Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Mrppt ir-formal-7

 1. ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫ما‬ ‫داستان‬! ‫عنوان‬‫دو‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫تولید‬‫س‬‫ادگی‬ ‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬ ‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬. ‫عنوان‬‫یک‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫تولید‬‫سا‬‫دگی‬ ‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫طراح‬‫ان‬ ‫گرافیک‬‫است‬. ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫است‬ 2
 2. ‫سالم‬! ‫هستم‬ ‫حسینی‬ ‫علی‬ ‫من‬‫دوست‬ ‫را‬ ‫سخنرانی‬ ‫چون‬ ‫هستم‬ ‫اینجا‬‫دارم‬ 3
 3. ‫اول‬ ‫عنوان‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫اسالیدها‬ ‫مجموعه‬ ‫اولین‬ ‫با‬1
 4. “ “‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫با‬ ‫صن‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬ ‫تولید‬‫عت‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬.” 5
 5. ‫شما‬ ‫عنوان‬ ◇‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬ ◇‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬ ◇‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬. 6
 6. ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫کلید‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫توجه‬‫با‬ ‫ی‬ ‫کن‬ ‫جلب‬ ‫تصاویر‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫آیکون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ید‬ 7
 7. ‫عنوان‬‫دو‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫ب‬‫ا‬ ‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صن‬‫عت‬ ‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬ ‫گرافیک‬‫است‬. ‫متن‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫دو‬‫بخش‬‫تقسیم‬‫کنی‬‫د‬ ‫عنوان‬‫یک‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫ب‬‫ا‬ ‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صن‬‫عت‬ ‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬ ‫گرافیک‬‫است‬. 8
 8. ‫متن‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫سه‬‫بخش‬‫تقسیم‬‫کن‬‫ید‬ ‫عنوان‬‫سه‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگ‬‫ی‬‫با‬ ‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬ ‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫ا‬‫ز‬ ‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬. ‫عنوان‬‫دو‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگ‬‫ی‬‫با‬ ‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬ ‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫ا‬‫ز‬ ‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬. ‫عنوان‬‫یک‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگ‬‫ی‬‫با‬ ‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬ ‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫ا‬‫ز‬ ‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬. 9
 9. ‫یک‬‫تصویر‬‫ارزشمندتر‬‫از‬‫هزاران‬‫کلمه‬‫است‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬ ‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬.‫چاپگرها‬‫و‬‫متو‬‫ن‬ ‫بلکه‬‫روزنامه‬‫و‬‫مجله‬‫در‬‫ستون‬‫و‬‫سطر‬‫آنچنان‬‫که‬‫الزم‬‫است‬ 10
 10. ‫می‬‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ‫خواهید‬ ‫بگذارید؟‬ ‫استفاد‬ ‫بزرگ‬ ‫تصویر‬ ‫از‬‫ه‬ ‫کنید‬ 11
 11. ‫طوسی‬ ‫کن‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫توضیح‬ ‫برای‬ ‫نمودارها‬ ‫از‬‫ید‬ ‫سفید‬ ‫مشکی‬ 12
 12. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫جدول‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ‫یک‬ 10 10 20 ‫زرد‬ 30 30 15 ‫آبی‬ 5 5 24 ‫نارنجی‬ 13
 13. ‫نقشه‬ ‫ما‬ ‫دفتر‬ 14
 14. 89,526,124 ‫بله‬!‫کنید؟‬ ‫نمی‬ ‫افتخار‬ ‫شما‬ ‫آیا‬ ،‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫عدد‬ ‫این‬ 15
 15. 89,526,124$ ‫خالص‬ ‫درآمد‬ 100% ‫کامل‬ ‫موفقیت‬ 185,244 users ‫کاربر‬ 16
 16. ‫اولین‬‫دومین‬ ‫ما‬ ‫آسان‬ ‫فرآیند‬ ‫آخرین‬ 17
 17. ‫شما‬ ‫عنوان‬ 20% 40% 60% 100% 80% 18
 18. ‫کنیم‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫مفاهیم‬ ‫بیایید‬ ‫سه‬ ‫تیتر‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫ولید‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬‫ا‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫دو‬ ‫تیتر‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫ولید‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬‫ا‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫یک‬ ‫تیتر‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫ولید‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬‫ا‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫شش‬ ‫تیتر‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫ولید‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬‫ا‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫پنج‬ ‫تیتر‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫ولید‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬‫ا‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫چهار‬ ‫تیتر‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫ساختگی‬ ‫متن‬ ‫ایپسوم‬ ‫لورم‬‫ولید‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫نامفهوم‬ ‫سادگی‬‫ا‬ ‫است‬ ‫گرافیک‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. 19
 19. ‫آمار‬ 20
 20. ‫شما‬ ‫تیتر‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫ت‬‫ولید‬ ‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫ب‬‫ا‬ ‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬. ‫شما‬ ‫عنوان‬ 21
 21. ‫شما‬ ‫عنوان‬ 22 ‫شما‬ ‫تیتر‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫ت‬‫ولید‬ ‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫ب‬‫ا‬ ‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬.
 22. ‫شما‬ ‫عنوان‬ 23 ‫شما‬ ‫تیتر‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫ت‬‫ولید‬ ‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫ب‬‫ا‬ ‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬.
 23. ‫شما‬ ‫عنوان‬ 24 ‫شما‬ ‫تیتر‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫ب‬‫ا‬ ‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صن‬‫عت‬ ‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬ ‫گرافیک‬‫است‬.
 24. ‫متشکرم‬! ‫دارید؟‬ ‫سوالی‬ ‫آیا‬ 25
 25. ‫تشکر‬‫ویژه‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صنع‬‫ت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬. ◇‫چاپگرها‬‫و‬‫متون‬ ◇‫روزنامه‬‫و‬‫مجله‬ ◇‫ستون‬‫و‬‫سط‬ 26
 26. ‫منابع‬ ◇‫متون‬ ‫و‬ ‫چاپگرها‬ ◇‫مجله‬ ‫و‬ ‫روزنامه‬ ◇‫سط‬ ‫و‬ ‫ستون‬ ◇‫ایپسوم‬ ‫لوروم‬ 27
 27. ‫از‬ ‫بیش‬80‫آیکن‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ 28
 28. ✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤ 😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨 🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 29
Publicité