Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

תיק תורם

1 742 vues

Publié le

תיק תורם

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

תיק תורם

  1. 1. ‫עמותת‬”‫מרום‬“ ‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ "‫"מרום‬ ‫עמותת‬0222‫המתקשה‬ ‫הלמידה‬ ‫לקויי‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫במטרה‬ ‫חזון‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫הפורמלי‬ ‫החינוך‬ ‫במסגרת‬ ‫יכולתה‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫לקויי‬ ‫וצעירים‬ ‫תלמידים‬ ‫וחינוך‬ ‫בקידום‬ ‫עוסקת‬ "‫"מרום‬ ‫עמותת‬ ‫החינוך‬ ‫במסגרת‬ ‫יכולתם‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫המתקשים‬ ‫למידה‬ .‫ולרווחתם‬ ‫להצלחתם‬ ‫ופועלת‬ ‫הפורמלי‬ '‫י‬ ‫לתלמידי‬ ‫תיכון‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫מפעילה‬ ‫העמותה‬-‫הזקוקים‬ ‫י"ב‬ ‫ולגשת‬ ‫יכולתם‬ ‫לממש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מותאמת‬ ‫לימודים‬ ‫למסגרת‬ .‫לתלמידיה‬ ‫לימוד‬ ‫שכר‬ ‫במלגות‬ ‫ומסייעת‬ ‫הבגרות‬ ‫לבחינות‬ ‫התאמות‬ ‫ועד‬ '‫א‬ ‫לכיתה‬ ‫ממוכנות‬ ‫החל‬ ‫למאובחנים‬ ‫במלגות‬ ‫ומסייעת‬ ‫אבחון‬ ‫מכון‬ ‫מפעילה‬ ‫העמותה‬ .‫יכולת‬ ‫מעוטות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫לפסיכומטרי‬ ‫למידה‬ ‫לקויות‬ ‫בעלי‬ ‫לצעירים‬ ‫התעסוקה‬ ‫ולעולם‬ ‫האקדמאי‬ ‫לעולם‬ ‫והכשרה‬ ‫הדרכה‬ ‫מרכז‬ ‫מפעילה‬ ‫העמותה‬ .‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫והפרעות‬
  2. 2. ‫תיכון‬”‫מרום‬“ ‫כ‬ ‫של‬ ‫שטח‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫ומתפרש‬ ‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ ‫הפסטוראלי‬ ‫במתחם‬ ‫ממוקם‬ ,"‫"מרום‬ ‫תיכון‬-4.‫דונם‬ ‫לתיכון‬”‫מרום‬“‫ללימוד‬ ‫חדרים‬ ,‫חכמים‬ ‫בלוחות‬ ‫המאובזרות‬ ‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫בהם‬ ‫מבנים‬ ‫ארבעה‬ .‫הנהלה‬ ‫ולמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫לאנשי‬ ‫עבודה‬ ‫פינות‬ ,‫מורים‬ ‫חדרי‬ ‫פרטני‬ ‫תיכון‬”‫מרום‬“‫י‬ ‫לתלמידי‬ ‫מענה‬ ‫נותן‬„-‫יב‬,„‫המתקשים‬ ‫למידה‬ ‫קשיי‬ ‫עקב‬ ‫הנורמטיבית‬ ‫הפורמאלית‬ ‫במסגרת‬ ‫ללמוד‬ .‫לצרכיהם‬ ‫המותאמת‬ ‫למערכת‬ ‫וזקוקים‬ ‫תיכון‬”‫תעודת‬ ‫לקראת‬ ‫תלמידיו‬ ‫בהכנת‬ ‫מומחה‬ ‫מרום‬ ‫של‬ ‫מוגבר‬ ‫מקצוע‬ ‫וכן‬ ‫הליבה‬ ‫מקצועות‬ ‫בכל‬ ‫מלאה‬ ‫בגרות‬5 .‫לימוד‬ ‫יחידות‬ ‫בתיכון‬”‫מרום‬“‫של‬ ‫אם‬ ‫בכיתות‬ ‫מתקיימות‬ ‫הלמידה‬20‫תלמידים‬ .‫למידה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫והקניית‬ ‫רציפה‬ ‫הכוונה‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫בכיתה‬ .‫התלמיד‬ ‫ליכולות‬ ‫ומותאמים‬ ‫נכתבים‬ ‫הלימוד‬ ‫חומרי‬ ‫בתיכון‬”‫מרום‬“.‫והכלה‬ ‫אישי‬ ‫יחס‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫התלמיד‬ ‫לצורכי‬ ‫בהתאם‬ ,‫מגוונים‬ ‫לימוד‬ ‫שיעורי‬ ‫תיכון‬”‫מרום‬“‫התלמידים‬ ‫נהנים‬ ‫השנה‬ ‫לאורך‬ .‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫והערכי‬ ‫החברתי‬ ‫הפן‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ‫לצה‬ ‫הכנה‬ ,‫סדנאות‬ ,‫הרצאות‬ ,‫שנתי‬ ‫טיול‬ ,‫מגוונים‬ ‫סיורים‬ ,‫העשרה‬ ‫מפעילויות‬“‫גדנ‬ ‫מחנה‬ ,‫ל‬“, ‫ע‬ .‫ועוד‬ ‫גיבוש‬ ‫פעילויות‬ ,‫לפולין‬ ‫מסע‬
  3. 3. ‫המהווה‬ ‫משמעותית‬ ‫חינוכית‬ ‫מסגרת‬ ‫למידה‬ ‫לקויי‬ ‫לתלמידים‬ ‫מעניק‬ "‫"מרום‬ ‫תיכון‬ .‫עצמית‬ ‫מסוגלות‬ ‫ולפיתוח‬ ‫ביכולת‬ ‫לאמונה‬ ,‫לכוח‬ ‫מקור‬ ‫ליחס‬ ‫ולזכות‬ ‫ללמוד‬ ‫לתלמיד‬ ‫מאפשר‬ "‫"מרום‬ ‫תיכון‬ ,‫זו‬ ‫ברוח‬ ,‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫לבוא‬ ‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫ובכך‬ ‫מסייע‬ ,‫מכיל‬ ,‫מבין‬ ,‫מכבד‬ .‫להישגים‬ ‫ולהגיע‬ ‫יכולותיו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מורים‬ ‫וצוות‬ ‫הנהלה‬ ‫בזכות‬ ‫מתאפשרת‬ ‫זו‬ ‫חינוכית‬ ‫עשייה‬ ‫בעל‬ ‫המורים‬ ‫צוות‬ .‫בדרך‬ ‫המאמין‬ ,‫ואיכותי‬ ‫מחויב‬ ,‫מקצועי‬ ‫ידע‬ ‫בעלי‬ ,‫החינוך‬ ‫ובתחום‬ ‫דעת‬ ‫בתחום‬ ‫אקדמיים‬ ‫תארים‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫וניסיון‬ ‫בחברה‬ ‫ומועיל‬ ‫תורם‬ ‫כמבוגר‬ ‫להשתלב‬ ‫לבוגר‬ ‫מאפשרת‬ ‫במרום‬ ‫ההצלחה‬ ‫חווית‬ .‫הישראלית‬
  4. 4. ‫הישגים‬ ‫לתיכון‬”‫מרום‬“‫מ‬ ‫למעלה‬-002!! ‫ובוגרות‬ ‫בוגרים‬ ‫על‬ ‫ועומד‬ ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫גבוה‬ ‫לבגרות‬ ‫הזכאים‬ ‫אחוז‬646. ‫תיכון‬”‫מרום‬“.‫בישראל‬ ‫הערכיים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מחמישים‬ ‫כאחד‬ ‫ברציפות‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫נבחר‬ ‫בוגרי‬”‫מרום‬“.‫התעסוקה‬ ‫ובעולם‬ ‫הצבאית‬ ‫במערכת‬ ‫משתלבים‬ ‫למידה‬ ‫ויכולת‬ ‫עצמית‬ ‫מסוגלות‬ ‫מפתחים‬ ,‫מחדש‬ ‫ביכולותיהם‬ ‫להאמין‬ ‫לומדים‬ ‫בוגרינו‬ .‫עצמית‬ ‫קדימה‬ ‫ושואף‬ ‫להצליח‬ ‫רוצה‬ ,‫בעצמו‬ ‫הבטוח‬ ,‫לומד‬ ‫יוצרת‬ ‫והמאומצת‬ ‫המשותפת‬ ‫עבודתנו‬ ‫אצלנו‬ ‫לומר‬ ‫נוהגים‬ ‫שהורים‬ ‫וכפי‬ ”‫מרום‬“‫לחייך‬ ‫שוב‬ ‫שלי‬ ‫לילד‬ ‫גורם‬!!“
  5. 5. ‫מבנה‬ ‫והקמת‬ ‫תכנון‬ ‫הוא‬ ‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫המרכזי‬ ‫האתגר‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ‫כיתות‬ ‫תוספת‬ ‫לבניית‬ ‫נוסף‬ ‫בתיכון‬ ‫מלימוד‬ ‫הנהנים‬”‫מרום‬.“ ‫נוספות‬ ‫כתות‬ ‫שתי‬ ‫בניית‬ ‫לצורך‬ ‫מבנה‬ ‫הרחבת‬ ‫עלות‬ ‫בכ‬ ‫מוערכת‬-0.‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫אתגרים‬
  6. 6. ‫תרומות‬ ‫בבניין‬ ‫שותף‬ ‫בך‬ ‫לראות‬ ‫נשמח‬”‫מרום‬.“ :‫ל‬ ‫גם‬ ‫והנצחה‬ ‫לזיכרון‬ ‫הזדמנות‬ ‫ולממש‬ ‫לתרום‬ ‫ניתן‬ ‫המבנה‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫כיתות‬ ‫חדרי‬ ‫ספרייה‬ ‫הקמת‬ ‫לכיתות‬ ‫חכמים‬ ‫לוחות‬ ‫רכישת‬ ‫כדורגל‬ ‫מגרש‬ ‫ידיד‬ ‫בך‬ ‫לראות‬ ‫שמחים‬!‫שותף‬ ‫היה‬

×