Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de maruay songtanin(20)

Publicité

Dernier(20)

EdPEx for internal assessment

 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ maruays@hotmail.com 23 กุมภาพันธ์ 2558
 2. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence - EdPEx)  เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินองค์กรการศึกษาในภาพรวม  อยู่บนกรอบของการดาเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  สามารถใช้ประเมินได้ทั้งระดับคณะและสถาบัน  เป็นเกณฑ์ความเป็นเลิศเดียวกันกับระบบอื่นๆ ที่ได้มีการริเริ่ม ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ PMQA, SEPA, HA, TQA
 3.  พัฒนาเกณฑ์ให้เหมาะกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี การจัดระดับเทียบเคียง และดาเนินงานที่เป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าว กระโดด  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ ด้วยเกณฑ์ EdPEx ที่สามารถเทียบได้ใน ระดับสากล
 4.  มุ่งเน้นผลลัพธ์  ไม่กาหนดวิธีการ และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมได้  มุ่งเน้นความต้องการของสถาบัน  สนับสนุนมุมองเชิงระบบ เพื่อให้เป้ าประสงค์สอดคล้องไปใน แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้ าประสงค์
 5.  ช่วยปรับปรุงวิธีการดาเนินงานของสถาบัน เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น  ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เป็นเครื่องมือ สร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการ ดาเนินการของสถาบัน  ชี้แนะแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์  เปิดโอกาสการเรียนรู้
 6.  เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์กร และค้นหาโอกาสในการ ปรับปรุง เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์กร  เป็นกลไกสร้างให้เกิดการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้ าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  ค้นหาแนวทางและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
 7.  โครงร่างองค์การ (Organizational Profile - OP) พื้นฐานด้าน สภาพแวดล้อมขององค์การ  ความสัมพันธ์กับกลุ่มต่าง ๆ ในระดับองค์การ  สภาพการแข่งขันและความท้าทาย  กระบวนการทั้ง 6 ส่วน (Process) ผู้นา การวางแผนกลยุทธ์ การ มุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ ความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร การจัดการกระบวนการ  ผลลัพธ์ (Results) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการนาองค์การและธรรมาภิ บาล และด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
 8.  เป็นการประเมินภาพรวมในระดับองค์กร  เพื่อดูระดับพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  เน้นกระบวนการที่เป็นระบบและข้อมูลของตัวชี้วัด  แบ่งการประเมิน เป็น 2 ส่วน กระบวนการ (หมวด 1 – 6)  ผลลัพธ์ (หมวด 7)
 9.  หมวดที่ 1 การนาองค์การ (120 คะแนน)  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (85 คะแนน)  หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (85 คะแนน)  หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (85 คะแนน)  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (85 คะแนน)  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน)  หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (450 คะแนน)
 10.  รายงานระดับพัฒนาการขององค์กร ผลการประเมิน ระบุจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาสาคัญ ๆ  การจัดลาดับความสาคัญของโอกาสพัฒนา พร้อมทั้งเป้ าหมาย กากับแผนพัฒนา  ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมที่ชัดเจน ทราบจุดอ่อนหลักที่ กระทบองค์กรมาก ๆ หรือจุดแข็งหลักที่โดดเด่นมากๆ ทาให้ สามารถวางแผนขับเคลื่อนได้ดีขึ้น และมีจุดเน้นที่ชัดเจน
 11. มีการนา  การนาองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์  การมุ่งเน้นอนาคต  ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง  มุมมองเชิงระบบ ทางานเป็น  ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน  การให้ความสาคัญกับพนักงานและพันธมิตร  ความคล่องตัว  การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า เน้นเรียนรู้  การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล  การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  การจัดการเพื่อนวัตกรรม
 12. ภาควิชาจัดทาแบบประเมินตนเอง 6 หัวข้อ 3.1 เสียงของผู้เรียน 3.2 ความผูกพันของผู้เรียน 6.1 กระบวนการทางาน 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน
 13.  An actual or potential user of your organization’s educational programs and services  Customers include the direct users of your programs and services (students and possibly parents), as well as others who pay for your programs and services  EdPEx address customers broadly, referencing your current and future students and other customers, as well as your competitors’ students and other customers
 14.  Activities that engage students in learning or contribute to scientific or scholarly investigation, including credit and noncredit courses, degree programs, research, outreach, community service, cooperative projects, and overseas studies  Educational program design requires the identification of critical points (the earliest points possible) in the teaching and learning process for measurement, observation, or intervention
 15.  Educational services are the services considered most important to student matriculation and success  These might relate to student counseling, advising, and tutoring; libraries and information technology; and student recruitment, enrollment, registration, placement, financial aid, and housing  They might also include food services, security, health services, transportation, and bookstores
 16.  3.1 เสียงลูกค้า : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม สารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น และการ ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ เหล่านั้น
 17. 3.1 เสียงลูกค้า ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 1) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 2) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในอนาคต ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า กลุ่มอื่น 1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 2) ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 3) ความไม่พึงพอใจ
 18. 3.1 Voice of the Customer -Describe how you listen to your students and other customers and gain information on their satisfaction, dissatisfaction, and engagement
 19.  3.2 ความผูกพันของลูกค้า : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการ ตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อสร้าง ความผูกพันและความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว  ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันกาหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทาง การสื่อสารเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งวิธีการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 20. 3.2 ความผูกพันของลูกค้า ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 1) หลักสูตรและบริการ 2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 3) การจาแนกกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 1) การจัดการความสัมพันธ์ 2) การจัดการข้อร้องเรียน
 21. 3.2 Customer Engagement -Describe how you determine educational program and service offerings and communication mechanisms to support your students and other customers -Describe how you build relationships with students and other customers
 22. 6.1 กระบวนการทางาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และ ปรับปรุงหลักสูตรและบริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ อย่างไร  ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง กระบวนการทางานสาคัญ เพื่อส่งมอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่า สาหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ และยั่งยืน สรุปกระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบัน
 23. 6.1 กระบวนการทางาน ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 1) แนวคิดการออกแบบ 2) ข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ ข. การจัดการกระบวนการ 1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 2) กระบวนการสนับสนุน 3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
 24. 6.1 Work Processes -Describe how you design, manage, and improve your key work processes to deliver educational programs and services that achieve value for students and other customers and that achieve organizational success and sustainability -Summarize your organization’s key work processes
 25. 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ : สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่า การปฏิบัติการต่าง ๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต  ให้อธิบายวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทาน ทา ให้สถานที่ทางานมีความปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้ น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่ออนาคต เพื่อทาให้มั่นใจว่า ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้า กลุ่มอื่น
 26. 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ ก. การควบคุมต้นทุน ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 1) ความปลอดภัย 2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ง. การจัดการนวัตกรรม
 27. 6.2 Operation Effectiveness -Describe how you control costs, manage your supply chain, offer a safe workplace, prepare for potential emergencies, and innovate for the future to ensure effective operations and deliver value to students and other customers
 28. 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้น ผู้เรียน ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน  1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 29. 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 30.  เรียนรู้เกณฑ์ และความหมายของนิยามต่าง ๆ  วิเคราะห์องค์กร โดยเริ่มจากบริบทสาคัญ  จัดทาร่างระบบงานต่าง ๆ  ประเมินตนเอง เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง  จัดทาแผนพัฒนาองค์กร พร้อมกาหนดเป้ าหมาย  ประเมินความก้าวหน้า และผลการปรับปรุง  ประเมินตนเองทุกปี เพื่อดูความก้าวหน้าของระบบ
 31.  รายละเอียด อยู่ใน Sheet  แบ่งเป็น 6 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1-3 ทาเรื่อง การมุ่งเน้นผู้เรียน (หมวด 3)  กลุ่มที่ 4-6 ทาเรื่อง การมุ่งเน้นกระบวนการ (หมวด 6)  ให้ทาเป็นรายงานกลุ่ม ประมาณ 75 – 100 คา เป็น PowerPoint หรือ Word ก็ได้
 32. ผู้สมัครมีวิธีการอย่างเป็นระบบในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (A) โดยหน่วยงานสนับสนุนลูกค้า บุคลากรภาคสนาม และผู้จัดการ ส่วนงานธุรกิจ มีการนาข้อร้องเรียนเข้าสู่ CNet และถูกส่งไปยัง CCA ที่เหมาะสม มีการติดตามรายละเอียดและมีการแจ้งเตือนไปยังผู้มี ส่วนได้เสียภายในที่สาคัญ (D)วิธีการนี้ ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในการสนับสนุนสาหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และมีคุณภาพสูง เช่นเดียวกับสนับสนุนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการตอบสนอง ส่วนบุคคลและความสามารถของกระบวนการ (I)
 33. Dr. W. Edwards Deming (1900–1993) consultant, teacher, developed System of Profound Knowledge
 34. Questions?
Publicité