Publicité

Milleks meile riik? Alternatiivide võimalikkusest.

Marek U
- à -
16 May 2011
Milleks meile riik? Alternatiivide võimalikkusest.
Milleks meile riik? Alternatiivide võimalikkusest.
Milleks meile riik? Alternatiivide võimalikkusest.
Milleks meile riik? Alternatiivide võimalikkusest.
Prochain SlideShare
Het zegemeerHet zegemeer
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Milleks meile riik? Alternatiivide võimalikkusest.

  1. Milleks meile riik? Alternatiivide võimalikkusest. Marek Unt, ajakirjandus ja kommunikatsioon 29.01.2008 Riik on miski, mille olemasolu on kaasaja inimese jaoks umbes sama harjumuspärane nagu õhk, mida hingame. Kui ümbritsev õhk on meile sobiva temperatuuriga, ei pane me seda tähelegi. Vaid talvel, kui külm näpistab, tunneme puudust soojaõhupuhurist, või lülitame nina kirtsutades sisse õhupuhasti, kui liinibussi väljalasketorust keset tihedat liiklust meie autosse diislisuitsu imbub. Sarnane on meie suhe riiki. Enamik meist ei kujuta ettegi seda, et ühiskond võiks olla korraldatud teisiti kui riigi abiga (Stringham, 2005). Ometi oleme valmis riiki tihti kritiseerima – nii riigikorraldust, milles oleme üles kasvanud, kui riigikorraldusi, mis meile võõrad ja arusaamatud (kuigi tihtipeale on inimloomusele omaselt parem just see, mis parajasti kättesaamatum). Tekib küsimus, mis hoiab inimesi riigi juures ning miks on nii vähe neid, kes riigist lahku löövad. Kui parafraseerida (väidetavalt) Churchilli, siis kas tõepoolest on riik halvim ühiskonnakorralduse vorm, kui kõik teised välja arvata? Et alustada algusest, peaksime esmalt vaatama nende klassikaliste mõtlejate suunas, kes küsimusega riigi vajalikkusest ja ühiskondliku lepingu olemasolust juba sajandeid enne meid tegelesid. Ilmselt tuntuim ja kõige põhimõttelisem vastuseis oma eeldustes on Hobbesi ja Locke’i diskussioon. (Rääkides nende kahe mehe diskussioonist, tuleb ära märkida, et suure tõenäosusega pole see näost näkku kunagi toimunud. Hobbes oli 42-aastane, kui Locke 17. sajandi algul ilmale tuli, ning viimase teosed nägid ilmavalgust alles pärast Hobbesi surma.) Thomas Hobbes oli mitmekülgne teadlane, nagu kõik tolle ajastu suurkujud. Alustades oma õpinguid füüsika vallas, viisid huvid teda siiski kähku inimkeha ning inimtunnetuse ja sealt lõpuks riigi juurde. Inglismaad aastatel 1642-1651 rüüstanud kodusõda mängis Hobbesi vaadetes riigile oma rolli ning tema tähtteose, „Leviathani“ ridade vahel peitub vajadus leida lahendus maailmale, kus valitseb kaos ja kurjus. Just nimelt selline pilt oli Hobbesil maailmast, kus puudub riik, mis pakuks kaitset inimestele teiste endasuguste rünnakute eest. Inimkonna loomulik olek oli sõda: „Inimese loomuses leiame kolm põhilist tülipõhjust. Esiteks: võistlus; teiseks, ebakindlus; kolmandaks, au. /--/ Seega on selge, et ajal, mil inimesed elavad ilma ühtse võimuta, mis neis kõigis aukartust tekitaks, on nad olukorras, mida nimetatakse sõjaks; ja selline sõda käib iga inimese ja iga teise inimese vahel.“ (Hobbes, 1975) John Locke ei ühinenud Hobbesiga selles arvamuses. Ta tõi näite „lastest ja nõrgamõistuslikest“, kes tema nägemuses ei käitu ühegi reegli järgi, märkides, et kui nad tõepoolest kannavad oma loomuses kaasasündinud omadusi, siis peaksid nad vältimatult nende järgi ka käituma, mida nad aga ei tee. Locke
  2. väidab seega, et inimene sünnib maailma puhtana ning teda mõjutab tema käitumises ja omadustest keskkond, milles ta üles kasvab. (Locke, 1838) Ühes olid mõtlejad siiski ühel nõul – et inimeste edukaks kooseluks ühiskonnana on vajalik riik. Kui Hobbes nägi riiki sunnivõimuna, mis „kõigis aukartust tekitaks“ ja seeläbi kõigi teiste ühiskonnaliikmetega konkureerivaid ja selle nimel ka vägivalda kasutavaid kodanikke distsiplineeriks, siis Locke uskus, et riik sünnib inimeste vabatahtlikust ühendusest: „Kuna inimesed on kõik, nagu öeldud, loomult vabad, võrdsed ja iseseisvad, ei saa keegi inimesi nendest õigustest välja tõsta ning kellegi teise poliitilise võimu alla seada ilma tema enese nõusolekuta. Ainus viis, kuidas inimene end oma loomulikust vabadusest ilma jätab ning end ühiskonna ahelatesse seob, on nõusolekuga teiste inimestega ühineda ja liituda kogukonnaks, et elada isekeskis mugavalt, turvaliselt ning rahumeelselt, võimaldades omandi ohutut nautimist ning suuremat turvalisust nende vastu, kes pole osa kogukonnast.“ (Locke, 1838) Kui Hobbes nägi vajadust riigi sunniks, et kaitsta inimesi nende endi vastu, siis Locke’i arvates ühinesid inimesed vabatahtlikult, et oma vabadusi mugavamalt nautida. Seega ühiskondlik leping, millest mõlemad autorid kõnelesid, oli ühe jaoks kohustus oma õigustest loobuda, teise jaoks aga võimalus õiguste „hoiule andmise“ teel neist veelgi enam kasu saada. Locke’i veendumustele toetuv liberalistlik demokraatia on vähemalt Euroopas ja Ameerika Ühendriikides siiani domineerival positsioonil, andes Francis Fukuyamale põhjust rääkida „ajaloo lõpust“ – maailma ideoloogilise arengu peatumisest (Fukuyama, 2002). Samas ei ole kõik leppinud riigi kui parima võimaliku ühiskonnakorraldusega, sealhulgas Nobeli majanduspreemia laureaat, USA teadlane James M. Buchanan, kes kirjutab järgmist: „On viimane aeg astuda välja pragmaatilisest mõttemaailmast, mis on meie rahvast iseloomustanud. Suured alternatiivid sotsiaalsetele organisatsioonidele tuleb uuesti üle vaadata. Kaotatud usk sotsialistlikku unelmasse ei ole taastanud ja tõenäoliselt ka ei taasta usku laissez-faire’i. Aga mis on efektiivsed alternatiivid? Kas anarhism väärib ärakuulamist ja kui, siis millist tüüpi anarhism?“ (Buchanan 1974, Stringham 2005 kaudu) Seega leidub veel üks riigikord, õieti riigikorratus, mis on „ära proovimata“. Nagu kirjutab Edward Stringham, USA majandusteadlane ja raamatu „Anarchy, State and Public Choice“ autor ja toimetaja, on anarhism liiga idealistlik kord – liiga kauge meie tänapäevasest ühiskonnast (Stringham 2005). Erinevalt Hobbesist, kelle jaoks ilma riigita maailma tähendaks „sõda“, on anarhistid vastupidisel seisukohal. USA riigiteadlane R. J. Rummel, kes on oma karjääri pühendanud kollektiivse vägivalla ja sõdade uurimisel, viitab hoopis asjaolule, et olenemata riikide ja valitsuste kõikehõlmavusest kaasaegses maailmas on sellegipoolest hukkunud miljoneid inimesi läbi nendesamade riikide ja valitsuste käe läbi (Rummel, 1994). Kas saab sellisel juhul rääkida riigist kui turvalisuse tagajast? Anarhism kui reaalne alternatiiv liberalistlik-demokraatlikule ühiskonnale pälvis paljude majandusteadlaste huvi, kes teoretiseerisid selle üle, kas ühiskond võiks toimida ilma riigi poolt kehtestatud reegliteta – vaid inimeste sisemiste reeglite abil. Kõigist neist mänguteooriale huvi pakkunud
  3. mõtte-eksperimentidest hoolimata elame tänasel päeval aga endiselt sama ühiskonnakorraldusega, mis 20. sajandil oma domineeriva positsiooni saavutas. Veelgi enam – kui vaadata Ameerika Ühendriikide poole, kes end järjepidevalt „demokraatia kantsiks“ tituleerinud on, siis näeme seal Hobbesi „hirmude maailma“ taassündi. 2001. aasta terrorirünnakute järel alanud inimõiguste devalvatsioon USAs ning elanikkonna võrdlemisi soostuv suhtumine sellesse on heaks näiteks. Selline valikuline õigusriiklus nagu USAs pärast sõja kuulutamist terrorismile (mis teatavasti on eksisteerinud ja eksisteerib ka edaspidi kogu aeg, muutes küsitavaks sellele „sõja“ kuulutamise) ei ole küll leidnud maailmas heakskiitu, ent sellegipoolest on kahe George W. Bushi administratsiooni jooksul avatuna püsinud Guantanamo vangilaager, kus terrorismis süüdistatuid õigusriigi printsiipidele vastukäivalt kinni on hoitud ning neilt tõenäoliselt piinavahendite abil ülestunnistusi välja pressitud. USA uus president Barack Obama on andnud käsu vangilaager sulgeda (Mazzetti, 2009), kuid vahetult pärast sulgemiskäsu kohta tulnud teadet võis CNNi uudisteprogrammi spontaanse avaliku arvamuse küsitluse tulemusi jälgides täheldada ameeriklaste hirmu oma turvalisusele. Võib öelda, et riigi enese toidetud hirm on osutunud tulemuslikuks riigi sunnivõimu legitimeerimisel või vähemalt kodanike meelsust autoritaarse võimu suhtes leplikumaks muutnud. Kuigi Fukuyama väitega lääne demokraatia võidukäigust ning „maailmavallutusest“ on raske nõustuda kasvõi Huntingtoni „tsivilisatsioonide kokkupõrke“ visiooni valguses, mis räägib sellest, et tulevased jõujooned maailmas kujunevad mitte riigikordade, vaid kultuurilise tausta baasil (Huntington, 1999), peame siiski kirjatüki alguses esitatud küsimuse ees pead vangutama. Vaadates ümberringi, ei ole läänemaailmas tekkimas alternatiivi liberalistlikule demokraatiale ja seega ka riigile. Veel enam, käimasoleva majanduskriisi ajad on liberalistide jalgealust tugevasti kõigutanud ning riiklikud toetuspaketid olulistele majandusvaldkondadele ning hiiliv taasriigistamine USA või Suurbritannia pankade näidete näol ei juhi meid sugugi mitte isegi „õhukese riigi“ suunas, mis vaid hädavajalike teenuste eest hoolitsema peaks. Kohalikuks ideaaliks on hoopis „paksud riigid“ Skandinaavias, mis võivad uhkustada kõrge keskmise eluea ning kõrge õnnelikkuse-indeksiga. Anarhism aga on siiani vaid teoreetiline aseaine, mille võimalikkus suures mastaabis kuulub tõestamisele tulevaste põlvede poolt. „Lõuad pidada ja edasi teenida“, võiks seega olla Švejki nõuanne riigi kui ühiskondliku korralduse kritiseerijatele, sest tänasel päeval ei ole meil tõepoolest ette näidata ühtki tõestatud ja käegakatsutavat alternatiivi.
  4. Kasutatud kirjandus 1. Fukuyama, F. (2002) Ajaloo lõpp ja viimane inimene. Tallinn: Tänapäev. 2. Hobbes, T. (1998) Leviathan. London: Oxford University Press. 3. Huntington, S. (1999). Tsivilisatsioonide kokkupõrge. Tartu: Fontese Kirjastus. 4. Locke, J. (1838) An essay concerning human understanding. London: Oxford University Press. 5. Locke, J. (1824) Two Treatises of Government. London: Oxford University Press. 6. Mazzetti, M. & Glaberson, W. (2009). Obama Issues Directive to Shut Down Guantánamo. New York Times, 22. jaanuar 2009. 7. Rummel, R. J. & Horowitz, I. (1997). Death by Government. Piscataway: Transaction Publishers. 8. Stringham, E. (2005). Anarchy, State and Public Choice. Cheltenham: Edward Elgar.
Publicité