Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Que son as materias primas?Que son as materias primas?
Dependendo do traballo que realizan asDependendo do traballo que realizan as
persoas, as clasificamos en tres sectorespers...
As persoas que obteñen asAs persoas que obteñen as materias primasmaterias primas
da naturezada natureza traballan no sect...
Os agricultores obteñen osOs agricultores obteñen os cereaiscereais, a, a froitafroita
e ae a verduraverdura dasdas planta...
Podemos falar de dúas clases de agricultura:Podemos falar de dúas clases de agricultura:
• Agricultura de secañoAgricultur...
Os gandeiros coidan o gando, é dicir,osOs gandeiros coidan o gando, é dicir,os
animais e logran deles produtos como oanima...
Clases de ganderíaClases de gandería::
Gandaría intensivaGandaría intensiva
desenvólvese endesenvólvese en
espazos cerrado...
•Gandaría ovina: dedícase á cría de ovellas, xeralmente é extensiva.
•Gandaría vacúa (ou bovina): dedícase á cría de vacas...
Os pescadores capturan nosOs pescadores capturan nos ríos e maresríos e mares oo
peixe que comemos.peixe que comemos.
AA p...
Os mineiros extraen das minas moitosOs mineiros extraen das minas moitos
diamantes, o ferro ou o petróleodiamantes, o ferr...
Quen son produtos elaboradosQuen son produtos elaborados??
OsOs produtos elaboradosprodutos elaborados son os que fabrican...
As persoas queAs persoas que fabrican produtosfabrican produtos a partira partir
das materias primas traballan no sectorda...
As actividades deste sector clasificámolasAs actividades deste sector clasificámolas
en 2 grupos:en 2 grupos:
• Artesáns.A...
Moitas persoas traballanMoitas persoas traballan prestandoprestando
servizosservizos á comunidade, como os mestres,á comun...
1.1. Médicos e enfermeiros.Médicos e enfermeiros.
2.2. Alcaldes e presidentes do goberno.Alcaldes e presidentes do goberno...
Quen é a educación viaria?Quen é a educación viaria?
Son a aprendizaxe e o respecto asSon a aprendizaxe e o respecto as no...
• Os peónsOs peóns debemos cruzar polos pasos dedebemos cruzar polos pasos de
peóns, cando o semáforo estea en verde.peóns...
•Os condutoresOs condutores deben respectar os sinaisdeben respectar os sinais
de tráfico e as indicacións de policíasde t...
Sectores económicos
Sectores económicos
Sectores económicos
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sectores económicos

2 150 vues

Publié le

Sectores económicos primaria

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sectores económicos

 1. 1. Que son as materias primas?Que son as materias primas?
 2. 2. Dependendo do traballo que realizan asDependendo do traballo que realizan as persoas, as clasificamos en tres sectorespersoas, as clasificamos en tres sectores económicos:económicos: • Sector primarioSector primario.. • Sector secundarioSector secundario.. • Sector terciario (Sector terciario (tamén se llama Sectortamén se llama Sector servizos)servizos)
 3. 3. As persoas que obteñen asAs persoas que obteñen as materias primasmaterias primas da naturezada natureza traballan no sector primariotraballan no sector primario As actividades deste sector clasificámolasAs actividades deste sector clasificámolas en 5 gruposen 5 grupos :: • Agricultura.Agricultura. • GandaríaGandaría • PescaPesca • Explotación forestalExplotación forestal • MinaríaMinaría:
 4. 4. Os agricultores obteñen osOs agricultores obteñen os cereaiscereais, a, a froitafroita e ae a verduraverdura dasdas plantas do campoplantas do campo..
 5. 5. Podemos falar de dúas clases de agricultura:Podemos falar de dúas clases de agricultura: • Agricultura de secañoAgricultura de secaño só se rega coasó se rega coa chuvia. Ex: vide, oliva, trigo, patacas...chuvia. Ex: vide, oliva, trigo, patacas... • Agricultura de regadíoAgricultura de regadío non lle chega a auganon lle chega a auga da chuvia e necesita ser regado. Usa a augada chuvia e necesita ser regado. Usa a auga traída dos ríos ou pozos. Ex: arroz, leituga,traída dos ríos ou pozos. Ex: arroz, leituga, tomates, pementos, etc.tomates, pementos, etc.
 6. 6. Os gandeiros coidan o gando, é dicir,osOs gandeiros coidan o gando, é dicir,os animais e logran deles produtos como oanimais e logran deles produtos como o leiteleite, os, os ovos,ovos, aa carne,carne, etc.etc.
 7. 7. Clases de ganderíaClases de gandería:: Gandaría intensivaGandaría intensiva desenvólvese endesenvólvese en espazos cerrados comoespazos cerrados como granxas e cortes.granxas e cortes. Gandaría extensivaGandaría extensiva a cría de animaisa cría de animais desenvólvese endesenvólvese en grandes espazosgrandes espazos abertos como asabertos como as devesas.devesas.
 8. 8. •Gandaría ovina: dedícase á cría de ovellas, xeralmente é extensiva. •Gandaría vacúa (ou bovina): dedícase á cría de vacas e touros. A cría de reses bravas é extensiva. A de vacas leiteiras é, preferentemente, intensiva. A de reses para carne pode ser intensiva e extensiva, xeralmente dependendo da raza da vaca. •Gandaría porcina: dedícase á cría de porcos. A cría de porcos de raza ibérica é extensiva. A de porcos brancos é intensiva. •Gandaría equina: dedícase á cría de cabalos. Normalmente é extensiva. •Gandaría caprina: dedícase á cría de cabras. É extensiva, preferentemente en zonas de montaña, nas que é difícil criar outras ganderías. •Gandería avícola: dedícase á cría de galiñas poñedoras para obter ovos ou á cría de polos para carne. É intensiva. •Gandería apícola: dedícase á cría de abellas en colmeas artificiais para ob- ter mel e outros produtos como xelea e polen.
 9. 9. Os pescadores capturan nosOs pescadores capturan nos ríos e maresríos e mares oo peixe que comemos.peixe que comemos. AA pesca fluvialpesca fluvial desenvólvese nos ríos.desenvólvese nos ríos. AA pesca marítimapesca marítima desenvóvese en mares edesenvóvese en mares e océanos.océanos.
 10. 10. Os mineiros extraen das minas moitosOs mineiros extraen das minas moitos diamantes, o ferro ou o petróleodiamantes, o ferro ou o petróleo que moveque move os coches.os coches.
 11. 11. Quen son produtos elaboradosQuen son produtos elaborados?? OsOs produtos elaboradosprodutos elaborados son os que fabricanson os que fabrican as persoas a partir dos produtos naturais ouas persoas a partir dos produtos naturais ou a partir doutros produtos.a partir doutros produtos. Pódense elaborar nunPódense elaborar nun tallertaller ou nasou nas fábricas.fábricas.
 12. 12. As persoas queAs persoas que fabrican produtosfabrican produtos a partira partir das materias primas traballan no sectordas materias primas traballan no sector secundario.secundario.
 13. 13. As actividades deste sector clasificámolasAs actividades deste sector clasificámolas en 2 grupos:en 2 grupos: • Artesáns.Artesáns. Elaboran os seus produtos nosElaboran os seus produtos nos tallerestalleres coas súas mans e con máquinascoas súas mans e con máquinas sinxelas.sinxelas. • Obreiros.Obreiros. Elaboran os produtos nasElaboran os produtos nas fábricas ou industriasfábricas ou industrias. Usan grandes. Usan grandes máquinas no proceso de fabricación emáquinas no proceso de fabricación e elaboran moitos produtos en pouco tempo.elaboran moitos produtos en pouco tempo.
 14. 14. Moitas persoas traballanMoitas persoas traballan prestandoprestando servizosservizos á comunidade, como os mestres,á comunidade, como os mestres, os camareiros, os médicos, os condutoresos camareiros, os médicos, os condutores de autobús, etc.de autobús, etc.
 15. 15. 1.1. Médicos e enfermeiros.Médicos e enfermeiros. 2.2. Alcaldes e presidentes do goberno.Alcaldes e presidentes do goberno. 3.3. Policías, xuíces e avogados.Policías, xuíces e avogados. 4.4. Dependentes das tendas.Dependentes das tendas. 5.5. Actores, cómicos e músicosActores, cómicos e músicos 6.6. Fontaneiros e electricistas.Fontaneiros e electricistas. 7.7. Xornalistas, locutores e presentadores.Xornalistas, locutores e presentadores. 8.8. Traballadores de hoteis e restaurantes.Traballadores de hoteis e restaurantes. 9.9. Mestres, profesores e coidadores.Mestres, profesores e coidadores. 10.10.Condutores de autobuses, trens e taxistas.Condutores de autobuses, trens e taxistas.
 16. 16. Quen é a educación viaria?Quen é a educación viaria? Son a aprendizaxe e o respecto asSon a aprendizaxe e o respecto as normasnormas relacionadas coarelacionadas coa circulación e o tráficocirculación e o tráfico para que peóns e condutores circulen depara que peóns e condutores circulen de forma segura.forma segura.
 17. 17. • Os peónsOs peóns debemos cruzar polos pasos dedebemos cruzar polos pasos de peóns, cando o semáforo estea en verde.peóns, cando o semáforo estea en verde. Se non hai semáforo debemos mirar aSe non hai semáforo debemos mirar a ambos lados e asegurarnos que no pasanambos lados e asegurarnos que no pasan vehículos, antes de cruzar.vehículos, antes de cruzar.
 18. 18. •Os condutoresOs condutores deben respectar os sinaisdeben respectar os sinais de tráfico e as indicacións de policíasde tráfico e as indicacións de policías locais. Ademais de deterse nos pasos delocais. Ademais de deterse nos pasos de peóns e conducir con prudencia.peóns e conducir con prudencia.

×