معرفی جامعه آزاد رایانش ابری ایران - نگارش 931030

Morteza Javan
Morteza JavanManager at Cloud Research Center (CRC), Founder of oCCc.ir à Cloud Research Center

Open Community of Cloud Computing, Policies, Model, OCCC, www.occc.ir

‫آزاد‬ ‫جامعه‬ ‫معرفی‬
‫ایران‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫شرح‬‫ماموریت‬‫کمک‬ :‫به‬‫ایجاد‬‫همگرایی‬
‫در‬‫فعالیت‬‫گروه‬‫های‬‫مختلف‬(،‫دولت‬
،‫صنعت‬‫دانشگاه‬)‫و‬‫بهبود‬‫و‬‫ساماندهی‬
‫اکوسیستم‬‫رایانش‬‫ابری‬‫در‬‫ایران‬‫با‬‫تولید‬
،‫محتوا‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫و‬‫تسهیل‬‫مسیر‬‫انجام‬
‫فعالیت‬‫هایی‬‫که‬‫معموال‬‫توسط‬‫هیچیک‬‫از‬
‫اعضا‬‫به‬‫تنهایی‬‫قابل‬‫انجام‬،‫نیست‬‫بر‬‫اساس‬
‫مدل‬‫مبتنی‬‫بر‬‫دانش‬‫آزاد‬.
[OPEN COMMUNITY OF CLOUD COMPUTING]
www.occc.ir ask.occc.ir wiki.occc.ir blog.occc.ir planet.occc.ir tv.occc.ir #occc
‫جلسات‬
‫عمومی‬ ‫و‬ ‫وبینار‬
‫همایش‬
‫کارگروه‬
‫ها‬
‫لیست‬
‫پستی‬
‫سایت‬
‫و‬ ‫پرسش‬
‫پاسخ‬
‫دانشنامه‬
‫آزاد‬
‫بوردهای‬
‫عمومی‬
‫رصد‬
‫خانه‬
‫سیاره‬
‫شبکه‬
‫رایانش‬
..
‫هر‬‫فعالیتی‬‫که‬‫در‬‫جامعه‬‫انجام‬‫می‬،‫شود‬‫نشانگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫حداقل‬‫یکی‬‫از‬‫اعضای‬‫جامعه‬‫بواسطه‬‫تخصص‬‫یا‬‫تجربه‬،‫خود‬
‫ضرورت‬‫انجام‬‫آن‬‫را‬‫حس‬‫کرده‬‫است‬.
‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫افرادی‬‫که‬‫به‬‫نحوی‬‫فعالیتی‬‫را‬‫به‬‫منظور‬‫بهبود‬‫اکوسیستم‬‫رایانش‬‫ابری‬‫و‬‫از‬‫طریق‬‫یکی‬‫کانال‬‫های‬‫رسمی‬
‫جامعه‬‫یا‬‫به‬‫اسم‬‫جامعه‬‫انجام‬‫می‬،‫دهند‬‫بعنوان‬‫عضو‬‫جامعه‬‫محسوب‬‫می‬‫شوند‬.
‫مالکیت‬‫معنوی‬‫کلیه‬‫فعالیت‬‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫در‬‫جامعه‬‫بر‬‫اساس‬‫مدل‬‫دانش‬‫آزاد‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫بهره‬‫برداری‬‫تجاری‬‫از‬‫فعالیت‬
‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫در‬‫جامعه‬‫نیز‬‫بر‬‫اساس‬‫همین‬‫مدل‬‫برای‬‫اعضا‬‫محفوظ‬‫است‬.
‫کلیه‬‫فعالیت‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫نام‬‫جامعه‬‫انجام‬‫میشود‬‫باید‬‫حداقل‬‫از‬‫طریق‬‫یکی‬‫سامانه‬‫ها‬‫و‬‫کانال‬‫های‬‫رسمی‬‫جامعه‬‫قابل‬
‫پیگیری‬‫باشد‬.
http://wiki.occc.ir/index.php/Policy
‫سیاست‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫های‬‫کالن‬‫جامعه‬‫آزاد‬‫رایانش‬‫ابری‬‫ایران‬
‫جامعه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بورد‬‫ها‬ ‫کارگروه‬ ‫و‬
http://link.occc.ir/board
‫داده‬ ‫کالن‬
http://link.occc.ir/bigdataboard
‫استانداردسازی‬ ‫و‬ ‫تاکسونومی‬
http://link.occc.ir/taxonomyboard
‫امنیت‬
http://link.occc.ir/securityboard
‫مدیریت‬‫جامعه‬‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬
http://link.occc.ir/management
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫زیرساخت‬
http://link.occc.ir/openstack
‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫نیز‬ ‫شما‬:‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مشارکت‬ ‫اهداف‬
http://wiki.occc.ir/index.php/How_to_contribute

Recommandé

E-business par
E-businessE-business
E-businessMehrsa Moosavi
710 vues20 diapositives
ابر باز و آینده رایانش ابری par
ابر باز و آینده  رایانش ابریابر باز و آینده  رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
4.6K vues18 diapositives
آشنایی با رایانش ابری par
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K vues32 diapositives
Cloud Computing and Business par
Cloud Computing and BusinessCloud Computing and Business
Cloud Computing and BusinessMorteza Javan
914 vues26 diapositives
Cloud Security and Risk Management par
Cloud Security and Risk ManagementCloud Security and Risk Management
Cloud Security and Risk ManagementMorteza Javan
671 vues55 diapositives
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63) par
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Morteza Javan
1.7K vues30 diapositives

Contenu connexe

Plus de Morteza Javan

Taxonomy report issue-1_2014_q4 par
Taxonomy report issue-1_2014_q4Taxonomy report issue-1_2014_q4
Taxonomy report issue-1_2014_q4Morteza Javan
2.1K vues1 diapositive
oCCc 25: Open Source and Government Best Practices par
oCCc 25: Open Source and Government Best PracticesoCCc 25: Open Source and Government Best Practices
oCCc 25: Open Source and Government Best PracticesMorteza Javan
1.2K vues11 diapositives
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns par
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsMorteza Javan
1.1K vues9 diapositives
oCCc Rasad No1 par
oCCc Rasad No1oCCc Rasad No1
oCCc Rasad No1Morteza Javan
1K vues9 diapositives
Occc overview par
Occc overviewOccc overview
Occc overviewMorteza Javan
477 vues1 diapositive
oCCc_22 par
oCCc_22oCCc_22
oCCc_22Morteza Javan
730 vues14 diapositives

Plus de Morteza Javan(6)

معرفی جامعه آزاد رایانش ابری ایران - نگارش 931030

  • 1. ‫آزاد‬ ‫جامعه‬ ‫معرفی‬ ‫ایران‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫شرح‬‫ماموریت‬‫کمک‬ :‫به‬‫ایجاد‬‫همگرایی‬ ‫در‬‫فعالیت‬‫گروه‬‫های‬‫مختلف‬(،‫دولت‬ ،‫صنعت‬‫دانشگاه‬)‫و‬‫بهبود‬‫و‬‫ساماندهی‬ ‫اکوسیستم‬‫رایانش‬‫ابری‬‫در‬‫ایران‬‫با‬‫تولید‬ ،‫محتوا‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫و‬‫تسهیل‬‫مسیر‬‫انجام‬ ‫فعالیت‬‫هایی‬‫که‬‫معموال‬‫توسط‬‫هیچیک‬‫از‬ ‫اعضا‬‫به‬‫تنهایی‬‫قابل‬‫انجام‬،‫نیست‬‫بر‬‫اساس‬ ‫مدل‬‫مبتنی‬‫بر‬‫دانش‬‫آزاد‬. [OPEN COMMUNITY OF CLOUD COMPUTING] www.occc.ir ask.occc.ir wiki.occc.ir blog.occc.ir planet.occc.ir tv.occc.ir #occc ‫جلسات‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫وبینار‬ ‫همایش‬ ‫کارگروه‬ ‫ها‬ ‫لیست‬ ‫پستی‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫دانشنامه‬ ‫آزاد‬ ‫بوردهای‬ ‫عمومی‬ ‫رصد‬ ‫خانه‬ ‫سیاره‬ ‫شبکه‬ ‫رایانش‬ .. ‫هر‬‫فعالیتی‬‫که‬‫در‬‫جامعه‬‫انجام‬‫می‬،‫شود‬‫نشانگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫حداقل‬‫یکی‬‫از‬‫اعضای‬‫جامعه‬‫بواسطه‬‫تخصص‬‫یا‬‫تجربه‬،‫خود‬ ‫ضرورت‬‫انجام‬‫آن‬‫را‬‫حس‬‫کرده‬‫است‬. ‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫افرادی‬‫که‬‫به‬‫نحوی‬‫فعالیتی‬‫را‬‫به‬‫منظور‬‫بهبود‬‫اکوسیستم‬‫رایانش‬‫ابری‬‫و‬‫از‬‫طریق‬‫یکی‬‫کانال‬‫های‬‫رسمی‬ ‫جامعه‬‫یا‬‫به‬‫اسم‬‫جامعه‬‫انجام‬‫می‬،‫دهند‬‫بعنوان‬‫عضو‬‫جامعه‬‫محسوب‬‫می‬‫شوند‬. ‫مالکیت‬‫معنوی‬‫کلیه‬‫فعالیت‬‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫در‬‫جامعه‬‫بر‬‫اساس‬‫مدل‬‫دانش‬‫آزاد‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫بهره‬‫برداری‬‫تجاری‬‫از‬‫فعالیت‬ ‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫در‬‫جامعه‬‫نیز‬‫بر‬‫اساس‬‫همین‬‫مدل‬‫برای‬‫اعضا‬‫محفوظ‬‫است‬. ‫کلیه‬‫فعالیت‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫نام‬‫جامعه‬‫انجام‬‫میشود‬‫باید‬‫حداقل‬‫از‬‫طریق‬‫یکی‬‫سامانه‬‫ها‬‫و‬‫کانال‬‫های‬‫رسمی‬‫جامعه‬‫قابل‬ ‫پیگیری‬‫باشد‬. http://wiki.occc.ir/index.php/Policy ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫های‬‫کالن‬‫جامعه‬‫آزاد‬‫رایانش‬‫ابری‬‫ایران‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بورد‬‫ها‬ ‫کارگروه‬ ‫و‬ http://link.occc.ir/board ‫داده‬ ‫کالن‬ http://link.occc.ir/bigdataboard ‫استانداردسازی‬ ‫و‬ ‫تاکسونومی‬ http://link.occc.ir/taxonomyboard ‫امنیت‬ http://link.occc.ir/securityboard ‫مدیریت‬‫جامعه‬‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬ http://link.occc.ir/management ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫زیرساخت‬ http://link.occc.ir/openstack ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫نیز‬ ‫شما‬:‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مشارکت‬ ‫اهداف‬ http://wiki.occc.ir/index.php/How_to_contribute