Ce diaporama a bien été signalé.

Kham ls than kinh

79

Partager

Prochain SlideShare
Mien dich y hoc hn
Mien dich y hoc hn
Chargement dans…3
×
1 sur 24
1 sur 24

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Kham ls than kinh

 1. 1. LOGO KHÁM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN THẦN KINH Giảng viên: ThS. BS. Võ Bằng Giáp
 2. 2. Dấu hiệu thần kinh khu trú là gì? 1. Vận động 2. Cảm giác 3. Dinh dưỡng
 3. 3. 1. Trương lực cơ 2. Cơ lực 3. Phản xạ gân xương KHÁM VẬN ĐỘNG
 4. 4. KHÁM TRƯƠNG LỰC CƠ - Ðánh giá độ chắc của cơ - Ðánh giá độ ve vẫy - Ðánh giá độ co duỗi
 5. 5. - Giảm trương lực: Giảm TLC do liệt gặp trong tổn thương thần kinh ngoại biên hoặc khi tổn thương nơron vận động trung ương giai đoạn liệt mềm (có sốc não, tủy) ngoài ra còn không do liệt như trong tổn thương cảm giác sâu, rễ sau, sừng sau tủy, tiểu não, thể vân mới. - Tăng trương lực: Bao gồm tăng trương lực cơ do liệt và không do liệt (bệnh Parkinson, kích thích màng não, uốn ván ) KHÁM TRƯƠNG LỰC CƠ
 6. 6. Nghiệm pháp Barré * Chi trên: Người bệnh nằm ngữa, giơ thẳng 2 tay ra phía trước tạo với mặt giường một góc 600 .
 7. 7. Chi dưới: Người bệnh nằm sấp đưa 2 cẳng chân không chạm vào nhau tạo với mặt giường một góc 45. Nghiệm pháp Barré
 8. 8. KHÁM CƠ LỰC Khả năng thực hiện động tác Bậc 0 Liệt hoàn toàn Bậc 1 Cơ cử động nhưng không thực hiện được động tác Bậc 2 Thực hiện được động tác nhưng không chống được lực trọng trường Bậc 3 Chống được lực trọng trường nhưng không chống được lực cản Bậc 4 Chống được lực trọng trường và lực cản nhưng yếu Bậc 5 Hoàn toàn bình thường 6 BẬC THỬ CƠ
 9. 9. KHÁM PHẢN XẠ  Mục đích và ý nghĩa của khám phản xạ. - Có rối loạn phản xạ, chắc chắn là có tổn thương thực thể ở bộ máy thần kinh. - Đối chiếu các khoanh phản xạ với vị trí khu trú của phản xạ bị rối loạn, ta có thể biết được địa điểm của tổn thương.
 10. 10.  Khám một số phản xạ chính: - Phản xạ gân xương chi trên + Phản xạ gân xương quay: địa điểm gõ mỏn trâm quay. Phản xạ xuất hiện gấp cẳng tay do co cơ ngữa dài. + Phản xạ tam đầu: gõ gân cơ tam đầu, duỗi cẳng tay. + Phản xạ gân cơ nhị đầu: gân cơ nhị đầu, co cẳng tay. -Phản xạ gân ương chi dưới: + Phản xạ gân cơ tứ đầu đùi + Phản ạ gân gót KHÁM PHẢN XẠ
 11. 11. THAY ĐỔI PXGX - Tăng PX: Tăng PX là giật đoạn chi mạnh, đột ngột, biên độ rộng. Có những mức độ tăng hơn như sau: +PX lan truyền: Gõ ngoài vùng gây phản xạ vẫn gây PX. +PX đa động:Gõ một lần giật 3-4 lần. Tăng PX gân xương gặp trong liệt cứng (tổn thương tháp).
 12. 12.  Phản xạ da, niêm mạc  xạ da bụng: dùng vật nhọn nhưng không quá sắt để kích thích. Có ba trung tâm khác nhau, da bụng trên: kích thích trên rốn, da bụng giữa: kich giữa rốn, da bụng dưới: kích thích dưới rốn. Đáp ứng phản xạ cơ bụng co giật, rốn như rúm ( co nhúm) lại.  Phản xạ da bìu: Kích thích 1/3 trên mặt trong đùi. Da bìu co rúm lại, tinh hoàn đi lên trên. Giảm hoặc mất tức bệnh lý, có tổn thương thần kinh.  Dấu babinski (phản xạ da lòng bàn chân)  Hoffmann KHÁM PHẢN XẠ
 13. 13. PX da lòng bàn chân - BN nằm 2 chân duổi thẳng dùng kim vạch dọc bờ ngoài lòng bàn chân từ gót đến hết nếp gấp lòng bàn chân một cách từ từ. - Bình thường tất cả các ngón gấp xuống. - Khi kích thích như vậy nếu ngón cái duỗi ra từ từ.
 14. 14. HOFFMANN -Bàn tay người bệnh để sấp, cầm đầu ngón tay giữa bật vài cái. Dấu hiệu Hoffmann dương tính (bệnh lý) khi mỗi lần bật như vậy, ngón cái và ngón trỏ ngườibệnh sẽ có động tác khép lại như gọng kìm.
 15. 15. KHÁM CẢM GIÁC • Phát hiện rối loạn cảm giác • Nguyên tắc và kỹ thuật khám: phải làm người bệnh an tâm, và giải thích trước khi khám. • Cần nắm vững các sơ đồ vùng cảm giác, D5 ở ngang vú, D10 ở ngang rốn. • Kỹ thuật khám: •Cảm giác nông: cảm giác sờ, dùng bút lông quệt vào trong vùng da người bệnh. •Cảm giác sâu: cảm giác rung, khám bằng cách dùng âm thoa, cảm giác tư thế, vị trí, phần xác định sơ cấp (sờ), phần xác định cao cấp (nhận biết đồ vật).
 16. 16. HỘI CHỨNG MÀNG NÃO  Xaûy ra trong vieâm nhieãm maøng naõo, xuaát hieän vaät chaát laï trong khoang döôùi nheän hoaëc taêng aùp löïc dòch tuûy soáng  TCCN: nhöùc ñaàu keøm vôùi ñau vaø cöùng gaùy; buoàn noân vaø noân oùi; böùt röùt, taêng caûm, sôï aùnh saùng, uø tai; soát, laïnh run, vaø caùc bieåu hieän nhieãm truøng khaùc; luù laãn, saûng, hoân meâ, hoaëc co giaät; yeáu lieät tay chaân.  Khaùm: daáu hieäu kích thích maøng naõo bao goàm daáu cöùng gaùy (cöùng coå), daáu Kernig vaø daáu Brudzinski
 17. 17. Dấu Kernig  Ngöôøi khaùm giöõ chaân beänh nhaân duoãi thaúng, töø töø gaäp ñuøi beänh nhaân leân vuoâng goùc vôùi thaân mình taïi khôùp hoâng.  Daáu Kernig döông tính: cöû ñoäng gaäp töï ñoäng taïi khôùp goái khi gaäp ñuøi beänh nhaân
 18. 18. Dấu Brudzinski  Ngöôøi khaùm ñaët moät tay sau ñaàu beänh nhaân, moät tay leân ngöïc beänh nhaân, coá gaéng gaäp ñaàu beänh nhaân thuï ñoäng theo höôùng caèm chaïm ngöïc.  Daáu Brudzinski döông tính khi beänh nhaân thaáy ñau doïc theo coät soáng töø coå xuoáng löng vaø töï ñoäng gaäp ñuøi vaø goái caû hai chaân.
 19. 19. KHÁM PHỐI HỢP ĐỘNG TÁC VÀ THĂNG BẰNG
 20. 20. Khám lâm sàng thần kinh ThS.BS. Võ Bằng Giáp Test Romberg
 21. 21. Khám lâm sàng thần kinh ThS.BS. Võ Bằng Giáp NGHIỆM PHÁP ĐI HÌNH SAO BABINSKI - WEIL
 22. 22. Khám lâm sàng thần kinh ThS.BS. Võ Bằng Giáp NGHIỆM PHÁP NGÓN TAY CHỈ MŨI
 23. 23. KHÁM RỐI LOẠN DINH DƯỠNG – CƠ TRÒN - Teo cơ - Loét - Đại tiểu tiện tự chủ

×