Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Biznis plan II

2 161 vues

Publié le

 • Login to see the comments

Biznis plan II

 1. 1. Biznis plan II predavanje KORAK PO KORAK DO USPESNOG POSLOVNOG PLANA
 2. 2. Večeras ćemo govoriti o predstavljanju proizvoda, odnosno usluge, menadžmentu, upravljanju, organizaciji, pozicioniranju grane, a posvetićemo vreme i svemu što vam je potrebno za prikupljanje informacija za istraživanje tržišta koji je jako bitan segment celog kursa.
 3. 3. PLAN POZICIONIRANJA  Poslovno okruženje  Poslovni prostor / lokacija  Analiza konkurencije i grane  Dobavljači  Strategija ulaska na tržište
 4. 4. POSLOVNO OKRUŽENJE  Poslovno okruženje predstavlja bukvalno sve oko vas te stoga, u ovom poglavlju posvetite nešto više pažnje i prostora. Kako bismo vam olakšali, možete da pišete o:  - Postojećem stanju i kretanjima u grani vašeg poslovanja  - Razvojnim mogućnostima privrednog sektora  - O tome koji su uticajni eksterni faktori (zakonska regulativa, razna ograničenja, potrebne dozvole...)  Poslovno okruženje možete da posmatrate i iz tehnološkog, ekonomskog, političkog ili društvenog aspekta. Obratite pažnju na teme:  - Starosno socijalna struktura korisnika proizvoda,  - Razlike u životnim i poslovnim stilovima različitih društvenih grupacija,  - Uticaj makroekonomskih kretanja na ponudu i tražnju,  - Uticaj globalne ekonomske krize, aktuelne i očekivane ekonomske politike i sl.  - Stabilnost političke situacije...
 5. 5. POSLOVNI PROSTOR/ LOKACIJA  Opišite vaš poslovni prostor odnosno njegovu poziciju, prednosti, mane, navedite kolika je zakupnina i koliko ona opterećuje vaše ukupno poslovanje. Koje su mogućnosti za unapređenje, ugovorni odnosi sa zakupodavcem...  Navedite površinu poslovnog prostora uz obrazloženje da li je ona dovoljna za obavljanje vaše delatnosti i sl. Uređenost poslovnog prostora, potrebna ulaganja i renoviranja...  Lokacija sa preciznom adresom treba da pokaže delokrug poslovnog obuhvata vaše firme na opredeljenom tržištu. Opredelite se u startu za geografsko, odnosno tržišno područje koje ćete poslovno pokrivati, za zemlju, region, grad, ulicu, tržni centar, pijacu, objekat i/ili druge makro, mezo i mikro lokacije vašeg biznisa.  Prilokom izbora lokacije morate imati u vidu nekoliko činioca. Prvo, osnovnu i sporednu delatnost sa kojima ćete se baviti. Zatim blizinu nabavnog i prodajnog tržišta. Ukoliko je reč o proizvodnji adekvatan izbor lokacije znači odsutnost problema sa neposrednim okruženjem. Neke proizvodne delatnosti stvaraju buku ili zagađenje, na koje susedi mogu ljutito da reaguju. U svim slučajevima, kada se posluje sa fizičkim dobrima mora se voditi računa, da li odabrana lokacija obezbeđuje uslove za neometan transport materijalnih inputa i outputa, kao i za bezbedno skladištenje raspoloživih dobara. Pored saobraćajne infrastrukture bitan činilac poslovanja je i raspoloživost druge infrastrukture (voda, struja, kanalizacija, gas, TT i drugo), što je sve potrebno za nesmetano obavljanje opredeljenog biznisa. Nepostojanje odgovarajuće infrastrukture može da oteža, a ponekad i omogući obavljanje određenih poslova.  Napravite pozicionu analizu opredeljene lokacije i tu analizu obrazložite!
 6. 6. ANALIZA KONKURENCIJE I GRANE
 7. 7.  Iz navedenih razloga, analiza privredne grane mora da uključi sva četiri elementa.  Rizik od novih preduzeća umanjuje profitabilnost.  Novi i snažniji supstituti mogu da promene tražnju za postojećim proizvodima.  Kupovna moć kupaca i dobavljača ima bitan uticaj na profitabilnost, naročito u slučaju monopola. Kupovina od monopoliste i prodaja monopolisti ima velika ogranicenja izražena prema profitabilnosti.  Da bi se preduzece pozicioniralo u odnosu na konkurenciju potrebno je izvršiti SWOT analizu. SWOT, strength, weaknesses, opportunities i threats, što znaci snage, slabosti, šanse i pretnje, respektivno. Ovako izvršena analiza okruženja i privredne grane, zajedno sa istraživanjima marketinga predstavljaju dobru osnovu za formulisanje ulaznih i izlaznih strategija, što je sledeći deo poslovnog plana.
 8. 8.  Morate znati da svaki proizvod/usluga ima svoju konkurenciju. Praksa razvijenih zemalja pokazala je da iznenađujuće veliki broj preduzetnika misli da nema konkurenciju u oblasti poslovanja njhovog preduzeća.  Iako ona često nije direktna, dobro posmatranje i analiza konkurencije Vam omogućava da bolje razumete potrebe kupaca i njihovu spremnost da to plate i bolje pozicionirate Vaš biznis u odnosu na konkurenciju.  U okviru ovog dela obavezno izvršiti: istraživanje, klasifikaciju, analizu, veličinu, profitabilnost i način poslovanja konkurencije.  Analiza konkurencije (ko je vaša konkurencija, koliko će uticati na vaše poslovanje, razlike i prednosti u odnosu na njih... udeo najveće konkurentske kompanije, udeli tri sledeće kompanije po veličini... glavni ciljevi konkurenata i realna mogućnost za njihovo ostvarenje, uspešnost dosadašnje strategije glavnih konkurenata, očekivane promene strategije. Možete da pišete i o prednostima vašeg programa u odnosu na konkurentski i sl.
 9. 9.  Metodi za postizanje konkurentske prednosti:  1. Procenite sa koliko ćete se konkurenata nadmetati u poslu  2. Da li i drugi preduzetnici imaju iste ili slične ideje kao vi?  3. Koje pogodnosti spremate za kupce?  4. Napravite komparativnu procenu konkretnog biznisa i konkurencije  Vrste konkurencije:  • Intertipna (horizontalna, opšta, sveobuhvatna, posredna) – svi konkurišu svima jer su novac, pažnja i vreme raspoloživih kupaca ograničeni  • Generička konkurencija je ona između takmičara unutar jedne branše poslovanja, koji nude različita dobra ili usluge (pr. prodavcu jabuka konkuriše prodavac šljiva)  • Intratipna (direktna) konkurencija je između ponuđača istih proizvoda ili usluga
 10. 10.  Analiza konkurencije:  • Identifikacija i ocena aktuelnih potencijalnih konkurenata – ko su, šta rade, na koji način, po kojim cenama i kojim mušterijama  • identifikacija i ocena konkurentskih strategija – koje strategije primenjuju, na koji način i sa kakvim efektima  • Identifikacija i ocena konkurentskih ciljeva – da li im je cilj da se brzo obogate ili da trajno korektno posluju za dobrobit sredine u kojoj rade  • Identifikacija i ocena konkurentskog odnosa i konkurentskih namera u odnosu na vas i druge tržišne učesnike na datom prostoru poslovanja  • Identifikacija i ocena konkurentskih snaga i slabosti  • identifikaciju i ocenu poslovne filozofije i načina reagovanja konkurenata  Izvedena analiza treba da vam ukaže na slabe tačke vašeg poslovanja i na smer u kome treba da delujete, kako biste popravili performanse svog tržišnog nastupa u cilju ostvarivanja konkurentske prednosti.
 11. 11.  Strategije za postizanje konkurentske prednosti:  1. Budite u nečem prvi!  2. Budite mnogo jači u jednoj ili vise ključnih funkcija poslovanja (KFU )  a. Odrediti cilj – ključni za organizaciju  b. Odrediti koji faktori su kritični za postizanje tog cilja  c. Koje odluke su ključne za te kritične faktore uspeha?  d. Koje varijacije su moguće/prihvatljive?  e. Kako će se meriti?
 12. 12.  3. Tipične i netipične metode za postizanje konkurentske prednosti  a. Primer tipične metode: trkanje cenama, uslugama, povoljnostima...u korak sa konkurencijom  b. Primer netipične metode: zasnovan na iznalaženju KFU koje konkurent ne koristi dovoljno i ne koristi na pravi način  4. Necenovna strategija  a. miks asortimana  b. miks promocije  c. distribucija  5. Ne postoji apsolutno uspešna strategija već uspešna strategija u odnosu na konkretne konkurente!  6. Ne nadmećite se oko malog kolača, već se potrudite da se kolač uveća!  7. Fer nadmetanje!
 13. 13. DOBAVLJAČI  Plan nabavke je vrlo bitan deo plana za proizvodjačke firme, kojim se definišu:  1. Izvori snabdevanja  2. Alternativni izvori snabdevanja  3. Struktura nabavki  4. Vremenska dimenzija nabavki  5. Finansijski okvir  6. Korelacija nabavnih cena sa izlaznim cenama  7. Godišnje potrebe za materijalnim sredstvima: kamioni, automobili, kancelariski nameštaj i materijal.  Napišite ko su vaši dobavljači, koliko ih ima na tržištu, da li su zamenljivi, diferenciranost ponude (da li su proizvodi međusobno lako zamenljivi). Navedite koliko dugo postoje na tržištu, koliko su dostupni i pouzdani i sl. Kakvi su uslovi ugovora koje ste sklopili sa vašim dobavljačima?
 14. 14. STRATEGIJA ULASKA NA TRŽIŠTE  Razlikujemo tri osnovna preduzetnicka principa za ulazak na tržište:  - strategija inovativnosti, teži da ponudi bolji proizvod ili uslugu po nižoj ceni  - strategija imitacije, zasnovana je na ponudi koja je identicna ili slicna onoj od postojecih konkurenata  - strategija neuhvatiljivosti, zasnovana je na istoj ili slicnoj ponudi kao i kod konkurencije, ali ovde nova preduzeca pokrivaju potrebe samo sekundarnih klijenata i na taj nacin izbegavaju reakciju postojecih preduzeca  Kada jednom ude na tržište novo preduzece mora da odabere konkurentsku strategiju. Na izbor strategije mogu da ucestvuju sve kljucne karakteristike: strucnost, tehnologija i veština proizvodnje i sposobnost, nacin poslovanja, poslovni procesi iorganizaciona struktura.
 15. 15.  Istraživanje tržišta je proces sakupljanja, obrade, klasifikovanja i analize brojnih podataka o kupcima koji treba da bude realizovano pre početka biznisa.  Potrebno je definisati profil Vašeg kupca putem sledećih pitanja:  - ko su Vaši kupci/potrošači? Kakva je njihova kupovna moć?  - kako cena, kvalitet, boja, pakovanje, garancija, servis, popusti i ostalo utiču na odluku o kupovini?  - da li je proizvod/usluga za njih: neophodnost, samo jedna od nabavki ili luksuz?  - kakav je sistem plaćanja?  - da li je kupac istovremeno i korisnik?  - koliko je važan lični kontakt sa kupcem?  - da li poznajete profil potencijalnog kupca?  - vrsta i lista najvažnijih kupaca...
 16. 16.  Definisanje tržišta:  - osnovni trendovi u oblasti u kojoj firma posluje, s ciljem utvrđivanja ukupnog tržišnog potencijala  - koja je ukupna veličina Vašeg tržišta – lokalnog, regionalnog, nacionalnog, globalnog?  - izvršiti segmentaciju tržišta s posebnim naznakama o mogućnostima ulaska na pojedinačno tržište  - pozicioniranje Vašeg proizvoda/usluge na tržištu  - teškoće i barijere za ulazak na konkretno tržište
 17. 17.  Kada radite analizu tržišta bavite se problemima kao što su: veličina tržišta, struktura, lociranost potrošača, kupovna moć i navike, sezonski karakter, donja granica isplativosti ulaska na tržište...  Navedite koje su uočene želje i potrebe potencijalnih kupaca i nameravani način podmirenja njihovih potreba.  Uticaj promene veličine tržišta (sa Kosovom i bez njega), zajedničko regionalno tržište, tržište Evropske unije...  Navedite ko su vaši kupci, definišite ciljno tržište (kome nameravate da ponudite svoje proizvode), analizirajte da li je vaš udeo na tržištu stalan ili se menja (ukoliko već poslujete), da li ste segmentirali tržište i na koji način (podela tržišta po potražnji ili drugim parametrima), da li je vaše tržište dovoljno veliko da podnese proširenje posla, kako ćete privući, zadržati i povećati broj mušterija, kako određujete cenu svojih proizvoda tzv “politika cena“ ili „priceing“, uslovi plaćanja, posebne i akcijske ponude...  Način i distribucija proizvoda i usluga i sl.  Način i modeli istraživanja tj. ispitivanja tržišta (primarno i sekundarno).
 18. 18. Analiza tržišta  Opis proizvoda: Pre same analize tržišta, treba pre svega definisati i opisati sopstveni proizvod ili uslugu zbog koje je stvoren business plan. Dajemo kratak opis sa iznošenjem ključnih faktora. Taksativno nabrajamo:   - Karakteristike  - Funkcionalnost  - Svrha  - Prednosti  - Kvalitet  - Inovativnost  - Cenovni rang  - Životni ciklus proizvoda
 19. 19.  Nakon toga sledi analiza aktuelnog tržišta. U ovom delu treba dati odgovore na sledeća pitanja:  1. Kolika je proizvodnja u zemlji?  2. Koliki je rast?  3. Koji su najznačajniji regioni?  4. Koliki je obim prodaje?  5. Koji su osnovni trendovi?  6. Kakvo je političko i pravno okruženje?  7. Ko je konkurencija?  8. Koje su prednosti konkurencije?  9. Koje su osnovne prepreke za ulazak na tržište?  10. Koji supstituti i alternativni proizvodi usluge postoje?
 20. 20.  Analiza segmenata tržišta: Definišemo segmente i subsegmente posla i dajemo opis njihovih pozicija na tržištu i u našem poslu. Posebno se fokusiramo na:  - rastuće segmente  - ključne segmente posla  - segmente sa najvišim profitnim prinosom.    Definišemo tržište na kojem poslujemo, odnosno hoćemo da poslujemo. Tu se pre svega misli na odredjivanje:  - Ciljne grupe  - Profil kupca  - Veličinu potencijalnog tržišta
 21. 21. Sledeći korak je detaljnija analiza potencijalnih kupaca, njihovo razvrstavanje, podela, potencijali, karakteristike, mogućnosti plasmana. Konačan korak u analizi tržišta je analiza konkurencije. Vrlo je važan aspekt dobro sagledati konkurenciju, jer kroz taj presek možemo videti šanse i prepreke za posao. Najbitniji parametri za analizu konkurencije su:  -Tržišno učešće  - Cena  - Kvalitet  - Poznatost  - Prodajni kanali  - Advertising  - Dizajn  - Pakovanje  - Asortiman  - Obrt  - Tehnologija  - Inovacije  - Fin.potencijal  - Ljudstvo
 22. 22. MENADŽMENT PLAN Menadžment plan je projektovani model organizovanja i vodjenja posla. Menadžment plan se ne može improvizovati i on obuhvata:  plan proivoda i/ili usluga sa funkcijama i zadacima koje treba obaviti u preduzetničkoj firmi  plan pripremnih aktivnosti, koje se odnose na sve radnje preduzetnika koje treba obaviti pre početka posla  plan proizvodnje, prometa i / ili drugih tekućih(redovnih) aktivnosti firme  plan radne snage tj. plan izvršilaca- radnika, nameštenika, saradnika, sa opisom njihovih radnih zadataka  specifikaciju, zemljišta, objekata i poslovnog prostora  specifikaciju opreme, uređaja i prateće infrastrukture  SWOT analizu  kritične tačke-pragove poslovnog poduhvata  prikaz menadžmenta  strategije razvoja u opredeljenom srednjoročnom i dugoročnom periodu  plan zaštite biznisa  kontrolu i ostale relevantne menadžment funkcije i zadatke koje treba obaviti odnosno obavljati u funkciji ostvarivanja opredeljenih ciljeva preduzetnika i njegove firme
 23. 23. Plan proizvoda i/ili usluga – menadžerski aspekt  Ovo je deo gde u potpunosti morate opisati Vaš proizvod ili uslugu, stepen razvijenosti i konkurentne prednosti. Potencijalni investitor ne mora da bude specijalista u određenoj oblasti pa je potrebno objasniti na veoma jednostavan način i izbegavati stručne termine.  Pod proizvodom računamo njegove materijalne odlike (kvalitet, tehnički sadržaj i sl.), i nematerijalne karakteristike (marka/brend, dizajn, garancija i sl.) . Važno je navesti i upotrebnu vrednost proizvoda i šta je to što ga čini jedinstvenim u odnosu na konkurenciju (patenti, intelektualna svojina, atesti...)  • opis proizvoda / usluge  • inovativni aspekti  • razvoj proizvoda  • objekti i oprema  • mikro i makro lokacija  • spremnost za tržište  • konkurentske prednosti  • garancija i postprodajni servis
 24. 24.  Poseban deo koji nekada postoji, a nekada ne, je odeljak o inovativnosti proizvoda, ostvarenom ili unapredjenom patentu, dobijenim licencama i dozvolama za tu delatnost, ukoliko je to neophodno. U pojedinim poslovima je dobijanje potrebne dokumentacije zapravo suštinska poslovna prednost i osnov za poslovnu ideju. Sve dokumente treba navesti, uz kratak opis ili fotokopiju.  U ovom delu treba definisati sve aktivnosti koje se izvršavaju u okviru Vaše proizvodnje, dati šemu tehnološkog procesa, specifikaciju i tehničke karakteristike proizvodne opreme, definisati potrebne materijale i njihove isporučioce, tehnološki kapacitet i obim proizvodnje, osnovne karakteristike transporta (materijala, unutrašnjeg transporta, gotovih proizvoda) i distribucije (distributivni kanali), kvalifikacionu strukturu i broj zaposlenih, naznake osiguranja i leganosti, itd.
 25. 25. Plan pripremnih aktivnosti  U planu pripremnih aktivnosti treba precizno navesti sve statusne obaveze (registracija firme), operativne zadatke, poslove i aktivnosti, koje treba obaviti u fazi osnivanja firme i stvaranja uslova: lokacijskih, imovinsko-pravnih, građevinskih, administrativnih, finansijskih, organizacionih i drugih za početak rada.  Ukoliko su iz ovog domena već obavljeni određeni poslovi, uz ovaj plan mogu se priložiti: ugovori o kupovini / zakupu određenog poslovnog prostora; građevinske/upotrebne dozvole sa idejnim ili izvođačkim projektima; saglasnosti i dozvole raznih inspekcija i komunalnih preduzeća; ugovori o odobrenim kreditima od banke ili drugih finansijera i druga dokumenta.
 26. 26. Tehnološki plan  Plan proizvodnje, prometa i drugih redovnih aktivnosti firme – Zavisno od vrste biznisa u ovom planu treba prezentirati opis tehnološkog procesa i opis primijenjene tehnologije.  Ako je u pitanju proizvodno preduzeće, u biznis planu je potrebno navesti sve parametre koji su bitni za obavljanje proizvodne delatnosti:  • generalna tehnološka šema,  • tokovi materijala,  • proračun iskorišcenosti kapaciteta,  • elementi zaštite životne sredine i zaštite na radu.  Tehnološki kapacitet i obim proizvodnje treba da sadrže planirani asortiman proizvodnje, strukturi planiranog proizvodnog programa, projektovanom obimu proizvodnje u fazama uvodjenja proizvoda na tržište i u godini normalnog korišćenja kapaciteta.
 27. 27.  Materijalni inputi proizvodnje se odnose na:  • inpute neophodne za proizvodnju jedinice proizvoda,  • ucešce svih elemenata u strukturi proizvoda,  • cenu koštanja,  • dinamiku nabavke elemenata proizvodnje.  Identifikovanje proizvodnog programa  Koje su glavne karakteristike proizvodnog procesa?  Da li se ceo proces obavlja samostalno i ko su ostali podizvođači?  Koliki su troškovi proizvodnje?  Koje su buduće investicije u opremu?
 28. 28. Plan kadrovanja  Uspeh vašeg biznisa zavisiće ne samo od vašeg rada i angažovanja, već i od ljudi odnosno radnika, nameštenika i saradnika koji će sa vama obavljati opredijeljeni posao. Potrebno je da već na početku imate jasnu predstavu o broju zaposlenih i njihovoj kvalifikacionoj strukturi, platama, broju izvršilaca, opisu poslova (funkcije i zadaci), radnim normama i ostalim specifičnim određenjima.  Pre svega treba da sadrži:  •glavnu listu pozicija u menadžment timu, opis njihovih primarnih odgovornosti i zaduženja, njihovih iskustava i sposobnosti (CV)  •definisanu listu svih zaposlenih sa naglaskom na njihova zaduženja  •listu potrebnih kadrova za planirani razvoj poslovanja preduzeća  •ilustraciju organizacije preduzeća putem dijagrama pokazujući trenutno stanje i promene / migracije radnih mesta  •povezanost sa spoljnim saradnicima, partnerima i ostalim kadrovima  •istorijat organizacije  Potrebno je odgovoriti na pitanja:  •Kakve su vaše trenutne potrebe za radnom snagom?  •Kojim nivoom obrazovanja, kojim veštinama i kakvim iskustvima treba da raspolažu zaposleni u daljoj budućnosti (5 god.) kada se posao razvije?  •Kako i koliko se vaše dosadašnje iskustvo i obrazovanje uklapaju u vođenje započetog biznisa? (ima li potrebe za doškolovavanjem?)
 29. 29.  Posebno opišite rukovodeću strukturu odnosno menadžment, njihove veštine i sl.  Pokušajte da odgovorite na pitanja poput: kako i koliko se vaše dosadašnje iskustvo i obrazovanje uklapaju u vođenje započetog biznisa? Koje su vaše slabe tačke i kako ćete ih nadomestiti? Ko će se sve naći u timu rukovodilaca? Koje su njihove vrline i slabosti? Šta su njihove dužnosti i kako definisane? Koji kadrovi vam stoje na raspolaganju u slučaju potrebe?  Za mala preduzeća je karakteristično da nemaju izrazito razradenu organizacionu strukturu, ali ipak je potrebno u biznis planu navesti osnovne karakteristike organizacione i strukture menadžmenta.
 30. 30.  Osnovni parametri procesa projektovanja organizacione strukture su:  • podela rada - bitno je sagledati koje ce se funkcije obavljati u preduzeću, a zatim ih dalje raščlaniti do nivoa zadatka.  • departmentalizacija (organizaciono grupisanje) - Svrha organizacionog grupisanja je da se postigne racionalizacija izvršenja poslova, odnosno grupisanje sličnih aktivnosti u jednu organizacionu celinu. Kriterijumi koji se koriste u departmentalizaciji su: raspon kontrole, neprekidnost procesa, objekat, izvršavanje, svrha.  • koordinacija - je usmeravanje svih napora u organizacijama ka ostvarivanju zajedničkog cilja. Postoji nekoliko oblika koordinacije, a to su:  • vertikalna koordinacija; usaglašavanje aktivnosti organizacionih jedinica duž cele piramide hijerarhije,  • horizontalna koordinacija; sinhronizacija rada odeljenja istog nivoa.  • decentralizacija - je proces prenošenja zadataka, autoriteta i odgovornosti na niže nivoe organizacione strukture. Uvodi se iz nekoliko razloga:
 31. 31.  Plan ljudskih potencijala:  1. Koji su zadaci i poslovi?  2. Koje funkcije proističu?  3. Ko su izvršioci?  4. Kolike su naknade i obaveze?  5. Koliko ljudi će biti angažovano i u kom vremenu?  6. Koje su kvalifikacije tih ljudi?
 32. 32. Plan objakata i poslovnog prostora  U ovom delu plana treba da navedete zemljište, objekte i poslovni prostor u kojima će se obavljati opredijeljeni biznis.  Na ovom mestu je pogodno prikazati kaluklaciju troškova izvodenja potrebnih gradjevisnkih radova (adaptacija ili izgradnja).  Zemljište, objekti i/ili poslovni prostor treba da budu navedeni po mestu lociranja, a takođe i po bitnim tehnološkim određenjima – po nameni, veličini, infrastrukturnoj opremljenosti, vezama sa drugim poslovnim punktovima i svakako po relevantnim funkcionalnim, lokacijskim i drugim određenjima, koja su od uticaja na uspješnost opredijeljenog posla.  U cilju vizuelizacije prometnih i saobraćajnih tokova, koji će se preko opredijeljenih poslovnih prostora obavljati, poželjno je da uz menadžment plan prezentirate i skicu rasploživog odnosno planiranog zemljišta, objekata i/ili prostora planiranog za biznis, sa naznakom pojedinačnih funkcija i poslova koji će se preko njih obavljati.
 33. 33. Plan opreme, uređaja i prateće infrastrukture  Ukoliko vaš biznis uključuje raspolaganje sa odgovarajućom opremom, uređajima i pratećom infrastrukturom, potrebno je da sve to navedete. Takođe da tekstualno, grafički (crtežom) ili na drugi način, opišete specifičnosti i način funkcionisanja vaše opreme, uređaja i infrastrukture.  Sledeći element plana proizvodnje je specifikacija, tehnicke karakteristike i vrednost proizvodne opreme.
 34. 34. SWOT analiza  S-strengts (snage);   W-weaknesses (slabosti);   O-oportunities (sanse);   T-threats (pretnje);     SWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se Vaš biznis u potpunosti definiše u okviru faktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje. Ovo predstavlja veoma jednostavan i poznat način identifikacije ključnih osobina i komunikacije s različitim osobenostima. Kod pisanja SWOT analize, neophodno je sagledati eksterne i interne cinioce poslovanja koji mogu da uticu na uspesnost biznisa.
 35. 35.  Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kritične tačke u svakoj situaciji i organizuje ih u pravac koji će se uklopiti s strategijom Vaše firme. Radite na sledećem:   - izgradnja i jačanje jakih strana preduzeća   - minimalizacija slabosti   - proširivanje šansi okruženja   - definisanje opasnosti i izgradnja strategije za odbranu
 36. 36.  Do nekih zaključaka možete doći ukoliko odgovorite na sledeća pitanja:   - kako iskoristiti jake strane preduzeća za korišćenje šansi okruženja?   - kako iskoristiti jake strane preduzeća za odbranu od opsnosti okruženja?   - kako slabosti preduzeća mogu uticati na korišćenje šansi okruženja?   - kako slabosti preduzeća mogu da utiču na odbranu od opasnosti okruženja?
 37. 37.  Najveća opasnost posle vršenja SWOT analize jeste nepreduzimanje ničega što bi promenilo zatečene karakteristike i osobine. Mnogi izvrše analizu svog preduzeća, ali kasnije nisu u mogućnosti ili nemaju sredstava da bilo šta promene u svom poslovanju i poziciji na tržištu. SWOT analiza pre može da se definiše kao sveobuhvatan opis karakteristika, nego što je analiza u pravom smislu te reči. Ona može da bude deo analitičkog odlučivanja.  Treba biti načisto s ovim. Kao i većina analiza u oblasti menadžmenta, SWOT analiza ne daje nikakve specifične odgovore. Ali, ona predstavlja način efikasne organizacije informacija i osetljivih karakteristika kao baza za izgradnju poslovne strategije i operativnih planova. Ona je relativno brza, jasna i efektivna.
 38. 38. Kritične tačke – pragovi poslovnog poduhvata  Ako ste u stanju da prepoznate činioce koji drže ključ uspeha na vašem tržištu u vašoj branši i da njih akcentujete prilikom miksiranja svoje ponude, možete sebe postaviti u položaj stvarne konkurentske prednosti.  Postoje dva pristupa otkrivanja i prepoznavanja KFU:  raščlanjivanje i upoznavanje tržišta  šta se traži?  ko, šta, koliko i kako nudi?  Cilj analize je da utvrdite da li ima nekih nepokrivenih delova tražnje koji nisu zadovoljeni, ukoliko ima to je za vas KFU koji možete unosno iskoristiti.  outvrđivanje činioca uspeha tržišnih lidera (u grani i branši u kojoj i vi želite da obavljate svoj biznis)
 39. 39.  Kritične tačke – pragovi mogu biti najčešće:  tehnološkog karaktera – rizik kod uvođenja nove i nepoznate tehnologije  tržišnog karaktera – rizik da li će se blagovremeno nabaviti neka deficitarna sirovina, ili da li ce kupci prihvatiti novi proizvod  finansijskog karaktera – rizika da li će neko potraživanje moći na vreme da se naplati, ili da li će banka odobriti kredit  organizacijskog, kadrovskog, institucionalnog ili drugog aspekta – da li će se izvršiti planirana reorganizacija firme, da li ce se angažovati potreban stručni kadar i dr.  Posle identifikacije pragova poslovnog poduhvata treba da ih obrazložite, a potom projektujete odgovarajuće mere i dodatne potencijale osiguranja sa kojima ćete problem pratećih pragova razvoja uspešno rešiti.
 40. 40. Prikaz menadžmenta  Ovde je potrebno da tekstualno i grafički prezentujete unutrašnju organizaciju vaše firme – sektore, odseke, odeljenja; zatim poslove i zadatke koji će se obavljati u okviru pojedinih organizacionih celina; svakako i organizacionu subordinaciju (nadređenost i podređenost) između članova vašeg radnog tima – od preduzetnika tj. top menadžera do krajnjih izvršilaca.
 41. 41. Prikaz menadžmenta
 42. 42. Strategije razvoja  Pri definisanju poslovne strategije koristimo parametre kao što su:  1. Ciljna grupa,  2. Ciljano tržište,  3. Prodajni kanali,  4. Cenovna politika,  5. Asortiman,  6. Koncept prodaje,  7. Inovacije  8. Kritične tačke za posao
 43. 43.  Sama izgradnja poslovne strategije mora da prodje kroz 8 koraka koji moraju da se definišu kroz business plan. Izgradnja strategije teče na sledeći način:  1. Segmentacija tržišta  2. Kvanitifikacija  3. Razumevanje  4. Prioriteti  5. Strateški plan  6. Akcioni plan  7. Izvršenje  8. Kontrola  Sam izbor jedne ili više strategija je stvar nosioca BP i njegove vizije posla i tržišta. Posao ocenjivača je da procene koliko je ta strategija realna i primenljiva.
 44. 44. Plan zaštite biznisa  Potrebno je da procenite rizike i opasnosti koji u tekućem periodu ili u perspektivi ugrožavaju vašu firmu, i da preduzmete programske i operativne mere, da te rizike i opasnosti otklonite ili bar revitalizirate.  Navedite ukratko koji rizici i koje opasnosti prete vašem biznisu, a takodje i koje mere preduzimate odnosno planirate da biste vaš biznis uspešno zaštitili.
 45. 45. Ostala relevantna određenja BP  Identifikujte specifičnosti svog biznisa,  uočite šta je to pozitivno, a šta negativno,  šta ga razlikuje od drugih konkurentskih poslova,  i kreirajte originalnu menadžment strategiju sa kojom ćete ispoljene specifičnosti pretvoriti u svoju prednost,  a za to je potrebno da kreirate osmišljen miks kombinacija menadžmenta, koje vam stoje na raspolaganju,  i da projektovani miks uspešno implementirate, što će vas potvrditi kao vrhunskog menadžera.
 46. 46. HVALA NA PAŽNJI!

×