Forelesning forretningsplanen

Morten Nyhagen
Morten NyhagenTeacher à Nordahl Grieg videregående skole
FORRETNINGSPLANEN
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
  Nordahl Grieg videregående skole 2011 - 2012
HVA ER EN FORRETNINGSPLAN?



• Forretningsplanen er et dokument som beskriver produktet ditt og
 hvordan du har tenkt å drive din virksomhet.

• Forretningsplanen er et levende dokument.

• Alle ansatte må stå bak bedriftens forretningsplan

• Forretningsplanen brukes i mange tilfeller for å selge inn bedriften og
 dens produkter til samarbeidspartnere og investorer
NOEN GENERELLE RÅD OM Å SKRIVE

FORRETNINGSPLAN

• Det er viktig at du skriver forretningsplanen selv, men søk gjerne råd i
 ditt nettverk eller hos fagpersoner.

• Skrive korrekt. Forretningsplanen er bedriftens viktigste dokument.

• Sørg for at forretningsplanen er lett å lese og enkel å finne frem i.

• Ikke ha for mange detaljer i planen – bruk heller vedlegg.

• Vis til dokumentasjon og kilder for å underbygge dine valg i
 forretningsplanen.
HVA SKAL EN FORRETNINGSPLAN INNEHOLDE?



• Forretningside, mål og visjoner

• Personlige opplysninger

• Produktbeskrivelse

• Markedet

• Markeds- og salgsaktiviteter

• Økonomi

• Kapitalbehov og finansiering

• Organisering og administrasjon

• Vedlegg
Forretningside


• Forretetningsideen forklar hvorfor bedriften ble startet og hvorfor
 kundene skal velge bedriften.

• Forretningsideen er grunnlaget for all aktivitet i bedriften

• En god forretningside forteller hvem bedriften er til for

• Forretningsideen forteller hvilke behov bedriften skal dekke hos
 kunden

• Forretningsideen sier noe om hvilke forventninger kunden kan ha til
 bedriften

• Forretningsideen bør si noe om hva som er det overordnede målet
 for bedriften
• Forretningsideen må være lett å forstå og huske, samtidig som det
 må være enkelt å kommunisere den både internt og eksternt




         HVA KAN BEDRIFTEN GJØRE?

       HVA ØNSKER BEDRIFTEN Å GJØRE?

        HVORDAN SKAL VI GJØRE DET?
IKEA sin forretningside er å tilby et   Norwegian Air Shuttle ASAs
 stort utvalg form- og funksjons-   forretningsidé er å gjøre det mulig
riktige hjeminn-redningsprodukter       for alle å reise med fly
  til så lave priser at så mange
 mennesker som mulig har råd til å
       kjøpe dem.

Posten utvikler og leverer helhetlige  Rieber& Søn sin forretningside er:
    løsninger innenfor       Vi skal inspirere konsumentene til å
post, kommunikasjon og logistikk –     lage spennende og smakfulle
 med Norden som hjemmemarked         måltider på en enklere måte
• Mange bedrifter har også en visjon – visjonen skal være et bilde på
 en fremtidig, ønsket tilstand for bedriften.

• Det er ikke sikkert det skal være mulig å realisere visjonen, men den
 kan være målet alle i organisasjonen arbeidet mot.

• Eksempler:
  • Reber & Søn har denne visjonen: iVi skal være “Den lokale
   smaksvinneren“, den ledende merkevarebyggeren, og vi skal utvikle
   ettertraktede produkter forankret i konsumentenes behov.
  • TV 2 Gruppens visjon er å være den ledende leverandør av nyheter,
   sport og underholdning samt informasjons- og innholdstjenester på
   elektroniske medieplattformer.
Personopplysninger


• Her skal du lage en beskrivelse over hva de ansatte i bedriften og i
 bedriftens nettverk har av kunnskaper, erfaringer og egenskaper som
 gjør dere i stand til å drive en bedrift.
Beskrivelse av produktet


• Beskriv produktets egenskaper og nytteverdi.

• Fokuser på produktets positive egenskaper.

• Vær konkret

• Beskriv hvordan produksjonen av produktet skal foregå.

• Få frem hvilke leverandører bedriften skal bruke.
Beskrivelse av markedet


• Beskriv markedet og potensielle kunder.

• To ulike metoder kan brukes:
  • Markedsundersøkelser
  • SWOT analyse
En enkel markedsundersøkelse



• Nyttig informasjon kan finnes i oppslagsverk, f.eks. yrkeslisten i
 telefonkatalogen, handelskalendre, offentlig statistikk etc.

• Det er viktig å komme i kontakt med mulige kunder. Dette kan skje på
 mange måter, f.eks. ved intervju, eller ved at de besvarer et
 spørreskjema, og om mulig er det nyttig å la dem teste
 produktet/tjenesten.

• Nyttig informasjon kan du også få ved å observere dine konkurrenter
 m.h.t. produktutvalg, service, prispolitikk, innredning etc
• Arbeidsfasene i en markedsundersøkelse er vanligvis:
  1. Problemfasen
  2. Valg av utforming
  3. Valg av innsamlingsmetode
  4. Bestemme utvalganalyse-
  5. Rapporteringsfasen
• Fase 1: Problemfasen

  Dette er den viktigste av alle fasene, og den avklarer:
  •  hvilke beslutninger bedriften skal gjennomføre eller kontrollere,
  • hva slags informasjon bedriften trenger for å kunne gjennomføre
   beslutninger,
  • hva bedriften skal benytte resultatene fra undersøkelsen til,
  •  hvor mye penger og ressurser bedriften har til rådighet for
    undersøkelsen
• Fase 2: Valg av utforming

  Utforming av undersøkelsen kalles ofte forskningsdesign. Du har tre
  valg:
  • uforskende utforming
  • beskrivende utforming
  • sammenlignende utforming
• Fase 3: Valg av innsamlingsmetode

  Valg av innsamlingsmetode betyr at man bestemmer seg for hvordan
  man skal skaffe seg dataene man skal analysere for å skaffe nødvendig
  informasjon.

  Du kan benytte deg av:
  • Sekundærundersøkelse
  • Primærundersøkelser
• Fase 4: Bestemme utvalg for markedsundersøkelsen

  Når man bestemmer utvalg for markedsundersøkelsen så skjer det gjennom
  følgende tre trinn:
  • bestemme populasjonen, det vil si alle mennesker som utgjør
   målgruppen
  • identifisere utvalg, som er en konkretisering av mennesker som
   representerer populasjonen
  • valg av utvalgsmetode (sannsynlighet vs ikke-sannsynlighetsutvalg)
• Fase 5: Analyse- og rapporteringsfasen

  Denne fasen består av følgende oppgaver:
  • telle opp og klargjøre alle innsamlede data
  • beskrive datainnsamlingen
  • vurdere kvaliteten på undersøkelsen med hensyn til allmenngyldighet
   og pålitelighet
Analyse av konkurransesituasjonen



Det er fem krefter som påvirker konkurranseintensiteten i en bransje:
  • konkurransen mellom bedrifter i bransjen
  • press fra substitutter
  • trussel fra nyetableringer
  • makt hos kunder
  • makt hos leverandører
• Konkurransen avhenger blant annet av om bransjen er i
  • vekst
  • tilbakegang
  •  stagnasjon



    Det er også avgjørende om bedriftene har produkter som kundene
            oppfatter som forskjellig eller ikke.
Konkurrentanalysen




En konkurrentanalyse består av fire deler. Disse er:
  •  konkurrentenes mål for fremtiden
  • konkurrentenes antakelser om seg selv og bransjen
  •  konkurrentenes nåværende strategier
  • konkurrentenes kompetanse og ressurser
SWOT - analyse



• En situasjonsanalyse består av en kartlegging av de rammebetingelser
 eller arbeidsbetingelser som påvirker bedriften.

• Neste fase er å analysere arbeidsbetingelsene. Dette kan gjøres i en
 SWOT-analyse. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og
 Threats (styrke, svakheter, muligheter og trusler).

  Analyseresultatet benyttes i bedriftens arbeid med å lage mål, strategier
  og markedsaktiviteter generelt.
Interne arbeidsbetingelser  Eksterne arbeidsbetingelser

• Bedriftens produkter    • Konkurrentene

• Bedriftens ledelse     • Markedet

• Bedriftens ansatte     • Leverandører/distributører

• Bedriftens økonomi     • Konjunkturer

• Bedriftens markedsføring  • Samfunnet

               • Det offentlige
Forelesning forretningsplanen
Forelesning forretningsplanen
Beskrivelse av salgs- og markedsaktiviteter


• Hvordan skal du gjøre kunden oppmerksomme på din bedrift og dine
 produkter?

• Viktige punkter her er:
  • Definisjon av bedriftens målgrupper
  • En beskrivelse av hvordan bedriften skal bruke markedsføringens
   virkemidler
Bedriftens målgruppe



• En målgruppe er den/de vi ønsker å nå med vår markedsføring.

• Markedet kan deles opp i hovedmarkedene forbrukermarkedet,
 bedriftsmarkedet, mellomhandlermarkedet, det offentlige markedet og
 institusjonsmarkedet

• Disse markedene kan igjen deles opp i mindre markeder som kalles
 segmenter.

• Vi skal i år fokusere på forbrukermarkedet. Dette markedet kan deles inn
 etter følgende kriterier:
DEMOGRAFISKE KRITERIER  Her deler vi inn markedet etter statiske data,
             som for eksempel; alder, kjønn, bosted,
             inntekt, utdanning, boform osv

PSYKOGRAFISKE KRITERIER  Her forsøker vi å dele markedet inn etter
             holdninger, interesser, livsstil eller lignenede.
             Noen eksempler på psykografiske kriterier kan
             være:
             -Innadvendt vs utadvendt
             -Riskosøkende vs trygghetssøkende
             -Holdninger til bestemte spørsmål
             -Religion
Markedsføringens virkemidler



• Produkt
 • Et produkt kan være en vare, tjeneste, service, ide osv
 • Produktet kan brukes som virkemiddel gjennom:
   • Utvalget av produkter bedrifter markedsfører
   • Kvaliteten på produktene
   • Servicen bedriften yter
   • Bedriftens syn på produktutvikling
• Pris
 • Prisen er et uttrykk for et produkts verdi
 • Du kan sette prisen ut i fra:
   • Bedriftens kostnader
   • Konkurransen i markedet
   • Hva markedet er villige til å betale
 • Psykologisk pris er også viktig
• Plass
 • Hvordan skal bedriftens produkter distribueres?
 • Hvordan skal bedriftens ytre og indre salgsmiljø være utformet?
• Påvirkning
  •  Massekommunikasjon
    •  Reklame
    •  Salgsfremmende tiltak
    •  PR
    •  Direktemarkedsføring
  •  Personlig kommunikasjon
    •  Påvirkningen skjer ansikt til ansikt med kjøperen i en salgssamtale
• Personale
  • De ansatte har alltid en nøkkelrolle når de presentere bedriften og
   bedriftens produkter
  • Spesielt viktig om du selger tjenester, tanker eller ideer
Markedsføringsmix




             PRODUKT




                       PRIS
     PLASS
             MÅLGRUPPE




       PÅVIRKNING        PERSONALE
Økonomi




Et budsjett er en tallmessig oppstilling som viser økonomiske
konsekvenser av de tiltakene bedrifter planlegger å gjennomføre




    Resultatbudsjett         Likviditetsbudsjett
Resultatbudsjetter



• Her ønsker bedriften å beregne inntekter, kostnader og resultat.

• Resultatbudsjettet forteller oss noe om bedriftens lønnsomhet
Salgsinntekter
-  Variable kostnader
=  Dekningsbidrag
-  Faste kostnader
=  Resultat
Likviditetsbudsjett



• Likviditetsbudsjettet skal gi en oversikt over pengestrømmen i bedriften.

• Sier noe om forholdet mellom innbetalinger og utbetalinger

• Gir svar på om bedriften er i stand til å innfri sine betalingsforpliktelser
Innbetalinger
-  Utbetalinger
=  Innbetalingsoverskudd
  Likviditet IB
  Likviditet UB
Kapitalbehov og finansiering


• Når bedrifter etableres vil det alltid være et kapitalbehov – et behov
 for penger til å dekke de kostnadene en etablering medfører.

• Slik kapital kan skaffes på ulike måter, men kapitalbehovet må alltid
 dekkes
• Kapital kan skaffes på to måter:
  • Egenkapital (kapital bedriftens eier selv har)
  • Lånt kapital
Egenkapital



• Egenkapitalen er den delen av kapitalen som tilhører eierne av bedriften.

• Egenkapitalen er den mest risikofylte kapitalen i bedriften.

• Alle bedrifter må ha egenkapital. I et AS må den være minst 100.000,-
 Aksjelovens §3-4 sier at et AS eller ASA skal "til enhver tid ha en
 egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av
 virksomheten i selskapet”

• Bedriften kan øke egenkapitalen dersom hele overskuddet ikke betales
 ut – dette kalles selvfinansiering
Finansiering med lånt kapital




Kortsiktig gjeld          Langsiktig gjeld
• Må betales tilbake innen ett år  • Betales tilbake over flere år

• Skal finansiere omløpsmidlene i  • Skal finansiere anleggsmidlene
 bedriften              i bedriften

• Kassekreditt

• Leverandørgjeld
• Så å si alle långivere krever sikkerhet for sin utlån.

• Sikkerheten er som regel pant i fast eiendom
Hvordan skaffe kapital?




Private finansieringskilder  Offentlige støtteordninger
• Banker           • Kreditt- og støtteordninger i
                kommuner og fylkeskommuner
• Forsikringsselskaper
               • Statsbanker
• Private investorer
Organisasjon og administrasjon


• Det må være en oversikt over hvordan bedriften er tenkt organisert.

• Organisasjonskart

• Oversikt over samarbeidspartnere, og hvordan forholdet til disse er
 regulert.

• Angi ansvarsforhold i forhold til eksterne partnere
Vedlegg til forretningsplanen


• Produkt-/markedsmatrise

• Handlingsplan

• Oppsummering av forretningsplanen
KILDER



Kunnskapssenteret: Hva er en forretningside?


Kunnskapssenteret: Hva er en god forretningside?


Innovasjon Norge: Veileder til forretningsplanen


Posten Norge: Forretningside


Norwegian Air Shuttle: Forretningside


IKEA: forretningside


Rieber & Søn: Forretningside


TV2: Visjon
1 sur 48

Recommandé

Situasjonsanalyse - SWOT ny 2014 par
Situasjonsanalyse - SWOT ny 2014Situasjonsanalyse - SWOT ny 2014
Situasjonsanalyse - SWOT ny 2014Trine Skarvang
3.1K vues17 diapositives
OPPSTART Powerpoint kapittel 7.3 situasjonsanalyse par
OPPSTART Powerpoint kapittel 7.3 situasjonsanalyseOPPSTART Powerpoint kapittel 7.3 situasjonsanalyse
OPPSTART Powerpoint kapittel 7.3 situasjonsanalyseTrine Skarvang
5.2K vues13 diapositives
1.1 videreutvikle en_forretningside par
1.1 videreutvikle en_forretningside1.1 videreutvikle en_forretningside
1.1 videreutvikle en_forretningsideGeir Rønningen
3.5K vues13 diapositives
Strategiseminar for Executive MBA studenter par
Strategiseminar for Executive MBA studenterStrategiseminar for Executive MBA studenter
Strategiseminar for Executive MBA studenterSigurd Grayston Skjørestad
163 vues62 diapositives
OPPSTART Powerpoint kapittel 7 markedsplan intro og 7.1 marked par
OPPSTART Powerpoint kapittel 7 markedsplan intro og 7.1 markedOPPSTART Powerpoint kapittel 7 markedsplan intro og 7.1 marked
OPPSTART Powerpoint kapittel 7 markedsplan intro og 7.1 markedTrine Skarvang
2.9K vues10 diapositives
Service Design Breakfast: There is no such thing as service design - Anton Sc... par
Service Design Breakfast: There is no such thing as service design - Anton Sc...Service Design Breakfast: There is no such thing as service design - Anton Sc...
Service Design Breakfast: There is no such thing as service design - Anton Sc...Service Design Breakfast
4.5K vues39 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Forelesning forretningsplanen

Digital marketing & web campaigns par
Digital marketing & web campaignsDigital marketing & web campaigns
Digital marketing & web campaignsRune Haugestad
794 vues90 diapositives
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding par
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingArve Kvalsvik
681 vues20 diapositives
Markedsforing par
MarkedsforingMarkedsforing
MarkedsforingThor-Erik Gulliksen
474 vues27 diapositives
Kursprogram strategisk salg høst 2014 par
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014Line Marlene Helberg Young
229 vues8 diapositives
Kursprogram strategisk salg høst 2014 par
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014Line Marlene Helberg Young
244 vues8 diapositives
Multimedia Strategi 290908bk par
Multimedia Strategi 290908bkMultimedia Strategi 290908bk
Multimedia Strategi 290908bkBent Kure
1.1K vues27 diapositives

Similaire à Forelesning forretningsplanen(20)

Digital marketing & web campaigns par Rune Haugestad
Digital marketing & web campaignsDigital marketing & web campaigns
Digital marketing & web campaigns
Rune Haugestad794 vues
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding par Arve Kvalsvik
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Arve Kvalsvik681 vues
Multimedia Strategi 290908bk par Bent Kure
Multimedia Strategi 290908bkMultimedia Strategi 290908bk
Multimedia Strategi 290908bk
Bent Kure1.1K vues
Du må satse for å vinne! par Anders Hoff
Du må satse for å vinne! Du må satse for å vinne!
Du må satse for å vinne!
Anders Hoff791 vues
LinkedIn for Schibsted Media Group par Erik Eskedal
LinkedIn for Schibsted Media GroupLinkedIn for Schibsted Media Group
LinkedIn for Schibsted Media Group
Erik Eskedal540 vues
Kurs i webanalyse og Google Analytics for Kommunikasjonsforeningen par Nettpilot
Kurs i webanalyse og Google Analytics for KommunikasjonsforeningenKurs i webanalyse og Google Analytics for Kommunikasjonsforeningen
Kurs i webanalyse og Google Analytics for Kommunikasjonsforeningen
Nettpilot486 vues
"Content som selger" av Cecelie Matheson, Schjærven Pilot AS par Nils Petter Nordskar
"Content som selger" av Cecelie Matheson, Schjærven Pilot AS"Content som selger" av Cecelie Matheson, Schjærven Pilot AS
"Content som selger" av Cecelie Matheson, Schjærven Pilot AS
Biztools entreprenørskap salg og markedsføring gründere 2013.02.10 par BizTools
Biztools entreprenørskap  salg og markedsføring gründere 2013.02.10Biztools entreprenørskap  salg og markedsføring gründere 2013.02.10
Biztools entreprenørskap salg og markedsføring gründere 2013.02.10
BizTools438 vues
Blogg som om du mener business par Spring Agency
Blogg som om du mener businessBlogg som om du mener business
Blogg som om du mener business
Spring Agency814 vues

Plus de Morten Nyhagen

ML2 Konkurrentanalyse par
ML2 KonkurrentanalyseML2 Konkurrentanalyse
ML2 KonkurrentanalyseMorten Nyhagen
1.6K vues15 diapositives
EBU2 Produktets Livssyklus par
EBU2 Produktets LivssyklusEBU2 Produktets Livssyklus
EBU2 Produktets LivssyklusMorten Nyhagen
642 vues5 diapositives
EBU2 Produktutvikling par
EBU2 ProduktutviklingEBU2 Produktutvikling
EBU2 ProduktutviklingMorten Nyhagen
591 vues12 diapositives
ML1 Markeder par
ML1 MarkederML1 Markeder
ML1 MarkederMorten Nyhagen
550 vues20 diapositives
ML1 Hva er markedsføring? par
ML1 Hva er markedsføring?ML1 Hva er markedsføring?
ML1 Hva er markedsføring?Morten Nyhagen
1.1K vues10 diapositives
Samarbeidsformer i varehandelen par
Samarbeidsformer i varehandelenSamarbeidsformer i varehandelen
Samarbeidsformer i varehandelenMorten Nyhagen
1.1K vues10 diapositives

Plus de Morten Nyhagen(18)

Samarbeidsformer i varehandelen par Morten Nyhagen
Samarbeidsformer i varehandelenSamarbeidsformer i varehandelen
Samarbeidsformer i varehandelen
Morten Nyhagen1.1K vues
EBU1 Forelesning Markedsføringens Virkemidler par Morten Nyhagen
EBU1 Forelesning Markedsføringens VirkemidlerEBU1 Forelesning Markedsføringens Virkemidler
EBU1 Forelesning Markedsføringens Virkemidler
Morten Nyhagen969 vues
EBU1 Forelesning Situasjonsanalysen par Morten Nyhagen
EBU1 Forelesning SituasjonsanalysenEBU1 Forelesning Situasjonsanalysen
EBU1 Forelesning Situasjonsanalysen
Morten Nyhagen1.2K vues
EBU1 Forelesning Markedsundersøkelser par Morten Nyhagen
EBU1 Forelesning MarkedsundersøkelserEBU1 Forelesning Markedsundersøkelser
EBU1 Forelesning Markedsundersøkelser
Morten Nyhagen930 vues
EBU1 Forelesning organisasjon og ledelse par Morten Nyhagen
EBU1 Forelesning organisasjon og ledelseEBU1 Forelesning organisasjon og ledelse
EBU1 Forelesning organisasjon og ledelse
Morten Nyhagen1.5K vues
EBU1 Forelesning kreative teknikker par Morten Nyhagen
EBU1 Forelesning kreative teknikkerEBU1 Forelesning kreative teknikker
EBU1 Forelesning kreative teknikker
Morten Nyhagen776 vues

Forelesning forretningsplanen

 • 1. FORRETNINGSPLANEN Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Nordahl Grieg videregående skole 2011 - 2012
 • 2. HVA ER EN FORRETNINGSPLAN? • Forretningsplanen er et dokument som beskriver produktet ditt og hvordan du har tenkt å drive din virksomhet. • Forretningsplanen er et levende dokument. • Alle ansatte må stå bak bedriftens forretningsplan • Forretningsplanen brukes i mange tilfeller for å selge inn bedriften og dens produkter til samarbeidspartnere og investorer
 • 3. NOEN GENERELLE RÅD OM Å SKRIVE FORRETNINGSPLAN • Det er viktig at du skriver forretningsplanen selv, men søk gjerne råd i ditt nettverk eller hos fagpersoner. • Skrive korrekt. Forretningsplanen er bedriftens viktigste dokument. • Sørg for at forretningsplanen er lett å lese og enkel å finne frem i. • Ikke ha for mange detaljer i planen – bruk heller vedlegg. • Vis til dokumentasjon og kilder for å underbygge dine valg i forretningsplanen.
 • 4. HVA SKAL EN FORRETNINGSPLAN INNEHOLDE? • Forretningside, mål og visjoner • Personlige opplysninger • Produktbeskrivelse • Markedet • Markeds- og salgsaktiviteter • Økonomi • Kapitalbehov og finansiering • Organisering og administrasjon • Vedlegg
 • 5. Forretningside • Forretetningsideen forklar hvorfor bedriften ble startet og hvorfor kundene skal velge bedriften. • Forretningsideen er grunnlaget for all aktivitet i bedriften • En god forretningside forteller hvem bedriften er til for • Forretningsideen forteller hvilke behov bedriften skal dekke hos kunden • Forretningsideen sier noe om hvilke forventninger kunden kan ha til bedriften • Forretningsideen bør si noe om hva som er det overordnede målet for bedriften
 • 6. • Forretningsideen må være lett å forstå og huske, samtidig som det må være enkelt å kommunisere den både internt og eksternt HVA KAN BEDRIFTEN GJØRE? HVA ØNSKER BEDRIFTEN Å GJØRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET?
 • 7. IKEA sin forretningside er å tilby et Norwegian Air Shuttle ASAs stort utvalg form- og funksjons- forretningsidé er å gjøre det mulig riktige hjeminn-redningsprodukter for alle å reise med fly til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem. Posten utvikler og leverer helhetlige Rieber& Søn sin forretningside er: løsninger innenfor Vi skal inspirere konsumentene til å post, kommunikasjon og logistikk – lage spennende og smakfulle med Norden som hjemmemarked måltider på en enklere måte
 • 8. • Mange bedrifter har også en visjon – visjonen skal være et bilde på en fremtidig, ønsket tilstand for bedriften. • Det er ikke sikkert det skal være mulig å realisere visjonen, men den kan være målet alle i organisasjonen arbeidet mot. • Eksempler: • Reber & Søn har denne visjonen: iVi skal være “Den lokale smaksvinneren“, den ledende merkevarebyggeren, og vi skal utvikle ettertraktede produkter forankret i konsumentenes behov. • TV 2 Gruppens visjon er å være den ledende leverandør av nyheter, sport og underholdning samt informasjons- og innholdstjenester på elektroniske medieplattformer.
 • 9. Personopplysninger • Her skal du lage en beskrivelse over hva de ansatte i bedriften og i bedriftens nettverk har av kunnskaper, erfaringer og egenskaper som gjør dere i stand til å drive en bedrift.
 • 10. Beskrivelse av produktet • Beskriv produktets egenskaper og nytteverdi. • Fokuser på produktets positive egenskaper. • Vær konkret • Beskriv hvordan produksjonen av produktet skal foregå. • Få frem hvilke leverandører bedriften skal bruke.
 • 11. Beskrivelse av markedet • Beskriv markedet og potensielle kunder. • To ulike metoder kan brukes: • Markedsundersøkelser • SWOT analyse
 • 12. En enkel markedsundersøkelse • Nyttig informasjon kan finnes i oppslagsverk, f.eks. yrkeslisten i telefonkatalogen, handelskalendre, offentlig statistikk etc. • Det er viktig å komme i kontakt med mulige kunder. Dette kan skje på mange måter, f.eks. ved intervju, eller ved at de besvarer et spørreskjema, og om mulig er det nyttig å la dem teste produktet/tjenesten. • Nyttig informasjon kan du også få ved å observere dine konkurrenter m.h.t. produktutvalg, service, prispolitikk, innredning etc
 • 13. • Arbeidsfasene i en markedsundersøkelse er vanligvis: 1. Problemfasen 2. Valg av utforming 3. Valg av innsamlingsmetode 4. Bestemme utvalganalyse- 5. Rapporteringsfasen
 • 14. • Fase 1: Problemfasen Dette er den viktigste av alle fasene, og den avklarer: • hvilke beslutninger bedriften skal gjennomføre eller kontrollere, • hva slags informasjon bedriften trenger for å kunne gjennomføre beslutninger, • hva bedriften skal benytte resultatene fra undersøkelsen til, • hvor mye penger og ressurser bedriften har til rådighet for undersøkelsen
 • 15. • Fase 2: Valg av utforming Utforming av undersøkelsen kalles ofte forskningsdesign. Du har tre valg: • uforskende utforming • beskrivende utforming • sammenlignende utforming
 • 16. • Fase 3: Valg av innsamlingsmetode Valg av innsamlingsmetode betyr at man bestemmer seg for hvordan man skal skaffe seg dataene man skal analysere for å skaffe nødvendig informasjon. Du kan benytte deg av: • Sekundærundersøkelse • Primærundersøkelser
 • 17. • Fase 4: Bestemme utvalg for markedsundersøkelsen Når man bestemmer utvalg for markedsundersøkelsen så skjer det gjennom følgende tre trinn: • bestemme populasjonen, det vil si alle mennesker som utgjør målgruppen • identifisere utvalg, som er en konkretisering av mennesker som representerer populasjonen • valg av utvalgsmetode (sannsynlighet vs ikke-sannsynlighetsutvalg)
 • 18. • Fase 5: Analyse- og rapporteringsfasen Denne fasen består av følgende oppgaver: • telle opp og klargjøre alle innsamlede data • beskrive datainnsamlingen • vurdere kvaliteten på undersøkelsen med hensyn til allmenngyldighet og pålitelighet
 • 19. Analyse av konkurransesituasjonen Det er fem krefter som påvirker konkurranseintensiteten i en bransje: • konkurransen mellom bedrifter i bransjen • press fra substitutter • trussel fra nyetableringer • makt hos kunder • makt hos leverandører
 • 20. • Konkurransen avhenger blant annet av om bransjen er i • vekst • tilbakegang • stagnasjon Det er også avgjørende om bedriftene har produkter som kundene oppfatter som forskjellig eller ikke.
 • 21. Konkurrentanalysen En konkurrentanalyse består av fire deler. Disse er: • konkurrentenes mål for fremtiden • konkurrentenes antakelser om seg selv og bransjen • konkurrentenes nåværende strategier • konkurrentenes kompetanse og ressurser
 • 22. SWOT - analyse • En situasjonsanalyse består av en kartlegging av de rammebetingelser eller arbeidsbetingelser som påvirker bedriften. • Neste fase er å analysere arbeidsbetingelsene. Dette kan gjøres i en SWOT-analyse. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats (styrke, svakheter, muligheter og trusler). Analyseresultatet benyttes i bedriftens arbeid med å lage mål, strategier og markedsaktiviteter generelt.
 • 23. Interne arbeidsbetingelser Eksterne arbeidsbetingelser • Bedriftens produkter • Konkurrentene • Bedriftens ledelse • Markedet • Bedriftens ansatte • Leverandører/distributører • Bedriftens økonomi • Konjunkturer • Bedriftens markedsføring • Samfunnet • Det offentlige
 • 26. Beskrivelse av salgs- og markedsaktiviteter • Hvordan skal du gjøre kunden oppmerksomme på din bedrift og dine produkter? • Viktige punkter her er: • Definisjon av bedriftens målgrupper • En beskrivelse av hvordan bedriften skal bruke markedsføringens virkemidler
 • 27. Bedriftens målgruppe • En målgruppe er den/de vi ønsker å nå med vår markedsføring. • Markedet kan deles opp i hovedmarkedene forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet, mellomhandlermarkedet, det offentlige markedet og institusjonsmarkedet • Disse markedene kan igjen deles opp i mindre markeder som kalles segmenter. • Vi skal i år fokusere på forbrukermarkedet. Dette markedet kan deles inn etter følgende kriterier:
 • 28. DEMOGRAFISKE KRITERIER Her deler vi inn markedet etter statiske data, som for eksempel; alder, kjønn, bosted, inntekt, utdanning, boform osv PSYKOGRAFISKE KRITERIER Her forsøker vi å dele markedet inn etter holdninger, interesser, livsstil eller lignenede. Noen eksempler på psykografiske kriterier kan være: -Innadvendt vs utadvendt -Riskosøkende vs trygghetssøkende -Holdninger til bestemte spørsmål -Religion
 • 29. Markedsføringens virkemidler • Produkt • Et produkt kan være en vare, tjeneste, service, ide osv • Produktet kan brukes som virkemiddel gjennom: • Utvalget av produkter bedrifter markedsfører • Kvaliteten på produktene • Servicen bedriften yter • Bedriftens syn på produktutvikling
 • 30. • Pris • Prisen er et uttrykk for et produkts verdi • Du kan sette prisen ut i fra: • Bedriftens kostnader • Konkurransen i markedet • Hva markedet er villige til å betale • Psykologisk pris er også viktig
 • 31. • Plass • Hvordan skal bedriftens produkter distribueres? • Hvordan skal bedriftens ytre og indre salgsmiljø være utformet?
 • 32. • Påvirkning • Massekommunikasjon • Reklame • Salgsfremmende tiltak • PR • Direktemarkedsføring • Personlig kommunikasjon • Påvirkningen skjer ansikt til ansikt med kjøperen i en salgssamtale
 • 33. • Personale • De ansatte har alltid en nøkkelrolle når de presentere bedriften og bedriftens produkter • Spesielt viktig om du selger tjenester, tanker eller ideer
 • 34. Markedsføringsmix PRODUKT PRIS PLASS MÅLGRUPPE PÅVIRKNING PERSONALE
 • 35. Økonomi Et budsjett er en tallmessig oppstilling som viser økonomiske konsekvenser av de tiltakene bedrifter planlegger å gjennomføre Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett
 • 36. Resultatbudsjetter • Her ønsker bedriften å beregne inntekter, kostnader og resultat. • Resultatbudsjettet forteller oss noe om bedriftens lønnsomhet
 • 37. Salgsinntekter - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader = Resultat
 • 38. Likviditetsbudsjett • Likviditetsbudsjettet skal gi en oversikt over pengestrømmen i bedriften. • Sier noe om forholdet mellom innbetalinger og utbetalinger • Gir svar på om bedriften er i stand til å innfri sine betalingsforpliktelser
 • 39. Innbetalinger - Utbetalinger = Innbetalingsoverskudd Likviditet IB Likviditet UB
 • 40. Kapitalbehov og finansiering • Når bedrifter etableres vil det alltid være et kapitalbehov – et behov for penger til å dekke de kostnadene en etablering medfører. • Slik kapital kan skaffes på ulike måter, men kapitalbehovet må alltid dekkes
 • 41. • Kapital kan skaffes på to måter: • Egenkapital (kapital bedriftens eier selv har) • Lånt kapital
 • 42. Egenkapital • Egenkapitalen er den delen av kapitalen som tilhører eierne av bedriften. • Egenkapitalen er den mest risikofylte kapitalen i bedriften. • Alle bedrifter må ha egenkapital. I et AS må den være minst 100.000,- Aksjelovens §3-4 sier at et AS eller ASA skal "til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet” • Bedriften kan øke egenkapitalen dersom hele overskuddet ikke betales ut – dette kalles selvfinansiering
 • 43. Finansiering med lånt kapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld • Må betales tilbake innen ett år • Betales tilbake over flere år • Skal finansiere omløpsmidlene i • Skal finansiere anleggsmidlene bedriften i bedriften • Kassekreditt • Leverandørgjeld
 • 44. • Så å si alle långivere krever sikkerhet for sin utlån. • Sikkerheten er som regel pant i fast eiendom
 • 45. Hvordan skaffe kapital? Private finansieringskilder Offentlige støtteordninger • Banker • Kreditt- og støtteordninger i kommuner og fylkeskommuner • Forsikringsselskaper • Statsbanker • Private investorer
 • 46. Organisasjon og administrasjon • Det må være en oversikt over hvordan bedriften er tenkt organisert. • Organisasjonskart • Oversikt over samarbeidspartnere, og hvordan forholdet til disse er regulert. • Angi ansvarsforhold i forhold til eksterne partnere
 • 47. Vedlegg til forretningsplanen • Produkt-/markedsmatrise • Handlingsplan • Oppsummering av forretningsplanen
 • 48. KILDER Kunnskapssenteret: Hva er en forretningside? Kunnskapssenteret: Hva er en god forretningside? Innovasjon Norge: Veileder til forretningsplanen Posten Norge: Forretningside Norwegian Air Shuttle: Forretningside IKEA: forretningside Rieber & Søn: Forretningside TV2: Visjon