Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

lub-nong

535 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

lub-nong

 1. 1. องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม
 2. 2. นักศึกษา...วัยที่เปี่ยมด้วยพลัง ...กล้าหาญทีจะริเริ่ม ทั้งที่ประสบการณ์มีไม่มาก ่ ...ความฝันล้นปรี่ แม้มีกาลังเพียงน้อย ด้วยระบบการศึกษา สภาพสังคมในทุกวันนี้ อาจทาให้บทบาทของนักศึกษาต่อสังคมลดลงไปบ้าง แต่ไม่ใช่เพราะคนวัยนี้ขาดแคลนศักยภาพ เขาเพียงขาดการบ่มเพาะที่ดี ปลูกปัญญา ปลูกความเข้าใจโลก คุณธรรมในจิตใจ
 3. 3. สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ iCARE ...อยากสร้างเวทีพูดคุยเพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาสร้างอะไรดีๆ ต่อตัวเอง ผู้คนรอบข้าง ผู้คนรอบข้างไกลๆ สาหรับกลุ่มนักศึกษา ในบรรยากาศ สนุก Trendy โดยเชิญบุคคลทีเ่ ป็นคนคุณภาพในสังคม คนที่เป็นแบบอย่างทาง ความคิด คนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม มาพูดเรื่องที่ตนอยากบอกเล่ากับ บุคคลแห่งอนาคตเหล่านี้ ในเวลาพอดีๆ สัก 10 นาที ไม่ยดเยือแต่ได้สาระ ื ้
 4. 4. “ลับน้อง” ลับเด็กให้คม ลับเด็กให้คิด
 5. 5. “ลับน้อง” หัวข้อกว้างๆ ที่จะคุยกันในครั้งที่ 1 คือ “วิชาที่มหา’ลัย ไม่ได้สอน”
 6. 6. คนที่จะเชิญ • ประภาส ชลศรานนท์
 7. 7. คนที่จะเชิญ • ตูน บอดี้สแลม
 8. 8. คนที่จะเชิญ • เป็นเอก รัตนเรือง
 9. 9. คนที่จะเชิญ • ครูลิลลี่
 10. 10. คนที่จะเชิญ • ธารา บัวคาศรี – ผู้ประสานงาน รณรงค์ ประจาประเทศไทย Greenpeace
 11. 11. คนที่จะเชิญ • โจน จันได – ชายผู้เปี่ยมความสุข บุกเบิกกระแสบ้านดิน
 12. 12. คนที่จะเชิญ • สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
 13. 13. คนที่จะเชิญ • มีชัย วีระไวทยะ
 14. 14. ผู้ร่วมจัดงาน • ผู้ร่วมจัด – สภาเด็กและเยาวชน – iCARE • Sponsor – Magnolia + Whizdom
 15. 15. การสื่อสาร • ทาให้วัยรุ่นคิดว่างานนี้เป็นงานสนุกๆ สาระไม่หนักมากเกินไป แต่เมื่อจบงานหวัง ให้ได้ความคิดดีๆ เป็นเชื้อเพลิงเติมให้ชีวิตมีไฟแรงขึ้นกว่าเดิม ทั้งที่วัยนี้ก็เป็นวัย ที่ไฟแรงอยู่แล้ว
 16. 16. การสื่อสาร • เน้นใช้สื่อที่เจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง – โปสเตอร์ในมหาวิทยาลัย – Viral Video ทางอินเตอร์เน็ต – วิทยุเสียงตามสาย ทีวีในมหาวิทยาลัย – อาจารย์พูดชวนในฉันเรียน – Facebook ของกลุ่มคณะ สถาบัน – สื่อหลัก เขียนข่าว เขียนลงนิตยสาร
 17. 17. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า...จะเป็นการเปิดโลกของวัยนักศึกษา ได้แง่คดที่สามารถเก็บไปเป็นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิต ในการสร้างอะไรให้เกิด ิ ผลดีกับสังคม เป็นพลังในอนาคตของสังคมต่อไป ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์

×