Publicité

Treningy 2009

10 Feb 2009
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Treningy 2009

 1. Personal Development training programmes Dodávateľ : EuroView, s.r.o Murgašova 2 811 04 Bratislava Slovensko
 2. EuroView, s.r.o. ..........3 Programy pre rozvoj manažmentu ..........4 Obchod a obchodné tímy ..........5 Riadenie ľudských zdrojov, administratíva a sekretariát ..........6 Assessment centrum ..........7 Development centrum ..........8 Outdoorové programy ..........9 Psychologická diagnostika ..........10 © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 2
 3. Čo je EuroView? EuroView, spol. s r.o. je personálno – poradenská spoločnosť, ktorá tvorí a realizuje špeciálne programy zamerané na vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Ako pre vás tvoríme tréningové programy? Konečný dizajn každého tréningového programu je prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta, je „šitý“ na mieru konkrétnej spoločnosti. V praxi to znamená, že odborník EuroView pre rozvoj ľudí vypracuje špeciálnu náplň projektu na základe požiadaviek, predstáv a predovšetkým rozvojových potrieb stanovených klientom. Prečo práve tréning? Ako tréning prebieha? Základným cieľom je získanie nových profesionálnych zručností nevyhnutných pre existenciu v manažérskom prostredí, v prostredí obchodu a komplexný rozvoj osobnosti človeka. Tréningové programy sú vedené metodikou zážitkového učenia, simuláciou reálnych situácií, ukážok obchodných stretnutí, hraní rolý, tréningu nových zručností a pod. Obsah každého tréningového programu lektorský tím prispôsobuje konkrétnym podmienkam a potrebám daného klienta na základe identifikácie rozvojových potrieb, reflektujúcich existujúcu situáciu v spoločnosti a stanovených hlavných cieľov rozvojového programu. Pre koho tréningy pripravujeme? Rozvojové tréningové programy pripravujene pre tieto cieľové skupiny: Vrcholový manažment Stredný a nižší manažment Obchodníci a obchodné tímy Asistentky a sekretariát © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 3
 4. Programy pre rozvoj manažmentu Kľúčové manažérske kompetencie a osobný rozvoj Asertivita a asertívne techniky Multikulturálne vzťahy Biznis protokol Prezentačné zručnosti Efektívna komunikácia Projektový manažment Emocionálna inteligencia Psychológia zmeny a riadenie zmien Firemná kultúra a imidž Rétorika a osobný prejav Koučing a mentoring Stres manažment a relaxačné techniky Kreativita a tvorivé myslenie Teambuilding a tímová práca Krízový manažment Time management a osobná efektívnosť Leadership a vodcovské schopnosti Tréning trénerov Manažment konfliktov Vedenie porád a workshopov Mediácia Vedenie pracovných tímov Mediálny tréning (Public relations) Vyjednávacie zručnosti a taktiky Motivácia a motivačné techniky © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 4
 5. Obchod a obchodné tímy Rozhodujúce obchodnícke zručnosti a predajné techniky Networking / Cieľové trhy Obchodná komunikácia Obchodné rokovanie a vyjednávanie Prezentácia produktového portfólia Profesionálny imidž Psychológia predaja Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) Rozvoj sebadôvery Self progress obchodníka SPIN Selling Supervízia a individuálny koučing Telemarketing a telefonický predaj Tréning obchodníckych zručností Vedenie obchodných tímov Zvýšenie výkonu obchodu © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 5
 6. Riadenie ľudských zdrojov, administratíva a sekretariát Personálny manažment Hodnotenie pracovníkov Vedenie hodnotiacich pohovorov Kariérne plánovanie Recruiting – nábor a výber Typológia osobnosti 360-stupňové hodnotenie Outdoor v rozvoji manažmentu Zákonník práce a pracovno-právne vzťahy Assessment centrum Development centrum Efektívna asistentka I. Efektívna asistentka II. Európska korešpondencia a úprava písomností © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 6
 7. Assessment centrum Hodnotenie pracovníkov Ak sa rozhodnete zistiť úroveň znalostí a zručností zamestnancov, tak veľmi vhodným nástrojom pre zmeranie aktuálneho stavu je Assessment centrum. Realizáciou Assessment centra získate kľúčové informácie o hodnotenom zamestnancovi. Štruktúra a spôsob riadenia Assessment centra je vždy výsledkom úzkej spolupráce medzi tímom EuroView a zadávateľom. Charakteristiky Assessment centra Program je výhradne šitý na mieru, to znamená, že výber metód je prispôsobený charakteru pracovných pozícií a požadovanej úrovni pracovných kompetencií. Assessment centrum je veľmi účinnou metódou používanou aj pri výbere pracovníkov na rôzne pozície. Jeho výsledky podávajú pomerne presnú predpoveď budúceho pracovného výkonu. Úlohy sú navrhnuté na základe žiaduceho profilu výkonových, osobnostných, sociálnych a manažérskych kvalít potrebných pre výkon danej pozície (kompetenčné profily). Proces realizácie zahŕňa: Monitoring požadovaných zručností, vedomostí, schopností na danú pracovnú pozíciu (kompetenčné profily) Návrh matice aktivít Moderáciu a facilitáciu assessment centra Pozorovanie a zber dát Záverečnú správu, ktorá obsahuje profily sledovaných kandidátov, ich silné a slabé stránky. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 7
 8. Development centrum Monitoring rozvojových potrieb Ak sa rozhodnete zistiť možnosti ďalšieho rozvoja zamestnancov, tak veľmi vhodným nástrojom je Development centrum. Realizáciou Development centra získate informácie o možnostiach ďalšieho rozvoja jednotlivcov ale i celých pracovných tímov. Štruktúra a spôsob riadenia Development centra je vždy výsledkom úzkej spolupráce medzi tímom EuroView a zadávateľom. Charakteristiky Development centra Program je výhradne šitý na mieru, to znamená, že výber metód je prispôsobený charakteru pracovných pozícií a požadovanej úrovni pracovných kompetencií. Výstupy z Development centra slúžia na zostavenie individuálnych plánov rozvoja. Spätnú väzbu dostávajú účastníci Development centra aj ako potrebný základ pre koučig. Proces realizácie zahŕňa: Monitoring požadovaných zručností, vedomostí, schopností na danú pracovnú pozíciu (kompetenčné profily) Návrh matice aktivít Moderáciu a facilitáciu development centra Pozorovanie a zber dát Individuálnu spätnú väzbu Záverečnú správu - obsahuje profily sledovaných kandidátov, ich silné a slabé stránky Dizajn oblastí pre ďalší rozvoj, návrh rozvojových tréningových programov a koučingových aktivít. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 8
 9. Outdoorové programy Rozvoj osobnosti s využitím prírodnej scenérie Outdoor metodiku využívame pri tvorbe a rozvoji pracovných tímov (rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie a kreativity) i pri posudzovaní psychických a fyzických hraníc každého jednotlivca (zvýšenie sebadôvery, odolnosti voči záťaži, uvedomenie si faktora strachu a jeho prekonanie, zreálnenie sebahodnotenia). Tieto efekty sa len veľmi ťažko dosahujú štandardnými metódami. Outdoor Teambuilding Outdoor Self progress (Rozvoj tímov a tímovej spolupráce) (Rozvoj individuálnych schopností ) Motivácia Viera vo vlastné schopnosti Upevňovanie väzieb a súdržnosti Riadenie konfliktov, facilitácia Teambuilding Reálne sebahodnotenie Spolupráca pri riešení problémov Osobná motivácia Riešenie konfliktov Vyjednávanie a argumentácia Synergický efekt Osobná zodpovednosť Zlepšenie tímovej komunikácie Umenie empatie Upevňovanie rolí v tíme Schopnosť obetovať sa pre tím Riadenie projektov Rozhodovanie v záťažových situáciách Budovanie tímovej dôvery Prezentovácia svojej práce a seba Ocenenie a sila tímu Nebáť sa neštandardných riešení Riadenie zmien © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 9
 10. Psychologická diagnostika Zostavenie osobnostného profilu zamestnanca Ak sa rozhodnete pri obsadzovaní kľúčových pozícií využiť psychologické profily kandidátov, tak veľmi vhodným nástrojom je Psychologická diagnostika. Psychologická diagnostika je založená na využití štandardných psychologických testov a metód. Testové batérie sú postavené vždy individuálne na základe účelu a cieľa, ktoré sa odvíjajú od potrieb zadávateľa. Psychologická diagnostika umožňuje posúdiť zamestnanca z hľadiska: Osobnostných charakteristík Charakterových vlastností Vôľových vlastností Temperament Profesionálnych schopností Zamerania Výstup pre zadávateľa Výsledný profil osobnosti Záverečná správa obsahujúca monitoring výkonových schopností, osobnostných vlastností a sociálnych kompetencií Odporúčanie pre zadávateľa v súvislosti s optimálnym využitím schopností testovaného zamestnanca. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 10
 11. Referenčný list EuroView, s.r.o recruiting & selection : executive search : campus recruitment : Heineken Slovensko Hewlett Packard Slovensko PricewaterhouseCoopers First Data Slovakia HVB Bank Slovakia U.S. Steel Agentúra MA-REK Unilever Istrobanka Danone AISA Slovensko Dimano Ľudová banka SporDat Intent btl. Deloitte Slovenská sporiteľňa BSH Drives & Pumps Slovak Telecom IES International Philip Morris Slovakia Emerson Gratex International Axon Pro Sony Slovakia Citibank MNB Minebea G.P.R. KPMG Ernst & Young Všeobecná úverová banka Logica Accenture Avent Slovakia Softec SAP Slovensko Plastic Omnium : personal development : human resources consulting: EuroTel DFDS Transport Radisson SAS Slovensko Slovenská sporiteľňa Alcatel Slovakia SAS Automotive Amslico AIG Dimano BSH Drives & Pumps Avent Slovakia InsData DEVI Doprastav Medatron Brose T - Mobile AXA ON Semiconductor Comparex :: recruiting & selection :: executive search :: personal development (training programmes) :: project & event management © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 11
Publicité