Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
“ท่องเที่ยวไทย ใครรับผิดชอบ”       โดย นายพงศธร เกษสาลี        รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน         ก...
ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย                2
ช่วงการเปลี่ยนผ่านสาคัญของการท่องเที่ยวไทย   2503  ยุคก่อตั้ง อ.ส.ท.   2522  เปลี่ยนเป็น ททท.   2545  ก่อตั้งก...
พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2522)        1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการ   ...
หน่วยงานสาคัญและหน้าที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    ด้านการส่งเสริมการตลาด        ด้านการพัฒนาการท่องเที่...
โครงสร้างหน่วยงานด้านการท่องเทียวในปัจจุบัน                ่               นายกรัฐมนตรี  รอ...
กลไกการทางานร่วมกันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย              7
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท...
วิวัฒนาการของการท่องเทียวไทย            ่                9
การเติบโตของการท่องเที่ยวไทยในช่วง 53 ปี                                         ...
การดาเนินงานที่ผ่านมาของ ททท.                11
แนวทางการส่งเสริมการตลาด2523 : “VISIT THAILAND YEAR” ครังที่ 1                ้    2530 : “VISIT THAIL...
แนวทางการส่งเสริมการตลาด2541 – 2542 : LAUNCHING “AMAZING THAILAND”                       13
แนวทางการส่งเสริมการตลาด2550 – CURRENT : PROLONGING “AMAZING THAILAND”                         14
แนวทางการส่งเสริมการตลาด2546 : LAUNCHING “Unseen in Thailand”                    15
แนวทางการส่งเสริมการตลาด 2548 : เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา                      16
แนวทางการส่งเสริมการตลาด 2553 : เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน                      17
ผลกระทบสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย                    18
ผลกระทบสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผลกระทบด้านบวก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลกระทบด้านลบ :  1. ค่าครอ...
20
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ท่องเที่ยวไทย ใครรับผิดชอบ (final)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ท่องเที่ยวไทย ใครรับผิดชอบ (final)

 1. 1. “ท่องเที่ยวไทย ใครรับผิดชอบ” โดย นายพงศธร เกษสาลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1
 2. 2. ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2
 3. 3. ช่วงการเปลี่ยนผ่านสาคัญของการท่องเที่ยวไทย 2503 ยุคก่อตั้ง อ.ส.ท. 2522 เปลี่ยนเป็น ททท. 2545 ก่อตั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 3
 4. 4. พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2522) 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการ ประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2. เผยแพร่ประเทศไทยในด้านต่างๆ ตลอดจนกิจการอย่างอื่น เพื่อ ชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 3. อานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่าง ประชาชน และระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเทียว ่ 5. ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 4
 5. 5. หน่วยงานสาคัญและหน้าที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 1. การส่งเสริมการตลาด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 1. การพัฒนาแหล่งและบริการท่องเทียว ่ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบ • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • กรมการท่องเที่ยว (ททท.) • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 2.การจัดประชุมและนิทรรศการ 2. การรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว ่ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบ • สานักงานส่งเสริมการประชุมและ • กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว นิทรรศการ (สสปน.) 5
 6. 6. โครงสร้างหน่วยงานด้านการท่องเทียวในปัจจุบัน ่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักนายกรัฐมนตรีสานักงานปลัดกระทรวง องค์การบริหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ททท. อย่างยั่งยืน (อพท.) กรมพลศึกษา กกท. สานักงานส่งเสริม การจัดประชุมและ กองบังคับการตารวจ นิทรรศการ (สสปน.) ท่องเที่ยว 6
 7. 7. กลไกการทางานร่วมกันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 7
 8. 8. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา กองบังคับการตารวจท่องเทียว ่ องค์การบริหารพื้นทีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ่ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 8
 9. 9. วิวัฒนาการของการท่องเทียวไทย ่ 9
 10. 10. การเติบโตของการท่องเที่ยวไทยในช่วง 53 ปี ปี 2555 > 22 Million ปี 2550 ปี 2519 > 14 Million Tourists นทท. ลด ครั้งที่ 1 ปี 2533 ปี 2544 ความไม่สงบใน ปท > 10 Million Tourists > 5 Million Tourists ปี 2534 9/11 ปี 2526 ปี 2548 ปี 2516 นทท. ลด ครั้งที่ 3 นทท. ลด ครั้งที่ 5 ปี 2503 นทท. ลด ครั้งที่ 2 สงครามอ่าวเปอร์เซีย > 1 Million Tourists ผลกระทบจากสึนามิก่อตั้ง อ.ส.ท. ปี 2522 ภาวะเศรษฐกิจโลก ปี 2545 ตั้งกระทรวงฯ ปี 2552 เปลี่ยนเป็น ททท. ปี 2546 นทท. ลด ครั้งที่ 6 นทท. ลด ครั้งที่ 4 ปี 2547 ม๊อบเสื้อแดง โรค SARS Tsunami1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ปี 2541-2542 (now) เริ่มใช้ “Amazing Thailand” ปี 2530 ปี 2553 ในประเทศ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” Visit Thailand Year ครั้งที่ 2 ปี 2549 ในประเทศ “เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวิต” ปี 2523 Visit Thailand Year ครั้งที่ 1 ปี 2548 ในประเทศ “เที่ยวที่ไหนไม่สขใจเท่าบ้านเรา” ุ ปี 2546 ในประเทศ “Unseen in Thailand” 10
 11. 11. การดาเนินงานที่ผ่านมาของ ททท. 11
 12. 12. แนวทางการส่งเสริมการตลาด2523 : “VISIT THAILAND YEAR” ครังที่ 1 ้ 2530 : “VISIT THAILAND YEAR” ครังที่ 2 ้ 12
 13. 13. แนวทางการส่งเสริมการตลาด2541 – 2542 : LAUNCHING “AMAZING THAILAND” 13
 14. 14. แนวทางการส่งเสริมการตลาด2550 – CURRENT : PROLONGING “AMAZING THAILAND” 14
 15. 15. แนวทางการส่งเสริมการตลาด2546 : LAUNCHING “Unseen in Thailand” 15
 16. 16. แนวทางการส่งเสริมการตลาด 2548 : เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา 16
 17. 17. แนวทางการส่งเสริมการตลาด 2553 : เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน 17
 18. 18. ผลกระทบสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 18
 19. 19. ผลกระทบสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผลกระทบด้านบวก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลกระทบด้านลบ : 1. ค่าครองชีพของคนในพื้นที่เพิ่มสูงขั้นในพื้นที่ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น ภูเก็ต 2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ธรรมชาติถูกทาลาย เกิดความเสื่อมโทรม ปัญหาการรุกล้าพื้นที่ธรรมชาติ ปัญหาด้านมลภาวะ ขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้น 3. ปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว 4. ศิลปะและสังคม วัฒนธรรมถูกบิดเบือนไป เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยว 19
 20. 20. 20

×