Case study

‫تحقیق‬ ‫روش‬
‫موردی‬ ‫مطالعات‬
CASE STUDY
‫مقدمه‬
‫رويكرد‬‫مطالعه‬‫موردي‬‫يكي‬‫از‬‫متداول‬‫ترين‬‫استراتژي‬‫هاي‬‫تحقیق‬‫كیفي‬‫محس‬‫وب‬‫مي‬‫شود‬.
‫اين‬‫رويكرد‬‫يك‬‫روش‬‫يا‬‫شیوه‬‫نیست‬‫بلكه‬‫نوعي‬‫استراتژي‬‫پژوهشي‬‫است‬.‫د‬‫رون‬‫اين‬
‫استراتژي‬‫روشها‬‫و‬‫شیوه‬‫هاي‬‫متعددي‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫مي‬‫گیرند‬.‫ممكن‬‫است‬‫اي‬‫ن‬
‫روش‬‫ها‬،‫كمي‬‫كیفي‬‫و‬‫يا‬‫تركیبي‬‫از‬‫هردو‬‫روش‬‫باشند‬.‫مطالعه‬‫موردي‬‫اگرچه‬‫غالب‬‫ا‬‫بر‬‫فنون‬
‫و‬‫شیوه‬‫هاي‬‫كیفي‬‫استوار‬‫است‬‫ولي‬‫نمي‬‫تواند‬‫صرفا‬‫از‬‫طريق‬‫فنون‬‫پژوهش‬‫كی‬‫في‬‫تعريف‬
‫شود‬‫بلكه‬‫بايستي‬‫در‬‫قالب‬‫جهت‬‫گیري‬‫نظري‬‫آن‬‫تعريف‬‫شود‬‫در‬‫اين‬‫استرات‬‫ژي‬‫تاكید‬‫بر‬
‫جدايي‬‫بستر‬‫از‬‫موضوع‬‫پژوهشي‬‫نیست‬‫بلكه‬‫تاكید‬‫بر‬‫ديدن‬‫موضوع‬‫در‬‫بس‬‫تر‬‫پژوهش‬
‫است‬.‫بیشتر‬‫تحقیقات‬‫موردي‬‫به‬‫علت‬‫فرصت‬‫بررسي‬،‫باز‬‫قادر‬‫به‬‫استخراج‬‫روش‬‫هاي‬
‫استقرايي‬‫پژوهش‬‫مي‬‫شوند‬‫كه‬‫هدف‬‫آن‬‫تئوري‬‫سازي‬‫و‬‫ايجاد‬‫فرضیه‬‫و‬‫نه‬‫صرفا‬‫آ‬‫زمون‬
‫آنها‬‫است‬
‫موردی‬ ‫مطالعات‬ ‫تعریف‬
‫گودوهات‬:‫روش‬‫موردي‬‫بیش‬‫از‬‫همه‬‫يك‬‫رويكرد‬‫است‬‫كه‬‫بر‬‫اساس‬‫آن‬‫هر‬‫واحد‬
‫اجتماعي‬‫همچون‬‫يك‬‫كل‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شود‬‫مي‬.‫حال‬‫اين‬‫واحد‬‫تواند‬‫مي‬‫يك‬،‫فرد‬‫ي‬‫ك‬
،‫خانواده‬‫يك‬‫نهاد‬‫اجتماعي‬‫يا‬‫حتي‬‫يك‬‫جامعه‬‫باشد‬
‫موريس‬‫دوورژه‬:‫اصطالح‬‫مطالعه‬‫موردي‬‫معرف‬‫دو‬‫چیز‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫عمل‬‫با‬‫هم‬‫اختالف‬
‫دارند‬:،‫نخست‬‫يك‬‫موضوع‬‫بر‬‫سر‬‫تحلیل‬‫ژرف‬‫رفتار‬‫يك‬‫فرد‬،‫است‬‫چه‬‫از‬‫راه‬‫سن‬‫هاي‬‫د‬
‫شخصي‬‫و‬‫چه‬‫از‬‫راه‬‫هاي‬‫مصاحبه‬‫خاطرات‬.‫و‬‫اين‬‫معني‬‫اصل‬‫و‬‫دقیق‬‫مطالعه‬‫موردي‬‫است‬.
،‫دوم‬‫در‬‫معناي‬،‫تري‬‫گسترده‬‫مطالعه‬‫موردي‬‫را‬‫به‬‫هرگونه‬‫بررسي‬‫تك‬‫نگاري‬‫كه‬‫د‬‫رباره‬
‫يك‬‫حادثه‬‫يا‬،‫تصمیم‬‫يا‬‫درباره‬‫يك‬‫مورد‬‫خاص‬‫انجام‬،‫شود‬‫مي‬‫اطالق‬‫كنند‬‫مي‬.
‫تحقیقات‬‫موردي‬‫زماني‬‫برتري‬‫يابند‬‫مي‬‫كه‬‫هايي‬‫پرسش‬‫با‬‫ادوات‬‫استفهام‬«‫چگ‬‫ونه‬»‫يا‬
«‫چرا‬»‫مطرح‬‫باشند‬‫مي‬‫و‬‫نیز‬‫زماني‬‫كه‬‫پژوهشگر‬‫كنترلي‬‫بر‬‫رويدادها‬‫ندارد‬‫و‬‫آن‬‫گاه‬‫كه‬
‫پديده‬‫مورد‬‫توجه‬‫متعلق‬‫به‬‫زمان‬‫معاصر‬‫و‬‫در‬‫بستر‬‫زندگي‬‫واقعي‬‫قرار‬‫داشته‬‫ب‬‫اشند‬.
‫اهمیت‬‫موردی‬ ‫مطالعه‬
‫اين‬‫روش‬‫از‬‫جهاتي‬‫بسیار‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫است‬:
‫الف‬)‫شناخت‬‫كل‬‫واقعیت‬:‫تنها‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اين‬‫روش‬‫مي‬‫توان‬‫كلیت‬‫واقعیت‬‫را‬‫فهمید‬.
‫روش‬،‫موردي‬‫بهترين‬‫شیوه‬‫براي‬‫پیاده‬‫كردن‬‫ديدگاه‬‫هاي‬‫كلنگر‬‫و‬‫همچنین‬‫اندي‬‫شه‬‫آناني‬
‫است‬‫كه‬‫بر‬‫پیكربندي‬‫واقعیت‬‫تكیه‬‫دارند‬.
‫ب‬)‫شناخت‬‫ابعاد‬‫نهان‬‫پديده‬‫اجتماعي‬:‫تحقیق‬،‫موردي‬‫واقعیت‬‫را‬‫در‬‫كنه‬‫آن‬‫بررس‬‫ي‬
،‫كند‬‫مي‬‫به‬‫اعماق‬‫دست‬‫مي‬‫يابد‬‫و‬‫به‬‫مطالعات‬‫ژرفانگر‬‫مي‬‫پردازد‬.
‫ج‬)‫دستیابي‬‫به‬‫كلیت‬‫منحصر‬‫بفرد‬:‫همیشه‬‫در‬،‫جامعه‬‫اي‬‫آينده‬‫خاص‬‫و‬‫كلیت‬‫ي‬‫بي‬‫نظیر‬
‫وجود‬‫دارد؛‬‫كه‬‫شناخت‬،‫آن‬‫تنها‬‫از‬‫طريق‬‫مطالعات‬‫موردي‬‫امكان‬‫پذير‬‫است‬.
‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫اصلی‬ ‫خصوصیات‬
‫مطالعه‬‫موردي‬‫چهار‬‫خصوصیت‬‫اصلي‬‫دارد؛‬‫كه‬‫عبارتند‬‫از‬:
1.‫خاص‬‫گرا؛‬‫مطالعه‬‫موردي‬‫بر‬،‫وضعیت‬،‫رويداد‬‫برنامه‬‫يا‬‫پديده‬‫خاص‬‫تم‬‫ركز‬
‫مي‬،‫كند‬‫در‬‫نتیجه‬‫روش‬‫خوبي‬‫براي‬‫مطالعه‬‫مسائل‬‫عملي‬‫در‬‫زندگي‬‫واق‬‫عي‬
‫است‬.
2.‫توصیفي؛‬‫اين‬،‫روش‬‫توصیفي‬‫مفصل‬‫از‬‫موضوع‬‫مورد‬‫مطالعه‬‫ارائه‬‫مي‬‫دهد‬.
3.‫اكتشافي؛‬‫به‬‫فهم‬‫بهتر‬‫موضوع‬‫مورد‬‫مطالعه‬‫كمك‬‫مي‬‫كند‬.
4.‫استقرايي‬‫؛‬‫غالب‬‫مطالعات‬،‫موردي‬‫تكیه‬‫بر‬‫استدالل‬‫استقرايي‬‫دارن‬‫د‬.
‫موردی‬ ‫مطالعات‬ ‫انواع‬
‫رابرت‬‫كي‬‫يین‬‫دو‬‫نوع‬‫استراتژي‬‫مورد‬‫پژوهي‬‫را‬‫از‬‫هم‬‫متمايز‬‫مي‬‫سازد‬.‫اگر‬‫مطالع‬‫ه‬‫شامل‬
‫يك‬‫مورد‬‫باشد‬‫مورد‬‫پژوهي‬‫يگانه‬‫و‬‫اگر‬‫مطالعه‬‫شامل‬‫چند‬‫مورد‬(‫بیش‬‫از‬‫يك‬‫مورد‬)
‫باشد‬‫با‬‫مورد‬‫پژوهي‬‫چندگانه‬‫سروكار‬‫داريم‬.‫او‬‫همچنین‬‫هركدام‬‫از‬‫اين‬‫دو‬‫نوع‬‫را‬‫ب‬‫ه‬‫دو‬
‫طرح‬‫جزيي‬‫تقسیم‬‫مي‬‫نمايد‬.
‫راي‬‫استراتژي‬‫مورد‬‫پژوهشي‬‫چهار‬‫نوع‬‫طرح‬‫وجود‬‫دارد‬.
(1)‫طرح‬‫هاي‬‫تك‬‫موردي‬‫كلي‬
(2)‫طرح‬‫هاي‬‫تك‬‫موردي‬‫مبسوط‬
(3)‫طرح‬‫هاي‬‫چند‬‫موردي‬‫كلي‬
(4)‫طرح‬‫هاي‬‫چندموردي‬‫مبسوط‬
‫موردی‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربرد‬
،‫سیاست‬‫علوم‬‫سیاسي‬‫و‬‫مديريت‬‫دولتي‬.
‫شناسي‬‫روان‬‫اجتماعي‬‫و‬‫شناسي‬‫جامعه‬.
‫تحقیقاتي‬‫كه‬‫در‬‫زمینه‬‫مديريت‬‫و‬‫سازمان‬‫انجام‬‫شود‬‫مي‬.
‫تحقیقاتي‬‫كه‬‫در‬‫زمینه‬‫ريزي‬‫برنامه‬‫شهري‬‫و‬،‫اي‬‫منطقه‬‫مثل‬‫تي‬‫تحقیقا‬‫كه‬‫در‬‫ز‬‫مینه‬
،‫ها‬‫برنامه‬‫ها‬‫همسايه‬(‫هاي‬‫منطقه‬‫مجاور‬)‫يا‬‫ها‬‫سازمان‬‫و‬‫هاي‬‫نهاد‬‫دولتي‬‫انجام‬‫شود‬‫مي‬.
‫مطالعات‬‫و‬‫تحقیقاتي‬‫كه‬‫به‬‫منظور‬‫هاي‬‫نامه‬‫پايان‬‫هاي‬‫دوره‬‫كارشناسي‬‫ارشد‬‫و‬‫دك‬‫تري‬(‫در‬
‫علوم‬‫اجتماعي‬)‫انجام‬‫شود‬‫مي‬
‫قوت‬ ‫نقاط‬
‫نقطه‬‫قوت‬‫و‬‫منحصر‬‫بفرد‬‫تحقیق‬‫موردي‬‫در‬‫هاي‬‫توانايي‬‫آن‬‫است‬‫كه‬‫تواند‬‫مي‬
‫از‬‫انواع‬‫مدارك‬(‫مثل‬،‫اسناد‬‫آثار‬‫فرهنگي‬‫و‬،‫تاريخي‬‫مصاحبه‬‫و‬‫مشاهده‬)
‫استفاده‬‫كند‬.‫فراتر‬،‫كه‬‫اين‬‫در‬‫برخي‬‫از‬‫شرايط‬‫شخص‬‫پژوهشگر‬‫ب‬‫ا‬‫مشاركت‬
‫در‬‫تحقیق‬‫شاهد‬‫رويداد‬‫است‬‫و‬‫وسیله‬‫بدين‬‫تواند‬‫مي‬‫در‬‫فرآيند‬‫پژو‬‫هش‬
‫تغییرات‬‫رسمي‬‫غیر‬‫بدهد‬.
‫از‬‫جمله‬‫نقاط‬‫قوت‬‫تحقیق‬‫موردي‬‫آن‬‫است‬‫كه‬‫به‬‫شناخت‬‫تمامي‬‫ابعاد‬‫يك‬
‫واحد‬‫اجتماعي‬‫پردازد‬‫مي‬.
‫ضعف‬ ‫نقاط‬
‫فاقد‬‫قدرت‬‫تعمیم‬‫است‬.‫هرچند‬‫كه‬‫ابزاري‬‫ارزشمند‬‫است‬‫و‬‫با‬‫استفا‬‫ده‬‫از‬‫آن‬
‫توان‬‫مي‬‫متغیرهاي‬‫معنادار‬‫را‬‫كشف‬‫كرد‬‫اما‬‫امكان‬‫تعمیم‬‫ها‬‫داده‬‫را‬‫فراهم‬
‫سازد‬‫نمي‬‫زيرا‬‫فقط‬‫بر‬‫روي‬‫يك‬‫مورد‬‫صورت‬‫گیرد‬‫مي‬‫و‬‫در‬‫يك‬‫مقطع‬‫ز‬‫ماني‬
‫است‬.
‫فاقد‬‫اعتبار‬‫دروني‬‫نیست‬‫باز‬‫هم‬‫به‬‫همین‬‫دلیل‬‫كه‬‫در‬‫يك‬‫مقطع‬‫زم‬‫اني‬‫و‬
‫براي‬‫بار‬‫يك‬‫صورت‬‫گیرد‬‫مي‬.‫روابط‬‫علي‬‫را‬‫مورد‬‫شناخت‬‫و‬‫تحلیل‬‫ق‬‫رار‬
،‫دهد‬‫نمي‬‫بسیاري‬‫از‬‫دانشمندان‬‫آنرا‬‫براي‬‫مراحل‬‫ماقبل‬‫تجربي‬‫تحقی‬‫ق‬‫مفید‬
‫دانند‬‫مي‬.
‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫مراحل‬
1.‫طراحي؛‬‫نخستین‬‫موضوع‬‫مورد‬‫نظر‬‫مطالعه‬‫موردي‬‫اين‬‫است‬‫كه‬‫چه‬‫بايد‬‫پرسی‬‫د‬.
2.‫مطالعه‬‫آزمايشي؛‬‫پیش‬‫از‬‫شروع‬‫مطالعه‬‫آزمايشي‬‫بايد‬‫يك‬"‫پروتكل‬‫مطالعات‬‫ي‬"‫ساخته‬
‫شود‬.‫اين‬‫سند‬‫عملیاتي‬‫را‬‫كه‬‫بايد‬‫در‬‫مطالعه‬‫صورت‬‫بگیرد‬‫و‬‫نیز‬‫ابزار‬‫يا‬‫ابز‬‫ارهاي‬
‫گردآوري‬‫داده‬‫ها‬‫را‬‫گیرد‬‫دربرمي‬.
3.‫گردآوري‬‫داده‬‫ها؛‬‫دست‬‫كم‬‫چهار‬‫منبع‬‫اطالعاتي‬‫را‬‫مي‬‫توان‬‫در‬‫مطالعات‬‫موردي‬‫در‬
‫نظر‬‫گرفت‬:،‫اسناد‬،‫مصاحبه‬‫مشاهده‬،‫مشاركتي‬‫مصنوعات‬‫انساني‬.
4.‫تحلیل‬‫داده‬‫ها؛‬‫برخالف‬‫فنون‬‫پژوهش‬،‫كمي‬‫در‬‫مطالعه‬،‫موردي‬‫فرمول‬‫هاي‬‫مشخص‬‫ي‬
‫براي‬‫هدايت‬‫پژوهشگر‬‫در‬‫جريان‬‫تحلیل‬‫داده‬‫ها‬‫وجود‬‫ندارد‬.‫سه‬‫راهبرد‬‫تحلیل‬‫كلي‬:
‫تطبیق‬،‫الگوها‬‫تبیین‬،‫سازي‬‫توالي‬‫زماني‬.
5.‫گزارش‬‫نويسي؛‬‫گزارش‬‫مطالعه‬‫موردي‬‫به‬‫اشكال‬‫مختلف‬‫است‬.‫ممكن‬‫است‬‫از‬‫ط‬‫رح‬
‫ّتي‬‫ن‬‫س‬‫گزارش‬‫هاي‬‫تحقیقي‬‫پیروي‬‫كند‬‫يا‬‫از‬‫يك‬‫شیوه‬‫غیر‬‫ّتي‬‫ن‬‫س‬‫بهره‬‫گی‬‫رد‬.
1 sur 10

Recommandé

انواع پژوهش کمی وکیفی در آماده سازی مقاله par
انواع پژوهش کمی وکیفی در آماده سازی مقالهانواع پژوهش کمی وکیفی در آماده سازی مقاله
انواع پژوهش کمی وکیفی در آماده سازی مقالهAryaazInstitute
23 vues16 diapositives
انواع پژوهش درانجام تز دکتری par
انواع پژوهش درانجام تز دکتریانواع پژوهش درانجام تز دکتری
انواع پژوهش درانجام تز دکتریAryaazInstitute
23 vues14 diapositives
پژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامه par
پژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامهپژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامه
پژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامهAryaazInstitute
37 vues9 diapositives
Zatajam . information fusion par
Zatajam . information fusionZatajam . information fusion
Zatajam . information fusionfatemeh zatajam
51 vues37 diapositives
Habermas par
HabermasHabermas
Habermasmehdi88992003
715 vues11 diapositives
Network society par
Network societyNetwork society
Network societymehdi88992003
911 vues11 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Ecla par
EclaEcla
Eclamehdi88992003
691 vues6 diapositives
Hard news soft news par
Hard news soft newsHard news soft news
Hard news soft newsmehdi88992003
546 vues9 diapositives
تیترنویسی در مطبوعات par
تیترنویسی در مطبوعاتتیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعاتmehdi88992003
577 vues11 diapositives
Structuralism par
StructuralismStructuralism
Structuralismmehdi88992003
984 vues18 diapositives
Symbolism par
SymbolismSymbolism
Symbolismmehdi88992003
676 vues50 diapositives
Surprise ending par
Surprise endingSurprise ending
Surprise endingmehdi88992003
395 vues5 diapositives

En vedette(20)

Similaire à Case study

مدیریت استراتژیک برند par
مدیریت استراتژیک برندمدیریت استراتژیک برند
مدیریت استراتژیک برندMojtaba Akherat
53 vues52 diapositives
Strategic planning par
Strategic planning Strategic planning
Strategic planning noosha safahani
3.7K vues63 diapositives
Research method (انواع روش تحقیق) par
Research method (انواع روش تحقیق)Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)Mahnaz Taslimi
1.1K vues29 diapositives
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy system par
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy systemparticle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy systemAmir Shokri
51 vues25 diapositives
Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran) par
Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran)Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran)
Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran)JalalNeshat1
26 vues10 diapositives
Benchmark technique par
Benchmark technique  Benchmark technique
Benchmark technique Dr Peshevar
1.1K vues124 diapositives

Similaire à Case study(11)

مدیریت استراتژیک برند par Mojtaba Akherat
مدیریت استراتژیک برندمدیریت استراتژیک برند
مدیریت استراتژیک برند
Mojtaba Akherat53 vues
Research method (انواع روش تحقیق) par Mahnaz Taslimi
Research method (انواع روش تحقیق)Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)
Mahnaz Taslimi1.1K vues
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy system par Amir Shokri
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy systemparticle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
Amir Shokri51 vues
Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran) par JalalNeshat1
Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran)Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran)
Optimization of Drillng in Maroon Oilfield (Iran)
JalalNeshat126 vues
Benchmark technique par Dr Peshevar
Benchmark technique  Benchmark technique
Benchmark technique
Dr Peshevar1.1K vues
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP par Hossein Zeinivand
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking par milad shahnazi
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinkingتفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking
milad shahnazi871 vues
نظریه رفتار اطلاعاتی در محیط های جدید جستجو par tahere jafarie
نظریه رفتار اطلاعاتی در محیط های جدید جستجونظریه رفتار اطلاعاتی در محیط های جدید جستجو
نظریه رفتار اطلاعاتی در محیط های جدید جستجو
tahere jafarie76 vues

Plus de mehdi88992003

Reuters par
ReutersReuters
Reutersmehdi88992003
843 vues17 diapositives
Social learning theory par
Social  learning theorySocial  learning theory
Social learning theorymehdi88992003
1.1K vues9 diapositives
Cyber crime law par
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime lawmehdi88992003
329 vues44 diapositives
Pr! par
Pr!Pr!
Pr!mehdi88992003
684 vues37 diapositives
Digital divide par
Digital divideDigital divide
Digital dividemehdi88992003
369 vues14 diapositives
Campaign par
CampaignCampaign
Campaignmehdi88992003
572 vues36 diapositives

Case study