Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 1 - Megabook.vn

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 1/20 - Mã đề thi 132
BỘ ĐỀ MEGABOOK SỐ 1 MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút kh...
Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 2/20 - Mã đề thi 132
Câu 6: Đi p iữa hai ả tụ đi ó iểu thứ u=U0cos(100πt-π/3) (V)...
Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 3/20 - Mã đề thi 132
Câu 5: Khi só âm và só đi từ tru ề từ khô kh và ư thì
A ư só...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 1 - Megabook.vn

Télécharger pour lire hors ligne

Đây là đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 1 của Megabook. Các em có thể tham khảo nhé!
------------------------------------------------------------------------------
Các em có thể tham khảo bộ sách hay của Megabook tại địa chỉ sau nhé ;)
http://megabook.vn/
Chúc các em học tốt! ^^

Đây là đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 1 của Megabook. Các em có thể tham khảo nhé!
------------------------------------------------------------------------------
Các em có thể tham khảo bộ sách hay của Megabook tại địa chỉ sau nhé ;)
http://megabook.vn/
Chúc các em học tốt! ^^

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 1 - Megabook.vn (20)

Publicité

Plus par Megabook (20)

Plus récents (20)

Publicité

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 1 - Megabook.vn

 1. 1. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 1/20 - Mã đề thi 132 BỘ ĐỀ MEGABOOK SỐ 1 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề Ch i t h s P h= 6 6 5 -34 J s; đ đi t h u t = 6 -19 C; t đ h s tr hâ khô = 3 8 m/s; 1u = 931,5 (MeV/c2 ); s Avô ađrô NA = 6,022.1023 hạt/m Câu : N ười ta tru ề tải đi x a hiều m t pha từ m t trạm ph t đi h ơi ti u thụ km Dâ dẫ àm kim ại ó đi trở suất 5 -8 Ωm ti t di 4 m2 h s ô suất ủa mạ h đi à 9 Đi p và ô suất tru ề đi ở trạm ph t đi à kV và 5 kW Hi u suất tru ề tải đi à: A. 96,14%. B. 96,88%. C. 93,75%. D. 92,28%. Câu : Ch đ ạ mạ h x a hiều ồm i trở R u dâ khô thuầ ảm ó đi trở r tụ đi C Điều hỉ h R để ô suất tr R ó i trị hất Khi đó đi p hi u dụ iữa hai đầu đ ạ mạ h ấp 5 ầ đi p iữa hai đầu đi trở H s ô suất ủa mạ h khi đó à: A. 0,67. B. 0,71. C. 0,5. D. 0,75. Câu 3: M t ắ ò x ồm vật ó kh i ượ m= ò x ó đ ứ k= N/m Tr ù m t điều ki về ự ả ủa môi trườ thì iểu thứ ại ự điều hòa à sau đâ àm h ắ da đ ưỡ ứ v i i đ hất? (Cho g=π2 m/s2 ) A. F = s( πt + 4  ) (N). B. F = 5 s( πt) (N). C. F = s( πt + 2  ) (N). D. F = 5 s(8πt + 4  ) (N). Câu 4: Tr ài thự hà h x đị h hu kì da đ ủa ắ đơ để hi m ại ô thứ x đị h hu kì da đ ủa ắ phụ thu và hiều dài ủa dâ tr ắ thì tr ư thự hà h tha t à sau đâ à m t tr ư thự hà h phù hợp: A Thự hi vi vẽ đồ thị ủa hu kì da đ hỏ T tại ơi thự hà h và i ℓ2 (ℓ à hiều dài ắ ) B Thự hi vi vẽ đồ thị ủa hu kì da đ hỏ T tại ơi thự hà h và i ℓ (ℓ à hiều dài con ắ ) C Thự hi đ hu kì da đ ủa ắ đơ ó ù hiều dài hư tha đổi i đ ủa ắ đảm ả i đ ó hỏ D Thự hi đ hu kì da đ v i i đ ó hỏ ủa ắ đơ ó hiều dài kh hau tại vị tr kh hau Câu 5: Tr th hi m ia th a h s dù kh I-â kh ả h iữa hai kh à mm kh h mà m Bề r trườ ia th a khả s t tr mà à L= m Chi u đồ thời hai ứ xạ đơ sắ màu và ó ư só λv=0,6μm và màu t m ó ư só λt=0,4μm K t uậ à sau đâ à đú : A Chỉ ó 9 vâ s màu và phâ đều hau tr trườ ia th a B Chỉ ó 3 vâ s màu t m phâ đều hau tr trườ ia th a C Có tổ 7 vạ h s tr trườ ia th a D Tr trườ ia th a ó hai ại vâ s màu và và màu t m
 2. 2. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 2/20 - Mã đề thi 132 Câu 6: Đi p iữa hai ả tụ đi ó iểu thứ u=U0cos(100πt-π/3) (V) X đị h thời điểm mà ườ đ dò đi qua tụ ầ thứ hất à A. 1/600 s. B. 1/300 s. C. 1/150 s. D. 5/600 s. Câu 7: Ch đ ạ mạ h hư hì h vẽ R=4 Ω; C= 4 1 0   F Cu dâ thuầ ảm v i L= 3 5 H Đặt và hai đầu AB m t đi p x a hiều thì hi u đi th tr đ ạ mạ h MB à uMB=8 si ( πt-π/3) (V) Biểu thứ ủa đi p tứ thời iữa hai đầu đ ạ mạ h à A. u= 6 si ( πt+π/6) (V) B. u=160 2 si ( πt-5π/ ) (V) C. u=80 2 si ( πt-π/ 2) (V). D. u=8 si ( πt-π/4) (V) A. v = 20 m/s. B. v = 50 m/s. C. v = 100 m/s. D. v = 25 m/s. Câu 9: Đ i v i m ph t đi x a hiều ph t iểu à sau đâ à h h x ? A M ph t đi x a hiều a pha ó thể ấ đi trự ti p ra ài khô ầ óp đi B B óp đượ thi t k ở tất ả m ph t đi x a hiều để ấ đi ra mà khô x ắ dâ C Tr m ph t đi x a hiều rôt à phầ ảm và stat à phầ ứ D Mụ đ h ủa vi thi t k õi khu dâ phầ ứ ồm hiều thép mỏ hép h đi v i hau để tạ ra suất đi đ Câu : Mạ h da đ LC ồm u dâ thuầ ảm ó đ tự ảm L= mH và m t tụ đi ó đi du tha đổi đượ Để mạ h ó thể hưở v i tầ s từ 3MHz đ 4MHz thì đi du ủa tụ phải tha đổi tr kh ả A. 2 μF  C  2,8 μF. B. 0,16 pF  C  0,28 pF. C. 1,6 pF  C  2,8 pF. D. 0,2 μF  C  0,28 μF. A. 1,6 N. B. 1,1 N. C. 0,9 N. D. 2 N. Câu : Đặt và hai đầu u sơ ấp ủa m i p tưở đi p x a hiều ó i trị hi u dụ khô đổi N u t s vò dâ ủa u thứ ấp th m % thì đi p hi u dụ iữa hai đầu u thứ ấp để hở t th m 6V s v i ú đầu Đi p hi u dụ a đầu ở u thứ ấp khi để hở à A. 36 V. B. 24 V. C. 30 V. D. 42 V. Câu 3: M t ắ ò x da đ điều hòa th phươ a Bi t ở thời điểm t vật ó t đ 4 m/s sau đó 3/4 hu kì ia t ủa vật ó đ 6π m/s2 Tầ s da đ ủa vật . A. 2 Hz. B. 2,5 Hz. C. 5 Hz. D. 4 Hz. Câu 4: Hai điểm M N h hau λ/3 ù m tr m t nửa đường thẳng xuất ph t từ nguồ só só truyền từ M đ n N. Tại thời điểm t i đ da đ ng tại M à 6 m đa hu ể đ ng theo chiều dươ i đ da đ ng của N à -6cm. Khi phần tử tại M chuyể đ đ i ần thứ hai kể từ thời điểm t thì i đ só tại N à: A. - 2 3 cm. B. 4 3 cm. C. - 3 2 cm. D. 2 3 cm.
 3. 3. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 3/20 - Mã đề thi 132 Câu 5: Khi só âm và só đi từ tru ề từ khô kh và ư thì A ư só ủa só âm và ư só ủa só đi từ đều t B t đ só âm và ư só ủa só đi từ đều iảm C t đ só âm và ư só ủa só đi từ đều t D ư só ủa só âm t ư só ủa só đi từ iảm Câu 6: C ắ ò x thẳ đứ ở vị tr â ò x iã 5 m Lấ = m/s2 Bi t r tr m t hu kì thời ia ò x ị é m t ửa thời ia ò x ị iã T đ ủa vật khi đầu dư i ủa ò x đi qua hỗ ò x khô i dạ à: A. v = 2 2 m/s. B. v = 3 2 m/s. C. v = 3 3 m/s. D. v = 6 2 m/s. Câu 7: M t vật da đ v i phươ trì h x = 4 s( t - 6  ) (cm) Thời điểm vật ó t đ 4 3 ( m/s) ầ thứ kể từ ú da đ à A. 12 12071 (s). B. 12 6036 (s). C. 12 12072 (s). D. 12 6035 (s). Câu 8: M t uồ O ph t só ơ da đ th phươ trì h: 2 cos(20 ) 3 u t    ( tr đó u(mm) t(s) ) só tru ề th đườ thẳ Ox v i t đ khô đổi (m/s) M à m t điểm tr đườ tru ề h O m t kh ả 4 5 m Tr kh ả từ O đ M ó a hi u điểm da đ h pha 6  v i uồ ? A. 9 B. 4 C. 5 D. 8 Câu 9: M t trạm ph t đi hỏ mu u ấp m t ô suất 4kW dư i đi p hi u dụ 5 V Bi t ườ đ dò đi và đi p tứ thời ù pha Để hi u suất ủa qu trì h tru ề tải đạt 95% thì đi trở ủa đườ dâ tải đi à A 8 Ω B 4 Ω C 78Ω D 4 9Ω Câu : Tr mặt ư ó hai uồ k t hợp O1, O2 h hau m da đ v i phươ trì h tươ ứ à u1=3cos(40πt+ 6  ) ( m) và u2=3cos(40πt- 5 6  ) ( m) Vậ t tru ề só tr mặt ư à v=6 m/s S điểm da đ v i i đ 3 m tr đ ạ O1O2 à: A. 18 . B. 8 C. 9 . D. 16 . Câu : Chọ âu trả ời sai A N u hâ t sắ à d hi t suất ủa m t môi trườ tr su t đ i v i h s đơ sắ ó màu sắ kh hau à kh hau B Tr hi tượ t sắ h s ủa h s trắ tia đỏ ó ó h hỏ hất tia t m ó ó h hiều hất C Khi h s trắ khú xạ qua k h xả ra phả xạ t à phầ thì tia t m phả xạ đầu ti
 4. 4. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 4/20 - Mã đề thi 132 D Á h s đơ sắ khô ị t sắ khi đi qua k h mỗi màu đơ sắ ó m t i trị ư só x đị h Câu : Só đi từ và só ơ họ khô ó ù t h hất à sau đâ ? A Khi a tru ề kèm th sự a tru ề ượ B T đ a tru ề só phụ thu môi trườ a tru ề C Phả xạ khú xạ hiễu xạ ia th a tru ề thẳ D Qu uật tha đổi ư só khi tha đổi môi trườ tru ề Câu 3: M t hất điểm ó kh i ượ m=4 da đ điều hòa tr đườ k h ủa m t đườ trò Ch i t vị tr ủa hất điểm tr đườ k h ũ à hì h hi u ủa điểm hu ể đ trò đều tr đườ trò tâm O k h 5 m và ia t hư tâm ủa ó 9 6m/s2 Khi đi qua tâm điểm iữa ủa k h đườ trò thì đ ủa vật A. 288mJ. B. 576mJ. C. 0,216J. D. 0,072J. Câu 4: C ắ đơ ó hiều dài ℓ1 da đ v i hu kỳ T1= 5s C ắ đơ ó hiều dài ℓ=ℓ1+ℓ2 da đ v i hu kỳ T= 5s Chu kỳ ủa ắ đơ ó hiều dài ℓ2 à A. 1,88 s. B. 2,0 s. C. 2,92 s. D. 1 s. Câu 5: Tại thời điểm vật thự hi da đ điều hòa x=A s(ωt+φ) v i vậ t / vậ t ự đại ú đó đ ia t ủa vật da đ à: A. 3 A  . B. 23 2 A  . C. 2A . D. 2 2 A  . Câu 6: Phươ trì h da đ ủa vật ó dạ x=A s2 (ωt+ 4  ) Chọ k t uậ mô tả đú da đ ủa vật: A Vật da đ ó i đ A B Vật da đ ó tầ s ó ω. C Vật da đ ó i đ A/ D Vật da đ ó i đ A tầ s ó ω. Câu 7: Đặt đi p x a hiều u=U0cosωt và hai đầu đ ạ mạ h ồm đi trở thuầ R và u dâ thuầ ảm ó ảm kh ZL mắ i ti p Gọi U à đi p hi u dụ iữa hai đầu đ ạ mạ h; i I0 và I ầ ượt à i trị tứ thời i trị ự đại và i trị hi u dụ ủa ườ đ dò đi tr đ ạ mạ h; uL, uR tươ ứ à đi p tứ thời iữa hai đầu u ảm iữa hai đầu đi trở φ à ó h pha iữa đi p hai đầu đ ạ mạ h và ườ đ dò đi tr mạ h: φ= φui H thứ à sau đâ sai? A. 2 2 2 2L R L u u I Z R             . B. 0 2 2 2( )L U I R Z   . C. 2 2 sin L L Z R Z    . D. 2 2 2 2 R L u i Z u  . Câu 8: M t ắ ò x da đ điều hòa v i i đ A=5 m hu kỳ T= 5s Bi t r và thời điểm 5s vật đi qua vị tr x=- 5 m th hiều âm Phươ trì h da đ ủa vật à:
 5. 5. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 5/20 - Mã đề thi 132 A x=5si (4πt- 5 6  ) (cm). B. x=5sin(4πt+ 6  ) (cm). C. x=5cos(4πt+ 5 6  ) (cm). D. x=5cos(πt+ 6  ) (cm). Câu 9: Dâ AB dài ℓ đầu A ắ v i m t âm th a da đ v i tầ s à 5Hz tr dâ ó só dừ T đ tru ề só tr dâ à m/s Tổ s ụ só và út só tr dâ à 7 Chiều dài ℓ ủa dâ A. 0,312 cm. B. 32,4 cm. C. 31,2 cm. D. 0,336 m. Câu 3 : Ch mạ h đi ầ ượt ồm u thuầ ảm tụ đi và đi trở thuầ mắ i ti p và hai điểm A B M à điểm i iữa tụ đi và đi trở thuầ Khi đi p đặt và A B à u=8 2 cos100πt (V) thì h s ô suất tr mạ h đi à 2 2 . Khi đi p tứ thời iữa hai điểm A M à 48V thì đi p tứ thời iữa hai đầu đi trở à A. 64,0 V. B. 56,0 V. C. 102,5 V. D. 48,0 V. Câu 3 : M t vật thự hi đồ thời hai da đ điều hòa ù phươ ó phươ trì h x1=4sin(πt+α) (cm) và x2=3cos(πt) ( m) Bi đ da đ tổ hợp đạt i trị 5 m khi A. α = 0 rad. B. α = 2  rad. C. α = π rad. D. α = 2   rad. Câu 3 : Tr th hi m Y u về ia th a h s h s đượ dù à h s đơ sắ Tr ề r 7 mm ủa vù ia th a tr mà qua s t ười ta đ m đượ 9 vâ s (ở hai rìa à hai vâ s ) Tại vị tr h vâ tru tâm 4 4mm à A. vâ s ậ 8 B vâ t i thứ 8 C vâ s ậ 6 D vâ t i thứ 6 Câu 33: Tr môi trườ đẳ hư khô hấp thụ âm ó m t uồ âm điểm ó ô suất ph t âm khô đổi Tại điểm M ó mứ ườ đ âm 6 dB Dị h hu ể uồ âm m t đ ạ a th hư ra xa uồ điểm M thì mứ ườ đ âm tại M ú à à 4 dB Để mứ ườ đ âm tại M à dB thì phải dị h hu ể uồ âm th hư ra xa điểm M s v i vị tr a đầu m t đ ạ : A. 90a. B. 11a. C. 9a. D. 99a. Câu 34: Tr sơ đồ kh i ủa m t m ph t vô tu đi phậ khô ó tr m ph t à: A Mạ h i đi u só B Mạ h ph t da đ a tầ C Mạ h khu h đại âm tầ D Mạ h khu h đại a tầ Câu 35: M ph t đi x a hiều m t pha si h ra suất đi đ =E0cos120πt (V) N u rôt à phầ ảm và qua v i t đ 6 vò /phút thì phầ ảm ó a hi u ự am hâm mắ x kẽ v i hau? A ự B ự C. 6 ự D 4 ự Câu 36: Mạ h da đ tưở LC v i L=4mH C=36 F Lấ π2 = Thời ia ắ hất iữa hai ầ để đi t h tụ đạt ự đại à
 6. 6. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 6/20 - Mã đề thi 132 A. 0,24 ms. B. 0,8 ms. C. 0,12 ms. D. 0,4 ms. Câu 37: M t sợi dâ đà hồi đượ iữa hai điểm đị h N ười ta tạ ra só dừ tr dâ v i tầ s é hất à f1 Để ại ó só dừ phải t tầ s t i thiểu đ i trị f2 Tỉ s 2 1 f f A. 4 . B. 2 . C. 6 . D. 3 . Câu 38: Tr mạ h đi x a hiều mắ i ti p m t đè sợi đ t m t tụ đi m t u dâ thuầ ảm tr ó thể đưa õi sắt và đượ Hi u đi th hai đầu đ ạ mạ h trễ pha hơ hi u đi th ở hai đầu ó đè Cảm kh ự đại ủa u dâ hơ du kh ủa tụ đi Đưa từ từ õi sắt và u dâ h r đè khô h Đ s ủa đè A khô tha đổi B t i dầ C s sau đó t i dầ D s dầ Câu 39: Hai điểm A B m tr ù m t đườ thẳ đi qua m t uồ âm và ở hai ph a s v i uồ âm Bi t mứ ườ đ âm tại A và tại tru điểm ủa AB ầ ượt à 6 dB và 55dB Mứ ườ đ âm tại B à A. 13,2 dB. B. 57,5 dB. C. 46,8 dB. D. 8,2 dB. Câu 4 : M t só ơ họ ó t đ a tru ề só m/s và tầ s kh ả từ 5Hz đ 3 Hz Bi t hai điểm M N m tr m t phươ a tru ề só h hau 385m uô da đ ượ pha Tìm ư só A. 7,7 cm. B. 6,42 cm. C. 7,0 cm. D. 0,07 cm. Câu 4 : Đặt đi p u= s( πt+ 3  ) (V) và hai đầu m t đ ạ mạ h ồm u ảm thuầ mắ i ti p đi trở thuầ R=3 Ω thì đi p hi u dụ hai đầu u ảm à 6 V Dò đi tứ thời qua đ ạ mạ h à A. i=2 2 cos(100πt+ 1 2  ) (A). B. i=2 2 cos(100πt- 4  ) (A). C. i=2 2 cos(100πt+ 4  ) (A). D. i=2 3 cos(100πt+ 6  ) (A). Câu 4 : Thời ia iữa hai ầ i ti p ượ đi trườ ượ từ trườ tr m t mạ h da đ LC à 3 -4 s Thời ia ắ hất để đi t h tr tụ đa ó i trị hất iảm ò m t ửa à A. 12.10-4 s. B. 2.10-4 s. C. 3.10-4 s. D. 6.10-4 s. Câu 43: Tr th hi m Y u về ia th a h s kh ả h iữa hai kh à a= mm kh ả h từ hai kh đ mà à D= m Chi u đồ thời hai ứ xạ đơ sắ ó ư só λ1= 5μm và λ2= 6μm và hai kh thì thấ tr mà ó hữ vị tr mà tại đó vâ s ủa hai ứ xạ trù hau Kh ả h hỏ hất iữa hai vị tr trù hau đó à: A. 4 mm. B. 5 mm. C. 6 mm. D. 7,2 mm. Câu 44: Tr mạ h da đ LC hi u đi th ự đại iữa hai ả tụ à U0 khi ườ đ dò đi tr mạ h ó i trị /4 i trị ự đại thì hi u đi th iữa hai ả tụ à
 7. 7. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 7/20 - Mã đề thi 132 A. 0 5 2 U . B. 0 1 2 4 U . C. 0 1 0 2 U . D. 0 1 5 4 U . Câu 45: Ch đ ạ mạ h x a hiều ồm i trở R và u dâ khô thuầ ảm ó đi trở r mắ i ti p Khi điều hỉ h i trị ủa R thì hậ thấ v i R= Ω ô suất ti u thụ tr R à hất và khi đó đi p ở hai đầu u dâ s m pha π/3 s v i đi p ở hai đầu đi trở R Hỏi khi điều hỉ h R a hi u thì ô suất ti u thụ tr mạ h à hất? A. 10 3 Ω. B. 4 Ω. C. Ω. D. 7 3 Ω. Câu 46: M t só ơ ó ư só λ tầ s f và i đ a khô đổi a tru ề tr m t đườ thẳ từ điểm M đ điểm N h M m t đ ạ 7 3  Tại thời điểm à đó t đ da đ ủa M πfa ú đó t đ da đ ủa điểm N A. 3 πfa. B πfa C. 2 πfa D. 0. Câu 47: M t mạ h da đ đi từ LC ồm u dâ thuầ ảm ó đ tự ảm L khô đổi và tụ đi ó đi du C tha đổi đượ Bi t đi trở ủa dâ dẫ à khô đ kể và tr mạ h ó da đ đi từ ri Khi đi du ó i trị C1 thì tầ s da đ ri ủa mạ h à f1 Khi đi du ó i trị C2=4C1 thì tầ s da đ đi từ ri tr mạ h à A. f2 = f1/4. B. f2 = 4f1. C. f2 = 2f1. D. f2 = f1/2. Câu 48: Só âm tru ề tr khô kh v i vậ t 34 m/s M t i ó hiều a 5 m đặt thẳ đứ và ó thể rót ư từ từ và để tha đổi hiều a t kh tr Tr mi đặt m t i âm th a ó tầ s 68 Hz Cầ đổ ư và đ đ a a hi u để khi õ và âm th a thì h âm ph t ra t hất? A. 4,5 cm. B. 3,5 cm. C. 2 cm. D. 2,5 cm. Câu 49: Hai vật da đ điều hòa ù tầ s và ượ pha K t uậ à sau đâ à đú A Li đ ủa vật à ù pha v i ia t ủa vật kia B N u hai da đ ó ù i đ thì kh ả h iữa hú C Li đ ủa mỗi da đ ượ pha v i vậ t ủa ó D Li đ ủa hai da đ uô tr i dấu và ù đ Câu 5 : Hai da đ điều hòa ù phươ ù tầ s ó phươ trì h x1=A1cos(ωt- 6  ) ( m) và x2=A2cos(ωt-π) (cm). Da đ tổ hợp ó phươ trì h x=9cos(ωt+φ) ( m) Để i đ A2 ó i trị ự đại thì A1 ó i trị A. 9 3 cm. B. 7 cm. C. 15 3 cm. D. 18 3 cm. Aω M N Aω/
 8. 8. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 8/20 - Mã đề thi 132 Câu : Gọi đi trở ủa đườ dâ à R ta ó: l R S  (1) Hi u suất tải đi à: 2 2 1 (2 R ) o s P P P H P U c       (2) Từ ( ) và ( ) ta ó: H=9 8% Chọ D Câu : R i thi để ô suất tr R max thì: 2 2 ( )L C R r Z Z   (1) Mặt kh th đề ài ra ta ó: U= 5UR hay Z=1,5R 2 2 1, 5 ( ) ( )L C R R r Z Z    (2) Từ ( ) và ( ) ta ó: r=R/8 H s ô suất ủa đ ạ mạ h: 1 1 R + r 8 os = 0, 75 Z 1, 5 R 1, 5 R r c       Chọ D Câu 3: Tầ s da đ ri ủa ắ : 1 0 (rad /s) k k m m     vậ để ắ da đ mạ h hất thì tầ s ó ủa ự ưỡ ứ phải π. mặt kh Bi đ ò phụ thu và i đ ủa ại ự họ đ p A Câu 4: C đú vì đâ à ư khả s t hứ tỏ hu kì khô phụ thu và i đ da đ hỏ ủa ắ Câu 5: Kh ả vâ : D a i   1 2 0, 8 1, 2 i m m i m m   S vâ s ủa λ1 và λ2 à:
 9. 9. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 9/20 - Mã đề thi 132 1 1 2 2 1 2 1 3 8 9 s s L N i L N i                 Vị tr trù hau ủa vâ s : 1 2 2 1 3 2 k k     Ta ó ả vị tr trù xét vâ tru tâm: x<5mm k1 3 6 k2 2 4 x 2,4mm 4,8mm Xét ả vâ tru tâm thì ó tổ 5 vâ trù Vậ s vâ s qua s t đượ à: -5= 7 vâ Chọ C Câu 6 : Chu kì T= /5 s Biểu thứ ườ đ dò đi : i=I0cos(100πt-π/3+π/2) (V) t= thì 0 3 2 I i  và đa iảm Vậ i= ầ đầu khi t=T/6= /3 s Chọ B Câu 7: 0 0 0 0 1 0 0 ; 6 0 ; 4 0 4 0 2 A Z = 4 0 2 U . 8 0 2 C L M B M B M B Z Z R Z U I Z I Z                  Xét đ ạ mạ h MB : 2 3 6 u i i i                 mặt kh : tan 1 4        ta ó: 4 12 u i u             Chọ C
 10. 10. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 10/20 - Mã đề thi 132 Câu 8: Tr dâ AB đượ a th phươ a A đị h B đượ ru hờ m t dụ ụ để tạ thà h só dừ tr dâ Bi t tầ s ru à f= Hz và kh ả h iữa 5 út só i ti p tr dâ à m T h vậ t tru ề só tr dâ Câu 8: kh ả h iữa 5 út só i ti p à 4 1 0, 5 2 m     Vậ t tru ề só : . 0, 5.100 50 /v f m s   Chọ B Câu 9: B sai vì óp hỉ dù khi r t à phầ ứ C sai vì r t ó thể à phầ ứ và stat ó thể à phầ ảm D sai vì mụ đ h à để tr h dò đi Fu ô Chọ A Câu : Tầ s mạ h thu đượ : 2 2 1 1 4 .2 f C L fL C     Tha L và f và iểu thứ ta đượ hai i trị ự đại và ự tiểu à: 6 pF và 8 pF Ta họ C Câu : M t ắ ò x tr thẳ đứ ồm vật ặ ó kh i ượ m= và ò x kh i ượ khô đ kể Chọ tọa đ ở vị tr â hiều dươ hư Bi t ắ da đ th phươ trì h x=4cos(10t+ 3  ) ( m) Lấ = m/s2 Đ ự đà hồi t dụ và vật tại thời điểm vật đã đi quã đườ s=3 m (kể từ t= ) à Câu : Khi t= ta ó: 2 0 x cm v    Vậ để vật đi đượ 3 m thì vật phải đ vị tr x=-1cm. Ta ó: 2 1 0 / 0,1 1,1 o d h o k m N m m g l m k F k l x N           họ B Câu : Áp dụ ô thứ ủa m i p:
 11. 11. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 11/20 - Mã đề thi 132 1 1 2 2 1 1 2 2 2 6 0, 2 U N U N U N U N N           Chia v v i v ủa hai iểu thứ tr ta ó: 2 2 2 2 2 2 6 0, 2 3 0 U N N U V U N      Chọ C Câu 3: tại thời điểm t: os( ) 2 v A c t     Tại thời điểm t=3T/4 : 2 23 os( )= os( ) 2 2 a A c t A c t           Vậ : 2 1, 6 4 (rad /s) 0, 4 v a a A A v           và f= Hz Chọ A Câu 4: Đ h pha ủa điểm M N à: 2 d 2 3        Tại thời điểm t: Vị tr M N đ i xứ v i hau và h ó 2 3  3A cm  Khi M đ i ầ thứ tươ ứ đ vị tr 3M x cm  và ó à π thì N sẽ phải đ vị tr ứ v i ó 3  . Khi đó 2 3N x cm Chọ D Câu 15: Vì khi đi từ khô kh và ư thì só âm ó t đ t ò só đi từ t đ iảm Mà tầ s só khô đổi th ô thứ : S V f t T     Ta thấ ư só ủa só âm t ư só ủa só đi từ iảm Chọ D Câu 6: t é =(1/2)tdã t é =T/3 Th sơ đồ thời ia thì 0 5 10 2 A l cm A cm    
 12. 12. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 12/20 - Mã đề thi 132 tầ s ó : 0 10 2 ( d/s) g ra l     Khi đi qua vị tr ò x khô i dạ thì: 0 5x l cm     Áp dụ ô thứ đ ập thời ia : 2 2 2 2 0, 5 6 / v A x v m s      Vậ họ D Câu 7: Giải: N u à vậ t thì ầ ; u à t đ - đ ủa vậ t - thì 4 ầ Ở ài à tr m t hu kỳ ó 4 ầ vật ó t đ 4 3 (cm/s Khi t = vật ở M0 x0 = 2 3 (cm) , v0 > 0 v = x’ = - 8sin(2t - 6  ) m/s = ± 4 3 ---> sin(2t - 6  ) = ± 3 /2 ---> x = 4cos(2t - 6  ) = ± 4/ = ± m Tr m t hu kì 4 ầ vật ó t đ 4 3 ( m/s ở C vị tr M1.2.3.4 Lâ thứ = 5 3 x 4 vật ở M4 t = 503T – tM4M0 v i T = (s) Gó M4OM0 = 300 tM4M0 = 12 T Thời điểm vật ó t đ 4 3 ( m/s) ầ thứ kể từ ú da đ à t = 503T - 12 T = 12 6035 (s). Chọ D Câu 8: T h 0,1 1 0 v m cm f     Đ h pha s v i uồ : 2 1 2 1 0 6 1 2 d k d k                  Ta ó 1 0 42, 5 4,17 12 d k       hư vậ k hậ 5 i tri ; ; ;3;4 Đ p a C Câu 9: P=4.103 W U=250V sφ=  O C   M4M3   M1M2   M0
 13. 13. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 13/20 - Mã đề thi 132 2 95% 0, 95 1 1 . 0, 78125 hp phat phat P P H R R P U          Chọ C Câu : Hai uồ da đ ượ pha ta ó s ự đại à: 1 2 1 2 1 1 4, 5 3, 5 2 2 O O O O k k             Có 8 ự đại và 9 ự tiểu ứ iữa m t ự đại và m t ự tiểu i ti p ó m t điểm ó i đ 3 m Vậ Tổ ó 6 điểm Chọ D Câu : D Á h s đơ sắ khô ị t sắ khi đi qua k h mỗi màu đơ sắ ó m t i trị ư só x đị h Câu : C sai vì só ơ khô ó t h hất tru ề thẳ A B D à ki thứ ơ ả k t uậ đú Chọ C Câu 3: Biểu thứ ia t hư tâm: 2 2 9, 6 0,1 5 a a r r      Khi đi qua điểm iữa thì x=7 5 m= 75m Có đ ủa vật: 2 2 2 d t 1 W = W -W ( ) 0, 216 2 m A x J   chọn C Câu 4: Áp dụ ô thứ : 2 2 1 2 2 2sT T T T    họ đ p B Câu 5: p dụ ô thứ đ ập thời ia : 2 2 2 4 2 a v A    
 14. 14. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 14/20 - Mã đề thi 132 Với ax . / 2m v A  Ta có a = 23 2 A  Chọn B Câu 6: Ta ó x=Acos2 (ωt+ 4  ) = 1 os(2 / 2 ( ) os(2 / 2 2 2 2 c t A A A c t          ) Vậ i đ à A/ Chọ C Câu 7: A đú vì ó ô thứ đ ập thời ia iữa uL và uR. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) L R L R L R L R L L u u u u u u I U U I Z I R Z R         B đú vì Có đị h uật Ôm: 0 2 2 2 2 2L L UU U I Z R Z R Z      C đú D sai vì đâ khô phải h quả ủa ô thứ đ ập thời ia họ D Câu 8: 0,25s=T/2. Vậ thời điểm t= vật sẽ đi qua vị tr x= 5 m và th hiều dươ 2, 5 5 cos sin 0 3v A             Tầ s ó : 2 4 T     Vậ đ p B thỏa mã vì: x=5si (4πt+ 6  ) =5cos(4πt+ 3   ) (cm). Ta ó đ p B Câu 9: Bư só : 4, 8 v cm f    Dâ v i hai đầu đị h ọi s ụ à k thì s út à k+ : k+k+ = 7 Vậ k= 3 Ta ó điều ki só dừ : 4, 8 13 31, 2 2 2 l k cm    
 15. 15. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 15/20 - Mã đề thi 132 Chọ C Câu 3 : H s ô suất ủa đ ạ mạ h: R 2 2 R UR 1 os = Z 2U R L C L C c U U U       mà : 2 2 80 40 2R L C R L C U U U U U      p dụ ô thứ đ ập thời ia ta ó: 2 2 22 2 2 2 2 0 0 0 0 48 1 1 64 L C R R R L C R L C R u u u u V U U U U        họ A Câu 3 : Đổi hàm si thà h s ta ó: x1=4sin(πt+α) =4cos(πt+α-π/2) N u i đ tổ hợp à 5 m thì 2 2 1 2 A A A  tứ à da đ vuô pha Khi đó α = rad thỏa mã họ A Câu 32: Kh ả vâ i = 7 /8 = 9mm Áp dụ ô thứ : x = ki su ra k = x/i = 6 Vậ tại vị tr ó x = 4 4mm à vâ s ậ 6 Chọ C Câu 33: 2 2 ' 2 ' 2 6 lg 4 ( ) 1 2 lg 9 4 lg 4 ( ) M M M A M P L R R a L L R a RP L R a                   Mứ ườ đ âm tại M à dB ta ó: 2 2 ' 2 '' 2 6 lg 4 ( ) 1 4 lg 1 1a 9 9 2 lg 4 ( ) M M M A M P L R R x L L R x x RP L R x                     họ đ p B Câu 34:
 16. 16. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 16/20 - Mã đề thi 132 Tr sơ đồ kh i ủa m t m ph t vô tu đi thì sau khi i đi u tr só âm tầ v i só a tầ thì phải khu h đại só a tầ rồi m i đưa t để ph t họ C Câu 35: Tầ s ủa suất đi đ : 6 0 z 2 f H w p = = Ta ó: . 6 6 0 n f p p= ® = ặp ự vậ ó ự ồm ả Nam và Bắ họ A Câu 36: hu kì mạ h da đ : 4 2 2, 3 8 .1 0T L C s    Thời ia ắ hất iữa hai ầ để đi t h tụ đạt ự đại à T/ = 9 -4 s =0,12 ms. Chọ C Câu 37: Tầ s ủa dâ đà : 2 v f k l        tầ s é hất ứ v i họa âm ơ ả : 1 2 v f l        họa âm ậ : 2 2 2 v f l        tỉ s f2/f1=2 Chọ B Câu 38: Biểu thứ ườ đ dò đi : 2 21 ( ) . U I R L C      a đầu u trễ pha hơ uR mạ h ó t h du kh khi đưa õi sắt và thì L sẽ t dầ khi đó I ũ t dầ đè s dầ Khi L t qu i trị để hưở thì I ại iảm và ó đè ại t i dầ Chọ C Câu 39: Áp dụ ô thứ : 2 lg 4 P L R  Gọi M à tru điểm ủa A B Ta ó:
 17. 17. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 17/20 - Mã đề thi 132 2 2 2 2 6 lg 4 ( ) 20, 5 lg (2 1) 5, 5 lg 4 ( ) 2 A A B A A M B A AM A B P L R R R L L R RP RL R R                     2 2 2 6 lg lg 1, 45 4, 6 46dB 4 B B A B B B A RP L L L L B R R          họ C Câu 4 : Đ h pha: 2 . 2 . . d d f v p p j l D = = th ài ta ó M N ượ pha : 2 .0, 3 8 5 (2 1) . (2 1) 2 (2 1).2 0, 3 8 5 k f k k f p j p pD = + ® = + + ® = Ta ó: 2 5 3 0 (2 1).2 2 5 3 0 0, 3 8 5 2 f k k £ £ + ® £ £ ® = Tha ại ta ó: f= 6 Hz và λ=v/f=7,0 cm. Chọ C Câu 4 : Xét tỉ s : 2 2 2 2 2L L L L L L U Z Z R Z Z Z R U Z Z         tan 1 4 L Z R       Mà 4 3 12 u i i i               Chọ A Câu 4 : Thời ia iữa hai ầ i ti p ượ đi trườ ượ từ trườ à: T/4=3 -4 Vậ T= -4 s. Thời ia ắ hất để đi t h tr tụ đa ó i trị hất iảm ò m t ửa à T/6=2.10-4 s. họ B Câu 43:
 18. 18. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 18/20 - Mã đề thi 132 Kh ả vâ : 1 1 . 1 D i m m a    Vị tr trù hau: 1 2 2 1 6 5 k k     Bả vị tr trù : k1 6 12 .. k2 5 10 ... x 6mm 12mm ... Vậ vị tr trù ầ hất h 6mm họ C Câu 44: Ta ó: 2 2 2 0 1 1 1 2 2 2 C U L i C u  mà i=I0/4 : 2 2 20 0 .1 1 1 2 2 16 2 L I C U C u  Mà ta ó m i qua h : 0 0 C I U L  Vậ : 2 0 2 2 0 0 . . 1 51 1 1 2 2 1 6 2 4 C L U UL C U C u u V    Chọ D Câu 45: Để ô suất tr đi trở ự đại thì: 2 2 ( )L R r Z  (1) Khi đó ta ó: tan 3 3 L L Z Z r r      Tha ại ( ) ta ó: 2 2 2 20 3 10r r r     Và 1 0 3L Z  Để mạ h ó ô suất ự đại thì: 1 0 1 0 3 7 , 3 2L R r Z R R        Chọ D Câu 46: Đ h pha ủa só tại điểm M và N à:
 19. 19. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 19/20 - Mã đề thi 132 Vẽ vò trò ượ i h vậ t ủa điểm M N: Dựa và đó ta thấ N ó t đ à: Aω/ =πfa. Chọ B Câu 47: Tầ s mạ h da đ : 1 1 2 2 1 2 1 2 f L C f L C     Xét tỉ sô: 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 f L C f C C f C C      Chọ D Câu 48: 0, 5 5 0 v m cm f     Để âm ph t ra h hất thì ứ v i só dừ tạ thà h hai đầu ó út và ụ Điều ki : 1 5 2 4 l k x       V i x à đ a mứ ư Xét đ p hỉ ó D thỏa mã v i k = Chọ D Câu 49: Bì h thườ thì i đ ượ pha v i ia t u da đ mà ượ pha thì i đ sẽ ại ù pha v i ia t Chọ A Câu 5 : Th đề ta ó: x = x1 + x2 ↔ 1 2A A A  Sử dụ vé tơ qua Fr x : Áp dụ đị h hàm si : 300 300β α A 1A 2A
 20. 20. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 20/20 - Mã đề thi 132     2 1 2 0 0 2 m ax 1 A AA sin A .9 sin 3 0 sin sin sin 3 0 A 9 0 6 0 sin 6 0 A .9 9 3 cm sin 3 0                  Chọ A

×