Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

อึหรรษา

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

อึหรรษา

  1. 1. อึหรรษา ^.^
  2. 2. ผู้จดทํา ั • 1 นางสาว ณัฐธิดา อมัตรัตนะ ชัน ม. 5/1 เลขที่ 2 ิ ้ • 2 นางสาว ลลิตา รัตนโสภา ชัน ม. 5/1 เลขที่ 6 ้ • 3 นางสาว ชุลีพร อินปั๋ นแก้ ว ชัน ม. 5/1 เลขที่ 14 ้
  3. 3. ที่มาและความสาคัญ ในชีวิตประจาวันของเราการขับถ่ายถือเป็ นสิงสาคัญต่อสุขภาพที่ ่ บางคนอาจจะละเลยและมองข้ ามไป จนทาให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพที่ เกี่ยวข้ องกับระบบขับถ่าย ซึงการขับถ่ายเป็ นเรื่ องที่เราไม่คอยพูดถึง ่ ่ หรื อไม่กล้ าที่จะคุยปรึกษากัน จึงทาให้ ไม่ร้ ูวิธีที่ถกต้ องถึงความสําคัญ ู ของการขับถ่าย การขับถ่ายนันเป็ นเรื่ องง่ายๆที่สงผลกระทบโดยตรงต่อ ้ ่ สุขภาพของเรา บางคนท้ องผูกบ่อยๆ แต่ก็ไม่เคยใส่ใจ ไม่ยอมไปปรึกษา ผู้อื่น ปล่อยไว้ นานเข้ าก็จะทาให้ เป็ นมะเร็งลาไส้ จากเรื่ องเล็กๆก็ กลายเป็ นเรื่ องใหญ่
  4. 4. ระเบียบและวิธีที่ถกต้ องในการขับถ่ายจึงสาคัญมาก ไม่มีใครปฏิเสธได้ ู เลยว่าการขับถ่ายไม่สาคัญ ถ้ าเรารับประทานอาหารเข้ าไปโดยไม่คานึง ว่าอาหารนันมีเส้ นใยอาหารหรื อสิ่งที่ทาให้ การขับถ่ายสะดวก ปั ญหา ้ สุขภาพที่ดีของทุกคนที่ปฏิบติก็จะตามมา จากปั ญหาเหล่านี ้จึงทาให้ ั กลุมผู้จดทาได้ เห็นความสาคัญของการขับถ่าย จึงได้ มีการจัดทา ่ ั แอนิเมชันที่มีความน่ารักเป็ นกันเอง ทาให้ ผ้ ที่ได้ เข้ ามาดูเข้ าใจในปั ญหา ู การขับถ่ายและเห็นว่าการขับถ่ายเป็ นสิงที่ไม่น่ารังเกลียด สามารถ ่ พูดคุยปรึกษากันได้
  5. 5. วัตถุประสงค์ •พัฒนาวินย ในการขับถ่าย และ ั การรักษาสุขภาพ
  6. 6. • • • • • • • • • • • • วิธีดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกาย.พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 24 .เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ขันตอนการดาเนินการ ้ 14/11/56  - จัดแบ่งกลุมในการทาโครงงานคอม ่ - ร่วมกันคิดหัวข้ อโครงงาน 15/11/56  - พูดคุยกันเรื่ องโครงงานว่าควรจะทาในรูปแบบไหน - และคิดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 20/11/56  - แบ่งกันหาข้ อมูลเกี่ยวกับโครงงาน มีข้อมูลในการทาโครงงานที่หลากหลายตามหัวข้ อที่เลือก -
  7. 7. 21/11/56 - รวบรวมข้ อมูลและสรุ ปองค์ความรู้ 25/11/56 - ร่ วมกันเขียนโครงเรื่ องในการทา มีการวางพล็อตเรื่ องคร่าวๆ • 27/11/56 - นําโครงเรื่ องที่เสร็ จสมบูรณ์มาช่วยกันตรวจทานดูอีกรอบ ได้ พล็อตเรื่ องที่สมบูรณ์พร้ อมที่จะเริ่ มทา • 28/11/56 -แบ่งหน้ าที่กนทําว่าใครจะทําส่วนไหน แต่ละคนในกลุมจะมีหน้ าที่ที่ ั ่ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละคนถนัด • 30/11/56 -ร่วมกันทําตัวละครหลัก ได้ ตวละครของ animation ั • 9/11/56 • 11/11/56 บกพร่อง -ลงมือทาตามหน้ าที่ของแต่ละคน เริ่ มลงมือทํา -พูดคุยกันถึงปั ญหาที่พบและช่วยกันแก้ ไข แก้ ไขส่วนที่

×