Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
dhyq ssKUv 2019144
A²ymbw 2
dhyq `cW kwhn-[mw
kÀ¡mÀ hIp-¸p-I-fpsS amXr-h-Ip-¸mb dhyq hIp¸v bmYm-Øn-XnI `cW ssien-I-
fn n¶...
dhyq ssKUv 2019 145
t]mcp-¶p. ImX-emb nb-a-{]-iv-§Ä DÄs¡m-Åm¯ XÀ¡-§Ä `c-W-X-e-¯n Xs¶
]cn-l-cn-¡p-¶-XnpÅ {ia-§Ä dhyq hIp¸v...
dhyq ssKUv 2019146
F«mw ¼À cPn-ÌÀ þ hntÃPv Bb-s¡«v cPn-ÌÀ. PetkN nIpXn
CuSm¡p¶ ]²XnIfpsS Bbs¡«v tcJs¸Sp¯p¶
cPnÌÀ.
H³]Xmw ¼...
dhyq ssKUv 2019 147
F«mw ¼À A¡u­v þ X­-t¸À A¡u­v (Nn-ä) þ Hmtcm ]«mZmcptSbpw
ssIhi¯nepÅ `qan, ÂtI­ nIpXn XpS§nb
hnhc§Ä tcJ...
dhyq ssKUv 2019148
Unkv{SnIvSv Hm^okv amz {]Im-c-apÅ cPn-Ì-dp-IÄ
1 Unkv{Sn-_yq-j³ cPn-ÌÀ þ Hm^o-kn kzoI-cn-¡-s¸-Sp¶ FÃm ...
dhyq ssKUv 2019 149
Cu cPnÌdpIsfÃmw ]cntim[n¨n«ps­¶v Pam_´n kab¯v Hm^okÀ
km£ys¸Sp¯Ww. em³Uv dhyq I½ojWÀ Cu Imcy§Ä ]cntim[n...
dhyq ssKUv 2019150
Xmeq¡v hnI-k- -k-`-IÄ
s]mXpP-§-fpsS Bh-iy-§fpw ]cm-Xn-Ifpw bYm-k-abw ]cn-tim-[n¨v Ime-hn-
fw_w IqSmsX A...
dhyq ssKUv 2019 151
dhyq DtZym-K-ØÀ¡v tcJ-IÄ ]cn-tim-[n-¡p-¶-Xn-p-ff A[n-Imcw
1960þse Zn tIcf F³Iz-b-dokv B³Uv ka³kkv BIvS...
dhyq ssKUv 2019152
A²ymbw 3
nIp-Xn-IÄ
ASnØm `qnIpXn
tIcf em³Uvv SmIvkv BÎnsâ c­mw hIp¸pkcn¨v nIpXn Hgnhm¡nbn«pÅ
kzImcy -`q...
dhyq ssKUv 2019 153
*Ipdn¸v: 30.09.2014þtem AXnp tijtam hkq-em-¡n-bn-«pÅ A[nI nIpXn XpI `mhn _m[y-X-bn Ipdhp
sNt¿-­-Xm-Wv...
dhyq ssKUv 2019154
nÀ®bw S¯p¶ Bhiy¯nte¡mbn sI«nS§sf Xmakmhiy¯npÅh F¶pw,
XmatkXcmhiy¯npÅh (aäv sI«nS§Ä) F¶pw c­mbn Xncn¨n«p...
dhyq ssKUv 2019 155
§Ä, aX-]-c-tam [Àa-]-ctam hnZym-`ymk]ctam Bb Bh-iy-§Ä¡v apJy-ambpw D]-
tbm-Kn-¡p¶ sI«n-S-§Ä, ^mÎ-dn-It...
dhyq ssKUv 2019156
BUw_c nIpXn þ 278.7 N.aoätdm AXn IqSpXtem ¹n´v Gcnb DÅXpw 1999
G{]n 1þp tijw ]qÀ¯nbm¡nbn«pÅXpamb Xmak...
dhyq ssKUv 2019 157
{]Xn-amk tÌävsaâ v t^mdw w. H¶n X¿m-dm-t¡-­-Xm-Wv. {]kvXpX enÌn {]Xn-
]m-Zn-¡p¶ sI«n-S-§Ä DÄs¸-Sp¶ X...
dhyq ssKUv 2019158
dnhn-j³ þ GsX-¦nepw hyàn-bpsS At]-£-bn-t·-tem, kzta-[tbm PnÃm-I-f-ÎÀ¡v A¸o-
e-[n-Im-cntbm nIpXn nÀ®-bm-...
dhyq ssKUv 2019 159
]cnKWnt¡­XnÃ. (dhyq (kvs]jy skÂ) hIp¸nsâ 23.09.13þse 46665/Fkv
kn 2/2013/dh. ¼À D¯chv).
8. hnZym-`ym-...
dhyq ssKUv 2019160
Xs¶ Bbmepw Ah AXmXv nb-a-¯nse £a-X-bp-ff A[n-Imcn nÀ®bw
-S¯p-¶Xpw A{]-Im-c-apÅ Xocp-am--¯nv hnt[-b-am-b...
dhyq ssKUv 2019 161
(XpI c bnÂ) apn-kn-¸m-enän
50 NXp-c{i aoäÀ -h-sc-bp-ÅXv ..kuPyw kuPyw kuPyw
50 NXp-c{i aoädnp- ..........
dhyq ssKUv 2019162
Irjn sN¿m³ D]-tbm-Kn-¡p¶ c­v slÎ-dn IqSp-X-epÅ Øe-¯n-mWv tXm«-n-IpXn
CuSm-¡p-¶-Xv. ne-hn hyàn-Isf tXm...
dhyq ssKUv 2019 163
¯p-¶p. IqSmsX 71þmw hIp¸v {]Imcw kÀ¡mÀ AXmXp-Im-e-§-fn Kkäv hnÚm-]w
sN¿p¶ Øm]--§-fn-tet¡m/kzbw-`-cW Ø...
dhyq ssKUv 2019164
hscbm-sW-¦n 5% F¶ nc¡nepw, 5 e£-¯n IqSq-X-em-sW-¦n 7.5% F¶ nc-
¡nepw If-£³ NmÀÖv CuSm-¡p¶-XmWv. dqÄ ...
dhyq ssKUv 2019 165
P]vXn apX-en-t·Â, IpSn-ÈnI¡mctm IpSn-ÈnI XpIbv¡v GsX-¦nepw hn[-¯n D¯-
c-hm-Zntbm AÃm¯ asäm-cmÄ AhImi-...
dhyq ssKUv 2019166
P]vXn hkvXp-hn n¶v e`n-¡p¶ BZmbw tiJ-cn-¨v, `c-W-s¨-ehv Ign¨v _m¡n
XpI IpSn-Èn-I-bn hchp hbv¡-Ww. C{]...
dhyq ssKUv 2019 167
AØn-c-s¸-Sp--¯p-¶-Xnp I-f-IvSÀ¡v ]cmXn ÂIm³ 53þmw hIp¸v hyhØ sN¿p-¶p.
Btcm-]n-¡-s¸« hogvNtbm {Ia-t¡tSm...
dhyq ssKUv 2019168
F^v. AdÌpw XS¦epw
34þmw hIp¸p {]Imcw 10-þmw ¼À ^md-¯n Unamâ v ÂInb tijhpw IpSn-Èn-I-
¡m-c³, IpSn-ÈnI X...
dhyq ssKUv 2019 169
A²ymbw 4
`qan ]cn-]m-ew
kwØm-s¯ apgp-h³ kÀ¡mÀ `qan-bp-tSbpw ]cn-]m-ew dhyq hIp-¸n n£n-
]vX-am-Wv. kÀs...
dhyq ssKUv 2019170
IÄ¡v nb-am-p-krXw tm«okv sImSp-¯-tijw kÀtÆ kq{]­v AXnÀ¯n ]cn-
tim-[n¨v DNn-X-amb Xocp-amw FSp-¡p-¶Xpw B...
dhyq ssKUv 2019 171
4.- FÂ.-BÀ.-Fw. kÀsÆ-bÀamÀ¡v Xmeq-¡n ne-hn-epÅ FÃm tPmen-Ifpw nÀ-h-ln-
¡p-¶-Xnv Xmeq¡v kÀsh-bÀam-cpsS...
dhyq ssKUv 2019172
14.- -S-]Sn ]qÀ¯o-bm-¡nb ^b Un.-Unkv Bbn kq£n-t¡-­-Xm-Wv.
15.- X-l-knÂZmÀ (FÂ.-BÀ) sâ S-]--Sn-bvs¡-Xns...
dhyq ssKUv 2019 173
A[nIrX ssIt¿äw Is­¯nbmepÅ S]Sn
kÀ¡mÀ `qanbnse ssIt¿äw Is­¯nbm DS³ Xs¶ hntÃPv Hm^okÀ
`qkwc£W N«§fpsS A...
dhyq ssKUv 2019174
sNt¿­Xv PnÃmIfIvSÀ ap¼msIbpamWv. F¶m 15þmw hIp¸v {]ImcapÅ IfIvSdpsS
A[nImc§Ä BÀ.Un.H hnntbmKn¡p¶ ]£w A...
dhyq ssKUv 2019 175
Ipdn¸v:þ ]©m-b¯v cmPv BÎnse 169, 218 hIp-¸p-IÄ¡pw apn-kn-¸m-enän BÎnse 207 F F¶o hIp-¸p-
IÄ¡pw 1957þse...
dhyq ssKUv 2019176
hntÃPvXe P-Iob kan-Xn-bpsS LS:
1. hntÃPv B^o-kÀ (I¬ho-À)
2. hntÃPv ]cn-[n-bn {]hÀ¯n-¡p¶ nb-a-k-`-bn {...
dhyq ssKUv 2019 177
D¯chv _m[IaÃm¯Xpw sÂhbepIfpambn _Ôs¸« ]cnhÀ¯tam cq]m´ctam
DÄs¸sSbpÅ FÃm S]SnIÄ¡pw 2008þse nba¯nse hyhØ...
dhyq ssKUv 2019178
`£yhnfIfpsSbpw hnhc§Ä, F{X Imet¯¡pÅ Irjn AhImiamWv ssIamdp¶Xv,
teeXobXnbpw kabhpw, teeØew XpS§nb hnhc§Ä...
dhyq ssKUv 2019 179
hÀj¯n Ihnbm¯ Imet¯¡v kÀ¡mÀ DSaØXbn Irjn sN¿p¶Xnv
Bhiyamb S]SnIÄ dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v kzoIcn¡mhp¶XmW...
dhyq ssKUv 2019180
X®oÀ¯Sw- þ sÂh-b-ep-Ifpw Zn-Ifpw Hgn-sI-bpÅXpw D]cnXew hsc Pe-¯nsâ
km¶n-²y-apÅ Øe-§Ä. Imb-ep-IÄ, Agn-ap...
dhyq ssKUv 2019 181
Xn-bpsS Izmdw 3 Dw tbmK-Øew ]©m-b¯v Hm^okpw 5(5) annävkv kq£n-t¡­ BÄ
Irjn Hm^o-kdpw BWv (h-Ip¸v 5(6))....
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 1 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 2 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 3 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 4 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 5 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 6 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 7 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 8 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 9 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 10 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 11 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 12 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 13 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 14 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 15 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 16 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 17 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 18 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 19 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 20 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 21 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 22 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 23 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 24 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 25 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 26 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 27 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 28 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 29 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 30 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 31 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 32 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 33 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 34 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 35 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 36 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 37 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 38 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 39 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 40 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 41 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 42 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 43 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 44 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 45 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 46 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 47 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 48 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 49 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 50 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 51 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 52 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 53 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 54 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 55 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 56 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 57 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 58 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 59 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 60 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 61 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 62 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 63 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 64 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 65 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 66 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 67 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 68 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 69 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 70 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 71 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 72 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 73 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 74 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 75 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 76 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 77 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 78 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 79 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 80 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 81 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 82 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 83 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 84 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 85 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 86 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 87 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 88 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 89 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 90 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 91 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 92 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 93 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 94 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 95 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 96 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 97 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 98 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 99 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 100 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 101 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 102 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 103 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 104 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 105 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 106 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 107 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 108 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 109 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 110 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 111 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 112 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 113 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 114 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 115 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 116 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 117 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 118 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 119 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 120 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 121 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 122 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 123 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 124 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 125 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 126 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 127 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 128 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 129 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 130 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 131 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 132 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 133 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 134 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 135 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 136 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 137 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 138 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 139 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 140 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 141 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 142 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 143 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 144 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 145 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 146 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 147 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 148 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 149 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 150 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 151 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 152 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 153 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 154 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 155 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 156 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 157 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 158 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 159 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 160 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 161 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 162 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 163 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 164 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 165 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 166 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 167 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 168 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 169 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 170 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 171 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 172 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 173 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 174 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 175 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 176 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 177 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 178 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 179 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 180 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 181 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 182 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 183 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 184 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 185 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 186 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 187 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 188 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 189 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 190 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 191 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 192 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 193 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 194 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 195 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 196 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 197 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 198 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 199 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 200 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 201 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 202 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 203 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 204 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 205 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 206 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 207 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 208 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 209 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 210 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 211 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 212 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 213 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 214 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 215 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 216 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 217 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 218 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 219 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 220 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 221 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 222 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 223 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 224 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 225 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 226 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 227 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 228 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 229 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 230 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 231 REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam Slide 232
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

4 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam

Télécharger pour lire hors ligne

REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam

REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam

 1. 1. dhyq ssKUv 2019144 A²ymbw 2 dhyq `cW kwhn-[mw kÀ¡mÀ hIp-¸p-I-fpsS amXr-h-Ip-¸mb dhyq hIp¸v bmYm-Øn-XnI `cW ssien-I- fn n¶pw Imem-p-kr-X-amb amä-§Ä DÄs¡m­v ho `c-W-{I-a-§-fn-te¡v AXn- thKw amdn-s¡m-­n-cn-¡pIbmWv. hnhc kmt¦-XnI hnZy {]tbm-P--s¸-Sp¯n nc-h[n `cW nÀh-l-W-{]-hÀ¯--§Ä hIp¸v nÀh-ln-¨p- h-cp-¶p. dhyq hcp-amw, `qan kwc-£- Ww, `qhn-n-tbm-Kw, `qan hnX-c-Ww, Zpc-´-n-hm-c-Ww, sXc-sª-Sp-¸v, Imt-jp-am-cn, ]ucm- h-Imi kwc-£-Ww, kÀ«n-^n-¡äv tkh--§Ä, kmaq-ly-o-Xn, t£a-{]-hÀ¯--§Ä, `qtcJm kwc-£Ww XpS-§nb hnhn[ hnj-b-§-Ä Cu hIp-¸n Imcy-£-a-ambn ssIImcyw sNbvXp-h-cp-¶p. tkh--ta-Je IqSp-X ià-hpw, kpXm-cyhpw B¡p-¶-Xnv dhyq hIp¸v {]Xn-Úm-_-²-am-Wv. dhyq hIp-¸v ta[mhnbmb em³Uv dhyq I½o-j-W-À kwØm em³Uv t_mÀUp am-Wv. tPmbnâ v I½o-j-WÀ, em³Uv t_mÀUv sk{I-«-dn, kÀtÆbpw `qtc-Jbpw Ub-d- ÎÀ, PnÃm-I-f-ÎÀamÀ, Akn-Ìâ v I½o-j-WÀamÀ, ^nm³kv Hm^o-kÀamÀ, hnPn-e³kv sU]yq«n If-ÎÀamÀ, sslt¡m-SXn sebvk¬ Hm^o-kÀ F¶n-hÀ em³Uv dhyq I½o- j-Wsd `cW nÀh-l-W-¯n klm-bn-¡p-¶p. PnÃm dhyq `c-W-kw-hn-[mw nb-{´n- ¡p-¶Xv PnÃm-I-f-Î-dm-Wv. sU]yq«n If-ÎÀ, dhyq Unhn-j-W Hm^o-kÀ/k_v If-ÎÀ, Xl-knÂZmÀ, Xl-knÂZmÀ `qtcJ F¶n-hÀ PnÃm-I-f-Î-dpsS Iogn {]hÀ¯n-¡p-¶p. Xmeq-¡v Xe-¯n Xl-knÂZm-cpw, Xl-knÂZmÀ `qtcJbpw, hntÃ-Pv X-e-¯n hntÃPv Hm^o-k-dp-amWv dhyq `cWw nÀh-ln-¡p-¶Xv. Xmeq¡v Xe¯n sU]yq«n If-IvSÀ/ RDO sNbÀam³ Bbn Xmeq¡v em³Uv t_mÀUp-IÄ tÌäv em³Uv t_mÀUnsâ Iogn {]hÀ¯n-¡p-¶p. sk³{S Ìm¼v Unt¸m em³Uv dhyq I½o-j-W-dpsS nb-{´-W-¯n- em-Wv {]hÀ¯n-¡p-¶Xv. dhyq hIp-¸nsâ Iogn DtZym-K-ØÀ¡v ]cn-io-ew ÂIn-h- cp¶ kzbw-`-cW Øm]--amWv C³Ìn-äyq«v Hm^v em³Uv B³Uv Unkm-ÌÀ amt-Pvsaâ v. dhyq Znw 1885 apX 1924 hsc Xncp-hn-Xmw-IqÀ alm-cm-Pm-hm-bn-cp¶ {io aqew Xncp-mÄ cma- hÀ½ alm-cm-Pmhv 1886 s^{_phcn 24-þmw Xob-Xn, {Smh³IqÀ skänÂsaâ v hnfw-_cw ]pd-s¸-Sp-hn-¨p. Cu hnfw-_c {]Imcw `qan apgp-h³ kÀsÆ sNbvXv ssIhiw Xn«-s¸- Sp¯n 1905-þ-HmsS skänÂsaâ v dn¡mÀUp-IÄ ]qÀ¯n-bm-¡n. Cu hnfw-_-c-¯nsâ HmÀ½ ]pXp-¡Â BWv FÃm hÀjhpw s^{_p-hcn 24 dhyq Zn-ambn BNcn-¡p-¶-Xv. `cW`mj þ aebmfw amXr-`m-j-bmb ae-bm-f-amWv dhyq hIp-¸nsâ HutZym-KnI `mj-bmbn kzoI-cn-¨n-«p-Å- Xv. `cW cwK¯v kpXm-cy-Xbpw P-]-¦m-fn-¯hpw ne-nÀ¯m³ P-§-fpsS `mj-bn Xs¶ `cWw S-¯-W-sa-¶Xv nkvXÀ¡-amb kwKXnbmWv. `c-W-`mj {]tbmK ]²Xn {]mhÀ¯n-I-am-¡p-¶-Xnv hIp-¸p-X-e-¯n HutZym-KnI `mjm kanXn {]hÀ¯n-¨p-h-cp- ¶p. HutZym-KnI `mjm hIp-¸n n¶pw FÃm hÀjhpw kÀ¡mÀ Poh--¡mÀ¡v hnhn[ `c-W-`mjm tkh ]pc-kvIm-c-§Ä evIn-h-cp-¶p. sk]väw-_À amk-¯n-emWv ]pc-kvIm- c-¯n-pÅ At]£ kaÀ¸n-t¡-­-Xv. hyh-lmc bw kwØm kÀ¡mÀ ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«pÅ hyh-lmc bw dhyq hIp-¸n Ap-hÀ¯n¨p
 2. 2. dhyq ssKUv 2019 145 t]mcp-¶p. ImX-emb nb-a-{]-iv-§Ä DÄs¡m-Åm¯ XÀ¡-§Ä `c-W-X-e-¯n Xs¶ ]cn-l-cn-¡p-¶-XnpÅ {ia-§Ä dhyq hIp¸v S-¯n hcp-¶p. dhyq Hm^o-kp-I-fnse {][m--s¸« cPn-Ì-dp-IÄ hntÃPv cPn-Ì-dp-IÄ 1. Øncw cPn-Ì-dp-IÄ F. skänÂsaâ v cPn-ÌÀ- þ dhyq skänÂsaâ v S¶ Ime¯v skänÂsaâ v hIp¸v X¿mdm¡n dhyq hIp¸ns Gev]n¨ cPnÌdmWnXv. hkvXp¡fpsS kÀth ¼À, Cw, Xcw, hnkvXoÀ®w, nIpXn nc¡v F¶nh Cu cPnÌdn tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p. skänÂsaâ v kab¯v kÀsh sN¿m¯ `qanIÄ ]n¡me¯v kÀsh sNbvXXnsâ hnhc§Ä H¶mw Ap_Ô¯nepw skänÂsaânp tijw `qanbn h¶ amä§Ä c­mw Ap_Ô¯nepamWv DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv. _n. t_kn-Iv SmIvkv cPn-ÌÀ AYhm ASnØm `qnIpXn cPn-ÌÀ þ Hcp hntÃPnepÅ FÃm ]Xnhp `qanIfptSbpw kÀ¡mÀ `qanIfptSbpw kÀsh ¼À ASnØm¯nepÅ hnhc§Ä, Xcw, hnkvXoÀ®w, nIpXn, DSabpsS hnhcw, X­t¸À XpS§nbh DÄs¸Sp¯n X¿mdm¡nbncn¡p¶ cPnÌdmWnXv. 2. Xm¡m-enI cPn-ÌdpIÄ H¶mw ¼À cPn-ÌÀ þ kÀ¡mÀ hI `qan-I-fptSbpw ]pdt¼m¡pIfptSbpw, Xcnip hkvXp¡fptSbpw hnhc§Ä tcJs¸Sp¯p¶ cPn-ÌÀ. Cu C§fn hcp¶ amä§Ä bYmkabw Cu cPnÌdn tcJs¸Spt¯­XmWv. c­mw ¼À cPn-ÌÀ þ dhyq hIp-¸nsâ A[o--X-bn-ep-ff ]pd-t¼m¡pw AÃm¯Xp-amb kÀ¡mÀ hI `qan-I-fnse hr£-hn-h- c-§Ä ImWn-¡p-¶ cPn-ÌÀ. aq¶mw ¼À cPn-ÌÀ þ tXm« hnfIfptSbpw, tXm« nIpXn CuSmt¡­ `qanIfptSbpw, nIpXn CuSm¡m³ FSp¯ S]SnIfptSbpw hnhc§Ä tcJs¸Sp¯p¶ cPn-ÌÀ. memw ¼À cPn-ÌÀ þ t]m¡v hchv tIkp-I-fpsS cPn-ÌÀ. t]m¡phchnp th­n XlkoÂZmÀ¡v kaÀ¸n¡p¶ At]£IfptSbpw, dnt¸mÀ«nsâbpw hnhc§Ä H¶mw `mK¯nepw, hntÃPn XoÀ¸m¡p¶ At]£IfpsS hnhc§Ä c­mw `mK¯nepw DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p. A©mw ¼À cPn-ÌÀ þ ]Xn¨p sImSp-¡m-hp¶ `qan-I-fpsS hnh-c-§Ä ImWn-¡p¶ cPn-ÌÀ Bdmw ¼À cPn-ÌÀ þ `qan ]Xn¨p In«p-¶-Xn-p-th­n dnt¸mÀ«n-mbn h¶ At]-£-IfpsS hnh-c-§Ä ImWn-¡p¶ cPn-ÌÀ Ggmw ¼À cPn-ÌÀ þ ]Xn¨p sImSp-¯-t¸mÄ {]tXyIw GÀs¸-Sp-¯n-bn-«p-ff hyhØ-I-fptSbpw kÀ¡m-cn-te¡v Ah-Imiw ne- nÀ¯n-bn-«p-f-fXp-amb hr£-§-fp-sSbpw hnh-c§Ä ImWn-¡p¶ cPn-ÌÀ.
 3. 3. dhyq ssKUv 2019146 F«mw ¼À cPn-ÌÀ þ hntÃPv Bb-s¡«v cPn-ÌÀ. PetkN nIpXn CuSm¡p¶ ]²XnIfpsS Bbs¡«v tcJs¸Sp¯p¶ cPnÌÀ. H³]Xmw ¼À cPn-ÌÀ þ Kh¬saân-te¡v hns«mgnbp¶ `qanIfpsS hnhc§Ä _Ôs¸« D¯chv klnXw tcJs¸Sp¯p¶ cPn-ÌÀ. ]¯mw ¼À cPn-ÌÀ þ kÀ¡m-cm-h-iy-¯n-p-th­n s]m¶pw hne-bvs¡Sp¯ `qan-I-fpsS hnhc§Ä tcJs¸Sp¯p¶ cPnÌÀ. ]Xn-sm¶mw ¼À cPn-ÌÀ þ HutZym-KnI I¯n-S-]mSv cPn-ÌÀ ]{´­mw ¼À cPn-ÌÀ þ hntÃPn n¶v ÂIp¶ hnhn[bnw kÀ«n-^n- ¡äpIfpsS hnhc§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p¶ cPn-ÌÀ. ]Xn-aq¶mw ¼À cPn-ÌÀ þ kÀsÆ D]-I-c-W-§Ä, ^ÀWn-¨À, hntÃPv cPnÌÀ, A¡u­pIÄ XpS§nbh-bpsS tÌm¡v tcJs¸Sp¯p¶ cPn-ÌÀ. 3. A¡u-­p-IÄ H¶mw ¼À A¡u­v þ ASnØm `qnIpXnbn hnhn[bn§fnembn hÀjwtXmdpw hcp¶ amä§Ä (nIpXn hÀ²hvþIpdhv, t]m¡phchv, `qan]Xnhv, s]m¶pwhne, `qan hns«mgnbÂ, sXäpXncp¯Â) tcJs¸Sp¯p¶ IW¡v. c­mw ¼À A¡u­v þ `qhpSabv¡v hkvXphnt·epÅ ØncmhImiw Aym[os¸Spt¼mgpw,X­t¸cpImc³ acn¡pt¼mgpw aäpw D­mIp¶ amä§fpsS hnhc§Ä nIpXn tNÀ¯v X¿mdm¡p¶ -I-W¡v aq¶mw ¼À A¡u­v þ `qkw-c-£W nbaw Ap-k-cn-¨p-ff S]Sn aptJ D­mIp¶ nIpXn, ]ng XpS§nbhbpsS hnhcw DÄs¡mÅn¡p¶ A¡u­v memw ¼À A¡u­v þ kÀ¡mÀ hI `qanIÄ ]Xn¨p ÂIpt¼mÄ CuSm¡p¶ nIpXn, IpSnÈnI, XSnhne, Xdhne XpS§nbh tcJs¸Sp¯p¶ A¡u­v A©mw ¼À A¡u­v þ kÀ¡mÀ hI `qan ]m«-¯np sImSp-¡p-¶Xns kw_- Ôn-¨pff hnhc§Ä, CuSmt¡­ XpIIÄ, Imemh[n F¶nh tcJs¸Sp¯p¶ A¡u­v Bdmw ¼À A¡u­v þ ASnØm `qnIpXnbpw, 3, 4, 5 F¶o A¡u­pIfn tNÀ¡m¯Xpamb hnhn[bnw ]ncnhpIÄ tNÀ¡p¶ IW¡v. tXm«nIpXn, PetkN nIpXn, sI«nS nIpXn, dhyq nIpXn XpS§nbh CXn tNÀt¡­XnÃ. Ggmw ¼À A¡u­v þ IpSnÈnI IW¡vþ hnhn[bn§fn ]ncnbm³ _m¡nbpÅ dhyq hchn§sf¡pdn¨pÅ hÀjm´y IW¡v.
 4. 4. dhyq ssKUv 2019 147 F«mw ¼À A¡u­v þ X­-t¸À A¡u­v (Nn-ä) þ Hmtcm ]«mZmcptSbpw ssIhi¯nepÅ `qan, ÂtI­ nIpXn XpS§nb hnhc§Ä tcJs¸Sp¯p¶ IW¡v. H³]Xmw ¼À A¡u­v þ mÄhgn AYhm nXy hkq Nn-ä ]¯mw ¼À A¡u­v þ Icw ]ncnhv A¡u­v þ em³Uv dhyq C§fpsS ]ncnhv IW¡v. ]Xn-sm¶mw ¼À A¡u­vþ A[n-I-¸n-cnhv A¡u­v AYhm A[nI hkq A¡u­v ]{´­mw ¼À A¡u­v þ XhW HSp¡p A¡u­v þ ]Ww JPmhn HSp¡pt¼mÄ Hmtcm XhWbpw HSp¡v hnhcw tcJs¸Sp¯p¶ IW¡v. ]Xn-aq¶mw ¼À A¡u­vþ ndp-¯Â Ipdhv A¡u­v þ hnhn[ ImcW§fm IpSnÈnI apXen D­mIp¶ Ipdhntbpw (ssdäv Hm^v) ]pXpapXenepÅ ndp¯entbpw (sdanj³) Xn«s¸Sp¯p¶ IW¡v ]Xn-memw ¼À A¡u­vþ em³Uv dhyq apX ]ncnhv _m¡n A¡u­v ]Xn-©mw ¼À A¡u­vþ hmÀjnI em³Uv dhyq A¡u­v (Xh-W-ap-S¡w A¡u-­v) ]Xn-mdmw ¼À A¡u­v þ kÀ¡mÀ hI hkvXp-¡Ä hnäv CuSm-¡nbXnsâ A¡u­v (Iym-]n-ä A¡u-­v) ]Xn-tgmw ¼À A¡u­v þ taem-­p-I-fn apX htc­ XpI-IÄ kw_-Ôn¨ A¡u­v ]Xns«mw ¼À A¡u­v þ Icw HSp¡v ckoXv ]pkvX-I-§Ä hI A¡u­v ]s¯m-¼Xmw ¼À A¡u­v þ dhyq IpSn-Èn-I-bnse ]eni hI-bv¡p-ff A¡u­v Ccp-]Xmw ¼À A¡u­v þ Pe-tk-N nIp-Xn A¡u­v AYhm shÅ-hcn A¡u­v Ccp-]¯n H¶mw ¼À A¡u­vþ Pe-tk-N nIp-XnbpsS hmÀjnI apX-ens ImWn¡p¶ A¡u­v Ccp-]¯n c­mw ¼À A¡u­v þ tXm« nIpXn ZmbIsâ hnhc§fpw Npa¯p¶ nIpXn, CuSm¡nb nIpXn, `qanbpsS hnhcw F¶nh ImWn¡p¶ A¡u­v Ccp-]¯n aq¶mw ¼À A¡u­v þ tXm«nIpXnbpsS apXÂ, ]ncnhv, _m¡n IW¡v Ccp-]¯n memw ¼À A¡u­v þ tem¬ seUvPÀ (MIGH/LIGH) Ccp-]¯n A©mw ¼À A¡u­vþ dn¡-hdn seUvPÀ/apXÂþ]ncnhvþ_m¡n
 5. 5. dhyq ssKUv 2019148 Unkv{SnIvSv Hm^okv amz {]Im-c-apÅ cPn-Ì-dp-IÄ 1 Unkv{Sn-_yq-j³ cPn-ÌÀ þ Hm^o-kn kzoI-cn-¡-s¸-Sp¶ FÃm X]mepIfpw {]tXyIw ¼-cn«v Unkv{Sn-_yq-j³ cPn-Ì-dn tNÀ¡-Ww. 2 t]gvk-W cPn-ÌÀ -þ t]gvk-W cPn-Ì-dn ]ncn-tbm-Un-¡Â Hgn-¨pÅ t]¸-dp-IÄ AXmXp sk£³ Kpa-kvX³amÀ tNÀt¡-­-Xm-Wv. ^b tae-[n-Im-cn-IÄ¡v Ab- bv¡p-t¼mÄ CXnsâ Bdmw tImf-¯nepw, Xncn-¨p-h-cp-t¼mÄ Ggmw tImf-¯nepw B hnhcw tcJ-s¸-Sp-¯-Ww. Hcp ^b-ensâ ØnXn F´m-sW¶pw ^b Fhn-sS-bp- s­¶pw t]gvk-W cPn-ÌÀ F¶ {][m cPn-ÌÀ tm¡n-bm a-Ên-em-¡mw. 3 ]ocn-tbm-Un-¡Â cPn-ÌÀ þ taem-^o-kp-I-fn-te-bv¡-b-t¡-­Xpw Xmsg-bpÅ Hm^o- kp-I-fn n¶v In«p-¶-Xp-amb Bp-Im-enI tÌäp-saâp-Isf kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä ]ncn-tbm-Un-¡Â cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp-¯p¶p. 4 s^bÀ tIm¸n cPn-ÌÀ þ ssS¸p sN¿p-hm³ s^bÀtIm¸n kq{]-­nsâ ssIhiw In«p¶ {Um^väp-IÄ ssS¸n-Ìp-IÄ¡v G¸n-¡p-¶-Xn-p-ap¼v kq{]­v s^bÀtIm¸n cPn-Ì-dn tNÀ¡-Ww. 5 sUkv]m¨v/tem¡Â sUenhdn cPnÌÀ þ Hm^o-knÂn¶pw ]pd-¯p-t]m-Ip¶ Fgp- ¯p-IÄ X]m-en t]mIm-¯h Hgn-¨p-Åh (t-cn«p sImSp¡p¶h) sUkv]m¨v tem¡Â sUen-hdn cPn-Ì-dn tNÀ¯v taÂhn-em-k-¡m-cv F¯n-¨p-sIm-Sp-¡p-¶p. 6 skIyq-cnän cPn-Ì-À þ sN¡v, {Um^väv, t_m­p-IÄ XpS-§n-bhbpsS hnh-c-§Ä tNÀ¡p¶ cPn-Ì-À. 7 Ìm¼v A¡u­v þ Hmtcm Znh-k-t¯bpw Ìm¼ns kw_-Ôn-¨pÅ IW¡pIfpsS cPn-Ì-À. 8 ImÄ _p¡v þ Bdp-am-k-¯n IqSp-X kabw S-]Sn Bh-iy-an-Ãm¯ ^b-ep-IÄ Xm¡m-enI XoÀ¸v IÂ]n¨p tcJ-s¸-Sp-¯n-h-bv¡p¶ cPn-Ì-dmWv. 9 Acn-bÀ enÌv þ aq¶p-am-k-¯n IqSp-X sk£-n h¨n-cn-¡p¶ ^b-ep-I-fpsS Hcp enÌv dn¡mÀUv Io¸À FÃm-am-khpw X¿m-dm-¡p-¶-Xnv cPn-ÌÀ D]-tbm-Kn-¡p-¶p. 10 tÌm¡v ^b þ d^-d³kn-p-th­n tÌm¡v ^b-en {][m D¯-c-hp-IÄ kq£n-¡p¶p. kwØm hnPne³kv Bâ v BânId]vj³ hn`mKw hntÃPv Hm^okpIfn S¯nb ]cntim[bpsS shfn¨¯n kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨ 9579/Un3/2010/BÀ.Un XobXn 21.02.2011 F¶ kÀ¡peÀ {]Imcw, hntÃPv amzen {]Xn]mZn¡p¶ FÃm cPnÌdpIfpw IrXyambn mfXoIcn¨v kq£n¡Wsa¶v D¯chmbn«p­v. AXntmsSm¸w NphsS tNÀ¡p¶ cPnÌdpIfpw nÀ_Ôambpw kq£nt¡­Xp­v. 1 t]gvkW Iymjv Un¢tdj³ cPnÌÀ þ FÃm kÀ¡mÀ Poh¡mcpw Hmtcm Znhkhpw Hm^oknse¯p¶ kabw B Znhkw AhcpsS ssIhiapÅ ]W¯nsâ hniZmwi§Ä Cu cPnÌdn tcJs¸Sp¯Ww. 2 At]£IÄ tcJs¸Sp¯p¶ cPnÌÀ þ Hm^okn At]£IÄ e`n¡p¶ kab¯pXs¶ (kÀ«n^n¡äv ÂIp¶ kab¯Ã) e`n¨ FÃm At]£IfptSbpw hniZmwi§Ä Cu cPnÌdn tcJs¸Sp¯Ww. 3 ssI¸äp ckoXv tcJs¸Sp¯p¶ cPnÌÀ þ Hm^okn e`n¡p¶ FÃm At]£IÄ¡pw ssI¸äp ckoXv ÂIpIbpw B hnhcw cPnÌdn tcJs¸Sp¯pIbpw thWw.
 6. 6. dhyq ssKUv 2019 149 Cu cPnÌdpIsfÃmw ]cntim[n¨n«ps­¶v Pam_´n kab¯v Hm^okÀ km£ys¸Sp¯Ww. em³Uv dhyq I½ojWÀ Cu Imcy§Ä ]cntim[n¡pIbpw Hmtcm amkhpw kÀ¡mcnte¡v dnt¸mÀ«v kaÀ¸nt¡­XpamWv. ssI¸äp ckoXv þ hntÃPv, Xmeq¡v, BÀ.Un.H F¶nhnS§fn e`n¡p¶ FÃm At]£IÄ¡pw ]cmXnIÄ¡pw nÀ_Ôambpw ckoXv evtI­XmWv. ckoXn At]£Isâ t]cpw, hnemkhpw, At]£ e`n¨ XobXnbpw tcJs¸Sp¯nbncn¡Ww. kÀ«n^n¡äpIÄ ÂIm³ Ignªnsæn B hnhcw At]£Is Adnbn¡pIbpw tae[nImcn¡v dnt¸mÀ«v sN¿pIbpw thWw. tae[nImcn kzta[bm tcJIÄ ]cntim[n¨v Bhiysa¦n AtzjWw S¯n FSp¡p¶ Xocpamw At]£Is Adnbn¡pIbpw thWw. Cu Imcy§Ä icnbmb hn[w S¡p¶psh¶v PnÃmIfÎÀ Dd¸phcp¯pIbpw hogvN hcp¯p¶hÀs¡Xnsc S]Sn kzoIcnt¡­XpamWv (Pn.H(Fw.Fkv)300/96/BÀ.Un. XobXn 12.06.1996). ^bepIfpsS XoÀ¸m¡Â þ kÀ«n^n¡äpIfpambn _Ôs¸« FÃm ^bepIfpw, tcJIfpw sIþUnkv BbmWv XoÀ¸mt¡­Xv. AXmbXv Ah aq¶v hÀjw kq£nt¡­Xp­v (Pn.H (Fw.Fkv) 359/67/BÀ.Un XobXn 10.08.1967). tIcf Unkv{S£³ Hm^v sd¡mÀUvkv (dhyq Hm^okkv) dqÄkv, 1964 kwØm-s¯ dhyq Hm^o-kp-I-fnse Imem-h[n Ignª Nne dn¡mÀUp-IÄ/ tcJ-IÄ in-¸n-¡p-¶-Xnv N«-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-­v. Cu N«-§-fn Ønc-ambn kq£n¨p hbvt¡­ tcJ-Isf¡pdn¨pw aäv tcJ-IÄ in-¸n-t¡­ Imem-h-[n-sb- ¡p-dn¨pw hni-Z-ambn {]Xn-]m-Zn-¡p-¶p. Hmtcm hÀjhpw in-¸n-t¡­ tcJ-Isf kw_-Ôn¨v {]tXyI enÌv, Hm^okv amz-en {]Xn-]m-Zn-¡p¶ nÀt±-i-{]-Imcw X¿m-dm-t¡-­-Xm-Wv. Cu enÌv Ønc-ambn kq£n-t¡-­-Xm-Wv. A[n-Imcn þ Hmtcm dhyq Hm^o-kn-sâbpw tae-[n-Im-cn-bm-bn-cn-¡Ww Cu {]hÀ¯- -§Ä S-t¯-­-Xv. hntÃPv Hm^o-kp-Isf kw_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw, Xl- knÂZmÀ¡mWv CXnsâ Npa-X-e. in-¸n-¡m³ AwKo-Imcw e`n¨ dn¡mÀUp-Isf sNdnb Ij-W-§-fm¡n apdn-¡p-Ibpw AwKo-IrX Icm-dp-ImÀ¡v kÀ¡mÀ nÝ-bn- ¨n-«pÅ nc-¡n hnÂt¡-­-Xp-am-Wv. dn¡mÀUp-IÄ in-¸n-¡m-pÅ Imem-h[n þ dhyq Hm^o-kp-I-fn dn¡mÀUp- IÄ in-¸n-¡p-¶-Xn-pÅ Imem-h[n Hmtcm dn¡mÀUnpw hyXy-kvX-am-Wv. N«-§- fpsS Ap_Ô¯n Cu Imem-h[n ÂIn-bn-«p­v. F¶m in-¸n-¡m-pÅ Imem-h[n {]Xn-]m-Zn-¨n-«pÅ dn¡mÀUp-IÄ BsW-¦nepw {][m--s¸-«-Xmbn ImWp¶ dn¡mÀUp-IÄ IqSp-X Imew kq£n-t¡-­-Xm-Wv. in-¸n-t¡­ dn¡mÀUp-I-fpsS enÌv Hm^okv A[n-Imcn hni-Z-ambn ]cn-tim-[n-t¡-­-Xm-Wv. Ncn-{X-{]m-[m-y-apÅ tcJ-IÄ þ kzmX-{´y-k-a-c-hp-ambn _Ô-s¸« tcJ-IÄ, Ncn- {X-hp-ambn _Ô-s¸« tcJ-IÄ, Ncn-{X-{]m-[m-y-apÅ `qan kw_-Ôn¨ tcJ-IÄ XpS-§n-b-h-bpsS Imcy-¯n BÀss¡hvkv Ub-d-Î-dpsS AsÃ-¦n BÀ¡n-tbm-f- Pn, ayqknbw F¶n-h-bpsS Ub-d-Î-dpsS ap³IqÀ Ap-aXn Bh-iy-am-Wv.
 7. 7. dhyq ssKUv 2019150 Xmeq¡v hnI-k- -k-`-IÄ s]mXpP-§-fpsS Bh-iy-§fpw ]cm-Xn-Ifpw bYm-k-abw ]cn-tim-[n¨v Ime-hn- fw_w IqSmsX Ahbv¡v ]cn-lmcw ImWp-¶-Xnpw `cW t«-§Ä bYm-k-abw P-§-fn- se-¯n-¡p-¶-Xnpw e£y-an-«p-sIm­v kwØm-s¯ FÃm Xmeq-¡p-I-fntebpw Xmeq¡v k`-Isf Xmeq¡v hnI-k k`-I-fmbn ]p:kwL-Sn-¸n¨v D¯-c-hm-bn-«p-Å-Xm-Wv. Ch-bpsS LS-bpw {]hÀ¯--§fpw 22.11.2006 se k.-D. (ssI-sb-gp¯v w.330/2006/BÀ.-Un.) D¯- chv {]Imcw kÀ¡mÀ nÝ-bn-¨n-«p-Å-Xm-Wv. Xmeq¡v {]tZ-is¯ ntbm-PI aWvU-e-§sf {]Xn-n-[o-I-cn-¡p¶ Fw.-FÂ.F amÀ, nb-a-k-`-bn {]mXn-n-[y-apÅ FÃm cmjv{Sob ]mÀ«n-I-fp-sSbpw Hmtcm {]Xn-n-[n- IÄ, tabÀ / ap³kn-¸Â sNbÀam³, Xmeq¡v DÄs¸-Sp¶ {]tZ-is¯ ]©m-b¯v, _vtfm¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâp-amÀ, PnÃm ]©m-b¯v AwK-§Ä, hnhn[ hIp-¸p-I-fpsS Xmeq¡v Xe DbÀ¶ DtZym-K-ØÀ, sI.-F-kv.-C._n, hm«À AtXm-dnän XpS§nb s]mXp-ta-Je Øm]--§-fnse PnÃmXe DtZym-K-ØÀ, Xmeq¡v Npa-X-e-bpÅ sU]yq«n If-IvSÀ, Xl- knÂZmÀ(I¬ho-À), Fw.-]n./a{´n /kv]o¡À/sU]yq«n kv]o¡À XpS-§n-b-hÀ (AhÀ¡p ]I-c-ambn nÀt±-in-¡p¶ BÄ) Øncw AwK-am-bn-cn-¡pw, Fw.-FÂ.F amcn HcmÄ tbmK- ¯n A²y-£-m-bn-cn-¡-Ww, kanXn FÃm amkhpw BZy in-bmgvN cmhn-se 10.30v Xmeq¡v ASn-Øm--¯n kt½-fn-t¡-­-Xm-Wv. Kh¬saânsâ ]²Xn {]hÀ¯--§-fpsS Ah-tem-I-w, hIp-¸p-I-fn Ime-Xm-a- k-ap-­m-Ip¶ {]iv-§Ä, hnhn[ hIp-¸p-I-fpsS {]hÀ¯--§-fpsS GtIm-]-w, s]mXp- P ]cm-Xn-I-fpsS ]cn-lmcw, ]pXnb ]²-Xn-I-fpsS cq]w ÂIÂ, F¶n-h-bmWv Xmeq¡v hnI-k kan-Xn-bpsS {][m Npa-X-e-IÄ. dhyq hIp¸nse DtZymKØcpsS km¼¯nI A[nImc§Ä (16.12.1999þse Pn.H.(]n) ¼À 512/99/dhyq hIp¸v) Ap-h-Zn-¡m-pÅ A[n-Imcw ({_-m¡-än ImWn-¨n-cn-¡p-¶Xv hmÀjnI ]cn-[n-bm-Wv) Cw I½ojWÀ PnÃmIfIvSÀ BÀ.Un.H. XlkoÂZmÀ ($) ($) ($) ($) FgpXn XÅ 9,000 5,000 Cà Cà AS¨ XpI XncnsI ÂI ]cn[nbnà 25,000 5,000 Cà AmhÀ¯nX sNehv 25,000 15,000 1000 1000 (10,000) hmlw ¶m¡Â 25,000 10,000 2,000 (5000) 3,000 (10,000) t^md§fpsS A¨Sn 5,000 (25,000) 3,000 (15,000) Cà 500 (5,000) Hm^okv km[§Ä hm§Â 5,000 (25,000) 2000 (25,000) 200(2,000) 250 (3,000) BhÀ¯nX sNehv 25,000 10,000 1,000 500 (5,000) ]pkvXI§Ä/BpImenI§Ä 5,000 (25,000) 3,000 (10,000) 1000 (2,000) Cà Nmb k¡mcw 250@ 5/ 250@ 5/ Cà Cà Hcmfnv Hcmfnv sI«nS§fpsS AäIpä]WnIÄ ]cn[nbnà 25,000 Cà Cà sI«nSw hmSIbv¡v FSp¡Â 5,000 3,000 2,500 Cà * ^À®n¨À hm§p¶Xnv : Pn.H.(]n) 102/2003/^n³ XobXn 15.02.2003 Apkcn¨v kÀ¡mcn n¶pw ApaXn BhiyamWv.
 8. 8. dhyq ssKUv 2019 151 dhyq DtZym-K-ØÀ¡v tcJ-IÄ ]cn-tim-[n-¡p-¶-Xn-p-ff A[n-Imcw 1960þse Zn tIcf F³Iz-b-dokv B³Uv ka³kkv BIvSnse 2þmw hIp¸v {]Imcw em³Uv dhyq I½o-j-WÀ, If-IvSÀamÀ, sU]yq«n If-IvSÀamÀ, BÀ.-Un.H.-amÀ, Xl-knÂZmÀamÀ, sU]yq«n Xl-knÂZmÀamÀ F¶n-hÀ¡v Atz-j--W¯nsâ `mK-ambn X§- fpsS A[n-Imc ]cn-[n-bn-ep-ff GsXmcp hyàn-sbbpw _Ô-s¸« tcJ-I-fp-ambn lmP-cm- Ip-¶-Xnv D-¯-chv ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. Pam_´n em³Uv dhyq hIp¸n hntÃPpXe¯n S¯nhcp¶ hmÀjnI apX nÀ®b ]cntim[bmWv Pam_´n. Pam_´n F¶ hm¡nsâ AÀ°w ‘apX nÀ®bw’ F¶mWv. BZyIme¯v BsI CuSmt¡­ XpIIÄ CuSm¡mpÅ ]cntim[bmWv S¯nh¶ncp¶Xv. F¶m XpSÀ¶v ]ncnhv S]SnIfpw JPmhn HSp¡phcp¯p¶ XpIIfpsS hnhc§fpw ]cntim[bv¡p hnt[bam¡n h¶p. hntÃPn FgpXn X¿mÀ sN¿p¶ hnhn[ cPnÌdpIfpw A¡u­pIfpw ImenIamb D¯chnpw amä§Ä¡pw hnt[bambn Xn«s¸Sp¯nbmWv apX nÀ®b/]ncnhv/_m¡n ]cntim[ S¯nhcp¶Xv. kÀ¡mÀ nÝbn¡p¶ sU]yq«n IfÎÀ/BÀ.Un.Hþbn XmsgbÃm¯ DtZymKØcmWv Pam-_´n ]cntim[ S¯p¶Xv. C¡me¯v hntÃPn nÀÆln¡p¶ FÃm¯cw {]hÀ¯§fpw Cu ]cntim[bv¡v hnt[bam¡mdp­v. km¼-¯nI Imcy-§-fn S- ¯p¶ hmÀjnI BUnäv BWv Pam-_-´n. BI-bm Pam-_´n dn¡mÀUp-IÄ th­{X IrXy-X-tbmSpw kq£va-X-tbmSpw IqSn X¿m-dm¡n kq£n-¡p-hm³ hntÃPv Hm^o-kÀ _m[y- Ø-m-Wv. tIcf hntÃPv amz 14þmw A[ym-b-¯n- Pam-_-´n-sb-¡p-dn¨v hnh-cn-¨n-«p-­v. *********************** Xl-knÂZmÀ (`q-tc-J)bpsS A[n-Imc ]cn-[n-bn hcp¶ hnj-b-§Ä 1. t]m¡p-h-chv 2. `qan Gsä-Sp-¡Â (s]m-¶pw-hn-e) 3. hntÃPv Hm^o-kp-I-fpsS BUnäv 4. `h ]²-Xn-IÄ 5. ]n.-FÂ.-BÀ Xl-knÂZm-cpsS tPmen-IÄ 6. `h nÀ½mW hmbv] 7. kmaqlyt£a ]²-Xn-IÄ 8. Pe-tk-N nIpXn 9. h-`q-an-bpsS kwbpà ]cn-tim-[ 10. tIm^n cPn-kvt{S-j³ 11. Gew cPn-kvt{S-j³ 12. IpSn-ÈnI ^b-ep-I-fpsS XoÀ¸m-¡Â 13. `qhn-I-k hmbv] 14. an¨-`qan Gsä-Sp-¡epw hnX-c-Whpw Hgn-sI-bpÅ `q]-cn-jvI-cW tPmen-IÄ 15. {]Xn-amk {]hÀ¯ dnt¸mÀ«v 16. ^b hÀ¡vtjm¸v 17. F.Pn BUn-äv, Ctâ-W BUnäv 18. ]cmXn ]cn-lmcw 19. `qkw-c-£Ww 20. `qan hns«m-gn-b 21. ssIhi kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ 22. `qhn-n-tbmK D¯-chv, sÂhbÂ, X®oÀ¯S kwc-£Ww 23. sh­À ssek³-kn-pÅ dnt¸mÀ«p-IÄ 24. AXnÀ¯n XÀ¡ ]cn-lmcw 25. kÀtÆ ¹mp-IÄ¡pÅ At]£ 26. kÀ¡mÀ `qan-bnse It¿äw 27. ssSän A{]q-h 28. `q]-cn-jvI-cW nb-a-{]-Imcw Gsä-Sp¯ an¨ `qan-bpsS hnX-c-Whpw ]cn-]m-e-hpw (em³Uv dhyq I½ojWdpsS 23.06.2000þse FÂ.BÀ. (Fw1)/3970/2000 w. S]Sn{Iaw)
 9. 9. dhyq ssKUv 2019152 A²ymbw 3 nIp-Xn-IÄ ASnØm `qnIpXn tIcf em³Uvv SmIvkv BÎnsâ c­mw hIp¸pkcn¨v nIpXn Hgnhm¡nbn«pÅ kzImcy -`qanIÄ, kÀ¡mÀ hI `qanIÄ F¶n-h-sbm-gnsI kwØmsam«msIbpÅ FÃm `qanIÄ¡pw Ctam Xctam IW¡nseSp¡msX `qnIpXn Npa¯m³ kÀ¡mcnv A[nImcap­v. C{]Imcw Npa¯p¶ nIpXn ASbv¡m³ Hmtcm X­-t¸-cp-Im-cpw/]«mZmÀ Asæn `qDS-abpw _m[yØmIp¶p. Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§Ä BÀÖn¨ XXp `qanIÄ¡pw `qn-IpXn HSp-t¡-­-Xm-Wv. Hmtcm hÀjs¯bpw nIpXn AXmXv hÀjw Xs¶ ASt¡­XmWv. hÀj-¯n Hcp XhW am{Xta Hcp `q DS-a-bn n¶pw Icw kzoI-cn-¡p-hm³ ]mSp-Åq. IpSnÈnIbmIp¶ nIpXn¡v 9% nc-¡n ]eni CuSmt¡­XmWv. IpSn-ÈnI XpI-bn-t·Â {]Xn-amkw 2% nc-¡n ]ng (fine) CuSm-¡p-¶-Xnv nÀt±-in-¨n-«p-­v (Pn.H (BÀ.-än) w. 2481/98/BÀ.Un XobXn 02.06.1998). bYmkabw nIpXn ASbv¡m³ hogvN hcp¯p¶hcpsS t]cn dhyq dn¡-hdn S]SnIsfSp¯p IpSnÈnI XpI ]eni klnXw CuSm¡m³ hntÃPv Hm^okÀ _m[y-Ø-mWv. CXn-te-¡mbn dhyq dn¡-hdn kÀ«n-^n-¡äv IqSmsX Xs¶ Unam³Uv tm«okv Xmeq¡v B^o-kn n¶pw ]pd-s¸-Sphn-t¡-­-Xm-Wv. kwØm¯v nehnepÅ ASnØm `qnIpXn nc¡n 01.03.18þse 3111 (1)/Leg A2/2018/Law w. Kkäv hnÚm-]w {]Imcw Xmsg hnhcn¡pw {]Imcw amäw h¶n-«p-Å-XmWv. `qn-IpXn nc¡pIÄ 01-.04.1998 apX 31.03.2012 hsc 01-.04.2012 apX 29.09.2014 hsc 30.09.2014 apX -- 31.03.2018 hsc 01.04.2018 apX -- nehnepff nc¡v tImÀ¸tdj³ 2 BÀ hsc 2 cq]/ BÀ 2 Bdnv apIfn 4 cq]/BÀ 2 BÀ hsc 4 cq]/ BÀ 2 Bdnv apIfn 8 cq]/BÀ 2 BÀ hsc 4 cq]/BÀ 2 slIvSÀ hsc 8 cq]/BÀ 2 slIvSdnv apIfn 1600+ 20 cq]/BÀ (2slIvSÀ IgnªpÅ Hmtcm Bdnpw) 1.62 BÀ hsc 10 cq]/BÀ 1.62 BÀ-þv apI- fn 20 cq]/BÀ ap³kn¸men-än 6 BÀ hsc 1 cq]/ BÀ 6 Bdnv apIfn 2 cq]/BÀ 6 BÀ hsc 2 cq]/ BÀ 6 Bdnv apIfn 4 cq]/BÀ 3 BÀ hsc 2 cq]/BÀ 2 slIvSÀ hsc 4 cq]/BÀ 2 slIvSdnv apIfn 800+ 10 cq]/BÀ (2slIvSÀ IgnªpÅ Hmtcm Bdnpw) 2.43 BÀ hsc 5 cq]/BÀ 243 BÀ-þv apI- fn 10 cp]/BÀ ]©m-b¯v 20 BÀ hsc 50 ss]k/BÀ 20 Bdnv apIfn 1 cq]/BÀ 20 BÀ hsc 1 cq]/BÀ 20 Bdnv apIfn 2 cq]/BÀ 8 BÀ hsc 1 cq]/BÀ 2 slIvSÀ hsc 2 cq]/BÀ 2 slIvSdnv apIfn 400+ 5 cq]/BÀ (2slIvSÀ IgnªpÅ Hmtcm Bdnpw) 8.1 BÀ hsc 2 cq] 50 ss]k/BÀ 8.1 Bdnp apI- fn 5 cq]/BÀ
 10. 10. dhyq ssKUv 2019 153 *Ipdn¸v: 30.09.2014þtem AXnp tijtam hkq-em-¡n-bn-«pÅ A[nI nIpXn XpI `mhn _m[y-X-bn Ipdhp sNt¿-­-Xm-Wv. ]-cn-jvI-cn¨ nc-¡nv 30þ09þ2014 apX {]m_-ey-ap-­v. `qnIpXn ]pÀ nÀ®bw sN¿p-¶-Xnv nIpXnZmb-IÀ nÝnX t^md-¯n Xl-koÂZmÀ¡v At]£ ÂI-Ww. 01-.01-.2015 v ap³]pÅ IpSnÈnI ]gb nc¡n am{Xta CuSm¡mhq F¶v 85638/BÀ.Fw.kn1/2015/U»yq.Fw XobXn 24.08.2015 {]Imcw nÀt±iw ]pds¸Sphn¨n«p­v. 1961 þse tIcf `qn-IpXn nb-a-¯nv hncp-²-a-Ãm¯ FÃm tIkp-I-fnepw `qn-IpXn hm§p-¶- Xnv hntÃ-Pm-^o-kÀamÀ¡v nÀt±-i-§Ä ÂIn 24-/06-/2017þ FÂ.-BÀ._n 8þ31482/17 ¼-cmbn em³Uvv dhyq I½o-j-W-td-än n¶pw kÀ¡p-eÀ ÂIn-bn-«p-­v. Icw HSp¡v hntÃPv B^o-kn lmP-cm-¡p¶ XpI kzoI-cn¨v ckoXv ÂIm-pÅ A[n-Imcw hntÃPv B^o-k-dn n£n-]vX-am-Wv. Cu A[n-Imcw Fkv.-hn.-H, hn.-F, hn.-F-^v.F F¶n- h-À¡pw hnn-tbm-Kn-¡m-hp-¶Xm-Wv. FÃm ]ncn-hp-IÄ¡pw nÀ_-Ô-ambpw ckoXv ÂI- Ww. hntÃPv B^o-knv Bh-iy-apÅ Icw HSp¡v ckoXp _p¡p-IÄ Xmeq-¡n n¶p hm§n tÌm¡v sNt¿-­-Xm-Wv. cko-Xp-I-fn XpSÀ¨-bmbn {Ia--¼À Dt­m-sb¶v ]cn- tim-[n-t¡-­-Xm-Wv. cko-Xnsâ ImÀ_¬ {]Xn B^okv dn¡mÀUmbn kq£n-t¡-­-Xm- Wv. Hmtcm _p¡nepw cko-Xp-I-fpsS F®w km£y-s¸-Sp-¯p¶ kÀ«n-^n-¡-äpw hbvt¡- ­-Xm-Wv. hntÃ-Pn-te¡v e`n-¡p¶ ckoXv _p¡p-I-fp-sSbpw IW¡v tcJ-s¸-Sp-¯p-¶-Xnv Hcp {]tXyIw tÌm¡v cPn-ÌÀ kq£n-t¡-­Xpw Hmtcm Xh-Wbpw ckoXv _p¡v hm§p- t¼mÄ Xmeq¡v A[n-Im-cn-Isf sIm­v cPn-Ì-dn H¸v hmt§-­Xp-am-Wv. km¼-¯nI hÀjw Ah-km-n-¡p-t¼mÄ _m¡n h¶ cko-Xp-Isf kw_-Ôn¨ hnhcw cPn-Ì-dn tcJ- s¸-Sp¯n Xmeq¡v A[n-Im-cn-Isf t_m[y-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Ip-¶p. Hmtcm Znh-khpw ckoXp _p¡n Fgp-Xnb XpI tcJ-s¸-Sp¯n mÄhgn Fgp-tX-­Xpw {]kvXpX AShv hnhcw AXmXv A¡u-­p-I-fn tcJ-s¸-Sp-t¯-­-Xp-am-Wv. Ch Dd-¸p-h-cp-¯m³ hntÃPv Hm^o- kÀ _m[y-Ø-m-Wv. 5000 cq] hsc-bpÅ ]ncnhp XpI JP-m-hn HSp-¡p-¶-Xp-hsc kq£n- ¡m³ hntÃPv Hm^o-kÀ D¯-c-hm-Zn-¯-s¸-«n-cn-¡p-¶p. JP-m-hn HSp-¡p-¶-Xnsâ `mK- ambn XhW HSp¡v IW-¡nsâ Hcp ]IÀs¸-gpXn hntÃ-Pm-^o-kÀ km£y-s¸-Sp-t¯-­- Xm-Wv. HSp¡v hnh-c-]-«n-I, sNÃm³, mÄh-gn, cko-Xp-IÄ F¶nh Xmeq¡n lmP-cm-t¡- ­Xpw HSp¡v XpI-bpsS hnh-c-§Ä Xmeq-¡nse ]ncnhv cPn-Ì-dn ]Xn-t¡-­-Xp-am-Wv. sI«nS nIpXn tIcf sI«nS nIpXn BÎv 1975 {]Imcw 1973 G{]n 1þmw Xob-Xntbm AXn-p-ti-jtam nÀ½mWw ]qÀ¯n-bm-¡nb FÃm sI«n-S-§Ä¡pw Hä-¯-hW sI«nS nIpXn _m[-I-am- Wv. ne-hn sI«n--S¯nsâ Xd hnkvXoÀ®w ASn-Øm-s¸-Sp-¯n-bmWv nIpXn nÀ®-b- ¡p-¶-Xv. CXnp th­n hntÃPv Hm^o-kn t^mdw 1þ X¿m-dm-¡nb sI«n-S-n-IpXn Npa- ¯m-hp¶ sI-«n-S-§fpsS enÌv kvsI¨v klnXw Xl-knÂZmÀ¡v kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv. sI«nSwþ sI«nSw F¶m IÃv, CjvSnI, XSn, temlw F¶nhbmtem atäsX¦nepw hkvXp¡fmtem nÀ½n¨n«pÅ Hcp hoSv, D]Krlw (out-house), hml§Ä kq£n¡mpÅ CSw (Garage) AYhm atäsX¦nepw nÀ½nXntbm (structure) AhbpsS `mKtam F¶v AÀ°amIp¶Xpw AXn sNfn, apf, Ce, ]pÃv, Hme F¶nhbm nÀ½n¨ Hcp sjtÍm, FSp¯p amämhp¶ Xc¯nepÅ Hcp ]mÀ¸nStam, IqSmsX {][m sI«nSt¯mSv tNÀ¶ÃmsX nÀ½n¨n«pÅ Hcp iuNmebtam DÄs¸Sm¯XpamIp¶p. sI«nSnIpXn
 11. 11. dhyq ssKUv 2019154 nÀ®bw S¯p¶ Bhiy¯nte¡mbn sI«nS§sf Xmakmhiy¯npÅh F¶pw, XmatkXcmhiy¯npÅh (aäv sI«nS§Ä) F¶pw c­mbn Xncn¨n«pÅXmWv. Xmakmhiy¯npÅ sI«nSw F¶m ]qÀ®ambpw ]mÀ¸nSmhiy§Ä¡mbn nÀ½n¨ Hcp sI«nStam, nÀ½nXntbm F¶v AÀ°amIp¶Xpw {][m sI«nS¯nsâ IqSpX kuIcy{]Zamb D]tbmK¯nmbn {]kvXpX sI«nS¯ntmSp_Ôn¨v nÀ½n¨n«pÅ Hu«vlukv, ImÀt]mÀ¨v F¶nh DÄs¸Sp¶Xpw F¶m tlm«epIÄ, temUvPpIÄ, t_mÀUnwKpIÄ F¶nh DÄs¸Sm¯XpamIp¶p. Xmakmhiy¯npÅ sI«nS§fn DÄs¸Sm¯hbpw F¶m sI«nSw F¶ nÀÆN¯n DÄs¸Sp¶Xpamb asäÃm nÀ½nXnIfpw XmatkXc sI«nS¯nsâ KW¯nÂs¸Sp¶p. ^vfmäp-IÄ, A¸mÀ«p-saâp-IÄ þ kÀ¡m-cnsâ 01.06.2017 Xob-Xn-bnse w.78994/Fkv.kn1/ 2015/dhyq ¼À kÀ¡p-eÀ. 1) Hcp sI«n-S-¯n Xs¶ hnhn[ A-¸mÀ«p-saâp-IÄ/^vfmäp-IÄ Ds­-¦n Hmtcm-¶n- sâbpw DS-a-Ø-Xm-h-Im-i¯nsâ ASn-Øm--¯n Hmtcm A¸mÀ«psaâpw/^vfmäpw {]tXyI sI«n-S-ambn I-W-¡m¡n AXnsâ ASn-Øm--¯n nIp-Xn- nÀ®bw S-t¯-­-Xm-Wv. HcmÄ H¶n IqSp-X A-¸mÀ«p-saâp-IÄ/^vfmäp-IÄ hm§p¶ Ah-k-c-¯nÂ, A-¸mÀ«p- saâp-IÄ/^vfmäp-IÄ X½n ]c-kv]cw _-Ô-n¸n¡s¸«n-«p-s­-¦n Ah-bpsS sam¯w ¹n´v Gcn-b-bpsS ASn-Øm--¯nepw, A-¸mÀ«p-saâp-IÄ/^vfmäp-IÄ X½n _Ôn¸n¡s¸«n«nsæn Hmtcm A¸mÀ«vsaânsâ/^vfmänsâ ¹n´v Gcn-b-bpsS ASn-Øm- -¯nepw tIcf sI-«nS nIpXn nb-a-¯nse hIp¸v 5(-F) bn hyhØ sNbvXn-«p-ff ]cn-[nbv¡v hnt[-b-ambn nIpXn nÀ®-bn-t¡-­-Xm-Wv. 2) hn¸--bv¡p-tijw/ssIamäw sNbvXp-I-gn-ªm A¸mÀ«vsaâ v kap-Ñ-b-§-fpsS/ sI-«n-S-`m-K-§-fpsS BUw-_c nIpXn nÀ®-bn-¡p-t¼mÄ Hmtcm A¸mÀ«p-saâpw/sI«n-S- `m-K-§-fpw kzX{-´-ambn D]-tbm-Kn-¡p-hm³ Ign-bptam F¶v AÊ-ÊnwKv AtXm-dnän ]cn- tim-[n-t¡-­-Xm-Wv. s]mXp-hmbn D]-tbm-Kn-¡p¶ sI«n-S-`m-K-§-fpsS (sÌ-bÀ sIbvkv, P- td-äÀ dqw, hcm´, en^väv Gcn-b, skIyq-cnän Gcnb XpS-§n-b-h) hnkvXoÀ®w IW-¡m¡n AXnsâ nÝnX Ap-]mXw Hmtcm A-¸mÀ«p-saântâbpw/^vfmänsâbpw hnkvXoÀ®-t¯mSv tNÀ¯v nIpXn CuSm-t¡-­-Xm-Wv. ¹n´v Gcnb þ Hcp sI«n-S-¯nsâ XdhnkvXrXnbmWv ¹n´v Gcn-b- F¶XpsIm­v hnh£n¡p¶Xv. Hcp sI«nS¯nv H¶ne[nIw neIÄ D­mbncp¶m FÃm neIfpsSbpw BsI XdhnkvXrXnbmbncn¡pw {]kvXpX sI«nS¯nsâ ¹n´v Gcnb. Hcp sI«nS¯nsâ ¹n´v Gcnb IW¡m¡pt¼mÄ {]kvXpX sI«nS¯nv Ap_Ôambpw {][m sI«nS¯nsâ IqSpX kuIcy{]Zamb D]tbmK¯nmbpw nÀ½n¨n«pÅ GsXmcp nÀ½nXnbpsSbpw XdhnkvXoÀ®w IqSn {][m sI«nS¯nsâ XdhnkvXoÀ®t¯mSv Iq«ntNÀt¡­XmWv. F¶m Hcp hmkKrl¯nv Ap_Ôambn nÀ½n¨n«pff hml§Ä kq£n¡mpÅ CSw (Garage) hndIp]pc, XmatkXcmhiy§Ä¡mbn nÀ½n¨n«pÅ atäsX¦nepw nÀ½nXnIÄ F¶nhbpsS XdhnkvXoÀ®w {][m sI«nS¯nsâ ¹n´v GcnbtbmSv Iq«ntNÀ¡m³ ]mSnÃm¯XmWv. C¯c¯n XmaksI«nS¯nsâ XdhnkvXoÀ®w IW¡m¡p¶Xn n¶p am{XamWv XmatkXc Ap_Ô nÀ½nXnIÄ¡v HgnhpÅXv. nIpXn _m[-I-a-Ãm¯ sI«n-S-§Ä 1. tI{µ kwØm Kh¬saân-sâtbm Xt±-i-kz-bw-`-cW Øm]--§-fp-sStbm sI«n-S-
 12. 12. dhyq ssKUv 2019 155 §Ä, aX-]-c-tam [Àa-]-ctam hnZym-`ymk]ctam Bb Bh-iy-§Ä¡v apJy-ambpw D]- tbm-Kn-¡p¶ sI«n-S-§Ä, ^mÎ-dn-Itfm sXmgnÂim-e-Itfm Bbn D]-tbm-Kn-¡-s¸-Sp¶ sI«n-S-§Ä (sk-£³ 3(1) F). 2. I¶pImenIÄ/]¶n/tImgn ^mapIÄ, t]mfnlukv XpS§nbh hnÂ]bv¡v AÃm¯ Bhiy¯nv D]tbmKn¡pIbmsW¦n sI«nSnIpXnbn n¶v Hgnhm¡nbn«p­v (hIp¸v 3(1 _n)). 3. tIm¬{Ioäv sI«n-S-¯nsâ apI-fn-epÅ ta¡qc AS¨ Npa-cn-Ãm-sX-bp-Å-Xm-sW-¦n Gcnb IW-¡m-¡p-¶-Xn Iqt«-­-Xn-Ã. Kh. eäÀ w. 10418/Fkv.-kn.3/08/BÀ.-Un. Xob-Xn. 5.3.2009. F¶m nIp-Xn-bn n¶v Hgn-hm-b-Xn-p-ti-jw, Cu sI«n-S-§Ä Hgn-hm-¡-env hncp-²- amb coXn-bn D]-tbm-Kn-¡-s¸-Sp-I-bm-sW-¦n sI«nSw ]qÀ¯o-I-cn¨ XobXn apX 12% hmÀjnI ]en-i-tbm-Sp-IqSn nIpXn AS-bv¡m³ _m[y-Ø-mIpw (sk-£³ 3_n). sI«n-S-¯n ]n¶o-Sp-­m-Ip¶ Iq«nt¨À¡-ep-IÄ þ nIpXn nÀ®bw S-¯nb GsX-¦nepw sI«n-S-¯n ]n¶oSv hn]p-eo-I-cn-¡-en-sâtbm Aä-Ipä]Wn-I-fp-sStbm ^e-ambn ¹n´v Gcn-b-bn hyXymkw h¶n-«p-s­-¦n BsI sI«n-S-¯nsâ ¹n´v Gcnb IW-¡m-¡n-b-Xn-p-tijw hn]p-eo-I-c-W-¯nv ap³]v sI«n-S- ¯nv Npa-¯nb nIpXn Ipdhv sNt¿-­-Xm-Wv. sI«n-S-¯nsâ ]qÀ¯o-I-cWw kw_-Ôn¨ dnt«¬ þ sI«nS nIpXn AS-bv¡m³ _m[y- Ø-mb sI«nS DSa nÀ±njvS ^md-¯n sI«n-S-§-fpsS hnh-c-§Ä ImWn-¡p¶ Hcp dnt«¬ nIpXn Npa-¯m³ A[n-Im-c-apÅ DtZym-K-Øv (X-l-knÂZmÀ) kaÀ¸n-t¡-­-Xm- Wv. t^mw w.III- Hcp tm«okv S¯n tm«o-kn ]d-bp¶ Imem-h-[n-¡p-Ån Hcp dnt«¬ kaÀ¸n-¡p-¶-Xnv nIpXn nÀ®-bm-[n-Im-cn¡v Bh-iy-s¸-Sm-hp-¶-XmWv (sk-£³ 7). dnt«¬ ^b sNbvX sI«nS DS-abv¡v {]kvXpX dnt«-Wn Fs´-¦nepw hogvN-tbm, hymP-{]-kvXm-h-tbm Ds­¶v t_m[y-am-Ip¶ ]£w, nIpXn Npa-¯p-¶-Xnv ap¼mbn dnt«¬ ]pXp-¡p-hm-pÅ Ah-Imiw D­v (sk-£³ 8). sI«n-S-¯nsâ nÀ½mWw ]qÀ¯o- I-cn¨v AsÃ-¦n A`n-hr-²n-s¸-Sp-¯Â Ignª XobXn apX c­v amk-¯n-p-Ån AsÃ-¦n Xmakw XpS§n 2 amk-¯n-p-Ån sI«nS DSa t^mdw ¼À II  Hcp dnt«¬ ^b sNt¿-­-Xm-Wv. -dn-t«¬ kaÀ¸n-¡p-¶-Xnse hogvN þ aXn-bmb ImcWw IqSm-sXtbm am¸-t]£ IqSm- sXtbm GsX-¦nepw hyàn dnt«¬ kaÀ¸n-¡p-¶-Xn hogvN hcp-¯n-bm hogvN hcp¶ Hmtcm Znh-k-¯npw 5 cq] hsc-bpÅ ]ng Npa-¯m-hp-¶-XmWv (sk-£³ 22). nIpXn nÀ®bw þ sI«nS DS-a-س kaÀ¸n-¨n-«pÅ dnt«¬ icn-bm-sW¶v nIpXn nÀ®- bm-[n-Im-cn¡v t_m[y-s¸-Sp¶ ]£w AXnsâ ASn-Øm--¯n sI«n-S-n-IpXn nÀ®-bn- ¡m-hp-¶-XmWv (sk-£³ 9(1)). nÀ®-bm-[n-Im-cn¡v dnt«¬ icn-bm-sW¶v t_m[y-s¸-Sm¯ ]£w sI«nS DS-abv¡v Bh-iy-amb sXfn-hp-IÄ lmP-cm-¡m³ t^mdw w 4  Hcp tm«okv ÂIm-hp-¶-Xm-Wv (sk£³ 9(2)). sI«nS DSa lmP-cm-¡p¶ sXfn-hp-IÄ kzoI-cn-¡p- Ibpw bpà-sa¶v tXm¶p¶ ]£w Atz-jW hnNm-c-Wtbm ]cn-tim-[-tbm S-¯n-b- Xn-p-tijw AbmÄ ÂtI­ sI«n-S-n-IpXn F{X-sb¶v tcJm-aqew Hcp D¯-chv hgn nÀ®-bn-t¡-­-Xm-Wv. nIpXn nÀ®b D¯-c-hn nIpXn nÀ®-b-¯nsâ ASn-Øm- w, ÂtI­ nIp-Xn, Xh-W-I-fmbn ÂtI­ XpI, Hmtcm KUphpw ÂtI­ Ah-km XobXn F¶nh hyà-am-¡n-bn-cn-t¡-­-Xm-Wv. Cu D¯-chv nIpXn ZmXm-hnv ÂtI-­Xpw ]IÀ¸v _Ô-s¸« hntÃPv Hm^o-kÀ¡v Ab-¨p-sIm-Sp-t¡-­-Xp-am-Wv.
 13. 13. dhyq ssKUv 2019156 BUw_c nIpXn þ 278.7 N.aoätdm AXn IqSpXtem ¹n´v Gcnb DÅXpw 1999 G{]n 1þp tijw ]qÀ¯nbm¡nbn«pÅXpamb Xmakmhiy¯npÅ FÃm sI«nS§Ä¡pw {]XnhÀjw 4000/þcq] BUw_cnIpXn Npat¯­XmWv. BUw_cnIpXn Hmtcm hÀjhpw amÀ¨v 31þv ap¼v ap³Iqdmbn ASbvt¡­XmWv. 01.04.99þv ap¼v ]Wn-I-gn-¸n¨ Hcp sI«n-S-¯n-tm-Sv, AXnv tijw Iq«n-t¨À¡Â S- ¯p-I-bm-sW-¦n BUw-_c nIpXn nÝ-bn-¡p-¶-Xnv 01.04.99þv ap¼v ]Wn-I-gn-¸n¨ sI«nS `mK-¯nsâ Xd-hn-kvXoÀ®w DÄs¸-sS, sI«n-S-¯nsâ BsI Xd-hn-kvXoÀ®w IW- ¡n-se-Sp-t¡-­-Xm-Wv. C§s IW-¡m-¡p¶ Xd-hn-kvXoÀ®w 278.7 NXpc{iaoätdm AXn IqSp-Xtem BsW-¦n B sI«n-S-¯nv tIcf sI«nS nIp-Xn-nbaw 1975 sk£³ 5 F {]Imcw BUw-_-c-n-IpXn CuSm-t¡-­-Xm-Wv. (kÀ¡p-eÀ ¼À 47200/Fkv.-kn2/ 09/dh-yq XobXn 15.02.2013). 01.04.2014þv ap¼v nÀ½mWw ]qÀ¯nbm¡nbn«pÅ sI«nS§Ä¡v 31.03.2014 hsc ]gb nc¡nepw 01.04.2014þapX ]pXnb nc¡nepw BUw_c nIpXn CuSmt¡­XmWv. (tIcf Kkäv tm«n^nt¡j³ w. 2500/ePv. F2/2014/nbaw XobXn 23.07.14, kÀ¡peÀ w.6625/Fkv.kn1/2015/dhyq XobXn 01.09.2015) ^vfmäp-IÄ/A¸mÀ«p-saâp-IÄ F¶n-h-bpsS Imcy-¯n Hcp sI«n-S-¯n Xs¶ HcmÄ¡v H¶n-e-[nIw ^vfmäp-IÄ/A¸mÀ«p-saâp-I-fn DS-a-Ø-X-bpÅ ]£w A¸mÀ«p- saâp-IÄ/^vfmd-dp-IÄ X½n ]c-kv]cw _Ôn-¸n-¡-s¸-«n-«p-s­-¦n Ah-bpsS sam¯w ¹n´v Gcn-b-bpsS ASn-Øm--¯nepw ]c-kv]cw _Ôn-¸n-¡-s¸-«n-«n-sÃ-¦n Hmtcm A¸mÀ«p- saâ v/^vfmänsâ ¹n´v Gcn-b-bpsS ASn-Øm--¯n-ep-am-IWwBUw-_-c-n-Ip-Xn-¡mbn ]cn- K-Wn-t¡­-Xv. ^vfmäv/A¸mÀ«vsaâ v F¶n-h-bpsS hn¸-bv¡p tijw/ssIamä tijw A¸mÀ«vsaâ v kap-¨-b-§-fpsS/sI«n-S-`m-K-§-fpsS BUw-_-c-n-IpXn nÀ®-bn-¡p-t¼mÄ Hmtcm A¸mÀ«p-sa-sâpw/sI«n-S-`m-K-§fpw kzX-{´-ambn D]-tbm-Kn-¡p-hm³ Ign-bptam F¶v Ak-ÊnwKv AtXm-dnän ]cn-tim-[n-¨p-d¸phcp-¯-Ww. s]mXp-hmbn D]-tbm-Kn-¡p¶ sI«n-S-`m-K-§-fpsS (sÌ-bÀ sIbvkv, P-td-äÀ dqw, hcm-´, en^väv, skIyq-cnän Gcnb XpS-§n-b-h) hnkvXoÀ®w IW-¡m¡n AXnsâ nÝnX Ap-]mXw Hmtcm A¸mÀ«p-saân-sâbpw/^vfmän-sâbpw hnkvXoÀ®-t¯mSv tNÀ¯v nIpXn nÀ®bw S-t¯-­-Xm-Wv.(kÀ¡p-eÀ ¼À: 78994/SC1/2015/dhyq Xob-Xn. 1.8.17) nIpXn AShv þ nIpXn nÀ®b D¯-c-hn {]Xn-]m-Zn-¨n-cn-¡p¶ ka-b-¯v, D¯-c-hn ]d-ªn-cn-¡p¶ KUp-¡-fmbn hntÃPv Hm^o-kn sI«nS nIpXn AS-bv¡m-hp-¶-Xm-Wv. nIpXnZmXm-hnv thW-sa-¦n apgp-h³ XpIbpw Hä-¯-h-W-bmbpw AS-bv¡m-hp-¶-Xm-Wv. sI«n-S-n-Ip-Xntbm BUw-_-c-n-Ip-Xntbm nÀ±njvS Xob-Xn-bv¡Iw AS-bv¡m¯ ]£w hogvN hcp-¯p¶ XobXn apX {]Xn-hÀjw 6% ]eni AS-bvt¡-­-XmWv (sk-£³ 19). GsX-¦nepw sI«nS DSa Xm³ ÂInb nIpXn nÝnX nIp-Xn-tb-¡mÄ IqSp-X BsW¶v t_m[y-s¸-Sp-¯p-I-bm-sW-¦n A[n-I-ambn AS¨ nIpXn do^­v e`n¡m³ AbmÄ¡v AÀl-X-bp-­v. nIpXn nÀ®b A[n-Im-cn-bmWv XpI do^­v sNt¿-­-Xv. nIpXn AS¨ kÀ«n-^n-¡äv þ nÀ®-bn¨ nIpXn apgp-h³ AS-¨ sI«nS DS-a Bhiys¸«m nÀ®-bm-[n-Imcn t^mdw w. VIII  Hcp kÀ«n-^n-¡äv ÂtI-­-Xm-Wv. sI«nSnIpXn AS-¡p-¶-Xn n¶pw Hgn-hm-¡p-¶-Xnv AÀl-X-bpÅ sI«n-S-§Ä¡pw DS-a-س Bh-iy-s¸-Sp-I-bm-sW-¦n t^mdw IX  Hcp kÀ«n-^n-¡äv ÂtI-­-Xm-Wv. hntÃPv Hm^o-k-dpsS Npa-Xe 1. Hmtcm hntÃ-Pn-tebpw hntÃPv B^o-kÀamÀ nIpXn nÀ®-bn-t¡­ sI«n-S-§-fpsS
 14. 14. dhyq ssKUv 2019 157 {]Xn-amk tÌävsaâ v t^mdw w. H¶n X¿m-dm-t¡-­-Xm-Wv. {]kvXpX enÌn {]Xn- ]m-Zn-¡p¶ sI«n-S-§Ä DÄs¸-Sp¶ Xt±i Øm]--§-fnse _nÂUnwKv Ak-Êvsaâ v cPn-Ì-dnsâ kw£n]vXw klnXw amkw Ah-kmn-¡p-¶-Xnv 5 Znhkw ap³]v nIpXn nÀ®b A[n-Im-cn¡v Ab¨p sImSp-t¡-­-Xm-Wv. 2. Xt±-i-kz-bw-`-cW Øm]--§-fpsS Ap-aXn Bh-iy-an-Ãm¯ {]tZ-i-§-fn enÌv tcn«v hntÃPv B^o-kÀ kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv. cPn-Ì-dp-IÄ t^mdw w. F þ sI«nSnIpXn nbahpambn _Ôs¸«v Xmeq¡v Hm^okn kq£nt¡­ cPnÌÀ. t^mdw w. _n þ sI«nSnIpXn nÀ®bw S¯nb hyànIfpsS hnhc§Ä AS§nb, hntÃPn kq£nt¡­ cPnÌÀ. t^mdw w. kn þ nIpXn nÀ®-b-¯n-mbn dnt¸mÀ«v sNbvX tIkp-I-fpsS hni-Zmw-i-§Ä ImWn-¡p¶, hntÃPv Hm^o-kp-I-fn kq£n¡p¶ cPn-ÌÀ. t^mdw w. Un þ BUw-_-c-n-Ip-Xn-bp-ambn _Ô-s¸«v Xmeq¡v Hm^o-knepw hntÃPv Hm^o- knepw kq£n-t¡­ cPn-ÌÀ. BUw_c nIpXn Hgnhm¡n ÂIp¶Xnv AÊÊnwKv AtXmdnänbpsS A[nImcw Xmakmhiy¯npÅ sI«nS§Ä¡v sI«nS nIpXn, BUw_c nIpXn F¶nh Npa¯nbtijw Ah `mKnIambn hnÂ] S¯p¶ kmlNcy¯n Hmtcm sI«nS hn`mK¯ntâbpw XdhnkvXoÀ®w BUw_cnIpXn Npa¯p¶Xnmbn {]tXyIambn Xn«s¸Sp¯n hn¸bv¡v tijw IpdªXv 278.7 N.ao XdhnkvXoÀ®apÅ sI«nS`mK¯nv am{Xw BUw_cnIpXn Npa¯mhp¶Xpw F¶m hnev]bv¡v tijw 278.7 N.aoädn Ipdhv XdhnkvXoÀ®w DÅ sI«nS `mK§sf BUw_cnIpXn Npa¯p¶Xn n¶pw Hgnhmt¡­XpamWv. ta hyhØIÄ¡v hnt[bambn BUw_cnIpXn XÀ¡sI«nS¯nsâ hnev] XobXn apX nehnse DSaØcpw hn¸ XobXnbv¡v ap¼pÅ ImebfhnteXv ]gb DSaØpw HSpt¡­XmWv. hnev]bv¡v tijw A¸mÀ«psaâ v kap¨b§fpsS BUw_cnIpXn nÀ®bn¡pt¼mÄ Hmtcm A¸mÀ«psaâpw kzX{´ambn D]tbmKn¡phm³ Ignbptam F¶v ]cntim[nt¡­Xp­v. IqSmsX s]mXphmbn D]tbmKn¡p¶ sI«nS`mK§fpsS hnkvXoÀ®w IW¡m¡n, BbXv Hmtcm A¸mÀ«psaânsâbpw hnkvXoÀ®t¯msSm¸w Bp]mXnIambn tNÀ¯v nIpXn nÀ®bw St¯­XpamWv. (kÀ¡peÀ w. 5017/Fkv.kn1/2015/BÀ.Un XobXn 14.07.15) A¸o þ sI«nS nIpXn nÀ®-bn¨ D¯-c-hn-s-Xnsc Bt£]w DÅ sI«nSw DS-abv¡v RDO (A¸o-e-[n-Imcn) ap¼msI A¸o kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. D¯-c-hnse/Unamâ v tm«o- knse XobXn apX 30 Znh-k-¯n-Iw A¸o kaÀ¸n-¡-Ww. aXn-bmb Imc-W-ap-s­¶v A¸o-e-[n-Im-cn¡v t_m[y-s¸-«m 30 Zn-hkw Ignªpw A¸o kzoI-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. F¶m 6 amkw Ignªv e`n-¡p¶ A¸o kzoI-cn-¡p-¶-Xà (sk-£³ 11) d^-d³kv þ GsX-¦nepw Hcp nb-a-{]ivw DÄs¸-«n-«p-s­¶v t_m[y-s¸-Sp¶ ]£w A¸o- e-[n-Im-cn¡v B tIkv kw_-Ôn¨ Hcp tÌävsaâ v X¿m-dm-¡n, t^mdw w. XI sI«nSw ØnXn-sN-¿p¶ Øe¯v B[n-Im-cn-I-X-bpÅ PnÃm tImS-Xn¡v d^À sN¿m-hp-¶-Xm-Wv. tImS-Xn-bpsS hn[n-ym-b-¯n--p-kr-X-ambn A¸o-en-t·Â A¸o-e-[n-Imcn D¯-chv ]pd-s¸- Sp-hn-t¡-­-Xm-Wv.
 15. 15. dhyq ssKUv 2019158 dnhn-j³ þ GsX-¦nepw hyàn-bpsS At]-£-bn-t·-tem, kzta-[tbm PnÃm-I-f-ÎÀ¡v A¸o- e-[n-Im-cntbm nIpXn nÀ®-bm-[n-Im-cntbm ]mÊm-¡nb D¯-chv Bh-iy-s¸-Sm-hp-¶Xpw ]cn-tim-[n-¨-Xnp tijw bpà-amb D¯-chv ]mÊm-¡m-hp-¶-Xp-am-Wv. CXn-mbn PnÃm-I-f- ÎÀ ]men-t¡­ S-]-Sn-{I-a-§Ä BÎn {]Xn-]m-Zn-¨n-«p­v (sk-£³ 13). kÀ¡m-cnv PnÃm-I-f-ÎÀ ]mÊm-¡nb D¯-chv Bh-iy-s¸-Sm-hp-¶Xpw ]cn-tim-[n¨v bpà-amb D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¡m-hp-¶-Xp-amWv (sk-£³ 14). ]ni-Ip-IÄ þ nIpXn nÀ®b A[n-Im-cnt¡m A¸o A[n-Im-cnt¡m dnhn-j³ A[n-Im- cnt¡m AhÀ ]mÊm-¡nb D¯-c-hn ]niIv kw`-hn-¨n-«p-s­¶v t_m[y-s¸-«m D¯-chv XobXn apX 3 hÀj-¯n-Iw AXn Xncp-¯Â hcp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. (-S-]Sn--{I-a-§Ä sk£³ 15  {]Xn-]m-Zn-¨n-«p-­v). sI«nS ]cn-tim-[ þ nIpXn nÀ®b A[n-Im-cn-t¡m, At±lw Npa-X-e-s¸-Sp-¯p¶ DtZymKØtm, A¸o-e-[n-Im-cn-t¡m, dnhn-j³ A[n-Im-cnt¡m sI«n-S-n-IpXn nÀ®-bn-¡p- ¶-Xn-mbn sI«nSw Af¶v Xn«-s¸-Sp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. CXp kw_-Ôn¨v Bhiyamb tcJIÄ Bhiys¸Smhp¶XmWv. Ch nÀÆ-ln-¡p-¶-Xnv A[n-Im-c-s¸« DtZymKØs XS-Ês¸Sp- ¯p¶ hyàn¡v aq¶p amkw hsc XS-hp-in-£tbm 500 cq] ]ngtbm Ch c­pw IqSntbm e`n-¡m-hp-¶-XmWv (sk-£³ 23). aäp nÀt±-i-§Ä þ 1. 2011 se tIcf ^nm³kv BIvSnsâ 11-þmw hIp¸v {]Imcw 4000 kvIzbÀ ^oänv apI- fn ¹n´v Gcnb Df-fXpw Xmak B-hiy¯np-f-f-Xp-amb sI«n-S-§Ä¡v 19.07.2011 apX {]m_--ey-¯n sI«n-S-n-Ip-Xn-bpsS 2% nc-¡n luknwKv t{]mPIvSv skkv GÀs¸-Sp-¯n-bn-«p-­v. 2. Sqdnkw {]tamjsâ `mKambn kzImcy hyànIÄ S¯p¶ tlmw tÌIsf “aäv sI«nS§Ä” F¶Xn DÄs¸Sp¯n nIpXn Npat¯­XmWv (46396/SC1/14/BÀ.Un XobXn 20.10.14) 3. BUw_c nIpXn AS¨phcp¶ ^vfmäv DÄs¸sSbpÅ Xmak sI«nS kap¨b§Ä¡v hnev]/B[mcw S¶Xnptijw kzX{´amb ssIhi sI«nS`mK§fpsS XdhnkvXoÀ®w s]mXphmbn D]tbmKn¡p¶ `mKw Xpeyambn hoXn¨v tNÀ¯tijw 278.7 NXpc{iaoädnp XmsgbmsW¦n XpSÀ¶v BUw_cnIpXn CuSmt¡­XnÃ. (01.07.15 se 40455/Fkv.kn3/15/dhyq ¼À I¯v). 4. tIcf kÀ¡m-cnsâ 16.12.03þse 74330/Fkv.-FÂ.-Fw.-kn./03/dhyq ¼À D¯-chv {]Imcw sI«n-S-n-IpXn XpI CuSm-¡p-¶-Xn-mbn dhyq dn¡-hdn S-]-Sn-IÄ kzoI- cn¨ tIkp-I-fn sI«n-S-n-IpXn nb-a-{]-Imcw Ime-Xm-a-k-¯nv 6 iX-amw ]eni CuSm-¡p-¶Xnm AXnv ]pdsa dhyq dn¡-hdn N«-{]-Im-c-apÅ 5 iX-amw If- £³NmÀÖv CuSm-¡m³ ]mSnà F¶v nÀt±-in-¨n-cn-¡p-¶p. 5. _n.-F-kv.-F³.-FÂ, sI.-F-kv.-F-¨v.-_n, tIcf hm«À AtXm-dn-än, sI.-F-kv.-F-^v.-Un.kn XpS-§nb s]mXp-ta-Jem Øm]--§sf sI«n-S-n-Ip-Xn-bn n¶pw Hgn-hm-¡n-bn-«n-Ã. (em³Uvdhyq I½o-j-W-dpsS seäÀ w. F^v.-_n.-F(10)56987/04 XobXn 6.4.04) 6. Fkv.-F-kv.sF cPn-kvt{S-j-pÅ Øm-]--§sf sI«n-S-n-Ip-Xn-bn n¶pw Hgn-hm- ¡nbn«nÃm¯XmWv. (em³Uv dhyq I½o-j-W-dpsS seäÀ w.-FÂ.-BÀ.-_n1þ25341/ 07/XobXn 2.7.08) 7. Xt±-i-kz-bw-`-cW Øm]--§-fpsS DSaØXbnepÅ hkvXphn AhbpsS XXv ^­v D]tbmKn¨v nÀ½n¡p¶ sI«nS§Ä hmWnPy]camb Bhiy¯nmbn hnntbmKn¨mepw tIcf sI«nSnIpXn nbaw 1975 sk£³ 3(1) F {]Imcw sI«nSnIpXn Cfhnv AÀlambXnm Ahsb nIpXnbv¡mbn
 16. 16. dhyq ssKUv 2019 159 ]cnKWnt¡­XnÃ. (dhyq (kvs]jy skÂ) hIp¸nsâ 23.09.13þse 46665/Fkv kn 2/2013/dh. ¼À D¯chv). 8. hnZym-`ym-km-hiy§Ä¡v D]-tbm-Kn-¡p¶ ¢mÊv apdn-IÄ, sse{_-dn-IÄ XpS-§n-bh HgnsI, Bip-]-{XnbpsS AUvan-n-kvt{S-äohv t»m¡v, Hm^okv XpS-§n-b-hbv¡v nIpXn CuSm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 9. 1975 se sI«nS nIpXn nbaw hIp¸v 5 F {]ImcapÅ BUw_c nIpXn _m[Iamb sI«nS§Ä¡v ap³[ImcyhÀjs¯ BUw_c nIpXn HSp¡nb ckoXnsâ ]IÀ¸v lmPcm¡nbm am{Xw hkvXp nIpXn CuSm¡n ckoXv ÂImhp¶XmWv. GsX¦nepw sI«nS¯nv nIpXn Cfhnv km[yXbpÅ ]£w BbXv kw_Ôn¨ kÀ«n^n¡äv _Ôs¸« XlknÂZmcn nt¶m XlkoÂZmÀ NpaXes¸Sp¯nbn«pÅ hntÃPv Hm^okdn Ipdbm¯ ]ZhnbnepÅ DtZymKØcn nt¶m e`yam¡n lmPcmt¡­XmWv. (k.D(Fw.Fkv) w. 231/ 2015/X.kz.`.h XobXn 09.07.2015) 10. 2013 se tIcfm ^nm³kv BIvSv {]Imcw 01.04.2013 tm Bb-Xnv tijtam ]Wn ]qÀ¯o-I-cn-¨n-«p-f-f-Xpw, 2000 kvIzbÀ ^oänv apI-fn (185.87 M.Sqm) hnkvXoÀ®- ap-ffXpamb sI«n-S-§-fn ag-sh-ff kw`-c-Wn, kutcmÀÖ-]m--ep-IÄ, Dd-hnS amen- ykw-kv¡-cW ¹mâ v F¶nh Øm]n-¨n-«p-s­-¦n sI«nS nIpXn C-¯n 50% nIpXn Cfhv ÂtI-­-Xm-Wv. 11. nÀ½nXntI{µw DÄs¸-sS-bp-ff kÀ¡mÀ AwKo-IrX GP³kn-IÄ X¿m-dm-¡nb ¹m³ Ap-k-cn¨v nÀ½n-¨n-«p-ff Nnehp Ipdª hoSp-IÄ¡v 12.5% nIpXn Cfhv ÂtI-­-Xm-Wv. 12. ^vfmäp-Itfm/A¸mÀ«p-saâp-IfpsS sI«nS nIpXn IW-¡m-¡p-t¼mÄ ne-hn aäp hoSp-IÄ¡v IW-¡m-¡p¶ XpI-bpsS 15% Iq«n A[n-I-ambn tNÀ¯v IW-¡m-t¡-­- Xm-Wv. (tI-cf ^nm³kv BIvSv 1996þ29.07.1996þapX {]m_-eyw. 13. KmÀlnI sI«n-S-§-fpsS ¹n´v Gcnb IW-¡m-¡p-¶-Xn n¶pw ImÀt]mÀ¨ns 09.12.2008 se 59497/SC2/08/dhyq w. kÀ¡p-eÀ {]Imcw Hgn-hm-¡n-bn-«p-­v. ImÀt]mÀ¨p-I-Ä H¶n IqSp-X Ds­-¦nÂt¸mepw BbXv Hgn-hm-t¡-­-Xm-Wv. 14.sI«nS nIpXnbn n¶pw Hgnhm¡s¸« GsX¦nepw sI«nS¯nsâ Hgnhm¡Â AÀlXsb njv^eam¡p¶ coXnbn Sn sI«nSw D]tbmKn¡p¶ps­¦n A¯cw sI«nS¯nsâ DSaØÀ sI«nSw ]qÀ¯nbmb XobXn apX 12% ]ng¸eni DÄs¸sSbpÅ sI«nSnIpXn ASbv¡m³ _m²yØmWv. 15. nbakm[pX CÃm¯ `qanbn nÀ½n¨ hoSpIÄ, dntkmÀ«pIÄ, tlmw tÌIÄ, aäp Xc¯nepÅ sI«nS§Ä F¶nhbn 1975þse tIcf _nÂUnwKv SmIvkv BIvSnse hyhØIÄ¡v hnt[bambn nIpXn nÀ®bn¡p¶Xnpw CuSm¡p¶Xnpw AkÊnwKv AtXmdnän¡v ]-cn-]qÀ® A[n-Imcw D­mbn-cn¡p-¶- Xm-Wv. (kÀ¡p-eÀ w. Fkv.kn 1/90/2018/dh-yq. XobXn 03.08.2018). Cu hnjb-b- ¯n Bi-b-¡p-g¸w Hgn-hm-¡mpw sI«nS DS-a¡v B sI«nSw ØnXn sN¿p¶ `qan- bn-t·Â {]tXyIw Ah-Im-itam nÀ½m--W¯n-t·Â km[q-I-c-Wtam ÂIp-¶nà F¶v Dd¸p hcp-¯p--¶-Xnpw n-Ip-Xn-Zm-b-Is B hnhcw hyà-ambn Adn-bn-¡-p--¶- Xnpw NphsS ]dbpw {]Imcw nIpXn nÀ®b D¯-c-hnepw Unamâ v tm«o-knepw tcJ-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. *** 1975--þse tIcf sI«n-S-n-IpXn nb-a-¯nse hyh-Ø-IÄ¡v hnt[-b-am-b-n«mWv nIpXn nÀ®-bn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. AXn-m sI«nSw ØnXn sN¿p¶ `qan-bpsS n-b-a- km-[pX ]cn-tim-[n-¨n-«n-Ã. `qan-bpsS Ah-Im-i-§Ä kw_-Ôn-¡p¶ hnj-b-§Ä F´p
 17. 17. dhyq ssKUv 2019160 Xs¶ Bbmepw Ah AXmXv nb-a-¯nse £a-X-bp-ff A[n-Imcn nÀ®bw -S¯p-¶Xpw A{]-Im-c-apÅ Xocp-am--¯nv hnt[-b-am-bn-cn-¡p-¶-Xp-am-Wv. 16. BUw-_-c-n-Ip--Xn¡v hnt[-b-amb sI«n-S-¯nsâ hn-kvXoÀ®w 278.7 N.-ao-ä-dn Ipd- hm-sW¶v ]n¶oSv t_m[y-s¸-Sp¶ tIkp-I-fn A¸oÂ/dnhn-j³ ka-b--]cn-[n-IÄ IW-¡n-se-Sp-¡msX Xs¶ Xl-knÂZmÀ Xe¯n ]p: ]cntim-[n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. (w. 13292/Fkv.kn1/2016/dhyq XobXn 21.07.16) kwØm-¯v H«msI ne-hnepÅ sI«nS nIpXn nc¡v NphsS ]«n-I-bn hnh-cn-¡p-¶p.  Xma-k-¯n-pÅ sI«n-S-§Ä (01.04.2014 apXÂ) Xd hnkvXoÀ®w ]©m-b¯v kvs]jy t{KUv tImÀ¸-td-j³ ]©m-b¯v/ (XpI c bnÂ) apn-kn-¸m-enän 100 NXp-c{i aoäÀ hsc....................kuPyw kuPyw kuPyw 100 NXp-c{i aoädnp- ..................... ...........1500 2700 4050 ap-Ifn 150 N.-ao.-hsc 150 NXp-c{i aoädnp- ..................................3000 5400 8100 ap-Ifn 200 N.-ao.-hsc 200 NXp-c{i aoädnp- .................................6000 10800 16200 ap-Ifn 250 N.-ao.-hsc 250 NXp-c{i aoädnp- ap-Ifn ..............6000+ 10800 + 16200 + A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ Hmtcm Hmtcm Hmtcm 10 -N.ao.pw 10 N.ao.pw 10 N.ao.pw c 1200 hoXw c 2400 hoXw c 3000 hoXw  Xma-k-¯n-pÅ sI«n-S-§Ä (30.07.1996 apX 31.03.2014 hsc) Xd hnkvXoÀ®w ]©m-b¯v kvs]jy t{KUv tImÀ¸-td-j³ ]©m-b¯v/ (XpI c bnÂ) apn-kn-¸m-enän 100 NXp-c{i aoäÀ hsc ................ kuPyw kuPyw kuPyw 100 NXp-c{i aoädnp- ..................... 750 1350 2025 ap-Ifn 150 N.-ao.-hsc 150 NXp-c{i aoädnp- ..................... 1500 2700 4050 ap-Ifn 200 N.-ao.-hsc 200 NXp-c{i aoädnp- .................... 3000 5400 8100 ap-Ifn 250 N.-ao.-hsc 250 NXp-c{i aoädnp- ap-Ifn . 3000+ 5400 + 8100 + ................................................................ A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ ................................................................ Hmtcm Hmtcm Hmtcm ................................................................ 10 -N.ao.pw 10 N.ao.pw 10 N.ao.pw ................................................................ c 600 hoXw c 1200 hoXw c 1500 hoXw  aäp sI«n-S-§Ä (01.04.2014 apXÂ) Xd hnkvXoÀ®w ]©m-b¯v kvs]jy t{KUv tImÀ¸-td-j³ t{KUv]©m-b¯v/
 18. 18. dhyq ssKUv 2019 161 (XpI c bnÂ) apn-kn-¸m-enän 50 NXp-c{i aoäÀ -h-sc-bp-ÅXv ..kuPyw kuPyw kuPyw 50 NXp-c{i aoädnp- ......................1500 3000 6000 ap-Ifn 75 N.-ao.-hsc 75 NXp-c{i aoädnp- ......................2250 4500 9000 ap-Ifn 100 N.-ao.-hsc 100 NXp-c{i aoädnp- .....................4500 9000 18000 ap-Ifn 150 N.-ao.-hsc 150 NXp-c{i aoädnp- .....................9000 18000 36000 ap-Ifn 200 N.-ao.-hsc 200 NXp-c{i aoädnp- ....................18000 36000 54000 ap-Ifn 250 N.-ao.-hsc 250 NXp-c{i aoädnp- ap-Ifn .18000+ 36000+ 54000+ A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ Hmtcm Hmtcm Hmtcm 10 -N.ao.pw 10 N.ao.pw 10 N.ao.pw c 1800 hoXw c 3600 hoXw c 4500 hoXw  aäp sI«n-S-§Ä (30.07.1996 apX 31.03.2014 hsc) Xd hnkvXoÀ®w ]©m-b¯v kvs]jy t{KUv tImÀ¸-td-j³ t{KUv]©m-b¯v/ (XpI c bnÂ) apn-kn-¸m-enän 50 NXp-c{i aoäÀ -h-sc-bp-ÅXv ..kuPyw kuPyw kuPyw 50 NXp-c{i aoädnp- ......................750 1500 3000 ap-Ifn 75 N.-ao.-hsc 75 NXp-c{i aoädnp- ......................1125 2250 4500 ap-Ifn 100 N.-ao.-hsc 100 NXp-c{i aoädnp- .....................2250 4500 9000 ap-Ifn 150 N.-ao.-hsc 150 NXp-c{i aoädnp- .....................4500 9000 18000 ap-Ifn 200 N.-ao.-hsc 200 NXp-c{i aoädnp- ....................9000 18000 27000 ap-Ifn 250 N.-ao.-hsc 250 NXp-c{i aoädnp- ap-Ifn .9000+ 18000+ 27000+ A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ A[n-I-apÅ Hmtcm Hmtcm Hmtcm 10 -N.ao.pw 10 N.ao.pw 10 N.ao.pw c 900 hoXw c 1800 hoXw c 2250 hoXw tXm« nIpXn kwØm-¯nsâ dhyq hc-hn--§-fn {][m ]¦p-h-ln-¡p¶ nIp-Xn-bmWv tXm« nIp-Xn. sX§v, Ihp-§v, dºÀ, Im¸n, tXbne, Gew, Ipcp-ap-fIv F¶nh Häbvt¡m Iq«mtbm
 19. 19. dhyq ssKUv 2019162 Irjn sN¿m³ D]-tbm-Kn-¡p¶ c­v slÎ-dn IqSp-X-epÅ Øe-¯n-mWv tXm«-n-IpXn CuSm-¡p-¶-Xv. ne-hn hyàn-Isf tXm«-n-Ip-Xn-I-fn n¶v Hgn-hm-¡n-bn-«p-Å-Xm-Wv (K-käv hnÚm-]w w. 1784/2015 XobXn 29.07.2015). tXm«-n-IpXn HSp¡n F¶Xv Hcm- fpsS `qanbn-t·-epÅ Ah-Imiw Øm]n-¡p-¶-Xnv sXfn-hmbn kzoI-cn-¡-s¸-Sp-I-bnÃ. tIcf tXm«-hn-f- nIpXn BÎv t`ZKXn HmÀUn³kv 2014 sk£³ 4 sjUyqÄ 1 {]Imcw tXm«hnfIfpsS nIpXn nc-¡p-IÄ Xmsg tNÀ¡p-¶p. Ipdn¸v: ]cnjvIcn¨ nc¡pIÄ¡v 30.10.2014 apX {]m_eyw D­mbncn¡pw. dhyq dn¡-hdn nIp-Xn-bn--¯ntem CXc C-§-fntem kÀ¡m-cn-te¡v AS-bv¡m-pÅ s]mXp-n-IpXn IpSn-ÈnI ]en-i-bpw, t{]mkÊv ]Snbpw DÄs¸sS IpSn-Èn-I-¡m-cn n¶pw CuSm-¡m³ 1968þse tIcf dhyq dn¡-hdn nbaw (tI-cf nIpXn hkq-em-¡Â nbaw 1968) dhyq DtZym-K-Øsc Npa-X-e-s¸-Sp-¯p-¶p. 15.12.1968 apX Cu nbaw {]m_-ey-¯n-ep-­v. `qan-bn- Npa-¯-s¸« s]mXp-n-IpXn AYhm ]»nIv dhyq F¶-Xp-sIm­v AÀ°-am- ¡p-¶Xv em³Uv dhyq hIp¸v aptJ Npa-¯-s¸-«-Xpw, `qan-bn³ta Npa-¯-s¸« nIp- Xn-bm-bn-cn-¡p-Ibpw sN¿pI F¶-Xm-Wv. `qan-bn-t·Â Npa-¯n-bn-cp-¶mepw, AsÃ-¦nepw `qan- bn-t·-epÅ asäÃm nIp-Xn-I-fpw, ^okp-I-fpw, skÊp-I-fpw, Pe-tk-N--hp-ambn _Ô-s¸«v Kh¬saânv ÂtI-­-Xmb hcn-I-fpw, aäv hnln-X-§fpw CXn DÄs¸-Sp-¶-Xm-Wv. AXm-bXv em³Uv dhyq hIp¸v Npa-¯p¶ ASn-Øm `qn-Ip-Xn, tXm«-n-Ip-Xn, t]m¡p- h-chv ^okv, shf-f-¡-cw, sI«n-S-n-Ip-Xn, BUw-_-c-n-IpXn F¶n-h-sbÃmw `qan-bn³ta Npa-¯-s¸« `qn-Ip-Xn-bm-Wv. C¯-c-¯n kÀ¡m-cn-te¡v HSp-t¡­ GXv XpIbpw IpSn-Èn-I-B-bm Sn nb-a-{]-Imcw IpSn-ÈnI CuSm-¡p-¶-Xnv 68þmw hIp¸v A[n-Im-c-s¸-Sp- hnkvXoÀ®w nIpXn 1 BsI ¹mtâj³ hnkvXoÀ®w 2 slIvSÀ hsc nIpXn Cà 2 BsI ¹mtâj³ hnkvXoÀ®w 2 slIvSÀ apX 4 slIvSÀ hsc 2 slIvS-dn IqSp-X-epÅ Hmtcm slIvS- dnpw 200 cq] hoXw 3 BsI ¹mtâj³ hnkvXoÀ®w 4 slIvSÀ apX 8 slIvSÀ hsc- 2 slIvS-dn IqSp-X-epÅ Hmtcm slIvS- dnpw 300 cq] hoXw. 4 BsI ¹mtâj³ hnkvXoÀ®w 8 slIvSÀ apX 15 slIvSÀ hsc 2 slIvS-dn IqSp-X-epÅ Hmtcm slIvS- dnpw 400 cq] hoXw. 5 BsI ¹mtâj³ hnkvXoÀ®w 15 slIvS- dnv ta 25 slIvS-dnv Xmsg-bpÅ tXm«w 2 slIvS-dn IqSp-X-epÅ Hmtcm slIvS- dnpw 500 cq] hoXw. 6 BsI ¹mtâj³ hnkvXoÀ®w 25 slIvS- dn IqSp-X-epÅ tXm«w 2 slIvS-dn IqSp-X-epÅ Hmtcm slIvS- dnpw 700 cq] hoXw.
 20. 20. dhyq ssKUv 2019 163 ¯p-¶p. IqSmsX 71þmw hIp¸v {]Imcw kÀ¡mÀ AXmXp-Im-e-§-fn Kkäv hnÚm-]w sN¿p¶ Øm]--§-fn-tet¡m/kzbw-`-cW Øm]--§-fn-tet¡m Dff IpSn-ÈnI XpI, IpSn- ÈnI I£n-I-fn nt¶m, Pmay-¡m-cn nt¶m `qn-IpXn IpSn-Èn-I-bn-se¶ t]mse CuSm¡n ÂIp-¶-Xnpw Cu nbaw A[n-Imcw ÂIp-¶p. C¯-c-¯n XpI CuSm¡n ÂIp-t¼mÄ IpSn-ÈnI XpIbv¡v ]pdsa kÀ¡mÀ nÝ-bn-¡p¶ nc-¡n If-£³ NmÀÖv IqSn CuSm-¡p-¶p. Cu nb-a-{]-Imcw, `qan-bn Npa¯s¸« nIpXn IpSnÈnIIÄ CuSm¡p¶Xnte¡mbn kzoI-cn-¡p¶ S-]-Sn-IÄ B `qan-bp-sSbpw AXn-t·-epÅ sI«n-S- §-fp-sS-bpw, AXnse D¸-¶-§fpsSbpw taep-ff BZys¯ NmÀÖm-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. (h-Ip¸v 3). em³Uv dhyq hIp¸v Npa-¯-p¶ nIp-Xn-IÄ Hgn-sI-bp-ff IpSn-ÈnI XpI e`n-t¡­ A[n-Im-c-س (AÀ° A[n-Im-cn) IpSn-ÈnI XpI CuSm¡n e`n-¡p-¶-Xnv IpSn-Èn-I- ¡m-c-sâbpw, IpSn-Èn-I-bp-sSbpw ]qÀ®-hn-h-c-§Ä 69(2) hIp¸v {]Imcw ^mdw ¼À 24þ Hm¬sse-mbn- GXv PnÃ-bn-emtWm hogvN-¡m-c³/Pmay-¡m-c³ Xma-kn-¡p-¶Xv/`qan Df- fXv, B PnÃ-bnse PnÃm If-IvSÀ¡v AÀ°--bmbn ÂtI-­-Xpw, XpSÀ¶v IpSn-ÈnI Sn nb-a-{]-Imcw CuSm-¡p-¶-Xnv 73-þmw hIp¸v {]Imcw A[n-Im-c-s¸-Sp-¯nb DtZym-K-Øs/ BX-ssdkvUv Hm^o-ksd Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-s¡m­v hIp¸v 69(3) {]Imcw PnÃm-I-f-IvSÀ dhyq dn¡-hdn kÀ«n-^n-¡äv _Ô-s¸« Xl-knÂZmÀ¡v P]vXn--S-]-Sn-I-fn-eqsS XpI CuSm- ¡p-¶-Xnv Hm¬sse³ aptJ ÂIp-¶p. 2(c) hIp¸v {]Imcw If-IvS-dpsS A[n-Im-c-§Ä hnn-tbm-Kn-¡p-¶-Xnv NphsS ]d-bp¶ DtZym-K-Øsc A[n-Im-c-s¸-Sp-¯n-bn-«p-f-f-Xm-Wv. 1. PnÃm-I-f-IvSÀ 2. sU]yq«n If-IvSÀ (P--dÂ) 3. sU]yq«n If-IvSÀ(RR) 4. k_vI-f-IvSÀ/ BÀ.-Un.H dhyq dn¡-hdn kÀ«n-^n-¡äv e`n¨p Ign-ªm _Ô-s¸« DtZym-K-س/BX-ssdkvUv Hm^o-kÀ 10,000/þ(-]-Xn-m-bn-cw) cq] hsc-bpÅ IpSn-ÈnI CuSm-¡p-¶-Xnv hIp¸v 7 {]Im- c-ap-ff Unamâ v tm«okv 1þmw ¼À ^md-¯n-epw, 10,000/þcq-]-bn IqSp-X-ep-ff IpSn-ÈnI CuSm-¡p-¶-Xnv 1þmw ¼À ^md-¯n-ep-ff Unamâ v tm«o-kn-tm-sSm-¸w, 34-þmw hIp¸v {]Im- c-ap-ff 10-þmw ¼À ^md-¯n X¿m-dm-¡p¶ Unamâ v tm«okpw IqSn IpSn-ÈnI I£n¡v S-¯p-¶-Xnv Hm¬sse-mbn _Ô-s¸« hn.H bv¡v ÂtI-­-Xm-Wv. Sn Unamâ v tm«o- kp-IÄ In«p¶ apdbv¡v IpSn-ÈnI XpI-bpw, ]en-i-bpw, S-]-Sn-sN-e-hp-Ifpw HSp-¡m³ IpSn- Èn-I-¡m-c³ _m[y-Ø-m-Wv. CXn hogvN hcp-¯p¶ ]£w `qan-bn n¶pw CuSm- t¡­ s]mXp-n-IpXn IpSn-Èn-Ibpw, ]en-i-bpw, S-]-Sn-sN-e-hp-Ifpw hIp¸v 5þv hnt[-b- ambn NphsS ]d-bp¶ Ht¶m AXn-e-[n-Itam amÀ¤§Ä Ahew_n¨v hkq-em-¡m-hp-¶-Xm-Wv. (1) hogvN-¡m-csâ, PwKa hkvXp-¡Ä P]vXn sNbvXv hn¸ S¯ns¡m­v (2) hogvN-¡m-csâ, Ømhc hkvXp-¡Ä P]vXn sNbvXv hn¸ S¯ns¡m­v (3) hogvN-¡m-csâ, PwKa hkvXp-¡Ä tm¡n S-¯p-¶-Xnv Hcp GPâns nb-an-¨n-«v. (4) hogvN-¡m-cs AdÌv sN¿p-Ibpw Pbn-en XS-¦-en hbv¡p-Ibpw sNbvXn-«v. s]mXp-n-IpXn IpSn-Èn-I-bn-t·-ep-ff ]eni: hÀj¯n 12% nc-¡ntem AYhm Kh¬saâ vAXmXv kabw Kk-än ]c-ky-s¸-Sp-¯p¶ nc-¡ntem ]eni CuSm-¡m-hp- ¶-Xm-Wv. If-£³ NmÀÖv & Unamâ v tm«okv ^okv:-þ tIcf d-hyqdn¡-hdn nb-a-w 68,71 hIp¸v {]Imcw ]ncn-s¨-Sp-¡p¶ XpIbv¡v tIcf dhyq dn¡-hdn dqÄkv 1968 dqÄ 5(1) {]Imcw ]ncn-s¨-Sp-¡p¶ XpI 5 e£w
 21. 21. dhyq ssKUv 2019164 hscbm-sW-¦n 5% F¶ nc¡nepw, 5 e£-¯n IqSq-X-em-sW-¦n 7.5% F¶ nc- ¡nepw If-£³ NmÀÖv CuSm-¡p¶-XmWv. dqÄ 5(2) {]Imcw ]ncn-s¨-Sp-¡p¶ XpI-bn n¶pw If-£³ NmÀÖv Ipd¨v _m¡n XpI am{Xw B Øm]--¯nv ÂIn-bm aXn. IqSmsX dqÄ 5(3) {]Imcw Kh¬saâ v hIp-¸p-IÄ Hgn-sI-bp-ff Øm]--§-fpsS IpSn- ÈnI CuSm-¡p-¶-Xnv RR S-]-Sn-IÄ kzoI-cn¨ tijw hogvN hcp-¯nb hyàn-I-fn n¶pw AÀ° A[n-Imcn tcn«v XpI kzoI-cn-¨m Sn XpIbv¡v 1% kÀÆokv NmÀÖv CuSm-¡n-bm aXn-bm-Ipw. hIp¸v 7,34 {]Im-c-apÅ Unamâ v tm«o-kp-IÄ¡v am{Xw tm«okv H¶nv 80/þcq] {Ia-¯n Unamâ v tm«okv ^okv CuSm-t¡­Xm-Wv. F. PwKa kz¯v P]vXnbpw teehpw Unamâ v tm«okv IpSn-Èn-I-¡m-cv S-¯n-b-ti-jw, c­p Øehm-kn-I-fpsS km¶n-²y- ¯n 8(1) hIp¸v {]Imcw PwKaw {]mhÀ¯n-I-ambn ]nSn-s¨-Sp¯p thWw P]vXn sNt¿- ­-Xv. IpSn-ÈnI CuSm-¡m³ Bh-iy-amb PwKaw am{Xta P]vXn sN¿m³ 9þmw hIp¸v Ap-h-Zn-¡p-¶p-Åq. P]vXn sNbvX km[--§-fpsS ]«nI X¿m-dm-¡n, Hcp {]Xn IpSnÈn-I- ¡m-cp ÂIp-Ibpw asämcp {]Xn Øe¯v ]Xn-¡p-Ibpw thWw. km[m-cW [cn-¡p¶ hkv{X-§Ä, Xmen, hnhm-l-tam-Xncw, ]qPm-]m-{X-§Ä, Irjn D]-I-c-W-§-Ä, Dg-hp-am-Sp-I- fn Ipd-ªXv Hcp tPmUn-sb-¦nepw hc-¯-¡-hn[w BsI-bpÅXnsâ men-sem-¶v, ssIs¯m-gn¡mcpsS ]Wn-bm-bp-[-§Ä F¶nh P]vXn-bn n¶pw Hgn-hm-¡p-hm³ 9þmw hIp¸v Ap-h-Zn-¡p-¶p-­v. P]vXn S-]-Sn-IÄ kqtcym-Z-b-¯np apt¼m kqcym-kvX-a-b-¯n- p-ti-jtam ]mSn-à (h-Ip-¸v.10). P]vXn S-]-Sn¡p-ti-jhpw IpSn-ÈnI XoÀ¡m³ {ia-ap-­m- bn-sÃ-¦nÂ, P]vXn apX-ep-IÄ ]c-ky-ambn tee hnev] S¯n XpI hkq-em-¡mw.(h- Ip¸vþ12). teew, 15 Znh-ks¯ kmh-Imiw e`n-¡-¯-¡-hn[w XobXn nÝ-bn¨v 2þmw ¼À ^md-¯n tee tm«okv IpSn-Èn-¡m-cv S-¯p-Ibpw Øe¯v ]c-ky-s¸-Sp-¯p-Ibpw thWw. Xzcn-X-am-bpw, kzm`m-hn-I-ambpw in¨p t]mIp¶ PwK-a-am-sW-¦n hogvN-¡m-cv tm«okv S¯nb-tijw GXp ka-b¯pw tee hnev] S-¯m³ 12(3) hIp¸v Ap-h-Zn- ¡p-¶p-­v. tee hnev]-bv¡p ap¼v, PwK-a-§-fpsS hne nÝ-bn-¨n-cn-¡-Ww. tee-¯n Gähpw IqSp-X XpIbv¡v hnfn-tb¡p-¶-bm-fnv teew Ønc-s¸-Sp-¯n, XpI scm¡w ssI¸än, PwKaw hn«p-sIm-Sp-¡mw. IpSn-ÈnI XpI-bpw, ]eni, S-¯p-]Sn F¶n-hbpw CuSm-¡n-b- tijw te-e-Xp-I-bn _m¡n-bp-s­-¦n AXv IpSn-Èn-I-¡m-cv ÂI-Ww.(h-Ip-¸v-þ14). tee S-]-Sn-IÄ¡v ap¼v IpSn-ÈnI XoÀ¡p¶ ]£w P]vXn apX DS-a-Øv XncnsI e`n¡pw (h-Ip-¸vþ16).tee-¯n ]nSn-¨-bmÄ XpI-b-S-bv¡m³ hogvN hcp-¯n-bm ]pÀteew sNbvXp XpI-bo-Sm-¡mw. ]pÀte-e-¯n XpI Ipdhp h¶m AXv BZy tee-¡m-csâ _m[y-X- bm-Wv. (h-Ip-¸vþ15). PwK-a-te-e-¯nv tee Ønco-I-cWw Bh-iy-an-Ãm-¯-Xm-Wv. P]vXn-bn n¶pw c£-s¸-Sp-I-sb¶ KqV Dt±-i-t¯msS IpSn-Èn-I-¡m-c³ PwKaw ssIam- dn-bmepw tImSXn aptJ Ah hos­-Sp¯v XpI hkq-em-¡m-mhpw (h-Ip-¸vþ28). P]vXn apX _em¡m-c-ambn amän-bmtem tamjvSn-¡-s¸-«mtem Ahbpw tImSXn aptJ hos­-Sp¡mw (h-Ip-¸vþ30). PwKaw P]vXn sN¿p-¶-Xnv AXp ØnXn sN¿p¶ Øe¯v {]th-in-¡m³ P]vXn DtZym-K-Øv A[n-Im-c-ap-s­-¦nepw kv{XoIÄ am{X-apÅ Øe¯v Ahsc apgp-hpw AhnsS n¶pw Hgnªp t]mIp-¶-Xn-pÅ S-]Sn kzoI-cn¨ tijw am{Xta DtZym-K-ØÀ {]th-in-¡m³ ]mSp-Åq. (h-Ip-¸vþ32).
 22. 22. dhyq ssKUv 2019 165 P]vXn apX-en-t·Â, IpSn-ÈnI¡mctm IpSn-ÈnI XpIbv¡v GsX-¦nepw hn[-¯n D¯- c-hm-Zntbm AÃm¯ asäm-cmÄ AhImi-ap-¶-bn-¡p-Ibpw AX-h-K-Wn¨v tee-hn-ev] S- ¯p-I-bpw, Ah-Imi ap¶-bn-¨-bmÄ sXfnhp klnXw AXv Øm]n-¡p-Itbm DtZym-K-Øv Xsâ S-]Sn hkvXp-Xm-]-c-ambn ymbo-I-cn-¡m³ Ign-bmsX hcn-Itbm sNbvXmÂ, AXn- eqsS hcp¶ jvSw P]vXn DtZym-K-Ø-n n¶v ]eni klnXw CuSm-¡m³ 29-þmw hIp¸v nÀt±-in-¡p-¶p-­v. IpSn-Èn-I-¡m-csâ t]cn knhn tImSXn Un{In-bn Ap-h-Zn-¨ XpI P]vXn sNbvXpw, stKm-jy-_nÄ C³kv{Sp-saâ v ]nSn-s¨-Sp¯v P]vXn sNbvXpw, hmSI P]vXn sNbvXpw IpSn- ÈnI XpI CuSm-¡m³ 19 apX 27 hsc hIp-¸p-IÄ A[n-Im-c-s¸-Sp-¯p-¶p-­v. _n. Ømhc hkvXp P]vXnbpw tee-hpw Ømhc hkvXp-¡Ä P]vXn sNbvXv IpSn-ÈnI hkq-em-t¡­ kml-Ncyw h¶m 10þmw ^md-¯n Unamâ v tm«okv S-¯Ww (h-Ip-¸vþ34). tm«okv S-¯p¶ XobXn apX 07 Znh-k-¯n-p-Ån Fs´¦nepw Bt£]w ^b sN¿p-¶-]-£w, AXn-t·Â Atz- jWw S-¯nbtijw am{Xta XpSÀ-S-]-Sn-IÄ ]mSp-Åp F¶v 34(2)-þmw hIp¸v njvIÀjn- ¡p-¶p-­v. C³Uy³ cPn-kvt{S-j³ nbaw 1908þse 89(6)-þmw hIp¸v {]Im-cw Sn Unamâ v tm«o-knsâ ]IÀ¸pw (`q-anbpsS hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp¯n) Hcp sat½m-dm-­hpw X¿m- dm¡n _Ô-s¸« SRO ¡v ÂIp-¶-Xp-aqew SRO P]vXn-hn-hcw 1þmw ]pkvX-I-¯n tcJ-s¸- Sp¯n `qan-bpsS ssIamäw XS-bp-¶-Xnv S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶-Xm-Wv. CXn-Iw IpSn-ÈnI XoÀ¡m³ Iq«m-¡n-bn-sÃ-¦n N«w 36 {]Imcw 11-þmw ¼À ^md-¯n P]vXn tm«okv ÂI-Ww. tm«o-kv, IpSn-Èn-I-¡m-cv S-¯p-Ibpw, Ømhc hkvXp-hn tm«okv ]Xn¡pIbpw sNbvX XobXn apX P]vXn {]m_-ey-¯n hcp-¶-XmWv. P]vXn sN¿p- t¼mÄ hni-Z-amb P]vXn al-kÀ X¿m-dm-¡-Ww. tee-¯np ap¼v hkvXp-hnsâ It¼mf hnebpw nÀ®-bn-¡-Ww. AÀ° A[n-Im-cn-bn n¶pw Written Demand IpSn-ÈnI I£n¡v e`n-¨-Xn-p-tijw IpSn-ÈnI I£n Ømh-c-h-kvXp-hn Øm]n¨v S-¯p¶ ssIamä§Ä¡v N«w 44 {]Imcw km[pXbnÃ. `qnIpXn IpSnÈnI nehn h¶XnptijapÅ `qanbpsS ssIamäw N«w 44(2) {]Imcw kÀ¡mcnv _m[IaÃ. N«w 44(3) {]Imcw IpSnÈnI nehn h¶tijw ASp¯ _Ôp¡fpsS t]cn `qan ssIamdnbm BbXnv nba km[pXbnÃ. IpSn-Èn-I-¡m-c-pÅ Ah-km-s¯ Ah-kcw dhyq dn¡-hdn S-]-Sn-I-fn-eqsS `qan teew sN¿p-¶-Xnv ap¼mbn IpSn-Èn-I-¡m-cv Xsâ _m[y-X-IÄ XoÀ¡p-¶-Xn-pw, _m¡n-bpÅ `qan ne-nÀ¯p-¶-Xnpw Hcp Ah-km Ah-kcw evIp-¶-Xm-Wv. IpSn-Èn-I-¡m-cv asämcp hyàn-bp-ambn [mc-W-bn-se¯n dhyq dn¡-hdn XpI Is­¯n _m[yX XoÀ¡p-¶-Xnp th­n-bmWv Cu Ah-kcw evIp-¶-Xv. C{]-Imcw aq¶p amks¯ kabw Ap-h-Zn-t¡-­-Xm-Wv. C{]Imcw kabw Ap-h-Zn-¨n-«pÅ hnhcw IpSn-Èn-I-¡m-cs tcJm-aqew Adn-bn-¨n-cn-t¡-­-Xm-Wv. IpSn-Èn-I-¡m-c³ Xsâ _m[yX-IÄ FÃm NmÀÖp- Ifpw DÄs¸sS HSp-¡nb tijta `qan-bpsS hnev] B[mcw cPn-ÌÀ sN¿m³ Ap-h-Zn- ¡p-I-bp-Åq (kÀ¡p-eÀ w. 56846/F¨v3/12/dhyq XobXn 20.05.2015). kn. P]vXn hkvXp-hnsâ `cWIÀXrXzw P]vXn hkvXp-hnsâ `c-W-IÀ¯rXzw -I-f-ÎÀ¡v GXp ka-b¯pw Gsä-Sp-¡m-hp-¶-XmWv. `cW nÀh-l-W-¯n-mbn GPâns nb-an-¡m-hp¶XpamWv (h-Ip-¸v-þ37,38). `c-WIÀ- ¯rXzw Gsä-Sp-¯p-sIm-­pÅ tm«okv 13-þmw ¼À ^md-¯n-epw GPâns nb-an-¡p- ¶Xv 12-þmw ¼À ^md-¯n-ep-am-Wv.
 23. 23. dhyq ssKUv 2019166 P]vXn hkvXp-hn n¶v e`n-¡p¶ BZmbw tiJ-cn-¨v, `c-W-s¨-ehv Ign¨v _m¡n XpI IpSn-Èn-I-bn hchp hbv¡-Ww. C{]-Imcw IpSn-ÈnI XpIbpw ]en-ibpw aäp sNe- hp-Ifpw CuSm¡n Ign-ªm P]vXn ]n³h-en¨v 14þmw ¼À ^md-¯n D¯-chpÂImw (h-Ip-¸vþ42). IpSn-ÈnI I£nbv¡v hym]mcw Ds­-¦nÂ, hym]mcw P]vXn sNbvXv `cW IÀXrXzw Gsä-Sp-¯v, S-¯n-¸n-mbn GPâns nb-an-¡m³ PnÃmIf-IvSÀ¡v A[n-Im-c-ap­v (hIp¸vþ43). P]vXn km²yXbpÅ `qanbn nIpXn kzoIcn¡phm³ nIpXn ckoXn P]vXn hnhcw tcJs¸Sp¯n nIpXn kzoIcn¡mw. (24.03.12 se 62061/Pn1/11/BÀ.Un ¼À I¯v). 36þmw ¼À tm«okv S-¯n-¡-gn-ªm tee-¯nv ap³]v 3 amkw IpSn-ÈnI I£n¡v IpSn-ÈnI XoÀ¡m³ Ap-h-Zn-t¡-­-Xm-Wv. P]vXn sNbvX `qan-bn-t·-epÅ IpSn- Èn-I-¡m-csâ FÃm Ah-Im-i-§fpw DS-a-Øm-h-Im-ihpw Sn `qan hnev] S¯n Ønco-I- cWw e`n¨ tijw {Ib-Xo-bXn apX Kh¬saân n£n-]vX-am-Wv. Un. P]vXn apX teew sN¿p¶ hn[w P]vXn apX ]cky tee-¯n Gähpw IqSp-X XpIbv¡v teew sImÅp-¶-bm-fn- mWv hnev] S-t¯-­-Xv. tee tm«okv 16-þmw ¼À ^md-¯n Cw¥o-jnepw ae-bm-f- ¯nepw Øes¯ `mj ae-bm-f-a-sÃ-¦n B Øes¯ {]mtZ-inI`mj-bnepw ]pd-s¸-Sp- hn-t¡-­-Xm-Wv. tee-Xo-b-Xn¡v 30 Znhkw ap¼v tee tm«okv 74-þmw hIp¸p{]Imcw S¯p- Ibpw 75-þmw hIp-¸p-{]-Imcw {]kn-²-s¸-Sp-¯p-Ibpw thWw. teew sImÅp-¶-bmÄ tee- Xp-I-bpsS 15% At¸mÄ Xs¶bpw _m¡n XpI tee-Xo-bXn apX 30 Znh-k-¯n-p-Ånepw HSp-¡-Ww. 30 Znh-k-¯n-p-Ån XpI apgp-hpw HSp-¡p-¶-Xn hogvN h¶mÂ, tee Znhkw HSp-¡nb 15% XpI kÀ¡m-cn-te¡v I­p-sI-«-Ww. (h-Ip¸v 49(3)). aXn-bmb Imc-W-§-fp-s­-¦n teew amän-h-bv¡m³ 49(4)-þmw hIp¸v Ap-h-Zn-¡p-¶p- ­v. A§s amän hbv¡-s¸-Sp¶ teew BZys¯ hnev]--bpsS XobXn apX 60 Znh-k- ¯n-p-ÅnÂ, hn¸ kw_-Ôn¨ tm«okv _Ô-s¸« Xmeq¡v Hm^o-kv, hntÃPv Hm^o- kv, Ømhc hkvXp, Xt±-i-kz-bw-`-cW Øm]w F¶n-hn-S-§-fn ]cky-s¸-Sp-¯n-b-ti- jw, S-¯m-hp-¶-Xm-Wv. 60 Znh-k-¯n-p-Ån ]pÀteew S-¯m-m-bn-sÃ-¦n 16-þmw ¼À ^md-¯n ho­pw tm«okv S-¯n-b-ti-jta teew ]mSp-Åq. teew sIm­-bmÄ tee- XpI HSp-¡m-Xn-cp-¶m ]pÀteew S-¯m-pw, ]pÀte-e-¯nÂ, BZy-te-e-Xp-I-bn n¶pw Ipdthm aäp jvStam kw`-hn-¨m A¯cw jvSw BZyw teew sIm­-bm-fn n¶v KRR BIvSv-{]-Imcw CuSm-¡mpw 49(5)-þmw hIp¸v hyhØ sN¿p-¶p. ]pÀte-e-¯nepw tee ka-b-¯v, tee-¯n ]s¦-Sp-¡m³ Bfp-I-fn-ÃmsX h¶m-tem, hnfn-tI« XpI ]cym- ]vX-a-söp h¶m-tem, Cn-bp-samcp ]pÀteew KpWw sN¿n-söp ImWp-¶-]£w, B hkvXp kÀ¡mcn-te¡v 1 cq]bv¡v teew sImÅm³ 50-þmw hIp¸v hyhØ sN¿p-¶p-­v. 71-þmw hIp¸v {]Imcw hnÚm-]w sN¿-s¸« Øm]--amWv AÀ° A[n-Im-cn-sb-¦n AÀ° A[n-Im-cn-bpsS t]cn-em-hWw Ømh-c-hkvXp tee-¯n ]nSn-t¡-­-Xv. tee-hn-ev] S¶v 30 Znh-k-¯n-p-Ån IpSn-ÈnI XpIbpw ]eni XpS-§n-bhbpw tee-Xp-I-bpsS 5% A[nIXpIbpw IqSn IpSn-Èn-I-¡m-c³ HSp-¡p-¶-]-£w, IpSn-Èn-I-¡m- c³ ÂInb 5% XpIbpw teew sIm­-bmÄ HSp-¡nb XpIbpw t{IXmhnv ÂIn teew AØn-c-s¸-Sp-¯m³ 52-þmw hIp¸v Ap-h-Zn-¡p-¶p-­v. teew AØn-c-s¸-Sp-¯p-¶-Xnp ap¼v teew sIm­ -I-£n-sb-¡qSn tIÄt¡-­-Xm-Wv. tee S-]-Sn-I-fn Fs´-¦nepw hogvNbps­-¦n AXv Nq­n-¡m«n, tee XobXn apX 30 Znh-k-¯n-p-Ån teew
 24. 24. dhyq ssKUv 2019 167 AØn-c-s¸-Sp--¯p-¶-Xnp I-f-IvSÀ¡v ]cmXn ÂIm³ 53þmw hIp¸v hyhØ sN¿p-¶p. Btcm-]n-¡-s¸« hogvNtbm {Ia-t¡tSm sXfn-bn-¡-s¸-«m am{Xw teew AØn-c-s¸-Sp¯n ]pÀte-e-¯nv D¯-c-hm-Imw. (h-Ip-¸vþ53(2)) tee-Xo-bXn apX 30 Znhk¯nIw 52, 53 F¶o hIp-¸p-IÄ {]Imcw ]cm-Xn-I-sfm¶pw e`n-¨n-«n-sÃ-¦n-tem, Bt£]w/]cmXn sXfn-bn-¡-s¸-SmsX nc-kn-¡-s¸-«mtem PnÃm-I-f-IvSÀ teew Øn-c-s¸-Sp¯n 17-þmw ¼À ^md-¯n D¯-chv ÂI-Ww. (h-Ip-¸vþ54). teew Ønc-s¸-Sp-¯p-Itbm amän-h-bv¡-s¸-Sp-Itbm sN¿m-¯-]£w tee-XpI t{IXm-hnv aS¡n ÂIm³ 55-þmw hIp¸v Ap-im-kn-¡p-¶p. 54-þmw hIp¸p {]Imcw teew km[q-I-cn-¡-s¸-«m 18 F ^md-¯n teew sIm­bmfnsâ t]cpw Ah-Im-ihpw {]kn-²-s¸-Sp-¯p-I-bpw, Bb-Xnsâ ]IÀ¸p-IÄ (-S-¯p-{]-Xn) k_vI-f-IvÀ/BÀ.-Un.Hþbv¡v Ab¨p ÂIp-Ibpw, XpSÀ¶v h--Ip¸v 56 {]Imcw k_vI-f-IvSÀ/BÀ.-Un.H skbn kÀ«n-^n-¡äv ÂtI-­-Xp-am-Wv. C. t_m«v C³ em³Uvv 01.03.2013þse k.-D.(-Fw.-F-kv).--¼À 76/13/dh, 03.05.2013 se k.-D.(-Fw.-F-kv).--¼À 181/13/dh F¶o kÀ¡mÀ D¯-c-hp-IÄ {]Im-cw t_m«v C³ em³Uvv kw_-Ôn¨ n_-Ô- IÄ ne-hn h¶n-«p­v. IpSnÈnI XoÀ¸m¡p¶Xnpth­n ]Wbs¸Sp¯nb/P]vXn sNbvX `qan ]qÀ®amtbm, `mKnIamtbm n_ÔIÄ¡p hnt[bambn hnev] S¯n IpSnÈnI XpI AS¨p XoÀ¡m³ 3 amkkabw AphZn¨n«p­v. tee S]SnIÄ ]qÀ¯nbmb tIkpIÄ¡v Sn BpIqeyw _m[Iaà (20.05.15 se 56846/F¨v3/12/dh ¼À kÀ¡peÀ). t_m«v C³ em³Uvv kw_Ôn¨ hniZmwi§Ä DÄs¡mÅp¶ cPnÌÀ FÃm hntÃPv/Xmeq¡v B^okpIfnepw nÀ_Ôambpw kq£nt¡­XmWv (02.03.15 se 26780/ F¨v3/14/dh ¼À kÀ¡peÀ). `qan XncnsI ÂI  `qan kÀ¡mÀ hm§nb (bought-in) XobXn apX c­v hÀj-¯n-p-Ån apgp-h³ IpSn-Èn-I, IpSn-ÈnI AS-bv¡p-¶Xp hsc-bpÅ ]en-i, If-£³ NmÀÖv, `qnIpXn IpSnÈnI F¶nh AS¨v XoÀ¯v At]-£n-¡p-¶-hÀ¡v `qan XncnsI ÂIm-hp-¶-Xm- Wv.  `qan kÀ¡mÀ hm§n (bought-in) 2 hÀj-¯nv tijw 5 hÀj-¯n-Iw IpSn-Èn-I, ]en- i, If-£³ NmÀÖv, `qnIpXn IpSnÈnI F¶nh AS-¨-tijw At]-£n-¡p¶ `qc- ln-X-cm-b-hÀ¡v 25 skâ v Øew hsc XncnsI ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. 2 hÀj-¯nv tijw 5 hÀj-¯n-Iw IpSn-Èn-I, ]eni If-£³ NmÀÖv F¶nh AS-¨-tijw At]-£n- ¡p¶ `qc-ln-X-cm-b-hÀ¡v 25 skân IqSp-X Øew XncnsI thW-sa-¶p-s­-¦nÂ, 25 skâ v Ignªv hcp¶ `qan¡v AXnsâ It¼mfhne IqSn AS-¨m B hn[-¯n ]c-am-h[n 75 skâ v hsc Øew IqSn (BsI ]c-am-h[n Htc-¡À hsc) XncnsI ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.  2 hÀj-¯np tijw 5 hÀj-¯n-Iw At]-£n-¡p¶ kz´-ambn `qan-bp-Å-hÀ¡v apgp-h³ IpSn-Èn-I, ]en-i, If-£³ NmÀÖv F¶nh IqSmsX `qan-bpsS It¼m-f-hne IqSn AS-¨m 1 G¡À `qan hsc XncnsI ÂImhp¶-Xm-Wv.  5 hÀj-¯n-p-tijw At]-£n-¡p¶ BÀ¡pw Xs¶ t_m«v-þ-C³-þ-em³Uvv XncnsI ÂtI-­-Xn-Ã.
 25. 25. dhyq ssKUv 2019168 F^v. AdÌpw XS¦epw 34þmw hIp¸p {]Imcw 10-þmw ¼À ^md-¯n Unamâ v ÂInb tijhpw IpSn-Èn-I- ¡m-c³, IpSn-ÈnI XoÀ¡m-pÅ tijn D­m-bn-cnt¡ Ah HSp-¡p-¶-Xn n¶v t_m[- ]qÀÆw hn«p n¡p-I-tbm, Ømh-c-h-kvXp-¡Ä Ahn-ln-X-ambn ssIamäw sN¿pItbm, IpSn-ÈnI CuSm-¡p-¶-XnÂn¶v c£-s¸-Sm³ Fs´¦nepw I]-S-amÀ¤w kzoI-cn-¡p-I-tbm, XpI HSp-¡m³ amÀ¤-ap-­m-bn«pw a:]qÀÆw AXp sN¿m-Xn-cn-¡p-Itbm sNbvXm A¯cw kmlN-cy-§-fn IpSn-Èn-I-¡m-cs AdÌp sNbvXv XS-¦en ]mÀ¸n-¨m XpI CuSm- ¡p-hm³ km[y-X-bp-s­¶v PnÃm-I-f-IvSÀ¡v t_m[y-am-bmÂ, IpSn-Èn-¡m-cs AdÌp sNbvXv XS-¦en ]mÀ¸n-¡m-hp¶XmWv (h-Ip¸vþ65). CXn-mbn 19-þmw ¼À ^md-¯n tm«okv ÂIn, Abmsf tI«-ti-jw, Bh-iy-sa¶v Icp-Xp-¶-]£w 20þmw ¼À ^md- ¯n D¯-chv ÂImhp¶XmWv. kv{XoIÄ, {]mb-]qÀ¯n-bm-Im-¯-hÀ, _p²n-am-µy-ap- Å-hÀ, Pmay-¡mÀ F¶n-hÀs¡-Xntc 65-þmw hIp¸v {]tbm-Kn-¡m³ ]mSn-Ã. Ad-Ìv, PbnÂin£ F¶n-h-sbm-gn-sI-bpÅ S-]-Sn-I-sfÃmw Pmay-¡mÀ¡pw _m[-Iam-¡m-sa¶v 67-þmw hIp¸v Ap-im-kn-¡p-¶p-­v. IpSn-ÈnI CuSm-¡m-mbn IpSn-Èn-I-¡m-cv e`n-¡m-pÅ i¼-fw, _¯, ISw F¶nh P]vXn sN¿m³ 80-þmw hIp¸v A[n-Im-c-s¸Sp¯p¶p. CPC, 1908þse 60þmw hIp-¸v, HmÀUÀ xxi þp IognepÅ 48, 48 (A), F¶o N«§Ä F¶nhbv¡p hnt[-b-ambn kÀ¡mÀ/s]mXptaJemØm]§Ä/I¼nIÄ/kzImcyØm]§Ä F¶nhbnse Poh¡mcpsS i¼fw P]vXn sN¿m-hp-¶-Xm-Wv. Ipdn¸v: Pn.-H(-Fw.-F-kv) w.20/2017/dhyq Xob-Xn.17.01.17 {]Imcw apJy-a-{´n, [-Imcy hIp¸v a{´n, dhyq hIp¸v a{´n, PnÃm-I-f-IvSÀ, Xl-knÂZmÀ F¶n-hÀ¡v dhyq dn¡-hdn tIkp-I-fnt·Â XhW Ap-h-Zn-¡p-¶-Xn-pÅ A[n-Imc ]cn[n Xmsg]dbpw {]Imcw ]pÀnÀ®-bn-¨n-cn-¡p- ¶p. 1. Xl-knÂZmÀ þ $ 25,000 cq] hsc (]-c-am-h[n 10 KUp-¡Ä) 2. PnÃm If-IvSÀ þ kÀ¡mÀ IpSn-ÈnI 1 e£w hsc _m¦v hmbv] IpSn-ÈnI 2 e£w cq] hsc 3. dhyq hIp¸v a{´n þ 5 e£w cq] hsc- 4. [-Imcy hIp¸v -a{´n þ 5 apX 10 e£w cq] hsc- 5. apJy-a{´n þ 10 e£-¯np apI-fn  A_vImcn dhyq CuSm¡p¶Xnv, PnÃmIfÎdpsS A[nImc§fpw, NpaXeIfpw hnntbmKn¡p¶Xnv 76089/_n3/68/dhyq XobXn 04.07.1970 {]Imcw FIvsskkv hIp¸nse sU]yq«n I½ojWÀ/Akn.I½ojWÀ F¶nhsc NpaXes¸Sp¯nbncp¶p. F¶m {]kvXpX Imcy¯nv dhyq hIp¸n {]tXyIw kwhn[mw DÅXnm Chsc {]kvXpX NpaXeIÄ nÀhln¡p¶Xn n¶v Hgnhm¡nbncn¡p¶p (30.03.15 se k.D(ssI) w.135/15/dh ¼À hnÚm]w). BÀ.-BÀ. Hm¬sse³ dhyq dn¡-hdn S-]-Sn-IÄ IqSp-X kpK-a-am-¡p-¶-Xnsâ `mK-ambn kwØm--sam-«msI 01.01.2017 apX BÀ.-BÀ. Hm¬sse³ F¶ ]pXnb tkm^väv shbÀ S-¸m-¡n-bn-cp-¶p. dhyq dn¡-hdn S-]-Sn-IÄ {]kvXpX tkm^väv shbÀ apJm-´n-c-amWv sNbvXp hcp-¶-Xv. Bb-Xnsâ sh_vsskäv hnemkw: rr.kerala.gov.in F¶m-Wv. ************************
 26. 26. dhyq ssKUv 2019 169 A²ymbw 4 `qan ]cn-]m-ew kwØm-s¯ apgp-h³ kÀ¡mÀ `qan-bp-tSbpw ]cn-]m-ew dhyq hIp-¸n n£n- ]vX-am-Wv. kÀsÆ S-]-Sn-IÄ, kÀ¡mÀ `qan-bpsS kwc-£-Ww, `qhn-n-tbm-Kw, `qan-]-Xnhv XpS-§nb hnhn[ IÀ¯-hy-§Ä dhyq hIp¸v nÀÆ-ln-¨p-h-cp-¶p. kÀsÆ S-]-Sn-IÄ 1. AXnÀ¯n XÀ¡w Hcn-¡Â kÀtÆ sNbvXv dn¡mÀUp-IÄ X¿m-dm-¡n-bn-«pÅ ]Xnhv hkvXphnsâ AXnÀ¯n-IÄ ImWn¨v sImSp-¡p-¶-Xnv kzoI-cn-t¡­ nb-a-]-c-amb S]SnIÄ 1. ]«mZmÀ tcnt«m GPâ v apJm-´n-ctam B hkvXp ØnXn sN¿p¶ Xmeq-¡nse Xl- koÂZmÀ¡v 10-þmw ¼À t^md-¯n 10 cq]-bpsS tImÀ«v^o Ìm¼v ]Xn¨v At]£ ÂtI-­-XmWv. 2. ^okv CuSm-¡p-¶Xv, ImWn-¨p-sIm-Sp-¡p-hm³ Bh-iy-s¸-«n-«pÅ AXnÀ¯n sse³ H¶nv 75 cq] {Ia-¯n Iq«n-¡n-«p¶ sam¯w XpI-bmWv (dqÄ-þ94). Nne {]tXyI kml-N-cy- §-fn hf-c-tbsd _p²n-ap-«pÅ tPmen-bm-sW¶v t_m²y-s¸-«m {]tXyIw nc¡v nÝ-bn-¡p-¶-Xnv PnÃm If-IvSÀ¡v Ah-Im-i-ap-­v. 3. nÝnX ^okv AS-bv¡p-hm³ Bh-iy-s¸-«p-sIm­v lÀPn-¡m-cv 11-þmw ¼À t^md- ¯n Xl-koÂZmÀ tm«okv sImSp-t¡-­Xpw tm«okv In«n 7 Znh-k-¯n-p-Ån I£n kwJy AS¨v Hdn-Pn- sNem³ ckoXv Xmeq¡v Hm^o-kn lmP-cm-¡m¯ ]£w At]£ nc-kn-¡-s¸-Sp-¶-Xp-am-Wv. Hcn-¡Â HSp-¡nb ^okv bmsXmcp Imc- W-h-imepw aS-¡n-s¡m-Sp-¡p-¶-X-Ã. F¶m At]£ {]Imcw tPmen nÀÆ-ln-¡p- ¶-Xnv dn¡m-ÀUp-IÄ A]qÀ®-am-bnt«m tISp-]m-Sp-IÄ h¶nt«m km[n-¡msX h¶m ap³Iq«n If-IvS-dpsS Ap-aXn hm§n-b-tijw kwJy Xncn-¨p-sIm-Sp-¡p-hm-pÅ A[n- Imcw Xl-koÂZmÀ¡p-­v. At]£ Xmeq¡v kÀtÆ-bÀ¡v In«n-bm At]-£-Ipw aäv I£n-IÄ¡pw 12-þmw ¼À t^md-¯n tm«okv sImSp-¡-Ww. ta¸-dª {]Imcw tm«okv sImSp-¯-tijw kÀtÆbv¡v Bh-iy-apÅ Iqen-¡m-tcbpw kÀtÆ AS-bm-f-§fpw bYm-k-abw lÀPn-¡m-c³ Xcm-Xn-cp-¶m Xmeq¡v kÀtÆ-bÀ B hnh-c-§Ä ImWn¨v Xl-koÂZmÀ¡v dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¡p-¶p. I£n nb-a-{]-Imcw kl-I-cn-¡m-Xn-cp-¶-Xp-sIm­v tPmen sN¿m³ km[n-¡msX h¶m At]£ Xl- koÂZmÀ¡v nc-kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. At]£ nc-kn¡p¶ kwK-Xn-I-fn I£n HSp-¡nb ^okv aS¡ns¡mSp-¡p-¶-X-Ã. 4. kÀtÆ tPmen-IÄ XoÀ¶m Bh-iy-amb dnt¸mÀ«v Xmeq¡v kÀtÆ-bÀ Xl- koÂZmÀ¡v kaÀ¸n-¡p-¶p. kÀtÆ ]qÀ¯n-bmb hnhcw Xl-koÂZmÀ _Ô-s¸« I£n-Isf 13-þmw ¼À ^md-¯n AsÃ-¦n 14þmw ¼À ^md-¯n Adn-bn-¡p-¶- Xm-Wv. 5. Xmeq¡v kÀtÆ-bÀ kÀtÆ AS-bm-f-§Ä ]px-Øm-]n-¨-Xns kw_-Ôn¨v BÀs¡- ¦nepw Bt£-]-ap-Å-]£w ta¸-dª tm«okv In«nb Xob-Xn-ap-X 3 amk-¯n- Iw PnÃm kÀtÆ kq{]-­nv A¸o ]cmXn t_m[n-¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. A¸o Ds­-¦n Xmeq¡v Hm^o-knÂn¶pw _Ô-s¸« ^b hcp¯n _Ô-s¸« I£n-
 27. 27. dhyq ssKUv 2019170 IÄ¡v nb-am-p-krXw tm«okv sImSp-¯-tijw kÀtÆ kq{]­v AXnÀ¯n ]cn- tim-[n¨v DNn-X-amb Xocp-amw FSp-¡p-¶Xpw B Xocp-amw A´n-a-hp-am-bn-cn-¡pw. Xocp-am-s¯ kw_-Ôn-¡p¶ hnhcw I£n-Isf bYm-k-abw tcJm-aqew Adn-bn-¡p- Ibpw sN¿pw. 6. kÀtÆ ¹m³ ]IÀ¸nv I£n-IÄ At]£ ÂIp-t¼mÄ ¹m³ ^okpw nÀZnjvS GST DÄs¸sS hkq-em-t¡-­-Xm-Wv. 2. doþkÀsÆ ]cm-Xn-IÄ ]cn-l-cn-¡p-¶-Xnv Hcp hntÃ-Pnse dokÀsÆ tPmen S-¡p-t¼mÄ Xs¶ hkvXp DS-a-سamÀ¡v dokÀsÆ kw_-Ô-n¨v ]cmXn sImSp-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ]cmXn kw_-Ôn¨v AtzjWw S¯n slUv kÀsÆ-bÀ XoÀ¸p I¸n-¡p-¶p. Cu coXn-bn e`y-amb hnh-c-§-fpsS ASn-Øm-- ¯n ssIh-imXnÀ¯n-IÄ tcJ-s¸-Sp-¯p-Ibpw AXnsâ ASn-Øm--¯n do kÀsÆ dn¡mÀUp-IÄ X¿m-dm-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. CXnsâ ASn-Øm--¯n kÀsÆ- dn¡mÀUp-IÄ XÀ¡-a-ä-XmWv F¶v tcJ-s¸-Sp-¯n- s¡m­v kÀsÆ AXn-c-S-bmf nb-a¯-nse sk£³ 9(2) {]ImcapÅ ]ckyw {]kn-²- s¸-Sp-¯p-¶p. Cu kabw hkvXp DS-a-سa-mÀ¡v do kÀsÆ dnt¡mÀUp-IÄ ]cn-tim-[n- ¡p-¶-Xnpw ]cm-Xn-bp-s­-¦n tcJm-aqew Adn-bn-¡p-¶-Xnpw Ah-k-c-ap-­v. ]cmXn kw_- Ôn¨v Atz-jWw S¯n do kÀsÆ kq{]­v XoÀ¸m-¡p-¶p. AXn-p-tijw kÀsÆ-bpsS ]qÀ¯o-I-cWw tcJ-s¸-Sp-¯n-s¡m­v 13-þmw ¼À hnÚm-]w S-¯p-¶p. do kÀsÆ kw_-Ôn-¨pÅ hnh-c-§Ä Adn-bp-¶-Xnv AXXv Øe-§-fnse do kÀsÆ Akn-Ìâ v Ub-d-IvS-dp-am-tbm do kÀsÆ kq{]-­p-amtbm _Ô-s¸-Sm-hp-¶-Xm-Wv. dokÀtÆ dn¡mÀUp-IÄ dhyq `c-W-¯nv ssIam-dnb hntÃ-Pp-I-fnse ]cmXn kw_- Ôn-¨pÅ S-]-Sn-IÄ kzoIcn¡p-¶-Xnv PnÃmIf-IvSsd A[n-Im-cs¸Sp¯n-bn-«p-­v (sk-£³ 13F). 3. kÀsÆ AZm-e-¯n-ep-ff t`Z-KXn 31.05.2010þse 200/10/dhyq ¼À kÀ¡mÀ D¯-chp {]Imcw dhyq `c-W-¯np ssIam-dnb hntÃ-Pp-I-fnse dokÀsÆ kw_-Ôn-¨p-­mb ]cm-Xn-IÄ XoÀ¸m-¡p-¶-Xn-mbn Bcw-`n¨ FÃm kÀsÆ AZm-e¯p {]hÀ¯--§fpw Ah-km-n-¸n¨v D¯-c-hm-bn. dhyq `c-W-¯nv ssIam-dn-bn-«pÅ hntÃ-Pp-I-fn `qan kw_-Ô-amb FÃm ]cm-Xn-I-fnepw ta S-]Sn kzoI-cn-t¡­ Npa-Xe _Ô-s¸« Xl-koÂZmÀ (`qtc-J)¡v ÂIn D¯-c-hm-bn. `qhp-S-a-IÄ¡v Ah-cpsS hkvXp kw_-Ô-amb ]cm-Xn-IÄ¡v ]cn-lmcw ImWp-¶-Xn-mbn AXmXv Xl-koÂZmÀ (`qtc-J) Hm^o-kn At]£ ÂImhp-¶-Xm-Wv. 26.08.2017 se k. D(MS) w. 303/17/dhyq w. D¯-chv {]Imcw dokÀtÆ ]qÀ¯n- bm¡n dn¡mÀUp-IÄ dhyp `c-W-¯nv ssIam-dnb hntÃ-Pp-I-fnse `qan kw_-Ô- amb ]cm-Xn-I-fn hnhn[ DtZym-K-Ø-Xe {]hÀ¯--§fpw t`Z-KXn sNbvXv S-]Sn {Ia-§Ä GIo-I-cn¨v Nph-sS-¸-d-bp¶ D¯-c-hp-IÄ ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-­v. 1. dnkÀsÆ ]qÀ¯n-bm¡n dn¡mÀUp-IÄ dhyq `c-W-¯nv ssIam-dn-bn-«pÅ hntÃ-Pp-I- fn `qan kw_-Ô-amb FÃm ]cmXn-I-fnepw ta S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-t¡­ Npa-Xe Xl-knÂZmÀ (`q-tc-J) bv¡v Bbn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. 2. Hcp Xmeq-¡ns kw_-Ôn-¡p¶ FÃm kÀsÆ-þ-`q-tcJ dn¡mÀUp-I-fpsS ]cn-]m-e-hpw kwc-£-Whpw Xl-knÂZmÀ (`q-tc-J) nÀh-ln-t¡-­-Xm-Wv. 3. FÂ.-BÀ.-Fw. hn`m-K--¯nse Poh--¡m-cpsS `c-W-]-c-am-bXpw, tPmen-kw-_-Ô-am-bXpw Bb nb-{´Ww Xl-knÂZmÀ (`q-tc-J) bv¡v Bbn-cn-¡pw.
 28. 28. dhyq ssKUv 2019 171 4.- FÂ.-BÀ.-Fw. kÀsÆ-bÀamÀ¡v Xmeq-¡n ne-hn-epÅ FÃm tPmen-Ifpw nÀ-h-ln- ¡p-¶-Xnv Xmeq¡v kÀsh-bÀam-cpsS A[n-Imcw D­m-bn-cn-¡p-¶XmWv. Cn apX Xl-knÂZmÀ (`q-tc-J) Hm^o-kn kÀsÆ hn`mKw F¶v {]tXyI hn`mKw D­m-bn-cn- ¡p-¶-X-Ã. kÀtÆ-bÀamÀ Cu Hm^o-knsâ Xs¶ `mK-am-bn-cn-¡pw. sU]yq«n Ub-d- IvSÀ (kÀsÆ)/Akn-Ìâ v Ub-d-IvSÀ (kÀsÆ)/PnÃm kÀtÆ kq{]­v F¶n-hÀ¡v Sn kÀtÆ DtZym-K-Ø-cn `c-W-]-c-amb nb-{´Ww D­m-bn-cn-¡p-¶-X-Ã. 5. FÂ.-BÀ.-Fw. kw_-Ôn¨v e`n-¡p¶ At]-£-Ifpw, ]cm-Xn-Ifpw Xmeq-¡nse aäv X]m- ep-IÄ ssIImcyw sN¿p¶ coXn-bn S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-t¡-­-Xm-Wv. Hcp FÂ.- BÀ.-Fw. At]-£-bnse FÃm S-]-Sn-Ifpw Hcp ^b-en Xs¶ ssIImcyw sNt¿- ­-Xm-Wv. 6. 2017 BKÌv 31 hsc hntÃPv/Xmeq¡v B^o-kp-I-fn e-`n-¨n-«p-ÅXpw, XoÀ¸m-¡m³ _m¡n-bp-Å-Xp-amb At]-£-IÄ , e-`n¨ Xob-Xn, At]-£-bnse Cw F¶nh IW- ¡m¡n F®n Xn«-s¸-Sp¯n cPn-Ì-dn tNÀ¯v S-]Sn kzoI-cn-t¡-­-Xm-Wv. 7. 2017 BKÌv 31 hsc hntÃ-Pp-I-fn e`n¨ At]-£-I-fn k_v Unhn-j³, hnkvXoÀ®- hy-Xym-kw, AXnÀ¯n ]pÀnÀ®bw apX-emb C-¯nÂs¸-Sp¶ At]-£-IÄ, At]£ e`n¨ XobXn {Ia-¯n F®n Xn«-s¸-Sp¯n cPn-Ì-dn tNÀ¯v 15 Znh-k- ¯n-Iw hntÃPv Hm^o-kÀamÀ, Xl-knÂZmÀ (`q-tc-J) bv¡v ssIam-td-­-Xm-Wv. 8. 2017 sk]väw-_À 1 apX t]cp-amäw At]-£-IÄ am{Xw AXmXv hntÃPv Hm^o-kp-I- fn kzoI-cn-¡p-hm³ ]mSp-Åp. k_v Unhn-j³, hnkvXoÀ® hyXym-kw, AXnÀ¯n ]pÀ nÀ®bw apX-emb At]-£-IÄ AXmXv Xmeq¡v Hm^o-kp-I-fn kzoI-cn-t¡- ­-Xm-Wv. 9. FÃm Xmeq-¡p-I-fnepw FÂ.-BÀ.-Fw. ^b-ep-IÄ ssIImcyw sN¿p-¶-Xn-pÅ ¢À¡p- amsc nb-ant¡­Xm-Wv. FÂ.-BÀ.-Fw. ¢À¡v At]£ e`n-¡p¶ XobXn {Ia-¯n _Ô-s¸« cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp¯n ^b S-]Sn kzoI-cn-t¡-­-Xpw, ^b kÀsÆ- bÀ¡v ssIam-td-­-Xp-am-Wv. 10. kÀsÆbÀ C{]-Imcw e-`n-¡p¶ ^b-ep-I-fn At]£ e`n¨ Xob-Xn-bpsS kon-tbm- cnän {]Imcw Øe ]cn-tim-[-, tcJ-I-fpsS ]cn-tim-[-, kÀsÆ S-]-Sn-IÄ F¶nh ]qÀ¯n-bm¡n dnt¸mÀ-«v, kvsI¨v klnXw kmt¦-XnI ]cn-tim-[--bv¡mbn slUv kÀsÆ- bÀ¡v ssIam-td-­-Xm-Wv. kÀsÆ-b-dpsS Øe ]cn-tim-[ kw_-Ôn¨v I£n-IÄ¡v ÂIp¶ tm«o-kv, apX-em-bh tIcf kÀsÆ-þ-A-Xn-c-Sbmf N«w 8  Ap-im-kn¡pw {]Imcw enJn-X-ambn ÂtI-­Xpw Hmtcm At]-£-bnepw t^mdw ¼À 6þ tm«okv ÂIn F¶v Dd-¸p-h-cp-t¯-­-Xp-am-Wv. nÝ-bn¨ Xob-Xn-bn Xs¶ Øe-]-cn-tim- [ S-t¯-­-Xm-Wv. 11. kÀsÆ-b-dpsS S-]-Snbv¡p tijw XncnsI e`n-¡p¶ ^b-ep-I-fnÂ, slUv kÀsÆ-bÀ kÀsÆ-bpsS dnt¸mÀ«pw, kvsI¨pw ]cn-tim-[n-¨v, kq£va ]cn-tim-[-bpw Gcnb I¼yq- t«-jpw S¯n ip]mÀi klnXw ^b Xl-knÂZmÀ¡v ÂtI-­-Xm-Wv. 12. kq£va ]cn-tim-[ sNbvXp ÂIp¶ ^b-en AwKo-I-cn¨ k¹n-saâdn F^v.-Fw. kvsI¨v k¹n-saâdn _n.-Sn.-BÀ F¶nh D­m-bn-cn-t¡-­-Xm-Wv. 13.- X-l-knÂZmÀ Sn ^b-en Xocp-am--sa-Sp-¯v, slUv kÀsÆ-bÀ AwKo-I-cn¨p ÂInb k¹n-saâdn F^v.-Fw. kvsI¨v, k¹n-saâdn _n.-Sn.-BÀ F¶nh hntÃPv dn¡mÀUp-I- fn Bh-iy-amb amä-§Ä hcp-¯p-¶-Xnpw aäv XpSÀ-S-]-Sn-IÄ¡p-am-bn, S-]-Sn-{Iaw klnXw AXmXv hntÃPv B^o-kÀ¡v ÂtI-­-Xm-Wv.
 29. 29. dhyq ssKUv 2019172 14.- -S-]Sn ]qÀ¯o-bm-¡nb ^b Un.-Unkv Bbn kq£n-t¡-­-Xm-Wv. 15.- X-l-knÂZmÀ (FÂ.-BÀ) sâ S-]--Sn-bvs¡-Xnsc Bt£-]-apÅ ]£w BÀ.-Un.-Hbv¡v A¸o ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. 16.- FÂ.-BÀ. Xl-koÂZmÀ FÃm 15 Znh-k-¯nepw kÀsÆ-bÀam-cpsS {]hÀ¯w hne-bn- cp-t¯-­-Xm-Wv. hntÃ-Pn n¶pw e`n-¡p¶ At]-£-I-fn IrXy ka-b-¯n-p-Ån kÀsÆ-bÀ S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶p-s­¶v Xl-knÂZmÀ (`q-tc-J)Dd-¸p-h-cp-t¯-­-Xm-Wv. 17.- FÂ.-BÀ.-Fw. At]-£-bpsS XoÀ¸m-¡Â ]ptcm-KXn FÃm amkhpw sU]yq«n If-IvSÀ (FÂ.-BÀ) Ah-tem-Iw S-t¯-­-Xpw, PnÃm If-IvSÀ Sn Ah-tem-I dnt¸mÀ«v ]cn-tim-[n¨v FÃm amkhpw 10-þmw Xob-Xn-¡Iw em³Uvv dhyq I½o-j-WÀ¡v dnt¸mÀ«v ÂtI-­-Xp-am-Wv. 18. em³Uvv dhyq I½o-j-WÀ Sn dnt¸mÀ«p-IÄ ]cn-tim-[n¨v {]hÀ¯ ]ptcm-KXn kÀ¡m- cns Adn-bn-t¡-­-Xm-Wv. kÀshbpw `qtc-Jbpw hIp-¸n n¶pw ÂIp¶ hnhn-[-bnw tcJ-I-fpsS ^okv (31/03/2018þse kÀsh Ub-d-IvS-dpsS ¼À/DSLR/2268/18/D1 w. S-]-Sn-{Iaw) Ipdn¸v:-þ X­t¸À ]IÀ¸v kuPyambn AphZnt¡­ tcJbmWv. BbXnv nÝnX ^okv nÀ®bn¨n«nÃm¯XmWv. `qkwc-£Ww kÀ¡mÀ `qanbpw dhyq DtZymKØcpw 1957-þse `qkw-c-£W nb-ahpw 1958 þse N«-§-fpw {]Imcw FÃm kÀ¡mÀ hI `qan- I-fn-tebpw A-[n-Ir-X-amb {]th-iw ntcm-[n-¡mpw ssItb-ä-¡m-cpsS ta bYm-k- abw in£-W--S-]-Sn-I-sf-Sp¯v `qan kÀ¡m-cn-te¡v Hgn-¸n-s¨-Sp-¡mpw dhyq DtZym-K-ØÀ NpaXes¸«ncn¡p-¶p. w Cw --]cn-jvI-cn¨ ^okv GST 18% BsI 1 Xmeq¡v am¸v (joäv H¶n-v) 630 113 743 2 PnÃm am¸v (joäv H¶n-v) 630 113 743 3 ent¯m-am¸v (ap³ kÀsÆ) (joäv H¶n-v) 630 113 743 4 t»m¡v am¸v (do-kÀsÆ) (joäv H¶n-v) 630 113 743 5 A-f-hp-¹m³ (ap³ kÀsÆ) (joäv H¶n-v) 475 + search fees Rs. 10/-þ 86 571 6 ^oÂUv sajÀsaâ v kvsI¨v (do-kÀsÆ) (Hcp kÀtÆ ¼-cn-v) 475 86 561 7 em³Uv cPn-ÌÀ (do-kÀsÆ) (Hcp k_v Unhn-j-v) 240 43 283 8 skänÂsaâ v cPn-ÌÀ (Hcp kÀsÆ ¼À/k_v Unhnjv) 240 43 283 9 tImdn-te-j³ tÌävsaâ v (Hcp k_v Unhn-j-v) 160 29 189 10 Gcym-enÌv (Hcp k_v Unhn-j-v) 80 14 94 11 t_knIv SmIvkv cPn-ÌÀ(Hcp k_v Unhn-j-v) 240 43 283
 30. 30. dhyq ssKUv 2019 173 A[nIrX ssIt¿äw Is­¯nbmepÅ S]Sn kÀ¡mÀ `qanbnse ssIt¿äw Is­¯nbm DS³ Xs¶ hntÃPv Hm^okÀ `qkwc£W N«§fpsS Ap_Ô¯nepÅ F ^md¯n dnt¸mÀ«pw, `qanbpsS kvsI¨v, t¹m«Uv kvsI¨v, {]thi¯nsâ kz`mhw, Imemh[n, tZlWvU§fpsS {]mbw, hne XpS§n ssIt¿ä¯nsâ ]qÀ® hnhc§Ä AS§nb Hcp alkdpw X¿mdm¡n XlkoÂZmÀ¡v kaÀ¸nt¡­XmWv.  nbaw nÀt±-in-¡p¶ in£-IÄ. (tIcfm em³Uv I¬kÀh³kn Aa³Uvsaâ v BIvSv, 2009 {]Im-cw) (F) kÀ¡mÀ `qan It¿ä¡m-cv aq¶p-hÀjw apX A©v hÀjw hsc XShpw $50,000 apX c­v e£w cq] -hsc ]ng-bpw. (_n) hymP-tc-J-IÄ X¿m-dm¡n kÀ¡mÀ `qan ssIamäw S-¯p-Itbm kÀ¡mÀ `qan- bn DS-a-Øm-h-Imiw Øm]n-¡m³ hymP-tc-J-IÄ X¿m-dm-¡p-Itbm sNbvXmÂ, 5 hÀjw apX Ggv hÀjwhsc XShpw $50,000 apX c­pe£w cq]hsc ]ngbpw. (kn) A-[n-IrX `qan ssIt¿äw dnt¸mÀ«v sN¿p-I-tbm, Hgn-¸n-¡p-Itbm sN¿m³, Npa- X-e-s¸« DtZymKس AXv sN¿p-¶-Xn hogvN hcp-¯n-bmÂ, 3 hÀjw- apX 5 hÀjwhsc XShpw $50,000 cq]bn Ipd-bm¯ ]ng-bpw. (Un)kÀ¡mÀ `qan-bn GsX-¦nepw Xc-¯n-epÅ aXn-ep-Itfm, then-Itfm, sI«n-S-§tfm kÀ¡mÀ `qan-bn-te¡v IS¶p n¡p¶ hn[-¯n nÀ½mW {]hÀ¯--§tfm Xm¡m-en-I-amtbm AÃm-sXtbm S-¯p-¶-]£w; Hcp hÀjw apX c­p hÀjwhsc XShpw $10,000 cq] apX $ 25,000 cq]-bn Ipd-bm¯ ]ngbpw CXv ho­pw XpS-cp¶ ]£w Hmtcm Znh-khpw $ 500 F¶ IW-¡n A[nI ]ng CuSm- ¡p-¶-Xm-Wv. ssItb-ä-¡mcs Hgn-¸n-¡Â D¯-chv e`n¨p Ign-ªm D¯-c-hnse nÀt±-im-p-k- cWw {]th-iw Hgn-¸n¨v al-ÊÀ X¿m-dm¡n Øew kÀ¡mÀ A[o--X-bn FSp-¡p-¶p. C§s A-[n-IrX ssIt¿äw Hgn-¸n-¡p-t¼mÄ {]th-i--¡m-cpsS tZl-WvU-§Ä¡v bmsXmcp hn[-¯n-epÅ jvS]cn-lm-chpw e`n-¡p-¶-X-Ã. Cu nb-a-¯n³{]Imcw in£m- -S-]-Snbv¡v hnt[-b-amb GXv Ipähpw sN¿p-hm³ t{]cn-¸n-¡p-Itbm XpSÀ¶v Ipäw sN¿p- Itbm sN¿p-hm³ {ian-¡p-Itbm sNbvX-Xmbn t_m[y-s¸-«m t{]cn-¸n¨ hyànsb Ipäw sNbvX-Xmbn IW-¡m¡n in£n-¡p-¶-Xm-Wv. ta ]cm-aÀin¨ {]Im-c-apÅ Ipä-Ir-Xy- §Ä¡v Pmay-a-p-h-Zn-¡p-¶-X-Ã. A[nIrX {]th-iw Hgn-¸n-¡p-t¼mÄ GsX-¦nepw Xc-¯n-epÅ sNdp¯p n¸v ssIt¿-ä-¡m-cpsS ]£¯v n¶pw D­m-hp-I-bm-sW-¦nÂ, If-IvSÀ Xsâ hni-Z-amb Atz- j-W¯np tijw At±-l-¯nv sNdp¯p n¸v t_m[y-s¸-Sp¶ ]£w t^mdwþUn bn AdÌv hmd­v ]pd-s¸-Sp-hn-¡mhp¶-XmWv. Ad-Ìnptijw Atz-j-W-¯nsmSp- hn `qkwc-£W nb-aw sk£³ 11(-2) -{]-Imcw Bh-iy-sa¶v ImWp¶ ]£w AdÌv sNbvX-hsc Pbn-en-tebv¡v Abbv-¡mpw hyh-Ø-bp-­v. `qkw-c-£W BIvSv (hIp¸v 20 F) Ap-k-cn¨v Hgn-¸n-¡Â S-]-Sn-IÄs¡Xnsc knhn tImS-Xn-bn Aymbw t_m[n-¸n-¡m³ Ign-bp-I-bn-Ã. Cu nba¯nse 15þmw hIp¸v {]ImcapÅ IfIvSdpsS NpaXeIÄ hnntbmKn¡p¶Xv dhyq UnhnjW Hm^okdÃm¯nS¯v A¸o t_m[n¸nt¡­Xv dhyq UnhnjW Hm^okÀ ap¼msIbpw BÀ.Un.HþbpsS A¸o Xocpam¯nsXnsc dnhnj³ s]äoj³ ^bÂ
 31. 31. dhyq ssKUv 2019174 sNt¿­Xv PnÃmIfIvSÀ ap¼msIbpamWv. F¶m 15þmw hIp¸v {]ImcapÅ IfIvSdpsS A[nImc§Ä BÀ.Un.H hnntbmKn¡p¶ ]£w A¸o ^b sNt¿­Xv PnÃmIfIvSÀ ap¼msIbpw dnhnj³ s]änj³ ^b sNt¿­Xv em³Uv dhyq I½ojWÀ ap¼msIbpamWv. `qkw-c-£W BIvSv (hIp¸vþ20 F) Ap-k-cn¨v Hgn-¸n-¡Â S-]-Sn-IÄs¡-Xnsc knhn tIm-S-Xn-bn Aymbw t_m[n-¸n-¡m³ Ign-bp-I-bn-Ã. tIcf `qkw-c-£W nbaw (t`-Z-K- Xn) 2009 hIp¸v 7 {]Im-c-apÅ ]ng Npa-¯epw in£m S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-¶Xpw Sn nbaw hIp¸v 9 {]Imcw AXmXv No^v PpUo-jy aPn-kvt{Säv tImS-Xn-I-fpsS A[n-Imc ]cn-[n-bn hcp-¶-Xm-Wv. 15þmw hIp¸v {]Im-chpw N«w 11 {]Im-chpw A´na D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶-tXm-sSm¸w If-ÎÀ ]pd-s¸-Sp-hn¨ D¯-c-hnsâ ]IÀ¸v, 9þmw hIp¸v {]Imcw No^v PpUo-jy aPn- kvt{Säv tImS-Xnbv¡v preliminaryinvestigation report-Dw, A-Form-Dw al-Êdpw tcJ-Ifpw kaÀ¸n- ¡-Ww. CXp-t]mse 10þmw hIp¸v {]Imcw (acw apdn-¡Â) kzoI-cn-¡p¶ S-]-Sn-{I-a-§-fn 15þmw hIp¸v {]Im-chpw 11þmw N«-{]-Im-chpw A´na dnt¸mÀ«v ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶-tXm-sSm¸w `qan ØnXn sN¿p¶ Øe-¯nsâ A[n-Imc ]cn-[n-bn-ep-f-f H¶mw ¢mkv aPn-kvt{Säv tImS- Xn-bnÂ, If-Î-dpsS D¯-c-hnsâ ]IÀ¸v A-Form Dw al-Êdpw klnXw tcJ-IÄ kaÀ¸n- t¡-­-Xm-Wv. tIcfm `qan]Xnhv nb-a-{]-Imcw ]Xn¨p ÂIn-bn-cn-¡p¶ kÀ¡mÀ `qan-bnse cmP- Iob hr£-§-fpw, `qan-bn-epÅ [mXp-¡-fpw, sNdp-[m-Xp-¡-fpw, Jn-Ifpw s]mXp-kz-¯mbn ]qÀ®-ambpw kÀ¡m-cn Xs¶ n£n-]vX-am-Wv. Chbv¡v 1957þse tIcfm `qkw-c-£W nb-a-{]-Imcw kwc-£-W-ap-Å-Xm-Wv. kÀ¡mÀ hI `qanbnse a®v, aWÂ, saäÂ, emässdäv, Np®m¼pIÃv, hne]nSn¸pÅ aäv km[§Ä F¶nh in¸n¡pItbm, amäpItbm, IS¯pItbm sNbvXm ÂtI­ jvS]cnlmc¯nsâ XpI nÝbn¨v D¯chmbn«p­v (Pn.H (]n) w. 50/15/BÀ.Un, XobXn 02.02.15 ¼À hnÚm]w, Fkv.BÀ.H 59/15). Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§-fpsS nb-{´-W-¯n-epÅ `qanIÄ 1. A[n-Imc hntI-{µo-I-cWw aptJ ssIamdn¡n«n-bh þ tIcf ]©m-b¯v cmPv BÎv 1994 hIp¸v 166 (6), 172(5), 173(5), tIcf apn-kn-¸m-enän BÎv 1994 hIp¸v 30(3) F¶nh {]Imcw Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§Ä¡v ssIam-dnb Øm]--§fpw hkvXp-h-I-I-fpw. 2. Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§Ä kzbw BÀÖn¨ `qan-IÄ þ em³Uv AIzn-kn-j³ aptJ e`n-¨-h, hne-bv¡p hm§n-b-h, Ah-Imiw hns«m-gnªv Zm-ambn e`n-¨-h, `qan ]Xnhv nb-a-{]-Imcw e`n-¨h (C-¯cw `qan-IÄ cPn-tÌÀUv `qan-IÄ BI-bm X­- t¸-cn tNÀ¯v `qn-IpXn HSp-t¡-­-h-bm-Wv). 3. Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§Ä¡v D]-tbmKw nb-{´n-¡m³ A[n-Imcw evIn- bn-«pÅhþta¨n¸p-d-§Ä, ivaim--§Ä, h­n-¯m-h-f-§Ä XpS-§nb s]mXp Bh- iy-§Ä¡v o¡n-h-bv¡-¯¡ `qan-IÄ (]-©m-b¯v cmPv BÎv hIp¸v 279). 4. tIcf ]©m-b¯v cmPv BÎv 1994 hIp¸v 169, 218, tIcf apn-kn-¸m-enän BÎv hIp¸v 207, 208 F {]Im-c-apÅ `qan-IÄþs]mXp sXcp-hp-I-fpw, tdmUp-I-fpw, ]mXbpw Ah-tbmSv tNÀ¶p hcp¶ kzImcy kz¯-Ãm¯ FÃm `qan-Ifpw (hIp¸v 169, hIp¸v 207) s]mXp Pe-t{km-X-Êp-Ifpw, Zn-I-fpw, XSm-I-§-fpw, oÀ¯-S-§fpw Ah-tbmSv tNÀ¶p InS-¡p¶ kzImcy kz¯-Ãm¯ FÃm `qan-Ifpw (h-Ip¸v 218, hIp¸v 208F).
 32. 32. dhyq ssKUv 2019 175 Ipdn¸v:þ ]©m-b¯v cmPv BÎnse 169, 218 hIp-¸p-IÄ¡pw apn-kn-¸m-enän BÎnse 207 F F¶o hIp-¸p- IÄ¡pw 1957þse tIcf `qan kwc-£W nb-a-¯n-t·Â A[n-{]-`mhw D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. ta¸-d-ª-h-bn Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§Ä kzbw BÀÖn¨ `qan-IÄ kÀ¡m- cnsâ ap³IqÀ Ap-a-XntbmSpIqSn B Øm]--§Ä¡v Is¿m-gn-bm-hp-¶-Xm-Wv. aäp hn`mKw `qan-IÄ kzta-[bm Is¿m-gn-bm³ Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§Ä¡v A[n-Im-c-an-Ã. F¶m kÀ¡m-cnv Xt±i kzbw-`-cW Øm]hpambn IqSn-bm-tem-Nn¨ tijw Kkäv hnÚm-]--¯neqsS `qan kÀ¡m-cn-te¡v Gsä-Sp-¡p-¶-Xnv A[n-Imcw D­m-bn-cn-¡p-¶- Xm-Wv. kwØm-s¯ 44 Zn-I-fn 9 Zn-IÄ Kkäv hnÚm-]-¯n-eqsS kÀ¡mÀ GsäSp¯n- «p-­v. aäp Zn-I-fpsS kwc-£Ww _Ô-s¸« Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§-fpsS NpaXebmWv. 1.`mc-X-¸pg, 2.s]cn-bmÀ, 3.Nmen-bmÀ, 4.]¼, 5.IÃS, 6.hma--]pcw 7.N{µ-Kncn, 8.Ic-a, 9.ao-¨n Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§-fpsS nb-{´-W-¯n-epÅ `qan-bpsS kwc-£Ww 1994þse tIcf ]©m-b¯v cmPv nb-aw, hIp¸v 169, 218 {]Imcw {Kma-]-©m-b-¯p-I- fn n£n-]vX-am-¡n-bn-«pÅ `qan-bnse A-[n-IrX It¿-äw, 1996þse tIcfm ]©m-b¯v cmPv (I-t¿äw o¡w sN¿-epw, A-[n-Ir-X-ambn ssIhiw hbv¡p-¶-Xnv ]ng Npa-¯epw CuSm-¡-epw) N«-§Ä {]Imcw Hgn-¸n-¡p¶ ]qÀ® Npa-Xe _Ô-s¸« Xt±-i-kz-bw-`-cW Øm]--§-fn n£n-]vX-am-Wv. IqSmsX 1994þse tIcf apn-kn-¸m-enän BÎv (1994þse 20þmw BÎv) hIp¸v 207, 208F {]Imcw apn-kn-¸m-en-än-I-fn n£n-]vX-amb `qan-bnse A-[n-IrX It¿äw Hgn-¸n-t¡­ ]qÀ®-Np-a-Xe _Ô-s¸« Xt±-i-kz-bw-`-cW Øm]--§-fn n£n-]vX-am-Wv. Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§-fpsS nb-{´-W-¯n-epÅ `qan ssIt¿-ä-§-fn n¶pw, Aym-[o--§-fn n¶pw kwc-£n-t¡-­Xv _Ô-s¸« Xt±i kzbw-`-cW Øm]--¯nsâ Npa-X-e-bm-Wv. Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§-fpsS nb-{´-W-¯n-epÅ `qanIfpsS hniZ hnhcw tcJ-s¸-Sp-¯nb BkvXn cPn-ÌÀ Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§Ä X¿m-dm¡n kq£n-t¡-­-Xm-Wv (kÀ¡p-eÀ w. 20332/BÀ.-Un3/2011/X.-kz.-`.h XobXn 13.07.2011). Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§-fpsS nb-{´-W-¯n-epÅ `qanbpsS kwc-£-W-¯nv ne-hn-epÅ nb-a-§-tfm-sSm¸w 1957þse tIcf `qkw-c-£W nba{]Imcw IqSn S-]Sn kzoI-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. Bb-Xn-te¡v FÃm {Kma-]-©m-b¯v/apn-kn-¸Â sk{I-«-dn-amÀ¡pw 1957 tIcf `qkw-c-£W nb-a-{]-Imcw If-Î-dpsS A[n-Im-c-§Ä evIn-bn-«p-­v (F-kv.- BÀ.H w 204/2016, Pn.-H(-]n) w. 191/2016/BÀ.Un XobXn 01.03.2016). `qkw-c-£-W-¯nv hntÃ-Pv P-Iob kan-Xn-IÄ kwØm-s¯ `qkwc-£W D]-tbmK {]hÀ¯--§-fn P-Iob ]¦m-fn¯w Dd-¸p-h-cp-¯p-¶-Xnpw Cu cwKs¯ nb-a-hn-cp² {]hÀ¯--§Ä XS-bp-¶-Xnpw, s]mXp-P--§-fpsS `qan kw_-Ô-amb {]iv-§Ä¡v ]cn-lmcw ImWp-¶-Xnpw hntÃPv B^o-kp-I-fpsS {]hÀ¯w IqSp-X Imcy-£-ahpw kpXm-cyam¡p-¶-Xpw e£y-an- «p-sIm­p hntÃ-PvX-e-¯n P-{]-Xn-n-[n-IÄ AS-§p¶ P-Iob kan-Xn-IÄ¡v cq]w sImSp-¡p-¶-Xnv kÀ¡mÀ Xocp-am-n-¨p. kÀ¡m-cnsâ 06-þ12-þ2008 se Pn.-H. (km-[m-c-W) 3906/08/dh. F¶ D¯-chp {]Imcw ta¸-dª P-Io-b-k` cq]o-I-cn- ¡p-¶-Xnv kÀ¡mÀ Ap-aXn evIn D¯-c-hm-bn.
 33. 33. dhyq ssKUv 2019176 hntÃPvXe P-Iob kan-Xn-bpsS LS: 1. hntÃPv B^o-kÀ (I¬ho-À) 2. hntÃPv ]cn-[n-bn {]hÀ¯n-¡p¶ nb-a-k-`-bn {]mXn-n-[y-apÅ cmjv{Sob ]mÀ«n- I-fpsS {]Xn-n-[n-IÄ 3. hntÃPv ]cn-[n-bn hcp¶ PnÃ/t»m¡v/{Kma ]©m-b¯v/apn-kn-¸m-enän/tImÀ¸-td- j³ AwK-§Ä. 4. hntÃPv ]cn-[n-bn hcp¶ ]mÀe-saâ v AwK-¯nsâ {]Xn-n-[n. 5. hntÃPv ]cn-[n-bn hcp¶ nb-a-k-`mw-K-¯nsâ {]Xn-n[n. Hmtcm hntÃ-Pnepw P-Iob kanXn cq]o-I-cn¨v D¯-chp evtI­Xv _Ôs¸« Xl-knÂZm-cm-Wv. Cu kan-Xn-IÄ FÃm amkhpw 3þmas¯ in-bmgvN (At¶Znhkw s]mXp Ah-[n-bm-sW-¦n sXm«-Sp¯ {]hr¯n Znh-kw) tbmKw tNtc-­-Xm-Wv. Hcp Xmeq- ¡n DÄs¸-Sp¶ FÃm hntÃ-Pp-I-fp-tSbpw P-Iob kan-Xn-I-fpsS {]hÀ¯w GtIm-]n- ¸n-¡p¶ Npa-Xe _Ô-s¸« Xl-knÂZm-cn n£n-]vX-am-Wv. kÀ¡mÀ `qan DÄs¸« B[m-c-§Ä d±v sN¿n-¡p-¶-Xn-p-ff S-]Sn 1954þse tIcf `qkw-c-£W nb-a-¯nse 3þmw hIp-¸n-epw, 4þmw hIp-¸nepw DÄs¸«p hcp¶ GsXmcp kÀ¡mÀ `qanbpw It¿dn ssIamäw sN¿p¶ S-]Sn Akm-[p-hm-¡p-¶- Xnsâ `mK-ambn 24.03.2015 se 12-þmw ¼À Kkäv hnÚm-] {]Imcw PnÃm If-IvSÀ¡v 1908 se cPn-kvt{S-j³ nb-a-¯nse 83F(2) hIp¸v {]Imcw khn-ti-j-amb A[n-Imcw ÂIn-bn-«p-f-f-Xm-Wv. hntÃPv Hm^o-kÀ, Xl-knÂZmÀ F¶n-hÀ¡v ]cm-Xn-bn-t·tem Adn- hnÂs¸-Sp¶ kml-N-cy-¯ntem kÀ¡mÀ `qan ssIam-ds¸«p F¶ hnh--c¯nsâ ASn-Øm- -¯n ASn-b-´n-c-ambn PnÃm-I-f-IvSsd tcJm-aqew hnhcw Adn--bn-t¡-­-Xpw, PnÃm-I-f- IvSÀ Bh-iy-sa-¦n _Ô--s¸« I£n-I-fn n¶pw hnhcw Bcmªv I£n-Isf tcn tI«v D¯-chv ]mk-mt¡-­-Xm-Wv. ta {]kvXm-hn¨ apgp-h³ S-]-Sn-Ifpw, ]cmXn e`n¨v 3 amk-¯n-Iw ]qÀ¯o-I-cn-t¡-­Xpw {]kvXpX B[mcw d±v sNt¿-­-XmWv F¶v t_m²y- s¸-Sp-¶-]£w B[mcw d±v sN¿p-¶-Xn-p-ff ip]mÀi cPn-t{S-j³ sF.-Pn.¡v ÂtI-­-Xp-am-Wv. `qhn-n-tbmKw tI{µnbaamb 1955þse Ahiy hkvXp nba¯nsâ 3þmw hIp¸v {]ImcapÅ A[nImc§Ä hnntbmKn¨p sIm­v kwØms¯ `£y£maw ]cnlcn¡pI, `t£ym¸mZw hÀ²n¸n¡pI F¶o e£y§Ä ap³nÀ¯n 04.07.67þ {]m_ey¯n kwØm kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨XmWv tIcf `qhnntbmK D¯chv. `£yhnfIÄ Irjn sN¿p¶Xnv D]bpàamb `qanIfn nÀ±njvShnfIÄ Irjn sN¿phm³ `qhpSaIsf nÀ_ÔnXcm¡pI, Xcniv `qanIfnse IrjnbhImiw teew sNbvXv hn¡pI, Irjn`qanIÄ XcnÈnSmsXbncn¡p¶p F¶pd¸p hcp¯pI, ApaXn IqSmsX Irjn `qanIÄ ]cnhÀ¯w sN¿p¶Xv XSbpI F¶nhbmWv Cu D¯chnsâ {][m Dt±iy§Ä. Cu D¯chn `£yhnfIfmbn nÀ®bn¨n«pÅ sÃv, aÕyw, Icn¼v, ]¨¡dnIÄ, ac¨on (I¸), tN (yam), tXbne, Im¸n, Gew, IpcpapfIv, ne¡Se, sImt¡m, t{´hmg F¶nh Irjn sNbvXp hcp¶ Irjn `qanIÄ¡mWv Cu D¯chv _m[Iambncn¡p¶Xv. F¶m 2008þse tIcf sÂhb X®oÀ¯S kwc£Wnba¯nsâ {]m_ey XobXn apX tUäm_m¦n DÄs¸« FÃm sÂhbepIsf kw_Ôn¨pw 1967þse `qhnntbmK
 34. 34. dhyq ssKUv 2019 177 D¯chv _m[IaÃm¯Xpw sÂhbepIfpambn _Ôs¸« ]cnhÀ¯tam cq]m´ctam DÄs¸sSbpÅ FÃm S]SnIÄ¡pw 2008þse nba¯nse hyhØIÄ _m[Iambncn¡p¶XmWv. Cu D¯chp nehn h¶ 04.07.1967þp sXm«pap³]pÅ aq¶p hÀjtam AXnptijapÅ GsX¦nepw Imebfhnse XpSÀ¨bmb 3 hÀjtam nÀ®bn¡s¸« GsX¦nepw `£yhnfIÄ Irjn sNbvXncp¶ ]£w {]kvXpX Irjn`qanbpsS DSa PnÃmIfIvSdpsStbm dhyq UnhnjW Hm^okdpsStbm tcJmaqeapÅ ApaXn IqSmsX A¯c¯nepÅ `qanIÄ atäsX¦nepw `£yhnfIÄ Irjn sN¿p¶Xntet¡m Asæn atäsX¦nepw Bhiy¯ntet¡m hnntbmKn¡pItbm amäw hcp¯pItbm Asæn AXnp th­n {ian¡pItbm sN¿phm³ ]mSpÅXsöv D¯chn 6þmw JWvU¯n hyhØ sN¿p¶p. F¶m Gew HgnsIbpÅ aäp hnfIÄ Irjn sN¿p¶ `qanIÄ sÂIrjn sN¿p¶Xntm kokWembn aÕyIrjn sN¿p¶Xntm D]tbmKn¡p¶Xnv C¯c¯n ]cnhÀ¯mpaXn BhiyanÃm¯XmWv. `qhnntbmK D¯chnsâ JWvUw 2 (4) {]Imcw IfIvSdpsS A[nImc§Ä hnntbmKn¡p¶Xnv PnÃmIfIvSÀ, dhyq UnhnjW Hm^okÀ F¶nhÀ¡mWv NpaXebpÅXv. C¯c¯nse {][m NpaXeIÄ (i) Xcniv `qanbn Irjn sN¿p¶Xnv ssIhi¡mctmSv nÀt±in¡pI (ii) Irjn`qanbpsS ]cnhÀ¯w XSbpI (iii) Xcnip`qanbnse Irjn AhImiw teew sNbvXv hn¡pI (iv) teehnev] hgn Irjn AhImiw G¸n¨p In«nbbmÄ nÝnX Imemh[n¡p tijhpw `qan hns«mgnbm¯ ]£w A§sbpÅ Bsf Hgn¸n¡pI F¶nhbmWv. Cu D¯chp {]Imcw nÀ±njvS `£yhnfIÄ Irjn sN¿p¶Xnv _m[yXbpffXv {]kvXpX `qanbpsS ssIhi¡mcmWv. `qanbpsS ssIhi¡mc³ F¶Xn `qhpSasb ¡qSmsX GsX¦nepw `qan ]m«¡mc³ F¶ nebntem atäsX¦nepw nebntem X¡mew ssIhiw sh¨n«pÅ Bfpw DÄs¸Sp¶p. AXnm Irjn sN¿p¶Xnp nÀt±in¨p sImt­m atäm tm«okpItfm D¯chpItfm ]pds¸Sphn¡pt¼mÄ BbXv X¡me ssIhi¡mc³ t]cnembncnt¡­XmWv. Xsâ A[nImc]cn[nbn DÄs¸Sp¶ {]tZis¯ Irjn¡p]bpàamb GsX¦nepw `qan Xcnin«n«pÅXmtbm nehnse kokWn XcninSm³ km[yXbpÅXmtbm DÅ hnhcw kw_Ôn¨v GsX¦nepw Xc¯n Adnhv e`n¡p¶ ]£w `qhnntbmK D¯chnv Ap_ÔambpÅ t^mdw FþbnepÅ tm«okv ]pds¸Sphn¨v sIm­v dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v `qhpSatbmSv/ssIhi¡mctmSv nÀ±njvS `£yhnf Irjn sN¿phm³ Bhiys¸Smhp¶XmWv. tm«okvI£n Bhiyap¶bn¡p¶ ]£w Irjn Bcw`n¡p¶Xnmbn AphZn¨ 10 ZnhkImebfhv bpàhpw AptbmPyhpamb coXnbn dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v ZoÀLn¸n¨p ÂImhp¶XmWv. nÀ±njvS 10 Znhk§Ä¡pÅntem Asæn ZoÀLn¸n¨p ÂInb Ime]cn[n¡pÅntem Irjn Bcw`n¨n«ps­t¶m AXpasæn {]kvXpX `qan Irjn¡p]bpàasÃt¶m t_m[ys¸Sp¶ ]£w dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v t^mdwþF bnepÅ tm«okv d±m¡ns¡m­v t^mdwþ_n bn D¯chv ]pds¸Sphn¡mhp¶XmWv. t^mdwþF tm«oknse nÀt±iw `qhpSa/ssIhi¡mc³ ]men¨n«nsö XlknÂZmcpsS dnt¸mÀ«v e`n¨mepS³ {]kvXpX `qanbpsS Irjn AhImiw ]camh[n 3 hÀjImebfhnte¡v s]mXptee¯n hn¡p¶Xnmbn ImWn¨v dhyq UnhnjW Hm^okÀ t^mdwþkn bn D¯chv ]pds¸Sphnt¡­XmWv. `qanbpsSbpw
 35. 35. dhyq ssKUv 2019178 `£yhnfIfpsSbpw hnhc§Ä, F{X Imet¯¡pÅ Irjn AhImiamWv ssIamdp¶Xv, teeXobXnbpw kabhpw, teeØew XpS§nb hnhc§Ä tm«okn hyàambn kqNn¸nt¡­XmWv. teeS¯n¸nmbn dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v sU]yq«n XlknÂZmcpsS ]Zhnbn XmsgbÃmsXbpÅ Hcp DtZymKØs NpaXes¸Sp¯mhp¶XmWv. tee¯nmbn nÝbn¨n«pÅ Ipdª XpIbpsS 10% XpI ncX{Zhyambn sI«nhbv¡p¶hsc tee¯n ]s¦Sp¸n¡mhp¶Xpw teew IgnªmepS³ Xs¶ teew sIm­bmfn n¶pw tee¯pIbpsS 25% XpI tiJcnt¡­XpamWv. Ahtijn¡p¶ XpI tee¯obXnbn n¶pw 10 Znhk¯nIw t{IXmhv HSp¡v hcp¯m¯]£w BZyw HSp¡p hcp¯nb 25% XpI kÀ¡mcnte¡v I­psI«ns¡m­v Hcp D¯chv ]mkmt¡­Xpw {]kvXpX XpI JPmhn HSp¡p hcp¯n ]pÀtee¯npÅ S]SnIÄ ssIs¡mtÅ­XpamWv. s]mXpteehpambn _Ôs¸«v teeUbdn, teealkÀ F¶nh X¿mdm¡n kq£n¡m³ teew S¯p¶ DtZymKس _m²yØmWv. teew ØncoIcn¡p¶ ]£w dhyq UnhnjW Hm^okÀ t^mdwþUn bn hn¸ kÀ«n^n¡äv X¿mdmt¡­XmWv. tee¯pIbn n¶pw kÀ¡mcnte¡v sNtíXmb XpI Ign¨v _m¡n `qhpSabv¡v ssI¸äv ckoXv hm§n ssIamtd­XpamWv. teewsIm­bmÄ hyhØIÄ ewLn¡p¶ ]£w dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v I£n¡v ]dbphmpÅXv tIÄ¡m³ Ahkcw ÂIn Bhiysa¦n teew d±v sN¿mhp¶XmWv. teew sIm­bmÄ nÀ±njvS Imemh[n Ahkmn¨ tijhpw {]kvXpX `qan ssIhiw hbv¡p¶ ]£w dhyq UnhnjW Hm^okÀ {]kvXpX hyànsb Bhiysa¦n _e{]tbmK¯neqsS Hgn¸n¨v `qanbpsS ssIhiw bYmÀ° DSabv¡v ssIamdn ÂtI­XmWv. nÀ®bn¡s¸«n«pÅ hnfIÄ Irjn sNbvXncp¶ GsX¦nepw Irjn `qan Bsc¦nepw ]cnhÀ¯s¸Sp¯nbXmtbm ]cnhÀ¯w sN¿phm³ {ian¡p¶Xmtbm Adnhp e`n¡p¶ ]£w {]kvXpX ]cnhÀ¯s¸Sp¯Â nÀ¯n hbv¡phm³ tm«okv ÂtI­Xpw I£n¡v ]dbmpÅXv ]dbphm³ Ahkcw ÂInb tijw Bhiysa¦n ]cnhÀ¯w XSªp sIm­pw nÀ±njvShnfIÄ nÝnX ImebfhnpÅn Irjn sN¿phm³ nÀt±in¨p sIm­pw t^mdwþC bn tm«okv ÂImhp¶XpamWv. XpSÀS]SnIÄ kzoIcn¡phm³ Gähpw BhiyambXv {]kvXpX `qanbn 04/07/67þv sXm«pap¼pÅ 3 hÀj§fntem AXnp tijapÅ XpSÀ¨bmb GsX¦nepw 3 hÀj§fntem GsX¦nepw `£yhnfIÄ Irjn sNbvXncpt¶m F¶ hnhcamWv. CXnte¡mbn Bhiysa¦n Irjn Hm^okdpsS klmbw tXSmhp¶XmWv. t^mdwþC tm«okn ]cmaÀin¨n«pÅ ImebfhnpÅntem ZoÀLn¸n¨p ÂInb ImebfhnpÅntem `qhpSa Irjn sN¿m³ Bcw`n¨n«nÃm¯ ]£w JWvUnI 7þ ]cmaÀin¨n«pÅ {]Imcw {]kvXpX `qanbnse Irjn AhImiw s]mXptee¯n hn¸ S¯p¶Xnv dhyq UnhnjW Hm^okÀ S]SnIÄ kzoIcnt¡­XmWv. C¯c¯n teehn¸ kw_Ôn¨ D¯chv t^mdwþF ^n Bbncnt¡­Xpw teehnev] S¡p¶ kwKXnbn t{IXmhnv t^mdwþUn bn tee hyhØIÄ DÄs¡mÅp¶ Hcp hn¸ kÀ«n^n¡äv ÂtI­XpamWv. Cu D¯chp {]Imcw S¯p¶ (t^mdwþkn AYhm t^mdwþF^v apJm´ncw) tee§fn Bcpw Xs¶ ]s¦Sp¡mXncp¶mtem Asæn tee¯pI {]kvXpX `qanbn n¶pÅ ImÀjnImZmbt¯¡mÄ hfsc Ipdhmbncp¶mtem {]kvXpX `qanbn 3
 36. 36. dhyq ssKUv 2019 179 hÀj¯n Ihnbm¯ Imet¯¡v kÀ¡mÀ DSaØXbn Irjn sN¿p¶Xnv Bhiyamb S]SnIÄ dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v kzoIcn¡mhp¶XmWv. C¯c¯n kÀ¡mÀ taÂtm«¯n Irjn S¯p¶ ]£w Irjn tm¡n S¯p¶Xnpw BZmbw FSp¡p¶Xnpw `qhpSabv¡v D­mbncp¶ FÃm AhImi§fpw kÀ¡mcnv D­mbncn¡p¶XmWv. kÀ¡mÀ tcn«v Irjn sN¿p¶ Ahkc¯n IrjnbneqsS e`n¨ BZmb¯n n¶pw Irjn sN¿n¡p¶Xnp­mb sNehv, `qnIpXn, kÀ¡mcnte¡p sNtíXmb aäv XpIIÄ F¶nh CuSm¡nb tijw Ahtijn¡p¶ XpI `qhpSa¡v ssIamtd­XmWv. `qhnntbmK D¯chnsâ ]cn[nbn hcp¶ `qanbn hyànIÄ¡v hmkKrlnÀ½mW¯nmbn ]camh[n 2.02 BÀ ]cnhÀ¯s¸Sp¯p¶Xnv dhyq UnhnjW Hm^okÀ¡v ApaXn ÂImhp¶XmWv. `qhnntbmK nba{]Imcw KrlnÀ½mW¯nv ApaXn ÂIpt¼mÄ 2.02 BÀ BbpÅ Irjn`qanbpsS Xp­ph¡cWw AphZn¡m³ ]mSnÃm¯XmWv. IqSmsX kao]`qanIfnte¡pÅ oscmgp¡ns XSÊs¸Sp¯p¶ Xc¯nepÅ ]cnhÀ¯hpw AphZobaÃm¯XmWv. C¯c¯n ]cnhÀ¯mpaXn ÂIn D¯chv ]pds¸Sphn¡pt¼mÄ `qanbpsS Xcw amäm³ ]mSnÃm¯Xpw nÝnX Bhiy¯nte¡v nÝnX BÀ `qan ]cnhÀ¯s¸Sp¯p¶Xnv ApaXn ÂIp¶p F¶p am{Xw kqNn¸nt¡­XpamWv. Xcnin«ncn¡p¶ Irjn`qanIfn Irjn sN¿phm³ Bhiys¸«p sImt­m Irjn`qanIfnse Irjn AhImiw teew sNbvXp sImt­m, Irjn`qanIfn atäsX¦nepw hnfIÄ Irjn sN¿p¶Xntm AYhm atäsX¦nepw D]tbmK¯nmbn AphZn¡p¶Xntm DÅ At]£Ifn ApaXn ÂIns¡mt­m, nckn¨p sImt­m DÅ PnÃmIfIvSÀ/dhyq UnhnjW Hm^okdpsS D¯chnsXnsc Bt£]apÅhÀ¡v `qhnntbmK D¯chv t¢mkv II {]Imcw em³Uv dhyq I½ojWÀ ap¼msI A¸o ^b sN¿mhp¶XmWv. tIcf sÂh-bÂ-þ-X-®oÀXS kwc-£W nbaw tIcf kwØm--¯nsâ ]mcn-Øn-XnI hyh-Ø-bpsS kpØn-c-Xbv¡pw ImÀjnI cwKs¯ hfÀ¨ t{]mÕm-ln-¸n-¡p-¶-Xn-pw sÂh-b-ep-Ifpw X®oÀ¯-S-§fpw kwc-£n¨p nÀ¯p-¶-Xnpw Ah-sb ]cn-hÀ¯s¸Sp-¯p-¶Xpw cq]m-´-c-s¸-Sp-¯p-¶-Xpw nb-{´n- ¡p-¶-Xnpw th­n-bmWv tIcf sÂh-b X®oÀ¯S kwc-£W nbaw ne-hn h¶n-«p-Å-Xv. (2008-þse tIcf sÂh-bÂ-þ-X-®oÀ¯-S-kw-c-£W nbaw (BIvSv 28), 2018-þse 29-þmw BIvSv {]Imcw t`Z-KXn sNbvXp sIm­pÅ 06.07.2018þse 26798/seKv.-_n2/ 2017/nbaw w. hnÚm-]-w, 06.07.18þse 1820 ¼À Akm-[m-cW Kkäv {]Imcw {]kn- ²-s¸-Sp-¯n-b-Xv.) {]kvXpX t`Z-KXn nb-a-¯n 2008þse nb-a-¯nse 5,8,9,10,12,13,14,16,19,20,23,25 F¶o hIp-¸p-IÄ t`Z-KXn sN¿p-Ibpw, 27 F apX 27 Un hsc- bpÅ ]pXnb hIp-¸p-IÄ tNÀ¡p-Ibpw sNbvXp. sÂh-b þ hÀj-¯n Hcp {]mh-iy-sa-¦nepw sÂIrjn sN¿p-¶tXm AsÃ-¦n sÂIr-jn¡v Ap-tbm-Py-am-bXpw F¶m Irjn sN¿msX Xcn-in-«n-cn-¡p-¶-Xp-amb FÃm- ¯cw nehpw AXn-tm-S-p-_-Ôn-¨pÅ Nnd-IÄ, Pe-nÀ¤-a Nmep-IÄ, Ipf-§Ä, ssIt¯m-Sp-IÄ F¶n-hbpw DÄs¸-Sp¶p (h-Ip¸v 2(12)).
 37. 37. dhyq ssKUv 2019180 X®oÀ¯Sw- þ sÂh-b-ep-Ifpw Zn-Ifpw Hgn-sI-bpÅXpw D]cnXew hsc Pe-¯nsâ km¶n-²y-apÅ Øe-§Ä. Imb-ep-IÄ, Agn-ap-J-§Ä, tNäp-{]-tZ-i-§Ä, IS-tem-c-Im-b-ep- IÄ, I­Â¡m-Sp-IÄ, NXp-¸p-n-e-§Ä, NXp-¸nse ImSp-IÄ F¶nh CXn DÄs¸-Sp¶p (h-Ip¸v 2 (18)). ]cn-hÀ¯--¯n-pÅ ntcm-[w þ Cu nbaw ne-hn h¶ 12.08.2008 apX kwØm- s¯ sÂh-bepIÄ bmsXmcp ImW-h-imepw ]cn-hÀ¯--s¸-Sp-¯mtm, cq]m-´-c-s¸- Sp-¯mtm ]mSnÃm¯-Xm-Ip¶p (h-Ip¸v 3(1)). Cu XobXn apX kwØm-s¯ X®oÀ¯- S-§Ä AtX-t]mse Im¯p-kq-£nt¡­Xpw Ahsb cq]m-´-c-s¸-Sp-¯p-¶Xpw Ah-bn n¶pw aW hmcp-¶Xpw ntcm-[n-¨n-cn-¡p¶p (h-Ip¸v 11). Cu nb-a-¯nv hncp-²-ambn cq]m-´-c-s¸-Sp-¯nb sÂh-bentem X®oÀ¯-S-¯ntem GsX-¦nepw {]hÀ¯ntbm nÀ½m- Wtam sN¿p-¶-Xn-pÅ bmsXmcp ssek³kpw Xt±-i Øm]--§Ä ÂIm³ ]mSnà (h-Ip¸v 14). in£ þ sÂh-btem X®oÀ¯-Stam nb-a-hn-cp-²-ambn ]cn-hÀ¯--s¸-Sp-¯pItbm cq]m´cs¸Sp¯pItbm sN¿p¶ GsXm-cmÄ¡pw 6 amkw apX 3 hÀjw hscbpÅ XShpw 50000 cq] apX 1 e£w cq] hsc-bp-Å-Xp-amb ]ngbpw e`n-¡m-hp-¶-Xm-Wv(h-Ip¸v 23). {]mtZ-in-I-Xe nco-£W kanXn þ Cu nb-a-¯nse hyh-Ø-IÄ S-¸n-em-Ip-¶p-t­m- sb¶v nco-£n-¡m³ Hcp {]mtZ-in-I-Xe kanXn¡v cq]w ÂIn-bn-cn-¡p¶p (h-Ip-¸v 5). {Kma-]-©m-b¯v/apnkn-¸m-enän/tImÀ¸-td-j³ þ {]kn-Uâ v/tabÀ þ sNbÀam³ Irjn Hm^o-kÀ þ I¬ho-À hntÃPv Hm^o-kÀ þ AwKw Irjn Hm^o-kÀ kaÀ¸n-¡p¶ 6 sÂIÀj-I-cpsS ]m-en n¶pw PnÃm-I-f-ÎÀ ma-nÀt±iw sN¿p¶ 3 {]Xn-n-[n-IÄ (N«w 3) þ AwK-§Ä {]mtZ-in-I-Xe nco-£-W-k-an-Xn-bpsS A[n-Im-c-§Ä þ Cu nb-a-¯nse hyh-Ø-IÄ ]men-¡-s¸-Sp-¶p-t­m-sb¶v nc-´cw ]cn-tim-[n-¡p-I. GsX-¦nepw Xc-¯n-epÅ ewL-- §Ä {i²-bnÂs¸-«m BÀ.-Un.-Hbv¡v dnt¸mÀ«v ÂIp-I. CXv kw_-Ôn¨v s]mXp-P--§- fn n¶v e`n-¡p¶ ]cm-Xn-IÄ ]cn-tim-[n-¡p-Ibpw nb-a-ew-Lw XS-bp-¶-Xn-mbn {]iv- ¯n CS-s]-Sp-Ibpw sN¿pI. sÂh-b Xcn-in-«n-cn-¡p-¶-Xnsâ ImcWw kw_-Ôn¨v Atz-jn-¡p-I, Ah Irjn sN¿p-¶-Xnv Bh-iy-amb ]cn-lmc nÀt±-i-§Ä ÂIp-I. sÂhb cq]m´cs¸Sp¯p¶Xnmbn e`n¡p¶ At]£Ifnt·Â ]cntim[ S¯n dnt¸mÀ«v X¿mdm¡n PnÃmXe A[nIrX kanXnbv¡v kaÀ¸n¡pI. {]mtZ-in-I-Xe nco-£W kan-Xn-bpsS Npa-X-e-IÄþ nbaw ne-hn h¶v aq¶v amk- ¯n-Iw Irjn-tbm-Ky-amb sÂh-b-ep-I-fp-tSbpw X®oÀ¯-S-§-fp-tSbpw kÀtÆ ¼cpw hnkvXr-Xnbpw DÄs¸-sS-bpÅ hnh-c-§Ä AS-§nb Umäm-_m¦v X¿m-dm¡n _Ô-s¸« Xt±i Øm]--¯nsâ sk{I-«dn aptJ hnÚm-]w sN¿n¨v Xt±i Øm]--§-fnepw hntÃPv Hm^o-knepw {]ZÀin-¸n-t¡-­-XmWv (N«w 4). Umäm _m¦nse DÅ-S-¡-§Ä {]Imcw _p²n- ap«-p-`-hn-¡p¶ GsXm-cm-fnpw _Ô-s¸« RDO-þbv¡v At]£ kaÀ¸n¡m-hp-¶Xpw RDO- þaq¶p amk-§Ä¡p-Ån At]£ XoÀ¸m-t¡-­-Xp-am-Wv. AXp-{]-Imcw Umäm-_m-¦n DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-ff `qan sÂh-btem X®oÀ¯-Stam Aà F¶v RDO-þbv¡v t_m[y-s¸Sp- ¶ ]£w BbXv Umäm-_m-¦n n¶pw o¡w sNbvX-Xmbn Icp-X-s¸-Sp-¶-Xp-am-Wv. kan-
 38. 38. dhyq ssKUv 2019 181 Xn-bpsS Izmdw 3 Dw tbmK-Øew ]©m-b¯v Hm^okpw 5(5) annävkv kq£n-t¡­ BÄ Irjn Hm^o-kdpw BWv (h-Ip¸v 5(6)). dnt¸mÀ«nwKv Hm^o-kÀamÀ þ nb-a-¯nse sÂhbepIfpambn _Ôs¸« hyh-Ø-IÄ ewLn-¡p¶ {]hr¯n-IÄ BÀ.-Un.-Hbv¡v dnt¸mÀ«v sNt¿-­Xv dnt¸mÀ«nwKv Hm^o-k-dmb Irjn Hm^o-k-dpsS D¯-c-hm-Zn-¯-amWv (h-Ip¸v 7). CXn ax-]qÀÆ-amb hogvN hcp-¯p¶ ]£w hIp¸v 23 {]Imcw in£mÀl-amb Ipä-ambn IW-¡m-¡p-¶-Xm-Wv. A[n-Im-c-s¸-Sp-¯nb DtZym-K-ØÀ þ hntÃPv Hm^o-k-dpsS ]Z-hn-bn Xmsg-b-Ãm¯ dhyq DtZym-K-Ø-tcbpw A[n-Im-c-s¸-Sp-¯nb DtZym-K-Ø-cmbn HutZym-KnI Kkäv hnÚm-]w hgn nb-an-¡m-hp-¶-Xm-Wv. (hIp¸v 12). Cu nb-a-¯nse hyh-Ø-IÄ ewLn-¡-s¸-«n-«p- t­m-sb¶v ]cn-tim-[n-¡p-¶-Xn-mbn FÃm k¶m-l-t¯m-sSbpw _Ô-s¸« GsXmcp Øe¯pw {]th-in-¡m-hp-¶Xpw (12 (2)(-F)) _Ô-s¸« Ipä-§Ä XS-bp-¶-Xnpw nb-a-hn- cp-²-ambn D]-tbm-Kn¨ hml--§fpw D]-I-c-W-§fpw, Ifn-a®v, aWÂ, a®v, CjvSn-I, ssS apX-em-bh ]nSn-s¨-Sp-¡p-¶-Xnpw nb-a-hn-cp-²-amb {]hÀ¯--§Ä nÀ¯n-h-bv¡m³ Bh- iy-s¸Sp¶Xnpw (5þ12(26)) A[n-Imcw D­m-bn-cn¡pw (h-Ip¸v 12). Bh-iy-am-sW-¦n GsXmcp hyàn-bn n¶pw hnh-c-§Ä Bh-iy-s¸-Sp-¶-Xnpw hml--§tfm D]-I-c-W- §tfm ]nSns¨Sp¡p¶Xnpw (hIp¸v 12-,19) A[nImcw D­mbncn¡pw. C¯c¯n ]nSns¨Sp¯ hkvXp¡Ä I­p sI-«p-¶-Xn-pÅ dnt¸mÀ«v S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-¶-Xn-mbn PnÃm- I-f-ÎÀ¡v 48 aWn-¡q-dn-Iw Ab-bvt¡-­-Xp-amWv (h-Ip¸v 19). PnÃþkw-Øm--Xe kan-Xn-IÄ þ sÂh-b-ensâ DS-a-Øv Xma-kn-¡p-¶-Xn-pÅ hoSv nÀ½n-¡p-¶-Xn-mbn sÂh-b cq]m-´-c-s¸-Sp-t¯-­-Xmbn h¶m A¯cw At]-£- IÄ ]cn-K-Wn-¡p-¶-Xmbn BÀ.-Un.H A²y-£pw {]n³kn-¸Â Irjn Hm^o-kÀ I¬ho- dpw If-ÎÀ ma-nÀt±iw sN¿p¶ 3 sÂIÀj-IÀ AwK-§-fmbpw Hcp PnÃm-Xe I½n- änsb If-ÎÀ cq]o-I-cn-t¡-­-Xm-Wv (h-Ip¸v 9). s]mXp Bh-iy-§Ä¡mbn sÂh-b nI-t¯-­-Xnv th­n-bpÅ At]-£-I-fn ]mcn-Øn-XnI hyXn-bm--§Ä DÄs¸-sS-bpÅ Imcy-§Ä ]cn-K-Wn¨v Xocp-am--sa-Sp-¡p-¶-Xn-mbn ImÀjn-tIm¸¶ I½o-j-WÀ I¬ho- dpw em³Uvv dhyq I½o-j-WÀ, kÀ¡mÀ ma-nÀt±iw sN¿p¶ ]cn-ØnXn hnZKv²À, sÂIrjn imkv{X-Ú³ F¶n-hÀ AwK-§-fmbpw DÅ Hcp kwØm--Xe kanXn cq]o- I-cn-¡p-¶-XmWv (h-Ip¸v 8). hoSv hbv¡p-¶-Xn-pÅ At]-£-IÄ þ sÂhbensâ DSaØv Xmaknbv¡p¶Xnmbn hoSv hbv¡p¶Xnv sÂhb cq]m´cs¸Sp¯p¶Xnv {]mtZinI kanXn ap¼msI e`n¡p¶ At]£IÄ Irjn B^okdptSbpw hntÃPm^okdptSbpw AtzjW dnt¸mÀ«pIfptSbpw aäv AtzjW§fptSbpw ASnØm¯n {]mtZinIXe nco£WkanXn X§fpsS ip]mÀi klnXw ]camh[n 60 Znhk¯nIw PnÃmXe kanXnbpsS ]cnKWbv¡mbn Ab¨p sImSpt¡­XmWv (N«w 5(2)) hIp¸v 9(8)  ]dªn«pÅ FÃm hnhc§fpw ip]mÀibn DÄs¸«ncn¡Ww. C§s Abbv¡p¶ At]£IÄ sÂhbensâ cq]m´cs¸Sp¯Â ]mcnØnXnI hyhØtbbpw tNÀ¶p InS¡p¶ sÂhbense Irjntbbpw {]XnIqeambn _m[nbv¡pIbnsöpw sÂhbensâ DSaØtm IpSpw_¯ntm Cu Bhiy¯np ]änb Øew B PnÃbn kz´ambn Csöpw sI«nSw nÀ½nbv¡p¶Xv AbmfpsS kz´w Bhiy¯npth­nbmsW¶pw {]kvXpX sÂhb aäv sÂhbepIfm Npäs¸«p InS¡p¶Xsöpw {]mtZinIXe kanXn ip]mÀi sNbvXm am{Xta BÀ.Un.H
 • VishnuPSuresh

  Oct. 15, 2020
 • remianathanmk1

  Sep. 30, 2019
 • sebinjames10

  May. 4, 2019
 • AjoKJohn

  Feb. 28, 2019

REVENUE GUIDE KERALA 2019 - The BIBLE of Kerala Land Revenue Officers uploaded by T James Joseph Adhikarathil Kottayam

Vues

Nombre de vues

1 262

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

10

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

4

×