Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 1
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1. GIỚI THIỆU VỀ KPI & BSC
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 2
2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
3. QU...
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 3
1. GIỚI THIỆU VỀ KPI & BSC
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 4
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 5
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 6
BSC LÀ GÌ?
BSC - Balanced Score Card: Thẻ điểm cân bằng, là
tập hợp những mục tiêu của doanh nghiệp trên các
khía cạnh Tài...
KPI xây dựng theo BSC
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 8
LỢI ÍCH CỦA KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 9
 Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ thực hiện công
việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các n...
 Có động lực tốt vì được người quản lý cổ vũ, khích lệ;
 Biết rõ mục tiêu công việc và kế hoạch đạt mục tiêu;
 Biết rõ ...
MỤC ĐÍCH XD QUY TRÌNH
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 12
 Phân bổ mục tiêu, chiến lược của công ty thành mục tiêu
của đơn vị và cá nhân trong công ty;
 Giúp các đơn vị, cá nhân ...
 Nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá
khứ, hiện tại và nâng cao hiệu quả làm việc trong tương
lai;
 X...
CÁC THUẬT NGỮ
KPI: Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính (Key
Performance Indicators): Là chỉ số đánh giá hiệu quả
côn...
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 16
2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
B1-Ban hành mục tiêu công ty
Ban Tổng giám đốc dựa vào mục tiêu chiến lược xây dựng và ban
hành mục tiêu công ty hàng năm....
B2-Trình duyệt và thông báo triển khai
Các đơn vị dựa theo mục tiêu do Ban Tổng giám
đốc ban hành để xây dựng mục tiêu ri...
QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 19
B3- Xác định mục tiêu của các bộ phận
Các đơn vị phân bổ mục tiêu cho các bộ phận trực thuộc. Các bộ
phận trực thuộc xây d...
B4- Xác định KPI của bộ phận và cá nhân
 Các đơn vị xây dựng KPI và triển khai đến từng bộ phận, cá
nhân của đơn vị mình;...
QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 22
B5-Xây dựng KPI cá nhân
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 23
B5.1- Viết nhật ký công việc
Tất cả cán bộ công nhân viên viết nhật ký công việc của mình
( theo biểu mẫu BM-03);
7/4/2014...
B5.2- Xây dựng Bản mô tả công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp thống nhất với nhân viên viết bản mô tả
công việc dựa trên nhậ...
B5.3- Xác định KPI mục tiêu & KPI cơ bản
KPI mục tiêu:
– Mục đích các KPI này là để đánh giá theo các chiến lược và mục ti...
B5.3- Xác định KPI mục tiêu & KPI cơ bản
Lưu ý để đo lường và đánh giá hiệu quả công việc
cần áp dụng cả 3 loại chỉ số:
– ...
QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 28
B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV
Từ bảng KPI mục tiêu và bảng KPI cơ bản hình thành triển khai
xây dựng KPI tổng hợp...
B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV
 KPI tổng hợp cá nhân hàng tháng có thể thay đổi tùy thuộc theo
công việc hoặc mục...
B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV
Xác định nội dung chi tiết của KPI:
– Xác định thành tố bao gồm: các thành phần, dữ...
Tỉ lệ giữa KPI và năng lực đóng góp
 Áp dụng là 70% trọng số thuộc về KPI và 30% là năng
lực đóng góp. Trong đó 3 yếu tố ...
B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV
Từ bảng KPI mục tiêu và bảng KPI cơ bản hình thành triển khai
xây dựng KPI tổng hợp...
QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 34
B6- Tập hợp lưu hồ sơ và đánh giá thực hiện
Phòng Nhân sự là đơn vị tập hợp KPI của các đơn vị
trong toàn công ty ( theo ...
TÓM TẮT QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 36
B1-Ban hành mục tiêu công ty
B2-Trình duyệt v...
3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 37
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC CHỈ TIÊU KPI ĐÃ ĐĂN...
Hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng CB-CNV và cấp quản lý trực
tiếp đánh giá kết quả thực hiện KPI của từng cá nhân đơn vị mì...
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 39
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC CHỈ TIÊU KPI ĐÃ ĐĂNG KÝ
TỔNG HỢP HÀNG THÁNG
T...
Trước ngày 27 hàng tháng Phòng Nhân sự tổng
hợp đánh giá kết quả thực hiện KPI của các đơn
vị ( theo biểu mẫu BM-07);
Tr...
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KPI
STT HỌ TÊN
CHỨC DANH
CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KPI (%)
XẾP LOẠI GHI CHÚ
KỲ TRƯỚC KỲ HIỆN TẠI
TĂNG
TR...
B4- Sử dụng kết quả KPI
Phòng Nhân sự sử dụng kết quả đánh giá thực hiện
KPI để sử dụng vào việc xác định lương, thưởng (...
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 43
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC CHỈ TIÊU KPI ĐÃ ĐĂNG KÝ
TỔNG HỢP HÀNG THÁNG
T...
TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KPI
7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 44
DANH SÁCH BIỂU MẪU
1) Biểu mẫu BM- 01: Phân bổ mục tiêu của công ty;
2) Biểu mẫu BM- 02: Phân bổ mục tiêu của đơn vị;
3) B...
TRAO ĐỔI & THẢO LUẬN
7/4/2014 QUY CHE QUAN LY DANH GIA KPI 46
7/4/2014 QUY CHE QUAN LY DANH GIA KPI 47
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Quy trinh xay dung va danh gia kpi

Hướng dẫn xây dựng KPI và các chỉ số đánh giá. Để có bộ tài liệu đầy đủ các biểu mẫu. Các bạn vui lòng liên hệ
Mr Minh Khải Hoàng
skype: minhkhaihoang@live.com
E: minhkhaihoang@gmail.com
P: 0902524841

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Quy trinh xay dung va danh gia kpi

 1. 1. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 1
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. GIỚI THIỆU VỀ KPI & BSC 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 2 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI 3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KPI
 3. 3. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 3 1. GIỚI THIỆU VỀ KPI & BSC
 4. 4. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 4
 5. 5. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 5
 6. 6. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 6
 7. 7. BSC LÀ GÌ? BSC - Balanced Score Card: Thẻ điểm cân bằng, là tập hợp những mục tiêu của doanh nghiệp trên các khía cạnh Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi phát triển, được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 7
 8. 8. KPI xây dựng theo BSC 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 8
 9. 9. LỢI ÍCH CỦA KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 9
 10. 10.  Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ thực hiện công việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác;  Có điều kiện thảo luận với nhân viên về hiệu quả làm việc của họ, có chính sách khen thưởng, động viên hay kỷ luật kịp thời;  Có cái nhìn bao quát về hiệu quả làm việc của nhân viên và trên cơ sở đó xác định nhu cầu đào tạo của họ;  Thảo luận thống nhất về mục tiêu của nhân viên, nhờ đó giúp họ có định hướng mục tiêu tốt hơn;  Có cơ hội tự đánh giá và cải tiến hiệu quả quản lý của chính mình, thông qua sự phản hồi của nhân viên;  Hiểu rõ năng lực và kỹ năng của nhân viên, nhờ đó phân công và ủy thác công việc hiệu quả hơn;  Có thể hỗ trợ nhân viên kịp thời khi họ gặp khó khăn.7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 10
 11. 11.  Có động lực tốt vì được người quản lý cổ vũ, khích lệ;  Biết rõ mục tiêu công việc và kế hoạch đạt mục tiêu;  Biết rõ hiệu quả làm việc của chính mình, xác định những điểm cần cải thiện;  Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của người quản lý khi gặp khó khăn;  Có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng nhờ những phản hồi của người quản lý. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 11
 12. 12. MỤC ĐÍCH XD QUY TRÌNH 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 12
 13. 13.  Phân bổ mục tiêu, chiến lược của công ty thành mục tiêu của đơn vị và cá nhân trong công ty;  Giúp các đơn vị, cá nhân có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong thực hiện công việc hàng năm;  Đảm bảo cho người lao động thực hiện đúng các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể, tăng hiệu quả làm việc thông qua việc đạt được các mục tiêu KPIs. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 13
 14. 14.  Nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ, hiện tại và nâng cao hiệu quả làm việc trong tương lai;  Xác định nhu cầu đào tạo phát triển của nhân viên;  Đánh giá năng lực tiềm năng và khả năng thăng tiến trong tương lai của nhân viên;  Đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm giúp nhân viên định hướng nghề nghiệp;  Đánh giá kết quả thực hiện KPIs để làm cơ sở xác định mức lương, phụ cấp, thưởng.  Tăng động lực làm việc cho nhân viên.7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 14
 15. 15. CÁC THUẬT NGỮ KPI: Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính (Key Performance Indicators): Là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính của một cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những hoạt động này là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi ở thời điểm hiện tại, đồng thời ảnh hưởng tới sự thành công và phát triển trong tương. Những chỉ số này thông thường được đo lường hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc: Là chỉ số được công ty xây dựng và sử dụng để xác định kết quả và hiệu quả làm việc của các đơn vị và tất cả cán bộ công nhân viên so với mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thuộc Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty để đánh giá mức độ tiến bộ trong từng giai đoạn phát triển nhất định. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 15
 16. 16. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 16 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI
 17. 17. B1-Ban hành mục tiêu công ty Ban Tổng giám đốc dựa vào mục tiêu chiến lược xây dựng và ban hành mục tiêu công ty hàng năm. ( theo biểu mẫu BM -01) 1. Mục tiêu cốt lõi 2. Mục tiêu khác 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 17 STT MỤC TIÊU CHỈ TIÊU KPI ĐỊNH MỨC/ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG 1 TÀI CHÍNH 2 SẢN XUẤT 3 KHÁCH HÀNG … …. ……
 18. 18. B2-Trình duyệt và thông báo triển khai Các đơn vị dựa theo mục tiêu do Ban Tổng giám đốc ban hành để xây dựng mục tiêu riêng cho đơn vị và trình Tổng giám đốc phê duyệt. Phòng Nhân sự ban hành các thông báo và tài liệu hướng dẫn triển khai xây dựng KPI. Các đơn vị căn cứ theo thông báo và hướng dẫn xây dựng KPI tại đơn vị mình. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 18
 19. 19. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 19
 20. 20. B3- Xác định mục tiêu của các bộ phận Các đơn vị phân bổ mục tiêu cho các bộ phận trực thuộc. Các bộ phận trực thuộc xây dựng mục tiêu của bộ phận mình. ( theo biểu mẫu BM-02) 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 20 Mục tiêu Đơn vị Chỉ tiêu của Bộ phận Bộ phận thực hiện Kế hoạch hành độngMục tiêu Thước đo Trọng số (%) KPI Hiện tại Chỉ tiêu Ví dụ: Sản lượng SL (Cái) 20 1200 3000 1500 1500 Đạt 100% ….. ….. …..
 21. 21. B4- Xác định KPI của bộ phận và cá nhân  Các đơn vị xây dựng KPI và triển khai đến từng bộ phận, cá nhân của đơn vị mình;  Phần trọng số đánh giá của từng KPI do Trưởng đơn vị thống nhất xây dựng. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 21
 22. 22. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 22
 23. 23. B5-Xây dựng KPI cá nhân 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 23
 24. 24. B5.1- Viết nhật ký công việc Tất cả cán bộ công nhân viên viết nhật ký công việc của mình ( theo biểu mẫu BM-03); 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 24 Thời gian (1) Nội dung công việc (2) Phương pháp, công nghệ thực hiện (3) Kết quả thực hiện (4) Tổng kết các công việc chính (5) Chỉ số KPI cơ bản (6) 07h30 – 08h30 11h00 – 11h30
 25. 25. B5.2- Xây dựng Bản mô tả công việc Cán bộ quản lý trực tiếp thống nhất với nhân viên viết bản mô tả công việc dựa trên nhật ký công việc ( theo biếu mẫu BM- 04); 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 25 STT Nội dung Tần suất (ngày/ tuần/ tháng) Trọng số Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5 6 7 8
 26. 26. B5.3- Xác định KPI mục tiêu & KPI cơ bản KPI mục tiêu: – Mục đích các KPI này là để đánh giá theo các chiến lược và mục tiêu của công ty. – Việc này chuyển các mục tiêu chính yếu của công ty thành mục tiêu nhỏ hơn của đơn vị, cá nhân để có thể kiểm soát và hoàn thiện các mục tiêu đã đề ra; – Phần này còn cần để kiểm soát các yếu tố chính để dẫn đến thành công của đơn vị ví dụ như sản lượng, định mức, chi phí,… KPI cơ bản: – Mục đích chính của phần này là kiểm soát và cái thiện các công việc hàng ngày, những công việc cơ bản, từ đó gia tăng hiệu quả làm việc của cá nhân; – Những mục tiêu nhằm khuyến khích được sự sáng tạo, cải tiến, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc; – Kiểm soát việc thực hiện các quy trình và quy định trong công việc. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 26
 27. 27. B5.3- Xác định KPI mục tiêu & KPI cơ bản Lưu ý để đo lường và đánh giá hiệu quả công việc cần áp dụng cả 3 loại chỉ số: – Chỉ số kết quả chính: đo lường và kiểm soát những kết quả đạt được của mục tiêu đề ra. Ví dụ sản lượng, định mức,.. – Chỉ số hiệu suất: đo lường và kiểm soát những việc cần làm để đạt được mục tiêu. Ví dụ: Số lần kiểm tra thiết bị, số lần bơm dầu mỡ hàng ngày, số lần gọi điện thoại cho khách hàng,… – Chỉ số hiệu suất chính yếu: đo lường và kiểm soát những việc cần làm để tăng hiệu suất làm việc một cách cao nhất. Ví dụ: các công việc để kiểm soát tránh dừng sản xuất,… 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 27
 28. 28. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 28
 29. 29. B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV Từ bảng KPI mục tiêu và bảng KPI cơ bản hình thành triển khai xây dựng KPI tổng hợp cho cá nhân. ( Theo biểu mẫu BM-05); 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 29 STT Nội dung Trọng số (%) Tần suất (ngày/tuần /tháng…) Chỉ số đo lường Ghi chú Thước đo KPI Hiện tại Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 7 A Đánh giá theo KPI, X% 70 I KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1 1 Ví dụ: Tăng khách hàng mới 10 Tháng % 10 30 2 3 4 .............. II KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác), x2 1 ............. 2 ............. B Năng lực đóng góp, Y% 30 I Kiến thức, y1 II Kỹ năng, y2 III Hành vi, y3 TỔNG CỘNG: X+Y (X+Y) = (x1+x2) +(y1+y2+y3) 100
 30. 30. B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV  KPI tổng hợp cá nhân hàng tháng có thể thay đổi tùy thuộc theo công việc hoặc mục tiêu;  Lưu ý, tất cả mục tiêu cần xây dựng theo nguyên tắc SMART (cụ thể, dễ hiểu; đo lường được; vừa sức; thực tế; có thời hạn); 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 30
 31. 31. B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV Xác định nội dung chi tiết của KPI: – Xác định thành tố bao gồm: các thành phần, dữ liệu cấu tạo nên thành phần của KPI và công thức tính toán; Việc xác định các dữ liệu cấu tạo nên thành phần của KPI phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, của công ty liên quan đến KPI. – Hình thức thể hiện KPI: Căn cứ vào thành phần cấu tạo nên KPI để xác định hình thức thể hiện cho phù hợp, thuộc một trong các dạng dưới đây:  Thể hiện hình thức con số: chỉ số = giá trị  Thể hiện hình thức số phần trăm (%): Chỉ số  Thể hiện hình thức phân số: a/b – Tần suất đánh giá KPI:Xác định tần suất đánh giá tùy theo yêu cầu tính chất công việc của đơn vị (theo ngày, tuần, tháng, quý, năm…). – Xác định chỉ tiêu gốc và chỉ tiêu phấn đấu 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 31
 32. 32. Tỉ lệ giữa KPI và năng lực đóng góp  Áp dụng là 70% trọng số thuộc về KPI và 30% là năng lực đóng góp. Trong đó 3 yếu tố của năng lực đóng góp là kiến thức, kỹ năng và thái độ, mỗi yếu tố chiếm 10%. ( Tham khảo thêm bộ Từ điển năng lực của công ty)  Căn cứ vào năng lực của người lao động, người quản lý trực tiếp đánh giá theo trọng số quy định mỗi yếu tố tối đa là 10%;  Phần tự nhận xét của nhân viên chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả đánh giá của người quản lý là kết quả cuối cùng. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 32
 33. 33. B5.4- Xây dựng KPI tổng hợp cho CB-CNV Từ bảng KPI mục tiêu và bảng KPI cơ bản hình thành triển khai xây dựng KPI tổng hợp cho cá nhân. ( Theo biểu mẫu BM-05); 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 33 STT Nội dung Trọng số (%) Tần suất (ngày/tuần /tháng…) Chỉ số đo lường Ghi chú Thước đo KPI Hiện tại Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 7 A Đánh giá theo KPI, X% 70 I KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1 1 Ví dụ: Tăng khách hàng mới 10 Tháng % 10 30 2 3 4 .............. II KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác), x2 1 ............. 2 ............. B Năng lực đóng góp, Y% 30 I Kiến thức, y1 II Kỹ năng, y2 III Hành vi, y3 TỔNG CỘNG: X+Y (X+Y) = (x1+x2) +(y1+y2+y3) 100
 34. 34. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 34
 35. 35. B6- Tập hợp lưu hồ sơ và đánh giá thực hiện Phòng Nhân sự là đơn vị tập hợp KPI của các đơn vị trong toàn công ty ( theo biểu mẫu BM-05) Các đơn vị theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện KPI của đơn vị, cá nhân và báo cáo về phòng Nhân sự. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 35
 36. 36. TÓM TẮT QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 36 B1-Ban hành mục tiêu công ty B2-Trình duyệt và thông báo triển khai B3- Xác định mục tiêu của các bộ phận B4- Xác định KPI của bộ phận và cá nhân B5-Xây dựng KPI cá nhân B6- Tập hợp lưu hồ sơ và đánh giá thực hiện
 37. 37. 3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 37 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KPI ĐÃ ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP HÀNG THÁNG TỔNG HỢP CẢ NĂM DUYỆT DUYỆT SỬ DỤNG KẾT QUẢ CHO CÔNG TÁC NHÂN SỰ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC ĐƠN VỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KPI THEO DÕI, CẬP NHẬT, LƯU HỒ SƠ NHÂN SỰ
 38. 38. Hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng CB-CNV và cấp quản lý trực tiếp đánh giá kết quả thực hiện KPI của từng cá nhân đơn vị mình theo bản KPI đã đăng ký ( theo biểu mẫu BM- 06). 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 38 STT Nội dung Trọng số (%) Tần suất (ngày/tuần /tháng…) Chỉ số đo lường Ghi chúThước đo KPI Hiện tại Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 7 A Đánh giá theo KPI, X% 70 I KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1 1 Ví dụ: Tăng khách hàng mới 10 Tháng % 10 30 2 3 4 .............. II KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác), x2 1 ............. 2 ............. B Năng lực đóng góp, Y% 30 I Kiến thức, y1 II Kỹ năng, y2 III Hành vi, y3 TỔNG CỘNG: X+Y (X+Y) = (x1+x2) +(y1+y2+y3) 100 B1- Đánh giá kết quả thực hiện KPI
 39. 39. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 39 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KPI ĐÃ ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP HÀNG THÁNG TỔNG HỢP CẢ NĂM DUYỆT DUYỆT SỬ DỤNG KẾT QUẢ CHO CÔNG TÁC NHÂN SỰ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC ĐƠN VỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KPI THEO DÕI, CẬP NHẬT, LƯU HỒ SƠ NHÂN SỰ B2- Duyệt kết quả KPI
 40. 40. Trước ngày 27 hàng tháng Phòng Nhân sự tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện KPI của các đơn vị ( theo biểu mẫu BM-07); Trước ngày 30 hàng tháng Phòng Nhân sự rà soát kết quả đánh giá tổng hợp của các đơn vị trình Ban Tổng giám đốc phê duyệt.; Tháng 12 hàng năm, Phòng Nhân sự tổng hợp KPI cả năm để trình Tổng giám đốc phê duyệt. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 40 B3- Tổng hợp kết quả KPI
 41. 41. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KPI STT HỌ TÊN CHỨC DANH CÔNG VIỆC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KPI (%) XẾP LOẠI GHI CHÚ KỲ TRƯỚC KỲ HIỆN TẠI TĂNG TRƯỞNG 1 2 5 4 5 6=(5/4)x100 7 8 I BỘ PHẬN 1:……………. 1 Nguyễn Văn A Trưởng phòng 2 Nguyễn Văn B Chuyên viên … ……………… II BỘ PHẬN 2:……………. 1 Nguyễn Văn C Trưởng phòng 2 Nguyễn Văn D Chuyên viên … ……………… 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 41
 42. 42. B4- Sử dụng kết quả KPI Phòng Nhân sự sử dụng kết quả đánh giá thực hiện KPI để sử dụng vào việc xác định lương, thưởng ( có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên) cho người lao động; Phòng Nhân sự thông báo kết quả đánh giá KPI tổng hợp cả năm đến người lao động; Phòng Nhân sự thông báo kết quả xác định/ điều chỉnh lương, thưởng ( có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên) đến người lao động; Dựa trên kết quả đánh giá, cán bộ quản lý xác định những mảng cần cải thiện, đặt mục tiêu rõ ràng, cụ thể để lên kế hoạch phát triển cho người được đánh giá thông qua kèm cặp, đào tạo, phát triển. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 42
 43. 43. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 43 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KPI ĐÃ ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP HÀNG THÁNG TỔNG HỢP CẢ NĂM DUYỆT DUYỆT SỬ DỤNG KẾT QUẢ CHO CÔNG TÁC NHÂN SỰ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC ĐƠN VỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KPI THEO DÕI, CẬP NHẬT, LƯU HỒ SƠ NHÂN SỰ B5- Lưu hồ sơ tại P.NS
 44. 44. TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KPI 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 44
 45. 45. DANH SÁCH BIỂU MẪU 1) Biểu mẫu BM- 01: Phân bổ mục tiêu của công ty; 2) Biểu mẫu BM- 02: Phân bổ mục tiêu của đơn vị; 3) Biểu mẫu BM- 03: Mẫu nhật ký công việc; 4) Biểu mẫu BM- 04: Bảng mô tả công việc; 5) Biểu mẫu BM- 05: Mục tiêu KPI cá nhân năm; 6) Biểu mẫu BM- 06: Đánh giá công việc cá nhân; 7) Biểu mẫu BM-07: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá KPI. 7/4/2014 QUY TRINH XAY DUNG & DANH GIA KPI 45
 46. 46. TRAO ĐỔI & THẢO LUẬN 7/4/2014 QUY CHE QUAN LY DANH GIA KPI 46
 47. 47. 7/4/2014 QUY CHE QUAN LY DANH GIA KPI 47

×