Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Dokument strategjik rajonal (SLTA)                     Turizmi Alpin - Zona Razem BogeGRUPEVE TE INTER...
• Sfida te veçanta te turizmit natyror: “Çeshtjet lokale dhe kombetare”  Turizmi natyror kerkon perfshirjen e menjehershm...
Por ajo qe vihet re eshte se ata jane shume te paqarte ne menyren se si duhet te procedojne administrativisht dhe  instit...
Citoj: VKM nr. 884 date 11.06.2008Ky vendim kodifikon shume nga dispozitat e rreshtuara me siper dhe rreshton disa princip...
PJESA II                 PROCESI I PLANIT TE VEPRIMIT PER TURIZMINNe kete studim perkufizohet:• “TURIZMIN”...
1) TERHEQJET TURISTIKE, NGJARJET DHE AKTIVITETET  Perfshijne tiparet natyrore dhe te bera nga dora e njeriut, te cilat ja...
4) MIKPRITJA TURISTIKE (INFORMIMI DHE TRAJNIMI TURISTIK)  i referohet se si turisteve u eshte sherbyer, si jane pritur d...
Paraqitja e Vendeve te Mesdheut:Zona e Mesdheut ishte rajoni lider i turizmit boteror ne vitin 2010 duke terhequr 41% te t...
Pozicionimi I shqiperise shtetet           Kuadri     Ambjenti I Biznesit  Burimet         INDEKS...
PJESA IIHAPI 1-HARTIMI I PROFILIT PER TREGUN E TURIZMITZona e Razem-Boges se pari duhet te percaktoj se cilat jane segment...
Rezultatet:Studimi bazuar ne evaluimin e pyetsoreve dhe sondazheve ne zone: (‘Profili/let Tregut te Turizmit’) qe vizitohe...
larte                                                           ...
e natyres    ge        pasioni per    Siguri dhe    pak ne     a                  ...
5.1. Makina    Ndalesa per   Per turizem  Restorante po  Gjate vitit  Vetura   Nje-dy  a)  200 leke  Mal I...
Bazuar ne analizat e pergjigjeve te pyetjeve perkatese per secilin segment, Komiteti rradhiti Pese Segmentet eKryesore te ...
HAPI 2-LISTA E VLERAVE TURISTIKEDuke perdorur pese komponentet kyc te zones te prezantuara me lart, u plotesuan listat te ...
Vlerat-Mikepritja Turistike• Tradita e mikpritjes e popullsise lokale dhe perfaqesuesve te biznesitVlerat-Sherbimet e Vogl...
•  Klima shendetshme dhe gjalleruese malore    •  Bimesia e larmishme    •  Festat tradicionale e zones    • ...
VLERAT E MIKËPRITJES TURISTIKE (TRAJNIME PËR NDËRGJEGJËSIM DHE SHËRBIME)VLERAT RENDITJATradita e Mikpritjes ndermjet popul...
Problemet e Turizmit ne Zonen e Razem-BogePROBLEME E TËRHEQJES TURISTIKE, NGJARJE DHE AKTIVITETEPROBLEMET RENDITJA  • Hum...
PROBLEME TË INFRASTRUKTURËS TURISTIKEPROBLEMET RENDITJA  • Probleme te pronesise private dhe shteterore mbi token; invest...
PROBLEME TË MIKPRITJES SË TURISTËVE(TRAJNIME PËR INDUSTRINE DHE NDËRGJEGJËSIM)PROBLEMET RENDITJA  •  Ndergjegjesim i pak...
te shkaterruara, godina te boshatisura)  •  Mungesa e kredive favorizuese per bizneset e reja  •  Mungese e dyqaneve t...
Qasje në një furnizim adekuat të mallrave dhe shërbimeve mund të jetë jetike për zhvillimin e një sektori tësuksesshëm tur...
Për më tepër, turizmi është shumë i varur nga burime njerëzore të trajnuara e të përshtatshme njerëzore në të gjithasegmen...
Duke pasur parasysh natyrën ndër-sektoriale të turizmit, qeveritë duhet për të krijuar një kornizë gjithëpërfshirësepoliti...
Nxitja e SME-ve dhe zhvillimin e sipermarrjes në mbështetje të turizmit alternativQasja politike për sipërmarrjen zhvillim...
Në të vërtetë, kjo është një tjetër burim i shembujve në nxitjen e sipërmarrjes dhe promovimi i zhvillimit të e NVM-ve, pë...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Dokument strategjik rajonal(SLTA) Turizmi Alpin-Zona Razem Boge

2 952 vues

Publié le

Publié dans : Voyages

Dokument strategjik rajonal(SLTA) Turizmi Alpin-Zona Razem Boge

 1. 1. Dokument strategjik rajonal (SLTA) Turizmi Alpin - Zona Razem BogeGRUPEVE TE INTERESIT NE FUSHEN E TURIZMIT DHEPERFAQESUESVE TE RAJONIT.MARREDHENIA ME STRATEGJINE KOMBETARE TE TURIZMITDuke shqyrtuar dokumentat kryesore kombetare te turizmit, mund te vihet re se Qeveria e shikon si te sukseshmezhvillimin e sektorit te turizmit te Shqiperise, nepermjet zhvillimit dhe promovimit te turizmit ne nivelin lokal dherajonal. Kapituj te veçante qe i perkasin zhvillimit te turizmit ne nivelin lokal e rajonal jane cituar me poshte.Strategjia Kombetare e Turizmit, Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dheSporteve( 2007-2013, Miratuar me VKM nr. 884 date 11.06.2008).Principet udheheqese:• Perfitimet e Komuniteti lokal Turizmi do te siguroje perfitime per komunitetin ose popullsine qe jeton perreth zonave natyrore dhe kulturore, duke sjelle rritjen e standartit te jeteses. Shteti do te perdore mekanizma financiare dhe nxitese per te mbeshtetur perpjekjet per ruajtjen dhe permiresimin e burimeve qe gjenerojne te ardhura ne rajonet rurale.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 2. 2. • Sfida te veçanta te turizmit natyror: “Çeshtjet lokale dhe kombetare” Turizmi natyror kerkon perfshirjen e menjehershme te qeverisjeve lokale ne planifikimin e turizmit, ne planifikimin urban, zhvillimin e infrastruktures, ruajtjen e kultures dhe mbrojtjen e mjedisit ndermjet te tjerave. Nderkohe qe ne qytetet e medha ekziston nje kapacitet njerezor i konsiderueshem dhe qendra kulturore te mirenjohura, shume qytete dhe qyteza do te kene nevoje per mbeshtetje thelbesore nga qeverisja qendrore, institucionet e vendosura ne Tirane dhe ekspertet nderkombetar.• Zhvillimi i Produktit Turistik” Te sigurohen mekanizmat e duhur per mbeshtetjen e perpjekjeve lokale per te sjelle produktet e turizmit natyror ne treg. Hapi i pare i ketij procesi, eshte identifikimi i nevojave te sektorit te turizmit, qeverisjes vendore dhe shoqerise civile ne çdo rajon. Hapi i dyte do te konsistoje ne projektimin e nje plani mbeshtetje qe do te mundesonte asistimin e aktoreve lokale ne çdo lloj menyre qe burimet aty e lejojne.• Produkti turistik dhe Burimet-Çeshtje institucionale: “Qeverisja lokale(vendore)” Qeverisjet vendore do te kene nevoje per nje shkalle te ndryshme asistence dhe mbeshtetje, ne drejtim te çeshtjeve procedurale dhe ekspertizes. Prioriteti me i rendesishem per Ministrine e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve dhe ministrive te tjera, eshte te behen aleate, mbeshtetes dhe ndihmues te perpjekjeve te qeverisjeve lokale per zhvillimin e turizmit. Pjesa me e madhe e qyteteve dhe rajoneve qe paraqesin interes ne drejtim te turizmit, kane nje kapacitet njerezor substancial (thelbesor) qe disponon njohje mbi çeshtjet lokale te natyres dhe kultures dhe nje percaktim te qarte per destinacionet turistike dhe produktet ne rajonet e tyre.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 3. 3. Por ajo qe vihet re eshte se ata jane shume te paqarte ne menyren se si duhet te procedojne administrativisht dhe institucionalisht per te patur autorizmet dhe aprovimet e duhura si dhe te kene aksesin e duhur ne burimet financiare dhe njerezore komplementare (plotesuese).Prioritetet kryesore per qeverisjen qendrore jane:• Te percaktoje nje “harte rrugesh” te qarte per qeverisjet lokale, per menyren se si duhet te zhvillojne turizmin ne qytetet e tyre, duke pershkruar hapat, informacionet e nevojshme, procedurat, asistencen ne dispozicion dhe te perpiqet ti asistoje ata gjate ketij procesi.• Te gjeje menyrat per te qartesuar tere procesin, per te siguruar se te gjithe rregullat jane ndjekur dhe kerkesat jane permbushur, por ne menyren me embel dhe te volitshme duke shmangur hapat e panevojshem dhe pengues.• Te kanalizoje fondet e vlefshme te asistences direkt tek qeverisja lokale(bazuar ne projekte) dhe nepermjet programeve te OJF-ve, qe asistojne keto qeverisje.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 4. 4. Citoj: VKM nr. 884 date 11.06.2008Ky vendim kodifikon shume nga dispozitat e rreshtuara me siper dhe rreshton disa principe te turizmit teqendrueshem.Ndermjet ketyre principeve mund te permendim ate qe pershendet “perfshirjen e popullates lokale ne perpunimine programeve te integruara qe synojne te optimizojne zhvillimin e turizmit”.Eshte e qarte se si rrjedhoje e kesaj qeveria i ve nje theks te forte punes me qeverisjet lokale per te arriturobjektivat e zhvillimit te turizmit. Gjithashtu, duke krahasuar objektivat e zhvillimit te turizmit neKomunen Shkrel me elementet kyç te strategjise kombetare, eshte e dukshme qarte se objektivat lokalereflektojne dhe mbeshtesin ne menyre direkte strategjine kombetare. Per shembull zhvillimi i mundeshem iturizmit alpin sportiv ne Komunen shkrel perputhet ne menyre te perkryer me strategjine kombetare.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 5. 5. PJESA II PROCESI I PLANIT TE VEPRIMIT PER TURIZMINNe kete studim perkufizohet:• “TURIZMIN” si “shprehi te njerezve per te udhetuar jashte komunitetit ku ata jetojne per clodhje, sport, argetim, vizita ose biznes”.• “TURISTET” si rrjedhoje, perfshijne te gjithe llojet e udhetareve te cilet u shtohen pushuesve tipike; miqte dhe te afermit te cilet vijne per vizite nga jashte zones tuaj, udhetare per biznes te cilet vizitojne zonen tuaj per te bere biznes, njerez te cilet vizitojne zonen tuaj per te perdorur sherbimet qe sigurohen aty(si psh:sherbime mjekesore, legale, sociale, blerje dhe sherbime, etj.), njerez te ardhur nga jashte zones te cilet ndjekin konferenca ose takime ne zonen tuaj dhe udhetare te cilet kalojne tranzit ne zone per ne destinacione te tjera.“TURIZMI” eshte nje industri me shume tipare e cila perfshin nje marredhenie komplekse midis shume bizneseve,organizatave dhe aktiviteteve. Qe te siguroheshim se te gjitha aspektet e industrise ishin marre ne konsideratepergjate zhvillimit te Draftit tone te SLTA-se, industria e turizmit alpin te Razmes e Boges u analizua duke umbeshtetur ne pese komponente kyç:Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 6. 6. 1) TERHEQJET TURISTIKE, NGJARJET DHE AKTIVITETET Perfshijne tiparet natyrore dhe te bera nga dora e njeriut, te cilat jane me interes per turistet dhe perbejne arsyen(t) per te cilen ata vijne. Shembuj mund te jene terrenet sportive, ushqimi karakteristik, dyqanet unike, vendet historike, bukurite natyrore te vecanta, festival/festa karakteristike, ngjarje sportive dhe kulturore, kuvende/konferenca si dhe pjesemarrje ne aktivitete qe zhvillohen ne natyre.2) MARKETINGU DHE PROMOVIMI I TURIZMIT Ka te beje me ate se si individe ose grupe organizojne nje plan per te “shitur” zonen tone tek turiste te mundeshem. Kjo perfshin mjetet dhe metodat e perdorura per te terhequr turistet: reklamat, ekspozitat e udhetimeve, artikujt e revistave, broshurat, hartat, videot, sinjalistikat tregtare/promovuese, automjetet drejtuesve te udhetimeve dhe qendrat e informacionit per vizitoret.3) INFRASTRUKTURA TURISTIKE Perfshin sherbimet baze dhe lehtesirat e nevojshme dhe te mundeshme per turistet gjate udhetimeve te tyre ne zonen tone, sic jane rruget, vendet e parkimeve, sinjalistika, uji i pijshem, elektriciteti dhe lehtesira qe perdoren pergjate organizimit te festave dhe aktivitete. Megjithese turistet nuk paguajne direkt per keto lehtesira, nje mungese e tyre ose nje kualitet i dobet i infrastruktures mund te percaktoje nese turistet do te qendrojne ose jo ne zonen tone, apo dhe marrjen ne konsiderate per tu rikthyer serish.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 7. 7. 4) MIKPRITJA TURISTIKE (INFORMIMI DHE TRAJNIMI TURISTIK) i referohet se si turisteve u eshte sherbyer, si jane pritur dhe trajtuar nga stafi prites, nga menaxheret apo operatoret dhe qytetaret ndersa ata jane duke vizituar zonen . Kjo percakton nese vizitoret kane nje eksperience te kendshme dhe te kenaqshme dhe nese ata do te rikthehen serish apo do te inkurajojne te tjeret per nje vizite.5) SHERBIME TE VOGLA TURISTIKE perfshijne te gjitha sherbimet qe plotesojne nevojat baze te turisteve ne zonen tone: hotele/motele/risorte, kampingje, restorante, dyqane, operatoret e udhetimeve/guida, etj. Perderisa turizmi eshte nje aktivitet ekonomik, suksesi i industrise se turizmit ne zonen tone, mund te percaktohet direkt dukematur te ardhurat vjetore te gjeneruara nga keto sherbime te vogla si rezultat i aktiviteteveturistike.Tendencat Aktuale te Paraqitura nga Turistet Europiane:Turistet Europian bejne pushime te shkurtra, duke i bere planet e udhetimit dhe rezervimin e tyre afer dates senisjes, per te vizituar vende te aferta dhe te ngjashme me vendet e tyre, duke organizuar paketat e tyre me ndihmene internetit per te siguruar transport, akomodim dhe vizita te leverdiseshme ne destinacionin e zgjedhur.Turizmi kulturor/natyror dhe turizmi ‘aktiv’(psh. Turizmi i shendetit, i sporteve, i natyres, vizita ne zonat rurale)jane ne rritje duke marre nje rol te rendesishem si komplementare te aktiviteteve turistike te diellit&detit tashme testabilizuara.Ky lloj turizmi, konsiderohet nje pjese integrale e Produktit Turistik Europian, ndersa shumica e vizitoreveperfshijne disa aktivitete kulturore gjate vizitave te tyre, vecanerisht kur ushqimi, vera, rakija e zones, dhe ‘perjetimii menyres se jeteses se nje destinacioni’ jane te perfshira.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 8. 8. Paraqitja e Vendeve te Mesdheut:Zona e Mesdheut ishte rajoni lider i turizmit boteror ne vitin 2010 duke terhequr 41% te turisteve ne mbare boten.Pushimet e Diellit&Detit vazhdojne te jene terheqesit me te medhenj dhe vizitat ne vendet kulturore/historikegjithashtu ishin shume te rendesishme.Kjo Zone eshte ne pershtatje e siper per te terhequr tregun turistik per ‘Mbledhje,Takime, Konferenca dhe Panaire’ te cilat perfshijne udhetime te shkurtra kulturore dhe natyrore te shtuara neudhetime si pjese e paketes totale.Paraqitja e Vendeve te Europes Juglindore dhe LindorEuropa Juglindore eshte konsideruar si nje destinacion ‘i ri’ ne zhvillim.Ne vitin 2009, Shqiperia pati nje rritje ne fluksin e turisteve nderkombetar me mbi 19.5%.Pozicionimi I zones ne vitet 2007 - 2011 Vizitore vendas e te huaj Nr vizite ne Razem 2007 2008 2009 2010 2011 1 Vizitore te huaj 1167 1407 1546 1618 2271 2 Vizitore vendas 3501 4502 6338 9221 12265Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 9. 9. Pozicionimi I shqiperise shtetet Kuadri Ambjenti I Biznesit Burimet INDEKSI rregullues dhe Infrastruktura Njerezore kulturore natyrore SHQIPERIA 87 92 107 41 MAQEDONIA 83 114 82 44 MAL I ZI 61 79 80 13 KROACIA 38 58 40 11Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 10. 10. PJESA IIHAPI 1-HARTIMI I PROFILIT PER TREGUN E TURIZMITZona e Razem-Boges se pari duhet te percaktoj se cilat jane segmentet ekzistuese dhe ato prioritare potenciale tetregut(bazuar ne ‘qellimin kryesor te udhetimit’) perpara se te zhvilloje dhe te promovoje terheqjet turistike tenevojshme, sherbimet dhe infrastrukturen e kerkuar per te zhvilluar nje industri te suksesshme turistike. Ndaj, hapifillestar ne procesin e zhvillimit te SLTA-se eshte zbulimi sa me shume te jete e mundur i karakteristikave te ketyresegmenteve te tregut.Kjo u be duke ju pergjigjur nje serie pyetjesh perkatese per te gjithe segmentet e tregut qe aktualisht vizitohen oseqe mund te terheqin turiste per te vizituar kete zone dhe me pas u be nje radhitje sipas rendesise bazuar nedomethenien aktuale dhe potenciale.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 11. 11. Rezultatet:Studimi bazuar ne evaluimin e pyetsoreve dhe sondazheve ne zone: (‘Profili/let Tregut te Turizmit’) qe vizitohenaktualisht ose qe zoterojne potenciale per te nxitur vizitat ne te ardhmen, vijon si me poshte.Llojet e turizmit bazuar 4. Te 3. Gjinia 2. Edukimi 1. Mosha Renditja ata ketu Cfare bejne ketu Pse Behet disponueshme jane te ce kerkojneb) a sherbimesh a)Cfare vijne periiudhe Ne cfare ketu Si vijne ato qendrojne Per sa kohe njerezve/vit b)numri I ne dite a)per person shpencojne Sa para ato Prej nga vijne Cilet jane: TENDENCAne: Qellimin Kryesor dh1. Biznes 1.1. Pjesmarres ne Takime,seminar Klima e mire, Akomodimi ne Te gjitha Makina Nje- Dy- a) 3000 leke Tirana, Shkodra, 1) Mosha RRITJE Konferenca e, ushqimi, hotel po periudhat mikrobuz tre dite b) 100 persona ne Maqedoni, mesatare Ushqehen,ako mikpritja, Dhoma a vit Kosova 2)I larte modohen qetesia, siguria, konferencash 3)70%m-30%f Vizitojne afer me Tiranen po 4)Me te vendet e Shkodren Telefon dhe ardhura Turistike dhe cellular po mesatare e te arkeologjike Banka, taksi, larta Internet, jo 1.2. Mbledhes te Mbledhje per Ka bime Te flene po Pranvere, Makina Nje-dy a) 5000 leke Tirana, Zvicra, 1)mbi 40vjec RRITJE bimeve bimet mjekesore Te hane po vere, personale muaj b) 75 persona Austri, Gjermani 2)i mesem- mjeksore mjeksore Magazine po vjeshte larte Transport po 3)100%m Punonjes po 4)te larta2. Biznes Personal 2.1. Te apasionuar Ski dhe Ka piste skish Piste skish po Dimer Mikrobuz Dy-tre a) 2500 leke Nga te gjithe 1)e re 20-30 RRITJE pas sporteve alpinizem Stadium jo a dite b) 270 persona rrethet vjec Palester po Makina 2)e mesme-Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 12. 12. larte 3)90%m-10%f 4) mesatare 2.2. Per probleme Relaksohen,kur Klima, ajri, uji Qender vere Makina 15 dite a) 2000 leke Tirana,Durresi 1) Mosha e NJELLOJ shendeti ohen per dhe Toka spitalore jo mikrobuz Nje muaj b) 200 persona trete tuberkuloz Specialist po a 2) Te gjithe nivelet e edukimit 3) 50%m- 50%f 4) Te gjitha nivelet3. Pushime 3.1. Turizem Malor Turiste te Atraksion, Te gjyhe Te gjitha Makina Dy-tre a) 2500 leke Tirana, 1) Mosha RRITJE bardhe, te mikpritja, sherbimet e periudhat mikrobuz dite b) 600 persona Durresi,Shkodra mesatar gjelbert,arkeolo ushqimi, qetesia, shprehura per a Rajoni e gjik siguria grupet e tjera 2) Te gjitha me po ose jo edukime t 3) 50%m- 50%f 4) Temsme -te larta 3.2. Turizem Relaksohen,pus Klime e fresket, Komoditet me Korri- Makina 10 dite- a) 1500 Tirane, 1) Te gjitha NJELLOJ Familjare/Re him siguri dhe cmime te lira Gusht 1muaj b) 400 persona Durresi,Shkodra moshat laks Klima e mire mikpritje po Djetor- , Mal I Zi 2) Tegjitha Infrastruktura Janar Emigrantet e nivelet po kthyer 3) 50%m/f Ushqime 4) Te gjitha tradicionale po nivelet 3.3. Te apasionuari Studiojne Ekzistojne Mjedis kulturor Gjithe Makina Nje-dy a) 3000 leke Te huaj studjues 1) Te rinj NJELLOJ pas te histori e atraksione jo vitin(por mikrobuz dite b) 150 persona nga Tirana e dhe vecantave arkeologji kulturore te Guide kulturore me pak ne a Kosova mesatar kulturore ndjekin festat vlefshe jo dimer) 2) Te larte tradicionale 3) 50% m/f 4) Te mesme –te larta 3.4. Te Argetim, Natyra e Vend per Ne vere Makina Nje-dy a) 1000 Ceki, Gjermani, 1) te rinj RRITJE apasionuarit shetitje,kampin mrekullueshme, kamping po dhe me mikrobuz dite b) 100 persona Austri, Angli 2) te lartePunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 13. 13. e natyres ge pasioni per Siguri dhe pak ne a 3) 50% m/f natyren qetesi po dimer 4) ? 3.5. Gjuhetaret Gjuajne kafshet Kafshe te Informacion 15 Tetor- Makina Nje-dy a) 1500 leke Kruja,Tirana, 1) Te gjithe ZBRITJE vecanta, lepur, per kafshet po 15 Mars dite b) 52 persona Shkodra moshat ujk, derr I eger Leje gjuetie jo 2) I mesem dhelpra etj. 3) 100% m 4) mesatar e4. Vizita tek miqte Takime me te Kane familjet Infrastructure Periudha Transport 1 jave-1 a) 500 leke Tirana, 1) Te gjithe NJELLOJ dhe familjaret afermit dhe ketu, interesi po festash, public muaj b) 95 persona Lezha,Emigrant moshat miqte, kthehen ekonomik Transport po pushime transport 2) Te gjitha ne shtepite e dhe privat nivelet tyre, marrin fundjava 3) 50%m/f pjese ne festat 4) Te gjitha dhe gezime nivelet familjare 4.1. Vizita nga Per pushime Per te shijuar Infrastructure Gjate Transport Dy-tre a) 3000 Tirana, Durresi, 1) Te gjitha RRRITJE vendi vecorit e zones po gjithe vitit public dite b) 785 persona Shkodra etj moshat Transport po transport 2) Te gjitha Hotele po privat nivelet Restorante po 3) 50% m/f 4) Te gjitha nivelet 4.2. Vizitor nga Per pushime Per te shijuar Infrastructure Gjate Transport Nje-dy a) 50-70 euro Italia, 1) Te rinj- RRITJE jashte shteti vecorit e zones po gjithe vitit privat jave b) 170 persona Anglia,Gjermani mosh e Transport po a, Austria, Cekia mesme Hotele po etj 2) Ni vel I Restorante po mesem- larte 3) 50% m/f 4) Te gjitha nivelet5. Kalime te Ndalesa per Per turizem Restorante po Gjate vitit Makina, Nje-dy a) 250 leke Mal I Zi, Tirana, 1) Te gjitha ndermjeme kafe per malor Karburante jo mikrobuz, ore b) 140 dite Durres,Shkoder moshat ushqim dhe uje Sherbime jo autobuz Lezhe 2) Te gjitha Spital jo nivelet 3) 50% m/f 4) Te gjitha niveeltPunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 14. 14. 5.1. Makina Ndalesa per Per turizem Restorante po Gjate vitit Vetura Nje-dy a) 200 leke Mal I Zi, Tirana, 1) Te gjitha private kafe per malor Karburante jo private ore b) 180 dite Durres,Shkoder moshat ushqim dhe uje Sherbime jo Lezhe 2) Te gjitha Spital jo nivelet Ambulance po 3) 50% m/f 4) Te gjitha niveelt 5.2. Autobuze Ndalesa per Per turizem Restorante po Gjate Autobuze- Nje-dy a) 300 leke Mal I Zi, Tirana, 1) Te gjitha turistike kafe per malor Karburante jo stines se mikrobuz ore b) 120 dite Durres,Shkoder moshat ushqim dhe uje Sherbime jo veres turistik Lezhe 2) Te gjitha Spital jo nivelet 3) 50% m/f 4) Te gjitha niveeltPunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 15. 15. Bazuar ne analizat e pergjigjeve te pyetjeve perkatese per secilin segment, Komiteti rradhiti Pese Segmentet eKryesore te Tregut si me te rendesishmet per zhvillimin e turizmit ne zonen e Alpine Veriore te Shqiperise – RazemBoge, sipas shkalles se rendesise:1. Turistet e malit2. Turistet familjare qe vijne te shplodhen3. Turistet e apasionuar pas sportit4. Turistet e apasionuar pas natyres5. Turistet qe vizitojne miqte dhe te afermitNga sa me siper vihet re qe zona jone ka per te ofruar dhe faktin qe Shqiperia ka shume pune per te bere perpara sete terheqe tregjet nderkombetare te turizmit, keto segmente tregu rajonale u konsideruan me teper realiste dhe me telehtet per te influencuar ne nje periudhe afat shkurter dhe afat mesme.Nje perjashtim eshte segmenti i tregut me numer pese ‘Turistet qe vizitojne miqte dhe te afermit’, ku shume personajetojne jashte vendit, ne Greqi, Itali duke sjelle fonde te konsiderueshme ne zone/zonat afer saj, qe jane terendesishme per zhvillimin e ekonomise, duke perfshire dhe industrine e turizmit, mbeshtetur edhe ne tendencen eqytetareve shkodrane per ti kaluar pushimet atje.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 16. 16. HAPI 2-LISTA E VLERAVE TURISTIKEDuke perdorur pese komponentet kyc te zones te prezantuara me lart, u plotesuan listat te cilat tregojne gjithcka qeeshte ose potencialisht mund te jete nje vlere ne industrine turistike te zones. Secila prej pese listave permbante teradhitura individualisht vlerat, ne ate menyre qe te tregonin cilat ishin me te rendesishme. Ato vlera qe janë radhiturne shkallet e siperme, lidhen ne menyre direkte me segmentet prioritare te tregut.Vlerat-Terheqjet Turistike, Ngjarjet dhe Aktivitetet:• Uji i mire dhe ajri i paster• Natyra(pylli)• Zonat e skive• Klima e shendetshme maloreVlerat-Infrastruktura Turistike:• Rruga kryesore lokale eshte ne gjendje te mire• Furnizim i qendrueshem me uje te pijshem nga burimet malore• Sherbim efiçent i telefonise celulare dhe fiksePunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 17. 17. Vlerat-Mikepritja Turistike• Tradita e mikpritjes e popullsise lokale dhe perfaqesuesve te biznesitVlerat-Sherbimet e Vogla Turistike:• Struktura turistike cilesore• Restorante• Punishtet e prodhimitVlerat Turistike Te Zones Razem-BogeVLERAT TËRHEQËSE TURISTIKE, NGJARJET DHE AKTIVITETETVLERAT RENDITJA • Uji,I mire dhe ajri I paster • Terrenet e skive • Peisazhet, pyjetPunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 18. 18. • Klima shendetshme dhe gjalleruese malore • Bimesia e larmishme • Festat tradicionale e zones • Sportet e lidhura me natyren (alpinizem, etj)VLERAT E INFRASTRUKTURËS TURISTIKEVLERAT RENDITJA • Rruga kryesore lokale eshte ne kushte te mira(nyje) • Burime te perhershme te ujit ne male • Sherbime Telefonie&celulari efiçentePunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 19. 19. VLERAT E MIKËPRITJES TURISTIKE (TRAJNIME PËR NDËRGJEGJËSIM DHE SHËRBIME)VLERAT RENDITJATradita e Mikpritjes ndermjet popullesise locale dhe perfaqesuesvete biznesitVLERAT E SHËRBIMEVE TË VOGLA TURISTIKEVLERAT RENDITJA • Hotel turizmi cilesor • Restorantet • Ushqimet tradicionale • Shtepi tradicionale turistike (per alpinizem, ski)Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 20. 20. Problemet e Turizmit ne Zonen e Razem-BogePROBLEME E TËRHEQJES TURISTIKE, NGJARJE DHE AKTIVITETEPROBLEMET RENDITJA • Humbja e bukurive natyrore nga prerja e djegja e pyjeve • Mungesa e fondeve per zhvillimin e metejshem te aktiviteteve kulturore dhe sportive, terheqjeve turistike, festivaleve dhe festave • Mungese e burimeve me uje te paster dhe me shumice per aktivitetet shlodhese te turisteve • Gjuetia pa lejePROBLEME TË MARKETIMIT DHE PROMOVIMIT TË TURIZMITPROBLEMET RENDITJA 1) Nuk ka mjaft fletepalosje/broshura 2) Mungese te reklamave-nuk ka perpjekje marketing 3) Mungese e shenjave informimit turistik 4) Mungese informacioni dhe Kalendareve turistike 5) Nuk ka bashkepunim me median kombetarePunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 21. 21. PROBLEME TË INFRASTRUKTURËS TURISTIKEPROBLEMET RENDITJA • Probleme te pronesise private dhe shteterore mbi token; investitoret nuk do te ndertojne ne rajon nese nuk jane te sigurte mbi pronesine • Mungese te infrastruktures urbane • Mungese e furnizmit me energjie elektrike • Mungesa e nje plani urban per rajonin • Mungesa e nje zone per trajtimin e duhur te mbeturinave( prezenca e shtuar e mbeturinave ne publik eshte jo e pershtatshme per turizmin) • Kanalizimi i ujrave te zeza • Mungese shenjash orientuese per turistet qe vijne(tabela te medha mireseardhjeje)Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 22. 22. PROBLEME TË MIKPRITJES SË TURISTËVE(TRAJNIME PËR INDUSTRINE DHE NDËRGJEGJËSIM)PROBLEMET RENDITJA • Ndergjegjesim i paket i banoreve per perfitimet e turizmit • Mungese e shkollave dhe edukimit ne turizem • Njerezit e shtepive turistike alpine jane te patrajnuar • Mungese e njohjes se stilit te jetes dhe pritshmerive te te huajvePROBLEME TË SHËRBIMEVE TË VOGLA TURISTIKEPROBLEMET RENDITJA • Mungese e qendrave/aktiviteteve per argetim, sporte per turistet(p.sh qendra per femijet, lojra kompjuterike dhe internet me kosto te ulet) • Nuk ka tur operatore(biznese te ngjitjes, gjuetis, skive) • Mungesa e nje zone te mire per ski dhe teleferiku skish • Ambjente/hapesira te paperdorura dhe te papershtatshme(strukturaPunoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 23. 23. te shkaterruara, godina te boshatisura) • Mungesa e kredive favorizuese per bizneset e reja • Mungese e dyqaneve te suvenireve • Mungesa e nje tregu te mirefillte te kombinuar pakice /shumice • Mungese te guidave turistike profesionale per udhetimet ne zone • Mungesa e nje qendre shendetsorePrioritet per zhvillimin e turizmitHAPJA E SHËRBIMEVE : KYÇE PËR RRITJEN TURIZMITTurizmit është gjithashtu një industri komplekse. Ajo mund të gjenerojnë aktivitet të rëndësishëm ekonomik,nëpërmjet lidhjeve me industritë e tjera, të tilla si bujqësia, prodhim dhe shërbime të tjera. Turizmit mund të rrisekërkesën për mallra dhe shërbime si ate te ushqimit, ndërtimit, transportit, nga sektorët e tjerë, të industrive tëturizmit që shesin mallra dhe shërbime për turistët mund të shesin prodhimet e bizneseve në sektorë të tjerë. Analizakonstaton se turizmi është e lidhur në këtë mënyrë me industri të tjera më shumë se mesatarja e sektorit tëshërbimeve, duke sugjeruar se turizmi mund të jetë një nga sektorët më të ndërlidhur të shërbimeve në shumëekonomi.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 24. 24. Qasje në një furnizim adekuat të mallrave dhe shërbimeve mund të jetë jetike për zhvillimin e një sektori tësuksesshëm turizmi. Nëse ushqim, materiale ndertimi, furnizimi me energji elektrike ose një fuqi punëtore tëtrajnuar janë në furnizim të shkurtër apo të shtrenjtë, ajo mund të pengojë rritjen e turizmit. Një varg të pengesavejanë identifikuar në vendet në zhvillim që duhet të adresohen për të forcuar lidhjet e prapambetura dhe zgjidh erritjen në këtë sektor. Ndërtimi i kapaciteteve të shërbimit eshte nje nga prioritetet dhe celsi per zhvillimin eturizmit.INFRASTRUKTURA SI PRIORITET PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT MALORShërbimet e transportit dhe në veçanti sektorin e transportit rrugor janë të rëndësishme sidomos ne vendin tone. Perte prekur keto destinacione e vetmja rruge eshte ajo automobilistike prandaj nje nga prioritetet qe duhet tendermeren per te zhvilluar turizmin malor eshte zhvillimi i infrasktutures rrugore. Arritja ne keto destinacione meçmime të arsyeshme është një parakusht për zhvillimin e turizmit. Infrastruktura fizike, përfshirë edhe furnizimi meenergji elektrike, dhe ujë dhe kanalizimeve, duhen modernizuar në mënyrë periodike për të përmbushur nevojat përarritjet e turistike në rritje. Shërbimet e telekomunikacionit janë te rendesishme për zhvillimin e turizmit, dhe meinfrastrukturë IT që ka një ndikim të madh në strukturën e industrisë së turizmit.Një sistem efektiv financiar është gjithashtu një nxitës kryesor i rritjes së turizmit, si për të krijuar një mjedis tëlulëzuar të biznesit dhe për përvojën e turistike. Marketingu dhe promovimi janë thelbësore për të gjeneruar niveletë qëndrueshme të kërkesës për turizëm dhe të ketë sukses në një botë shumë konkurrues.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 25. 25. Për më tepër, turizmi është shumë i varur nga burime njerëzore të trajnuara e të përshtatshme njerëzore në të gjithasegmentet e saj. Ne shumicen e ketyre zonave turistike alpine ka shume pune per te bere si nga ana e frastrukturesashtu dhe e burimeve njerezore. Çfarë mund të bëjnë qeveritë?Kërkimet në vendet në zhvillim theksojne rëndësinë e reformave të tregut në plotësuar përpjekjet kombëtare për tëforcuar lidhjet, veçanërisht me vendet qe e kane te zhvilluar turizmin malor duke pasur parasysh sasi tëkonsiderueshme të kapitalit dhe ekspertizën e nevojshme për ndërtimin e kapaciteteve të shërbimit.Vendet ezhvilluara jane duke ndërmarrë hapa për të futur sigurimin e sektorit privat dhe forcimi i partneritetit publik-privat,per të rritur konkurrencën dhe liberalizimin e shërbimeve.Liberalizimi i telekomunikacioneve, së bashku me risite teknologjike, është nevojshme dhe , jetësore per turizmin.Zbutja e shërbimeve financiare është rritja e numrit të bankave / bankomateve e sidomos ne zonat turistike,gjithashtu per tendimuar ne zhvillimin e ketyre zonave duhet një përmirësim i aksesit në kredi të arsyeshme meçmim për industrinë e turizmit. Burimet publike janë duke u rritur për të financuar promovimin dhe edukimin përturizëm dhe nuk ka njohjen në rritje të nevojës për të forcuar partneritetin me sektorin privat në të dyja këto fushapër të përmbushur kërkesat e sektorit të turizmit në rritje.Nje nga kushtetet per tërheqjen e investitorëve, eshte një mjedis mbështetës ekonomik, social dhe politika tëfavorshme për sektorin privat. Në të njëjtën kohë, zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm kërkon që kapaciteti kontabëli aktiveve të turizmit nuk është i tejkaluar, duke minimizuar ndikimet potencialisht negative sociale dhe mjedisore.Arritjen e këtyre objektivave kërkon nje menaxhim të fortë të sektorit publik dhe mbështetjen e sektorit privat.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 26. 26. Duke pasur parasysh natyrën ndër-sektoriale të turizmit, qeveritë duhet për të krijuar një kornizë gjithëpërfshirësepolitike që përmirëson mjedisin e biznesit dhe trajton marrëdhëniet themelore ekonomike dhe pengesat sociale dhefizike. Agjencitë e forta turistike janë të nevojshme të cilat koordinojne dhe adresojne turistet per keto kapacitete tevendit tone.Politikat Iniciativat rajonale të turizmit mund të krijoni destinacionet më të mëdha turistike dhe të ndihmojë për tërritur numrin e turistëve afatgjatë. Ata gjithashtu ofrojnë një mundësi për të bashkojnë forcat për zgjerimin eshërbimeve dhe për të arritur objektivat e turizmit të qëndrueshëm në një mënyrë holistike më shumë. Megjithatë,në shumicën e negociatave iniciativat rajonale po ecin ngadalë dhe zbatimi ka munguar?Progresin e shumëpalëshe mbi shërbimet, trajtimin e energjisë dhe mbeturinave, ndërsa gjithashtu shumë edobishme për zhvillimin e turizmit mund të jetë më e vështirë për të arritur. Megjithatë, edhe në këto shërbime nukështë aktiviteti i sektorit privat që kërkon vetëm kërkesat rregullatore të moderuara keto kerkohen edhe nga sektoripublik duke vene edhe nje here theksin ne permiresimin e infrastruktures fizike. Në lidhje me praktikatantikonkurruese, konsideratë do ti jepet disiplina në zhvillim me një fokus të ngushtë turizmit sektoriale që mbulon.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 27. 27. Nxitja e SME-ve dhe zhvillimin e sipermarrjes në mbështetje të turizmit alternativQasja politike për sipërmarrjen zhvillimin dhe NVM-ve në Shhqiperi, është karakterizuar nga një numer iiniciativave rajonale dhe lokale vitale institucionale dhe nga prania e stafit të motivuar të punës për institucionetkombëtare, rajonale dhe lokale, të etur për të zhvilluar një politikë koherente të turizmit.Kjo eshte nje qasje për tëmësuar nga praktikat ndërkombëtare. Kuptimin e reja që karakterizon jo vetëm sektorin privat, por edhe disa OJQ-ve dhe agjencive të shtetit, si dhe mundësitë nga heqja e vizaveme BE të kohëve të fundit, janë elemente të fuqisëpër Shqiperine.Megjithatë, marrëveshjet aktuale të qeverisjes në lidhje me turizmin dhe zhvillimin e NVM-ve janë fragmentuara nëvend dhe të shkëputur. Kjo është evidentuar nga një nivel indiferencë të ndërsjelltë në mes tyreNjohja e diversitetit e NVM-ve është e nevojshme dhe duke kërkuar për të kuptuar më shumë për karakteristikat ebiznesit lokal. Te tilla njohuri mund të përdoren për të mbështetur pjesëmarrjen në aktivitetet e biznesit vendas dhepër të inkurajuar bizneset të ndryshme qe të shohin veten si pjesë e "sektorit të turizmit" lokale.Per mbështetjen ekrijimit të turizmit rrjetet e biznesit do të jenë të dobishme në këtë kontekst dhe mund të sigurojnë gjithashtu njëburim te vlefshëm për aftësitë e zhvillimit.Por çështja e aftësive duhet të trajtohen edhe nga një pikë më institucionale e parë, duke rishikuar në mënyrë per tapërshtatur atë me nevojat e bashkëkohore. Përvoja e vendeve të tjera anëtare të BE mund të ndimoje shume nearritjen e ketyre qellimeve.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament
 28. 28. Në të vërtetë, kjo është një tjetër burim i shembujve në nxitjen e sipërmarrjes dhe promovimi i zhvillimit të e NVM-ve, përveç ekspertizës zhvilluar mirë nga disa shtete të tjera në qasjen në fondet e BE.Shembuj nga vende të tjera e qasjeve rajonale për SME-të dhe nxitjen e sipërmarrjes zhvillimin, në mbështetje tëturizmit alternativ përfshijnë: arsimimin profesional te mesem dhe te larte me fokus turizmin.Konkluzione Organizimi i një terreni të mësuarit profesionalisht per turizmit, i cili është koncept shumeplanesh, qasja ezgjidhjes së problemeve që synojnë përmirësimin e performancës dhe NVM-ve, të njeriut potencial në sektorin eturizmit në kuadrin e kompleksitetit te nje destinacioni turistik. Grupet kryesore të synuara janë sektori publik,shoqatat e biznesit dhe partnerët social që kanë të bëjnë me turizmin, arsimi, punësimi, mjedisin dhe teknologjine einformacionit. Iniciativa duhet të zhvillojë një markë të njohur nga te gjithë burimet kryesore lokale dhe të marrë përgjegjësinë parësore në fushën e standartizimit te destinacioneve turistike te marketuara, duke mundësuar SME-të për të përfituar nga të qenit aplikante/pjesë e tyre.Punoi : Avni DANI,Prezantuar nga Qendra per Dialog Biznes Parlament

×