Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

HistologijaCirkulatorni sistem

69 vues

Publié le

dr Šarac

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

HistologijaCirkulatorni sistem

 1. 1. Kardiocirkulatorni sistem omogućava:  transort-snabdevanje tkiva kiseonikom hranljivim i drugim potrebnim materijama Odnošenje produkata metabolizma  Humoralna komunikacija tkiva i organa :hormoni i druge bioaktivne supstance,komponente imunog sistema,faktori koagulacije,enzimi  Održavanje telesne temperature  Regulacija krvnog pritiska • Srce funkcioniše kao pumpa • Preko aorte i arterijskih krvnih sudova isporučuje krv bogatu kiseonikom i hranljivim materijama do svih organa, tkiva i ćelija tela. • Venski sistem prikuplja krv bogatu ugljen dioksidom i raspadnim produktima metabolizma iz svih delova tela i nosi je preko dve najveće vene u telu • v.cava superior etinferior tzv. gornje i donje šuplje vene u desno srce gde preko plućne arterije ta krv odlazi u pluća na „prečišćavanje“. • U plućima se krv ponovo obogaćuje kiseonikom, odnosi u levo srce a zatim ponovo do svih delova tela.
 2. 2. Opšti tip građe krvnih sudova 3 osnovna sloja : 1.Tunica intima (interna) 2.Tunica media 3.Tunica adventitia U arterijama se između prvog i drugog sloja nalazi membrana elastica interna, a imeđu drugog i treceg sloja membrana elastica externa , slabije ispoljena i isprekidana
 3. 3. - Tunica intima - Gradjena je iz prostog pločastog epitela (endotela) i veoma tankog sloja subendotelnog veziva sačinjenog iz rastresitog vezivnog tkiva. Endotelne ćelije su ekstremno spljoštene te se ispupčavaju samo u visini jedra, te ovaj region obično štrči u lumen krvnog suda.Svojim bazalnim polom naležu na bazalnu membranu. Citoplazmatski produžeci bazalnog pola endotelne ćelije stupaju u kontakt sa glatkim mišićnim ćelijama , to je mioendotelni spoj Izmedju endotelnih ćelija nalaze se međućelijski spojevi U citoplazmi endotelnih ćelija nalaze se  elementi citoskeleta (vimentiski filamenti ),  manji broj membranskih organela i  pinocitotične vezikule  Vajbel-Paladeove granule koje sadrze faktor koagulacije -Tunica media- Izgrađena je iz koncentrično raspoređenihvretenastih glatkih mišićnih ćelija i elasticnih vlakana - Adventitia- izgradjena je iz vezivnog tkiva , sadrži fibrocite I kolagena i elastična vlakna Samo vezivno tkivo tunice adventitie , bez jasne granice prelazi u okolno tkivo U tunici adventitii nalaze se nutritivni krvni sudovi koji hrane krvni sud , Vasa Vasorum , i živci za njihovu inervaciju Vasa Vasorum ishranjuju spoljašnju polovinu krvnog suda dok se unutrašnja polovina ishranjuje iz krvi koja kroz njega protiče Nervi Vasorum difunduju do glatkih mišićnih ćelija medie svojim neurotransmiterima
 4. 4. (idući od većih ka manjim,od srca ka periferiji ) 1.Arterije elasticnog tipa (velike) arterije - prečnik > 10 mm 2.Arterije misicnog tipa (srednje) arterije - prečnik 0.1 – 10 mm 3.Arteriole - prečnik < 0.1 mm 4.Metarteriole su arteriole koje ne završavaju kapilarima (obilaze kapilarni sistem), već se spajaju direktno na venski sistem (venule)
 5. 5. Arterije elastičnog tipa su velike arterije : 1.Aorta 2.Pulnomalne arterije 3.Truncus brachiocephalicus 4.Arteria Carotis Communis 5.A. Subclavia 6.A. Iliaca communis - tunica adventitia vezivno tkivo, krvni i limfni sudovi i nervi tunica intima endotel subendotelsko vezivo tunica media velika glatke mišićne ćelije i elastične lamele U arterijama elastičnog tipa , elastična vlakna grade elastične lamele lamina elastica interna i externa nisu naglašene
 6. 6. U arterijama elastičnog tipa , elastična vlakna grade elastične lamele
 7. 7. Lumen arterije mišićnog tipa nabran je zbog elasticnih svojstava membrane elastice interne
 8. 8. Male arterije i arteriole Ø 0.1-2 mm /< 0.1 mm tunica intima (endotel i tanak subendotel; lamina elastica interna sa otvorima) tunica media nekoliko/1-2 sloja gl. miš. ćelija tunica adventitia mišićno-endotelska veza
 9. 9. U venama dominira tunica adventitia ili je izjednačena sa tunicom mediom Vene sadrže osnovna 3 sloja: 1.Tunica intima 2.Tunica media 3.Tunica adventitia Granice među ovim slojevima nisu toliko oštre kao u arterijama VENE
 10. 10. Histološka organizacija venskih krvnih sudova tunica intima tunica media tunica adventitia male vene (venule) < 1 mm srednje vene 1-10 mm velike vene > 10 mm
 11. 11. Lumen vena je širi i pravilnih kontura U zidu vena elasticne membrane ne postoje pa intima nije nabrana
 12. 12.  Male i srednje vene imaju valvule Venski zalisci su parni izgrađeni iz vezivnog tkiva , sa obe strane oblozenog endotelom  Na granici kapilara i venula nalaze se postkapilarne venule  Oko tunice intime nalazi se sloj pericita Periciti imaju kontraktilnu sposobnost Periciti se mogu diferencirati u fibroblaste i glatke mišićne ćelije  Medjućelijske veze endotelnih ćelija postkapilarnih venula dozvoljavaju tranzit krvnih ćelija , npr u limfnim čvorovima Lumen vena je širi i pravilnih kontura U najsitnijim krvnim sudovima to su : metarteriole , kapilari i post kapilarne venule Vene se dele na: velike srednje i male (venule)
 13. 13. Velike vene t. intima - endotel, subendotelsko vezivo t. media - gl. mišićne ćelije, kolagena vlakna, (fibroblasti) t. adventitia - kolagena i elastična vlakna, fibroblasti, gl. mišićne ćel. > 10 mm
 14. 14. Srednje vene do 10 mm tunica intima – endotel, subendotelsko vezivo, (lamina elastica interna) tunica media - gl. mišićne ćelije, kolagena i elastična vlakna tunica adventitia – fibroblasti, kolagena i elastična vlakna
 15. 15. Venski zalisci
 16. 16. EĆ 1-2 sloja gl. miš. ćelija kolagena i elast. vl. Venule (postkapilarne i mišićne) tunica intima – endotel, podend. v. tunica media - pericit/gl. mišićne ćelije tunica adventitia - kolagena i elastična vl. do 1 mm
 17. 17. 1.Kontinuirane kapilari 2.Fenestrirani kapilari sa dijafragmog 3.Fenestrirani kapilari bez dijafragme 4.Sinusoidni kapilari
 18. 18. sopstvena lamina oblik – nastavci (1°, 2°); nukleus relativno nespecijalizovane kontraktilna uloga i/ili izvorne ćelije angiogeneza  reepitalizacija inflamacija fibroza tkivna regeneracja
 19. 19. Kapilari  kontinuirani  fenestrirani sa dijafragmom bez dijafragme  sinusoidni
 20. 20. 1. Kontinuirane maju neprekidan zid , nalaze se u mišićnom tkivu , kostima ,CNS-u , polnim žlezdama , limfnim čvorovima itd.. Kontinuirani kapilari su odgovorni za različite krvno-tkivne barijere kao sto je krvno-moždana (hemato-encefalna ) barijera 2. Fenestrirane sa dijafragmom Na telu endotelne ćelije imaju prozore (fenestre), prekrivene dijafragmom , koji deluju kao selektivna membrana Fenestrirani kapilari sa dijafragmom nalaze se u endokrinim žlezdama , želucu , crevima , preksusu horioideusu u komorama mozg iz kojih nastaje likvor 3. Fenestrirane bez dijafragme nalaze se u bubrežnim glomerulima 4. Sinusoidni kapilari endotelne ćelije su međusobno razmaknute pa kažemo da su one diskontinuirane i bazalna membrana je diskontinuirana
 21. 21. Mikrocirkulacija (Ø<0.1 mm) 1. arteriola  (metarteriola)  kapilari  postkapilarna venula 2. kontrola protoka krvi kroz kapilare (arteriola, prekapilarni sfinkter; npr. mišići, crevo) 3. arterijsko-venska anastomoza - direktan protok krvi iz arterija u vene (npr. koža) 4. portni sistem
 22. 22. LIMFNI SISTEM
 23. 23.  Limfa nastaje od međućelijske tečnosti koja se nije vratila u kapilare  slična je krvnoj plazmi  ulazi u limfne sudove i u limfnim čvorovima se obogaćuje limfocitima  pre svega kupi proteine i mast  protiče dnevno oko 2 do 3 litre limfotokom
 24. 24. U okviru limfnog , vaskularnog sistema nalaze se limfni kapilari Limfni kapilari slepo počinju u tkivima sakupljajući tkivnu tečnost , Oblozeni su endotelom kao i krvni kapilari Oko endotela limfnih kapilara nalaze se fina retikulinska vlakna Bazalna lamina kapilara je diskontinuirana šsto omogućava njihovu veću propustljivost
 25. 25. Sabirni limfni sudovi imaju opšti tip građe kao krvni sudovi , više nalikuju venama i poseduju valvule i teku samo u jednom smeru Sabirni limfni sudovi rastućeg promera i konačno ductus thoracicus longus et dexter ka i potključnoj veni Veliki limfni sudovi Imaju strukturu sličnu vena srednje velicine
 26. 26. Limfni sistem je sistem izgrađen od  limfe,  limfnih sudova,  limfnih žlijezda i  limfnih tkiva i organa: krajnici (tonzile) i adenoidne vegetacije slezina (splen, lien) grudna žlezda (timus) crvuljak (appendix) Peyerove ploče u crevima koštana srž
 27. 27. Pregibi su naročito bogati limfnim žlezdama
 28. 28. Histologija limfnog čvora
 29. 29. Srčano mišićno tkivo lat. textus muscularis cardiacus striatus
 30. 30. gradi miokard srca srčane mišićne ćelije imaju poprečnu ispruganost sa aktinskim i miozinskim vlaknima ali su kratke kao kod glatkih mišića imaju jedno ili 2 centralno postavljena jedra grade nizove ćelija koja se granaju 40% lumena mitohondrije
 31. 31. • Između srčanih mišićnih ćelija nalaze se • interkalarni diskovi tz.stepeničaste pruge
 32. 32. U endomizijumu_rastresitom vezivnom tkivu nalaze koronarni krvni sudovi
 33. 33. • nmoć regeneracije • nadoknađuje se po tipu reparacije -stvaranja ožiljka

×