Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫מדינת ישראל‬                 ‫ראמ"ה‬‫המזכירות הפדגוגית‬            ‫משרד החינוך‬       ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ ���������������������������       �  �������������������������  ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫מתמטיקה בשפה הערבית לכיתה ה )מיצ"ב(, נוסח ב‬
Math 2007 b[1]
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Math 2007 b[1]

420 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Math 2007 b[1]

 1. 1. ‫מדינת ישראל‬ ‫ראמ"ה‬‫המזכירות הפדגוגית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫הרשות הארצית‬ ‫למדידה והערכה בחינוך‬ ‫אגף המפמ"רים‬ ‫‪qOz«dÝ≈ W�Ëœ‬‬ ‫—«�‪U‬‬ ‫«��‪W¹uÐd²�« W¹—UðdJ‬‬ ‫‪WOÐd²�« …—«“Ë‬‬ ‫«��‪W¹dDI�« WDK‬‬ ‫��‪s¹e�d*« 5A²H*« r‬‬ ‫�‪WOÐd²�« w� rOOI²�«Ë ”UOIK‬‬ ‫מס זהות‬ ‫כיתה + מס כיתה‬ ‫שם משפחה‬ ‫סמל מוסד‬ ‫שם פרטי‬ ‫מקצוע‬ ‫שם ביה"ס‬ ‫‪Ò Ò‬‬ ‫«�²×‪f�U)« nBK�  UO{U¹d�« w� ÊU‬‬ ‫‪Ò‬‬ ‫‪Ò‬‬ ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה‬ ‫«�‪» WGOB‬‬ ‫‪Ò‬‬ ‫נוסח ב‬ ‫‪Ò‬‬ ‫—�‪ Ø WLzUI�« w� W?ØV�UD�« r‬מס התלמיד/ה באלפון‬ ‫___________________‬ ‫‪Ò‬‬ ‫«‪ Ø W?ØV�UD�« rÝ‬שם התלמיד/ה‬ ‫___________________‬ ‫‪Ò Ò‬‬ ‫«�‪ Ø nB‬הכיתה‬ ‫___________________‬ ‫«‪ Ø WÝ—b*« rÝ‬שם ביה"ס‬ ‫___________________‬ ‫«�³‪ Ø …bK‬היישוב‬ ‫«�²×‪ WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊU‬מיצ"ב‬ ‫50-700-700-20-10-20-50-30-44‬
 2. 2. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ Ò ¨V�UD�« Íe¹eŽ Æ©nB½Ë WŽUÝ® WIO�œ 90 ÊUײ�ô« …b� ÔÒ Ò Ô ÆWK¾Ý_« lOLł sŽ Vł√Ë s¹—ULÒ²�« lOLł qŠ ÆVOðdÒ²�« V�Š WK¾Ý_« sŽ WÐUłùUÐ U�eK� X�� Î Ó Ú ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬  ÆÊUײ�ô« W�—Ë vKŽ  UÐU�×�« lOLł V²�Ô« Ó = Î Ó Ó  ÆWłU×�« V�Š `×�Ë ¨ÊUײ�ô« rOK�ð q³� «b=Oł pðUÐUł≈ h×�« ÆŸuML� W³ÝU×�« W�ü« ‰ULF²Ý« Æp�c� hB�L�« ÊUJL�« w� UN³²�« ¨WÐUłù« WÐU²� UNO� pM� VÓKD¹ w²Ò�« WK¾Ý_« w� Ò Ô Ò  ¨ UÐUł≈ …bŽ sOÐ s� W×O×� …bŠ«Ë WÐUł≈ —UO²š« UNO� pM� VÓKD¹ w²Ò�« WK¾Ý_« w� Ô Æ UN³½U−Ð l{Ë WÐUłù« d²š« ÆÈdš√ WÐUł≈ V½U−Ð Ú Ó l{Ë ¨ ∫«cJ¼ UN××� ¨p²ÐUł≈ `O×Bð  œ—√ «–≈ Ò ‰U¦� ø 14 + 5 s¹dLÒ²�« W−O²½ w¼ U� 5 9 19 20 Ò Ò °ÕU−M�« p� vML²½ 2» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 3. 3. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w�  UÐU�(« ¡«dłù ÊUJ� �������������������������� � ������������������� 1 ‰«R��« Ò Ò Ô ∫qŠ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ 1¨584 + 337 = __________ 2 ‰«R��« Ò 1¨256 œbF�« v�≈ t²�U{≈ V& œbŽ Í√ Ô ^ ø 3¨056 œbF�« vKŽ qB×½ wJ� ∫»«u« 3 ‰«R��« Ò Ò Ô ∫qŠ 302 × 9 = __________ 4 ‰«R��« Ò Ò Ô ∫qŠ 906 : 6 = _________3 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 4. 4. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 5 ‰«R��« Ò ∫h�UÒM�« œbF�« qL�√ Ó  44 × 25 = 11 × ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ 6 ‰«R��« Ò Ò Ô ∫qŠ 42 : 7 + 3 × 2 = 7 ‰«R��« Ò Æ 0 w¼ t²−O²½ ÍcÒ�« s¹dLÒ²�« vKŽ dý√ = 6¨721 – (6¨200 + 701) 1 6¨721 – (6¨500 + 221) 2 6¨721 – (600 + 721) 3 6¨721 – (6¨021 + 7) 4 8 ‰«R��« Ò Ò Ò Ò Ó Ó ÆWM��« W¹UN½ WKH( ÆÃÆ‘ 700 f�U)« nB�« »öÞ lLł Ò Ò Ó ÓÓ ÆÃÆ‘ 20 V�UÞ q� l�œ Ì Ò Ò ønB�« w� błu¹ Uγ�UÞ r� Uγ�UÞ ∫»«u« 4» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 5. 5. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 9 ‰«R��« Ò ÆUÎG�UÐ 12 Ë «b�Ë 78 WKŠd�« w� „d²A¹ Ó Î Ò Ò Æ5�d²A� 6 ÂUMOÝ WLOš q� w� ø5�d²A*« lOLł ÂUMOÝ WLOš r� w�‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ WLOš ∫»«u« 10 ‰«R��« Ò . 9 Ë 42 ∫Ê«œbF�« ÊUODF� Ó   øs¹œbFK� w�Ë√ q�UŽ u¼ WO�UÒ²�« œ«bŽ_« Í√ ÚÓ Ò Ò Ò 1 1 2 2 3 3 5 4 11 ‰«R��« Ò ÆÌd¼“ VFJLÐ …œUžË Èb¼ VFKð Ú Ó Ò Ô Ì ÆWDIMÐ Èb¼ “uHð ¨3 s� d³�√ œbŽ v�≈ VFJL�« —Uý√ «–≈ Ô Ò Ì ÆWDIMÐ …œUž “uHð ¨4 s� d³�√ œbŽ v�≈ VFJL�« —Uý√ «–≈Ë Ò ø◊UIÒM�« s� d³�√ œbFÐ “uHð Ê√ ‰UL²Š« błu¹ sL� Æp²ÐUł≈ qÒKŽË W×O×B�« WÐUłù« vKŽ dý√ Ò = …œUG� Ø ÈbN� ∫»«u−�« ∫qOKFÒ²�«5 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 6. 6. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ ��������������������������� � ������������������������� ������������������ � 12 ‰«R��« Ò > Ë√ = Ë√ < ∫WLzö*« …—Uýù« 5ÓM¹dL]²�« 5Ð V²�« Ú Æ√ 243 – 17 245 – 19 ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ Æ5ÓM¹dLÒ²�« ZzU²½ »U�Š ÊËbÐ √ bM³�« vKŽ WÐUłù« sJ1 nO� Õdý« Æ» Ú Ú 13 ‰«R��« Ò Ó Î ÆÃÆ‘ 99¨990 UNMLŁ …—UÒOÝ Êu�O�  d²ý« Ú Ó Î Ó Ú Ó ÆU¹ËU�²� UD�� 20 ?Ð UNMLŁ XF�œË Î Æj�� q� w� Êu�O� t²F�œ ÍcÒ�« mK³*« v�≈ »d�_« WÐUłù« vKŽ dý√ Ò = ÆÃÆ‘ 50 1 ÆÃÆ‘ 500 2 ÆÃÆ‘ 5¨000 3 ÆÃÆ‘ 50¨000 4 14 ‰«R��« Ò ∫u¼ w�U³�« ¨30 vKŽ 355 œbF�« rO�Ið bMŽ 5 1 25 2 30 3 55 4 6» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 7. 7. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 15 ‰«R��« Ò ÆUÐU²� WO½«—  √d� Î Ú Æ…bŠ«Ë W×H�  Ó√d� Âu¹ q� w� Î Ú Ò Æ1 r�— W×HB�« WO½«—  Ó√d� ¨‰Ë_« Ÿu³Ý_« s� bŠ_« Âu¹ w� Ò Ú Ò Æ2 r�— W×HB�«  √d� 5ÓMŁô« Âu¹ w� Ò Ú‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ Æ5 r�— W×HB�«  √d� fOL)« Âu¹ w� Ò Ò Æ8 r�— W×HB�« WO½«—  √d� ¨w½U¦�« Ÿu³Ý_« s� bŠ_« Âu¹ w� Ò ø13 r�— W×HB�« WO½«—  Ó√d� Ÿu³Ý_« ÂU¹√ s� Âu¹ Í√ w� Ò Ú Ò Ò Æ√ __________ Âu¹ w� ∫»«u« ølOÐUÝ√ WŁöŁ ‰öš WO½«—  Ó√d� W×H� r� Æ» Ó Ú Î W×H� __________ ∫»«u« ÆW×H� 73 błu¹ WO½«— »U²� w� Æà ø»U²J�« w� W×H� dš¬ WO½«— √dI²Ý Ÿu³Ý_« ÂU¹√ s� Âu¹ Í√ w� Ó Ò Ò __________ Âu¹ w� ∫»«u« Æà bM³�« w� »«u« v�≈ XÚK�uð nO� Õdý« Ó Ò Æœ øœUŠü« ÂU¹√ bŠ√ w� WO½«— UNÚðÓ√d� WO�UÒ²�«  U×HB�« 5Ð s� W×H� Í√ Æ?¼ Ò Ò ^ 48 W×HB�« Ò 1 49 W×HB�« Ò 2 50 W×HB�« Ò 3 51 W×HB�« Ò 47 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 8. 8. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 16 ‰«R��« Ò UNO�≈ —UAÔ*« U¹«ËÒe�« v�≈ t³²½«Ë rÝd�« w� sF9 Ú Ò Ò ∫h�UÒM�« qL�√ rŁ ·Ëd(UÐ Ò rÝd�« w� Èd³J�« W¹Ë«Òe�« Ò Æ√ Æ ·d(UÐ UNO�≈ —UA� ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ Ï � � � � UNO�≈ —UA� 90° UNðUł—œ œbŽ w²Ò�« W¹Ë«Òe�« Æ» Ï Æ ·d(UÐ 17 ‰«R��« Ò = ÆW×O×B�« WKL« vKŽ dý√ Ò .bŠ«Ë dD� YÒK¦*« w� błu¹ Ï 1 ÆÊ«dD� YÒK¦*« w� błu¹  2 Æ—UD�√ WŁöŁ YÒK¦*« w� błu¹ Ì 3 Æ—UD�√ YÒK¦*« w� błu¹ ô 4 18 ‰«R��« Ò = ÆW×O×B�« WKL« vKŽ dý√ Ò ÆÊU²łdHM� ÊU²¹Ë«“ t� YÒK¦� błu¹   1 ÆW¹Ë«Òe�« ÃdHM�Ë 5�U��« ÍËU�²� YÒK¦� błu¹ ÚÓ Ò 2 ÆWLzU� W¹Ë«“ t�Ë W¹Ë«Òe�« ÃdHM� YÒK¦� błu¹ 3 ÆÊU²LzU� ÊU²¹Ë«“ t� YÒK¦� błu¹   4 8» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 9. 9. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 19 ‰«R��« Ò Æ Ì◊UI½ fLš XF{Ë rÝd�« w� Ô Ò Æ√ Ú  ÊuJð Ê√ WD¹dýË Ÿö{√ Í“«u²� vKŽ qB% YO×Ð ¨jI� UNM� Ì◊UI½ lЗ√ 5Ð q� ÆŸö{_« Í“«u²� ”˃— w¼ ◊UIÒM�« Ác¼‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ Æ Ì◊UI½ fLš XF{Ë rÝd�« w� Æ» Ò ÍËU�²�Ë W¹Ë«e�« rzU� YÒK¦� vKŽ qB% YO×Ð ¨jI� UNM� ◊UI½ ÀöŁ 5Ð q� Ò Ú  ÆYÒK¦*« ”˃— w¼ ◊UIÒM�« Ác¼ ÊuJð Ê√ WD¹dýË 5�U��« ÚÓ Ò9 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 10. 10. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 20 ‰«R��« Ò ÆWO�UÒ²�«  U�uÝd�« w� sF9 Ò Ò øYÒK¦*« w� ŸUHð—ô« u¼ o�UG�« j)« rÝ— Í√ w� Ò Ò ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ à � √ � œ � »� √ rÝd�« w� Ò 1 » rÝd�« w� Ò 2 à rÝd�« w� Ò 3 œ rÝd�« w� Ò 4 21 ‰«R��« Ò ÆrÝ 25 Ë bŠ«Ë d²� u¼ lÐd*« lK{ ‰uÞ Ó Ï Ò ∫WKL« qL�√  .—U²�√ u¼ lÐd*« jO×� Ò 10» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 11. 11. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 22 ‰«R��« Ò Æ U�uÝ— WFЗ√ p�U�√  Ú Ô Ò ÆwŽUЗ qJA� Ê«dD� rÝ— q� w� > Ì ÆqOD²�� «dD� UL¼ Á«dD� ÍcÒ�« rÝd�« vKŽ dý√ Î Ô Ú Ô Ò = ©Æ «d²LO²M��UÐ w¼  U�uÝd�« lOLł w� WK−�*« fO¹UI*«® Ò Ò Ò‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 ‰«R��« Ò ÆWLzU� ÁU¹«Ë“ lOLł wŽUЗ qJý rÝ— WLÒKF*« XÓ³KÞ Ò Ì Î ÆöOD²�� ÍœUý rÝ—Ë UFÐd� d�UÝ rÝ— ÎÒ ø ÒoŠ vKŽ ULN¹√ Ò Æ ÒoŠ vKŽ jI� d�UÝ 1 Æ ÒoŠ vKŽ jI� ÍœUý 2 Æ ÒoŠ vKŽ U�ÚOÓ� UL¼ö� 3 Æ ÒoŠ vKŽ UL¼ö� 411 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 12. 12. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 24 ‰«R��« Ò ÆrÝ 30 qOD²�� jO×� Æ√ Ô Ô Ô øt{dŽË qOD²�*« ‰uÞ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 r� Ô rÝ Ë rÝ ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ Ó Æ2rÝ 30 qOD²�� WŠU�� Æ» Ô Ô Ô øt{dŽË qOD²�*« ‰uÞ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 r� Ô rÝ Ë Ó rÝ 25 ‰«R��« Ò ÆqOD²�� qš«œ œułu� ÍœU�— YÒK¦* rÝ— p�U�√ Ï Ò ørÝd�« w� ÍcÒ�« ÍœU�d�« YÒK¦*« WŠU�� w¼ U� Ò Ò Ò Æ√ 2 rÝ ∫»«u« rÝ ����� rÝ ����� rÝ ����� rÝ ����� ÆYÒK¦*« WŠU��  błË nO� Õdý« Æ» Ó Ú 12» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 13. 13. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 26 ‰«R��« Ò Ò Î ∫«cN� UγFJ� 20 s� U�ËbM� .d� XÓMÐ Ú Æ.d� tÚ²ÓMÐ ÍcÒ�« ‚ËbMBK� rzö*« ‚ËbMB�« vKŽ dý√ Ò Ò =‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ � � � � 27 ‰«R��« Ò 1 Æq�U� qJý Ì u¼ qJ ÒA�« 3 øq�UJ�« qJ ÒA�« ÊuJ¹ Ê√ sJ1 WO�UÒ²�« ‰UJý_« s� qJý Í√ Ò � � � �13 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 14. 14. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 28 ‰«R��« Ò Ì Ò ÆrNÝ q� X% rzö*« œbF�« V²�«  ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ � � �√ � � � � » � à � 29 ‰«R��« Ò Ó = ÆdG�_« œbF�« vKŽ dý√ 0.11 4 1.0 3 0.9 2 0.109 1 30 ‰«R��« Ò ∫©ÍËU�¹® qÒ¦1 7 r�d�« 30.74 œbF�« w� Ò 70 7 7 7 4 3 2 1 ¨ 1,000 100 10 14» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 15. 15. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 31 ‰«R��« Ò Æ…dL¦� —U−ý√ w¼ UNM� 5 ¨…d−ý 16 WI¹b×�« w� błu¹ ÆW×O×B�« WKL−�« vKŽ dý√ Ò = Æ…dL¦� —U−ý√ u¼ WI¹b(« w� w²Ò�« —U−ý_« q� lЗ s� q�√ Ò ÚÔ Ò‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ 1 Æ…dL¦� —U−ý√ u¼ WI¹b(« w� w²Ò�« —U−ý_« q� s� j³C�UÐ lÐd�« Ò Ò Ú^ 2 Æ…dL¦� —U−ý√ u¼ WI¹b(« w� w²Ò�« —U−ý_« q� lЗ s� d¦�√ Ò ÚÔ 3 Æ…dL¦� —U−ý√ u¼ WI¹b(« w� w²Ò�« —U−ý_« q� s� ¡eł Í√ ·dF½ Ê√ sJ1 ô Ò Ì Ò Ú 4 32 ‰«R��« Ò 1 Æ¡U� d²� vKŽ …bŠ«Ë ”Q� Íu²% 4 3 ød²� 1 UN²FÝ WłUł“ W¾³F²� ÃU²×½ ÁcN� UÝQ� r� Î 4 ”ËR� ∫»«u« 33 ‰«R��« Ò ÆUNðUI¹b� vKŽ VF� ‚«—Ë√ WO�UÝ XŽÒ“Ë 1 1 Ó Ú Ó ÆVFÒK�« ‚«—Ë√ 5½d� XDŽ√Ë ¨VFÒK�« ‚«—Ë√ ÊUM( XDŽ√ Ú 4 3 øW¹«b³�« w� WO�UÝ l� X½U� w²Ò�« VFÒK�« ‚«—Ë√ œbŽ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 WO�UÒ²�« œ«bŽ_« Í√ Ó Ó ^ VF� ‚«—Ë√ 7 1 VF� ‚«—Ë√ 9 2 VF� W�—Ë 16 3 VF� W�—Ë 24 415 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 16. 16. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 34 ‰«R��« Ò > Ë√ = Ë√ < ∫WLzö*« …—Uýù« …dz«b�« w� V²�« Ò Æ√ 6 12 + 1 12 13 ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ Æs¹dLÒ²�« W−O²½ »U�Š ÊËbÐ √ bM³�« vKŽ WÐUłù« sJ1 nO� Õdý« Æ» 35 ‰«R��«Ò ÆUÎM¹d9 40 q×¹ Ê√ dO�√ s� rÒKF*« VKÞ ] ] ÆbŠ_« Âu¹ w� s¹—ULÒ²�« œbŽ nB½ dO�√ qŠ Ò Ú  Ó Ó Ò Æs¹—ULÒ²�« s� œbF�« fH½ Âu¹ q� w� ¨¡UŁöÒ¦�«Ë 5ÓMŁô« w�u¹ w� s¹—ULÒ²�« WÒOIÐ qŠË ø5ÓMŁô« Âu¹ w� dO�√ UNÒKŠ w²Ò�« s¹—ULÒ²�« œbŽ u¼ U� Ú Æ√ s¹—U9 ∫»«u« ø5ÓMŁô« Âu¹ w� dO�√ UN]KŠ ¨rÒKF*« U¼UDŽ√ w²Ò�« s¹—ULÒ²�« s� ¡eł Í√ Æ» Ú Ô Ì ^ ∫»«u« 36 ‰«R��« Ò 1 4 Ú = ∫rzö� œbFÐ qL�√ Ì Æ√ 2 4 1 Ú ∫rzö� œbFÐ qL�√ Æ» Ì < 2 16» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 17. 17. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 37 ‰«R��«Ò ∫WO�U²Ò�« s¹—ULÒ²�« qŠÒ Ô 1 3 + = Æ√ 4 5‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ 1 5 2 + + = Æ» 3 6 3 1 2 1 – = Æà 5 5 3 7 2 + = Æœ 6 14 ∫h�UÒM�« œbF�« qL�√ Æ?¼ 3 7 1 + = × 10 10 517 ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ » WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 18. 18. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 38 ‰«R��« Ò 1 2 Î Ò ÆU�«dž 70 u¼ dJÝ ”Q� Ê“Ë ÆdJÝ ”Q� qLF²�½ …bŠ«Ë WJF� dOCײ� Æ√ 3 3 Ò Ò ø…bŠ«Ë WJF� dOCײ� »uKD*« dJ��« Ê“Ë u¼ U� U�«dž Î ∫»«u« ‫מבחן 44 במתמטיקה, כיתה ה, נוסח ב‬ 3 Æs¹dłd� XO�UÐ qLF²�½ …bŠ«Ë WJF� dOCײ� Æ» 4 ø UJF� 3 dOCײ� ÊUOHJ¹ s¹dłd*« s� ÊU²O�UÐ q¼   Æp²ÐUł≈ q=KŽË ¨W×O×B�« WÐUłù« vKŽ dý√ Ò = ÊUOHJ¹ ô Ø ÊUOHJ¹   ∫»«u« ∫qOKFÒ²�« Æ«dž 200 u¼ s¹dłd� XO�UÐ Ê“Ë ÆÃ Ò Æs¹dłd� «dž 50 qLF²�½ WJFJ�« s� UOKF�« WI³D�« dOCײ� Ó Ò øWJFJ�« s� UOKF�« WI³D�« dOCײ� qLF²�½ s¹dłd*« XO�UÐ s� ¡eł Í√ Ì ^ ∫»«u« Æ“uł «dž 250 fOJ�« w� błu¹ Æœ 1 ÆfOJ�« w� …œułu*« WÒOLJ�« qLF²�½ WJFJ�« dOCײ� Ò 5 øWJFJ�« w� ÍcÒ�« “u« Ê“Ë u¼ U� U�«dž Î ∫»«u« Ò ≠W¹UNM�«≠ 18» WGOB�« ≠ f�U)« nBK�  UÒO{U¹Òd�« w� ÊUײ�« Ò Ò ‫במתמטיקה לכיתה ה )5( - נוסח ב‬ 44 ‫מבחן לאינטרנט‬ 44-03-05-02-01-02-007-007-05
 19. 19. ‫מתמטיקה בשפה הערבית לכיתה ה )מיצ"ב(, נוסח ב‬

×