Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nama vila

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Villa facade
Villa facade
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Nama vila

Télécharger pour lire hors ligne

نمای ویلا اولین عاملی است که نظر مخاطب را به ویلای شما جلب می‌کند و نمادیزاین تخصصا در حیطه طراحی و اجرای نما ویلا فعالیت دارد.
همان‌طور که می‌دانید در طراحی و ساخت ویلاها باید تلاش کرد تا از همه توانایی در راستای اجرای نمایی خلاقانه و زیبا بهره برد.

نمای ویلا اولین عاملی است که نظر مخاطب را به ویلای شما جلب می‌کند و نمادیزاین تخصصا در حیطه طراحی و اجرای نما ویلا فعالیت دارد.
همان‌طور که می‌دانید در طراحی و ساخت ویلاها باید تلاش کرد تا از همه توانایی در راستای اجرای نمایی خلاقانه و زیبا بهره برد.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité
Publicité

Nama vila

  1. 1. ‫ویال‬ ‫نمای‬ ‫دیزاین‬ ‫نما‬
  2. 2. ‫ویال‬ ‫نمای‬ • ‫نمادیزاین‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫جلب‬ ‫شما‬ ‫ویالی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫نظر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عاملی‬ ‫اولین‬ ‫ویال‬ ‫نمای‬ ‫نما‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫تخصصا‬ ‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫ویال‬ . ‫راست‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫ویالها‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫طور‬‫همان‬ ‫ای‬ ‫نما‬ ‫اجرای‬ ‫برد‬ ‫بهره‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫یی‬ . ‫دارد‬ ‫نیز‬ ‫ویال‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫مستقیمی‬ ‫تاثیر‬ ،‫زیبابی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ویال‬ ‫نمای‬ . ‫ساختمان‬ ‫ویالها‬ ‫محصور‬ ‫سبزی‬ ‫فضاهای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫اصوال‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫هایی‬ ‫هستند‬ . ‫مهم‬ ‫ر‬ ‫الزم‬ ‫دقت‬ ،‫بنا‬ ‫فرم‬ ‫طراحی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آرامش‬ ‫ویالها‬ ‫ساکنین‬ ‫معیار‬ ‫ترین‬ ‫ا‬ ‫بگیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫نمای‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ . ‫ک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ویالیی‬ ‫ساختمان‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫نمادیزاین‬ ‫امل‬ ‫کند‬ ‫آشنا‬ . ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫متخصصان‬ ‫ویال‬ ‫نمای‬ ‫آید‬‫برنمی‬ ‫آن‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ . ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫نمادیزاین‬ ‫با‬ ‫پس‬ .
  3. 3. ‫ویال‬ ‫نمای‬ • ‫ویالیی‬ ‫ساختمان‬ ‫نمای‬ • ‫ک‬ ‫دوبلکس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫باز‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫فضاهای‬ ‫به‬ ،‫گفتیم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫طور‬‫همان‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫جنگل‬ ،‫شهرها‬ ‫اطراف‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫دریا‬ ‫و‬ ‫کوهستان‬ ،‫ها‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫ویال‬ ‫شوند‬ ‫شود‬ . ‫ساختمان‬ ‫ویالها‬ ‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫بزرگی‬ ‫بازشوهای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫درونگرا‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫هایی‬ . ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫ویالی‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ‫حتی‬ ،‫داخلی‬ ‫فضاهای‬ ‫طراحی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫خاص‬ ‫تخصص‬ ‫نیز‬ . ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫شاید‬ ‫نما‬ ‫طراحی‬ ‫است‬ ‫آسانی‬ ‫کار‬ ‫ویال‬ ‫ی‬ .
  4. 4. ‫ویال‬ ‫نمای‬ • ‫اقلیم‬ ،‫ملک‬ ‫شرایط‬ ‫برحسب‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫خاص‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫ویال‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫طراحی‬ ‫موجود‬ ‫شرایط‬ . ‫آن‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫باال‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫طراح‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫آید‬‫برمی‬ . • ‫طراح‬ ،‫دوبلکس‬ ‫ویال‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫ویال‬ ‫نمای‬ ‫درطراحی‬ ‫متخصص‬ ‫نمادیزاین‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫ویالی‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ،‫رومی‬ ‫ویالی‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ،‫مدرن‬ ‫ویالی‬ ‫نما‬ … ‫باشد‬ ‫می‬ . • ‫تاییدی‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫قطعا‬ ‫نسپارید‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ویالی‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ‫اگر‬ ‫از‬ ‫نما‬ ‫ه‬ ‫خورید‬‫برمی‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫شهرداری‬ . ‫نسپارید‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ویالی‬ ‫نمای‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫خود‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫پس‬ !

×