نرم افزار مدیریت جامع تولید

M

سيستم جامع مديريت توليد MTS در برگيرنده فعاليتهاي اصلي زنجيره توليد محصول و مديريت كارخانه بوده و در ارتباط با زير سيستمهاي حوزه مالي و بازرگاني به عنوان يك راه حل جامع سازماني مي تواند به عنوان ابزاري قدرتمند در خدمت صنايع توليدي قرار گيرد اين سيستم شامل زير سيستمها و ماژول هاي ذيل مي باشد : 1. مهندسي ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت ) (Manufacturing Engineering) 2. برنامه ريزي و كنترل توليد (Production Planning & Control) 3. ورود اطلاعات وقايع حين توليد بصورت كاملا مكانيزه و با استفاده از دستگاههاي باركد خوان صورت مي پذيرد 4. برنامه ريزي و كنترل تعهدات (Commitment Planning & Control) 5. برنامه ريزي نيازمندي مواد (Material Requirement Planning - MRP) 6. ظرفيت سنجي منابع توليد (Rough Cut Capacity Planning - RCCP) 7. مديريت موارد عدم تطابق (Non Conformity Management) 8. مديريت فروش و گارانتي محصولات (Sale & Guarantee Management) 9. كنترل مصرف مواد و ضايعات (Material Consume Control) 10. مديريت درخواست كار (Work Request Management) 11. برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون (Calibration Planning & Control) 12. كنترل كيفيت و پارامترهاي توليد (QC & Process Criteria) علاوه به موارد فوق نرم افزار مورد نياز جهت جمع آوري اطلاعات از خط توليد بصورت جداگانه پياده سازي گرديد كه بر روي دستگاه هاي باركد خوان پرتابل نصب بوده و وظيفه جمع آوري ريز وقايع خط توليد را بر عهده دارد.

MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
بنام خدا 
قابليتها و امكانات 
سيستم جامع مديريت توليد 
Manufacturing Management Total System 
(MTS) 
مهدي اميني 
مشاور ارشد سيستمهاي اطلاعاتي 
در گروه مپنا – پرتو SAP مدير پروژه استقرار نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان 
0912 208 29 21 
Mehdi_a83@yahoo.com 
Page 1 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
فھرست 
مقدمه :........................................................................................................................................................ ٣ 
معرفیاجمالی :.......................................................................................................................................... ٤ 
٥ ...Manufacturing Engineering – ( زير سيستم مھندسي ساخت يا مھندسي محصول (تكنولوژي ساخت 
١٠ .............................................................................. (Production Planning) زير سيستم برنامه ريزي توليد 
١٤ ............................................. : (Material Requirement Planning) MRP ماژول برنامه ريزي نيازمندي مواد 
١٦ ................................................................... (Rough Cut Capacity Planning) ماژول ظرفيت سنجي منابع 
١٨ ...........................................................:(Commitments Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل تعھدات 
٢٠ ...................................................................... :(Non Conformity Management) مديريت موارد عدم تطابق 
كنترل مصرف و ضايعات :............................................................................................................................. ٢٨ 
٢٩ .................................................................... : (Sale & Guarantee Management) مديريت فروشو گارنتي 
٣١ ..................................................... : (Calibration Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون 
٣٣ ............................................................................. : (Work Request Management) مديريت درخواست كار 
مشخصات فني :........................................................................................................................................ ٣٥ 
ساختار كلي نرم افزار از منظر محيط کاربری : ........................................................................................... ٣٧ 
Page 2 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
مقدمه : 
نرم افزارهاي پشتيبان توليد گستره زيادي را تحت پوشش قرار داده و از طراحي و مهندسي فرايند تا فرايند 
خروج محصول از شركت و حتي عدم انطباق هاي محل مشتري را مي توانند شامل گردند نرم افزار پيش رو با 
پوشش دادن جنبه هاي مختلف اين گستره بر آن است ابزاري در دست ذينفعان و مديران صنايع توليدي در 
راستاي سودآوري بيشتر از طرق مختلف از جمله افزايش توليد ، افزايش كيفيت ، كاهش ضايعات ، برنامه 
ريزي دقيق تر و ... گردد. 
هر چند صنايع مختلف در بعضي از جنبه ها ، داراي نيازمنديهاي مختلفي مي باشند ولي نقاط اشتراك 
زيادتري دارند نرم افزار پيش رو قابل كاربرد در بسياري از شركتهاي توليدي بوده و در پاره اي موارد با 
درصدي سفارشي سازي كه با توجه به ساختار نرم افزار امكان پذير مي باشد مي تواند نيازهاي آنها را تامين 
نمايد. 
بديهي است ميزان انطباق نرم افزار مذكور در كليه صنايع يكسان نبوده ولي در صورت نياز مشتريان خاص ، 
فرايند طراحي و استقرار سيستم نرم افزاري درخواستي آنها قابل انجام خواهد بود كه با توجه به تجربه بيش 
از يك دهه در طراحي و استقرار نرم افزارهاي حوزه توليد اين مهم با كيفيت متمايز و در مدت زمان مناسب 
و با هزينه رقابتي قابل انجام خواهد بود. 
اهم سوابق كاري : 
در گروه مپنا – شركت پرتو (ERP Manager) مدير دپارتمان برنامه ريزي منابع سازمان 
در گروه مپنا – شركت پرتو SAP ERP مدير پروژه استقرار نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان 
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت توليد در شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا با 13 ماژول 
مدير استقرار نرم افزارهاي حوزه مالي ، تامين و اداري در گروه مپنا – شركت پرتو 
مدير واحد فناوري اطلاعات گروه زمزم – زمزم ايران (هلدينگ گروه زمزم با 16 كارخانه زير مجموعه) 
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت توليد شركت توربين سازي مپنا – توگا 
طراحي و پياده سازي نرم افزار فروش و توزيع در گروه زمزم 
طراحي و استقرار نرم افزار حسابداري مالي ، صندوق و اموال آب و فاضلاب جنوب شرقي استان تهران 
https://www.linkedin.com/profile/view?id=177223694&trk=nav_responsive_tab_profile 
Page 3 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
Page 4 of 45 
معرفي اجمالي : 
در برگيرنده فعاليتهاي اصلي زنجيره توليد محصول و مديريت كارخانه MTS سيستم جامع مديريت توليد 
بوده و در ارتباط با زير سيستمهاي حوزه مالي و بازرگاني به عنوان يك راه حل جامع سازماني مي تواند به 
عنوان ابزاري قدرتمند در خدمت صنايع توليدي قرار گيرد 
اين سيستم شامل زير سيستمها و ماژول هاي ذيل مي باشد : 
(Manufacturing Engineering) ( 1. مهندسي ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت 
(Production Planning & Control) 2. برنامه ريزي و كنترل توليد 
3. ورود اطلاعات وقايع حين توليد بصورت كاملا مكانيزه و با استفاده از دستگاههاي باركد خوان صورت 
مي پذيرد 
(Commitment Planning & Control) 4. برنامه ريزي و كنترل تعهدات 
(Material Requirement Planning - MRP) 5. برنامه ريزي نيازمندي مواد 
(Rough Cut Capacity Planning - RCCP) 6. ظرفيت سنجي منابع توليد 
(Non Conformity Management) 7. مديريت موارد عدم تطابق 
(Sale & Guarantee Management) 8. مديريت فروش و گارانتي محصولات 
(Material Consume Control) 9. كنترل مصرف مواد و ضايعات 
(Work Request Management) 10 . مديريت درخواست كار 
(Calibration Planning & Control) 11 . برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون 
(QC & Process Criteria) 12 . كنترل كيفيت و پارامترهاي توليد 
علاوه به موارد فوق نرم افزار مورد نياز جهت جمع آوري اطلاعات از خط توليد بصورت جداگانه پياده سـازي 
گرديد كه بر روي دستگاه هاي باركد خوان پرتابل نصب بوده و وظيفه جمع آوري ريز وقايع خط توليـد را بـر 
عهده دارد.
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
زير سيستم مهندسي ساخت يا مهندسي محصول (تكنولوژي ساخت ) – 
Page 5 of 45 
Manufacturing Engineering 
از آنجاييكه مبناي علمي توليد در هر شركت توليدي بر پايه اطلاعـات مهندسـي و اسـتاندارهاي توليـد 
استوار مي باشد لذا يكي از زير سيستمهاي اساسي سيسـتم جـامع مـديريت توليـد ، مـاژول مهندسـي 
ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت) مي باشد. جامعيت و صحت اطلاعات اين زير سيسـتم منجـر بـه 
استفاده كامل تر و جامع تر از ساير قابليتها خواهد شد. 
در شركتهاي توليدي ، استانداردهاي مرتبط با توليد به صورتهاي مختلفـي طبقـه بنـدي مـي گردنـد و 
رويه تهيه ، توزيع نسخ جديد ، جمع آوري نسخ منسوخ شده ، تعيـين وضـعيت مـدرك و ... از اهميـت 
ويژه اي برخوردار مي باشد.بطور كلي مدارك مورد استفاده در فرايندهاي توليدي مرتبط بـا موضـوعات 
ذيل مي باشد: 
و Worksheet ، Process Sheet اطلاعات فرايند و توالي مراحل توليد كه تحت عناويني نظيـر  
شناخته مي شوند. Routing Sheet 
و Consumable List اطلاعات مرتبط با مواد و ابزار مصرفي حين توليد كه تحت عناويني نظير  
Material List 
(Tooling List) اطلاعات مرتبط با ابزار مورد نياز  
اطلاعات مرتبط بـا اسـتاندارهاي كيفـي محصـول ، اسـتانداردهاي محيطـي توليـد ، تنظيمـات  
و .... شناخته مـي Process Criteria ، Quality Sheet دستگاهها و ... كه تحت عناويني نظير 
شوند. 
اطلاعات مرتبط با ريز فعاليتهايي كه اپراتور هر مرحله از توليد مي بايست انجام داده و مـد نظـر  
شناخته مي شود. Method و يا Instruction قرار دهد كه تحت عناويني نظير 
كليه موارد فوق را در قالب زير سيسـتم مهندسـي سـاخت (تكنولـوژي MTS سيستم جامع مديريت توليد 
تدارك ديده و در دسترس مشتريان قرار داده است. (Manufacturing Engineering – ساخت 
نكته : قبل از توضيح در خصوص فرايندهاي سيستم لازم به ذكر است فرمهاي عملياتي سيستم يكي از سه 
قالب ذيل مي باشد : 
صفحه با يك تب  
صفحه با دو تب  
صفحه با سه تب 
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
در كليه صفحات با قالب تب ، اطلاعات هر تب زير مجموعه اطلاعات تب قبل مي باشد يعني در يك فرم بـا 
قالب 3 تب ، اطلاعات تب سوم زير مجموعه اطلاعات تب دوم و اطلاعات تب دوم زير مجموعه اطلاعات تب 
اول مي باشد. به بيان ديگر قالب تب ، نمايش ديگري از فرم درختي مي باشد كه هر تب زير شاخه تب قبل 
مي باشد. 
: Process Sheet Documents Management فرايند 
در اين مستند رويه توليد محصولات مختلف شركت شرح داده شده است اطلاعات موجـود در ايـن مسـتند 
شامل موارد ذيل مي باشد : 
كه مي بايست بر روي يك محصول صورت پذيرد. (Operations) كليه مراحلي  
و پيش عمليات ، عمليات و پس عمليـات بـراي هـر (Setup Time) اطلاعات زماني تنظيمات اوليه  
يك از مراحل 
اطلاعات مكاني انجام مراحل مختلف (ايستگاه هاي كاري مجاز)  
مدارك مرتبط با هر يك از مراحل  
نمايش يافته است. Process Sheet در شكل ذيل يكي از مدارك 
راهنماي اطلاعات مدرك : 
تب اول : در تب اول مشخصات كلي مدرك شامل شماره مدرك ، عنوان مدرك و محصولات تحت پوشـش 
مدرك وجود دارد. 
تب دوم : در تب دوم مشخصات مرتبط با ويرايش هاي مختلـف يـك مـدرك (مـدرك جـاري در تـب اول ) 
اشخاص و تاريخ مرتبط با تهيه ، بررسي و تاييـد مـدرك و همچنـين ، (Rev) و ريويژن (Ver) شامل ورژن 
مدرك آمده است. در قسمت پايين فرم نيز ليست كاربراني كه بـه ويـرايش جـاري (Status) وضعيت فعلي 
دسترسي دارند همراه با سطح دسترسي هر كاربر آمده است. 
وضعيت هر مدرك مي تواند يكي از وضعيت هاي ذيل باشد : 
مـي شـود و درايـن Draft با ايجاد هر مدرك وضعيت آن به صورت پـيش فـرض : (Draft) تنظيم  
حالت امكان ويرايش اطلاعات آن براي اشخاص مجاز وجود دارد. 
مـي PPQ اين مدرك جهت توليد محصـولاتي كـه در مر حلـه : (For Information) جهت اطلاع  
باشند كاربرد دارد. 
مـي Trial اين مدرك جهت توليد محصولاتي كه در مرحلـه : (For Development) جهت توسعه  
باشند كاربرد دارد. 
از اطلاعات جانبي مدرك نظيـر اطلاعـات زمـاني آن جهـت : (For Planning) جهت برنامه ريزي  
برنامه ريزي استفاده مي گردد.(در حال حاضر كاربرد ندارد) 
Page 6 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
اين مدرك نسخه معتبر جهـت سـاخت محصـولات بصـورت : (For Construction) جهت ساخت  
روتين مي باشد و توليد انبوه با توجه به اطلاعات اين مدرك خواهد بود. 
مدرك منسوخ شده و بايگاني شده محسوب مي گردد. : (Obsolete) منسوخ  
يكي از موارد ديگري كه غالبا در شركتهاي با تكنولوژي خاص مد نظر مي باشد سطوح دسترسي به مدارك 
توانسـته بـا ايجـاد قابليتهـاي مـرتبط ، MTS و همچنين مديريت نسخ مختلف مدارك مي باشد سيسـتم 
امنيت لازم در خصوص دسترسي به مدارك مهندسي ساخت را در حد قابل قبولي امكان پذير نمايد. 
Page 7 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
در شكل فوق نحوه تعريف سطوح دسترسي به هر يك از ويرايش هاي يك مدرك نمايش يافته است. 
وجود دارد T همانطور كه مشاهده مي شود در فرم فوق سه ويرايش مختلف از مدرك شماره 2010804 
For ) گرديده و در حال حاضر ويرايش 1,7 معتبر (Obsolete) كه دو ويرايش 1,5 و 1,6 منسوخ 
مي باشد. (Construction 
همچنين در شكل فوق دسترسي هاي مرتبط با ويرايش 1,7 نمايش داده شده است. 
دسترسي هاي مختلف عبارتند از : 
Page 8 of 45 
مشاهده مدرك : View  
باشد) Draft ويرايش مدرك (در صورتي كه مدرك در وضعيت : Edit  
چاپ و صدور اطلاعات به اكسل و مشاهده ضمايم : Print  
مجوز اعطاي دسترسي به سايرين : Access  
مجوز تغيير وضعيت مدرك : Status  
تذكر : تغيير وضعيت يك مدرك تنها به يكي از وضعيت هاي بعدي امكان پذير است بطور مثال مدركي كه در 
تغيير يابد. Draft باشد نمي تواند به وضعيت For Construction وضعيت
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
قابليتهاي اصلي زير سيستم مهندسي ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت )  
: (Manufacturing Engineering) 
مديريت درخت محصول  
Process ) مديريت مدرك مشخصات فرايند ساخت محصول به تفكيك هر محصول و كارگاه  
(Sheet 
مديريت مدرك مشخصات مواد و ابزار به تفكيـك هـر محصـول و ايسـتگاه (يـا ايسـتگاههاي  
با امكان تعريف مواد و ابزار جايگزين براي هر يك از آيتمها (Consumable List) ( كاري 
(Process Critreia ) – ( مديريت اطلاعات استانداردهاي حين توليد (كيفي و غير كيفي  
مديريت مدرك مشخصات ابزار به تفكيك هر محصـول و ايسـتگاه (يـا ايسـتگاههاي كـاري )  
با امكان تعريف ابزار جايگزين براي هر يك از آيتمها (Tool List) 
مديريت مدرك مشخصات دستورالعمل به تفكيك هر محصـول و ايسـتگاه (يـا ايسـتگاههاي  
(Instruction Document) ( كاري 
به تفكيك هر محصول و ايستگاه CNC مديريت مدرك مشخصات برنامه  
مديريت اطلاعات زمان سنجي ها ، مصارف و ضايعات  
و Excel,Word,Tif,Dwg) امكان ضميمه نمودن هر نوع فايل اطلاعاتي به مدارك مربوطـه  
Page 9 of 45 
(... 
For Information , For ) امكان مديريت نسخ مختلف يك مدرك و تعيين وضعيت فعلـي  
(Construction , Absolute, … 
مديريت نسخ مختلف هر يك از مدارك  
مديريت دسترسي به هـر يـك از مـدارك بصـورت جداگانـه در قالـب دسترسـي مشـاهده ،  
ويرايش ، چاپ ، تعيين وضعيت مدرك ، تخصيص دسترسي
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
(Production Planning ) زير سيستم برنامه ريزي توليد 
در هر شركت توليدي برنامه ريزي و ابلاغ برنامه تهيه شده به خط توليد يكي از فعاليتهاي اصلي مي باشـد 
زير سيستم برنامه ريزي توليد با لحاظ نمودن برنامه توليد ميان مدت در كنار برنامه توليد كوتـاه مـدت بـر 
MRP – Material Requirement ) آن بوده است تا امكان استفاده كارشناسان از قابليت برنامه ريزي مواد 
را فراهم نمايد. (Rough Cut Capacity Planning) و ظرفيت سنجي منابع (Planning 
علاوه بر اين زير سيستم برنامه ريزي توليد امكان تنظيم تقويم كاري توليد را براي هر يك از ايستگاه هـاي 
Rough Cut Capacity ) كاري فراهم نموده تا به عنوان منبـع اطلاعـاتي مـاژول ظرفيـت سـنجي منـابع 
و زير سيستم كنترل توليد ، منجر به بهبود برنامه ريزي منابع توليد گردد. (Planning 
فـراهم گرديـده اسـت Batch هـاي توليـدي و محصـولات هـر Batch در اين زير سيستم امكـان معرفـي 
رويه ايجاد سفارش را فراخواني نمـوده و ، Batch كارشناسان برنامه ريزي توليد كارگاهي پس از معرفي هر 
، (Process Sheet/Work Sheet/Routing Sheet) سيستم با توجه به آخرين مدرك معتبر فراينـد توليـد 
ايجاد مي (Manufacture Order/Production Order/Work Sheet) مورد نظر را Batch سفارش توليد 
نمايد. 
Page 10 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
تيم طراحي با بهره گيري از تجارب قبلي ، فرايند را به نحوي تدارك ديده تـا امكـان جمـع آوري اطلاعـات 
واقعي توليد با استفاده از باركدخوان با سرعت بالا و به سهولت امكان پذير گردد. 
Page 11 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
در اين راستا براي ايستگاه هاي كاري ، اپراتورهاي توليد ، انواع فعاليـت و محصـولات مختلـف ، باركـدهاي 
منحصر به فردي تهيه و بكار گرفته شده است. 
: (Production Planning) قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامه ريزي 
Page 12 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
مديريت اطلاعات تقويم كاري (شيفتهاي توليد) به تفكيك روز و ايستگاه كاري  
ثبت برنامه توليد ميان مدت پيشنهادي به تفكيك ماه و محصول  
امكان ثبت اطلاعات سفارشات توليد كارگاهي  
(Process Sheet ) صدور مدارك سفارش توليد كارگاهي با توجـه بـه اطلاعـات مهندسـي  
جهت ارسال به كارگاهها 
امكان ثبت برنامه ريزي توليد كارگاهي  
صدور باركدهاي مرتبط با فرايند توليـد ، ايسـتگاههاي كـاري ، اپراتورهـ اي توليـد و وقـايع  
مختلف حين توليد 
Page 13 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
: (Material Requirement Planning) MRP ماژول برنامه ريزي نيازمندي مواد 
يكي از دغدغه هاي اصلي واحد هاي توليدي در دسترس بودن مواد و ابزار مصرفي مورد نياز در كليه مـوارد 
با مشخص نمودن مقادير و زمان نياز به هر يك از مواد (MRP) مي باشد ماژول برنامه ريزي نيازمندي مواد 
و ابزار مصرفي ، در بردارنده فوايد زيادي براي واحدهاي توليدي مي باشد كه پاره اي از آنها بـه شـرح ذيـل 
مي باشد : 
عدم انبارش بيش از حد مواد مصرفي با توجه به آگاهي از مقدار و زمان مورد نياز  
كم شدن هزينه هاي خريد مواد اوليه پيش از موعد  
صرف زمان بسيار كم جهت محاسبات مرتبط با برنامه ريزي نيازمندي مواد  
عدم نياز به كارشناسان متعدد در واحد برنامه ريزي مواد  
خريـد ، (Stock - Inventory) از طريـق ارتبـاط بـا زيـر سيسـتمهاي انبـار MTS در اين راستا سيستم 87 
و با توجه بـه برنامـه ميـان مـدت توليـد و همچنـين (Quality Control) و كنترل كيفي (Purchasing) 
امكـان محاسـبه مـواد ، (BOM – Consumable List- Material List) استانداردهاي مصرف و ضـايعات 
مصرفي مورد نياز هر ماه يا هر ماده را ميسر ساخته است. لازم به ذكر است اين ماژول با محاسبات دقيـق و 
لحاظ نمودن ميزان موجودي انبار ، موجودي در راه ، موجودي در جريان كنترل كيفي و همچنـين كسـري 
كه مي بايست خريد گردد را پيشنهاد مي دهد. (Shortage) ماههاي قبل ، ميزان مورد نياز واقعي 
Page 14 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
در اين شكل ميزان نياز به ماده هيروكسيد سديم در ماههاي 1 و 2 سال 2009 ميلادي آورده شده اسـت 
همانطور كه ملاحضه مي شود ميزان نياز هر ماه محاسبه و با لحاظ نمودن موجودي انبار، موجـودي در راه 
و موجودي در حال كنترل كيفي ،كسري ماه و كسري تا ماه مورد نظر محاسبه گرديده است. 
Material Requirement Planning - ) قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامـه ريـزي نيازمنـدي مـواد 
Page 15 of 45 
: (MRP 
ارائه برنامه پيشنهادي خريد مواد و ابزار مصرفي به تفكيك كالا براي ماههاي آتي  
ارائه برنامه پيشنهادي خريد مواد و ابزار مصرفي براي يك ماه خاص براي مواد مختلف  
ارتباط با زير سيستم انبار جهت دريافت موجودي لحظه اي مواد  
ارتباط با زير سيستم خريد جهت دريافت اطلاعات مواد در جريان خريد  
ارتباط با ماژول ارزيابي كيفي جهت دريافت اطلاعات مواد در جريان كنترل كيفي 
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
(Rough Cut Capacity Planning) ماژول ظرفيت سنجي منابع 
وجود ابزاري براي محاسبه مقدار در دسترس بودن هر يك از منابع توليد به خصوص ايستگاه هاي كاري و 
MTS ماشين آلات توليدي ، گام مهمي در راستاي برنامه ريزي دقيق و قابل اجرا مي باشـد در سيسـتم 87 
فرايند ظرفيت سنجي منابع با توجه به پارامترهاي مختلف نسبت به مقايسه زمان مورد نيـاز و در دسـترس 
هر يك از ايستگاه هاي كاري اقدام مي نمايد پارامترهاي دخيل در اين محاسبات عبارتند از : 
Page 16 of 45 
برنامه ميان مدت توليد  
تقويم كاري ايستگاه هاي كاري  
اطلاعات زمان سنجي فرايند  
هاي توليدي Batch اطلاعات  
ضريب كارايي ايستگاه هاي كاري  
در 4 مـاه Chill Injection در اين شكل ميزان مدت زمان در دسترس و مـدت زمـان مـورد نيـاز ماشـين 
متوالي آورده شده است و بنابراين مي توان در مواردي كه زمان در دسترس نسبت به زمان مورد نياز كمتـر 
مي باشد نسبت به اصلاح برنامه توليد و يا شيفتهاي كاري اقدام نمود تا در ماهها آتي با عدم وجود ظرفيـت 
مواجه نگرديم.
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
امكان شبيه سـازي بـا اسـتفاده از تقـويم كـاري آز مايشـي و MTS يكي از قابليت هاي برجسته سيستم 87 
همچنين برنامه توليد آزمايشي مي باشد كه به شما قابليت امكان سنجي برنامه توليدي و تقويم كـاري مـد 
نظر شما را بدون تاثير در برنامه توليد اصلي و تقويم كاري اصلي سيستم فراهم مي نمايد. 
: (Rough Cut Capacity Planning) قابليتهاي اصلي زير سيستم ظرفيت سنجي منابع 
براي يك ايسـتگاه در (Available) و در در دسترس (Demand) مقايسه ظرفيت مورد نياز  
ماههاي مختلف 
براي يك ماه خاص به (Available) و در در دسترس (Demand) مقايسه ظرفيت مورد نياز  
تفكيك ايستگاه هاي كاري مختلف 
امكان شبيه سازي با تغيير برنامه توليد آزمايشي و تقويم كاري آزمايشي  
ارائه نموداري گزارش  
Page 17 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
:(Commitments Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل تعهدات 
برنامه تعهدات شركت و كنترل تحقق هـر يـك از ايـن تعهـدات از اهميـت زيـادي در شـركتهاي توليـدي 
با محوريت محصولات و نيم ساخته ها بر آن بوده است تا كليه تعهدات MTS برخوردار مي باشد سيستم 87 
شركت اعم از تعهدات خريد ، فروش و ساخت پيمانكاري را پوشش دهد در اين راستا اطلاعـات مـرتبط بـا 
برنامه ريزي تحويل و حمل كليه تعهدات شركت در ارتباط با محصولات و نيم ساخته ها در قالب سـه نـوع 
وارد سيستم مي گردد. (Outsourcing) و ساخت پيمانكاري (Sale) فروش ، (Prurchasing) تعهد خريد 
در راستاي كنترل تحقق اين تعهدات و رهگيري كليه محصولات ورودي / خروجي به/از شركت ، مشخصات 
كليه بسته هاي ورودي و خروجي شامل مشخصات كلـي بسـته هـا و همچنـين ليسـت محصـولات و نـيم 
ساخته هاي موجود در هر بسته در سيستم وارد مي شود و با استفاده از اين قابليت علاوه بر كنترل تحقـق 
تعهدات ، امكان رهگيري محصولات و نيم ساخته ها در ارتباط با خط توليد شركت فراهم مي گردد. 
در اين شكل سيستم با توجه به بسته هاي ورودي و خروجي ، با قيمانده هر آيتم تعهد مربوطه را نمـايش 
مي دهد كه رنگ سبز نشانه تحقق كامل ،رنگ قرمز به معناي عدم تحقق ، رنگ زرد به معناي مغـايرت در 
تحقق و رنگ سفيد به معناي عدم رسيدن زمان تعهد مي باشد. 
در شكل فوق ، نوع تعهد فروش بوده و در مورد تعهدات خريد و ساخت پيمانكاري نيز همـين گونـه مـي 
باشد. 
Page 18 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
: (Commitments Planning & Control) قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامه ريزي و كنترل تعهدات 
مديريت اطلاعات فروش(قطعي و بالقوه) محصول ، نيمه ساخته و يراق آلات نصـب (قسـمتي  
از درخت محصول) براي هر يك از شركتهاي خريدار به تفكيك سال و ماه 
مديريت اطلاعات خريـد محصـول ، نيمـه سـاخته و يـراق آلات نصـب (قسـمتي از درخـت  
محصول) براي هر يك از شركتهاي فروشنده به تفكيك سال و ماه 
محصـول ، نيمـه (Outsourcing - مديريت اطلاعـات سـاخت پيمانكـاري (بـرون سـپاري  
ساخته و يراق آلات نصب(قسمتي از درخت محصول) براي هر يك از شركتهاي پيمانكار بـه 
تفكيك سال و ماه 
مديريت اطلاعات ورود و خروج محصول و نيم ساخته در راستاي تعهدات خريـد ، فـروش و  
ساخت پيمانكاري 
گزارشات مقايسه اي تحقق برنامه ريزي تعهدات  
گزارشات پيشرفت تعهدات خريد ، فروش و ساخت پيمكانكاري  
Page 19 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
:(Non Conformity Management) مديريت موارد عدم تطابق 
در حين فرايند توليد مواردي اتفاق مي افتد كه مشخصات محصـول در حالـ ت سـاخت ، بـا اسـتانداردهاي 
تعيين شده مغاير مي باشد و لازم است در خصوص محصول مورد نظر بررسي لازم صورت پذيرفته و نهايتـا 
تصميم مقتضي گرفته شود. در اين گونه موارد اپراتورهاي توليد بعد از مشاهده عدم تطابق با اسـتانداردهاي 
موجود ، نسبت به ثبت پرس و جو در سيستم اقدام نموده و جهت بررسي بيشتر به بازرس مربوطـه ارجـاع 
مي دهد در صورتي كه بازرس تشخيص دهد كه محصول مشكل خاصي ندارد نسبت به بستن پـرس و جـو 
اقدام نموده و محصول ادامه توليد خواهد يافت. در صـورتي كـه در ايـن مرحلـه نتـوان تكليـف محصـول را 
مشخص نمود محصول جهت بررسي بيشتر به بازرسي كيفيت ارسال و پـس از ايـن مرحلـه جهـت تعيـين 
تكليف به ارزياب مهندسي ارجاع مي گردد كه در اين صورت مي تواند نسبت به تعيـين وضـعيت محصـول 
اقدام مي نمايد در صورتي كه وضعيت محصول نهايتا منجـر بـه (Accept/Scrap/Conditional/Rework) 
گردد محصول اجازه ادامه توليد را خواهد يافت و در صورتي كه وضعيت محصول نهايتا منجـر بـه Accept 
گردد محصول مربوطه ضايعات محسوب مي گردد. Scrap 
امكان گردش مكانيزه رويه عدم انطباق را فراهم نموده و با تحليل گزارشات مرتبط با عدم MTS سيستم 87 
انطباق ، امكان بهبود رويه توليد از طريق تنظـيم دسـتگاه هـاي توليـدي . تغييـر فراينـد توليـد و آمـوزش 
اپراتورها امكان پذير مي گردد. 
در شكل زير گزارش علل رخداد عدم انطباق ها در يك بازه زماني بصورت ليسـتي و دو نـوع نمـودار مجـزا 
نمايش داده شده است. 
Page 20 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
: (Non Conformity Management) قابليتهاي اصلي زير سيستم مديريت موارد عدم تطابق 
(Non Conformity Query) ثبت پرس و جو هاي عدم تطابق رخداده  
امكان ثبت اطلاعات بازرسي و تبديل پرس و جو به عدم تطابق  
امكــــــــان ارزيــــــــابي عــــــــدم تطــــــــابق و تعيــــــــين وضــــــــعيت آن  
((Rework) دوباره كاري /(Conditional) مشروط /(Scrap) رد /(Accept) (تاييد 
امكان بستن عدم تطابق  
مراكـز كـاري ، (Workshop) گزارشات آماري عدم تطابق هاي رخداده بـه تفكيـك كارگـاه  
اپراتـور ، علـت عـدم تطـابق ، نـوع ، (Workstation) ايستگاههاي كـاري ، (Workcenter) 
محصول ، شماره عمليات و ... 
گزارشات آماري بصورت نموداري  
گزارشات آماري مقايسه ميزان توليد با ميزان عدم تطابق ها ، ضايعات ، دوباره كاري و ...  
Page 21 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
: (Production Control) كنترل توليد 
يكي از دغدغه ها و فرايند هاي وقت گير در شركتهاي توليدي كه از سيستمهاي مكانيز بي بهره مي باشـند 
كنترل خطوط توليدي مي باشد اين كنترل موارد زيادي را شامل مي گردد كه پاره اي از آنها به شرح ذيـل 
مي باشد : 
مقايسه برنامه ريزي توليد صورت گرفته با توليد واقعي از لحاظ تعدادي و زمان انجام كار  
كنترل كاركرد هر يك از كارگاه ها ، مراكز كـاري و ايسـتگاههاي كـاري كـه شـامل دسـتگاه هـاي  
توليدي نيز مي گردد. 
كنترل كاركرد كليه اپراتورهاي دستگاه ها  
محاسبه كارايي ايستگاه هاي كاري ، اپراتورهاي توليدي ، شيفت هاي توليد و ...  
ميزان توليد در هر مرحله از توليد در بازهاي زماني معين  
اطلاع از آخرين وضعيت خط توليد  
اطلاع از ميزان زمان مصرفي هر يك از مراحل توليد  
اطلاع از ميزان زمانهاي صرف شده جهت ساير وقايع اعم از موارد تعميراتي ، بيكاري و تحقيقاتي  
با بكارگيري متد پيشرفته اي كه حاصل تجارب قبلي مي باشد كليه موارد ذيـل را محقـق MTS سيستم 87 
نموده و در اين راه با بكارگيري دستگاههاي باركد خوان ، فرايند جمع آوري اطلاعات حين توليـد را سـاده 
سازي نموده است. هر چند امكان ورود دستي كليه اطلاعات نيز مهيا مي باشد. 
: (Production Control) قابليتهاي اصلي زير سيستم كنترل توليد 
مديريت اطلاعات توليد واقعي و عمليات حين توليد  
امكان ورود اطلاعات واقعي توليد به دو روش ذيل:  
Page 22 of 45 
ورود توسط اپراتور o 
(Barcode Reader) ارتباط با دستگاه هاي دستي باركد خوان o 
تذكر : نرم افزار جداگانه اي براي دستگاههاي باركد خوان تهيه و برروي آنها نصب گرديده است كه در ايـن 
نرم افزار اپراتورهاي ايستگاههاي كاري كليه وقايع حين توليد را توسط دستگاههاي باركـد خـوان وارد مـي 
نمايند طراحي نرم افزار مربوطه به نحوي است كه كليه اطلاعات لازم بصورت باركـدي در اختيـار اپراتورهـا 
بوده ، تا سرعت ورود اطلاعات بالا بوده و همچنين حداقل خطاي ممكن در اطلاعات ورودي وجـود داشـته 
باشد. 
امكان كنترل و تاييد اطلاعات ارسالي از دستگاههاي باركدخوان  
كنترل اطلاعات واقعي توليد و اطلاعات برنامه ريزي توليد در مقياسها ميـان مـدت و كوتـاه  
مدت
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
گزارشات پيشرفت ماهيانه و ساليانه توليد واقعي در مقايسه با برنامه توليـد ميـان مـدت بـه  
تفكيك كارگاه و يا كارگاه محصول بصورت جدولي و نموداري 
كنترل ورود و خروج محصول حين توليد بـه /از كارگاههـا از/بـه آزمايشـگاه ها و ردگيـري بـا  
توجه به نتايج آزمونها 
كنترل ورود و خروج محصول حين توليد به/از كارگاهها از/به شركتهاي پيمانكار  
ردگيري محصول در انتقال بين كارگاهها  
گزارش رهگيري محصول كه شما را قادر مـي سـازد در هـر لحظـه بـا وارد نمـودن شـماره  
شناسايي محصول كليه اطلاعات مرتبط با آن بصورت يكجا نمايش يابد. 
در ارتباط با محصول حين توليد (NCR) ردگيري موارد عدم تطابق  
محاسبات كارايي دستگاهها ، نيروي انساني ، شيفتها ، كارگاهها  
مراكــز كــاري ، (Workshop) گزارشــات آمــاري تعــدادي توليــد بــه تفكيــك كارگــاه  
اپراتـور ، علـت عـدم تطـابق ، نـوع ، (Workstation) ايستگاههاي كـاري ، (Workcenter) 
محصول ، شماره عمليات و ... 
گزارشات آماري بصورت نموداري  
Page 23 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
در دو شكل فوق نمونه اي از گزارش رديابي محصول را مشاهد مي نماييد در شكل اول خلاصه اي از چرخه 
در مرحلـه اول جهـت BB محصول آمـده اسـت كـه در ايـن ح الـت محصـول بـا شـماره شناسـايي 51701 
ماشينكاري به زيمنس ارسال و در مرحله دوم بصورت محصول ماشينكاري شده برگشـته اسـت در حالـت 
سوم يك سفارش توليد داخلي در كارگاه پوشش براي آن صادر شده و پس از توليد طبـق ركـورد آخـر بـه 
كليـه NCR History توگا فروخته شده است. اين محصول اگر داراي عدم ا نطبـاق بـوده باشـد در صـفحه 
سوابق عدم تطابق آن قابل مشاهده است و همچنين ريز فعاليتهايي كه در دستگاه هاي مختلف بـر روي آن 
شكل دوم) مشاهده مي شود. ) Production History در شركت پرتو صورت گرفته در صفحه 
Page 24 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
Page 25 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
Page 26 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
وجـود داشـته اسـت S103SL در شكل فوق مدت زمان هر نوع از رويداد هـايي كـه در ايسـتگاه كـاري 01 
بصورت نموداري آمده است در اين شكل مشخص است كـه 91,32 درصـد زمـان ايسـتگاه صـرف عمليـات 
3,97 در صد صـرف عمليـات آزمايشـي ، 1,7 درصـد صـرف ، Setup توليدي ، 0,37 در صد صرف عمليات 
چــــــك روزانــــــه و 2,69 درصــــــد صــــــرف تعميــــــرات اضــــــطراري گرديــــــده اســــــت 
Page 27 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
كنترل مصرف و ضايعات : 
اطلاع از وضعيت مصرف مواد مي تواند منجر به شناسايي ضايعات خارج از محدوده مجـاز گرديـده و باعـث 
گردد تا با شناسايي علل ضايعات غير مجاز ، نسبت به رفع اين علل اقـدام نمـاييم كـه نتيجـه ايـن فراينـد 
كاهش هزينه هاي مرتبط با خريد مواد اوليـه مصـرفي مـي باشـد در ايـن راسـتا سيسـتم مـديريت توليـد 
با امكان ثبت ميزان مواد مصرفي ورودي و خروجي به/از هر يك از مراكز كاري اين امكان را فراهم MTS87 
مي نمايد تا سيستم قادر به بررسي ميزان مصرف صورت گرفته با ميزان مصرف استاندارد باشـد كـه نهايتـا 
منجر به تعيين ميزان ضايعات غير مجاز مي گردد. 
روال محاسبات مصرف و ضايعات سيستم بر پايه استاندارهاي مصرف و ضايعات موجود در مدارك مهندسي 
مي باشد. Consumable Reference List با عنوان 
بكاربردن ابزار باركدخوان در ثبـت ورود و خـروج مـواد م صـرفي بـه /از MTS يكي از اهداف آتي سيستم 87 
مراكز كاري مي باشد كه با راه اندازي ايـن امكـان در فـاز 2 سـرعت ثبـت و نفـوذ ايـن مـاژول در واحـدها 
پيشرفت قابل ملاحضه اي خواهد نمود. 
قابليتهاي اصلي زير سيستم كنترل مصرف و ضايعات : 
مديريت اطلاعات ورود و خروج مواد و ابزار مصرفي به مراكز كاري  
كنترل اطلاعات واقعي مصرف و ضايعات با توجه به توليـد واقعـي و اسـتاندارهاي مصـرف و  
ضايعات 
Page 28 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
: (Sale & Guarantee Management) مديريت فروش و گارنتي 
كليه فعاليتهاي توليدي شركت در راستاي تحقق به موقع تعهدات فروش شـركت و رضـايت مشـتريان مـي 
با در نظر گرفتن نيازهاي واحد فروش بر آن بوده است فعاليتهاي اصلي MTS باشد در اين بين سيستم 87 
و پايه اي مرتبط با تحويل محصول به مشتري را تحت پوشش قراردهد لازم به ذكر است با عنايت به جنبـه 
تعهدي قراردادهاي فروش ، اين فرايند در قسمت تعهدات توضيح داده شد كه يكي از قابليتهاي مـورد نيـ از 
واحد فروش در راستاي مديريت اطلاعات تعهدات فروش و همچنين كنترل ميزان تحقق هر يك از آنها مي 
باشد. 
يكي از جنبه هاي كاربردي سيستم مديريت توليد امكان پيگيري هر محصول در هر مرحلـه از فراينـد مـي 
باشد كه اين مراحل شامل خريد نيمه ساخته ، ساخت پيمانكـاري ، مرحلـه توليـد داخـل ، وضـعيت عـدم 
انطباقها و فروش محصول مي باشد لذا چنانچه يكي از مشتريان نسبت به كيفيت يا وضعيت قبلي محصـول 
تحويل گرفته ابهامي داشته باشد كارشناسان فروش شركت تنها با اخذ شماره شناسايي محصول از مشتري 
قادر به استخراج كليه سوابق آن خواهد گرديد كه گام مهمي در بررسي علل مشكل پيش آمده و در نهايـت 
رضايت مشتري مي باشد. 
علاوه بر فروش محصولات دوره گـارنتي محصـول از اهميـت زيـادي برخـوردار مـي باشـد لـذا در سيسـتم 
با وارد نمودن اطلاعات مرتبط با مدت گارانتي هر يـك از قراردادهـاي فـروش ، سيسـتم بصـورت MTS87 
اتوماتيك ، كارشناسان فروش را از اتمام مدت گارانتي مطلع نموده و بعد از تحويل نهـايي وضـعيت تحويـل 
هر محصول به تحويل دائم تغيير مي يابد. 
Page 29 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
Page 30 of 45 
قابليتهاي اصلي زير سيستم فروش : 
مديريت اطلاعات مشتريان شركت  
مديريت اطلاعات گارنتي محصول  
ردگيري محصول / نيم ساخته / يراق آلات ساخته شده با محصول / نيم ساخته / يراق آلات  
فروش رفته 
ردگيري محصول / نيم ساخته / يراق آلات خريداري شده با محصول / نـيم سـاخته / يـراق  
آلات فروش رفته 
ارائه اطلاعات مرتبط با نحوه تحويل محصول (در حالت گـارانتي / در حـين فراينـد تحويـل  
نهايي / تحويل نهايي) 
مديريت مدارك بسته بندي و حمل  
COC(Certificate of Compliance) صدور مدرك 
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
: (Calibration Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون 
با عنايت به اهميت صحت كاركرد دستگاههاي انـدازه گيـري و تـاثير زيـادي كـه در كيفيـت و ميـزان 
خروجي ايستگاههاي كاري دارد لازم است كليه ابزارهاي اندازه گيري شركت تحت كنتـرل باشـند لـ ذا 
با مد نظر قراردادن اين امر مهم ، مـديريت كليـه فعاليـت هـاي مـرتبط بـا كنتـرل و MTS سيستم 87 
كاليبراسيون دوره اي و اضطراري را امكان پذير ساخته است. 
در سيستم جامع مديريت توليد ، برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون كليه ابزارها با توجه به پارامترهـاي 
ذيل صورت مي پذيرد : 
پريود زماني يا تعدادي كنترل  
پريود زماني يا تعدادي كاليبراسيون  
تاريخ بهره برداري از ابزار  
سوابق كنترل و كاليبراسيون ابزار  
در اين حالت كليه مراكـز كـاري بـا مراجعـه بـه سيسـتم از ابزارهـايي كـه لازم اسـت جهـت كنتـرل و يـا 
كاليبراسيون تحويل واحد كاليبراسيون گردد مطلع گشته و نسبت به ارسال آنها اقـدام مـي نماينـد اپراتـور 
واحد كاليبراسيون نسبت به كنترل و يا كاليبراسيون ابزار مرتبط بصـورت داخلـي يـا ارسـال بـه شـركتهاي 
پيمانكار اقدام نموده و سپس نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با اقدامات صورت گرفته در سيستم توليد مـي 
امكان وارد نمودن محدوده هاي مجاز در فرايند كاليبراسيون و كنترل اتوماتيك MTS نمايد. در سيستم 87 
مغايرت مقادير اندازه گيري شده با اين استاندارها وجود دارد. و اين اطلاعـات واقعـي وارد شـده بـه عنـوان 
سوابق كنترل و كاليبراسيون ، مبنايي براي برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون بعدي ابزار مربوطه قـرار مـي 
گيرد. 
Page 31 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
در شكل فوق برنامه كنترل و كاليبراسيون كه توسط سيستم محاسبه و پيشنهاد گرديده است نمايش 
داده شده است. 
قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون : 
مديريت اطلاعات انواع ابزارها و پارامترهاي كنترل و كاليبراسيوان  
مديريت اطلاعات استانداردهاي مرتبط با كاليبراسيون انواع ابزارها  
مديريت اطلاعات ابزارهاي اندازه گيري  
برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون  
مديريت اطلاعات واقعي كنترل و كاليبراسيون شامل مقادير اندازه گيري شده ، تاييديه هـا ،  
شركت كاليبره كننده و ... 
Page 32 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
: (Work Request Management) مديريت درخواست كار 
با توجه به اينكه پاره اي از تست ها و كارهاي درخواستي از واحدها در فرايند معمول توليد نبـوده و مـوارد 
متعددي نظير درخواست كاليبراسيون اضطراري ، تست هاي خزش و كشش ، اندازه گيري ابعادي ، سـاخت 
جهت پوشش كامل فرايندهاي مرتبط با توليد ، امكان مديريت MTS ابزار و ... را در بر مي گيرد سيستم 87 
درخواست هاي مرتبط را فراهم نموده است و در اين راستا كاربران از قسمتهاي مختلف مي تواننـد نسـبت 
به صدور درخواست مورد نظر خود اقدام نموده كه پس از تاييد مسئول مرتبط به واحد كاري مرتبط با نوع 
درخواست ارجاع داده مي شود و پرسنل مرتبط بعد از انجام درخواست ، شرح اقدامات و نتايج تسـت هـاي 
مرتبط را در سيستم وارد مي نمايند. 
امكان گردش مكانيزه رويه درخواست كار را فراهم نموده است. MTS سيستم 87 
Page 33 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
قابليتهاي اصلي زير سيستم مديريت درخواست كار : 
مديريت اطلاعات انواع درخواست  
مديريت اطلاعات اپراتورهاي مرتبط با درخواستها  
صدور درخواست كار  
تاييد درخواست كار  
ارجاع درخواست كار  
پاسخگويي و ثبت اقدامات مرتبط  
Page 34 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
Page 35 of 45 
مشخصات فني : 
خواهد بود. (Multi Users) محيط اجرايي نرم افزارها در بستر شبكه و بصورت چند كاربره  
و يا ويرايشهاي جديـد سـازگار بـا Windows 2003 Enterprise Edition سيستم عامل سرور  
آن خواهد بود . 
مايكروسـافت Code Page يا هر نوع مشـابه سـازگار بـا XP سيستم عامل ايستگاههاي كاري  
خواهد بود . 
پيـاده سـازي SQL Server 2000/ بـا اسـتفاده از 2005 (Server Side) نرم افزار سمت سرور  
گرديده است. 
پياده سازي گرديده است. Borland Delphi نرم افزار سمت كاربر با استفاده از ابزار 7  
Constraints , كنترلهاي اصلي نرم افزارهـا و همچنـين روتينهـاي محاسـباتي بـا اسـتفاده از  
و در سـمت سـرور اعمـال گرد يـده Triggers , Views , Stored Procedures , Functions 
است . 
كليه ضوابط مرتبط با تامين يكپارچگي اطلاعات ، سازگاري اطلاعات و كليـه كنترلهـاي مـرتبط  
در سمت سرور (بانك اطلاعاتي) اعمال گرديده است. 
قابليتهاي عمومي : 
و مـتن (Html) صـفحات وب ، Microsoft Excel امكان ارسال خروجـي گزارشـات بـ ا فرمـت  
(Text)
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
امكان ضميمه نمودن هر نوع فايل اطلاعاتي به ركوردها  
امكان جستجو بر روي اطلاعات صفحه جاري  
امكان فيلتر بر روي كليه اطلاعات صفحه جاري  
بـوده User Friendly مراحل كاري در نر مافزارها بنحوي پياد هسازي م يشود كه داراي خاصيت  
و محيط كاربري تمام سيستمها داراي فرمت مشابه باشند . 
استفاده از آيكن هاي معني دار در كليه زير سيستمها  
امكان استفاده از كلمه كاربري و رمز عبور شبكه جهت ورود به سيستم  
تعريف كاربر و كنترل دسترسي كاربران بصورت متمركز پياده سازي گرديده است.  
Page 36 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
ساختار كلي نرم افزار از منظر محيط كاربري : 
پياده سازي گرديده است لذا در محيط اجرا شما مـي توانيـد MDI نرم افزار سيستم مديريت توليد بصورت 
بطور همزمان چندين فرم را باز نموده و در صورت نياز بين آنها سوييچ نماييد. 
بطور مثال شما در فرم ذيل دو گزارش از نوع عدم انطباق هاي ايجاد شده كه يكي مرتبط با ماه 7 مـيلادي 
و ديگري مرتبط با ماه 8 ميلادي مي باشد را بصورت چينش عمودي در كنار يكديگر ملاحضه مـي نماييـد . 
Page 37 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
ابزار بستن ، حداآثرو حداقل آردن اندازه فرم 
كـه در شـكل Windows نكته : جهت چيدن كليه فرمهاي باز بصورت عمودي ، افقي و يا آبشاري از منوي 
فوق نيز مشخص شده است استفاده نماييد. 
در كليه فرمهاي نرم افزار موارد ذيل مشترك مي باشد : 
در قسمت بالاي فرم عنوان كلي فرم (رويه انتخـاب شـده ) آمـده اسـت و در بدنـه فـرم كـه مشـابه  
اطلاعات قرار دارد. (Grid Section) صفحات نرم افزار اكسل مي باشد 
در سمت راست بالاي فرم شماره ركورد جاري و تعداد كل ركوردها آمده است بطـور مثـال عبـارت  
نشاندهنده آنست كه در فرم مذكور 46 ركورد موجود بوده و اشـاره گـر در حـال Record 5 of 46 
حاضر بر روي ركورد شماره 5 قرار دارد. 
در كليه فرمها با كليك نمودن بر روي هر يك از ستونها ركوردهاي اطلاعاتي بر حسب آن مرتب مي  
شوند و با كليك مجدد بر روي همان ستون ركوردهاي اطلاعاتي بر روي همان ستون ولـي بصـورت 
كليك نماييد بـه ترتيـب Count برعكس مرتب مي شوند بطور مثال اگر در فرم فوق بر روي ستون 
Page 38 of 45 
نوار وضعيت شامل تاريخ ، آاربر و منوي جاري
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
صعودي كليه ركوردها سورت شده و با كليك مجدد بصورت نزولي (از بزرگ به كوچك) سورت مـي 
شود. 
در كليه فرمها بخاطر خوانايي بيشتر ركوردها بصورت يك در ميان رنگ آميزي شده اند.  
اشـاره گـر بـه Tab و يا Enter مي باشند با فشردن كليد Grid Section در كليه فرمها كه داراي  
ستون بعدي منتقل مي شود و در صورتي كه اشاره گر بر روي آخرين ستون باشد به اولـين سـتون 
ركورد بعد(در صورت وجود) منتقل مي شود. و در صورتي كه آخرين ركورد باشـد ركـورد جديـدي 
(Insert اضافه مي گردد(جايگزين گزينه 
(Master/Detail) نشاندهنده وجود توالي پدر فرزندي TabSheet در كليه فرمها وجود بيش از يك  
Commitments بـا عنوانهـاي Tab بين اطلاعات مي باشد. بطور مثال در فرم ذيـل كـه شـامل دو 
اول مشخصـات كلـي قـرارداد آمـده اسـت كـه بـا Tab مي باشد در Commitment Item و Spec 
آيتمهاي قراردادهاي موجـود (Commitment Item) دوم Tab انتخاب هر يك از قراردادها و انتخاب 
Tab قرارداد محسوب مي گردد) مشابه اين مسئله براي Detail نمايش داده مي شود(كه اطلاعات 
دوم نيز صادق مي باشد. Tab سوم (در صورت وجود)نسبت به 
قرارداده شده است كه كاربرد كليد هاي موجود بـر روي (Navigator) در كليه فرمها نوار پيمايشگر  
آن بشرح ذيل مي باشد: 
بر روي شكل ذيل دكمه هايي كه نياز به توضيح بيشتري ندارند با برچسب شرح داده شده انـد و سـاير 
دكمه در ادامه بصورت كاملتر معرفي گرديده اند : 
Page 39 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
نسبت بـه ويـرايش Edit نكته : در فرمهاي ورود اطلاعات جهت سهولت شما مي توانيد بدون فشردن كليد 
مي باشد) و در ضمن جهـت ثبـت ركـورد جـاري AutoEdit ركورد جاري اقدام نماييد(مانند محيط اكسل 
وتنها با رفتن به ركورد ديگر اينكار امكان پذير مي باشد. در ضمن جهت انصـراف Save بدون فشردن كليد 
را فشار دهيد. Esc مي توانيد دكمه Cancel از ثبت بدون استفاده از كليد 
استفاده نماييد. CTRL+D بدون فشردن دكمه مربوط مي توانيد از تركيب Delete جهت انتخاب گزينه 
Tab يـا Enter همجنين در صورتيكه بر روي آخرين ستون از آخرين ركورد قرارداشته باشـيد بـا فشـردن 
(Insert) و ركورد جديدي اضافه مي شود (Save) ركورد جاري ثبت شده 
نكته : دكمه پيمايشگر با توجه به ماهيت فرم و دسترسي شما مي تواند دكمه كمتـر و يـا بيشـتري داشـته 
باشد. 
در صورتيكه لازم است بصورت موقت به ركورد ديگـري برويـد و سـپس بـه ركـورد جـاري : Mark,GoTo 
ركورد جاري را نشاندار كرده و به ركورد ديگري رفته و پـس Mark برگرديد مي توانيد با فشار دادن دكمه 
به ركورد نشـاندار شـده برگرديـد لازم بـه ذكـر GoTo از اتمام كار بر روي آن ركورد و با فشار دادن دكمه 
است استفاده از امكان مذكور تنها براي يك ركورد ميسر مي باشد. 
در حالتي كه لازم است اطلاعات خاصي را مشاهده نماييد بـا فشـردن دكمـه فيلتـر فرمـي جهـت : Filter 
تعيين پارمترهاي مورد نظرتان باز مي گردد در اين فرم شما كليـه آيتمهـاي اطلاعـاتي موجـود در صـفحه 
جاري را مشاهده نموده و امكان فيلتر بر روي هر يك از اين آيتمها و يا تركيب آنها ميسر مي باشد. در ذيل 
يك فرم فيلتر نمونه آمده است. 
در اين فرم كه ليست عدم انطباق هاي در جريـان مـي باشـد كـاربر بـا فشـردن كليـد فيلتـر فـرم تعيـين 
در محـدوده 50 تـا 110 را انتخـاب و در QueryNo پارمترهاي فيلتر را باز نمـوده و در مرحلـه اول شـرط 
Partial Match )SerialNo در هر يك از قسـمتهاي آيـتم TC شامل عبارت SerialNo مرحله بعد شرط 
را انتخاب نموده است را تعيين نموده است. (Anywhere 
Page 40 of 45 
رآورد 
اول 
رآورد 
بعدي 
رآورد 
جديد 
ويرايش 
رآورد 
انصراف 
از ثبت 
بستن 
فرم 
حذف 
رآورد 
ثبت 
رآورد
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
نرم افزار تنها عدم انطباقهايي را نمايش مي دهد كـه شـماره Ok با شروط انتخاب شده بالا و فشردن دكمه 
باشد.(شكل سوم پايين) TC پرس و جوي آنها بين 50 تا 110 بوده و در ضمن شماره پره آن داراي عبارت 
يكي از موارد ذيل انتخاب نماييد : (Search Type) نكته : شما مي توانيد نوع جستجو 
در اين حالت ركوردهاي بازيابي مي گردند كه آيتم انتخـاب شـده دقيقـا مسـاوي : Exact Match  
شرط وارد شده باشد. 
در اين حالت ركوردهايي بازبابي مي شـوند كـه در ابنـداي آيـتم : Partial Match at Beginning  
انتخاب شده ، شرط وارد شده وجود داشته باشد 
Page 41 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
در اين حالت كليه ركوردهايي كه هر قسمت از آيتم انتخاب شده : Partial Match at Anywhere  
شامل عبارت شرط وارد شده باشد بازيابي مي گردد(مثال فوق) 
را انتخاب نموده باشيد بين حروف كوچك و بزرگ تمايز قايـل Case Sensitive نكته : در حالتي كه گزينه 
متفـاوت SerialNo=tC با نتيجـه فيلتـر بـا شـرط SerialNo=TC شده و بطور مثال نتيجه فيلتر با شرط 
است و در مورد شكل ذيل در حالت دوم هيچ ركوردي بازيابي نمي گردد. 
شما ليست شروط انتخاب Searched نكته : همانطور كه در شكل ذيل مشاهده مي شود با رفتن به قسمت 
اقدام نماييد. (Clear) شده جهت فيلتر را مشاهده نموده و مي توانيد نسبت به اصلاح يا حذف آن 
نيز مي توانيد مشاهده نماييد. View Summary در ضمن اطلاعات مشابه را با فشردن دكمه 
Page 42 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
نكته : جهت بازيابي كليه ركوردها(برداشتن فيلتر) كافي است مجدد فرم فيلتـر را بـاز نمـوده و بـا فشـردن 
را انتخاب نماييد. OK كليه شروط پاك گرديده و سپس كيلد New Search دكمه 
تنها ركوردهاي فيلتر شده به اكسل ارسـال مـي گـردد . از Export نكته : در حالت فيلتر و با انتخاب گزينه 
اين قابليت مي توان در موارد بسياري كه نياز به اطلاعات خاصي مي باشد مي توان استفاده نمود بطوريكـه 
Export ابتدا با تعيين شروط مناسب ركوردهاي مورد نظر را فيلتر نمـوده و سـپس مـي تـوان بـا انتخـاب 
ركوردهاي دلخواه را به اكسل ارسال نمود. 
از اين گزينه جهت جستجو بر روي ركوردهاي اطلاعاتي استفاده مي شود با انتخـاب ايـن گز ينـه : Locate 
و تعيين شرط مورد نظـر Fields فرم جستجو باز شده و شما مي توانيد با انتخاب آيتم مورد نظر از قسمت 
و انتخاب نوع شرط(جهت اطلاعات بيشتر بر روي نوع شرط به توضـيحات مـرتبط Field Value در قسمت 
مراجعه نماييد) Filter با نوع شرط در گزينه 
نكته : در صورت يافتن ركورد با شرط وارد شده اشاره گر بر روي ركـورد يافـت شـده قـرار مـي گيـرد و در 
ركوردي بعدي با شرط تعيين شده(در صـورت وجـود ) Next صورت انتخاب مجدد جستجو و فشردن دكمه 
يافت مي شود. 
كليه ركوردهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه جاري به اكسل ارسـال Export با انتخاب گزينه : Export 
مي گردد همانطور كه قبلا نيز گفته شد در حالتي كه با تعيين شروط عمليـات فيلتـر را انجـام داده باشـيد 
تنها ركوردهاي بازيابي شده(فيلتر شده) را به اكسل ارسال مي نمايد. Export عمليات 
در نرم افزار گنجانيده شده است بـدين صـورت كـه بـا Export نكته : روش ديگري نيز براي انجام عمليات 
فرم ذيل مشاهده مي گردد Export… فشردن دكمه سمت راست ماوس و انتخاب گرينه 
Page 43 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
و سه فرمت متني وجـود دارد در ضـمن ، (Html) فرمت وب ، Excel در فرم فوق امكان ارسال اطلاعات به 
شما مي توانيد صفات ديگري را نيز در هنگام ارسال انتخاب نماييد. 
نمـايش يافتـه در Internet Explorer كه در محيط (Html) نمونه اي از اطلاعات ارسال شده با فرمت وب 
شكل ذيل مشاهده مي شود. 
نمودار مرتبط با اطلاعات نمايش داده شده در فرم چـارت قابـل مشـاهده Chart با انتخاب گزينه : Chart 
مي باشد لازم به ذكر است نمودار با اطلاعات لحظه اي كار مي كند و اين بدان معناست كه اگـر بـا انجـام 
عمل فيلتر قسمتي از اطلاعات نمايش يابد و يا با عمل سـورت ترتيـب نمـايش اطلاعـات عـوض شـود (يـا 
نيز نمودار مرتبط بـا آن را نمـايش مـي دهـد (هماننـد Chart تركيب سورت و فيلتر) در اين صورت گزينه 
(Export گزينه 
در ذيل نمودار ميله اي مربوط به گزارش تحليلي عدم تطابق ها كه مرتبط با مقايسه تعدادي عـدم تطـابق 
هاي رخداده در مراكز كاري كارگاه ماشينكاري مي باشد آمده است : 
Page 44 of 45
MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد 
Page 45 of 45

Recommandé

FMEA par
FMEAFMEA
FMEAHamideh Iraj
1.7K vues35 diapositives
Fmea01 par
Fmea01Fmea01
Fmea01miad
2.2K vues56 diapositives
FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects Analysis par
FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects AnalysisFMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects Analysis
FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects AnalysisMeisam J Moghadam
2.4K vues15 diapositives
FMEA Training par
FMEA TrainingFMEA Training
FMEA Trainingwlanur54
1.7K vues96 diapositives
FMEA presentation par
FMEA presentationFMEA presentation
FMEA presentationHamideh Iraj
1.9K vues65 diapositives

Contenu connexe

Similaire à نرم افزار مدیریت جامع تولید

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد par
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 vues15 diapositives
چارچوب محتوای توگف par
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگفAmir Darajeh
1.3K vues28 diapositives
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار par
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار عباس بني اسدي مقدم
383 vues23 diapositives
BI with Qlikview par
BI with QlikviewBI with Qlikview
BI with QlikviewKoorosh Zahedi
1K vues44 diapositives
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت par
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتBabak Sorkhpour
329 vues110 diapositives
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد par
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدزیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
453 vues10 diapositives

Similaire à نرم افزار مدیریت جامع تولید (20)

چارچوب محتوای توگف par Amir Darajeh
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K vues
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت par Babak Sorkhpour
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
Babak Sorkhpour329 vues
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار par RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vues
Process mining tools and defines par Elham Azarian
Process mining tools and definesProcess mining tools and defines
Process mining tools and defines
Elham Azarian1.3K vues
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) par RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vues
اتوماسیون اداری par Aharsoft
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
Aharsoft52 vues
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده par Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K vues
مقدمه ای بر هوش تجاری par Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 vues
مجازي سازي، مجازى سازى par marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K vues
Manufacturing support systems par sahar abbasi
Manufacturing support systemsManufacturing support systems
Manufacturing support systems
sahar abbasi34 vues

نرم افزار مدیریت جامع تولید

 • 1. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد بنام خدا قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد Manufacturing Management Total System (MTS) مهدي اميني مشاور ارشد سيستمهاي اطلاعاتي در گروه مپنا – پرتو SAP مدير پروژه استقرار نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان 0912 208 29 21 Mehdi_a83@yahoo.com Page 1 of 45
 • 2. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد فھرست مقدمه :........................................................................................................................................................ ٣ معرفیاجمالی :.......................................................................................................................................... ٤ ٥ ...Manufacturing Engineering – ( زير سيستم مھندسي ساخت يا مھندسي محصول (تكنولوژي ساخت ١٠ .............................................................................. (Production Planning) زير سيستم برنامه ريزي توليد ١٤ ............................................. : (Material Requirement Planning) MRP ماژول برنامه ريزي نيازمندي مواد ١٦ ................................................................... (Rough Cut Capacity Planning) ماژول ظرفيت سنجي منابع ١٨ ...........................................................:(Commitments Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل تعھدات ٢٠ ...................................................................... :(Non Conformity Management) مديريت موارد عدم تطابق كنترل مصرف و ضايعات :............................................................................................................................. ٢٨ ٢٩ .................................................................... : (Sale & Guarantee Management) مديريت فروشو گارنتي ٣١ ..................................................... : (Calibration Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون ٣٣ ............................................................................. : (Work Request Management) مديريت درخواست كار مشخصات فني :........................................................................................................................................ ٣٥ ساختار كلي نرم افزار از منظر محيط کاربری : ........................................................................................... ٣٧ Page 2 of 45
 • 3. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد مقدمه : نرم افزارهاي پشتيبان توليد گستره زيادي را تحت پوشش قرار داده و از طراحي و مهندسي فرايند تا فرايند خروج محصول از شركت و حتي عدم انطباق هاي محل مشتري را مي توانند شامل گردند نرم افزار پيش رو با پوشش دادن جنبه هاي مختلف اين گستره بر آن است ابزاري در دست ذينفعان و مديران صنايع توليدي در راستاي سودآوري بيشتر از طرق مختلف از جمله افزايش توليد ، افزايش كيفيت ، كاهش ضايعات ، برنامه ريزي دقيق تر و ... گردد. هر چند صنايع مختلف در بعضي از جنبه ها ، داراي نيازمنديهاي مختلفي مي باشند ولي نقاط اشتراك زيادتري دارند نرم افزار پيش رو قابل كاربرد در بسياري از شركتهاي توليدي بوده و در پاره اي موارد با درصدي سفارشي سازي كه با توجه به ساختار نرم افزار امكان پذير مي باشد مي تواند نيازهاي آنها را تامين نمايد. بديهي است ميزان انطباق نرم افزار مذكور در كليه صنايع يكسان نبوده ولي در صورت نياز مشتريان خاص ، فرايند طراحي و استقرار سيستم نرم افزاري درخواستي آنها قابل انجام خواهد بود كه با توجه به تجربه بيش از يك دهه در طراحي و استقرار نرم افزارهاي حوزه توليد اين مهم با كيفيت متمايز و در مدت زمان مناسب و با هزينه رقابتي قابل انجام خواهد بود. اهم سوابق كاري : در گروه مپنا – شركت پرتو (ERP Manager) مدير دپارتمان برنامه ريزي منابع سازمان در گروه مپنا – شركت پرتو SAP ERP مدير پروژه استقرار نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت توليد در شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا با 13 ماژول مدير استقرار نرم افزارهاي حوزه مالي ، تامين و اداري در گروه مپنا – شركت پرتو مدير واحد فناوري اطلاعات گروه زمزم – زمزم ايران (هلدينگ گروه زمزم با 16 كارخانه زير مجموعه) طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت توليد شركت توربين سازي مپنا – توگا طراحي و پياده سازي نرم افزار فروش و توزيع در گروه زمزم طراحي و استقرار نرم افزار حسابداري مالي ، صندوق و اموال آب و فاضلاب جنوب شرقي استان تهران https://www.linkedin.com/profile/view?id=177223694&trk=nav_responsive_tab_profile Page 3 of 45
 • 4. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد Page 4 of 45 معرفي اجمالي : در برگيرنده فعاليتهاي اصلي زنجيره توليد محصول و مديريت كارخانه MTS سيستم جامع مديريت توليد بوده و در ارتباط با زير سيستمهاي حوزه مالي و بازرگاني به عنوان يك راه حل جامع سازماني مي تواند به عنوان ابزاري قدرتمند در خدمت صنايع توليدي قرار گيرد اين سيستم شامل زير سيستمها و ماژول هاي ذيل مي باشد : (Manufacturing Engineering) ( 1. مهندسي ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت (Production Planning & Control) 2. برنامه ريزي و كنترل توليد 3. ورود اطلاعات وقايع حين توليد بصورت كاملا مكانيزه و با استفاده از دستگاههاي باركد خوان صورت مي پذيرد (Commitment Planning & Control) 4. برنامه ريزي و كنترل تعهدات (Material Requirement Planning - MRP) 5. برنامه ريزي نيازمندي مواد (Rough Cut Capacity Planning - RCCP) 6. ظرفيت سنجي منابع توليد (Non Conformity Management) 7. مديريت موارد عدم تطابق (Sale & Guarantee Management) 8. مديريت فروش و گارانتي محصولات (Material Consume Control) 9. كنترل مصرف مواد و ضايعات (Work Request Management) 10 . مديريت درخواست كار (Calibration Planning & Control) 11 . برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون (QC & Process Criteria) 12 . كنترل كيفيت و پارامترهاي توليد علاوه به موارد فوق نرم افزار مورد نياز جهت جمع آوري اطلاعات از خط توليد بصورت جداگانه پياده سـازي گرديد كه بر روي دستگاه هاي باركد خوان پرتابل نصب بوده و وظيفه جمع آوري ريز وقايع خط توليـد را بـر عهده دارد.
 • 5. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد زير سيستم مهندسي ساخت يا مهندسي محصول (تكنولوژي ساخت ) – Page 5 of 45 Manufacturing Engineering از آنجاييكه مبناي علمي توليد در هر شركت توليدي بر پايه اطلاعـات مهندسـي و اسـتاندارهاي توليـد استوار مي باشد لذا يكي از زير سيستمهاي اساسي سيسـتم جـامع مـديريت توليـد ، مـاژول مهندسـي ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت) مي باشد. جامعيت و صحت اطلاعات اين زير سيسـتم منجـر بـه استفاده كامل تر و جامع تر از ساير قابليتها خواهد شد. در شركتهاي توليدي ، استانداردهاي مرتبط با توليد به صورتهاي مختلفـي طبقـه بنـدي مـي گردنـد و رويه تهيه ، توزيع نسخ جديد ، جمع آوري نسخ منسوخ شده ، تعيـين وضـعيت مـدرك و ... از اهميـت ويژه اي برخوردار مي باشد.بطور كلي مدارك مورد استفاده در فرايندهاي توليدي مرتبط بـا موضـوعات ذيل مي باشد: و Worksheet ، Process Sheet اطلاعات فرايند و توالي مراحل توليد كه تحت عناويني نظيـر  شناخته مي شوند. Routing Sheet و Consumable List اطلاعات مرتبط با مواد و ابزار مصرفي حين توليد كه تحت عناويني نظير  Material List (Tooling List) اطلاعات مرتبط با ابزار مورد نياز  اطلاعات مرتبط بـا اسـتاندارهاي كيفـي محصـول ، اسـتانداردهاي محيطـي توليـد ، تنظيمـات  و .... شناخته مـي Process Criteria ، Quality Sheet دستگاهها و ... كه تحت عناويني نظير شوند. اطلاعات مرتبط با ريز فعاليتهايي كه اپراتور هر مرحله از توليد مي بايست انجام داده و مـد نظـر  شناخته مي شود. Method و يا Instruction قرار دهد كه تحت عناويني نظير كليه موارد فوق را در قالب زير سيسـتم مهندسـي سـاخت (تكنولـوژي MTS سيستم جامع مديريت توليد تدارك ديده و در دسترس مشتريان قرار داده است. (Manufacturing Engineering – ساخت نكته : قبل از توضيح در خصوص فرايندهاي سيستم لازم به ذكر است فرمهاي عملياتي سيستم يكي از سه قالب ذيل مي باشد : صفحه با يك تب  صفحه با دو تب  صفحه با سه تب 
 • 6. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد در كليه صفحات با قالب تب ، اطلاعات هر تب زير مجموعه اطلاعات تب قبل مي باشد يعني در يك فرم بـا قالب 3 تب ، اطلاعات تب سوم زير مجموعه اطلاعات تب دوم و اطلاعات تب دوم زير مجموعه اطلاعات تب اول مي باشد. به بيان ديگر قالب تب ، نمايش ديگري از فرم درختي مي باشد كه هر تب زير شاخه تب قبل مي باشد. : Process Sheet Documents Management فرايند در اين مستند رويه توليد محصولات مختلف شركت شرح داده شده است اطلاعات موجـود در ايـن مسـتند شامل موارد ذيل مي باشد : كه مي بايست بر روي يك محصول صورت پذيرد. (Operations) كليه مراحلي  و پيش عمليات ، عمليات و پس عمليـات بـراي هـر (Setup Time) اطلاعات زماني تنظيمات اوليه  يك از مراحل اطلاعات مكاني انجام مراحل مختلف (ايستگاه هاي كاري مجاز)  مدارك مرتبط با هر يك از مراحل  نمايش يافته است. Process Sheet در شكل ذيل يكي از مدارك راهنماي اطلاعات مدرك : تب اول : در تب اول مشخصات كلي مدرك شامل شماره مدرك ، عنوان مدرك و محصولات تحت پوشـش مدرك وجود دارد. تب دوم : در تب دوم مشخصات مرتبط با ويرايش هاي مختلـف يـك مـدرك (مـدرك جـاري در تـب اول ) اشخاص و تاريخ مرتبط با تهيه ، بررسي و تاييـد مـدرك و همچنـين ، (Rev) و ريويژن (Ver) شامل ورژن مدرك آمده است. در قسمت پايين فرم نيز ليست كاربراني كه بـه ويـرايش جـاري (Status) وضعيت فعلي دسترسي دارند همراه با سطح دسترسي هر كاربر آمده است. وضعيت هر مدرك مي تواند يكي از وضعيت هاي ذيل باشد : مـي شـود و درايـن Draft با ايجاد هر مدرك وضعيت آن به صورت پـيش فـرض : (Draft) تنظيم  حالت امكان ويرايش اطلاعات آن براي اشخاص مجاز وجود دارد. مـي PPQ اين مدرك جهت توليد محصـولاتي كـه در مر حلـه : (For Information) جهت اطلاع  باشند كاربرد دارد. مـي Trial اين مدرك جهت توليد محصولاتي كه در مرحلـه : (For Development) جهت توسعه  باشند كاربرد دارد. از اطلاعات جانبي مدرك نظيـر اطلاعـات زمـاني آن جهـت : (For Planning) جهت برنامه ريزي  برنامه ريزي استفاده مي گردد.(در حال حاضر كاربرد ندارد) Page 6 of 45
 • 7. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد اين مدرك نسخه معتبر جهـت سـاخت محصـولات بصـورت : (For Construction) جهت ساخت  روتين مي باشد و توليد انبوه با توجه به اطلاعات اين مدرك خواهد بود. مدرك منسوخ شده و بايگاني شده محسوب مي گردد. : (Obsolete) منسوخ  يكي از موارد ديگري كه غالبا در شركتهاي با تكنولوژي خاص مد نظر مي باشد سطوح دسترسي به مدارك توانسـته بـا ايجـاد قابليتهـاي مـرتبط ، MTS و همچنين مديريت نسخ مختلف مدارك مي باشد سيسـتم امنيت لازم در خصوص دسترسي به مدارك مهندسي ساخت را در حد قابل قبولي امكان پذير نمايد. Page 7 of 45
 • 8. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد در شكل فوق نحوه تعريف سطوح دسترسي به هر يك از ويرايش هاي يك مدرك نمايش يافته است. وجود دارد T همانطور كه مشاهده مي شود در فرم فوق سه ويرايش مختلف از مدرك شماره 2010804 For ) گرديده و در حال حاضر ويرايش 1,7 معتبر (Obsolete) كه دو ويرايش 1,5 و 1,6 منسوخ مي باشد. (Construction همچنين در شكل فوق دسترسي هاي مرتبط با ويرايش 1,7 نمايش داده شده است. دسترسي هاي مختلف عبارتند از : Page 8 of 45 مشاهده مدرك : View  باشد) Draft ويرايش مدرك (در صورتي كه مدرك در وضعيت : Edit  چاپ و صدور اطلاعات به اكسل و مشاهده ضمايم : Print  مجوز اعطاي دسترسي به سايرين : Access  مجوز تغيير وضعيت مدرك : Status  تذكر : تغيير وضعيت يك مدرك تنها به يكي از وضعيت هاي بعدي امكان پذير است بطور مثال مدركي كه در تغيير يابد. Draft باشد نمي تواند به وضعيت For Construction وضعيت
 • 9. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد قابليتهاي اصلي زير سيستم مهندسي ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت )  : (Manufacturing Engineering) مديريت درخت محصول  Process ) مديريت مدرك مشخصات فرايند ساخت محصول به تفكيك هر محصول و كارگاه  (Sheet مديريت مدرك مشخصات مواد و ابزار به تفكيـك هـر محصـول و ايسـتگاه (يـا ايسـتگاههاي  با امكان تعريف مواد و ابزار جايگزين براي هر يك از آيتمها (Consumable List) ( كاري (Process Critreia ) – ( مديريت اطلاعات استانداردهاي حين توليد (كيفي و غير كيفي  مديريت مدرك مشخصات ابزار به تفكيك هر محصـول و ايسـتگاه (يـا ايسـتگاههاي كـاري )  با امكان تعريف ابزار جايگزين براي هر يك از آيتمها (Tool List) مديريت مدرك مشخصات دستورالعمل به تفكيك هر محصـول و ايسـتگاه (يـا ايسـتگاههاي  (Instruction Document) ( كاري به تفكيك هر محصول و ايستگاه CNC مديريت مدرك مشخصات برنامه  مديريت اطلاعات زمان سنجي ها ، مصارف و ضايعات  و Excel,Word,Tif,Dwg) امكان ضميمه نمودن هر نوع فايل اطلاعاتي به مدارك مربوطـه  Page 9 of 45 (... For Information , For ) امكان مديريت نسخ مختلف يك مدرك و تعيين وضعيت فعلـي  (Construction , Absolute, … مديريت نسخ مختلف هر يك از مدارك  مديريت دسترسي به هـر يـك از مـدارك بصـورت جداگانـه در قالـب دسترسـي مشـاهده ،  ويرايش ، چاپ ، تعيين وضعيت مدرك ، تخصيص دسترسي
 • 10. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد (Production Planning ) زير سيستم برنامه ريزي توليد در هر شركت توليدي برنامه ريزي و ابلاغ برنامه تهيه شده به خط توليد يكي از فعاليتهاي اصلي مي باشـد زير سيستم برنامه ريزي توليد با لحاظ نمودن برنامه توليد ميان مدت در كنار برنامه توليد كوتـاه مـدت بـر MRP – Material Requirement ) آن بوده است تا امكان استفاده كارشناسان از قابليت برنامه ريزي مواد را فراهم نمايد. (Rough Cut Capacity Planning) و ظرفيت سنجي منابع (Planning علاوه بر اين زير سيستم برنامه ريزي توليد امكان تنظيم تقويم كاري توليد را براي هر يك از ايستگاه هـاي Rough Cut Capacity ) كاري فراهم نموده تا به عنوان منبـع اطلاعـاتي مـاژول ظرفيـت سـنجي منـابع و زير سيستم كنترل توليد ، منجر به بهبود برنامه ريزي منابع توليد گردد. (Planning فـراهم گرديـده اسـت Batch هـاي توليـدي و محصـولات هـر Batch در اين زير سيستم امكـان معرفـي رويه ايجاد سفارش را فراخواني نمـوده و ، Batch كارشناسان برنامه ريزي توليد كارگاهي پس از معرفي هر ، (Process Sheet/Work Sheet/Routing Sheet) سيستم با توجه به آخرين مدرك معتبر فراينـد توليـد ايجاد مي (Manufacture Order/Production Order/Work Sheet) مورد نظر را Batch سفارش توليد نمايد. Page 10 of 45
 • 11. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد تيم طراحي با بهره گيري از تجارب قبلي ، فرايند را به نحوي تدارك ديده تـا امكـان جمـع آوري اطلاعـات واقعي توليد با استفاده از باركدخوان با سرعت بالا و به سهولت امكان پذير گردد. Page 11 of 45
 • 12. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد در اين راستا براي ايستگاه هاي كاري ، اپراتورهاي توليد ، انواع فعاليـت و محصـولات مختلـف ، باركـدهاي منحصر به فردي تهيه و بكار گرفته شده است. : (Production Planning) قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامه ريزي Page 12 of 45
 • 13. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد مديريت اطلاعات تقويم كاري (شيفتهاي توليد) به تفكيك روز و ايستگاه كاري  ثبت برنامه توليد ميان مدت پيشنهادي به تفكيك ماه و محصول  امكان ثبت اطلاعات سفارشات توليد كارگاهي  (Process Sheet ) صدور مدارك سفارش توليد كارگاهي با توجـه بـه اطلاعـات مهندسـي  جهت ارسال به كارگاهها امكان ثبت برنامه ريزي توليد كارگاهي  صدور باركدهاي مرتبط با فرايند توليـد ، ايسـتگاههاي كـاري ، اپراتورهـ اي توليـد و وقـايع  مختلف حين توليد Page 13 of 45
 • 14. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد : (Material Requirement Planning) MRP ماژول برنامه ريزي نيازمندي مواد يكي از دغدغه هاي اصلي واحد هاي توليدي در دسترس بودن مواد و ابزار مصرفي مورد نياز در كليه مـوارد با مشخص نمودن مقادير و زمان نياز به هر يك از مواد (MRP) مي باشد ماژول برنامه ريزي نيازمندي مواد و ابزار مصرفي ، در بردارنده فوايد زيادي براي واحدهاي توليدي مي باشد كه پاره اي از آنها بـه شـرح ذيـل مي باشد : عدم انبارش بيش از حد مواد مصرفي با توجه به آگاهي از مقدار و زمان مورد نياز  كم شدن هزينه هاي خريد مواد اوليه پيش از موعد  صرف زمان بسيار كم جهت محاسبات مرتبط با برنامه ريزي نيازمندي مواد  عدم نياز به كارشناسان متعدد در واحد برنامه ريزي مواد  خريـد ، (Stock - Inventory) از طريـق ارتبـاط بـا زيـر سيسـتمهاي انبـار MTS در اين راستا سيستم 87 و با توجه بـه برنامـه ميـان مـدت توليـد و همچنـين (Quality Control) و كنترل كيفي (Purchasing) امكـان محاسـبه مـواد ، (BOM – Consumable List- Material List) استانداردهاي مصرف و ضـايعات مصرفي مورد نياز هر ماه يا هر ماده را ميسر ساخته است. لازم به ذكر است اين ماژول با محاسبات دقيـق و لحاظ نمودن ميزان موجودي انبار ، موجودي در راه ، موجودي در جريان كنترل كيفي و همچنـين كسـري كه مي بايست خريد گردد را پيشنهاد مي دهد. (Shortage) ماههاي قبل ، ميزان مورد نياز واقعي Page 14 of 45
 • 15. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد در اين شكل ميزان نياز به ماده هيروكسيد سديم در ماههاي 1 و 2 سال 2009 ميلادي آورده شده اسـت همانطور كه ملاحضه مي شود ميزان نياز هر ماه محاسبه و با لحاظ نمودن موجودي انبار، موجـودي در راه و موجودي در حال كنترل كيفي ،كسري ماه و كسري تا ماه مورد نظر محاسبه گرديده است. Material Requirement Planning - ) قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامـه ريـزي نيازمنـدي مـواد Page 15 of 45 : (MRP ارائه برنامه پيشنهادي خريد مواد و ابزار مصرفي به تفكيك كالا براي ماههاي آتي  ارائه برنامه پيشنهادي خريد مواد و ابزار مصرفي براي يك ماه خاص براي مواد مختلف  ارتباط با زير سيستم انبار جهت دريافت موجودي لحظه اي مواد  ارتباط با زير سيستم خريد جهت دريافت اطلاعات مواد در جريان خريد  ارتباط با ماژول ارزيابي كيفي جهت دريافت اطلاعات مواد در جريان كنترل كيفي 
 • 16. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد (Rough Cut Capacity Planning) ماژول ظرفيت سنجي منابع وجود ابزاري براي محاسبه مقدار در دسترس بودن هر يك از منابع توليد به خصوص ايستگاه هاي كاري و MTS ماشين آلات توليدي ، گام مهمي در راستاي برنامه ريزي دقيق و قابل اجرا مي باشـد در سيسـتم 87 فرايند ظرفيت سنجي منابع با توجه به پارامترهاي مختلف نسبت به مقايسه زمان مورد نيـاز و در دسـترس هر يك از ايستگاه هاي كاري اقدام مي نمايد پارامترهاي دخيل در اين محاسبات عبارتند از : Page 16 of 45 برنامه ميان مدت توليد  تقويم كاري ايستگاه هاي كاري  اطلاعات زمان سنجي فرايند  هاي توليدي Batch اطلاعات  ضريب كارايي ايستگاه هاي كاري  در 4 مـاه Chill Injection در اين شكل ميزان مدت زمان در دسترس و مـدت زمـان مـورد نيـاز ماشـين متوالي آورده شده است و بنابراين مي توان در مواردي كه زمان در دسترس نسبت به زمان مورد نياز كمتـر مي باشد نسبت به اصلاح برنامه توليد و يا شيفتهاي كاري اقدام نمود تا در ماهها آتي با عدم وجود ظرفيـت مواجه نگرديم.
 • 17. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد امكان شبيه سـازي بـا اسـتفاده از تقـويم كـاري آز مايشـي و MTS يكي از قابليت هاي برجسته سيستم 87 همچنين برنامه توليد آزمايشي مي باشد كه به شما قابليت امكان سنجي برنامه توليدي و تقويم كـاري مـد نظر شما را بدون تاثير در برنامه توليد اصلي و تقويم كاري اصلي سيستم فراهم مي نمايد. : (Rough Cut Capacity Planning) قابليتهاي اصلي زير سيستم ظرفيت سنجي منابع براي يك ايسـتگاه در (Available) و در در دسترس (Demand) مقايسه ظرفيت مورد نياز  ماههاي مختلف براي يك ماه خاص به (Available) و در در دسترس (Demand) مقايسه ظرفيت مورد نياز  تفكيك ايستگاه هاي كاري مختلف امكان شبيه سازي با تغيير برنامه توليد آزمايشي و تقويم كاري آزمايشي  ارائه نموداري گزارش  Page 17 of 45
 • 18. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد :(Commitments Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل تعهدات برنامه تعهدات شركت و كنترل تحقق هـر يـك از ايـن تعهـدات از اهميـت زيـادي در شـركتهاي توليـدي با محوريت محصولات و نيم ساخته ها بر آن بوده است تا كليه تعهدات MTS برخوردار مي باشد سيستم 87 شركت اعم از تعهدات خريد ، فروش و ساخت پيمانكاري را پوشش دهد در اين راستا اطلاعـات مـرتبط بـا برنامه ريزي تحويل و حمل كليه تعهدات شركت در ارتباط با محصولات و نيم ساخته ها در قالب سـه نـوع وارد سيستم مي گردد. (Outsourcing) و ساخت پيمانكاري (Sale) فروش ، (Prurchasing) تعهد خريد در راستاي كنترل تحقق اين تعهدات و رهگيري كليه محصولات ورودي / خروجي به/از شركت ، مشخصات كليه بسته هاي ورودي و خروجي شامل مشخصات كلـي بسـته هـا و همچنـين ليسـت محصـولات و نـيم ساخته هاي موجود در هر بسته در سيستم وارد مي شود و با استفاده از اين قابليت علاوه بر كنترل تحقـق تعهدات ، امكان رهگيري محصولات و نيم ساخته ها در ارتباط با خط توليد شركت فراهم مي گردد. در اين شكل سيستم با توجه به بسته هاي ورودي و خروجي ، با قيمانده هر آيتم تعهد مربوطه را نمـايش مي دهد كه رنگ سبز نشانه تحقق كامل ،رنگ قرمز به معناي عدم تحقق ، رنگ زرد به معناي مغـايرت در تحقق و رنگ سفيد به معناي عدم رسيدن زمان تعهد مي باشد. در شكل فوق ، نوع تعهد فروش بوده و در مورد تعهدات خريد و ساخت پيمانكاري نيز همـين گونـه مـي باشد. Page 18 of 45
 • 19. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد : (Commitments Planning & Control) قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامه ريزي و كنترل تعهدات مديريت اطلاعات فروش(قطعي و بالقوه) محصول ، نيمه ساخته و يراق آلات نصـب (قسـمتي  از درخت محصول) براي هر يك از شركتهاي خريدار به تفكيك سال و ماه مديريت اطلاعات خريـد محصـول ، نيمـه سـاخته و يـراق آلات نصـب (قسـمتي از درخـت  محصول) براي هر يك از شركتهاي فروشنده به تفكيك سال و ماه محصـول ، نيمـه (Outsourcing - مديريت اطلاعـات سـاخت پيمانكـاري (بـرون سـپاري  ساخته و يراق آلات نصب(قسمتي از درخت محصول) براي هر يك از شركتهاي پيمانكار بـه تفكيك سال و ماه مديريت اطلاعات ورود و خروج محصول و نيم ساخته در راستاي تعهدات خريـد ، فـروش و  ساخت پيمانكاري گزارشات مقايسه اي تحقق برنامه ريزي تعهدات  گزارشات پيشرفت تعهدات خريد ، فروش و ساخت پيمكانكاري  Page 19 of 45
 • 20. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد :(Non Conformity Management) مديريت موارد عدم تطابق در حين فرايند توليد مواردي اتفاق مي افتد كه مشخصات محصـول در حالـ ت سـاخت ، بـا اسـتانداردهاي تعيين شده مغاير مي باشد و لازم است در خصوص محصول مورد نظر بررسي لازم صورت پذيرفته و نهايتـا تصميم مقتضي گرفته شود. در اين گونه موارد اپراتورهاي توليد بعد از مشاهده عدم تطابق با اسـتانداردهاي موجود ، نسبت به ثبت پرس و جو در سيستم اقدام نموده و جهت بررسي بيشتر به بازرس مربوطـه ارجـاع مي دهد در صورتي كه بازرس تشخيص دهد كه محصول مشكل خاصي ندارد نسبت به بستن پـرس و جـو اقدام نموده و محصول ادامه توليد خواهد يافت. در صـورتي كـه در ايـن مرحلـه نتـوان تكليـف محصـول را مشخص نمود محصول جهت بررسي بيشتر به بازرسي كيفيت ارسال و پـس از ايـن مرحلـه جهـت تعيـين تكليف به ارزياب مهندسي ارجاع مي گردد كه در اين صورت مي تواند نسبت به تعيـين وضـعيت محصـول اقدام مي نمايد در صورتي كه وضعيت محصول نهايتا منجـر بـه (Accept/Scrap/Conditional/Rework) گردد محصول اجازه ادامه توليد را خواهد يافت و در صورتي كه وضعيت محصول نهايتا منجـر بـه Accept گردد محصول مربوطه ضايعات محسوب مي گردد. Scrap امكان گردش مكانيزه رويه عدم انطباق را فراهم نموده و با تحليل گزارشات مرتبط با عدم MTS سيستم 87 انطباق ، امكان بهبود رويه توليد از طريق تنظـيم دسـتگاه هـاي توليـدي . تغييـر فراينـد توليـد و آمـوزش اپراتورها امكان پذير مي گردد. در شكل زير گزارش علل رخداد عدم انطباق ها در يك بازه زماني بصورت ليسـتي و دو نـوع نمـودار مجـزا نمايش داده شده است. Page 20 of 45
 • 21. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد : (Non Conformity Management) قابليتهاي اصلي زير سيستم مديريت موارد عدم تطابق (Non Conformity Query) ثبت پرس و جو هاي عدم تطابق رخداده  امكان ثبت اطلاعات بازرسي و تبديل پرس و جو به عدم تطابق  امكــــــــان ارزيــــــــابي عــــــــدم تطــــــــابق و تعيــــــــين وضــــــــعيت آن  ((Rework) دوباره كاري /(Conditional) مشروط /(Scrap) رد /(Accept) (تاييد امكان بستن عدم تطابق  مراكـز كـاري ، (Workshop) گزارشات آماري عدم تطابق هاي رخداده بـه تفكيـك كارگـاه  اپراتـور ، علـت عـدم تطـابق ، نـوع ، (Workstation) ايستگاههاي كـاري ، (Workcenter) محصول ، شماره عمليات و ... گزارشات آماري بصورت نموداري  گزارشات آماري مقايسه ميزان توليد با ميزان عدم تطابق ها ، ضايعات ، دوباره كاري و ...  Page 21 of 45
 • 22. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد : (Production Control) كنترل توليد يكي از دغدغه ها و فرايند هاي وقت گير در شركتهاي توليدي كه از سيستمهاي مكانيز بي بهره مي باشـند كنترل خطوط توليدي مي باشد اين كنترل موارد زيادي را شامل مي گردد كه پاره اي از آنها به شرح ذيـل مي باشد : مقايسه برنامه ريزي توليد صورت گرفته با توليد واقعي از لحاظ تعدادي و زمان انجام كار  كنترل كاركرد هر يك از كارگاه ها ، مراكز كـاري و ايسـتگاههاي كـاري كـه شـامل دسـتگاه هـاي  توليدي نيز مي گردد. كنترل كاركرد كليه اپراتورهاي دستگاه ها  محاسبه كارايي ايستگاه هاي كاري ، اپراتورهاي توليدي ، شيفت هاي توليد و ...  ميزان توليد در هر مرحله از توليد در بازهاي زماني معين  اطلاع از آخرين وضعيت خط توليد  اطلاع از ميزان زمان مصرفي هر يك از مراحل توليد  اطلاع از ميزان زمانهاي صرف شده جهت ساير وقايع اعم از موارد تعميراتي ، بيكاري و تحقيقاتي  با بكارگيري متد پيشرفته اي كه حاصل تجارب قبلي مي باشد كليه موارد ذيـل را محقـق MTS سيستم 87 نموده و در اين راه با بكارگيري دستگاههاي باركد خوان ، فرايند جمع آوري اطلاعات حين توليـد را سـاده سازي نموده است. هر چند امكان ورود دستي كليه اطلاعات نيز مهيا مي باشد. : (Production Control) قابليتهاي اصلي زير سيستم كنترل توليد مديريت اطلاعات توليد واقعي و عمليات حين توليد  امكان ورود اطلاعات واقعي توليد به دو روش ذيل:  Page 22 of 45 ورود توسط اپراتور o (Barcode Reader) ارتباط با دستگاه هاي دستي باركد خوان o تذكر : نرم افزار جداگانه اي براي دستگاههاي باركد خوان تهيه و برروي آنها نصب گرديده است كه در ايـن نرم افزار اپراتورهاي ايستگاههاي كاري كليه وقايع حين توليد را توسط دستگاههاي باركـد خـوان وارد مـي نمايند طراحي نرم افزار مربوطه به نحوي است كه كليه اطلاعات لازم بصورت باركـدي در اختيـار اپراتورهـا بوده ، تا سرعت ورود اطلاعات بالا بوده و همچنين حداقل خطاي ممكن در اطلاعات ورودي وجـود داشـته باشد. امكان كنترل و تاييد اطلاعات ارسالي از دستگاههاي باركدخوان  كنترل اطلاعات واقعي توليد و اطلاعات برنامه ريزي توليد در مقياسها ميـان مـدت و كوتـاه  مدت
 • 23. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد گزارشات پيشرفت ماهيانه و ساليانه توليد واقعي در مقايسه با برنامه توليـد ميـان مـدت بـه  تفكيك كارگاه و يا كارگاه محصول بصورت جدولي و نموداري كنترل ورود و خروج محصول حين توليد بـه /از كارگاههـا از/بـه آزمايشـگاه ها و ردگيـري بـا  توجه به نتايج آزمونها كنترل ورود و خروج محصول حين توليد به/از كارگاهها از/به شركتهاي پيمانكار  ردگيري محصول در انتقال بين كارگاهها  گزارش رهگيري محصول كه شما را قادر مـي سـازد در هـر لحظـه بـا وارد نمـودن شـماره  شناسايي محصول كليه اطلاعات مرتبط با آن بصورت يكجا نمايش يابد. در ارتباط با محصول حين توليد (NCR) ردگيري موارد عدم تطابق  محاسبات كارايي دستگاهها ، نيروي انساني ، شيفتها ، كارگاهها  مراكــز كــاري ، (Workshop) گزارشــات آمــاري تعــدادي توليــد بــه تفكيــك كارگــاه  اپراتـور ، علـت عـدم تطـابق ، نـوع ، (Workstation) ايستگاههاي كـاري ، (Workcenter) محصول ، شماره عمليات و ... گزارشات آماري بصورت نموداري  Page 23 of 45
 • 24. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد در دو شكل فوق نمونه اي از گزارش رديابي محصول را مشاهد مي نماييد در شكل اول خلاصه اي از چرخه در مرحلـه اول جهـت BB محصول آمـده اسـت كـه در ايـن ح الـت محصـول بـا شـماره شناسـايي 51701 ماشينكاري به زيمنس ارسال و در مرحله دوم بصورت محصول ماشينكاري شده برگشـته اسـت در حالـت سوم يك سفارش توليد داخلي در كارگاه پوشش براي آن صادر شده و پس از توليد طبـق ركـورد آخـر بـه كليـه NCR History توگا فروخته شده است. اين محصول اگر داراي عدم ا نطبـاق بـوده باشـد در صـفحه سوابق عدم تطابق آن قابل مشاهده است و همچنين ريز فعاليتهايي كه در دستگاه هاي مختلف بـر روي آن شكل دوم) مشاهده مي شود. ) Production History در شركت پرتو صورت گرفته در صفحه Page 24 of 45
 • 25. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد Page 25 of 45
 • 26. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد Page 26 of 45
 • 27. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد وجـود داشـته اسـت S103SL در شكل فوق مدت زمان هر نوع از رويداد هـايي كـه در ايسـتگاه كـاري 01 بصورت نموداري آمده است در اين شكل مشخص است كـه 91,32 درصـد زمـان ايسـتگاه صـرف عمليـات 3,97 در صد صـرف عمليـات آزمايشـي ، 1,7 درصـد صـرف ، Setup توليدي ، 0,37 در صد صرف عمليات چــــــك روزانــــــه و 2,69 درصــــــد صــــــرف تعميــــــرات اضــــــطراري گرديــــــده اســــــت Page 27 of 45
 • 28. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد كنترل مصرف و ضايعات : اطلاع از وضعيت مصرف مواد مي تواند منجر به شناسايي ضايعات خارج از محدوده مجـاز گرديـده و باعـث گردد تا با شناسايي علل ضايعات غير مجاز ، نسبت به رفع اين علل اقـدام نمـاييم كـه نتيجـه ايـن فراينـد كاهش هزينه هاي مرتبط با خريد مواد اوليـه مصـرفي مـي باشـد در ايـن راسـتا سيسـتم مـديريت توليـد با امكان ثبت ميزان مواد مصرفي ورودي و خروجي به/از هر يك از مراكز كاري اين امكان را فراهم MTS87 مي نمايد تا سيستم قادر به بررسي ميزان مصرف صورت گرفته با ميزان مصرف استاندارد باشـد كـه نهايتـا منجر به تعيين ميزان ضايعات غير مجاز مي گردد. روال محاسبات مصرف و ضايعات سيستم بر پايه استاندارهاي مصرف و ضايعات موجود در مدارك مهندسي مي باشد. Consumable Reference List با عنوان بكاربردن ابزار باركدخوان در ثبـت ورود و خـروج مـواد م صـرفي بـه /از MTS يكي از اهداف آتي سيستم 87 مراكز كاري مي باشد كه با راه اندازي ايـن امكـان در فـاز 2 سـرعت ثبـت و نفـوذ ايـن مـاژول در واحـدها پيشرفت قابل ملاحضه اي خواهد نمود. قابليتهاي اصلي زير سيستم كنترل مصرف و ضايعات : مديريت اطلاعات ورود و خروج مواد و ابزار مصرفي به مراكز كاري  كنترل اطلاعات واقعي مصرف و ضايعات با توجه به توليـد واقعـي و اسـتاندارهاي مصـرف و  ضايعات Page 28 of 45
 • 29. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد : (Sale & Guarantee Management) مديريت فروش و گارنتي كليه فعاليتهاي توليدي شركت در راستاي تحقق به موقع تعهدات فروش شـركت و رضـايت مشـتريان مـي با در نظر گرفتن نيازهاي واحد فروش بر آن بوده است فعاليتهاي اصلي MTS باشد در اين بين سيستم 87 و پايه اي مرتبط با تحويل محصول به مشتري را تحت پوشش قراردهد لازم به ذكر است با عنايت به جنبـه تعهدي قراردادهاي فروش ، اين فرايند در قسمت تعهدات توضيح داده شد كه يكي از قابليتهاي مـورد نيـ از واحد فروش در راستاي مديريت اطلاعات تعهدات فروش و همچنين كنترل ميزان تحقق هر يك از آنها مي باشد. يكي از جنبه هاي كاربردي سيستم مديريت توليد امكان پيگيري هر محصول در هر مرحلـه از فراينـد مـي باشد كه اين مراحل شامل خريد نيمه ساخته ، ساخت پيمانكـاري ، مرحلـه توليـد داخـل ، وضـعيت عـدم انطباقها و فروش محصول مي باشد لذا چنانچه يكي از مشتريان نسبت به كيفيت يا وضعيت قبلي محصـول تحويل گرفته ابهامي داشته باشد كارشناسان فروش شركت تنها با اخذ شماره شناسايي محصول از مشتري قادر به استخراج كليه سوابق آن خواهد گرديد كه گام مهمي در بررسي علل مشكل پيش آمده و در نهايـت رضايت مشتري مي باشد. علاوه بر فروش محصولات دوره گـارنتي محصـول از اهميـت زيـادي برخـوردار مـي باشـد لـذا در سيسـتم با وارد نمودن اطلاعات مرتبط با مدت گارانتي هر يـك از قراردادهـاي فـروش ، سيسـتم بصـورت MTS87 اتوماتيك ، كارشناسان فروش را از اتمام مدت گارانتي مطلع نموده و بعد از تحويل نهـايي وضـعيت تحويـل هر محصول به تحويل دائم تغيير مي يابد. Page 29 of 45
 • 30. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد Page 30 of 45 قابليتهاي اصلي زير سيستم فروش : مديريت اطلاعات مشتريان شركت  مديريت اطلاعات گارنتي محصول  ردگيري محصول / نيم ساخته / يراق آلات ساخته شده با محصول / نيم ساخته / يراق آلات  فروش رفته ردگيري محصول / نيم ساخته / يراق آلات خريداري شده با محصول / نـيم سـاخته / يـراق  آلات فروش رفته ارائه اطلاعات مرتبط با نحوه تحويل محصول (در حالت گـارانتي / در حـين فراينـد تحويـل  نهايي / تحويل نهايي) مديريت مدارك بسته بندي و حمل  COC(Certificate of Compliance) صدور مدرك 
 • 31. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد : (Calibration Planning & Control) برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون با عنايت به اهميت صحت كاركرد دستگاههاي انـدازه گيـري و تـاثير زيـادي كـه در كيفيـت و ميـزان خروجي ايستگاههاي كاري دارد لازم است كليه ابزارهاي اندازه گيري شركت تحت كنتـرل باشـند لـ ذا با مد نظر قراردادن اين امر مهم ، مـديريت كليـه فعاليـت هـاي مـرتبط بـا كنتـرل و MTS سيستم 87 كاليبراسيون دوره اي و اضطراري را امكان پذير ساخته است. در سيستم جامع مديريت توليد ، برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون كليه ابزارها با توجه به پارامترهـاي ذيل صورت مي پذيرد : پريود زماني يا تعدادي كنترل  پريود زماني يا تعدادي كاليبراسيون  تاريخ بهره برداري از ابزار  سوابق كنترل و كاليبراسيون ابزار  در اين حالت كليه مراكـز كـاري بـا مراجعـه بـه سيسـتم از ابزارهـايي كـه لازم اسـت جهـت كنتـرل و يـا كاليبراسيون تحويل واحد كاليبراسيون گردد مطلع گشته و نسبت به ارسال آنها اقـدام مـي نماينـد اپراتـور واحد كاليبراسيون نسبت به كنترل و يا كاليبراسيون ابزار مرتبط بصـورت داخلـي يـا ارسـال بـه شـركتهاي پيمانكار اقدام نموده و سپس نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با اقدامات صورت گرفته در سيستم توليد مـي امكان وارد نمودن محدوده هاي مجاز در فرايند كاليبراسيون و كنترل اتوماتيك MTS نمايد. در سيستم 87 مغايرت مقادير اندازه گيري شده با اين استاندارها وجود دارد. و اين اطلاعـات واقعـي وارد شـده بـه عنـوان سوابق كنترل و كاليبراسيون ، مبنايي براي برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون بعدي ابزار مربوطه قـرار مـي گيرد. Page 31 of 45
 • 32. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد در شكل فوق برنامه كنترل و كاليبراسيون كه توسط سيستم محاسبه و پيشنهاد گرديده است نمايش داده شده است. قابليتهاي اصلي زير سيستم برنامه ريزي و كنترل كاليبراسيون : مديريت اطلاعات انواع ابزارها و پارامترهاي كنترل و كاليبراسيوان  مديريت اطلاعات استانداردهاي مرتبط با كاليبراسيون انواع ابزارها  مديريت اطلاعات ابزارهاي اندازه گيري  برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون  مديريت اطلاعات واقعي كنترل و كاليبراسيون شامل مقادير اندازه گيري شده ، تاييديه هـا ،  شركت كاليبره كننده و ... Page 32 of 45
 • 33. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد : (Work Request Management) مديريت درخواست كار با توجه به اينكه پاره اي از تست ها و كارهاي درخواستي از واحدها در فرايند معمول توليد نبـوده و مـوارد متعددي نظير درخواست كاليبراسيون اضطراري ، تست هاي خزش و كشش ، اندازه گيري ابعادي ، سـاخت جهت پوشش كامل فرايندهاي مرتبط با توليد ، امكان مديريت MTS ابزار و ... را در بر مي گيرد سيستم 87 درخواست هاي مرتبط را فراهم نموده است و در اين راستا كاربران از قسمتهاي مختلف مي تواننـد نسـبت به صدور درخواست مورد نظر خود اقدام نموده كه پس از تاييد مسئول مرتبط به واحد كاري مرتبط با نوع درخواست ارجاع داده مي شود و پرسنل مرتبط بعد از انجام درخواست ، شرح اقدامات و نتايج تسـت هـاي مرتبط را در سيستم وارد مي نمايند. امكان گردش مكانيزه رويه درخواست كار را فراهم نموده است. MTS سيستم 87 Page 33 of 45
 • 34. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد قابليتهاي اصلي زير سيستم مديريت درخواست كار : مديريت اطلاعات انواع درخواست  مديريت اطلاعات اپراتورهاي مرتبط با درخواستها  صدور درخواست كار  تاييد درخواست كار  ارجاع درخواست كار  پاسخگويي و ثبت اقدامات مرتبط  Page 34 of 45
 • 35. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد Page 35 of 45 مشخصات فني : خواهد بود. (Multi Users) محيط اجرايي نرم افزارها در بستر شبكه و بصورت چند كاربره  و يا ويرايشهاي جديـد سـازگار بـا Windows 2003 Enterprise Edition سيستم عامل سرور  آن خواهد بود . مايكروسـافت Code Page يا هر نوع مشـابه سـازگار بـا XP سيستم عامل ايستگاههاي كاري  خواهد بود . پيـاده سـازي SQL Server 2000/ بـا اسـتفاده از 2005 (Server Side) نرم افزار سمت سرور  گرديده است. پياده سازي گرديده است. Borland Delphi نرم افزار سمت كاربر با استفاده از ابزار 7  Constraints , كنترلهاي اصلي نرم افزارهـا و همچنـين روتينهـاي محاسـباتي بـا اسـتفاده از  و در سـمت سـرور اعمـال گرد يـده Triggers , Views , Stored Procedures , Functions است . كليه ضوابط مرتبط با تامين يكپارچگي اطلاعات ، سازگاري اطلاعات و كليـه كنترلهـاي مـرتبط  در سمت سرور (بانك اطلاعاتي) اعمال گرديده است. قابليتهاي عمومي : و مـتن (Html) صـفحات وب ، Microsoft Excel امكان ارسال خروجـي گزارشـات بـ ا فرمـت  (Text)
 • 36. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد امكان ضميمه نمودن هر نوع فايل اطلاعاتي به ركوردها  امكان جستجو بر روي اطلاعات صفحه جاري  امكان فيلتر بر روي كليه اطلاعات صفحه جاري  بـوده User Friendly مراحل كاري در نر مافزارها بنحوي پياد هسازي م يشود كه داراي خاصيت  و محيط كاربري تمام سيستمها داراي فرمت مشابه باشند . استفاده از آيكن هاي معني دار در كليه زير سيستمها  امكان استفاده از كلمه كاربري و رمز عبور شبكه جهت ورود به سيستم  تعريف كاربر و كنترل دسترسي كاربران بصورت متمركز پياده سازي گرديده است.  Page 36 of 45
 • 37. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد ساختار كلي نرم افزار از منظر محيط كاربري : پياده سازي گرديده است لذا در محيط اجرا شما مـي توانيـد MDI نرم افزار سيستم مديريت توليد بصورت بطور همزمان چندين فرم را باز نموده و در صورت نياز بين آنها سوييچ نماييد. بطور مثال شما در فرم ذيل دو گزارش از نوع عدم انطباق هاي ايجاد شده كه يكي مرتبط با ماه 7 مـيلادي و ديگري مرتبط با ماه 8 ميلادي مي باشد را بصورت چينش عمودي در كنار يكديگر ملاحضه مـي نماييـد . Page 37 of 45
 • 38. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد ابزار بستن ، حداآثرو حداقل آردن اندازه فرم كـه در شـكل Windows نكته : جهت چيدن كليه فرمهاي باز بصورت عمودي ، افقي و يا آبشاري از منوي فوق نيز مشخص شده است استفاده نماييد. در كليه فرمهاي نرم افزار موارد ذيل مشترك مي باشد : در قسمت بالاي فرم عنوان كلي فرم (رويه انتخـاب شـده ) آمـده اسـت و در بدنـه فـرم كـه مشـابه  اطلاعات قرار دارد. (Grid Section) صفحات نرم افزار اكسل مي باشد در سمت راست بالاي فرم شماره ركورد جاري و تعداد كل ركوردها آمده است بطـور مثـال عبـارت  نشاندهنده آنست كه در فرم مذكور 46 ركورد موجود بوده و اشـاره گـر در حـال Record 5 of 46 حاضر بر روي ركورد شماره 5 قرار دارد. در كليه فرمها با كليك نمودن بر روي هر يك از ستونها ركوردهاي اطلاعاتي بر حسب آن مرتب مي  شوند و با كليك مجدد بر روي همان ستون ركوردهاي اطلاعاتي بر روي همان ستون ولـي بصـورت كليك نماييد بـه ترتيـب Count برعكس مرتب مي شوند بطور مثال اگر در فرم فوق بر روي ستون Page 38 of 45 نوار وضعيت شامل تاريخ ، آاربر و منوي جاري
 • 39. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد صعودي كليه ركوردها سورت شده و با كليك مجدد بصورت نزولي (از بزرگ به كوچك) سورت مـي شود. در كليه فرمها بخاطر خوانايي بيشتر ركوردها بصورت يك در ميان رنگ آميزي شده اند.  اشـاره گـر بـه Tab و يا Enter مي باشند با فشردن كليد Grid Section در كليه فرمها كه داراي  ستون بعدي منتقل مي شود و در صورتي كه اشاره گر بر روي آخرين ستون باشد به اولـين سـتون ركورد بعد(در صورت وجود) منتقل مي شود. و در صورتي كه آخرين ركورد باشـد ركـورد جديـدي (Insert اضافه مي گردد(جايگزين گزينه (Master/Detail) نشاندهنده وجود توالي پدر فرزندي TabSheet در كليه فرمها وجود بيش از يك  Commitments بـا عنوانهـاي Tab بين اطلاعات مي باشد. بطور مثال در فرم ذيـل كـه شـامل دو اول مشخصـات كلـي قـرارداد آمـده اسـت كـه بـا Tab مي باشد در Commitment Item و Spec آيتمهاي قراردادهاي موجـود (Commitment Item) دوم Tab انتخاب هر يك از قراردادها و انتخاب Tab قرارداد محسوب مي گردد) مشابه اين مسئله براي Detail نمايش داده مي شود(كه اطلاعات دوم نيز صادق مي باشد. Tab سوم (در صورت وجود)نسبت به قرارداده شده است كه كاربرد كليد هاي موجود بـر روي (Navigator) در كليه فرمها نوار پيمايشگر  آن بشرح ذيل مي باشد: بر روي شكل ذيل دكمه هايي كه نياز به توضيح بيشتري ندارند با برچسب شرح داده شده انـد و سـاير دكمه در ادامه بصورت كاملتر معرفي گرديده اند : Page 39 of 45
 • 40. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد نسبت بـه ويـرايش Edit نكته : در فرمهاي ورود اطلاعات جهت سهولت شما مي توانيد بدون فشردن كليد مي باشد) و در ضمن جهـت ثبـت ركـورد جـاري AutoEdit ركورد جاري اقدام نماييد(مانند محيط اكسل وتنها با رفتن به ركورد ديگر اينكار امكان پذير مي باشد. در ضمن جهت انصـراف Save بدون فشردن كليد را فشار دهيد. Esc مي توانيد دكمه Cancel از ثبت بدون استفاده از كليد استفاده نماييد. CTRL+D بدون فشردن دكمه مربوط مي توانيد از تركيب Delete جهت انتخاب گزينه Tab يـا Enter همجنين در صورتيكه بر روي آخرين ستون از آخرين ركورد قرارداشته باشـيد بـا فشـردن (Insert) و ركورد جديدي اضافه مي شود (Save) ركورد جاري ثبت شده نكته : دكمه پيمايشگر با توجه به ماهيت فرم و دسترسي شما مي تواند دكمه كمتـر و يـا بيشـتري داشـته باشد. در صورتيكه لازم است بصورت موقت به ركورد ديگـري برويـد و سـپس بـه ركـورد جـاري : Mark,GoTo ركورد جاري را نشاندار كرده و به ركورد ديگري رفته و پـس Mark برگرديد مي توانيد با فشار دادن دكمه به ركورد نشـاندار شـده برگرديـد لازم بـه ذكـر GoTo از اتمام كار بر روي آن ركورد و با فشار دادن دكمه است استفاده از امكان مذكور تنها براي يك ركورد ميسر مي باشد. در حالتي كه لازم است اطلاعات خاصي را مشاهده نماييد بـا فشـردن دكمـه فيلتـر فرمـي جهـت : Filter تعيين پارمترهاي مورد نظرتان باز مي گردد در اين فرم شما كليـه آيتمهـاي اطلاعـاتي موجـود در صـفحه جاري را مشاهده نموده و امكان فيلتر بر روي هر يك از اين آيتمها و يا تركيب آنها ميسر مي باشد. در ذيل يك فرم فيلتر نمونه آمده است. در اين فرم كه ليست عدم انطباق هاي در جريـان مـي باشـد كـاربر بـا فشـردن كليـد فيلتـر فـرم تعيـين در محـدوده 50 تـا 110 را انتخـاب و در QueryNo پارمترهاي فيلتر را باز نمـوده و در مرحلـه اول شـرط Partial Match )SerialNo در هر يك از قسـمتهاي آيـتم TC شامل عبارت SerialNo مرحله بعد شرط را انتخاب نموده است را تعيين نموده است. (Anywhere Page 40 of 45 رآورد اول رآورد بعدي رآورد جديد ويرايش رآورد انصراف از ثبت بستن فرم حذف رآورد ثبت رآورد
 • 41. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد نرم افزار تنها عدم انطباقهايي را نمايش مي دهد كـه شـماره Ok با شروط انتخاب شده بالا و فشردن دكمه باشد.(شكل سوم پايين) TC پرس و جوي آنها بين 50 تا 110 بوده و در ضمن شماره پره آن داراي عبارت يكي از موارد ذيل انتخاب نماييد : (Search Type) نكته : شما مي توانيد نوع جستجو در اين حالت ركوردهاي بازيابي مي گردند كه آيتم انتخـاب شـده دقيقـا مسـاوي : Exact Match  شرط وارد شده باشد. در اين حالت ركوردهايي بازبابي مي شـوند كـه در ابنـداي آيـتم : Partial Match at Beginning  انتخاب شده ، شرط وارد شده وجود داشته باشد Page 41 of 45
 • 42. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد در اين حالت كليه ركوردهايي كه هر قسمت از آيتم انتخاب شده : Partial Match at Anywhere  شامل عبارت شرط وارد شده باشد بازيابي مي گردد(مثال فوق) را انتخاب نموده باشيد بين حروف كوچك و بزرگ تمايز قايـل Case Sensitive نكته : در حالتي كه گزينه متفـاوت SerialNo=tC با نتيجـه فيلتـر بـا شـرط SerialNo=TC شده و بطور مثال نتيجه فيلتر با شرط است و در مورد شكل ذيل در حالت دوم هيچ ركوردي بازيابي نمي گردد. شما ليست شروط انتخاب Searched نكته : همانطور كه در شكل ذيل مشاهده مي شود با رفتن به قسمت اقدام نماييد. (Clear) شده جهت فيلتر را مشاهده نموده و مي توانيد نسبت به اصلاح يا حذف آن نيز مي توانيد مشاهده نماييد. View Summary در ضمن اطلاعات مشابه را با فشردن دكمه Page 42 of 45
 • 43. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد نكته : جهت بازيابي كليه ركوردها(برداشتن فيلتر) كافي است مجدد فرم فيلتـر را بـاز نمـوده و بـا فشـردن را انتخاب نماييد. OK كليه شروط پاك گرديده و سپس كيلد New Search دكمه تنها ركوردهاي فيلتر شده به اكسل ارسـال مـي گـردد . از Export نكته : در حالت فيلتر و با انتخاب گزينه اين قابليت مي توان در موارد بسياري كه نياز به اطلاعات خاصي مي باشد مي توان استفاده نمود بطوريكـه Export ابتدا با تعيين شروط مناسب ركوردهاي مورد نظر را فيلتر نمـوده و سـپس مـي تـوان بـا انتخـاب ركوردهاي دلخواه را به اكسل ارسال نمود. از اين گزينه جهت جستجو بر روي ركوردهاي اطلاعاتي استفاده مي شود با انتخـاب ايـن گز ينـه : Locate و تعيين شرط مورد نظـر Fields فرم جستجو باز شده و شما مي توانيد با انتخاب آيتم مورد نظر از قسمت و انتخاب نوع شرط(جهت اطلاعات بيشتر بر روي نوع شرط به توضـيحات مـرتبط Field Value در قسمت مراجعه نماييد) Filter با نوع شرط در گزينه نكته : در صورت يافتن ركورد با شرط وارد شده اشاره گر بر روي ركـورد يافـت شـده قـرار مـي گيـرد و در ركوردي بعدي با شرط تعيين شده(در صـورت وجـود ) Next صورت انتخاب مجدد جستجو و فشردن دكمه يافت مي شود. كليه ركوردهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه جاري به اكسل ارسـال Export با انتخاب گزينه : Export مي گردد همانطور كه قبلا نيز گفته شد در حالتي كه با تعيين شروط عمليـات فيلتـر را انجـام داده باشـيد تنها ركوردهاي بازيابي شده(فيلتر شده) را به اكسل ارسال مي نمايد. Export عمليات در نرم افزار گنجانيده شده است بـدين صـورت كـه بـا Export نكته : روش ديگري نيز براي انجام عمليات فرم ذيل مشاهده مي گردد Export… فشردن دكمه سمت راست ماوس و انتخاب گرينه Page 43 of 45
 • 44. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد و سه فرمت متني وجـود دارد در ضـمن ، (Html) فرمت وب ، Excel در فرم فوق امكان ارسال اطلاعات به شما مي توانيد صفات ديگري را نيز در هنگام ارسال انتخاب نماييد. نمـايش يافتـه در Internet Explorer كه در محيط (Html) نمونه اي از اطلاعات ارسال شده با فرمت وب شكل ذيل مشاهده مي شود. نمودار مرتبط با اطلاعات نمايش داده شده در فرم چـارت قابـل مشـاهده Chart با انتخاب گزينه : Chart مي باشد لازم به ذكر است نمودار با اطلاعات لحظه اي كار مي كند و اين بدان معناست كه اگـر بـا انجـام عمل فيلتر قسمتي از اطلاعات نمايش يابد و يا با عمل سـورت ترتيـب نمـايش اطلاعـات عـوض شـود (يـا نيز نمودار مرتبط بـا آن را نمـايش مـي دهـد (هماننـد Chart تركيب سورت و فيلتر) در اين صورت گزينه (Export گزينه در ذيل نمودار ميله اي مربوط به گزارش تحليلي عدم تطابق ها كه مرتبط با مقايسه تعدادي عـدم تطـابق هاي رخداده در مراكز كاري كارگاه ماشينكاري مي باشد آمده است : Page 44 of 45
 • 45. MTS - قابليتها و امكانات سيستم جامع مديريت توليد Page 45 of 45