Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

บริการทางอินเตอร์เน็ต

277 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

บริการทางอินเตอร์เน็ต

  1. 1. บริการทางอินเตอร์เน็ต เสนอ มิสเข็มจิรา ปลงไสว จัดทาโดย นายเอกกฤต จึงประเสริฐ ม.5/3 เลขที่2
  2. 2. • บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet Service) บริการบนอินเทอร์เน็ต หมายถึง สิ่งที่เราสามารถกระทาได้เมื่อเราเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต ซึ่งมี มากมายหลายอย่าง ดังนี้ • 1. เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) หรือ เครือข่ายใยแมงมุม เป็นอีกบริการหนึ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ที่มีลักษณะของการแสดงผลในรูปแบบกราฟิกสวยงามตระการ ตา และ เต็มไปด้วยสีสันเพียบพร้อมทั้งภาพและเสียงต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย ทาให้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีบทบาทช่วยให้การศึกษาในโลกไร้พรมแดนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วย ความสามารถในการ เชื่อมโยงข้อมูล จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่งได้ ด้วยการคลิกเมาส์ที่จุด เชื่อมโยง เพียงครั้งเดียว ทาให้สามารถผูกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงเรียกบริการนี้ว่า เครือข่ายใยแมงมุม
  3. 3. • รูปที่ 1 แสดงลักษณะ World Wide Web (www) หรือเครือข่ายใยแมงมุม • 2. E-mail (Electronic mail) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกบริการหนึ่งในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นิยมใช้บริการกันมาก สามารถส่งตัวอักษร ข้อความต่างๆ แฟ้มข้อมูล ภาพ เสียง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังผู้รับอาจจะเป็นคนเดียว หรือกลุ่มคนหลายๆคนได้ โดยทั้งที่ผู้ส่งและผู้รับ เป็นผู้ใช้ที่อยู่ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน ช่วยให้ สามารถติดต่อสื่อสาร ระหว่าง กันได้ทั่วโลกมีความสะดวก รวดเร็วและสามารถสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าผู้รับจะอยู่ที่ไหน จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ เพราะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จะเก็บข้อความเหล่านั้นไว้ให้ผู้รับจนกว่าจะมีการ เปิดเช็คดู เป็นต้น รูปที่ 2 แสดงลักษณะของ E-mail หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ • 3. การสนทนาแบบออนไลน์ (Chat) บริการสนทนาออนไลน์ ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถคุยโต้ตอบกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ในอินเตอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการพิมพ์ข้อความต่างๆทางคีย์บอร์ด เสมือนกับการคุยกันทั่วไป ซึ่งสนุกและรวดเร็ว บริการสนทนาแบบออนไลน์นี้เรียกว่า Talk เนื่องจากใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Talk ติดต่อกันหรือจะคุยกันเป็นกลุ่มหลาย ๆ คนในลักษณะของการ Chat ชื่อเต็มๆ ว่า Internet Relay Chat หรือ IRC การสนทนาผ่านเครือข่ายออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันโดยมีหลาย โปรแกรมเช่น โปรแกรม Yahoo Messenger, Windows Live Messenger
  4. 4. • รูปที่ 3 แสดงลักษณะของโปรแกรมYahoo Messenger และโปรแกรมWindows Live Messenger • 4. กระดานข่าวสาร บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการให้บริการในลักษณะของกระดานข่าวสาร (Web Board) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ จานวนหลายพันกลุ่ม เรียกว่าเป็น กลุ่มข่าว หรือ News group ทุกๆ วันจะมีผู้ส่งข่าวสารกันผ่านระบบดังกล่าว โดย แบ่งแยกออกตามกลุ่มที่สนใจ เช่น กลุ่มผู้สนใจ Picpost กลุ่มผู้สนใจเรื่องน่าอ่าน กลุ่มผู้สนใจเรื่องความรัก กลุ่มผู้สนใจเรื่อง เกมส์ กลุ่มผู้สนใจเรื่องดารานักร้อง กลุ่มผู้สนใจเรื่องการตกแต่ง และอื่นอีกมากมายแล้วแต่ผู้จัดทาจะจัดตั้งกลุ่มข่าวต่างๆขึ้นมา

×