tentang gejala yang
    mendalam serta berkekalan yang     Sayang akan nyawa                dalam kegiatan yang membahayakan     membahayakan diri dan menjejaskan
    lahir daripada hati yang ikhlas     -  Diri                                        maruah
                        -  Orang lain
                                                                   ii. Menghasilkan sebuah sajak yang
                                                                     bertema `Sayang akan diri’
1.10 Keadilan                Keadilan asas keharmonian keluarga

    Tindakan dan keputusan yang     Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan    Berlaku adil dalam setiap tindakan  Menghasilkan skrip berdasarkan satu
    saksama serta tidak berat sebelah.    Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga  dengan anggota keluarga        situasi tentang amalan keadilan dalam
                        - Pembahagian tugas dan tanggungjawab                        sebuah keluarga dan main peranan sebagai
                        - Pembahagian barangan                                salah seorang anggota dalam keluarga
                        - Pendidikan
                                         14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL         NILAI                 KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1.11  Rasional               Sikap rasional dalam membuat pertimbangan

    Boleh berfikir berdasarkan alasan  Ketelitian menilai pelbagai maklumat        Menilai dengan teliti kesahihan   Mengumpul dan membandingkan maklumat
    dan bukti yang nyata dan dapat      Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea  sesuatu maklumat          daripada pelbagai sumber sebelum
    mengambil tindakan berasaskan      atau maklumat daripada pelbagai sumber                       membuat sesuatu pertimbangan
    pertimbangan yang wajar.         - Internet
                        - Khabar angin
1.12  Kesederhanaan            Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan
                      hidup

    Bersikap tidak keterlaluan dalam   Kesederhanaan sebagai amalan hidup         Bersederhana dalam kehidupan    i. Merancang perbelanjaan mingguan
    membuat pertimbangan dan         Cara hidup sederhana walaupun         seharian
    tindakan sama ada dalam pemikiran,    berkemampuan                                    ii. Mengenalpasti seorang rakan yang
    pertuturan atau perlakuan tanpa     -  Perbelanjaan                                   bersikap sederhana dalam
    mengabaikan kepentingan diri dan     -  Pemakanan                                     perbelanjaan dan menceritakan perihal
    orang lain.               -  Rekreasi                                     sikapnya yang boleh dijadikan teladan
                                          15
BIDANG PEMBELAJARAN  2
NILAI BERKAITAN DENGAN
  KEKELUARGAAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


NILAI                   KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


2.1   Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang amalan suci

    Perasaan cinta, kasih dan sayang  Kasih sayang memupuk hubungan harmonis    Mengamalkan kasih sayang      Mencari maklumat tentang kasih sayang
    yang mendalam dan berkekalan    dengan anggota keluarga           terhadap anggota keluarga seperti  mengikut perspektif pelbagai agama
    terhadap keluarga.           Kepentingan amalan kasih sayang     yang dituntut oleh agama
                        mengikut perspektif pelbagai agama
                        - Islam
                        - Buddha
                        - Kristian
                        - Hindu
                        - Sikh5.5 Hormat dan Taat kepada Anggota Hormat-menghormati asas keluarga harmoni
  Keluarga

    Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat-menghormati sesama anggota keluarga  Menghormati setiap anggota     i. Melakonkan cara menghormati anggota
    dengan berinteraksi dan memberi    Cara menghormati anggota keluarga     keluarga               keluarga
    layanan secara bersopan untuk      - Layanan
    mewujudkan keluarga yang harmoni.    - Memberi perlindungan                           ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan
                        - Meraikan                                   ‘Hormat-menghormati antara anggota
                        - Mendoakan                                   keluarga’
                                         17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                    PENDIDIKAN MORAL
NILAI                    KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN            CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


2.3   Mengekalkan Tradisi         Tradisi keluarga perlu dipelihara
    Kekeluargaan

    Menerima, menghormati dan      Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan  Mengenal pasti dan menerima    i.   Menyediakan carta salasilah keluarga
    mengamalkan sesuatu kebiasaan,    berkeluarga                    tradisi yang diamalkan dalam
    adat dan kepercayaan yang diwarisi    Amalan tradisi kekeluargaan dalam      keluarga              ii.  Simulasi tentang amalan tradisi
    secara turun-temurun dalam        kehidupan seharian                                   kekeluargaan semasa ziarah-menziarahi
    keluarga.                 - Panggilan berdasarkan ikatan
                           kekeluargaan
                         - Ziarah-menziarahi
2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga     Anggota keluarga bertanggungjawab
                       keluarga sejahtera
    Kewajipan yang harus
    dilaksanakan oleh setiap individu  Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab      Melaksanakan kewajipan sebagai   i. Main peranan sebagai anggota keluarga
    terhadap keluarga untuk       bersama                      anggota keluarga            dalam menjaga kebersihan
    melahirkan keluarga bahagia,       Peranan setiap anggota keluarga
    meningkatkan imej dan menjaga      - Ibu bapa                                    ii. Menghasilkan esei tentang kewajipan
    maruah keluarga.             - Anak-anak                                     setiap anggota keluarga
                         - Anggota keluarga lain
                                           18
BIDANG PEMBELAJARAN  3
NILAI BERKAITAN DENGAN
   ALAM SEKITAR
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
NILAI                   KANDUNGAN AKADEMIK               HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam     Alam sekitar warisan kita
  Sekitar

    Kesedaran tentang perlunya                             Menjaga alam sekitar dengan     i.   Melukis poster / mencipta cogan kata
                      Keseimbangan alam sekitar menjamin
    memelihara dan memulihara alam                           bertanggungjawab              tentang keseimbangan alam sekitar
                      kesejahteraan semua hidupan
    sekeliling untuk mengekalkan
                        Kepentingan keseimbangan alam sekitar
    keseimbangan ekosistem.                                                 ii.  Sumbang saran tentang kepentingan
                        kepada semua hidupan
                                                                    keseimbangan alam sekitar
                        -  Manusia
                        -  Haiwan
                        -  Tumbuh-tumbuhan
5.5 Keharmonian antara Manusia dengan    Persekitaran yang bersih dan selesa
  Alam Sekitar              mewujudkan suasana harmonis

    Keadaan saling memerlukan      Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama  Menjaga persekitaran supaya    i.   Sumbang saran tentang kepentingan
    hubungan yang harmonis antara     Penjagaan persekitaran untuk keselesaan   bersih untuk menjamin hidup yang      penjagaan persekitaran
    manusia dengan alam sekeliling     hidup                    selesa
    supaya kualiti kehidupan manusia    -  Rumah                                   ii.   Gotong-royong
    dan alam sekeliling terpelihara.    -  Sekolah
                        -  Tempat awam
                                          20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORAL
NILAI                    KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


3.3 Kemapanan Alam Sekitar          Hutan sebagai khazanah kehidupan

    Pengekalan keseimbangan alam     Sumbangan hutan kepada hidupan dan       Menyokong pelbagai usaha    i.   Sumbang saran tentang isu-isu alam
    sekeliling sebagai tanggungjawab   tanggungjawab manusia mengekalkannya      melindungi khazanah hutan       sekitar
    bersama untuk kesejahteraan hidup.      Perlindungan terhadap hidupan liar   daripada kemusnahan
                         Pemeliharaan hutan sebagai sumber                    ii.  Menyenaraikan cara mengekalkan hutan
                         ekonomi
3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar    Manusia yang rasional sentiasa peka
                       terhadap masalah alam sekitar

    Prihatin terhadap persoalan yang   Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan   Prihatin terhadap kesan    i.   Menghasilkan buku skrap tentang jenis,
    berkaitan dengan alam sekeliling   alam sekitar                  pencemaran alam sekitar        sebab dan akibat pencemaran alam
    dan berusaha menyelesaikannya.      Pencemaran alam
                         -   Udara                               ii.  Kajian kes tentang pencemaran alam
                         -   Air
                         -   Darat
                                           21
BIDANG PEMBELAJARAN  4
NILAI BERKAITAN DENGAN
    PATRIOTISME
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                    KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISMENILAI                  KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN              CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


4.1 Cinta akan Negara          Kenali negara, cintai negara

    Perasaan sayang dan bangga    Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita    Berbangga dan menyayangi        i.   Membuat kolaj / model tentang keindahan
    kepada negara serta meletakkan    Perasaan menghargai dan menyayangi      keindahan alam di negara sendiri       alam semula jadi
    kepentingan negara melebihi     keindahan alam semula jadi
    kepentingan diri.          -  Sungai dan pantai                               ii.  Mencipta / mendeklamasikan puisi yang
                       -  Gunung-ganang                                     menggambarkan keindahan alam semula
                                                                    jadi
4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara  Identiti negara lambang kedaulatan negara

    Kepatuhan dan kesetiaan yang
    berkekalan kepada Raja dan    Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan i. Mengenali lambang-lambang      Menghasilkan buku skrap tentang gambar-
    Negara.             kepada raja dan negara                kebesaran negara          gambar lambang kebesaran negara
                       Kepentingan menghormati dan menghayati
                       identiti negeri dan negara          ii. Menghormati lambang dan identiti
                       - Bendera                    negara
                       - Jata
                       - Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri
                                         23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORAL
NILAI                  KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


2.4   Sanggup Berkorban untuk Negara  Sanggup berkorban demi mempertahankan
                     ibu pertiwi

    Kerelaan melakukan atau     Rakyat berkorban nyawa demi negara     Sanggup berkorban jiwa dan raga   i.   Menemuramah seorang anggota
    menyerahkan sesuatu termasuk     Tanggungjawab dan peranan pasukan   untuk negara.                keselamatan tentang tanggungjawab dan
    nyawa sebagai tanda kebaktian    keselamatan                                    peranannya
    untuk negara.            -  Tentera
                       -  Polis                                 ii.  Memilih seorang tokoh dan menulis
                       -  Bomba                                     tentang biodata dan perjuangannya
                       Perjuangan tokoh yang mempertahankan
                       negara
                       -  Lt. Adnan Saidi
                       -  Datuk Bahaman
                       -  Tok Janggut
                                        24
BIDANG PEMBELAJARAN  5
NILAI BERKAITAN DENGAN
  HAK ASASI MANUSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                 KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


         NILAI              KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak      Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan
                     datang sejahtera

  Membela, memberi naungan dan     Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama  Menerima hakikat bahawa setiap    Mengumpul dan melaporkan maklumat
  memelihara hak kanak-kanak bagi      Tanggungjawab golongan dewasa       kanak-kanak mempunyai hak untuk   tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di
  menjamin kehidupan mereka yang      memastikan setiap kanak-kanak berhak    menikmati kehidupan yang sempurna  seluruh dunia.
  sempurna.                 mendapat dan menikmati keperluan hidup
                       - Makanan
                       - Pakaian
5.5 Menghormati Hak Wanita        Wanita berhak mendapat layanan yang baik

  Melindungi dan mengiktiraf wanita   Layanan yang baik merupakan keistimewaan    Memberikan layanan yang baik    Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk
  sebagai individu yang boleh memberi  untuk wanita                  kepada wanita            ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’
  sumbangan dalam pembangunan        Sifat kelembutan wanita bukan penghalang
  keluarga, masyarakat dan negara.     daripada mendapat keistimewaan
                       -   Pengagihan tugas
                       -   Penjagaan maruah diri
                          (Tiada gangguan seksual )
                                          26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                     KBSM
                                                                     PENDIDIKAN MORAL
         NILAI                KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


5.5 Melindungi Hak Pekerja          Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan
                       mereka terbela

  Menghormati, menghargai dan       Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama     Menerima hakikat bahawa semua     Menyenaraikan dan membincangkan
  mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan      Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai   pekerja mempunyai hak yang perlu    kemudahan yang diperlukan di tempat kerja.
  sumbangan golongan pekerja dalam       kemudahan                  dihormati
  pembangunan negara.             -   Gaji
                         -   Cuti
                         -   Keselamatan
5.5 Menghormati Hak Golongan Kurang     Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi
  Berupaya                 Pencipta

  Memberi layanan yang bersopan kepada   Hargai golongan kurang berupaya dengan      Menerima hakikat dan menginsafi diri  Menulis esei bertajuk menghormati hak
  golongan kurang berupaya supaya tidak  memahami mereka                 bahawa tiada seorang insan pun     golongan kurang berupaya
  berasa tersisih dan mengiktiraf mereka    Kemampuan memahami punca kecacatan      dilahirkan dengan penuh
  sebagai insan ciptaan Tuhan.         seseorang akan menginsafkan diri       kesempurnaan
                         - Kelahiran
                         - Keturunan
                         - Kemalangan
                         - Penyakit
                                             27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
         NILAI               KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


5.5 Melindungi Hak Pengguna        Konsep pengguna asas kesedaran semua

  Membela dan memelihara hak individu  Hormati hak pengguna untuk mendapatkan    Menerima hakikat bahawa diri sendiri  Menulis surat kepada pihak berkenaan
  untuk menjadi pengguna yang berilmu,  keperluan asas                adalah pengguna yang mempunyai     membuat aduan tentang perkhidmatan
  mendapat perkhidmatan serta barangan    Hak pengguna untuk mendapatkan      hak dan tanggungjawab         kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan
  yang berkualiti dan tidak mudah      barangan dan keperluan asas untuk
  dieksploitasi.               kehidupan
                        - Makanan
                        - Pakaian
                        - Tempat tinggal
                        - Kesihatan
                        - Pendidikan
                        - Sanitasi
                                          28
BIDANG PEMBELAJARAN  6
NILAI BERKAITAN DENGAN
    DEMOKRASI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                  KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


         NILAI           KANDUNGAN AKADEMIK               HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


6.1  Mematuhi Peraturan dan Undang-     Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia
   Undang

   Menerima dan mematuhi peraturan    Pembentukan disiplin bermula di rumah dan   Mematuhi segala peraturan di rumah  Membincangkan program yang boleh dijalankan
   dan undang-undang yang telah      sekolah                    dan di sekolah            oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-
   ditentukan tanpa mengira sesiapa dan    Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan                     murid terlibat dalam kegiatan salah laku
   di mana seseorang itu berada.       - Di rumah
                         -  Di sekolah
6.2  Kebebasan Bersuara           Kebebasan bersuara asas masyarakat
                       demokrasi

   Kebebasan berucap dan         Keperluan kebebasan bersuara memupuk      Memberikan pendapat dan       Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’
   mengeluarkan fikiran dengan batasan  kesejahteraan hidup bermasyarakat       meluahkan perasaan mengikut
   tertentu bagi menjaga keselamatan     Kebebasan memberi pendapat atau      batasan
   dan ketenteraman.             pandangan
                         Kebebasan menyatakan perasaan
                                           30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                     KBSM
                                                                   PENDIDIKAN MORAL
         NILAI           KANDUNGAN AKADEMIK                HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


6.3  Kebebasan Beragama          Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama

   Kebebasan setiap individu untuk    Amalan keagamaan membentuk peribadi       Menghormati amalan pelbagai     Mengumpul maklumat dan membincangkan
   menganuti dan mengamalkan        Amalan keagamaan dalam kehidupan harian    agama                tentang amalan pelbagai agama
   agamanya seperti yang diperuntukkan   mengikut setiap agama
   dalam Perlembagaan Malaysia.       -  Cara beribadat
                        -  Perihal makanan
6.4  Penglibatan Diri dalam        Murid berjaya, sekolah cemerlang
   Pembangunan Negara

   Kebebasan untuk melibatkan diri    Warga sekolah yang giat cergas menjamin      Bertanggungjawab menjalankan    i.   Membina carta aliran pelan tindakan bagi
   dalam pelbagai aktiviti pembangunan  kejayaan sesebuah sekolah             tugas yang diberi bagi menjayakan     menunjukkan cara melaksanakan tugas
   negara dengan mematuhi peraturan,     Usaha melibatkan diri bagi menjayakan     aktiviti anjuran sekolah          yang diberi
   undang-undang dan Perlembagaan      aktiviti anjuran sekolah
   Malaysia.                 -   Hari Guru                                  ii.  Membuat laporan kumpulan tentang tugas
                        -   Hari Sukan                                     yang dijalankan semasa menjayakan
                        -   Minggu Kokurikulum                                 aktiviti sekolah
                        -   Hari Anugerah Cemerlang
                                            31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                PENDIDIKAN MORAL
         NILAI           KANDUNGAN AKADEMIK              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


6.5  Sikap Keterbukaan           Sikap terbuka membina keyakinan diri

   Bersedia memberi dan menerima     Sikap terbuka dalam tindakan         Bersikap terbuka dan mampu   Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan
   pandangan, pembaharuan dan kritikan    Setiap pandangan dan keputusan diterima  mengawal perasaan        dan melakonkan dialog tersebut
   selaras dengan kebenaran fakta dan    dan dihormati
   norma masyarakat Malaysia.        - Mengawal emosi
                                          32
BIDANG PEMBELAJARAN  7
 NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                                   KBSM
                                                                 PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


         NILAI                KANDUNGAN AKADEMIK            HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


7.1  Hidup Bersama Secara Aman       Amalan hidup yang harmonis asas
                       kesejahteraan

    Hidup berbaik-baik antara satu sama  Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan   Menunjukkan sikap yang mesra demi  Mengadakan kempen untuk mewujudkan
    lain dengan mengutamakan         Hubungan yang baik di semua peringkat   keharmonian hidup          hubungan mesra di kalangan warga sekolah
    kedamaian dan keharmonian hidup     - Sekolah                                   dan masyarakat
    tanpa mengira agama, bangsa dan     - Masyarakat                                  Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang
    budaya.                                                         peringkat sekolah
7.2  Saling Membantu dan Bekerjasama    Semangat kekitaan mewujudkan suasana
                       yang aman

   Usaha yang baik dan membina yang    Saling membantu untuk kesejahteraan bersama  Menunjukkan sikap suka membantu   Menyediakan satu pelan tindakan bagi
   dilakukan bersama pada peringkat      Hidup bermasyarakat           untuk kebaikan bersama       mengadakan projek kemasyarakatan
   individu, komuniti atau negara untuk    -  Jiran tetangga
   mencapai sesuatu matlamat.         -  Berpersatuan
                                          34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                                               KBSM
                                                                  PENDIDIKAN MORAL
         NILAI              KANDUNGAN AKADEMIK             HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


7.3  Saling Menghormati antara Negara  Saling menghormati kedaulatan sesebuah
                     negara asas kemantapan hubungan

   Menghargai dan memuliakan     Saling menghormati kedaulatan sesebuah      Menghormati kedaulatan negara   Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai
   hubungan antara negara untuk    negara                      sendiri dan negara lain demi    ideologi negara di dunia dan
   menjamin kesejahteraan sejagat.     Hormati sistem pemerintahan, ideologi dan  mengekalkan keamanan sejagat    membincangkannya
                       kedaulatan undang-undang negara lain
                       (Eksekutif, legislatif dan kehakiman)
                                         35
1 sur 40

Recommandé

Hsp moral f2 par
Hsp moral f2Hsp moral f2
Hsp moral f2Saif Anan
379 vues46 diapositives
Huraian sukatan pm t2 par
Huraian sukatan pm t2Huraian sukatan pm t2
Huraian sukatan pm t2ritarain
796 vues46 diapositives
Dsk moral thn 1 par
Dsk moral thn 1Dsk moral thn 1
Dsk moral thn 1Marwan Mansor
628 vues28 diapositives
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 par
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1Safiah Sulaiman
1.1K vues9 diapositives
Hsp moral f5 par
Hsp moral f5Hsp moral f5
Hsp moral f5Shahrimah Sallyza Umar
715 vues39 diapositives
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5 par
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)
2.8K vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Hsp Moral Tahun Dua par
Hsp Moral Tahun DuaHsp Moral Tahun Dua
Hsp Moral Tahun Duaipgm kampus tengku ampuan afzan
1.1K vues24 diapositives
Hsp moral y4 par
Hsp moral y4Hsp moral y4
Hsp moral y4Zahrah Nawi
487 vues30 diapositives
Hsp Moral Tahun Empat par
Hsp Moral Tahun EmpatHsp Moral Tahun Empat
Hsp Moral Tahun Empatipgm kampus tengku ampuan afzan
53.2K vues30 diapositives
Hsp Moral Tahun Lima par
Hsp Moral Tahun LimaHsp Moral Tahun Lima
Hsp Moral Tahun Limaipgm kampus tengku ampuan afzan
905 vues24 diapositives
Hsp Moral Tahun Tiga par
Hsp Moral Tahun TigaHsp Moral Tahun Tiga
Hsp Moral Tahun Tigaipgm kampus tengku ampuan afzan
1.5K vues24 diapositives
Sukatan Moral Kbsr par
Sukatan Moral KbsrSukatan Moral Kbsr
Sukatan Moral Kbsripgm kampus tengku ampuan afzan
1.8K vues13 diapositives

En vedette

Pendidikan moral-tugasan-harian par
Pendidikan moral-tugasan-harianPendidikan moral-tugasan-harian
Pendidikan moral-tugasan-harianRicky Ong
155K vues8 diapositives
Langkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatan par
Langkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatanLangkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatan
Langkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatanAzli Aziz
64.2K vues20 diapositives
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2 par
Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2manivanan
4.7K vues40 diapositives
Nilai moral par
Nilai moralNilai moral
Nilai moralValentine James
4.7K vues1 diapositive
kepentingan bersukan par
kepentingan bersukankepentingan bersukan
kepentingan bersukanNurul Aini
13.3K vues2 diapositives
Pendidikan moral-folio-2010-or-2011 par
Pendidikan moral-folio-2010-or-2011Pendidikan moral-folio-2010-or-2011
Pendidikan moral-folio-2010-or-2011jabatan perpaduan
313.3K vues38 diapositives

En vedette(7)

Pendidikan moral-tugasan-harian par Ricky Ong
Pendidikan moral-tugasan-harianPendidikan moral-tugasan-harian
Pendidikan moral-tugasan-harian
Ricky Ong155K vues
Langkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatan par Azli Aziz
Langkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatanLangkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatan
Langkah mencegah dan kesan jerebu terhadap kesihatan
Azli Aziz64.2K vues
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2 par manivanan
Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2Tugasan 2  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2
Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2
manivanan4.7K vues
kepentingan bersukan par Nurul Aini
kepentingan bersukankepentingan bersukan
kepentingan bersukan
Nurul Aini13.3K vues

Similaire à Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2

Hsp moral y1 par
Hsp moral y1Hsp moral y1
Hsp moral y1Ahmad Wahyudin Rock'n Roll
300 vues32 diapositives
Hsp moral y6 par
Hsp moral y6Hsp moral y6
Hsp moral y6matsaad65
182 vues24 diapositives
Hsp Moral F4 par
Hsp Moral F4Hsp Moral F4
Hsp Moral F4Khairullizam Zainuddin
3.2K vues40 diapositives
Hsp moral ting 1 par
Hsp moral ting 1Hsp moral ting 1
Hsp moral ting 1Mohd Nassir Abdul Rahman
484 vues40 diapositives
Hsp moral y4 par
Hsp moral y4Hsp moral y4
Hsp moral y4Marwan Mansor
765 vues30 diapositives
Hsp moral y4 par
Hsp moral y4Hsp moral y4
Hsp moral y4Rainny Hoh
386 vues30 diapositives

Plus de manivanan

Three Dimensional Computer Animated Graphic par
Three Dimensional Computer Animated GraphicThree Dimensional Computer Animated Graphic
Three Dimensional Computer Animated Graphicmanivanan
165 vues7 diapositives
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajarmanivanan
137 vues2 diapositives
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajarmanivanan
118 vues2 diapositives
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajarmanivanan
125 vues2 diapositives
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajarmanivanan
107 vues2 diapositives
Tugasan 2 Model par
Tugasan 2  ModelTugasan 2  Model
Tugasan 2 Modelmanivanan
553 vues3 diapositives

Plus de manivanan(7)

Three Dimensional Computer Animated Graphic par manivanan
Three Dimensional Computer Animated GraphicThree Dimensional Computer Animated Graphic
Three Dimensional Computer Animated Graphic
manivanan165 vues
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par manivanan
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajar
manivanan137 vues
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par manivanan
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajar
manivanan118 vues
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par manivanan
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajar
manivanan125 vues
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par manivanan
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajar
manivanan107 vues
Tugasan 2 Model par manivanan
Tugasan 2  ModelTugasan 2  Model
Tugasan 2 Model
manivanan553 vues
Tugasan 2 Rancangan Mengajar par manivanan
Tugasan 2  Rancangan MengajarTugasan 2  Rancangan Mengajar
Tugasan 2 Rancangan Mengajar
manivanan281 vues

Dernier

FLOWCHART.pdf par
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdfJUMADAPUTRA
11 vues1 diapositive
TARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docx par
TARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docxTARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docx
TARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docxLeonardusSuhardiwan2
13 vues66 diapositives
RPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docx par
RPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docxRPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docx
RPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docxRahimaSyahnePutri1
8 vues17 diapositives
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf par
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdfSosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdfPPIDDPMPTSPKotaMadiu
18 vues36 diapositives
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... par
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...Kanaidi ken
23 vues76 diapositives
RAGAM BAHASA INDONESIA par
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIAAzmiMustafa4
12 vues6 diapositives

Dernier(20)

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken23 vues
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas... par Luhur Moekti Prayogo
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx par Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vues
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx par schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt115 vues
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx par ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari78 vues
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf par Alya Dwi Arianty
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAnalisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx par SyafruddinHS1
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxContoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
SyafruddinHS126 vues

Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2

 • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 • 2. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 • 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 • 4. KATA PENGANTAR Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif abad 21. dan menggembirakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut yang mewakili badan-badan tertentu. kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan secara berkesan. kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan Pengarah kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Pusat Perkembangan Kurikulum dunia pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 • 5. KANDUNGAN BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar RUKUN NEGARA i BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme KATA PENGANTAR iii BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia KANDUNGAN iv BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 35 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi PENDAHULUAN 1 BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 41 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 7 PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17 Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan iv
 • 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL PENDAHULUAN menghormati hak asasi manusia; dan Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau Moral berakhlak mulia dengan menekankan aspek Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung tingkah laku moral. dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu Untuk membolehkan murid memahami, menghayati panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi Tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan individu yang bertanggungjawab moral dan sosial Tujuh nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang terhadap segala keputusan dan tindakan yang Bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan dilakukan. Pembelajaran kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut : panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri. Prinsip-prinsip itu adalah : 2. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan 3. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang 4. Nilai berkaitan dengan Patriotisme lain; 5. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia berpegang teguh pada ajaran agama; 6. Nilai berkaitan dengan Demokrasi prihatin kepada alam sekitar; 7. Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup; Keharmonian bersemangat patriotik; 1
 • 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan Konsepsi Menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang PEMIKIRAN saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). MORAL Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami PERASAAN KESEDARAN nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen MORAL HATI NURANI terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk INSAN membolehkan seseorang murid mencapai tahap BERAKHLAK kematangan moral. MULIA Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi TINDAKAN ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran MORAL hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2
 • 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan membantu guru merancang aktiviti dan Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan menghasilkan bahan pengajaran dan negara serta masyarakat global. pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk membantu Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Pendidikan murid : Moral dalam bilik darjah dengan berkesan. Moral 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi diperlukan untuk berakhlak mulia; Lajur bidang pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan akademik, hasil pembelajaran, 2. Menyedari dan menerima kepentingan dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap keharmonian antara manusia dengan alam bidang pembelajaran dan nilai diperincikan sekitar serta berusaha ke arah mengikut tahun. Walaupun bidang mengekalkannya; pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap tahun, skop dan penekanan 3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama adalah berbeza kerana isu moral atau bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian kandungan yang dikemukakan semakin hidup dalam negara Malaysia yang demokratik; kompleks dan mendalam selaras dengan tahap kematangan murid. 4. Mengembangkan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral dan kerohanian dalam Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan membuat keputusan dan menyelesaikan Empat format empat lajur utama, iaitu : masalah; dan Lajur Lajur Nilai 1 5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan perlakuan yang bermoral secara adil dan 2 Lajur Kandungan Akademik altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia. Lajur Hasil Pembelajaran 3 Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4 3
 • 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh 1 tajuk pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran 2 8 yang disertakan dengan contoh di mana yang 3 perlu bagi memudahkan pengajaran . 4 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 5 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh 6 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir 7 secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap 8 sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung Nilai dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan pendidikan moral. Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Sekolah Menengah (Semakan). Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap dengan kandungan yang disampaikan. Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa. 4
 • 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat memperkukuh nilai yang diajar. Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu daripada pelbagai mata pelajaran lain harus disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. 5
 • 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Contoh TINGKATAN 1 LAJUR HASIL PEMBELAJARAN Persembahan Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan i. Menerima hakikat bahawa kekurangan Perkembangan Diri dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan LAJUR NILAI ii. Memelihara keunikan alam semesta Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan ciptaan Tuhan Penerangan nilai : LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan i. Perbincangan tentang kelebihan dan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun kekurangan diri Negara. ii. Mengumpul maklumat tentang LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota Tema : Tuhan pencipta alam iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan Tajuk pengajaran : Keistimewaan dan keunikan rekreasi ciptaan Tuhan Huraian tajuk pengajaran : Manusia dan alam semesta ialah ciptaanTuhan - Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang menarik kurniaan Tuhan - Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota - Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung- ganang dan laut) 6
 • 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid pemikiran kritikal ini juga membantu murid Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti menyelesai masalah dan membuat kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan keputusan yang lebih baik dan seterusnya kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran berjaya dalam kerjaya mereka. sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan Pemikiran kita mencari dan bertemu dengan cara kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya Kreatif penyelesaian dan alternatif yang lebih baik tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan ketika menghadapi masalah dan konflik cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid dalam kehidupan. Pendidikan Moral memberi kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu peluang kepada murid untuk berfikir secara cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral kreatif dalam menjalankan aktiviti yang mereka. bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan Menentang rakan sebaya sangat penting dalam Konflik Tekanan berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai pendidikan nilai atau moral, khususnya Rakan yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan Sebaya apabila kemahiran ini digunakan dalam kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan usaha pencegahan salahguna dadah atau Moral boleh membantu murid berhubung atau sebarang bentuk salah laku yang lain. berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan Mengajar murid menentang tekanan rakan dan mengelakkan sebarang konflik. sebaya tidak bermakna mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang baik daripada rakan sebaya mereka tetapi Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan mengajar murid supaya berfikir, berbincang Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan dengan sumber lain dan mempertahankan Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu nilai moral sendiri. tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran 7
 • 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini membantu murid membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi Teknologi kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD- Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman- laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 8
 • 14. BIDANG PEMBELAJARAN 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 • 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Tuhan pencipta alam Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai i. Menerima hakikat bahawa i. Perbincangan tentang kelebihan dan Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan pencipta alam dan mematuhi segala kekurangan dan kelebihan diri kekurangan diri Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan suruhan Nya berlandaskan pegangan ialah anugerah Tuhan - Anggota yang tersusun rapi dan wajah agama masing-masing selaras dengan ii. Mengumpul maklumat tentang yang menarik kurniaan Tuhan prinsip Rukun Negara. ii. Memelihara keunikan alam pencapaian dan keunikan golongan - Keunikan setiap individu walaupun cacat semesta ciptaan Tuhan yang cacat anggota anggota - Keunikan alam semesta iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan (Flora dan fauna, bentuk muka bumi rekreasi seperti sungai, gunung-ganang dan laut) 1.2 Amanah Amanah tanggungjawab semua Sikap bertanggungjawab yang boleh Amanah dalam setiap urusan i. Amanah dalam menjalankan Perbincangan tentang tugas yang menimbulkan kepercayaan dan Amanah dalam menjalankan tugasan dan tugas di sekolah diamanahkan dan cara melaksanakannya keyakinan orang lain. tanggungjawab di sekolah dengan sempurna agar menimbulkan - Pengurusan wang persatuan atau kelab ii. Melaksanakan tugas seharian kepercayaan dan keyakinan orang lain tanpa penyelewengan dengan amanah - Urusan jual beli barangan 10
 • 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.3 Harga Diri Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Keupayaan dan keyakinan diri agar Kenali diri sendiri i. Sentiasa menjaga maruah i. Sumbang saran tentang cara mampu memulia dan menjaga maruah Maruah diri mesti dipelihara diri memelihara maruah diri diri dalam kehidupan. Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki ii. Menerima dan ii. Menghasilkan karangan kreatif tentang Hala tuju kehidupan harus ditentukan menghargai hala tuju kehidupan keistimewaan diri 1.4 Bertanggungjawab Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesanggupan diri seseorang untuk Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih i. Menjaga kesihatan diri i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan memikul dan melaksanakan tugas serta Pemakanan yang seimbang kewajipan dengan sempurna. Penjagaan tubuh badan ii. Menjaga persekitaran ii. Melukis poster tentang pemakanan Kecergasan fizikal supaya sentiasa bersih yang seimbang Kebersihan persekitaran iii. Menghasilkan buku skrap tentang - Rumah penjagaan tubuh badan - Sekolah - Tempat awam iv. Gotong-royong / kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah 11
 • 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.5 Hemah Tinggi Berbudi bahasa budaya hidup kita Beradab sopan dan berbudi Amalan bersopan santun dalam kehidupan Sentiasa bertutur dan berkelakuan i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah pekerti mulia dalam pergaulan seharian sopan dalam pelbagai situasi laku yang sopan dalam pelbagai seharian. Adab pertuturan yang sopan situasi - Lembut dalam tutur kata - Bertegur sapa ii. Mengumpul gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya Tingkah laku yang sopan dalam buku skrap - Adab di meja makan - Adab menyambut tetamu - Adab menggunakan kemudahan awam 1.6 Toleransi Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Kesanggupan bertolak ansur, sabar Toleransi menjamin perpaduan Bertolak ansur terhadap sebarang Membuat perbandingan dalam pelbagai dan mengawal diri bagi Kepentingan amalan toleransi dalam perbezaan yang wujud dalam aspek seperti kebolehan, pemikiran, status mengelakkan berlakunya pelbagai aspek kerana setiap individu masyarakat sosio ekonomi dan agama di kalangan pertelingkahan dan perselisihan mempunyai persamaan dan perbezaan murid dan mempamerkan hasil faham demi kesejahteraan hidup. - Kebolehan perbandingan tersebut di sudut bacaan - Pemikiran - Status sosioekonomi - Agama / Kepercayaan 12
 • 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.7 Berdikari Sikap berdikari menjamin kejayaan Kebolehan dan kesanggupan Amalan berdikari dalam kehidupan seharian Melakukan sesuatu tugas atau Menghasilkan peta minda tentang melakukan sesuatu tanpa Kepentingan sikap berdikari untuk kewajipan tanpa bergantung kepada perlakuan yang menunjukkan sikap bergantung kepada orang lain. kejayaan hidup orang lain berdikari di rumah dan sekolah - Rumah - Sekolah 1.8 Kerajinan Amalan kerajinan menjamin kemajuan Usaha yang berterusan penuh Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat Bersikap rajin untuk mencapai Mengumpul cerita dan keratan akhbar dengan semangat ketekunan, hidup kejayaan dalam hidup tentang sikap rajin beberapa orang murid kecekalan, kegigihan, dedikasi dan Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu sehingga mereka berjaya dan menjadi berdaya maju dalam melakukan perkara terkenal serta membincangkan bagaimana sesuatu perkara. - Cekal mereka memperolehi kejayaan - Daya usaha - Dedikasi - Gigih - Tekun 13
 • 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.9 Kasih Sayang Kasih sayang asas kesejahteraan hidup Kepekaan dan perasaan cinta yang Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga Menghargai nyawa dan tidak terlibat i. Perbincangan tentang gejala yang mendalam serta berkekalan yang Sayang akan nyawa dalam kegiatan yang membahayakan membahayakan diri dan menjejaskan lahir daripada hati yang ikhlas - Diri maruah - Orang lain ii. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema `Sayang akan diri’ 1.10 Keadilan Keadilan asas keharmonian keluarga Tindakan dan keputusan yang Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan Berlaku adil dalam setiap tindakan Menghasilkan skrip berdasarkan satu saksama serta tidak berat sebelah. Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga dengan anggota keluarga situasi tentang amalan keadilan dalam - Pembahagian tugas dan tanggungjawab sebuah keluarga dan main peranan sebagai - Pembahagian barangan salah seorang anggota dalam keluarga - Pendidikan 14
 • 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.11 Rasional Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Boleh berfikir berdasarkan alasan Ketelitian menilai pelbagai maklumat Menilai dengan teliti kesahihan Mengumpul dan membandingkan maklumat dan bukti yang nyata dan dapat Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea sesuatu maklumat daripada pelbagai sumber sebelum mengambil tindakan berasaskan atau maklumat daripada pelbagai sumber membuat sesuatu pertimbangan pertimbangan yang wajar. - Internet - Khabar angin 1.12 Kesederhanaan Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Bersikap tidak keterlaluan dalam Kesederhanaan sebagai amalan hidup Bersederhana dalam kehidupan i. Merancang perbelanjaan mingguan membuat pertimbangan dan Cara hidup sederhana walaupun seharian tindakan sama ada dalam pemikiran, berkemampuan ii. Mengenalpasti seorang rakan yang pertuturan atau perlakuan tanpa - Perbelanjaan bersikap sederhana dalam mengabaikan kepentingan diri dan - Pemakanan perbelanjaan dan menceritakan perihal orang lain. - Rekreasi sikapnya yang boleh dijadikan teladan 15
 • 21. BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN
 • 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang amalan suci Perasaan cinta, kasih dan sayang Kasih sayang memupuk hubungan harmonis Mengamalkan kasih sayang Mencari maklumat tentang kasih sayang yang mendalam dan berkekalan dengan anggota keluarga terhadap anggota keluarga seperti mengikut perspektif pelbagai agama terhadap keluarga. Kepentingan amalan kasih sayang yang dituntut oleh agama mengikut perspektif pelbagai agama - Islam - Buddha - Kristian - Hindu - Sikh 5.5 Hormat dan Taat kepada Anggota Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat-menghormati sesama anggota keluarga Menghormati setiap anggota i. Melakonkan cara menghormati anggota dengan berinteraksi dan memberi Cara menghormati anggota keluarga keluarga keluarga layanan secara bersopan untuk - Layanan mewujudkan keluarga yang harmoni. - Memberi perlindungan ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan - Meraikan ‘Hormat-menghormati antara anggota - Mendoakan keluarga’ 17
 • 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.3 Mengekalkan Tradisi Tradisi keluarga perlu dipelihara Kekeluargaan Menerima, menghormati dan Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan Mengenal pasti dan menerima i. Menyediakan carta salasilah keluarga mengamalkan sesuatu kebiasaan, berkeluarga tradisi yang diamalkan dalam adat dan kepercayaan yang diwarisi Amalan tradisi kekeluargaan dalam keluarga ii. Simulasi tentang amalan tradisi secara turun-temurun dalam kehidupan seharian kekeluargaan semasa ziarah-menziarahi keluarga. - Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan - Ziarah-menziarahi 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab Melaksanakan kewajipan sebagai i. Main peranan sebagai anggota keluarga terhadap keluarga untuk bersama anggota keluarga dalam menjaga kebersihan melahirkan keluarga bahagia, Peranan setiap anggota keluarga meningkatkan imej dan menjaga - Ibu bapa ii. Menghasilkan esei tentang kewajipan maruah keluarga. - Anak-anak setiap anggota keluarga - Anggota keluarga lain 18
 • 24. BIDANG PEMBELAJARAN 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR
 • 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Alam sekitar warisan kita Sekitar Kesedaran tentang perlunya Menjaga alam sekitar dengan i. Melukis poster / mencipta cogan kata Keseimbangan alam sekitar menjamin memelihara dan memulihara alam bertanggungjawab tentang keseimbangan alam sekitar kesejahteraan semua hidupan sekeliling untuk mengekalkan Kepentingan keseimbangan alam sekitar keseimbangan ekosistem. ii. Sumbang saran tentang kepentingan kepada semua hidupan keseimbangan alam sekitar - Manusia - Haiwan - Tumbuh-tumbuhan 5.5 Keharmonian antara Manusia dengan Persekitaran yang bersih dan selesa Alam Sekitar mewujudkan suasana harmonis Keadaan saling memerlukan Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama Menjaga persekitaran supaya i. Sumbang saran tentang kepentingan hubungan yang harmonis antara Penjagaan persekitaran untuk keselesaan bersih untuk menjamin hidup yang penjagaan persekitaran manusia dengan alam sekeliling hidup selesa supaya kualiti kehidupan manusia - Rumah ii. Gotong-royong dan alam sekeliling terpelihara. - Sekolah - Tempat awam 20
 • 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.3 Kemapanan Alam Sekitar Hutan sebagai khazanah kehidupan Pengekalan keseimbangan alam Sumbangan hutan kepada hidupan dan Menyokong pelbagai usaha i. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekeliling sebagai tanggungjawab tanggungjawab manusia mengekalkannya melindungi khazanah hutan sekitar bersama untuk kesejahteraan hidup. Perlindungan terhadap hidupan liar daripada kemusnahan Pemeliharaan hutan sebagai sumber ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan ekonomi 3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap persoalan yang Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan Prihatin terhadap kesan i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis, berkaitan dengan alam sekeliling alam sekitar pencemaran alam sekitar sebab dan akibat pencemaran alam dan berusaha menyelesaikannya. Pencemaran alam - Udara ii. Kajian kes tentang pencemaran alam - Air - Darat 21
 • 27. BIDANG PEMBELAJARAN 4 NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
 • 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4.1 Cinta akan Negara Kenali negara, cintai negara Perasaan sayang dan bangga Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita Berbangga dan menyayangi i. Membuat kolaj / model tentang keindahan kepada negara serta meletakkan Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri alam semula jadi kepentingan negara melebihi keindahan alam semula jadi kepentingan diri. - Sungai dan pantai ii. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang - Gunung-ganang menggambarkan keindahan alam semula jadi 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Identiti negara lambang kedaulatan negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan i. Mengenali lambang-lambang Menghasilkan buku skrap tentang gambar- Negara. kepada raja dan negara kebesaran negara gambar lambang kebesaran negara Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara ii. Menghormati lambang dan identiti - Bendera negara - Jata - Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri 23
 • 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.4 Sanggup Berkorban untuk Negara Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi Kerelaan melakukan atau Rakyat berkorban nyawa demi negara Sanggup berkorban jiwa dan raga i. Menemuramah seorang anggota menyerahkan sesuatu termasuk Tanggungjawab dan peranan pasukan untuk negara. keselamatan tentang tanggungjawab dan nyawa sebagai tanda kebaktian keselamatan peranannya untuk negara. - Tentera - Polis ii. Memilih seorang tokoh dan menulis - Bomba tentang biodata dan perjuangannya Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara - Lt. Adnan Saidi - Datuk Bahaman - Tok Janggut 24
 • 30. BIDANG PEMBELAJARAN 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
 • 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahtera Membela, memberi naungan dan Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama Menerima hakikat bahawa setiap Mengumpul dan melaporkan maklumat memelihara hak kanak-kanak bagi Tanggungjawab golongan dewasa kanak-kanak mempunyai hak untuk tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di menjamin kehidupan mereka yang memastikan setiap kanak-kanak berhak menikmati kehidupan yang sempurna seluruh dunia. sempurna. mendapat dan menikmati keperluan hidup - Makanan - Pakaian 5.5 Menghormati Hak Wanita Wanita berhak mendapat layanan yang baik Melindungi dan mengiktiraf wanita Layanan yang baik merupakan keistimewaan Memberikan layanan yang baik Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk sebagai individu yang boleh memberi untuk wanita kepada wanita ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ sumbangan dalam pembangunan Sifat kelembutan wanita bukan penghalang keluarga, masyarakat dan negara. daripada mendapat keistimewaan - Pengagihan tugas - Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual ) 26
 • 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.5 Melindungi Hak Pekerja Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela Menghormati, menghargai dan Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama Menerima hakikat bahawa semua Menyenaraikan dan membincangkan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai pekerja mempunyai hak yang perlu kemudahan yang diperlukan di tempat kerja. sumbangan golongan pekerja dalam kemudahan dihormati pembangunan negara. - Gaji - Cuti - Keselamatan 5.5 Menghormati Hak Golongan Kurang Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Berupaya Pencipta Memberi layanan yang bersopan kepada Hargai golongan kurang berupaya dengan Menerima hakikat dan menginsafi diri Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya supaya tidak memahami mereka bahawa tiada seorang insan pun golongan kurang berupaya berasa tersisih dan mengiktiraf mereka Kemampuan memahami punca kecacatan dilahirkan dengan penuh sebagai insan ciptaan Tuhan. seseorang akan menginsafkan diri kesempurnaan - Kelahiran - Keturunan - Kemalangan - Penyakit 27
 • 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.5 Melindungi Hak Pengguna Konsep pengguna asas kesedaran semua Membela dan memelihara hak individu Hormati hak pengguna untuk mendapatkan Menerima hakikat bahawa diri sendiri Menulis surat kepada pihak berkenaan untuk menjadi pengguna yang berilmu, keperluan asas adalah pengguna yang mempunyai membuat aduan tentang perkhidmatan mendapat perkhidmatan serta barangan Hak pengguna untuk mendapatkan hak dan tanggungjawab kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan yang berkualiti dan tidak mudah barangan dan keperluan asas untuk dieksploitasi. kehidupan - Makanan - Pakaian - Tempat tinggal - Kesihatan - Pendidikan - Sanitasi 28
 • 34. BIDANG PEMBELAJARAN 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
 • 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang- Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Undang Menerima dan mematuhi peraturan Pembentukan disiplin bermula di rumah dan Mematuhi segala peraturan di rumah Membincangkan program yang boleh dijalankan dan undang-undang yang telah sekolah dan di sekolah oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid- ditentukan tanpa mengira sesiapa dan Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan murid terlibat dalam kegiatan salah laku di mana seseorang itu berada. - Di rumah - Di sekolah 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasi Kebebasan berucap dan Keperluan kebebasan bersuara memupuk Memberikan pendapat dan Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ mengeluarkan fikiran dengan batasan kesejahteraan hidup bermasyarakat meluahkan perasaan mengikut tertentu bagi menjaga keselamatan Kebebasan memberi pendapat atau batasan dan ketenteraman. pandangan Kebebasan menyatakan perasaan 30
 • 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.3 Kebebasan Beragama Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Kebebasan setiap individu untuk Amalan keagamaan membentuk peribadi Menghormati amalan pelbagai Mengumpul maklumat dan membincangkan menganuti dan mengamalkan Amalan keagamaan dalam kehidupan harian agama tentang amalan pelbagai agama agamanya seperti yang diperuntukkan mengikut setiap agama dalam Perlembagaan Malaysia. - Cara beribadat - Perihal makanan 6.4 Penglibatan Diri dalam Murid berjaya, sekolah cemerlang Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri Warga sekolah yang giat cergas menjamin Bertanggungjawab menjalankan i. Membina carta aliran pelan tindakan bagi dalam pelbagai aktiviti pembangunan kejayaan sesebuah sekolah tugas yang diberi bagi menjayakan menunjukkan cara melaksanakan tugas negara dengan mematuhi peraturan, Usaha melibatkan diri bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah yang diberi undang-undang dan Perlembagaan aktiviti anjuran sekolah Malaysia. - Hari Guru ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas - Hari Sukan yang dijalankan semasa menjayakan - Minggu Kokurikulum aktiviti sekolah - Hari Anugerah Cemerlang 31
 • 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka membina keyakinan diri Bersedia memberi dan menerima Sikap terbuka dalam tindakan Bersikap terbuka dan mampu Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan pandangan, pembaharuan dan kritikan Setiap pandangan dan keputusan diterima mengawal perasaan dan melakonkan dialog tersebut selaras dengan kebenaran fakta dan dan dihormati norma masyarakat Malaysia. - Mengawal emosi 32
 • 38. BIDANG PEMBELAJARAN 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 • 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hidup berbaik-baik antara satu sama Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan Menunjukkan sikap yang mesra demi Mengadakan kempen untuk mewujudkan lain dengan mengutamakan Hubungan yang baik di semua peringkat keharmonian hidup hubungan mesra di kalangan warga sekolah kedamaian dan keharmonian hidup - Sekolah dan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan - Masyarakat Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang budaya. peringkat sekolah 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Usaha yang baik dan membina yang Saling membantu untuk kesejahteraan bersama Menunjukkan sikap suka membantu Menyediakan satu pelan tindakan bagi dilakukan bersama pada peringkat Hidup bermasyarakat untuk kebaikan bersama mengadakan projek kemasyarakatan individu, komuniti atau negara untuk - Jiran tetangga mencapai sesuatu matlamat. - Berpersatuan 34
 • 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 7.3 Saling Menghormati antara Negara Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Menghargai dan memuliakan Saling menghormati kedaulatan sesebuah Menghormati kedaulatan negara Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai hubungan antara negara untuk negara sendiri dan negara lain demi ideologi negara di dunia dan menjamin kesejahteraan sejagat. Hormati sistem pemerintahan, ideologi dan mengekalkan keamanan sejagat membincangkannya kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif, legislatif dan kehakiman) 35