Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ultraextraresumoquemaisnonsepoderesumirconlinguaxedeandarporcasa

Resumo dos apuntes do grupo común sobre as revolucions liberais para 4º da ESO. CPI de Castroverde. 2017

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ultraextraresumoquemaisnonsepoderesumirconlinguaxedeandarporcasa

  1. 1. “Ultraextraresumoquemaisnonsepoderesumirconlinguaxedeandarporcasa” Porque nos molestamos en estudar o liberalismo? O liberalismo é o que nos permitiu pasar do absolutismo á democracia1 actual. É moi importante porque eramoi difícil saírdesasituacióndo Antigo Réxime na que se levaba tanto tempo, na que había: - Soberanía real: o rei ou a raíña eran os que tiñan o poder, tiñan a soberanía, e non había ningunhalei ninnadaque ospuiderafrear. Porenriba do rei non había ninguén. Eran reis por dereito divino, ou sexa, porque Deus así o quería. - Concentración de poderes: o monarca tiña todo o poder, facía as leis (lexislativo), mandaba e organizaba (executivo) e xulgaba se se cumprira a lei ou non (xudicial). Evidentemente o rei ou a raíña non facían todo iso en persoa, tiñan validos que lles axudabana gobernar,xuicesque xulgaban...peroquentomabaasdecisiónsouelixía a quen as tomaba no seu nome, era o rei ou a raíña. - Desigualdade dos súbditos ante a lei: había dous grupos sociais que tiñan privilexios (nobreza e clero) e outro que non os tiña (Terceiro Estado2 ). E de onde saíu o pensamento liberal? Xurdiu así de pronto? Non xurdiu de repente no século XIX. O liberalismo pon en práctica moitas das ideas que defenderan os ilustrados e ilustradas no século XVIII. A diferenza é que no século XVIII a ilustraciónnon tomouo poder,senónque sóconseguiuque algúnsreise raíñasabsolutos,sen deixarde serabsolutos,é dicir, sen darlle ningún poder ao pobo, aplicaran algunhas medidas reformistas: o que chamamos déspotas ilustrados. En cambio o liberalismo, cunha serie de revoluciónsque chamamos revolucións burguesas ou revolucións liberais, conseguiron facer un cambioespectacular:darlle opoderaopobo,aínda que nunprincipioese pobononeranen realidade toda a poboación, senón só a burguesía (a xente rica, dona de negocios, comercio, industrias, banca...). Que novidades introducía o liberalismo? - Soberanía Nacional:o podertenoo pobo.O poboexerce oseu poder a través do voto ou sufraxio. - Igualdade ante a lei:xanon hai privilexiadose nonprivilexiados.Todoomundoé igual ante a lei. Ademais consideran que hai unha serie de dereitos naturais que ten todo home ao nacer.Para defender estesdereitosescriben declaracións solemnes nas que enumeran todos eses dereitos. - Constitucións: redactan constitucións, que son a lei mais importante do país e que estápor enribade calqueraoutropoder. Ninguén pode facer unha lei que vaia contra a constitución, ou gobernar en contra do que mande a constitución. A constitución serve para defender os dereitos conseguidos. 1 Democracia:o que temos hoxe en día en España en que o pobo é o que manda (ou sexa que temos nos a soberanía, o poder). Mandamos a través dos nosos votos, nas eleccións. Aínda que non eliximos aorei, o rei, en realidade reinaperonongoberna, así que nono contamos). 2 Lembrade que dentro do terceiro estado había xente moi rica (burguesía) e xente pobre ou moi pobre.
  2. 2. - O poder está dividido entre distintos organismos ou persoas para que uns controlen aos outros: o Lexislativo: unha cámara de representantes3 ou parlamento fai as leis. Ese parlamento é elixido pola poboación nas eleccións. o Executivo: goberna unha ou varias persoas elixidas pola poboación4 . o Xudicial: o exercen xuíces independentes. Que revolucións liberais houbo?  A Guerra da Independencia dos EE.UU. O Reino Unido tiña colonias en América do Norte. O Reino Unido explotaba ás colonias economicamente e se reservaba o monopolio comercial, é dicir, que as colonias americanas non podían comerciar con quen quixeran. Así que a burguesía revelouse e declarou a independencia das colonias americanas. Pero o máis importante é que organizaron a nova federaciónde Estadosque crearoncos principiosdoliberalismo:soberaníanacional,igualdade ante a lei,constitución,división de poderes e sufraxio. En 1789, o mesmo ano que comezou a famosaRevoluciónFrancesanocontinenteeuropeo,enAmérica, os Estados Unidos elixían ao primeiro presidente.  A Revolución francesa. Os europeosdámoslle máisimportanciaáRevoluciónFrancesaque aamericana, porque a RevoluciónFrancesaespallouosprincipiosdoliberalismoporEuropa. Comezouen 1789 e para nós é tan importante que consideramos esta data como o comezo da Idade Contemporánea. En Francia había unha gran crise económica. Os impostos eran moi altos e aínda así non chegaban para os gastos do Estado. O rei Luis XVI necesitaba conseguir máis cartos pero xa non podía cobrarlle máis ao Terceiro Estado (campesiñado, burguesía e resto de habitantes das cidades...). Primeiro intenta convencer á nobreza privilexiada de que paguen impostos voluntariamente,perononoconsigue.EntónconvocaosEstadosXerais,que eraunha reunión propia do Antigo Réxime na que se xuntaban representantes dos tres estamentos (nobreza, clero e Terceiro Estado), para intentar convencelos de que pagaran. 3 Pode haber dúas cámaras ou unha. 4 Nas monarquías do século XIX será a raíña ou o rei quen goberne.
  3. 3. Porque dicimos que os Estados Xerais eran de carácter absolutista se se parecen a un parlamento?.Poisporque os parlamentos democráticos ou liberais os convoca o pobo, non o rei, e teñen o poder de facer as leis. Estes Estados Xerais non podían facer leis que o rei non quixera. Ademais notábase que non eran todos e todas iguais ante a lei porque votaban por estamento,non por persoa. Nos Estados Xerais a nobreza tiña un voto, o clero outro voto e o Terceiro Estado outro voto. O Terceiro Estado, os non privilexiados, estaban en desvantaxe. Pero as ideas da Ilustración espalláranse e influíron para que os membros do Terceiro Estado se atreveran a solicitar o voto por persoa en vez de por Estamento e o rei os apoiaba porque nese momentoprecisointeresáballe,paraconvenceraosprivilexiados de que pagaran impostos. Estaban discutindo se votaban por persoa ou por estamento cando o Terceiro Estado decidiu reunirse e declarar que tiñan o poder da nación como seus representantes, eles e os membros da nobreza e o clero que quixeran unírselles, pero votando por persoa. O pobo facíase co poder, quitándollo ao rei. Esa reunión chamouse Asemblea Nacional e decidiron facer unha constitución. O rei ao principio non estivo de acordo con estes cambios que lle restaban a el moito poder, pero ao final tivo que aceptalo, porque nas rúas e en toda Francia houbo revoltas e creáronse organismos revolucionarios que o obrigaron a aceptar a situación e ser un rei constitucional en lugar dun rei absoluto. A nova asemblea, ademais de redactar unha constitución, fixo unha serie de leis que acabaron co Antigo Réxime (aboliron os señoríos, eliminaron os gremios, separaron os poderes, instauraron o sufraxio...). A revolución foi longa e confusa, porque os liberais tiñan diferenzas entre eles: habíaos monárquicose republicanos,conservadorese progresistas...e ademaisvariospaíseseuropeos declaráronlle a guerra a Francia pois non querían que a revolución se espallara aos seus territorios. O rei Luis XVI non colaboraba cos liberais, que acabaron proclamando unha república e prescindindo do rei, ao que acabaron acusando de traizón e guillotinándoo. Houbovarias etapas,entre elasunha á que se lle chama “O Terror”, un período ditatorial lideradoporRobespierre,noque perseguirone executaron a todas as persoas sospeitosas de estar en contra da revolución. A piques de acabar o século XVIII Napoleón deu un golpe de Estado e tomou o poder. A principios do XIX proclamouse emperador de Francia. O imperio napoleónico converteuse nunhacuriosamesturaentre liberalismoe ditadura.A extensióndoimperiopropagouas ideas liberais, como a elaboración de constitucións. Tamén propagou o nacionalismo.  As Revolucións de 1820, 1830 e 1848.
  4. 4. E dende que houbo a primeira revolución liberal nos EE.UU. xa se acabou o absolutismo? Non.DespoisdaRevoluciónFrancesa,candoaspotenciasabsolutistaseuropeasvenceron a NapoleóncomezouoperíododaRestauración,noque se restaura de novoo absolutismo.As potenciasabsolutistas fixeronuncongresoenVienaonde acordaronintervirmilitarmente nos países nos que houbera algunha revolución liberal. Fixeron alianzas para loitar contra as posibles revoltas liberais. Así que na primeira metade do século XIX haberá absolutismo, pero tamén revoltas liberaisendiferentespaíses.Asmáisimportantessonasondasrevolucionariasque comezaron en 1820, 1830 e 1848 e que se espallaban por varios países. Eran revolucións liberais que ás veces combinaban ideas nacionalistas.

×