SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  329
Télécharger pour lire hors ligne
`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#0`À€###
#¸##/###M);M####IEND®B`€#n#ð¶€##RYÅm#â#ÉÁ½¸ÚçCSGÿ€PNG
#
###IHDR#############£ÑsÈ####sRGB#®Î#é####gAMA##±€#üa####
cHRM##z&##€€##ú###€è##u0##ê`##:€###p€ºQ<### pHYs#########Ê&ó?##€#IDATx^íÝëÓ
%e}ð{ÿ€½ßi"AÅ##Ã00#€ÊAPÀ##3#ÃQ#€###Qñ#(€##A#E€á!ÏS>f+&€€Ùlbj#V¤âÎó¼HªRI¥|€
Tí#ù#võîߺᄃï€ÕkõZݽV#>T]uß̽V#~×·»¯ëÛ¿ëºÞô&ÿ€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€
€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#
€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€
#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€€#€À€#<üðÀ¤%QÄ###À##0€#
`###À##0€#
`##£fà€Z2#<£€€`&Ù1€#
`###À##0€#
`###À##¶#hD4þ€ÿï?'€#`###À##0€#
`###À##0€#
``|
dÉ€D#IJ#c###À##0€#
`###À##0€#
``i#€Fð,
€7#ã{3¡ÎÕ9#0€#
`###À##0€#
`##e
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#Þd`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`###À##0€#
`###À##0€€Ú
#€ ª
€7#ÞX`###À##0€#
`###À##0€#
#€D#Ñ€#
`######ÿôë¿N^ù€ãÛÊ¿ýö€€€c€ÛÖ0×0Ç##0€#
`###è;#D£Îe##¯¾_#€ßÍ###ÀÀp#xÓ€Þ€#Ëc_ù|#Ï»6·€Án0#2ùØãßH€€(ñ{S¢º+u<€sl*ÖbՀ벩ú
´#õ€#
` }#€F¢±€€€€µý€U€Å###À@5#Ú€€mn[ýV«ß6ãô#ÿøë€$uÔù€€^4€öÒ#α)FÄjý×dSui;ê###ÀÀê#
#€ÆÁ4€Ý8Vwã#k±Æ##ºÌ@€2°Ímw9¦c9¶#r?€ã߀€Õ8€sl€W±ò¬k€%ÛÁ##00&#€F¢€hÄ##0€#
€€6e`€Û#S#´«ç:#±4€s€ÆW€âEeñXcÕÕëÓq#5#À##úÁ#Ѩs9¨Î¥#O?n<êI=a##m2Ц
lsÛmÆĶ«]s¿ý€€€f4Æ0Ú!Äq
瀯§;oºþ¤:ýócOTª
˱Åj#|;€j÷:q#'
` M#€F¢±RC«M#mÛM###À##€d M#Ø涀€€m-€M=ðÙÃ'€©X#fH1#Ã9fõU÷€#S¬€Ä¸sYþ#(vb€#
Ôe€h$##Õp®{Aø¾€*#0€€þ3PW,Ìb Ímc¯;ìeÃlãçP2#€|€á# ¸fÇ#+÷ îÜ€Ô€
ºÀ##úÌ#ÑH4#€#À##0€€A1ЀX(kܵ¹í>7(#»#QW#pÍb³«l:.lb##Ce€hÔ¹#Tçr¨#ª
óò#Â##0P€€6ÅB€ÛV
ÇÕëX¬Äª
*#®Y¬TeÅç°€#
` ##€F¢€hÄ##0€€#3ð€ÿò÷Ék?ÿaòØW>
€yéEÛ€öÅ¿Åßâ3€4vþé×€€Ä##Óæ#€},»Ýü1Ô=î8¯XÅ5€%€5~¯2,5#dȾ#såÅï³V
€]T,ÄyÅ6_~ñÙɱÅÏøÿiu°è¶óñ€cÎöQ¬÷ØnÔ]Ä%ê²jÝGlòÇ#ÿ€ÿnü-
¿¯is.#ßyû€¸Å~€€pÄùE«€Û²€«ËiÄ?€3bU€·uÄ£ìþ#1€c.rP€eÕsÌ_#Y,ª
³±
¿ìº€ïÅu#Û€wñ½²s#€c[ñ÷ylľ²2퀀8å?#¿€m·j¬æ#€¿7Óy#GqÄ##0Ð}#€Æ#w.]#Ý¿(Ô€:Â##Úd #Ì
´€ï´€€ÏÎ;€è#O[UuÖ>ª
l·¸ßºÇ#€mYI·è÷#ýü4é#Û€&Å#ÝvÄ1¶³h#Åç«#€iÇ#û€ïN€Îñù¢
¤]ô€Êö€€ë<¾#ÞUÎm#ûÓþ^€ÓØf€ã#,€ñZ<î`¨ì€E€s€}MûÕ€qB€Oû~ÙK€EÎ-bP&#g#=€ÍiÇV
%VË°ê;Ú##À##00T#€F¢qn'v¨ð;/7v
``Õ
€€€Y€ßYÙ;e#ùy€é,{®êù7qÜ]#€€iU#¯i2lQé°Lì²}T#reÒoÖ~€#uÑs*Ûç¬X#¿Såܪ
ò
€}n€XO»¾º#€e®÷²
Ò*ç#ü€]#Uê¦L€Nûî"ìä€)bRÜ^€ r_$#µ#ª
°í38Á##00€#¢€h$#1€#
``#
,#A¢c€=´€t(v´ã€æ5€€:î.€ÆYB¢l€g#A€Åt€¨©"=â3€€6«€Ê€gÖöÛ#€ËpR€¿y|
Ö€€e××"u€#Ùt<"s¹*3ùÏÕ#€qne€¸ó€/€#ï´ûYüÛ2ç€}§x,D##Põ¾ásXÁ##0Ð##Dã
:ۈm#^q#W
` /
ÌëøFg>2z¦É€ø÷âyÎ###Û€ï€m³€€€}6yÜ]#€eÇ#±€%Q#€P³Î9??Ü´ù
óû€5Ìx#AÓÆÐée€#¾3k®Íª
×w€€€€Ãi×av|Ë€û´ï€Å£Lfó€Æ÷¢Ä½!/îê€Æ²Ø΀Äe/B€#?
®µiq€lÈâ¹€m3>€geY)#ÇÑD#sUn}N####À##€Ê#ÑH4ÎÍf#*üÎË€###X##eC#£³^ìØf#id€ïiC##Ù^€c#€
²ï#;éù€,²€yÇÝ5ÑXvnÓ É"¢1/B&Ï[#c€L*cu€ä€óÌ#ÞÉ#T€¹eÏ©lß!å²#m¢Þge¬-
3_h1#MrÚ€hl"#Ób=€Õ¸#ãïe€ºj€ÇvÊêyÖ€Ue€€UênÖ°ú2ñY|9€€×²ûNkùÏÄïucµª
ç€ýh»`###À@×#
#€F¢###À##Zd`VÆάFBtzó€"ûlY6ã,a#߀5€w€#kú¸»$#Ë怫²ÈEUA€ÕW#·y€1ÿÙE·?
K4€L©²zy€û,€_e1€
€)X¥#Ý4§M€Æ&âQvíÔYÁ{€:/«»²Ìß²{Mñú*»€Í#€=MbÎÊ°ä§1W÷ûU8ö#Ò###À##€Ä#ÑØbçrH 8#7>
`##Ë1°h'}^€Ë²Ãª
H€²¡€Ó#[ÓÇÝ#ѸìPЬ^Ú€#€n¿L4€x®"#€#k³2ìÊ€³Î#€;ïzh€Ó.Æ£LÜÕ€Ý"€€
Á²ùCËVþ.
÷²{Ù¼:/»€-€õ»€à^$Vó€Ý߀{€€€¸a###è##D#Ñ(€ ##À##Zd`€a€³#Su¶W&{¦
€:û€vü]#€³€QVmÀ¶-##Ý~Y=eC€«€W#û¬"½Ê€µÊ1."€b?U%k##lÓΫéx€#¯2$¿€s,Ûÿ
´áÆÓ2#§eOÛf€¸€½,(€ßrQ¾€ñª
ûý:|ûn¿:ÖêK}a###Ø`€hl±s 27#
`##ãf ,#iÞJÂeÜ€moÞ°él{³æ[Ëï³éã€m¯[4

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Aguinaldo zéjel partes
Aguinaldo zéjel partesAguinaldo zéjel partes
Aguinaldo zéjel partes
 
Yiruma if i could see you again
Yiruma   if i could see you againYiruma   if i could see you again
Yiruma if i could see you again
 
Charles colin trumpet_method
Charles colin trumpet_methodCharles colin trumpet_method
Charles colin trumpet_method
 
Day book
Day bookDay book
Day book
 
Imapril2.
Imapril2.Imapril2.
Imapril2.
 
MBA CERTIFICATE
MBA CERTIFICATEMBA CERTIFICATE
MBA CERTIFICATE
 
Gaceta 13 2014
Gaceta 13 2014Gaceta 13 2014
Gaceta 13 2014
 
Gaceta 12 2014
Gaceta 12 2014Gaceta 12 2014
Gaceta 12 2014
 
Nodejs Production 적용기
Nodejs Production 적용기Nodejs Production 적용기
Nodejs Production 적용기
 
Morgan Foery Fellows 2015
Morgan Foery Fellows 2015Morgan Foery Fellows 2015
Morgan Foery Fellows 2015
 
Geometry test 1
Geometry test 1Geometry test 1
Geometry test 1
 
Aie ntooto nile c
Aie ntooto nile cAie ntooto nile c
Aie ntooto nile c
 
Handel minueto 4 voz
Handel minueto 4 voz Handel minueto 4 voz
Handel minueto 4 voz
 
งานนำเสนอ ไทยรัฐ
งานนำเสนอ ไทยรัฐงานนำเสนอ ไทยรัฐ
งานนำเสนอ ไทยรัฐ
 
Boost Your Creativebeast
Boost Your CreativebeastBoost Your Creativebeast
Boost Your Creativebeast
 
Overview
OverviewOverview
Overview
 
Variety.ParisHilton
Variety.ParisHiltonVariety.ParisHilton
Variety.ParisHilton
 
wow! new shoes 9b
wow! new shoes 9bwow! new shoes 9b
wow! new shoes 9b
 
Marque employeur et culture d'entreprise
Marque employeur et culture d'entrepriseMarque employeur et culture d'entreprise
Marque employeur et culture d'entreprise
 
Prefab Housing-Modular House-Steel Structure
Prefab Housing-Modular House-Steel StructurePrefab Housing-Modular House-Steel Structure
Prefab Housing-Modular House-Steel Structure
 

En vedette

Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)
şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)
şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)
O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)
O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)
ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)
ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 
Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 

En vedette (17)

Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Gebe olmayan kadınlarda vaginal kanama(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yd metabolik sorunları (fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)
şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)
şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Mesleki maruziyetler enfkontrolü(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Erkeklerde genital problemler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anne sütü sariliğini anlamak ve yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anafilaksi tedavisindeki yenilikler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)
O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)
O2 uygulama ve supraglottik havayolu(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Akg (fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Pediatrik palyatif bakim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)
ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)
ÇOCUKLARDA SOLUKLUK YAKLAŞIM (fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda paraziter hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Supraventriküler taşikardiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan canlandırılması (fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 

Similaire à çOcuğu hastanede yatan annelerin gereksinimlerinin karşılanma düzeyi(fazlası için www.tipfakultesi.org)

طلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ما
طلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ماطلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ما
طلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ماشركة الاتصالات السورية
 
Polycarbonate ใส
Polycarbonate ใสPolycarbonate ใส
Polycarbonate ใสWrought Thai
 
Bilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdf
Bilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdfBilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdf
Bilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdfAigleAye
 
Polycarbonate ใส
Polycarbonate ใสPolycarbonate ใส
Polycarbonate ใสWrought Thai
 
Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet
Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet
Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet Daniel Beal
 
Maako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweet
Maako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweetMaako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweet
Maako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweetSignumQuartet
 
Nifty Price & Earnings Change_ValueeInvestor
Nifty Price & Earnings Change_ValueeInvestorNifty Price & Earnings Change_ValueeInvestor
Nifty Price & Earnings Change_ValueeInvestorPratik Thakkar
 
Bases y condiciones PROUM 2011
Bases y condiciones PROUM 2011Bases y condiciones PROUM 2011
Bases y condiciones PROUM 2011likanomoon
 

Similaire à çOcuğu hastanede yatan annelerin gereksinimlerinin karşılanma düzeyi(fazlası için www.tipfakultesi.org) (20)

Tema 1,1
Tema 1,1Tema 1,1
Tema 1,1
 
Tema 1,1
Tema 1,1Tema 1,1
Tema 1,1
 
Tema 1,1
Tema 1,1Tema 1,1
Tema 1,1
 
طلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ما
طلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ماطلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ما
طلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لشركة ما
 
Ojakgyo brothersp 49
Ojakgyo brothersp   49Ojakgyo brothersp   49
Ojakgyo brothersp 49
 
Polycarbonate ใส
Polycarbonate ใสPolycarbonate ใส
Polycarbonate ใส
 
0.5 ppm cromatografia
0.5 ppm cromatografia0.5 ppm cromatografia
0.5 ppm cromatografia
 
Cardiopatía hipertensiva
Cardiopatía hipertensivaCardiopatía hipertensiva
Cardiopatía hipertensiva
 
Bilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdf
Bilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdfBilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdf
Bilan_Bassin_Orages_Basse_Normandie.pdf
 
Polycarbonate ใส
Polycarbonate ใสPolycarbonate ใส
Polycarbonate ใส
 
big
bigbig
big
 
Asd
AsdAsd
Asd
 
Sale
SaleSale
Sale
 
Iphone 3gs new bootroom old bootroom
Iphone 3gs new bootroom old bootroomIphone 3gs new bootroom old bootroom
Iphone 3gs new bootroom old bootroom
 
Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet
Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet
Maako fangajei The Race Car Dance #quartweet
 
Maako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweet
Maako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweetMaako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweet
Maako Fangajei "The Race Car Dance" #quartweet
 
Ettevõtlus
EttevõtlusEttevõtlus
Ettevõtlus
 
Nifty Price & Earnings Change_ValueeInvestor
Nifty Price & Earnings Change_ValueeInvestorNifty Price & Earnings Change_ValueeInvestor
Nifty Price & Earnings Change_ValueeInvestor
 
bahçeşehir
bahçeşehirbahçeşehir
bahçeşehir
 
Bases y condiciones PROUM 2011
Bases y condiciones PROUM 2011Bases y condiciones PROUM 2011
Bases y condiciones PROUM 2011
 

Plus de www.tipfakultesi. org (20)

Oksijen tedavisi
 Oksijen tedavisi Oksijen tedavisi
Oksijen tedavisi
 
Noninvaziv mekanik ventilasyon
Noninvaziv mekanik ventilasyonNoninvaziv mekanik ventilasyon
Noninvaziv mekanik ventilasyon
 
astım
astım astım
astım
 
Mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyonMekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
 
Konsültasyon
KonsültasyonKonsültasyon
Konsültasyon
 
Koah
KoahKoah
Koah
 
Dr önder tani ve siniflama
Dr önder tani ve siniflamaDr önder tani ve siniflama
Dr önder tani ve siniflama
 
Diyabetes mellitus
Diyabetes mellitusDiyabetes mellitus
Diyabetes mellitus
 
Bronşektazi
BronşektaziBronşektazi
Bronşektazi
 
Bbh'da pnömoni
Bbh'da pnömoniBbh'da pnömoni
Bbh'da pnömoni
 
Astım tanı ve sınıflama
Astım tanı ve sınıflama Astım tanı ve sınıflama
Astım tanı ve sınıflama
 
Astım ve koah ilaç farmakolojisi
Astım ve koah ilaç farmakolojisiAstım ve koah ilaç farmakolojisi
Astım ve koah ilaç farmakolojisi
 
Astim tedavileri
Astim tedavileriAstim tedavileri
Astim tedavileri
 
Astim tani ve tedavi rehberi
Astim tani ve tedavi rehberiAstim tani ve tedavi rehberi
Astim tani ve tedavi rehberi
 
Astım ilaçları
Astım ilaçlarıAstım ilaçları
Astım ilaçları
 
Ape
ApeApe
Ape
 
bronkoskopi ünitesi yönetimi
bronkoskopi ünitesi yönetimi bronkoskopi ünitesi yönetimi
bronkoskopi ünitesi yönetimi
 
Akciğer kanseri
Akciğer kanseriAkciğer kanseri
Akciğer kanseri
 
Akut ve subakut öksürük
Akut ve subakut öksürükAkut ve subakut öksürük
Akut ve subakut öksürük
 
bronşit ve bronlşektazi alevlenme tedavisi
bronşit ve bronlşektazi alevlenme tedavisibronşit ve bronlşektazi alevlenme tedavisi
bronşit ve bronlşektazi alevlenme tedavisi
 

çOcuğu hastanede yatan annelerin gereksinimlerinin karşılanma düzeyi(fazlası için www.tipfakultesi.org)